Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 2011"

Transkript

1 Årsrapport

2 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Nøgletal Resultatopgørelse Balance Noter Anvendt regnskabspraksis Miljøforhold og teknisk set Resultatbudget Nyt anlæg på Kær Første spadestik 17. marts 2011 Rejsegilde 16. september 2011 Fjernvarmearbejder ved Ulkebøl, Vollerup, Høruphav og Sønderborg CVR-nr Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg Tlf Revision: DELOITTE Bestyrelsen fotograferet ved Flisanlægget på Vestermark. Fra venstre Kirsten Bitsch, Jens Erik Nielsen, Ole Stenderup, H.C. Mortensen, Erik Andersen, bestyrelsesformand Frede Thuesen og direktør Steffen B. Moe. Bestyrelsesmedlem Gerhard Christensen var ikke tilstede ved fotograferingen Ledelsesberetning Hovedaktivitet. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et privat, forbrugerejet andelsselskab med det formål at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. I 2011 blev fremstillet i alt ca terajoule (TJ) varme. Regnskab Der var budgetteret med et underskud på nettoresultatet på 6,18 mio. kr. før henlæggelser. Vi har ikke foretaget henlæggelser i 2011, men har tværtimod måttet tilbageføre en henlæggelse på 7,5 mio. for central Vestermark, da dette projekt blev forsinket, og henlæggelser skal være brugt senest 5 år efter henlæggelsen er foretaget. Det kunne ikke overholdes. Derfor blev henlæggelsen tilbageført og er dermed en indtægt i 2011 regnskabet. Yderligere blev der overført et underskud fra 2010 til 2011 på 1,31 mio. kr. Dermed blev det budgetterede nettoresultat for 2011 et lille overskud på kr var et forholdsvist varmt år med ca. 20% færre graddage end i Dermed blev der brugt mindre varme, men vi brugte også mindre af den dyre naturgas. Det er hovedårsagen til, at nettoresultatet for 2011 alligevel endte med et overskud på 15,8 mio. kr., som bestyrelsen foreslår overført til Budget Tidligere gik varmeåret fra 1. juni til og med den 31. maj det efterfølgende år. Nu følger varmeåret regnskabsåret den 1. januar til og med den 31. december. Det betyder, at den nye varmepris er gældende fra den 1. januar 2012 til og med den 31. december Skulle det blive nødvendigt, kan varmeprisen dog reguleres i løbet af året, men som landet ligger nu, vil det ikke blive nødvendigt. Budgettet for 2012 er præget af store ændringer hos Sønderborg Fjernvarme. De vigtigste er følgende: - En betragtelig del af varmen vil blive fremstillet på det nye flisværk. På grund af forsinkelser på levering af pumper til de geotermiske jordboringer, vil vi sandsynligvis først kunne tage geotermivarmen i 2

3 brug ved årsskiftet , men flisværket vil alligevel være i drift for at blive trimmet og kørt ind. - Forrentning og afskrivninger øges væsentligt i 2012 blandt andet på grund af de store investeringer i geotermianlægget og flisværk på Vestermark. Det samlede resultat er, at varmepriserne i 2012 holdes uændret i forhold til 2011: - Den faste betaling er 25 kr./m 2 bolig- og erhvervsareal (BBR-areal), inkl. moms. - Den variable varmepris efter målt energiforbrug er 100 kr./gj inkl. moms. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ejes i forening af Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune. Kraftvarmeværkets driftsomkostninger i 2011 fordeles således: - Fjernvarmen betaler alle nettoomkostninger for drift af gasturbine og dampturbine. - Fjernvarmen og kommunen betaler hver til driften af affaldsforbrændingen, men fjernvarmens bidrag til driften af affaldsforbrændingen er dog væsentligt større end kommunens bidrag. - Samlet set betyder det, at Sønderborg Fjernvarme i 2011 har betalt 73 % af kraftvarmeværkets totale nettoudgifter, og Sønderborg Kommune har betalt 27 %. Produktion og økonomi på kraftvarmeværket. Der har været normal drift på kraftvarmeværket i Der er forbrændt ton affald, og der er brugt 25 mio. m 3 naturgas. 78% af Fjernvarmens totale varmeproduktion på terajoule blev fremstillet på Kraftvarmeværket. Heraf blev de 68% fremstillet ved affaldsforbrænding, og 32 % blev fremstillet på gasturbinen. Der blev fremstillet 134 mio. kilowatt-timer på Kraftvarmeværkets turbiner. Kraftvarmeværkets nettoudgift var i 2011 på 117,6 mio. kr. Til sammenligning var kraftvarmeværkets nettoudgift i 2010 på 146 mio. kr. Det forbedrede nettoresultat skyldes hovedsageligt omlægning af lånene i kraftvarmeværket samt færre reparationsarbejder end forventet. Af de 117,6 mio. kr. skal Sønderborg Fjernvarme betale 86,2 mio. kr. og Sønderborg Kommune 31,4 mio. kr. I Fjernvarmens regnskab fremgår dog en pris på 80,6 mio. kr. Det skyldes dels, at vi har købt gas til kedelcentralernes spidslastkedler for 3,6 mio. kr., og dels at der skal modregnes tidligere års afskrivninger af investeringen i Kraftvarmeværket. Fjernvarmen og Kraftvarmeværket arbejder tæt sammen i det daglige, og Sønderborg Fjernvarme vil hermed sig tak til de ansatte på Kraftvarmeværk med dir. Anders Grum Kjærgaard i spidsen for et konstruktivt samarbejde. Ligeledes vil Sønderborg Fjernvarme sige tak til Sønderborg Kommunes repræsentanter i Kraftvarmeværkets bestyrelse for et konstruktivt samarbejde. Geotermi. Det geotermiske anlæg består dels af anlægget på geotermipladsen i Spang og dels af den nye central på Vestermark, der også indeholder både et flisanlæg og varmepumper. Sønderborg Fjernvarme ejer og driver det geotermiske anlæg. 2 stk. ca. 1,2 km dybe boringer er placeret i Spang. Boringerne ligger helt tæt på hinanden ved jordoverfladen, men i en dybde på ca. 100 m går de skråt ud til hver side, således at afstanden mellem de 2 boringer er ca. 800 m fra hinanden i dybden på ca. 1,2 km. Det ca grader varme geotermiske vand fra produktions boringen overføres i en varmeveksler til fjernvarmevandet, og det afkølede geotermiske vand ledes herefter tilbage i undergrunden i injektionsboringen. Vi forventer at kunne indvinde ca. 10 MW geotermisk effekt, hvilket er i overensstemmelse med tidligere beslutningsgrundlag for at realisere projektet. Fra geotermibygningen i Spang pumpes det opvarmede fjernvarmevand via en ca. 4 km lang transmissions ledning til et varmepumpeanlæg i centralen på Vestermark. Her øger varmepumperne temperaturen på vandet til ca. 80 grader, inden det sendes ud til forbrugerne. Varmepumperne drives af hedt vand fra flisanlægget, og samlet set vil den geotermiske varme plus drivvarmen fra flis kunne dække, hvad der svarer til ca. 80% af byens nuværende varmebehov. Indvinding af geotermisk varme forventes påbegyndt ved årsskiftet Den totale investering er i 2011-priser er kalkuleret til 410 mio. kr. for geotermianlægget i Spang, transmissionsledning, overfladeanlæg med varmepumper samt en ny flisfyret kedelcentral. Vi har tidligere henlagt i alt 32,5 mio. kr. til geotermianlægget og den flisfyrede kedelcentral. 3

4 Solvarme. Solparken er navnet på vores solvarmeanlæg i Vollerup. Der er etableret m 2 solfangere, som har leveret ca gigajoule (GJ) varme i 2011, hvilket svarer til ca. 120 almindelige boligers totale varmebehov, inkl. varmt vand. Der er afgivet ordre på yderligere 132 solpaneler, svarende til m 2 solfangerareal, som vil være driftsklar i foråret Inde i Solparkens kedelcentral står 2 kedler, der fyrer med CO2 neutralt bio-olie. De anvendes i vinterperioden, når solfangerne ikke leverer varme. Varmen fra Solparken blev i 2011 leveret til Vollerup-området, men der er nu ved at blive udlagt en fjernvarmeledning fra Solparken til Høruphav, således at de nye fjernvarmeforbrugere i dette område også modtager fjernvarme fra Solparken fra foråret I Solparken er der yderligere installeret 60 m 2 solceller, der fremstiller elektricitet af solenergi. I 2011 har solcellerne fremstillet kilowatttimer el, der bruges til at trække cirkulationspumperne til solfangerne. Alsledningen. Sønderborg Kommunes Varmeplan fra december 2009 indeholder et omfattende afsnit om at reducere CO2 forureningen med mindst 75% indtil 2020 og fuldstændig fjerne CO2 belastningen af atmosfæren senest i Samme målsætning har Projekt Zero. Et afgørende element i denne målsætning er, at opvarmning med fossile brændsler som olie og naturgas erstattes med fjernvarme, der i så stor udstrækning som muligt fremstilles CO2 neutralt fra geotermi, affaldsforbrænding, solvarme, biobrændsel (flis, halm og lignende) og biogas. Derfor peger Varmeplan Sønderborg blandt andet på en varmetransmissionsledning mellem Sønderborg og Nordborg, og på strækningen tilsluttes flest mulige til dette nye fjernvarmesystem. Projektet har været i planlægningsfasen i et par år, og rådgivende ingeniører - Rambøll har nu udarbejdet et såkaldt Projektforslag, der beskriver, hvorledes projektet kan realiseres. Kort fortalt går projektet ud på følgende: - Der etableres en fjernvarme-transmissionsledning fra Sønderborg til Nordborg. Vi kalder den Alsledningen. - Danfoss og Linak har besluttet at aftage fjernvarme, og der arbejdes på de endelige aftaler. - Nordborg-området, der i dag delvist er forsynet med fjernvarme, har besluttet at aftage fjernvarme fra den nye Alsledning. De områder ved Nordborg, der i dag har eget fyringsanlæg, vil blive tilbudt fjernvarme, hvis de ligger i en rimelig afstand fra fjernvarmeforsyningen. - Når der er tilstrækkelig interesse, etableres der et fjernvarmenet i Guderup og i Svenstrup, ligesom andre interesserede på vejen mellem Sønderborg og Nordborg kan blive tilsluttet, hvis de ligger i rimelig afstand fra fjernvarmeforsyningen. - Der skal bygges en ny flisfyret kedelcentral på Nordals. - Augustenborg Fjernvarme har afvist at deltage i projektet. Projektforslaget skal godkendes af både Sønderborg Fjernvarmes forestående generalforsamling og Sønderborg Kommune. Sker det, arbejdes der i løbet af 2012 videre med detailprojektet. Investeringen og ejerskabet er følgende: - Transmissionsledningen er kalkuleret til 200 mio. kr. i 2012-priser. - Udlægning af fjernvarmenet i Guderup og Svenstrup m.v. samt en ny fliscentral i Nordborg er kalkuleret til 171 mio. kr. i 2012-priser. - Sønderborg Fjernvarme ejer og driver Alsledningen og leverer dermed varme til alle, der bliver tilsluttet det nye fjernvarmesystem. Hvad betyder projektet for Sønderborg Fjernvarmes nuværende forbrugere? Bestyrelsen har stillet som krav, at projektets økonomi ikke må belaste forbrugerne i Sønderborg Fjernvarmes nuværende forsyningsområder. Derfor vil følgende model være gældende: - Alle, der bliver tilsluttet Alsledningen, får samme varmepris som i Sønderborg plus et transmission s - tillæg, der skal dække de udvidede driftsomkostninger ved en Alsledning, herunder forrentning og afskrivning af investeringen på de 200 mio. kr. - Nye fjernvarmekunder i Guderup, Svenstrup og Nordborg m.v. betaler et tilslutningsbidrag i overens - stemmelse med Sønderborg Fjernvarmes takstblad, 4

5 på samme måde som nye fjernvarme kunder gør i Sønderborg, og helt aktuelt også gør i Hørup/ Høruphav og Kirkehørup. Nordborgs nuværende fjernvarmeforbrugere skal naturligvis ikke betale tilslutningsbidrag igen. - Også for dette fjernvarmeprojekt gælder, at jo flere der kommer med på fjernvarme, jo billigere bliver det for alle, der har fjernvarme - både for forbrugerne i Sønderborg og for forbrugerne på resten af Als, som bliver tilsluttet Alsledningen. Årsagen er, at man derved dels udnytter stordriftsfordelen og dels optimerer udnyttelsen af den billige varmeproduktion, som fjernvarmen i Sønderborg er baseret på. Hvad betyder Alsledningen for de, der i dag har eget fyringsanlæg? Det er dyrt at opvarme sin bolig med eget gasfyr, oliefyr eller el-varme, og det bliver dyrere. Opvarmning med fjernvarme bliver billigere end opvarmning fra eget fyr, og man skal ikke tænke på hverken vedligeholdelse eller udskiftning af fyret. Fjernvarme er som bekendt nemt og bekvemt og til gavn for miljøet, når varmen fremstilles, som den gør hos Sønderborg Fjernvarme. Erfaringen viser, at boligens salgspris øges, når man har fjernvarme. Men det er frivilligt, om man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen. Hvad er gevinsten for miljøet? Gevinsten for miljøet er størst, jo flere der bliver tilsluttet fjernvarme fra Alsledningen. Hvis så godt som alle, der kan tilsluttes fjernvarme, også gør det, reduceres CO2 forureningen med ca ton i en periode på 20 år, hvilket svarer til en halvering i forhold til at fortsætte uændret med den nuværende opvarmningsform. Er der risiko ved projektet? En investering i Alsledningen er kalkuleret til 200 mio. kr. Alle økonomiske beregninger er foretaget forsigtigt, og der skal være positiv økonomi i projektet, selvom der ikke tilsluttes én eneste ny privat forbruger. Det vil sige en situation, hvor kun Danfoss og Nordborgs eksisterende fjernvarmeselskaber aftager varme fra Alsledningen. Selv i en sådan tænkt situation vil der være positiv økonomi i projektet, men al erfaringer viser heldigvis, at når først fjernvarmen er til stede, så er efterspørgslen stor. Sønderborg Fjernvarme har gode erfaringer fra Hørup-området. Hvad er tidsplanen? Under forudsætning af, at både generalforsamlingen og byrådet godkender projektet, er tidsplanen: - Detailplanlægning foretages i Arbejdet udføres i perioden 2013 til og med Der er varmt vand i Alsledningen med udgangen af Projektet vil blive yderligere gennemgået på generalforsamlingen. Lavenergiboliger. Nye boliger med et lavt energiforbrug hænger godt sammen med fjernvarme. Fjernvarme er også for lavenergiboliger. Et godt eksempel er Sønderborg Andelsboligforenings boliger i Vollerup, kaldet Sunshinehouses, som forsynes med fjernvarme. Boligerne er bygget som super lavenergihus, også kaldet passivhuse. Udgifter til fjernvarme er totalt set lavere end eksempelvis ved jordvarme. Og fjernvarme er nemt, bekvemt, vedligeholdelsesfrit og miljøvenligt. Fleksibel tilslutningsordning for boliger. Vi fortsætter med ordningen, hvor private, som er interesseret i at få fjernvarme, kan betale tilslutningsbidraget evt. sammen med varmtvandsunit, nye radiatorventiler, fjernelse af de gamle installationer, indreguleringer, vvs-arbejdet m.v. løbende over ca. 10 år som en del af den faste betaling. Mange har allerede benyttet sig af dette tilbud. Tilslutningsbidraget kan naturligvis også betales som hidtil på én gang, når fjernvarme lægges ind i boligen, men kommende fjernvarmeforbrugere har et valg. Spørg på Fjernvarmens kontor om, hvorledes økonomien er for dig - evt. når du skal skifte dit gasfyr og har mulighed for at gå over til fjernvarme. Centraler. Ingen af vores 5 kedelcentraler, Sundquistsgade, Kløver marken, Nørrekobbel, Dybbøl / Frydendal og Vollerup er ændret i årets løb, og den samlede kapacitet er uændret 105 MW. 5

6 Vi anvender også flytbare små varmecentraler i forbindelse med visse nybygninger af boliger og erhverv. Disse midlertidige centraler placeres i nærheden af nybyggeriet og fjernes igen, når fjernvarmeledninger er udlagt i disse områder. I lighed med andre år foretages der løbende tilpasninger og optimeringer af de 5 permanente kedelcentraler. Fjernvarme i Hørup/Høruphav og Kirkehørup. Der er i årets løb etableret fjernvarme i en stor del af Hørup/Høruphav og Kirkehørup. Interessen er stor, og mere end 40% af alle boliger, der kunne få fjernvarme i 2011, har valgt fjernvarmen. Indtil foråret 2012 kommer fjernvarmen fra en lille lokal fjernvarmecentral. I løbet af foråret 2012 er ledningen fra central Solparken til Kirkehørup færdig, og alle der er tilsluttet fjernvarme i Hørup/Høruphav og Kirkehørup vil herefter modtage solvarme fra central Solparken. Vedtægter. Vedtægterne er administrativ tilpasset på grund af en ændring i Forbrugeraftalelovens 25. Det drejer sig om tidsfristen for at træde ud af fjernvarmen, hvis man skulle ønske dette. Lovændringen betyder, at forbrugerne nu kan opsige en aftale om eksempelvis levering af fjernvarme med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis der er gået mindst 5 måneder efter aftalens indgåelse. Indkaldelse til generalforsamling. Tidligere husstandsomdelte vi årsrapporten og indkaldelse til generalforsamling i papirudgave. Fra og med 2011 annonceres indkaldelse til generalforsamling i aviser, og årsrapporten kan ses på vores hjemmeside fra slutningen af marts måned. De, der ønsker at få årsrapporten tilsendt i papir udgave, er velkommen til at rekvirere den hos Sønderborg Fjernvarme - eller evt. selv kigge forbi og tage en med hjem. Der ligger også eksemplarer af årsrapporten ved indgangen til generalforsamlingen. Varmeregnskab. Fra og med 2011 udsendes de enkelte boligers varmeregnskab og styringstabel med Nets (det tidligere PBS). Forbrugerne modtager varmeregnskabet og styringstabellen i slutningen af februar, og evt. reguleringer sker medio marts. På varmeregnskabet står jeres boligs specifikke Pinkode, som skal anvendes, når man klikker ind på Fjernvarmens hjemmeside, hvor blandt andet forbruget kan indtastes. På hjemmesiden kan man se sin boligs aktuelle forbrugs oplysninger, varmeregnskab og styringstabel. Acontobetalinger for 2012 og fremefter betales i januar, marts, maj, august og november. Det kommende år. I 2012 afsluttes og idriftsættes flere store projekter som Fjernvarmen har arbejdet med i adskillige år. Flisværket på Vestermark påbegynder varmeproduktionen i løbet af marts måned Pumpe- og vekslerstationen på geotermipladsen i Spang færdiggøres i 2012, og de geotermiske boringer forventes at levere varme fra ca. 1,2 km dybde fra årsskiftet Det er en forsinkelse i forhold til tidligere planlægning, og det skyldes leveringstid på nogle pumper, der skal anvendes til at pumpe det geotermiske vand op fra undergrunden. Fjernvarmeudbygningen til- og i Hørup/Høruphav og Kirke Hørup fortsætter i Under forudsætning af, at generalforsamlingen og Sønderborg kommune godkender Projektforslaget for en Alsledning, udarbejdes der i 2012 et detailprojekt. Yderligere afholdes der i 2012 orienteringsmøder om muligheden for at få fjernvarme fra Alsledningen. Disse orienteringsmøder henvender sig hovedsageligt til de, der i dag ikke har fjernvarme, men får en mulighed for at aftage fjernvarme fra Alsledningen i Hovedbudskabet er, at jo flere der bliver tilsluttet fjernvarmen, jo billigere bliver det for den enkelte. Sønderborg Fjernvarme har 50 års jubilæum i Jubilæet markeres sammen med den officielle indvielse af det geotermiske anlæg og flisanlægget. Arrangementet afholdes i april 2013 på flisværket på Vestermark - men mere om dette bliver annonceret i slutningen af

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sønderborg, den 6. marts 2012 Frede Thuesen Formand, privatforb. Jens Erik Nielsen Næstformand, boligforening H. C. Mortensen Bestyrelsesmedl., privatforb. Gerhard Christensen Bestyrelsesmedl., boligforening Kirsten Bitsch Bestyrelsesmedl., boligforening Ole Stenderup Bestyrelsesmedl., privatforb. Erik Andersen Bestyrelsesmedl., privatforb. Steffen B. Moe Direktør Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning. Til andelshaverne i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter (side 8-13). Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsynings loven. De i regnskabet anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejl information i årsregnskabet uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne er overensstemmelse med årsregnskabet. Sønderborg, den 6. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Skovgaard-Simonsen statsautoriseret revisor Lone M. Hansen statsautoriseret revisor Nøgletal Tilsluttede målere Tilsluttede m 2 bolig og erhverv (1.000) Effektbidrag: kr/m 2 bolig/erhverv / Solgt til sygehuset (1.000 GJ) Solgt til andelshavere (1.000 GJ) Energiforbrug i (1.000 GJ) Pris pr. GJ (kr.) /70 70/ Variable bidrag (1.000 kr.) Årets over/underdækning (1.000 kr.) (1.313) Egenkapital ekskl. henlæggelser (1.000 kr.) Henlæggelser (1.000 kr.) Langfristet gæld (1.000 kr.) Graddage (iflg. Teknologisk Institut)

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 2011 Note (1.000 kr.) Resultat Budget Resultat 2011 (ikke revideret) Nettoomsætning Produktionsomkostninger... (68.599) (81.880) (96.817) Bruttoresultat Distributionsomkostninger... (35.647) (39.580) (37.809) 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser... (6.967) (6.300) (6.120) Driftsresultat... (7.842) (6.275) Finansielle poster (1.225) Resultat før henlæggelser og beregnet skat... (7.500) (7.500) Henlæggelser (12.000) Beregnet skat Årets resultat Som af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 8

9 Balance pr. 31. december 2011 Note (1.000 kr.) Pr Pr Aktiver 7 Materielle anlægsaktiver Geotermi og flisanlæg under opførelse Solfangere etape III under opførelse Finansielle anlægsaktiver Andelskapital i dff-edb og Dansk Geotermiselskab og dfp Aktier Obligationer Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Årets under/overdækning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Beholdning af brændselsolie Beholdning af materialer Likvide beholdninger Bankindestående Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver 8 Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Lån Kommunekredit Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Forudbetaling fra forbrugere Mellemværende med forbrugere Årets over/underdækning Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser Passiver i alt Personaleomkostninger 11 Kautions- og eventualforpligtelser 9

10 Noter til årsrapporten (1.000 kr.) Budget (ikke revideret) Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Nettoomsætning Abonnementsbidrag Effektbidrag Varmesalg til forbrugere Varmesalg sygehuset Overførsel fra sidste år... (1.313) (1.313) Årets over/underdækning... (15.835) (7) Produktionsomkostninger Varmekøb... (80.587) (96.780) ( ) El... (162) (150) (211) Vedligeholdelse og rådgivning... (2.678) (1.480) (2.591) Leje af lokaler... (51) (100) (55) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (151) (150) (124) Lokaleomkostninger... (140) (345) (208) Personaleomkostninger... (2.280) (2.350) (2.330) Afskrivninger... (3.069) (2.940) (3.301) (88.417) ( ) ( ) Gadeledningstab overført til distributionsomkostning (68.599) (81.880) (96.817) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (19.818) (21.765) (24.329) Vedligeholdelse af gadeledninger... (1.083) (200) (922) Vedligeholdelse af husmålere... (1.048) (1.035) (1.226) El og vand... (1.681) (1.850) (1.983) Kemikalier og analyser... (195) (120) (139) Autodrift og entreprenørmaskiner... (411) (460) (416) Lokaleomkostninger... (551) (420) (597) Personaleomkostninger... (3.089) (3.170) (3.079) Afskrivninger... (7.929) (10.560) (5.135) Gevinst ved salg af driftsmidler (35.647) (39.580) (37.809) Administrationsomkostninger og energibesparelser Revision... (143) (118) Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance... (204) (193) IT omkostninger... (433) (385) Juridisk rådgivning... (14) (34) Forsikringsrådgivning... (65) 0 Telefon... (43) (32) Porto og fragt... (90) (94) Kontorartikler... (77) (65) Energibesparelser... (713) (111) Kontingenter... (315) (243) Generalforsamling, forbrugerinformation mv... (315) (492) Tab på debitorer... (68) (69) Lokaleomkostninger mv... (280) (306) Personaleomkostninger... (4.098) (3.915) Afskrivninger... (109) (63) (6.967) (6.300) (6.120) 10

11 (1.000 kr.) Budget (ikke revideret) Note 5 Finansielle poster Renter af bankindestående Renter af obligationer Realiseret kursgevinst på obligationer Renter og gebyrer vedr. debitorer Gebyr formuepleje og finansiering... (92) (334) Renteudgift lån... (2.029) (369) Urealiseret kurstab på obligationer... (473) (292) Realiseret kurstab på obligationer... (215) 0 (2.809) (995) 342 (1.225) Note 6 Henlæggelser Tilbageførte henlæggelser central Vestermark Hørup, Høruphav og Kirke Hørup etape II... 0 (9.000) Transmissionsledning Spang-Vestermark... 0 (3.000) (12.000) Note 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og Gade- Maskiner Driftsmidler 2010 bygninger ledninger og kedler Samlet kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb (227) Samlet kostpris Samlede af- og nedskrivninger (22.929) (44.671) (7.126) (24.205) (91.820) Årets af- og nedskrivninger... (2.292) (5.864) (888) (2.576) (9.043) Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang (550) 198 Samlede af- og nedskrivninger (25.221) (50.535) (8.014) (27.331) ( ) Bogført værdi Offentlig vurdering Ombygning lejede lokaler Samlet kostpris Tilgang i årets løb Samlet kostpris Samlede af- og nedskrivninger (1.734) Årets af- og nedskrivninger... (24) Samlede af- og nedskrivninger (1.758) Bogført værdi Note 8 Investeringsplan og egenkapital Anlægssum Idriftsættelsesår Henlæggelser Tilbageførte Henlæggelser Investeringsplan til og med 2011 Henlæggelser 2011 i 2012 Samlet geotermianlæg, fliscentral mv.* (7.500) 0 Solvarme etape III ** Hørup, Høruphav, Kirke Hørup etape II Nytilslutninger (7.500) Egenkapital Egenkapital Swapaftale Sønderborg Kraftvarmeværk... (5.684) (993) Henlæggelser Høruphav etape II, central og geotermi Egenkapital * tidligere afholdt investeringer er opført under aktiver side 9 med t.kr. ** tidligere afholdt investeringer: Solfangere indkøbt i 2011 opført under aktiver side 9 med 916 t.kr. 11

12 Note 9 Note 10 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Grund, bygninger og tekniske anlæg Tilgang Anvendte henlæggelser... (63.994) (63.994) Akk.afskrivninger... ( ) ( ) Årets afskrivninger... (11.367) (18.909) Overtagne afskrivninger... ( ) ( ) Regulering afskrivninger ny kontrakt... (1.492) (1.026) Reduktion aktiver... (16.463) (16.463) Bogført værdi Likvide beholdninger og tilgodehavender m.v Aktiver ialt Nettoindskud Gæld... ( ) ( ) Nettoandel... (81.184) (90.534) Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse... (324) (323) Lønninger... (8.395) (8.120) Overført til gadeledninger Pensionsbidrag... (1.792) (1.747) Andre sociale bidrag... (50) (45) Kursus- og personaleomkostninger... (833) (788) Kørselsudgifter... (38) (34) (9.467) (9.324) og er fordelt således: Produktionsomkostninger... (2.280) (2.330) Distributionsomkostninger... (3.089) (3.079) Administrationsomkostninger... (4.098) (3.915) (9.467) (9.324) Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 11 Kautions- og eventualforpligtelser Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværks I/S s forpligtelser 12

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningsloven. Herudover er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C af hensyn til årsrapportens informationsværdi. Tilvalg omfatter reglerne omkring ledelsesberetning. Selskabet har i overensstemmelse med Erhvervsog Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning fra 2011 (om regnskabsaflæggelse i forsyningssel skaber underlagt prisregulering) ændret sin anvendte regnskabspraksis vedrørende takstmæssige over-/ underdækninger. Ændringen betyder at takstmæssige over-/underdækninger, opgjort på baggrund af lov om varmeforsyning, indregnes som en korrek tionspost til nettoomsætningen. Tidligere blev over-/ underdækninger indregnet som en resultatsdisponeringspost. Årsregnskabet er, med undtagelse af ovenstående ændring, aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Nettoomsætning ved salg til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Varmesalg til forbrugere er opgjort på baggrund af måling. Selskabet er omfattet af Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over-eller underdækning opgjort efter varmeforsyningens regler skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet i netto omsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger til produktionsapparatet, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indreges omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, afskrivninger, leje af lokaler og udlejning af lo kaler samt løn til driftspersonale. Under produktionsomkostninger indgår endvidere omkostninger vedrørende varmekøb fra kraftvarmeværket - som indeholder fjernvarmens andel af kraftvarmeværkets driftsresultat. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Gadeledningstab betragtes som en distributionsomkostning og beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger omfatter reparation og vedligeholdelse af gadeledninger og brønde, samt vedligeholdelse af målere og unitter, personale udgifter og afskrivninger på ledningsnettet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og om kostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Henlæggelser Henlæggelser foretages efter afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af til Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at der kan henlægges til fremtidige investeringer med op til i alt 75% i op til 5 år før idrifts- driftsættelse af anlægget. Henlæggelserne udgiftsføres i resultatopgørelsen i henlæggelsesåret og modregnes i anlæggets afskrivningsgrundlag i driftssættelsesåret. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Gadeledninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i omkostninger for nyanlæg og nettoværdien afskrives. Maskiner, kedler, driftsmidler og ombygning af lejede lokaler på Central Nord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt om kostninger direkte tilknyttet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Solvarmeanlæg år Grunde år Ombygniner og bygninger år Ombygning lejede lokaler år Maskiner og kedler... 9 år Gadeledninger år Driftsmidler... 5 år Aktier og obligationer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Beholdningen af obligationer henstår til dækning af fjernvarmeselskabets andel af kraftvarmeværkets lån. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Mellemværende med forbrugere Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til Lov om Varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen. Sønderborg Kraftvarmeværk Andelen af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er medtaget på grundlag af kraftvarmeværkets årsrapport pr , dog korrigeret for Sønderborg Fjernvarmes regnskabspraksis. Aktiver og gæld i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S indregnes i Sønderborg Fjernvarme med 88%. Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S forpligtelser. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritets gæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. 13

14 Miljøforhold for tiden 1. januar december Naturgasforbrug Millioner normalkubikmeter... 5,10 7,20 Emissioner i luften Ton CO Ton SO2 (svovl)... 0, Ton NOx (kvælstof)... 8,5 12,00 Til sammenligning er SO2 indholdet gange mindre og NOx indholdet 3 gange mindre end ved olieforbrænding Vandforbrug Ton Spædevand El-forbrug MWh... 1,50 1,9 Kemikalieforbrug Ton Hydro-X (til modvirkning af tæring i rør) Kraftvarmeværket Der er ikke redegjort for den del af fjernvarmen, som kommer fra forbrændning af ca ton affald og naturgasproduceret el og varme. Et kraftvarmeværk fremstiller elektricitet og varme samtidigt. Elektricitet fra Sønderborg Kraftvarmeværk erstatter elektricitet fra et kulfyret kraftværk. Det reducerer udledning af kultveilte (drivhuseffekt) og svovlforbindelser (sur regn) væsentligt til gavn for miljøet. Teknisk set Borekælder i Spang Brøndhovederne der ses på billedet, vil i løbet af sommeren blive koblet til overfladeanlægget, sådan at de to geotermiske boringer i Spang kan levere varme til fjernvarmeforbrugerne i Sønderborg fra fyringssæsonen 2012/2013. Boringerne går begge ned til den ca. 200 mio. år gamle Gassum-formation, hvor det meget saltholdige formationsvand er 48 C varmt. 14

15 Resultatbudget for tiden 1. januar december 2012 (1.000 kr.) Indtægter Abonnementsbidrag Effektbidrag Variable bidrag Varmesalg sygehuset Årets overdækning/underdækning Produktionsomkostninger Varmekøb... (81.780) El... (1.600) Vedligeholdelse... (3.240) Leje af lokaler... (100) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (150) Lokaleomkostninger... (155) Personaleomkostninger... (2.385) Afskrivninger... (9.100) (97.870) Overført til gadeledningstab (79.120) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (18.750) Vedligeholdelse af gadeledninger... (1.000) Vedligeholdelse af husmålere... (860) Vand og el... (1.550) Kemikalier og analyser... (345) Autodrift og entreprenørmaskiner... (315) Lokaleomkostninger... (600) Personaleomkostninger... (3.425) Afskrivninger... (10.840) (37.685) Administrationsomkostninger og energibesparelser (7.925) ( ) Resultat før henlæggelser og finansielle poster Finansielle indtægter og -omkostninger netto... (12.485) Årets resultat... (10.635) Henlæggelser... (5.200) Overdækning/underdækning sidste år Årets nettoresultat

16 grafisk arbejde

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere