1. halvår Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003"

Transkript

1 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003

2 Indhold Side 1. Resumé af første halvår Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold Udvikling i forretningsområder Forventninger til Ny IR-hjemmeside 36 2

3 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til mio. kr. Egenkapitalforrentning stiger fra 14,5 pct. til 15,4 pct. Resultat pr. aktie stiger med 13 pct. Basisindtægterne stiger 3 pct. Driftsomkostninger og afskrivninger uændrede på trods af højere fratrædelsesomkostninger og bonus Tab og hensættelser fortsætter på et lavt niveau i forhold til konjunkturerne Basisindtjeningen stiger 1 pct. Beholdningsindtjeningen stiger 83 pct. Aktietilbagekøb i 1. halvår 2003 afsluttet Nye aktietilbagekøb i 2. halvår

4 2. Rente og valuta Rente- og valutaudvikling - Fortsat pres på basisindtægterne fra lavere renter Gennemsnitlig T/N rente 1H H 2002 D i bp Danmark 2,62 3,45-83 Sverige 3,53 3,98-45 Norge 5,69 6,40-71 Valuta (ultimokurser) 1H H 2002 D i % SEK/DKK 80,3 81,6-2% NOK/DKK 89,6 100,0-10% EUR/DKK 743,0 742,9 0% GBP/DKK 1.071, ,3-6% USD/DKK 650,2 744,8-13% Kilde: Danske Analyse Den lavere forrentning af overskudslikviditet og kapital påvirker basisindtægterne negativt Hedge mod indlånets rentefølsomhed medfører gevinst på 286 mio. kr. (bogført under beholdningsindtjening) Yderligere rentefald ventes i år Den danske krone er styrket over for de valutaer hvor banken har forretningsaktivitet (ekskl. Euroen) Samlet resultateffekt på -67 mio. kr. i udenlandske enheder 4

5 3. Finansielle hovedtal Resultat - Fremgang i indtægter og indtjening Mio. kr. 1H H 2002 Indeks 03/02 Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat

6 3. Finansielle hovedtal Balance - Vækst i realkreditudlånene Mia. kr. 1H H 2002 Indeks 03/02 Bankudlån Heraf erhverv Heraf privat Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinst. m.m Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt

7 3. Finansielle hovedtal Nøgletal - Forbedring i centrale nøgletal 1H H 2002 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 6,8 6,0 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital (p.a.) 15,4 14,5 RAROC (før skat) 33,9 29,0 Solvensprocent 10,0 9,8 Kernekapitalprocent 7,2 7,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 91,1 84,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 54,0 55,5 7

8 4. Udvikling i regnskabsposter Nettorenteindtægter - Niveau fastholdt på trods af faldende renter Nettorenteindtægter eksklusive Mia. kr. handelsindtægter 7,5 5 2,5 0 1H H H 2003 Nettorenteindtægter Gns pengemarkedsrente (DK) pct. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettorenteindtægterne på niveau med 1. halvår 2002 Faldende pengemarkedsrente påvirker nettorenteindtægterne negativt - positivt afkast af hedge indgår under beholdningsindtjeningen Høj konverteringsaktivitet på realkredit bidrager med 110 mio. kr. på nettorenteindtægterne Rentefald anvendes til tilpasning af udlånsmarginalerne - med positiv effekt Norge og Sverige bidrager via øget forretningsaktivitet ligeledes positivt 8

9 4. Udvikling i regnskabsposter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) - Høj konverteringsaktivitet opvejer svagt kapitalmarked Mia. kr. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1H H H 2003 Omprioriterings- og lånegebyrer Betalingsformidling Fonds- og depotprovision Garantiprovision og øvrige provisioner Note: Eksklusive handelsaktiviteter og beholdningsindtjeningen Mindre fremgang i gebyr- og provisionsindtægterne (netto) i forhold til 1. halvår 2002 Fremgang på omprioriterings- og lånegebyrer som følge af høj konverteringsaktivitet Fald i fonds og depotprovisioner relateret til lavere aktivitet på kapitalmarkederne Tilbagegang på betalingsformidling som følge af øget brug af selvbetjeningsløsninger Stigning i garantiprovision og øvrige provisioner 9

10 4. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Fortsat forbedring af omkostningsprocenten Mia. kr H H H 2003 Restrukturering Bonus og fratrædelsesgodtgørelser Omkostninger O/I nøgle Pct. 60% 58% 56% 54% 52% 50% Omkostningsprocenten forbedres til 54 i 1. halvår 2003 Omkostningerne påvirkes negativt af fratrædelsesgodtgørelser og performancerelateret bonus Medarbejderantallet nedbragt med 4,3 pct. siden juni 2002 Omkostningsudviklingen afspejler ikke til fulde de gennemførte effektiviseringer 10

11 4. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Reelt fald i omkostningerne på 6 pct. 1H H 2002 Indeks Omkostninger Bonus Fratrædelsesgodtgørelser Underliggende omkostningsbase Medarbejderantal (ultimo) (Inkl. Danica)

12 4. Udvikling i regnskabsposter Driftnedbrud IT sikkerhed - Risiko for fremtidige driftsnedbrud minimeres Rutinemæssig udskiftning af en defekt strømforsyningsenhed i et disksystem fra IBM forårsagede IT-nedbrud Koncernen foretog duplikering af udvalgte data, men var for en del af programmerne afhængige af et systemkompleks Nye tiltag Koncernens driftscenter i Brabrand flyttet til DMdata s i Brøndby. Der er nu etableret synkron spejling af koncernens centrale data mellem driftscentrene i Ejby og Brøndby Det samlede system består i efteråret 2003 af to helt identiske dele, der begge er i stand til at afvikle koncernens IT-drift Yderligere investering i tilgængelighed igangsat med leverancer i 2003 og

13 4. Udvikling i regnskabsposter Siden fusionen - Markant fremgang og stor udbetaling til aktionærerne Omkostningerne i 2003 er reduceret med 3,2 mia. kr. eller 20% siden fusionen Mia. kr , omkostninger plus inflation Realiserede omk. 03 er lig 2 gange 1H 03 Resultatet pr. aktie er steget med over 60% Kr Resultat pr. aktie er lig 2 gange 1H 03 Samlet udbytte og tilbagekøb siden fusionen svarer til prisen for RealDanmark Mia. kr RD-pris Pris for RealDanmark Aktietilbagekøb Udbytte 03: Udbyttet lig 02, aktietilbagekøb lig 5 mia. kr. 13

14 4. Udvikling i regnskabsposter Tab og hensættelser - Fortsat på lavt niveau Mio. kr kvt 2. kvt 3. kvt kvt kvt kvt kvt 4. kvt 1. kvt. 2. kvt Tab og hensættelser udgør 18 basispunkter p.a. af udlån og garantier Forventet langsigtet gennemsnitligt tabsniveau på 23 basispunkter p.a. over en konjunkturcyklus 50 pct. af udlånsporteføljen udgøres af realkreditlån med lav risiko 14

15 4. Udvikling i regnskabsposter Korrektivkontoen - Stadig væsentlig overdækning af rentenulstillede lån Akkumulerede hensættelser (mio. kr.) Tab og hensættelser (drift 1H 03) Direkte tab Indgået på tidligere afskrevne fordringer Valutakursregulering Tidligere hensat nu afskrevet Anden af- og tilgang Akkumulerede hensættelser Nøgletal Rentenulstillede lån (mio. kr) Overdæknings ratio Akk. hensættelser i pct. af udlån og garantier 1H % 1,19% % 1,20% 15

16 4. Udvikling i regnskabsposter Udlån - Realkredit udlån nu større end bankudlån Fordeling af udlån ultimo 1H 2003 Realkredit 51% Repo 8% USA 1% Norden og UK 21% Danmark 19% Halvdelen af koncernens udlån er sikre realkreditudlån Bankudlån er koncentreret i Danmark, resten af Norden og UK Eksponeringen uden for kernemarkederne er reduceret Valutakurseffekten reducerer det samlede bankudlån med 15 mia. kr. Eksklusive valutakurseffekten ligger bankudlån 1 pct. højere end ultimo 1. halvår

17 5. Kapitalforhold Kapitalforhold - 5 pct. af aktierne er købt siden primo 2002 Antal udestående aktier (mio. stk.) Primo mia. kr. tilbagekøb 2002 Primo mia. kr. tilbagekøb 1H 2003 (á 122,7 DKK pr. stk.) Ultimo 1. halvår ,0 20,3 711,7 16,3 695,4 Tilbagekøb for 2 mia. kr. gennemført i 1. halvår pct. af aktierne er tilbagekøbt siden primo 2002 Siden 2000 vil der ved udgangen af 2003 være udbetalt 27 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytter og tilbagekøb 17

18 5. Kapitalforhold Solvensprocent - Grundlag for yderligere aktietilbagekøb Pct H H H 2003 Tier II 6,5% Tier I Fortsat solid kapitalbase Kernekapitalprocenten udgør 7,2, mens solvensprocenten udgør 10,0 (eksklusive periodens resultat) Målsætning for kernekapital på 6,5% Målsætning for pay-out på 40 pct. Tilbagekøb i 1. halvår 2003 medførte reduktion i egenkapitalen på 2 mia. kr. Nyt tilbagekøb for 3 mia. kr. i 2. halvår Tilbagekøbet forventes gennemført efter bookbuilding-metoden med eventuel efterfølgende direkte markedskøb 18

19 6. Udvikling i forretningsområder Udvikling i forretningsområder - Gunstig udvikling for især Markets og Realkredit Basisindtjening før hensættelser Andel Mio. kr. Bankaktiviteter 1H H H % 1H % - Bankaktiviteter Danmark % 48% - Bankaktiviteter Udland % 20% Realkredit % 17% Danske Markets % 8% Danica Pension % 8% Danske Capital % 3% Øvrige områder % -4% Koncernen i alt % 100% 19

20 6. Udvikling i forretningsområder RAROC - Tilfredsstillende fremgang i koncernens risikojusterede afkast RAROC før skat 1H 1H (Pct.) Bankaktiviteter Realkredit Danske Markets Danica Pension 24 5 Danske Capital Finansielle Beholdninger Koncernen i alt Fremgang i koncernens risikojusterede afkast Fremgangen er bredt funderet Kun Danske Capital viser tilbagegang, som følge af de ugunstige kapitalmarkeder og lavere andel af aktier i porteføljen Cost of equity 13 pct. før skat 20

21 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Danmark - Yderligere omkostningsreduktion forbedrer indtjeningen Basisindtjening før hensættelser Mia. kr. 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 1H H H 2003 Området bidrager med 46 pct. af koncernens basisindtjening før hensættelser Rentefald påvirker indtægterne negativt Omkostningsfald på 8 pct. Omkostningsprocenten forbedres til 57,7 i 1. halvår 2003 fra 59,9 i 1. halvår 2002 Salget af kundepakker forløber tilfredsstillende Stabil handel med investeringsbeviser og obligationer - fortsat lav aktivitet for handel med aktier 21

22 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Udland - 11 pct s vækst - eksklusive valutakurseffekten Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Norge Sverige England USA Øvrige udl. 5 pct s fremgang i basisindtjening før hensættelser i danske kroner 11 pct s fremgang når der korrigeres for valutakurseffekten Fremgang i Sverige på 47 pct. og 21 pct. i USA (i lokal valuta) I Norge medfører pensionsindbetalinger og svagt kapitalmarked tilbagegang på 5 pct. i basisindtjeningen før hensættelser (i lokal valuta) 22

23 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Norge - Indtægter påvirkes af svagt kapitalmarked Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Basisindtjeningen før hensættelser falder med 43 mio. kr. Eksklusive valutakurseffekten er nedgangen på 16 mio. kr. Vækst i udlånet til private på 14 pct. og 18 pct. til erhverv (i lokal valuta) Markedsandelen udgør 4 pct. Kundetilgang Fornuftig udvikling i kreditporteføljen og boniteten Svag aktivitet på kapitalmarkederne hæmmer gebyrindtægterne 23

24 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Sverige - Fortsat vækst i forretningsomfang Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Vækst i basisindtjeningen før hensættelser på 95 mio. kr. svarende til 45 pct. (47 pct. i lokal valuta) Fremgang i basisindtægterne på 6 pct. (i lokal valuta) Omkostningerne falder 9 pct. grundet bortfald af de omkostninger der i 2002 blev anvendt til IT-opgradering (i lokal valuta) Vækst i udlån til private på 15 pct. og 16 pct. til erhverv (i lokal valuta) Markedsandel på knap 8 pct. på udlån og 3 pct. på indlån 24

25 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter UK - Stigning i basisindtjening målt i lokal valuta Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Basisindtjeningen før hensættelser falder med 12 mio. kr. til 363 mio. kr. Fremgang på 11 mio. kr. når der ses bort fra valutakurseffekten Indtægterne stiger 15 pct. i lokal valuta Omkostninger påvirket af øget hensættelse til bonus og pensionsforpligtigelse 25

26 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter USA - Stigende basisindtjening før hensættelser Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Stigning i basisindtjening før hensættelser på 13 pct. til 153 mio. kr. I lokal valuta udgør stigningen 21 pct. Udlånsaktiviteter fortsat koncentreret om virksomheder med forretningsaktiviteter på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa Stigende forretningsvolumen med globale finansielle institutioner medførte stigende indtjening 26

27 6. Udvikling i forretningsområder Realkredit - Høj konverteringsaktivitet og fortsat udlånsvækst Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Stigning i basisindtjening før hensættelser på 9 pct. i forhold til 1. halvår 2002 Porteføljen stiger 15 mia. kr. i 1. halvår, 26 mia. kr. siden 1. halvår 2002 Indtægt på 225 mio. kr. fra den rekordhøje konverteringsaktivitet Stigning i omkostningerne på 8 pct. på grund af IT-udvikling til nye afdragsfrie lån Salg af afdragsfrie lån påbegyndes 1. oktober - uddannelse og systemtilpasninger forløber planmæssigt Positiv udvikling i markedsandelen fra 1. kvartal til 2. kvartal Andelen af nettonyudlån stiger fra 26,7 pct. til 28,0 pct. i 2. kvartal Tildeling af AAA rating i maj - den højst opnåelige hos Standard & Poors 27

28 6. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Note: Inkl. tidligere Danske Securities, men ekskl. restruktureringsomkostninger Basisindtjening før hensættelser stiger med 33 pct. i forhold til 1. halvår pct. stigning i basisindtægter især drevet af indtægter på rentebærende instrumenter Positivt resultat af spread positioner, hvor billig EURO og Dollar funding placeres på det danske rentemarked Fastholdelse af markedsposition og stigende kundeinteresse for afdækningsprodukter 28

29 6. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Øget profitabel positionstagning 1. kvt. 2002= Økonomisk kapital 1. kvt kvt Risikovægtede poster 3. kvt kvt kvt kvt Profitabel øget risikotagning Øgede risikovægtede aktiver pga. regulativ opgørelsesmetode Positivt resultat fra spread positioner Det risikojusterede afkast stiger fra 27 pct. i 1. halvår 2002 til 30 pct. i 1. halvår

30 6. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Vækst på 18 pct. i bruttopræmierne Bruttopræmier (inkl. unit-link) Mia. kr H H H pct. stigning i bruttopræmierne (inkl. unit-link) i forhold til 1. halvår 2002 Salget af sundhedssikringer fortsat i vækst. Over 16 pct. stigning i antallet af forsikrede i forhold til ultimo 2002 To-cifret vækst i præmierne fra firmamarkedet Bruttopræmier fra unit-link på niveau med 1. halvår

31 6. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Indtjeningsfremgang Mio. kr. Risikofrit afkast af egenkapitalen ,5 pct. af livsforsikr.hensæt. mv pct. af SUL resultat pct. af risikoresultat pct. af omkostningsresultat Unit-link FD (sundhedssikring mv.) 11-7 Basisindtægter forsikringsakt Funding, netto Basisindtjening forsikringsakt Udgør risikotillægget 1H H 2002 Basisindtjening på ventet niveau med 551 mio. kr., 9 pct s vækst i forhold til tilsvarende periode sidste år Rentefaldet påvirker risikofrit afkast af egenkapitalen negativt Aktivfordeling ultimo 1. halvår 03: Aktier: 8 pct. Obligationer: 83 pct. Ejendomme: 9 pct. Det kollektive bonuspotentiale udgør 4,3 mia. kr. og kan modstå et aktiekursfald på godt 40 pct. 31

32 6. Udvikling i forretningsområder Pct Danica Pension - Investeringsafkast muliggør indtægtsførsel af risikotillæg 1H 02 2H 02 1H 03 Værdiregulering af hensættelserne Investeringsafkast efter PAL * PAL: Beskatning af afkastet på 15 pct. Risikotillæg kan tages Garanteret ydelse Risikotillæg kan ikke tages Afkast af investeringsaktiverne på 4,8 pct. i 1. halvår Efter PAL* ligger afkastet på 4,2 pct. Opgørelsesrenten er faldet Ultimo ,81 pct. Ultimo 1H ,56 pct. Værdireguleringen af hensættelserne svarende til 1,7 pct. af investeringsaktiverne Afkast efter PAL og værdiregulering af hensættelserne udgør 2,4 pct. Afkastet ligger over den gennemsnitlige garanterede ydelse på 1,6 pct., hvorved risikotillægget kan tages 32

33 6. Udvikling i forretningsområder Danske Capital - Lavere andel af aktier i porteføljen Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Basisindtjeningen før hensættelser reduceret med 31 pct. Fald i andelen af aktier i porteføljen fra 29 pct. til 16 pct. reducerer den gennemsnitlige marginal fra 0,22 pct. til 0,19 pct. Målt på samlet formueværdi udgør markedsandelen i Danmark 32 pct. Markedsandel på privatmarkedet for investeringsforeninger fastholdt på 42 pct. Kapital under forvaltning udgjorde 365 mia. kr. ultimo 1. halvår svarende til en stigning på 9 mia. kr. 33

34 6. Udvikling i forretningsområder Beholdningsindtjening - Fald i korte renter forbedrer indtjening Beholdningsindtjening Mio. kr. Rentepositioner 1H H Aktier Unoterede Noterede Valuta Kurssikring, Danica Pension Omkostninger Beholdningsindtjening, bank Andel af inv. afk., Danica Risikotillæg, Danica Beholdningsindtjening, Danica Beholdningsindtjening, i alt Den samlede beholdningsindtjening stiger med 580 mio. kr. til mio. kr. Hedge mod indlånets rentefølsomhed medfører gevinst på 286 mio. kr. Afkast på noterede aktier er i forhold til ønsket risikoprofil tilfredsstillende Gevinst ved salg af PBS indgår under unoterede aktier Indtægtsførsel af risikotillægget for Danica i 1. halvår Danica bidrager dermed positivt med 141 mio. kr. 34

35 7. Forventninger til 2003 Forventninger til Fastholdelse i forhold til tidligere udmeldinger Basisindtjeningen forventes at blive på nogenlunde samme niveau som i 2002 Omkostninger forventes at vise en nedgang i 2003 Boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Hensættelsesniveauet forventes af blive på et relativt lavt niveau Beholdningsindtjeningen i både bank og forsikring vil som vanligt afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Koncernens skat ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat 35

36 8. Ny IR-hjemmeside Ny Investor Relations hjemmeside - Bedre information om banken 36

37

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

1. kvartal 2003. 6. maj 2003

1. kvartal 2003. 6. maj 2003 1. kvartal 2003 6. maj 2003 Agenda Side 1. Resumé af første kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 7 4. Kapitalforhold 13 4. Udvikling i forretningsområder 14 5. Forventninger

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2003 21. august 2003 Halvårsrapport 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2003 1/31 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere