1. halvår Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003"

Transkript

1 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003

2 Indhold Side 1. Resumé af første halvår Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold Udvikling i forretningsområder Forventninger til Ny IR-hjemmeside 36 2

3 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til mio. kr. Egenkapitalforrentning stiger fra 14,5 pct. til 15,4 pct. Resultat pr. aktie stiger med 13 pct. Basisindtægterne stiger 3 pct. Driftsomkostninger og afskrivninger uændrede på trods af højere fratrædelsesomkostninger og bonus Tab og hensættelser fortsætter på et lavt niveau i forhold til konjunkturerne Basisindtjeningen stiger 1 pct. Beholdningsindtjeningen stiger 83 pct. Aktietilbagekøb i 1. halvår 2003 afsluttet Nye aktietilbagekøb i 2. halvår

4 2. Rente og valuta Rente- og valutaudvikling - Fortsat pres på basisindtægterne fra lavere renter Gennemsnitlig T/N rente 1H H 2002 D i bp Danmark 2,62 3,45-83 Sverige 3,53 3,98-45 Norge 5,69 6,40-71 Valuta (ultimokurser) 1H H 2002 D i % SEK/DKK 80,3 81,6-2% NOK/DKK 89,6 100,0-10% EUR/DKK 743,0 742,9 0% GBP/DKK 1.071, ,3-6% USD/DKK 650,2 744,8-13% Kilde: Danske Analyse Den lavere forrentning af overskudslikviditet og kapital påvirker basisindtægterne negativt Hedge mod indlånets rentefølsomhed medfører gevinst på 286 mio. kr. (bogført under beholdningsindtjening) Yderligere rentefald ventes i år Den danske krone er styrket over for de valutaer hvor banken har forretningsaktivitet (ekskl. Euroen) Samlet resultateffekt på -67 mio. kr. i udenlandske enheder 4

5 3. Finansielle hovedtal Resultat - Fremgang i indtægter og indtjening Mio. kr. 1H H 2002 Indeks 03/02 Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat

6 3. Finansielle hovedtal Balance - Vækst i realkreditudlånene Mia. kr. 1H H 2002 Indeks 03/02 Bankudlån Heraf erhverv Heraf privat Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinst. m.m Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt

7 3. Finansielle hovedtal Nøgletal - Forbedring i centrale nøgletal 1H H 2002 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 6,8 6,0 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital (p.a.) 15,4 14,5 RAROC (før skat) 33,9 29,0 Solvensprocent 10,0 9,8 Kernekapitalprocent 7,2 7,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 91,1 84,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 54,0 55,5 7

8 4. Udvikling i regnskabsposter Nettorenteindtægter - Niveau fastholdt på trods af faldende renter Nettorenteindtægter eksklusive Mia. kr. handelsindtægter 7,5 5 2,5 0 1H H H 2003 Nettorenteindtægter Gns pengemarkedsrente (DK) pct. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettorenteindtægterne på niveau med 1. halvår 2002 Faldende pengemarkedsrente påvirker nettorenteindtægterne negativt - positivt afkast af hedge indgår under beholdningsindtjeningen Høj konverteringsaktivitet på realkredit bidrager med 110 mio. kr. på nettorenteindtægterne Rentefald anvendes til tilpasning af udlånsmarginalerne - med positiv effekt Norge og Sverige bidrager via øget forretningsaktivitet ligeledes positivt 8

9 4. Udvikling i regnskabsposter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) - Høj konverteringsaktivitet opvejer svagt kapitalmarked Mia. kr. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1H H H 2003 Omprioriterings- og lånegebyrer Betalingsformidling Fonds- og depotprovision Garantiprovision og øvrige provisioner Note: Eksklusive handelsaktiviteter og beholdningsindtjeningen Mindre fremgang i gebyr- og provisionsindtægterne (netto) i forhold til 1. halvår 2002 Fremgang på omprioriterings- og lånegebyrer som følge af høj konverteringsaktivitet Fald i fonds og depotprovisioner relateret til lavere aktivitet på kapitalmarkederne Tilbagegang på betalingsformidling som følge af øget brug af selvbetjeningsløsninger Stigning i garantiprovision og øvrige provisioner 9

10 4. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Fortsat forbedring af omkostningsprocenten Mia. kr H H H 2003 Restrukturering Bonus og fratrædelsesgodtgørelser Omkostninger O/I nøgle Pct. 60% 58% 56% 54% 52% 50% Omkostningsprocenten forbedres til 54 i 1. halvår 2003 Omkostningerne påvirkes negativt af fratrædelsesgodtgørelser og performancerelateret bonus Medarbejderantallet nedbragt med 4,3 pct. siden juni 2002 Omkostningsudviklingen afspejler ikke til fulde de gennemførte effektiviseringer 10

11 4. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Reelt fald i omkostningerne på 6 pct. 1H H 2002 Indeks Omkostninger Bonus Fratrædelsesgodtgørelser Underliggende omkostningsbase Medarbejderantal (ultimo) (Inkl. Danica)

12 4. Udvikling i regnskabsposter Driftnedbrud IT sikkerhed - Risiko for fremtidige driftsnedbrud minimeres Rutinemæssig udskiftning af en defekt strømforsyningsenhed i et disksystem fra IBM forårsagede IT-nedbrud Koncernen foretog duplikering af udvalgte data, men var for en del af programmerne afhængige af et systemkompleks Nye tiltag Koncernens driftscenter i Brabrand flyttet til DMdata s i Brøndby. Der er nu etableret synkron spejling af koncernens centrale data mellem driftscentrene i Ejby og Brøndby Det samlede system består i efteråret 2003 af to helt identiske dele, der begge er i stand til at afvikle koncernens IT-drift Yderligere investering i tilgængelighed igangsat med leverancer i 2003 og

13 4. Udvikling i regnskabsposter Siden fusionen - Markant fremgang og stor udbetaling til aktionærerne Omkostningerne i 2003 er reduceret med 3,2 mia. kr. eller 20% siden fusionen Mia. kr , omkostninger plus inflation Realiserede omk. 03 er lig 2 gange 1H 03 Resultatet pr. aktie er steget med over 60% Kr Resultat pr. aktie er lig 2 gange 1H 03 Samlet udbytte og tilbagekøb siden fusionen svarer til prisen for RealDanmark Mia. kr RD-pris Pris for RealDanmark Aktietilbagekøb Udbytte 03: Udbyttet lig 02, aktietilbagekøb lig 5 mia. kr. 13

14 4. Udvikling i regnskabsposter Tab og hensættelser - Fortsat på lavt niveau Mio. kr kvt 2. kvt 3. kvt kvt kvt kvt kvt 4. kvt 1. kvt. 2. kvt Tab og hensættelser udgør 18 basispunkter p.a. af udlån og garantier Forventet langsigtet gennemsnitligt tabsniveau på 23 basispunkter p.a. over en konjunkturcyklus 50 pct. af udlånsporteføljen udgøres af realkreditlån med lav risiko 14

15 4. Udvikling i regnskabsposter Korrektivkontoen - Stadig væsentlig overdækning af rentenulstillede lån Akkumulerede hensættelser (mio. kr.) Tab og hensættelser (drift 1H 03) Direkte tab Indgået på tidligere afskrevne fordringer Valutakursregulering Tidligere hensat nu afskrevet Anden af- og tilgang Akkumulerede hensættelser Nøgletal Rentenulstillede lån (mio. kr) Overdæknings ratio Akk. hensættelser i pct. af udlån og garantier 1H % 1,19% % 1,20% 15

16 4. Udvikling i regnskabsposter Udlån - Realkredit udlån nu større end bankudlån Fordeling af udlån ultimo 1H 2003 Realkredit 51% Repo 8% USA 1% Norden og UK 21% Danmark 19% Halvdelen af koncernens udlån er sikre realkreditudlån Bankudlån er koncentreret i Danmark, resten af Norden og UK Eksponeringen uden for kernemarkederne er reduceret Valutakurseffekten reducerer det samlede bankudlån med 15 mia. kr. Eksklusive valutakurseffekten ligger bankudlån 1 pct. højere end ultimo 1. halvår

17 5. Kapitalforhold Kapitalforhold - 5 pct. af aktierne er købt siden primo 2002 Antal udestående aktier (mio. stk.) Primo mia. kr. tilbagekøb 2002 Primo mia. kr. tilbagekøb 1H 2003 (á 122,7 DKK pr. stk.) Ultimo 1. halvår ,0 20,3 711,7 16,3 695,4 Tilbagekøb for 2 mia. kr. gennemført i 1. halvår pct. af aktierne er tilbagekøbt siden primo 2002 Siden 2000 vil der ved udgangen af 2003 være udbetalt 27 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytter og tilbagekøb 17

18 5. Kapitalforhold Solvensprocent - Grundlag for yderligere aktietilbagekøb Pct H H H 2003 Tier II 6,5% Tier I Fortsat solid kapitalbase Kernekapitalprocenten udgør 7,2, mens solvensprocenten udgør 10,0 (eksklusive periodens resultat) Målsætning for kernekapital på 6,5% Målsætning for pay-out på 40 pct. Tilbagekøb i 1. halvår 2003 medførte reduktion i egenkapitalen på 2 mia. kr. Nyt tilbagekøb for 3 mia. kr. i 2. halvår Tilbagekøbet forventes gennemført efter bookbuilding-metoden med eventuel efterfølgende direkte markedskøb 18

19 6. Udvikling i forretningsområder Udvikling i forretningsområder - Gunstig udvikling for især Markets og Realkredit Basisindtjening før hensættelser Andel Mio. kr. Bankaktiviteter 1H H H % 1H % - Bankaktiviteter Danmark % 48% - Bankaktiviteter Udland % 20% Realkredit % 17% Danske Markets % 8% Danica Pension % 8% Danske Capital % 3% Øvrige områder % -4% Koncernen i alt % 100% 19

20 6. Udvikling i forretningsområder RAROC - Tilfredsstillende fremgang i koncernens risikojusterede afkast RAROC før skat 1H 1H (Pct.) Bankaktiviteter Realkredit Danske Markets Danica Pension 24 5 Danske Capital Finansielle Beholdninger Koncernen i alt Fremgang i koncernens risikojusterede afkast Fremgangen er bredt funderet Kun Danske Capital viser tilbagegang, som følge af de ugunstige kapitalmarkeder og lavere andel af aktier i porteføljen Cost of equity 13 pct. før skat 20

21 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Danmark - Yderligere omkostningsreduktion forbedrer indtjeningen Basisindtjening før hensættelser Mia. kr. 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 1H H H 2003 Området bidrager med 46 pct. af koncernens basisindtjening før hensættelser Rentefald påvirker indtægterne negativt Omkostningsfald på 8 pct. Omkostningsprocenten forbedres til 57,7 i 1. halvår 2003 fra 59,9 i 1. halvår 2002 Salget af kundepakker forløber tilfredsstillende Stabil handel med investeringsbeviser og obligationer - fortsat lav aktivitet for handel med aktier 21

22 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Udland - 11 pct s vækst - eksklusive valutakurseffekten Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Norge Sverige England USA Øvrige udl. 5 pct s fremgang i basisindtjening før hensættelser i danske kroner 11 pct s fremgang når der korrigeres for valutakurseffekten Fremgang i Sverige på 47 pct. og 21 pct. i USA (i lokal valuta) I Norge medfører pensionsindbetalinger og svagt kapitalmarked tilbagegang på 5 pct. i basisindtjeningen før hensættelser (i lokal valuta) 22

23 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Norge - Indtægter påvirkes af svagt kapitalmarked Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Basisindtjeningen før hensættelser falder med 43 mio. kr. Eksklusive valutakurseffekten er nedgangen på 16 mio. kr. Vækst i udlånet til private på 14 pct. og 18 pct. til erhverv (i lokal valuta) Markedsandelen udgør 4 pct. Kundetilgang Fornuftig udvikling i kreditporteføljen og boniteten Svag aktivitet på kapitalmarkederne hæmmer gebyrindtægterne 23

24 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Sverige - Fortsat vækst i forretningsomfang Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Vækst i basisindtjeningen før hensættelser på 95 mio. kr. svarende til 45 pct. (47 pct. i lokal valuta) Fremgang i basisindtægterne på 6 pct. (i lokal valuta) Omkostningerne falder 9 pct. grundet bortfald af de omkostninger der i 2002 blev anvendt til IT-opgradering (i lokal valuta) Vækst i udlån til private på 15 pct. og 16 pct. til erhverv (i lokal valuta) Markedsandel på knap 8 pct. på udlån og 3 pct. på indlån 24

25 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter UK - Stigning i basisindtjening målt i lokal valuta Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Basisindtjeningen før hensættelser falder med 12 mio. kr. til 363 mio. kr. Fremgang på 11 mio. kr. når der ses bort fra valutakurseffekten Indtægterne stiger 15 pct. i lokal valuta Omkostninger påvirket af øget hensættelse til bonus og pensionsforpligtigelse 25

26 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter USA - Stigende basisindtjening før hensættelser Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Stigning i basisindtjening før hensættelser på 13 pct. til 153 mio. kr. I lokal valuta udgør stigningen 21 pct. Udlånsaktiviteter fortsat koncentreret om virksomheder med forretningsaktiviteter på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa Stigende forretningsvolumen med globale finansielle institutioner medførte stigende indtjening 26

27 6. Udvikling i forretningsområder Realkredit - Høj konverteringsaktivitet og fortsat udlånsvækst Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Stigning i basisindtjening før hensættelser på 9 pct. i forhold til 1. halvår 2002 Porteføljen stiger 15 mia. kr. i 1. halvår, 26 mia. kr. siden 1. halvår 2002 Indtægt på 225 mio. kr. fra den rekordhøje konverteringsaktivitet Stigning i omkostningerne på 8 pct. på grund af IT-udvikling til nye afdragsfrie lån Salg af afdragsfrie lån påbegyndes 1. oktober - uddannelse og systemtilpasninger forløber planmæssigt Positiv udvikling i markedsandelen fra 1. kvartal til 2. kvartal Andelen af nettonyudlån stiger fra 26,7 pct. til 28,0 pct. i 2. kvartal Tildeling af AAA rating i maj - den højst opnåelige hos Standard & Poors 27

28 6. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Note: Inkl. tidligere Danske Securities, men ekskl. restruktureringsomkostninger Basisindtjening før hensættelser stiger med 33 pct. i forhold til 1. halvår pct. stigning i basisindtægter især drevet af indtægter på rentebærende instrumenter Positivt resultat af spread positioner, hvor billig EURO og Dollar funding placeres på det danske rentemarked Fastholdelse af markedsposition og stigende kundeinteresse for afdækningsprodukter 28

29 6. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Øget profitabel positionstagning 1. kvt. 2002= Økonomisk kapital 1. kvt kvt Risikovægtede poster 3. kvt kvt kvt kvt Profitabel øget risikotagning Øgede risikovægtede aktiver pga. regulativ opgørelsesmetode Positivt resultat fra spread positioner Det risikojusterede afkast stiger fra 27 pct. i 1. halvår 2002 til 30 pct. i 1. halvår

30 6. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Vækst på 18 pct. i bruttopræmierne Bruttopræmier (inkl. unit-link) Mia. kr H H H pct. stigning i bruttopræmierne (inkl. unit-link) i forhold til 1. halvår 2002 Salget af sundhedssikringer fortsat i vækst. Over 16 pct. stigning i antallet af forsikrede i forhold til ultimo 2002 To-cifret vækst i præmierne fra firmamarkedet Bruttopræmier fra unit-link på niveau med 1. halvår

31 6. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Indtjeningsfremgang Mio. kr. Risikofrit afkast af egenkapitalen ,5 pct. af livsforsikr.hensæt. mv pct. af SUL resultat pct. af risikoresultat pct. af omkostningsresultat Unit-link FD (sundhedssikring mv.) 11-7 Basisindtægter forsikringsakt Funding, netto Basisindtjening forsikringsakt Udgør risikotillægget 1H H 2002 Basisindtjening på ventet niveau med 551 mio. kr., 9 pct s vækst i forhold til tilsvarende periode sidste år Rentefaldet påvirker risikofrit afkast af egenkapitalen negativt Aktivfordeling ultimo 1. halvår 03: Aktier: 8 pct. Obligationer: 83 pct. Ejendomme: 9 pct. Det kollektive bonuspotentiale udgør 4,3 mia. kr. og kan modstå et aktiekursfald på godt 40 pct. 31

32 6. Udvikling i forretningsområder Pct Danica Pension - Investeringsafkast muliggør indtægtsførsel af risikotillæg 1H 02 2H 02 1H 03 Værdiregulering af hensættelserne Investeringsafkast efter PAL * PAL: Beskatning af afkastet på 15 pct. Risikotillæg kan tages Garanteret ydelse Risikotillæg kan ikke tages Afkast af investeringsaktiverne på 4,8 pct. i 1. halvår Efter PAL* ligger afkastet på 4,2 pct. Opgørelsesrenten er faldet Ultimo ,81 pct. Ultimo 1H ,56 pct. Værdireguleringen af hensættelserne svarende til 1,7 pct. af investeringsaktiverne Afkast efter PAL og værdiregulering af hensættelserne udgør 2,4 pct. Afkastet ligger over den gennemsnitlige garanterede ydelse på 1,6 pct., hvorved risikotillægget kan tages 32

33 6. Udvikling i forretningsområder Danske Capital - Lavere andel af aktier i porteføljen Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Basisindtjeningen før hensættelser reduceret med 31 pct. Fald i andelen af aktier i porteføljen fra 29 pct. til 16 pct. reducerer den gennemsnitlige marginal fra 0,22 pct. til 0,19 pct. Målt på samlet formueværdi udgør markedsandelen i Danmark 32 pct. Markedsandel på privatmarkedet for investeringsforeninger fastholdt på 42 pct. Kapital under forvaltning udgjorde 365 mia. kr. ultimo 1. halvår svarende til en stigning på 9 mia. kr. 33

34 6. Udvikling i forretningsområder Beholdningsindtjening - Fald i korte renter forbedrer indtjening Beholdningsindtjening Mio. kr. Rentepositioner 1H H Aktier Unoterede Noterede Valuta Kurssikring, Danica Pension Omkostninger Beholdningsindtjening, bank Andel af inv. afk., Danica Risikotillæg, Danica Beholdningsindtjening, Danica Beholdningsindtjening, i alt Den samlede beholdningsindtjening stiger med 580 mio. kr. til mio. kr. Hedge mod indlånets rentefølsomhed medfører gevinst på 286 mio. kr. Afkast på noterede aktier er i forhold til ønsket risikoprofil tilfredsstillende Gevinst ved salg af PBS indgår under unoterede aktier Indtægtsførsel af risikotillægget for Danica i 1. halvår Danica bidrager dermed positivt med 141 mio. kr. 34

35 7. Forventninger til 2003 Forventninger til Fastholdelse i forhold til tidligere udmeldinger Basisindtjeningen forventes at blive på nogenlunde samme niveau som i 2002 Omkostninger forventes at vise en nedgang i 2003 Boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Hensættelsesniveauet forventes af blive på et relativt lavt niveau Beholdningsindtjeningen i både bank og forsikring vil som vanligt afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Koncernens skat ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat 35

36 8. Ny IR-hjemmeside Ny Investor Relations hjemmeside - Bedre information om banken 36

37

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version V Januar 2007 Januar 2007 1 Informationsnotat Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere