1. halvår Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003"

Transkript

1 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003

2 Indhold Side 1. Resumé af første halvår Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold Udvikling i forretningsområder Forventninger til Ny IR-hjemmeside 36 2

3 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til mio. kr. Egenkapitalforrentning stiger fra 14,5 pct. til 15,4 pct. Resultat pr. aktie stiger med 13 pct. Basisindtægterne stiger 3 pct. Driftsomkostninger og afskrivninger uændrede på trods af højere fratrædelsesomkostninger og bonus Tab og hensættelser fortsætter på et lavt niveau i forhold til konjunkturerne Basisindtjeningen stiger 1 pct. Beholdningsindtjeningen stiger 83 pct. Aktietilbagekøb i 1. halvår 2003 afsluttet Nye aktietilbagekøb i 2. halvår

4 2. Rente og valuta Rente- og valutaudvikling - Fortsat pres på basisindtægterne fra lavere renter Gennemsnitlig T/N rente 1H H 2002 D i bp Danmark 2,62 3,45-83 Sverige 3,53 3,98-45 Norge 5,69 6,40-71 Valuta (ultimokurser) 1H H 2002 D i % SEK/DKK 80,3 81,6-2% NOK/DKK 89,6 100,0-10% EUR/DKK 743,0 742,9 0% GBP/DKK 1.071, ,3-6% USD/DKK 650,2 744,8-13% Kilde: Danske Analyse Den lavere forrentning af overskudslikviditet og kapital påvirker basisindtægterne negativt Hedge mod indlånets rentefølsomhed medfører gevinst på 286 mio. kr. (bogført under beholdningsindtjening) Yderligere rentefald ventes i år Den danske krone er styrket over for de valutaer hvor banken har forretningsaktivitet (ekskl. Euroen) Samlet resultateffekt på -67 mio. kr. i udenlandske enheder 4

5 3. Finansielle hovedtal Resultat - Fremgang i indtægter og indtjening Mio. kr. 1H H 2002 Indeks 03/02 Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat

6 3. Finansielle hovedtal Balance - Vækst i realkreditudlånene Mia. kr. 1H H 2002 Indeks 03/02 Bankudlån Heraf erhverv Heraf privat Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinst. m.m Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt

7 3. Finansielle hovedtal Nøgletal - Forbedring i centrale nøgletal 1H H 2002 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 6,8 6,0 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital (p.a.) 15,4 14,5 RAROC (før skat) 33,9 29,0 Solvensprocent 10,0 9,8 Kernekapitalprocent 7,2 7,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 91,1 84,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 54,0 55,5 7

8 4. Udvikling i regnskabsposter Nettorenteindtægter - Niveau fastholdt på trods af faldende renter Nettorenteindtægter eksklusive Mia. kr. handelsindtægter 7,5 5 2,5 0 1H H H 2003 Nettorenteindtægter Gns pengemarkedsrente (DK) pct. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Nettorenteindtægterne på niveau med 1. halvår 2002 Faldende pengemarkedsrente påvirker nettorenteindtægterne negativt - positivt afkast af hedge indgår under beholdningsindtjeningen Høj konverteringsaktivitet på realkredit bidrager med 110 mio. kr. på nettorenteindtægterne Rentefald anvendes til tilpasning af udlånsmarginalerne - med positiv effekt Norge og Sverige bidrager via øget forretningsaktivitet ligeledes positivt 8

9 4. Udvikling i regnskabsposter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) - Høj konverteringsaktivitet opvejer svagt kapitalmarked Mia. kr. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1H H H 2003 Omprioriterings- og lånegebyrer Betalingsformidling Fonds- og depotprovision Garantiprovision og øvrige provisioner Note: Eksklusive handelsaktiviteter og beholdningsindtjeningen Mindre fremgang i gebyr- og provisionsindtægterne (netto) i forhold til 1. halvår 2002 Fremgang på omprioriterings- og lånegebyrer som følge af høj konverteringsaktivitet Fald i fonds og depotprovisioner relateret til lavere aktivitet på kapitalmarkederne Tilbagegang på betalingsformidling som følge af øget brug af selvbetjeningsløsninger Stigning i garantiprovision og øvrige provisioner 9

10 4. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Fortsat forbedring af omkostningsprocenten Mia. kr H H H 2003 Restrukturering Bonus og fratrædelsesgodtgørelser Omkostninger O/I nøgle Pct. 60% 58% 56% 54% 52% 50% Omkostningsprocenten forbedres til 54 i 1. halvår 2003 Omkostningerne påvirkes negativt af fratrædelsesgodtgørelser og performancerelateret bonus Medarbejderantallet nedbragt med 4,3 pct. siden juni 2002 Omkostningsudviklingen afspejler ikke til fulde de gennemførte effektiviseringer 10

11 4. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Reelt fald i omkostningerne på 6 pct. 1H H 2002 Indeks Omkostninger Bonus Fratrædelsesgodtgørelser Underliggende omkostningsbase Medarbejderantal (ultimo) (Inkl. Danica)

12 4. Udvikling i regnskabsposter Driftnedbrud IT sikkerhed - Risiko for fremtidige driftsnedbrud minimeres Rutinemæssig udskiftning af en defekt strømforsyningsenhed i et disksystem fra IBM forårsagede IT-nedbrud Koncernen foretog duplikering af udvalgte data, men var for en del af programmerne afhængige af et systemkompleks Nye tiltag Koncernens driftscenter i Brabrand flyttet til DMdata s i Brøndby. Der er nu etableret synkron spejling af koncernens centrale data mellem driftscentrene i Ejby og Brøndby Det samlede system består i efteråret 2003 af to helt identiske dele, der begge er i stand til at afvikle koncernens IT-drift Yderligere investering i tilgængelighed igangsat med leverancer i 2003 og

13 4. Udvikling i regnskabsposter Siden fusionen - Markant fremgang og stor udbetaling til aktionærerne Omkostningerne i 2003 er reduceret med 3,2 mia. kr. eller 20% siden fusionen Mia. kr , omkostninger plus inflation Realiserede omk. 03 er lig 2 gange 1H 03 Resultatet pr. aktie er steget med over 60% Kr Resultat pr. aktie er lig 2 gange 1H 03 Samlet udbytte og tilbagekøb siden fusionen svarer til prisen for RealDanmark Mia. kr RD-pris Pris for RealDanmark Aktietilbagekøb Udbytte 03: Udbyttet lig 02, aktietilbagekøb lig 5 mia. kr. 13

14 4. Udvikling i regnskabsposter Tab og hensættelser - Fortsat på lavt niveau Mio. kr kvt 2. kvt 3. kvt kvt kvt kvt kvt 4. kvt 1. kvt. 2. kvt Tab og hensættelser udgør 18 basispunkter p.a. af udlån og garantier Forventet langsigtet gennemsnitligt tabsniveau på 23 basispunkter p.a. over en konjunkturcyklus 50 pct. af udlånsporteføljen udgøres af realkreditlån med lav risiko 14

15 4. Udvikling i regnskabsposter Korrektivkontoen - Stadig væsentlig overdækning af rentenulstillede lån Akkumulerede hensættelser (mio. kr.) Tab og hensættelser (drift 1H 03) Direkte tab Indgået på tidligere afskrevne fordringer Valutakursregulering Tidligere hensat nu afskrevet Anden af- og tilgang Akkumulerede hensættelser Nøgletal Rentenulstillede lån (mio. kr) Overdæknings ratio Akk. hensættelser i pct. af udlån og garantier 1H % 1,19% % 1,20% 15

16 4. Udvikling i regnskabsposter Udlån - Realkredit udlån nu større end bankudlån Fordeling af udlån ultimo 1H 2003 Realkredit 51% Repo 8% USA 1% Norden og UK 21% Danmark 19% Halvdelen af koncernens udlån er sikre realkreditudlån Bankudlån er koncentreret i Danmark, resten af Norden og UK Eksponeringen uden for kernemarkederne er reduceret Valutakurseffekten reducerer det samlede bankudlån med 15 mia. kr. Eksklusive valutakurseffekten ligger bankudlån 1 pct. højere end ultimo 1. halvår

17 5. Kapitalforhold Kapitalforhold - 5 pct. af aktierne er købt siden primo 2002 Antal udestående aktier (mio. stk.) Primo mia. kr. tilbagekøb 2002 Primo mia. kr. tilbagekøb 1H 2003 (á 122,7 DKK pr. stk.) Ultimo 1. halvår ,0 20,3 711,7 16,3 695,4 Tilbagekøb for 2 mia. kr. gennemført i 1. halvår pct. af aktierne er tilbagekøbt siden primo 2002 Siden 2000 vil der ved udgangen af 2003 være udbetalt 27 mia. kr. til aktionærerne i form af udbytter og tilbagekøb 17

18 5. Kapitalforhold Solvensprocent - Grundlag for yderligere aktietilbagekøb Pct H H H 2003 Tier II 6,5% Tier I Fortsat solid kapitalbase Kernekapitalprocenten udgør 7,2, mens solvensprocenten udgør 10,0 (eksklusive periodens resultat) Målsætning for kernekapital på 6,5% Målsætning for pay-out på 40 pct. Tilbagekøb i 1. halvår 2003 medførte reduktion i egenkapitalen på 2 mia. kr. Nyt tilbagekøb for 3 mia. kr. i 2. halvår Tilbagekøbet forventes gennemført efter bookbuilding-metoden med eventuel efterfølgende direkte markedskøb 18

19 6. Udvikling i forretningsområder Udvikling i forretningsområder - Gunstig udvikling for især Markets og Realkredit Basisindtjening før hensættelser Andel Mio. kr. Bankaktiviteter 1H H H % 1H % - Bankaktiviteter Danmark % 48% - Bankaktiviteter Udland % 20% Realkredit % 17% Danske Markets % 8% Danica Pension % 8% Danske Capital % 3% Øvrige områder % -4% Koncernen i alt % 100% 19

20 6. Udvikling i forretningsområder RAROC - Tilfredsstillende fremgang i koncernens risikojusterede afkast RAROC før skat 1H 1H (Pct.) Bankaktiviteter Realkredit Danske Markets Danica Pension 24 5 Danske Capital Finansielle Beholdninger Koncernen i alt Fremgang i koncernens risikojusterede afkast Fremgangen er bredt funderet Kun Danske Capital viser tilbagegang, som følge af de ugunstige kapitalmarkeder og lavere andel af aktier i porteføljen Cost of equity 13 pct. før skat 20

21 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Danmark - Yderligere omkostningsreduktion forbedrer indtjeningen Basisindtjening før hensættelser Mia. kr. 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 1H H H 2003 Området bidrager med 46 pct. af koncernens basisindtjening før hensættelser Rentefald påvirker indtægterne negativt Omkostningsfald på 8 pct. Omkostningsprocenten forbedres til 57,7 i 1. halvår 2003 fra 59,9 i 1. halvår 2002 Salget af kundepakker forløber tilfredsstillende Stabil handel med investeringsbeviser og obligationer - fortsat lav aktivitet for handel med aktier 21

22 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Udland - 11 pct s vækst - eksklusive valutakurseffekten Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Norge Sverige England USA Øvrige udl. 5 pct s fremgang i basisindtjening før hensættelser i danske kroner 11 pct s fremgang når der korrigeres for valutakurseffekten Fremgang i Sverige på 47 pct. og 21 pct. i USA (i lokal valuta) I Norge medfører pensionsindbetalinger og svagt kapitalmarked tilbagegang på 5 pct. i basisindtjeningen før hensættelser (i lokal valuta) 22

23 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Norge - Indtægter påvirkes af svagt kapitalmarked Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Basisindtjeningen før hensættelser falder med 43 mio. kr. Eksklusive valutakurseffekten er nedgangen på 16 mio. kr. Vækst i udlånet til private på 14 pct. og 18 pct. til erhverv (i lokal valuta) Markedsandelen udgør 4 pct. Kundetilgang Fornuftig udvikling i kreditporteføljen og boniteten Svag aktivitet på kapitalmarkederne hæmmer gebyrindtægterne 23

24 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Sverige - Fortsat vækst i forretningsomfang Mio. kr Basisindtjening før hensættelser 1H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Vækst i basisindtjeningen før hensættelser på 95 mio. kr. svarende til 45 pct. (47 pct. i lokal valuta) Fremgang i basisindtægterne på 6 pct. (i lokal valuta) Omkostningerne falder 9 pct. grundet bortfald af de omkostninger der i 2002 blev anvendt til IT-opgradering (i lokal valuta) Vækst i udlån til private på 15 pct. og 16 pct. til erhverv (i lokal valuta) Markedsandel på knap 8 pct. på udlån og 3 pct. på indlån 24

25 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter UK - Stigning i basisindtjening målt i lokal valuta Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Basisindtjeningen før hensættelser falder med 12 mio. kr. til 363 mio. kr. Fremgang på 11 mio. kr. når der ses bort fra valutakurseffekten Indtægterne stiger 15 pct. i lokal valuta Omkostninger påvirket af øget hensættelse til bonus og pensionsforpligtigelse 25

26 6. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter USA - Stigende basisindtjening før hensættelser Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Målt i DKK Ved uændret valutakurs i forhold til 1H 2002 Stigning i basisindtjening før hensættelser på 13 pct. til 153 mio. kr. I lokal valuta udgør stigningen 21 pct. Udlånsaktiviteter fortsat koncentreret om virksomheder med forretningsaktiviteter på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa Stigende forretningsvolumen med globale finansielle institutioner medførte stigende indtjening 26

27 6. Udvikling i forretningsområder Realkredit - Høj konverteringsaktivitet og fortsat udlånsvækst Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Stigning i basisindtjening før hensættelser på 9 pct. i forhold til 1. halvår 2002 Porteføljen stiger 15 mia. kr. i 1. halvår, 26 mia. kr. siden 1. halvår 2002 Indtægt på 225 mio. kr. fra den rekordhøje konverteringsaktivitet Stigning i omkostningerne på 8 pct. på grund af IT-udvikling til nye afdragsfrie lån Salg af afdragsfrie lån påbegyndes 1. oktober - uddannelse og systemtilpasninger forløber planmæssigt Positiv udvikling i markedsandelen fra 1. kvartal til 2. kvartal Andelen af nettonyudlån stiger fra 26,7 pct. til 28,0 pct. i 2. kvartal Tildeling af AAA rating i maj - den højst opnåelige hos Standard & Poors 27

28 6. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Note: Inkl. tidligere Danske Securities, men ekskl. restruktureringsomkostninger Basisindtjening før hensættelser stiger med 33 pct. i forhold til 1. halvår pct. stigning i basisindtægter især drevet af indtægter på rentebærende instrumenter Positivt resultat af spread positioner, hvor billig EURO og Dollar funding placeres på det danske rentemarked Fastholdelse af markedsposition og stigende kundeinteresse for afdækningsprodukter 28

29 6. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Øget profitabel positionstagning 1. kvt. 2002= Økonomisk kapital 1. kvt kvt Risikovægtede poster 3. kvt kvt kvt kvt Profitabel øget risikotagning Øgede risikovægtede aktiver pga. regulativ opgørelsesmetode Positivt resultat fra spread positioner Det risikojusterede afkast stiger fra 27 pct. i 1. halvår 2002 til 30 pct. i 1. halvår

30 6. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Vækst på 18 pct. i bruttopræmierne Bruttopræmier (inkl. unit-link) Mia. kr H H H pct. stigning i bruttopræmierne (inkl. unit-link) i forhold til 1. halvår 2002 Salget af sundhedssikringer fortsat i vækst. Over 16 pct. stigning i antallet af forsikrede i forhold til ultimo 2002 To-cifret vækst i præmierne fra firmamarkedet Bruttopræmier fra unit-link på niveau med 1. halvår

31 6. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - Indtjeningsfremgang Mio. kr. Risikofrit afkast af egenkapitalen ,5 pct. af livsforsikr.hensæt. mv pct. af SUL resultat pct. af risikoresultat pct. af omkostningsresultat Unit-link FD (sundhedssikring mv.) 11-7 Basisindtægter forsikringsakt Funding, netto Basisindtjening forsikringsakt Udgør risikotillægget 1H H 2002 Basisindtjening på ventet niveau med 551 mio. kr., 9 pct s vækst i forhold til tilsvarende periode sidste år Rentefaldet påvirker risikofrit afkast af egenkapitalen negativt Aktivfordeling ultimo 1. halvår 03: Aktier: 8 pct. Obligationer: 83 pct. Ejendomme: 9 pct. Det kollektive bonuspotentiale udgør 4,3 mia. kr. og kan modstå et aktiekursfald på godt 40 pct. 31

32 6. Udvikling i forretningsområder Pct Danica Pension - Investeringsafkast muliggør indtægtsførsel af risikotillæg 1H 02 2H 02 1H 03 Værdiregulering af hensættelserne Investeringsafkast efter PAL * PAL: Beskatning af afkastet på 15 pct. Risikotillæg kan tages Garanteret ydelse Risikotillæg kan ikke tages Afkast af investeringsaktiverne på 4,8 pct. i 1. halvår Efter PAL* ligger afkastet på 4,2 pct. Opgørelsesrenten er faldet Ultimo ,81 pct. Ultimo 1H ,56 pct. Værdireguleringen af hensættelserne svarende til 1,7 pct. af investeringsaktiverne Afkast efter PAL og værdiregulering af hensættelserne udgør 2,4 pct. Afkastet ligger over den gennemsnitlige garanterede ydelse på 1,6 pct., hvorved risikotillægget kan tages 32

33 6. Udvikling i forretningsområder Danske Capital - Lavere andel af aktier i porteføljen Basisindtjening før hensættelser Mio. kr H H H 2003 Basisindtjeningen før hensættelser reduceret med 31 pct. Fald i andelen af aktier i porteføljen fra 29 pct. til 16 pct. reducerer den gennemsnitlige marginal fra 0,22 pct. til 0,19 pct. Målt på samlet formueværdi udgør markedsandelen i Danmark 32 pct. Markedsandel på privatmarkedet for investeringsforeninger fastholdt på 42 pct. Kapital under forvaltning udgjorde 365 mia. kr. ultimo 1. halvår svarende til en stigning på 9 mia. kr. 33

34 6. Udvikling i forretningsområder Beholdningsindtjening - Fald i korte renter forbedrer indtjening Beholdningsindtjening Mio. kr. Rentepositioner 1H H Aktier Unoterede Noterede Valuta Kurssikring, Danica Pension Omkostninger Beholdningsindtjening, bank Andel af inv. afk., Danica Risikotillæg, Danica Beholdningsindtjening, Danica Beholdningsindtjening, i alt Den samlede beholdningsindtjening stiger med 580 mio. kr. til mio. kr. Hedge mod indlånets rentefølsomhed medfører gevinst på 286 mio. kr. Afkast på noterede aktier er i forhold til ønsket risikoprofil tilfredsstillende Gevinst ved salg af PBS indgår under unoterede aktier Indtægtsførsel af risikotillægget for Danica i 1. halvår Danica bidrager dermed positivt med 141 mio. kr. 34

35 7. Forventninger til 2003 Forventninger til Fastholdelse i forhold til tidligere udmeldinger Basisindtjeningen forventes at blive på nogenlunde samme niveau som i 2002 Omkostninger forventes at vise en nedgang i 2003 Boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Hensættelsesniveauet forventes af blive på et relativt lavt niveau Beholdningsindtjeningen i både bank og forsikring vil som vanligt afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Koncernens skat ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat 35

36 8. Ny IR-hjemmeside Ny Investor Relations hjemmeside - Bedre information om banken 36

37

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere