Sektor 9.30 Administration m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektor 9.30 Administration m.v."

Transkript

1 Sektor 9.30 Administration m.v.

2 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for betjening af det politiske niveau, økonomi, HR, jura, digitalisering, løn og personale, indkøb og udbud, integration, erhvervs- og byudvikling samt udsatte boligområder. Borgmesterens Afdelings mission er at hjælpe den politiske ledelse med at lede og udvikle organisationen Aarhus Kommune, samt at udvikle bysamfundet Aarhus. I forlængelse heraf er Borgmesterens Afdelings konkrete mission at understøtte, at der skabes vækst og beskæftigelse i kommunen, samt gennem innovation, udvikling og nytænkning at modernisere og forny kommunens opgavevaretagelse. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen. Borgmesterens Afdelings udførelse af opgaverne bygger på Aarhus Kommunes værdigrundlag: Troværdighed, Respekt og Engagement. Værdierne er udgangspunktet for det daglige arbejde og for måden, hvorpå lederne og medarbejderne møder borgerne, politikerne, magistratsafdelingerne, bysamfundet, virksomheder og hinanden på. 1.1 Organisation Borgmesterens Afdelings organisation er ændret i efteråret Baggrunden for organisationsændringen er den politiske aftale om Styring, struktur og samarbejdskultur i Aarhus Kommune af 19. marts I forbindelse med justering af organiseringen af sekretariaterne er de borgerrettede opgaver ift. huslejenævn, beboerklagenævn og hegnssyn overført til Kultur og Borgerservice. For det første etableres Fælles Service, som ud fra et tydeligt kunde- og koncernperspektiv skal yde service til kommunens institutioner, ledere og medarbejdere i forhold til IT-systemer, fælles vejledninger m.v. inden for økonomistyring, løn- og personaleadministration, IT, indkøb og udbud, samt koordinere dette i forhold til den overordnede økonomiske politik. For det andet samles sekretariatsfunktionerne i Borgmesterens Afdeling, så der kan sættes fokus på udvikling, innovation og samarbejdskulturen på tværs af magistratsafdelingerne. Desuden skal der ske en stærkere sammenhæng mellem Byrådets politikformulering, Magistratens opgaver, og de administrative foras arbejde. Endelig styrkes erhvervsområdet jf. den politiske aftale til varetagelse af opgaverne i forhold til den målrettede service til virksomhederne, og på sigt skabe en stærkere organisering af arbejdet omkring Business Region Aarhus -samarbejdet. Med udgangspunkt heri er den konkrete organisering af Borgmesterens Afdeling:

3 Administration m.v. Ledelse Borgmesterens Afdeling ledes af Stadsdirektøren, med reference til Borgmesteren. Afdelingsledelsen består af Stadsdirektøren og tre afdelingschefer den Juridisk Chef, Erhvervschefen og Økonomidirektøren jf. herunder: Sekretariat og HR Med henblik på en sammenhængende opgavevaretagelse er som en stabsfunktion til Stadsdirektøren etableret et samlet sekretariat i Borgmesterens Afdeling under ledelse af den Juridiske Chef. Sekretariatet består af følgende opgaveområder: Byråds- og Ledelsessekretariatet (sekretariatsbetjening af Byrådet, Magistraten, de faste udvalg, Byrådets IT og telefoni, papirløse møder, juridiske spørgsmål i forbindelse med styreform, habilitet, sekretærbetjening og koordinering i forhold til borgmesterembedet, stadsdirektøren, direktørgruppen, chefgruppen, pressebetjening, kommunikationsopgaver, varetagelse af Aarhus interesser i forhold til Kommunekontaktrådet KKR, Region Midtjylland, KL, samt repræsentative opgaver, venskabsbyer m.v.). Desuden indgår i Byråds- og Ledelsessekretariatet sekretariatsbetjening af Borgmesteren som formand for bestyrelsen for Aarhus Festuge, samt tværgående koordinering i forhold til større byevents (Sculpture by the Sea, Tall Ships Race m.v.). Der skal jf. den politiske aftale ske en organisatorisk styrkelse af eventområdet med fokus på samarbejde mellem aktørerne inden for kultur, sport, turisme og erhverv, frem mod Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Juridisk Service (kommunalfuldmagt, forvaltningslov, offentlighedslov, konkurrenceret, tilsyn, kontrakter, samt de specialiserede personalejuridiske opgaver i forhold til fortolkning af overenskomster, uansøgt afsked, tjenestemænd, sociale klausuler, persondatalov). HR (personalepolitik, rekruttering, arbejdsfastholdelse, leder- og ledelsesudvikling, job- og personaleformidling, akutjobs, seniorjobs, genplacering, ligestilling, integration, medborgerskab, mangfoldighed, handicap, sygefravær, arbejdsmiljø, MED-system m.v.). Med henblik på fortsættelse af innovationsarbejdet og kultursporet jf. den politiske aftale fortsættes arbejdet i Sekretariatet for Struktur og Samarbejdskultur, i en tidsbegrænset periode. Udsatte Boligområder (udvikling af udsatte boligområder, Helhedsplan Gellerup/ Toveshøj, Helhedsplan Syd m.v.). Erhverv Erhvervsområdet er placeret som en stabsfunktion til Stadsdirektøren, under ledelse af Erhvervschefen: Erhverv og By erhvervsklynger (energi og miljø, fødevarer, sundhed, IT og kommunikation, fremstilling, kreative erhverv, oplevelsesøkonomi, uddannelses- og forskningserhverv m.v.), Vækstforum, Væksthus Midtjylland, erhvervspolitisk markedsføring, lokal erhvervsservice, iværksætteri, forskning/udvikling, Business Region Aarhus, turisme, tilskud til Visit Aarhus, Central Denmark EU-office i Bruxelles, deltagelse i arbejdet omkring planstrategi og kommuneplan, regional udviklingsplan, større infrastruktur og byudviklingsprojekter, Erhvervskontaktudvalget, erhvervsplan, uddannelsesstrategi, SmartAarhus m.v.).

4 Administration m.v. Der skal ske en styrkelse af området med henblik på understøttelse af målsætningerne i den kommende Erhvervsplan , samt til varetagelse af opgaverne i forhold til one-stopshop og key-account -managers i den politiske aftale. Desuden indgår, at Erhvervsområdet udvikles og forstærkes gennem en yderligere styrkelse af Business Region Aarhus -samarbejdet. Økonomi og Fælles Service Økonomi og Fælles Service ledes af Økonomidirektøren, der er stedfortræder for Stadsdirektøren. Til Økonomidirektøren refererer to hovedområder, Budget og Planlægning samt Fælles Service: Budget og Planlægning (kommunens overordnede budgetlægning, inkl. lønbudgettering og tjenestemandspensioner, sagsbehandling af indstillinger til Magistraten og Byrådet, målstyring, økonomiske analyser, kommunaløkonomisk interessevaretagelse, instruktioner, befolkningsog boligprognoser, ledelsesinformation, økonomiske nøgletal, statistik m.v.). Herudover omfatter området fysisk planlægning, deltagelse i kommuneplanarbejdet, sagsbehandling af lokalplaner, kommunaløkonomisk interessevaretagelse, samt opgaver ifbm. De Bynære Havnearealer, Letbanen m.v. Fælles Service I henhold til den politiske aftale etableres et fælles servicecenter i Aarhus Kommune, som samler en række hjælpefunktioner inden for redskaber til løn- og personaleadministration, fælles økonomiske støttesystemer, indkøb og udbud, samt IT. Omlægningen skal understøtte ændrede og enklere arbejdsgange, standardisering, øget brug af digitale løsninger og klar kommunikation til brugerne, ud fra et tydeligt kunde- og koncernperspektiv. Chefen for Fælles Service refererer til Økonomidirektøren. Fælles Service består af følgende fem opgaveområder: Økonomistyring og Finans (IT-systemer til økonomi-, løn- og ressourcestyring, bogføring, betalinger, fysiske aktiver, revision, bankforbindelse, samt instruktioner, vejledninger og sagsbehandling i forbindelse med kommunens forventede regnskaber og regnskabsaflæggelsen af årsregnskabet). Løn og Personale I henhold til den politiske aftale om etablering af Fælles Service i den politiske aftale skal det fælles servicecenter i Borgmesterens Afdeling omfatte hjælpefunktioner inden for løn- og personaleadministration (lønprojektet/bestiller løn, arbejdsskade- og forsikringsadministrationen, personalegodeadministrationen og Feriefonden, samt IT-redskaber til løn- og personaleadministration (fælles rekrutteringssystem, fælles kursusadministrationssystem, sygefraværsrapportering osv.). IT og Digitalisering (IT-infrastruktur, fælles data, digitalisering, leverandør- og økonomistyring, systemejerskab for tværgående ESDH-systemer, samt IT-sikkerhed). Foruden den tværgående koordinering på IT-systemsiden har IT og Digitalisering også ansvar for arbejdet med effektivisering og optimering af de administrative sags- og forretningsgange på tværs i kommunen. Brugerservice (fælles brugeradministration i forbindelse med oprettelser, ændringer og nedlæggelse af brugere til alle IT-systemer i kommunen, samt fælles teknisk IT-support (fælles ServiceDesk-funktion for hele kommunen, fælles bestilling af IT-udstyr/hardware, support i forhold til mobiltelefoner, mobile enheder, fælles IT-vejledninger, udvikling af e-learning m.v.). Indkøb og Udbud (fælles indkøbsaftaler, kommunens indkøbssystem, e-handel m.v.).

5 Administration m.v. 1.2 Kontoplan Sideløbende med organisationsændringen er foretaget en forenkling af Borgmesterens Afdelings økonomi, hvor alle ikke-decentraliserede styrbare driftsudgifter (0.34) er kommet under det decentraliserede område. Det samme er nogle ikke-styrbare konti. Ændringerne er godkendt af Byrådet i forbindelse med behandlingen af indstillingen om kommunens regnskab 2012 og vedr. flytningen af ikke-styrbare seniorjob til en ny styrbar sektor 0.38 pr. 1/1 2014, er denne ændring godkendt i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse. Borgmesterens Afdelings økonomi er som følge heraf opdelt i fem sektorer: Sektor 0.31 til decentraliserede/styrbare udgifter Sektor 0.33 til ikke-decentraliserede/ikke-styrbare udgifter Sektor 0.34 til ikke-decentraliserede/styrbare udgifter (anlæg) Sektor 0.37 til personalegodeprojektet (decentral./styrbar) Sektor 0.38 til seniorjob (decentral./styrbar) (selvstændig sektor pr. 1/1 2014) Den decentraliserede sektor 0.31 for Borgmesterens Afdeling er opdelt i to hovedafsnit, ét til de enkelte afdelingers udgifter til løn og øvrige administrative udgifter, og ét til tværgående udgifter som vedrører hele kommunen. I Sekretariat og HR omfatter de tværgående udgifter udgifterne vedr. Byrådet, samt kommunens udgifter til HR- og personalepuljen, personaletilpasning, innovationspuljen, trepartsmidler, integration, tilskud til Aarhus Festuge, eventpuljen, kontingent for kommunens medlemskab af KL m.v.). Under Erhverv hører de tværgående udgifter vedrørende Erhvervspuljen, erhvervsmæssig markedsføring, tilskud til Væksthus Midtjylland, tilskud til Visit Aarhus, admistration af tilskud til Business Region Aarhus og Central Denmark EU-office etc. I Økonomi og Fælles Service består de tværgående udgifter af udgifterne til kommunens økonomisystem, systemer til løn- og personaleadministration, betaling til KMD/ BPO for lønadministration, systemer til statistik og ledelsesinformation, IT-kontoen (fælles IT-infrastruktur og ESDH-systemer til post, kalender m.v.), elektronisk indkøbsaftalehåndbog, barselsudligning, kommunens interne forsikringsfond til dækning af brand-, storm-, vandskader samt vejmyndigheds-ansvarssager, revision osv. Den ikke-decentraliserede/ikke-styrbare sektor 0.33 omfatter kommunens udgifter til tjenestemandspensioner, arbejdsskader m.v. Sektor 0.34 anvendes til anlægsprojekter under Borgmestrens Afdeling. Økonomien herunder er styrbar og finansiering varierer fra rammereduktioner i magistratsafdelingerne, fælles finansiering med eksterne partnere eller direkte fra kommunekassen. Sektor 0.37 omfatter udlæg i forbindelse med personalegodeprojektet. Byrådet godkendte i 2009 en decentraliseringsordning for personalegodeprojektet. Personalegodeprojektet skal over en årrække være selvfinansierende, og for at holde økonomien adskilt fra Borgmesterens Afdelings øvrige styrbare økonomi er der en oprettet selvstændig sektor. Sektor 0.38 indeholder de udgifter til seniorjobbere, som konteres og budgetlægges centralt for hele Aarhus Kommune. Seniorjobbere på den gamle ordning, dvs. hvor aftalerne er indgået før 18. februar 2013, betales fuldt ud centralt, mens seniorjobbere efter denne dato kun delvist dækkes af den centrale konto. 1.3 Beskrivelse af ydelser I henhold til styrelsesvedtægten er Borgmesterens Afdelings kerneopgaver at varetage sekretariatsopgaver for Byrådet, Magistraten og Borgmesteren.

6 Administration m.v. I forhold til Byrådet består opgaverne i forberedelse af Byrådets møder. Borgmesterens Afdeling varetager endvidere på vegne af Byrådet kommunens overordnede juridiske funktion og det almindelige tilsyn med kommunens forvaltning. Opgaverne for Magistraten består med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler at sikre, at der er bevilling til alle udgifter og indtægter, at der anvises finansiering i forbindelse med anlægsbevillinger osv. I forbindelse hermed udarbejder Borgmesterens Afdeling forslag til Borgmesterens påtegning på alle indstillinger til Magistraten og Byrådet, som vedrører kommunens overordnede økonomiske, planlægningsmæssige eller administrative forhold. Herudover varetager Borgmesterens Afdeling i henhold til styrelsesvedtægten kommunens overordnede løn- og personalefunktion, kommunens IT-strategi og organisation, kommunens tværgående integrationsindsats, kommunens erhvervspolitiske aktiviteter, samt repræsentative opgaver og generel information. Byrådet har desuden i budgettet og i særskilte byrådsindstillinger godkendt, at Borgmesterens Afdeling udfører fælles opgaver for hele kommunen inden for indkøb, personalegoder, og arbejdsskade- og forsikringsadministration, samt opgaver inden for udsatte boligområder, bybranding og større byevents. 3 Særlige indsatsområder 3.1 Hensigtserklæringer Mulighed for brug af cykler og el-cykler for kommunens medarbejdere på korte strækninger Det er Arbejdsmarkedscenter Syd, der efter udbud, har vundet opgaven med at stille el-cykler inkl. service til rådighed. Der er aktuelt 106 el-cykler leaset ud til kommunale arbejdspladser. Hensigtserklæringen er dermed opfyldt. Buffer til uforudsete udgifter på 0,5 % af lønsummen i 2015 Med vedtagelsen af budgetproceduren for budget har byrådet besluttet, at der i budgettet for 2015 indarbejdes et krav om effektivisering og omstilling for 0,5 % af lønsummen svarende til 45,2 mio. kr. i Beløbet fra effektiviseringskravet reserveres til en pulje til uforudsete udgifter. Hensigtserklæringen er dermed opfyldt. Yderligere analyser af ikke-styrbare områder I 2013 er der gennemført yderligere analyser af ikke-styrbare områder. På den baggrund blev det i forbindelse med budgetforliget for 2014 besluttet, at områderne seniorjob og merudgiftsydelser overføres til det styrbare område i overensstemmelse med anbefalingerne i de udarbejdede analyser. Ligeledes overføres området vedr. kontakt- og ledsageordning for døvblinde til det styrbare område. 10-årigt anlægsprogram i forbindelse med budget 2014 Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2014 en anlægsplan for perioden Hensigtserklæringen er dermed opfyldt. Invitation til lokale 4-parts forhandlinger (i samarbejde med MSB) Der har siden februar 2013 været afholdt syv møder i 4-partskredsen, som tæller repræsentanter fra hhv. lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Aarhus Kommune. Møderne har resulteret i en række konkrete initiativer, som kan stimulere vækst, skabe flere arbejdspladser og smidiggøre arbejdsmarkedet. I visse tilfælde er initiativerne gennemført og afsluttet, mens andre initiativer er på vej. Der er for resten af 2014 planlagt yderligere tre møder i kredsen.

7 Administration m.v. Socialområdets gæld - varig løsning ifm budget 2014 (i samarbejde med MSB) Jævnfør budgetforliget for 2014 er der gennemført gældssanering af socialområdet gældende fra og med Fortsat fokus på elektrificering af strækningen Fredericia - Aarhus (i samarbejde med MTM) I forbindelse med Regeringens og forligspartiernes vedtagelse af Togfonden i januar 2014 og udmøntningen heraf, er det besluttet, at hele togstrækningen fra Fredericia mod nord skal elektrificeres. Kommende aftale med boligforeningerne - behov for akut-boliger (i samarbejde med MTM) I 2013 er der indgået en aftale med boligforeningerne i Aarhus om frikøb af hjemfaldsklausuler. Aftalen skal ses i lyset af et stadig tættere samarbejde mellem Aarhus Kommune og Boligorganisationerne om i fællesskab, at løfte opgaven med at skabe nye boliger og forny den eksisterende boligmasse. Kommunens provenu fra aftalen indgik som finansiering af anlægsplanen, som blev fastlagt i forbindelse med budgetforliget for I forlængelse heraf skal der nu udarbejdes en samlet by- og boligpolitik, der blandt andet skal fastlægge boligselskabernes fremtidige rolle i byudviklingen. Yderligere fremgår det bl.a. af anlægsplanen, at der i tilknytning til de afsatte midler til familieboliger skal ske en vurdering af behovet for små billige boliger til borgere med lav indkomst, så det sikres, at en tilstrækkelig del af de nye boliger målrettes denne gruppe. Udviklingen i andel af borgere som modtager specialiserede tilbud skal følges i regnskab via mål og nøgletal (opfølgning) Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2013 et nyt delmål for Socialforvaltningen, der vedrører øget inklusion. I 2013 er ydelsesmålet, at andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år bruger Socialforvaltningens dag- og døgntilbud svarer til niveauet for Delmålet er videreført i Budget Der følges op på det konkrete delmål i Socialforvaltningens regnskab. Mulighed for udvidelse af kapacitet til afholdelse af konferencer og events undersøges (i samarbejde med MTM og MKB) Der er løbende sonderinger, men ikke pt. konkrete planer for videreudviklingen af kapaciteten til konferencer og events. Styrket offentlig-privat samarbejde (opfølgning) Det generelle indtryk er, at der på forskellige områder arbejdes med styrket offentligprivat samarbejde. Borgmesterens Afdeling har modtaget tilbagemeldinger med en række eksempler på iværksatte og planlagte offentlig private samarbejder. Hensigtserklæringen er dermed opfyldt.

8 Administration mv. 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2013 Sektor 0.30 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - - % - Drift: Udgifter ,9% Indtægter ,1% Refusion ,0% Nettoudgifter i alt ,9% Anlæg: Udgifter ,0% Indtægter ,5% Nettoudgifter i alt ,2% Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift): * Sektor ,5% * Sektor ,2% Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg): * Styrbare udgifter ,0% * Ikke-styrbare udgifter ,3% * Anlæg ,2% Nettoudgifter i alt ,8% Resumé af udviklingen i personaleforbruget Personaleforbrug i forbrug i Personale- regnskab regnskab Ændring i forhold til sidste år (1) (2) (3)=(1)-(2) - Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger - - % - Borgmesterens Afdelings administrative medarbejdere ,6 % Personaleforbrug I alt ,6 % 5.2 Drift og personale Regnskabsforbruget er i alt 27,9 mio. kr. lavere end det ajourførte budget, hvilket svarer til 4,9 procent. Personaleforbruget er i alt steget med ca. 17 fuldtidsstillinger fra 2012 til 2013, svarende til en stigning på 11,6 procent.

9 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Der er givet tillægsbevillinger på i alt netto 17,2 mio. kr., som det fremgår af tabellen på foregående side. Sektor 0.31 står for de 46,3 mio. kr., som er opsummeret i tabellen nedenfor. Væsentlige tillægsbevillinger vedr for sektor 0.31: Mio. kr ændring Tidligere års tillægsbevillinger -5,1 Forventningsændringer fra forventet regnskab ,7 Budget og ramme til tidligere ikke decentraliserede styrbare områder 14,1 Budget og ramme til tidligere ikke decentraliserede ikke styrbare områder 18,7 Flytning af innovationsmidler fra driftsreserven 30,0 BAs ekstra mulighed for forbrug af opsparing i ,0 Samling af kommunens indkøbsfunktioner i BA 3,2 Andre bevægelser 0,1 I alt 46,3 Tillægsbevilling under sektor 0.37 Personalegodeprojektet på -7,3 mio. kr. skyldes alene forventningsændringer fra forventet regnskab Tillægsbevillinger under det ikke decentraliserede styrbare område på -5,5 mio. kr. skyldes udmøntning af DOL fra driftsreserven på 8,6 mio. kr., og at området er blevet overført til det decentraliserede område med -14,1 mio. kr. Tillægsbevillinger under det ikke decentraliserede ikke styrbare område på -16,2 mio. kr. skyldes forventningsændringer fra forventet regnskab på 4,0 mio. kr. og -20,2 mio. kr. skyldes overførsel af kontoområder til det decentraliserede område. Det vedrører kontingent til KL, konto til revision og konsulentbistand, tilskud til Scandinavian Congress Center og løn til beskyttede stillinger (årsagen til at der er lagt en lavere ramme ind i sektor 0.31 end der er taget budget ud på det ikke styrbare område er, at budgettet i forbindelse med flytningen er blevet sænket) Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Mindreforbruget på 27,9 mio. kr. i nettodriftsudgifter skyldes flere forhold. Et mindreforbrug på sektor 0.31 på i alt 4,1 mio. kr., kan forklares ved et mindreforbrug på kommunens Forsikringsfond af 2003 på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. til Økonomisystemet. Mindreforbruget til Økonomisystemet skyldes udskudt betaling af bonus for leverancer vedr. indkøbsløsningen, forsinkelse af udviklingsprojekter, implementering af E-rekruttering og ibrugtagning af SAS momsanalyseværktøj. Forsinkelserne kan primært tilskrives KMD. På sektor 0.37 Personalegodeprojektet var der et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes, at magistratsafdelingerne skulle betale 3,0 mio. kr. ind til ordningen i enten 2013 eller I forventet regnskab forudsattes det, at hele beløbet kom i 2013, men det var kun den ene million, som blev valgt indbetalt i De sidste to millioner forventes derfor indbetalt i Det største mindreforbrug skyldes det ikke decentraliserede ikke styrbare område, hvor der er et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. Tjenestemandspensioner står for de 13,6 mio. kr. af mindreforbruget. Heraf skyldes 28,0 mio. kr. indtægter til Teknik og Miljøs hensættelser vedr. Varmeplan Aarhus og Fjernvarme Aarhus, som ikke budgetlægges. Herforuden er der merudgifter til tjenestemandspensioner på 14,4 mio. kr. som primært kan henføres, til at Aarhus Kommune i markant mindre grad ansætter tjenestemænd fra andre kommuner, hvortil der hører straksbetaling fra afgiverkommunen med til betaling af den fremtidige pensionsforpligtelse.

10 Personale Borgmesterens Afdeling har i 2013 i alt 164 fuldtidsstillinger ansat. Det svarer til 17 stillinger eller 11,6 procent flere end i Hovedparten er overførsel af medarbejdere fra de øvrige magistratsafdelinger vedr. fælles IT og fælles Indkøb og Udbud i forbindelse med etableringen af Fælles Service Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Der er ikke overførsler til efterfølgende år, der relaterer sig til regnskabet. 5.3 Anlæg Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger I alt er der for anlæg i 2013 tillægsbevillinger på netto -211,6 mio. kr. Udgiftsrådighedsbeløb er hævet med 12,9 mio. kr., og indtægtsrådighedsbeløb er øget med -224,4 mio. kr. Absolut væsentligste tillægsbevilling vedrører indtægtsrådighedsbeløb på -220,2 mio. kr. som følge af boligselskabers frikøb af kommunens tilbagekøbsklausuler. Andre -3,7 mio. kr. i indtægtsrådighedsbeløb skyldes tillægsbevilling til arkitektkonkurrence for Bypark og udenomsarealer i Gellerup. De 12,9 mio. kr. i udgiftsrådighedsbeløb skyldes hovedsaligt resultatet på 2013 af overførsler mellem årene Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Afvigelserne i forhold til det ajourførte budget består i et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. og mindreindtægter på 12,5 mio. kr. Det giver netto et merforbrug på 6,3 mio. kr. Forklaringen herpå er: Tilbagekøbsklausuler: Mindreindtægt på 8,0 mio. kr. skyldes en mindre justering af den endelige opgørelse over frikøbte tilbagekøbsklausuler vedrørende aftalen med boligforeningerne som følge af en konkret vurdering af tingbøgerne. Allerede nu forventes der en mindreindtægt på frikøbte tilbagekøbsklausuler i 2014 på yderligere 2,0 mio. kr., hvilket medtages i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet i 2014, hvor anlægsprojektet lukkes via særskilt indstilling til Byrådet, da bevillingen er på over 50 mio. kr. Helhedsplan Gellerup: 0,8 mio. kr. i merforbrug forklares med højere udgifter til projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og rådgivning i forbindelse med vejprojektet end forventet. Ligeledes har forberedelserne af byparkkonkurrencen, herunder udarbejdelse af konkurrenceprogram og gennemførsel af beboer- og borgerinvolveringsaktiviteter også været mere omfattende end forventet. 4,5 mio. kr. i mindreindtægter skyldes primært, at tilskuddet på 3,7 mio. kr. fra Realdania til finansiering af Byrumskonkurrencen ikke er udbetalt i Indtægten vil i stedet blive bogført i Lønopgaver: Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle forventede udgifter til systemimplementering først afholdes i Tværgående ESDH: 1,7 mio. kr. i mindreudgifter skyldes udskydelse af en betalingsudløsende driftsprøve vedr. nyt mødesystem (Getorganized) til 2014.

11 IT-Puljen: Mindreudgifter på 4,3 mio. kr. Skyldes udskydelse af en betalingsudløsende driftsprøve på IAMprojektet til starten af 2014 samt mindre forskydninger i en række mindre projekter. Herforuden har direktørgruppen besluttet, at give magistratsafdelingerne et tilskud fra IT-puljen på i alt 2,95 mio. kr., fordi der stadig er omfattende opgaver med systemudvikling og implementering på lønområdet, hvilket reducerer overførslen til 2014 til 1,4 mio. kr. Tilgængelighedspuljen: Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. Der er bevilliget 1,6 mio. kr. til projekter, som først færdiggøres i IT til Byrådet: Merforbrug på 0,5 mio. kr. der primært skyldes anskaffelse af nyt dagsordenssystem, Agenda, til afløsning af DAOS Redegørelse for afsluttede anlægsbevillinger. Ingen anlægsprojekter afsluttes Redegørelse for anvendelse af midler afsat som KB-bevillinger. Der har i 2013 været forbrug på i alt tre KB-bevillinger. IT-Puljen Forbrug i 2013 på i alt 4,1 mio. kr. IT-Puljen dækker en række projekter. Der har i 2013 været forbrug på navnlig 5 forskellige projekter. Disse er: - Anskaffelse af ny skabelonløsning (0,5 mio.) - Anskaffelse af ny mødeløsning (0,77 mio.) - Anskaffelse af løsning til håndtering af digitale signaturer (0,5 mio) - Selvbetjeningsløsning til passwords (0,2 mio.) - Tilskud til Open Data-indsatsen (1,3 mio.) Herforuden har direktørgruppen besluttet, at give magistratsafdelingerne et tilskud fra ITpuljen på i alt 2,95 mio. kr., fordi der stadig er omfattende opgaver med systemudvikling og implementering på lønområdet. Tilgængelighedspuljen I 2013 er forbruget på 3,2 mio. kr., men der er disponeret yderligere tilskud for 1,63 mio. kr. til projekter, som har fået tildelt tilskud i hhv. 2011, 2012 og 2013 og som forventes at blive udbetalt i Da der er tale om et tilskudsområde, udbetales der først, når arbejderne er gennemført, og regningerne er fremsendt. Der er mulighed for at søge tilskud til projekter to gange årligt. IT til Byrådet KB-bevillingen til IT til Byrådet dækker udviklings- og anskaffelsesudgifter ifbm. forskellige ITløsninger for Byrådet. I 2013 er forbruget 1,1 mio. kr. Midlerne er bl.a. anvendt til implementering af nyt dagsordensystem til Byrådet, Magistraten og de faste udvalg, et nyt elektronisk byrådsarkiv, udvikling af ny byrådsportal på kommunens hjemmeside, og en ny teknisk platform for Byrådets Faktasider.

12 Redegørelse for overførsler til efterfølgende år. For anlæg inklusive kapitalbevillinger, overføres mer- og mindreforbrug mellem årene. Ved dette regnskab disponeres til efterfølgende år som vist i nedenstående tabel. Overførsler fra 2013: kr Udgifter Indtægter Baggrunden for, at der til 2014 kun overføres 3,3 mio. kr. mens mindreforbruget er 6,3 mio. kr. er, at direktørgruppen har besluttet, at give magistratsafdelingerne et tilskud fra IT-puljen på i alt 2,95 mio. kr., fordi der stadig er omfattende opgaver med systemudvikling og implementering på lønområdet, hvilket reducerer overførslen til Magistratsafdelingerne har fået beløbet via en korrektion i deres opsparing. 5.4 Status på områder med decentraliseringsordning Resumé af årets resultat vedrørende decentraliserede områder Primo- Ultimoramme ramme Rammereguleringer Faktiske udgifter Overskud i forhold til rammen (1) (2) (3)=(1)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) kr. - Nettoramme: - Sektor Sektor Samlet ramme i alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. 32,8 mio. kr. af rammereguleringerne er fra regnskab 2012 som følge af overførsel af ikke decentraliserede områder til det decentraliserede område. Andre 30,0 mio. kr. af rammereguleringerne skyldes udmøntning af kommunens innovationspulje fra driftsreserven til det decentraliserede område. Resumé af status vedrørende decentraliserede områder Status primo Overskud i forhold til rammen Saldokorrektioner Nettotilgodehavende ultimo (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) kr. - Nettoramme: - Sektor Sektor I alt NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn Redegørelse for baggrunden for afvigelserne Der er samlet set et overskud ift. rammen på 15,0 mio. kr. Overskuddet dækker over et overskud på 6,4 mio. kr. på sektor 0.31 og et overskud på 8,6 mio. kr. på sektor 9.37 Personalegoder.

13 Overskuddet på sektor 9.31 administration skyldes en lang række bruttobevægelser. Største post er kommunens fælles innovationspulje, hvorpå overskuddet ift. rammen var på 13,9 mio. kr. Alle andre poster trækker samlet set imod et underskud på i alt 7,5 mio. kr resultatet medfører isoleret set, at sektor 0.31 vil få forøget sin opsparing med 6,4 mio. kr. Dertil tilgår der i alt 33,5 mio. kr. via saldokorrektioner, heraf 33,8 mio. kr. som følge af Borgmesterens Afdelings koncern-barselsudligningsordning og 0,059 mio. kr. vedr. kompensation for rets- og voldgiftssager. Modsat skal Borgmesterens Afdeling aflevere 0,322 mio. kr. til kommunekassen som følge af kommunens barselsudligningsordning og 0,021 mio. kr. som følge af ændret 2013-lønskøn. Opsparingen for sektoren er herefter på i alt 105,0 mio. kr. Årets over-/underskud samt den akkumulerede opsparing/gæld ligger indenfor de i decentraliseringsordningen fastsatte grænser for udsving, såfremt der ses bort fra opsparingen på koncern-kontiene Innovationspuljen (13,9 mio. kr.) og Barselsudligningsordningen (42,2 mio. kr.) idet opsparingen så mere end halveres til 48,9 mio. kr., hvilket svarer til 17,8 % af ultimorammen. Sektorens udsvingsgrænse er på 20 %. Opsparingen på innovationspuljen vil blive udmøntet over de kommende år. Barselsudligningsordningen skal over tid gå i nul og dette sikres aktuelt ved i forbindelse med afdelingernes budgetforslag for 2015 at nedregulere ordningens forsikringsprocent. Desuden vil overskud på forsikringsordning af 2012 blive tilbagebetalt i Derudover er der en del tidsforskydninger til diverse betalinger, som vil være med til at nedbringe opsparingen. Overskuddet på sektor 9.37 Personalegoder skyldes indbetalinger fra magistratsafdelingerne på 1,0 mio. kr. og indtægter fra Personaletilpasningspuljen på 7,2 mio. kr., som begge er indbetalt med det formål at fjerne ordningens gæld. Der kommer 2,0 mio. kr. yderligere i 2014 fra de magistratsafdelinger, der har valgt at vente med betalingen til Dvs. i alt 3,0 mio. kr. fra magistratsafdelingerne. Ultimo 2013 er gælden på 2,842 mio. kr. Bliver der en restgæld på ordningen efter 2014, så vil den ligeledes blive dækket af personaletilpasningspuljen. Herefter vil Personalegodeordningens gamle del blive lukket ned og vil køre videre i en stærkt reduceret version. 6. Øvrige forhold 6.2 Redegørelse for anvendelse af puljer o.l. Tilgængelighedspuljen (anlæg) Der henvises til afsnit IT-Puljen (anlæg) Der henvises til afsnit Statistik og ledelsesinformation Området omfatter udgifter til tværgående ledelsesinformation i form af borgerdata, fraværsdata og cvr-data. Derudover indgår udgifter til køb af statistiske kørsler hos Danmarks Statistik, 6-by nøgletal, statistisk årbog mm. Det samlede forbrug i 2013 var kr. Af den samlede udgift udgør datavarehus (borgerdata, fraværsdata og cvr-data) langt hovedparten. Lønadministration Udgifter til lønadministration dækker over betaling til KMD BPO A/S for varetagelse af kommunens lønadministration og for KMD s leverance af løn- og personaleadministrative IT-systemer, herunder fraværssystemet og Vagtplansystemet. Betalingen i 2013 er fastlagt i kontrakten mellem AaK og KMD BPO som en fast grundbetaling og i mindre omfang variable betalinger og

14 modregninger knyttet til den konkrete aktivitet. Fra kontoen betales desuden udgifter til porto i lønadministrationen og udgifter til e-boks, og disse udgifter viderefaktureres til magistratsafdelingerne efter en aftalt fordelingsnøgle. Der opkræves desuden separat bidrag fra magistratsafdelingerne til dækning af de udgifter i kontrakten, der skønsmæssigt vedrører Vagtplansystemet. I 2013 var det samlede forbrug på 32,0 mio. kr. Økonomistyringssystem Opus Økonomistyring er et fælles system for hele kommunen. Udgifterne til økonomistyringssystemet Opus Økonomistyring omfatter betaling for licens, drift og vedligeholdelse. Endvidere er udgifterne til anvendelsessupport, E-handels modul, Opus udbetaling samt drift af test- og uddannelsesmiljø indeholdt i udgiften til økonomistyringssystemet. I 2013 udgjorde udgiften 9,4 mio. kr., hvoraf betalingen til KMD i henhold til kontrakt udgør langt hovedparten. I takt med udviklingen af ny fælles funktionalitet i økonomistyringssystemet og tilknyttede moduler ibrugtages, vil betalingen for de nye funktionaliteter indgå i betalingen for Økonomistyringssystemet. Der forventes blandt andet udviklet ny fælles funktionalitet til hele kommunen knyttet til leverandørbetalinger, likviditetsstyring, økonomistyring og økonomiopfølgning, strategisk målstyring, brugervenlighed og E-handelsmodulet. I 2013 er en kompensation på 0,8 mio. kr. fra KMD, for manglende funktionalitet i henhold til det kontraktligt aftalte, blevet udbetalt til magistratsafdelingerne. Barselsudligningsordningen 2013 Princippet i Aarhus Kommunes barselsudligningsordning er, at alle deltagere indbetaler en andel af lønsummen (forsikringsbeløbet) til en central barselsudligningspulje i Borgmesterens afdeling. Puljen dækker herefter alle nettobarselsudgifter afdelingerne afholder, dvs. lønudgifter i forbindelse med barsel fratrukket den berettigede/beregnede dagpengerefusion. I nedenstående tabel fremgår de enkelte afdelingers forsikringsbeløb, opgjorte nettobarselsudgifter, samt samlede barselsrefusion for Som det fremgår af tabellen, er puljen i 2013 overfinansieret med 27,005 mio. kr kr. Udmeldt Afholdt Forskel MSB (inkl. administration) MTM Administration MTM Planlægning og byggeri Trafik og Veje, Vejvæsen Trafik og Veje, Kollektiv Trafik Trafik og Veje, P-kontrol MTM Natur og Miljø MTM Ejendomsforvaltningen MTM Århus Brandvæsen MTM Natur og Vej Service Mag. for Sundhed og Omsorg Mag. for Kultur og Borgerservice Mag. for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling Affald Varme Århus Havn Plejehjemmet Kløvervang ODD Fellow plejehjemmet Sct. Olaf Plejehjemmet Fortegaarden Bruxelleskontoret I alt

15 Ordningen balancerer i et flerårligt perspektiv, da overskud i ordningen nedsætter fremtidige forsikringsbeløb. I 2013 har ordningen været kraftigt overfinansieret, der kan tilskrives færre udgifter til barsel end tidligere samt opkrævning af ekstraordinært beløb på 9,1 mio. kr. vedrørende underfinansiering i Primo 2013 var det akkumulerede overskud i ordningen på 5,470 mio. kr. Ultimo 2013 er opsparingen på 42,207 mio. kr. HR-puljen HR-puljen understøtter konkrete initiativer, der bygger på Aarhus Kommunes HR- og personalepolitiske principper, herunder den attraktive arbejdsplads. HR-puljen består af den tidligere sygefraværspulje og den hidtidige HR- og personalepolitiske pulje, som blev sammenlagt medio Midlerne anvendes bl.a. til initiativer vedrørende branding, innovation, den sunde arbejdsplads samt nedbringelse af sygefraværet i Aarhus Kommune indenfor for eksempel temaer som arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde. I 2013 har puljen givet støttet til innovation, sygefravær samt den sunde arbejdsplads. Som eksempler kan nævnes DHL-stafetten, sygefraværsportal, udvikling af nyt Lederafklaringsprojekt samt projektet Mentoring og sygefravær (gennemføres over to regnskabsår). I 2013 var det samlede forbrug på 1,65 mio.kr. Byrådet Byrådets Sekretariat afholder en række driftsudgifter i forhold til Byrådet. Det dækker bl.a. vederlag til Byrådets medlemmer, udgifter til dagsordenssystem, transmission af byrådsmøder, byrådsmedlemmernes it og telefoni, avishold, mødeforplejning, befordring i offentlige transportmidler, taxakørsel og rejser m.v. Regnskabet for 2013 viser et forbrug på 13,1 mio. kr. Der indgår heri også udgifterne til inddragelsesprocesserne i forbindelse med styreforms- og strukturudvalget. Styreforms- og Strukturudvalget Styreforms- og strukturudvalget blev nedsat primo 2012 og færdiggjorde sit arbejde primo 2013, hvorefter der blev indgået en samlet politisk aftale, som blev vedtaget i byrådet medio Der blev samlet afsat kr. 5,0 mio. kr. til det samlede arbejde med styring, struktur og samarbejdskultur, heraf 2,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i Hovedposterne dækker over udgifter til ekstern konsulentbistand, mødeforplejning, projektløn, borgerinddragelse mv forbruget var på 3,0 mio. kr. hvoraf kr. 2,6 mio. kr. blev anvendt til ekstern konsulentbistand. I 2013 har hovedposterne været udgifter på 1,7 mio. kr. til løn, borgerinddragelsesproces, herunder brug af ekstern konsulentbistand, projektløn i forbindelse med færdiggørelse af det endelige beslutningsgrundlag vedr. aftale om styring, struktur og samarbejdskultur og efterfølgende implementering af aftalens 26 initiativer. Forsikringsfond af 2003 Kommunen er selvforsikret på bygnings- og løsøreområdet. Dog er der tegnet en fælles katastrofeforsikring. Forsikringen dækker alene skade på grund af brand, storm eller kortslutning ikke andet. Katastrofeforsikringen træder i kraft, når de samlede årlige skadesudgifter overstiger 25 mio. kr. dog således, at der er en selvrisiko på kr. (2013-priser) pr. skadebegivenhed. Katastrofeforsikringen er suppleret af en intern forsikringsordning. På den interne forsikringsordning er der fastsat en selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed. Den interne forsikringsordning finansieres ved forholdsmæssig indbetaling fra alle magistratsafdelingerne i forhold til hver magistratsafdelings m²-antal bygning og samlede løsøreværdi. Fondens udgifter omfatter forsikringspræmier samt erstatningsudgifter til skader. Udgifterne finansieres dels af en rammebevilling på 2,7 mio. kr. og dels indtægter, som opkræves fra magistratsafdelingerne. Rammebevillingen på 2,7 mio. kr. er fastlagt ved byrådsbeslutning. Ved udgangen af 2013 er der en opsparing i fonden på 2,4 mio. kr. Forsikringsfond af 2012 Med virkning fra 2012 er en række forsikringer, som tidligere var tegnet i private forsikringsselskaber, overgået til selvforsikring i Aarhus Kommune. Fonden omfatter ca. 150 forsikringer,

16 herunder kommunens vejansvarsforsikring, tingskadeforsikringer, ulykkesforsikringer m.v. Udgangspunktet har været, at der tilbydes samme betingelser og vilkår, som forsikringstagerne tidligere havde eksternt. Den interne forsikringsfond skal hvile i sig selv økonomisk, og samtidig er det hensigten, at den skal skabe en besparelse for forsikringstagerne. For at skabe en opsparing til sikring mod særligt store skadesudbetalinger i enkelte år, fastholdes præmiestørrelsen de første to år, dvs. i 2012 og Den opsparing, der hermed akkumuleres, forbliver i fonden. I 2013 har der været et overskud i fonden på ca. 1,1 mio. kr. Da opsparingen primo 2013 var på knap 1,3 mio. kr. betyder det således, at den samlede opsparing ultimo 2013 var på 2,4 mio. kr. Trepartsmidler I forbindelse med trepartsaftalerne er der i perioden afsat trepartsmidler til følgende formål: Seniorområdet. Lederuddannelse. Den lokale AKUT-pulje. Seniorområdet Seniormidlerne støtter konkrete projekter, der gennem nytænkning og udvikling i stedet for traditionsbestemt ordninger bidrager til en mere dynamisk anvendelse af personaleressourcerne i Aarhus Kommune. Der har i 2013 været anvendt 2,3 mio.kr. til projekter som mentoruddannelse, Den erfarne medarbejder i 50-erne samt Ting sker ikke af sig selv. Styregruppen for seniorprojektet, der består af repræsentant for de faglige organisation og kommunen, har i 2013 besluttet at midlerne fra og med 2014 udmøntes til lokale formål ude i de enkelte magistratsafdelinger (5,3 mio.kr.), videndeling (1,0 mio.kr.) samt fælles initiativer m.v. (1.2 mio.kr.). Endvidere blev det besluttet, at flytte fokus fra senior til livsfase, så midlerne fremover anvendes til livsfaseinitiativer. Lederuddannelse Det blev i 2013 besluttet at udmønte de statslige midler for til en fælles pulje med det formål at styrke ledernes kompetenceudvikling og give lederne de samme vilkår for deltagelse på Aarhus Kommunes Fælles Lederuddannelse DOL - i form af fuld finansiering. Der blev i alt afsat 34 mio.kr. Midlerne blev fordelt med 30 mio.kr. til individuelle samt tilrettede DOL-forløb samt 4 mio. kr. til initiativer, der understøtter ledernes deltagelse i uddannelsen, herunder opfølgning i egen organisation. I 2013 er der anvendt 4,2 mio. kr. til individuelle forløb på DOL samt 0,3 mio.kr. til et tilrettet forløb i Børn og Unge. Endvidere er anvendt kr. til udvikling af et nyt koncept til et Lederafklaringsforløb. Udover midler til Den Fælles Lederuddannelse er der i Moderniseringsaftalen for 2013 afsat 0,8 mio.kr. til praksisnær lederuddannelse. Midlerne forventes anvendt i Den lokale AKUT-pulje Den lokale AKUT-pulje anvendes til brug for orientering af tillidsrepræsentanter og ledelse i kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Ved overenskomstfornyelsen O.13 er den lokale AKUT-pulje gjort permanent. I 2013 er der anvendt kr. til et 2- dages seminar for alle TR-ere i Aarhus kommune. Personaletilpasningspuljen Personaletilpasningspuljen anvendes primært i forbindelse med udbud og virksomhedsoverdragelse og kan helt konkret anvendelse til: løn i omstillingsperioden og/eller i opsigelsesperioden. uddannelse/- opkvalificering af medarbejdere. udgifter til brancheskift for overskydende medarbejdere, der ønsker at skifte job til et.

17 område med rekrutteringsbehov indenfor Aarhus Kommune. I 2013 var det samlede forbrug på 11,2 mio. kr., som kan henføres til: 1. udgifter til personaletilpasninger i forbindelse med besparelser (gamle ordninger under Tryghedspolitikken) samt personaletilpasningen i forbindelse med udflytning af Lønadministrationen (Udviklingspolitikken) 2. udgifter til uddannelse/- opkvalificering af overskydende medarbejdere, samt udgifter til tværmagistratslige projekter som Personalegoder. Personalegodeordningen Personalegodeordningen bestod af både rabataftaler (Logbuy-rabatkort m.m.) og goder betalt som bruttolønstræk (pc-ordninger, mobiltelefoni, bredbånd, buskort, parkering, sundhedsordninger og uddannelse). Personalegodeordningen har i denne form været tilbudt medarbejderne i Aarhus Kommune 4 gange siden august Sidste runde stoppede den Udover udgifter til betaling af goderne og rabataftaler, så har der været udgifter til Flexvalgsystem, administration, KMD, lønninger m.m. Indtægterne stammer fra administrationsgebyr pålagt goderne. Desuden indbetaler magistratsafdelingerne 3 mio. kr. til dækning af opstartsomkostninger, derunder udgiften til svømmehaller og rabatkort. I 2012 har der været en ekstraordinær udgift til SKAT på 5,1 mio. kr. grundet avissagen, hvor SKAT pålagde medarbejderne at betalte skat for værdien af fri avis. Byrådet besluttede, at Aarhus Kommune betalte udgiften til SKAT. Personalegodeordningens gamle del er endnu ikke afsluttet, da der mangler indtægter fra fratrådte medarbejders PC-ordninger, afregning med forsikringen i forhold til fratrådte medarbejdere og enkelte magistratsafdelingers bidrag til opstartsomkostninger. Der forventes at være en indtægt i 2014 på ca. 2.3 mio. under forudsætning af at alle udeståender kan inddrages. Personalegodeordningen blev den 1. juli 2013 afløst af en reduceret personalegodeordning, som kun indeholder bruttolønsaftaler på buskort og parkering samt rabataftaler. Indkøb og Udbud Kontoen afholder udgifter til ekstern rådgivning, dataleverancer, kontingent til KomUdbud og til program Nemmere, bedre, billigere indkøb. Desuden oppebærer kontoen indtægter vedr. omsætning på indkøbsaftaler til finansiering af indkøbsopgaverne. Indkøb og Udbud har til opgave at stille varer og tjenesteydelser til rådighed for Aarhus Kommunes afdelinger og institutioner. Populært sagt driver indkøbsområdet Aarhus Kommunes virtuelle varehus. Det er derfor vigtigt, at Indkøb og Udbud møder deres brugeres behov, men også at tilbyde gode priser og høj kvalitet. Samtidig skal varerne og ydelserne være lette at finde, og der skal leveres god og hurtig service til brugerne. For at understøtte et veldrevet varehus investerer Indkøb og Udbud midler primært indenfor bæredygtighed dvs. involvering i projekter og tiltag, som løfter niveauet. Det kan være ifht. konkrete udbud, men det kan også være tiltag af politisk karakter. Eksempler herpå er: arbejdsmiljø, klimaaktivitet mv. Sideløbende hermed yder Indkøb og Udbud rådgivning til kommunens afdelinger på udbudsopgaver, som afdelingerne selv gennemfører. Det samlede nettoforbrug under Indkøb og Udbud var i 2013 en indtægt på 0,4 mio. kr. IT-kontoen IT-kontoen har som formål at finansiere IT-udvikling og IT-anskaffelser på fællesskabets vegne. IT-kontoen finansierer således

18 Diverse konsulentydelser i forbindelse med udbud og udviklingsopgaver. - Anskaffelser af licenser til brug for fælles drift IT-kontoen forvaltes af Borgmesterens Afdeling efter principper besluttet i Direktørgruppen. I 2013 har IT-kontoen navnlig finansieret: - Udviklingsopgaver og anskaffelser i forhold til digitalisering af administrative opgaver (ca. 5 mio. kr.) - Konsulentydelser i forbindelse med udbud (ca. 1 mio.), analyser (2,2 mio.) og optimeringer af driftsøkonomi (0,8 mio.) - Internetforbindelser for Aarhus Kommune (1,0 mio. kr). - Udviklingsydelser og systemejerskaber (2,0 mio.) I 2013 var det samlede forbrug på 17,2 mio. kr. Erhvervsudvikling og Turisme Her samles tværgående erhvervsfremmemæssige udgifter, som er byrådsbesluttede men ikke en del af Erhvervspuljen. Det gælder Aarhus Kommunes bidrag til Visit Aarhus, og Bruxelleskontoret, ligesom den fælles kasse for indtægter og udgifter i Business Region Aarhussamarbejdet administreres her. Det samlede forbrug på 7,2 mio. kr. i 2013 udgøres primært af det kommunale tilskud til Visit Aarhus inkl. periodemæssig forskydning af første rate for 2014 (i alt 7,4 mio. kr.), kontingentet til Central Denmark EU-office ( kr.) samt Erhvervspolitisk Markedsføring ( kr.). Herudover er der af periodeforskydningsmæssige årsager bogført en indtægt på godt kr. i relation til erhvervsturismeprojekt i Region Midtjylland, ligesom kassebeholdningen for Business Region Aarhus konteres her (i 2013 en nettoindtægt på cirka kr.). Erhvervspuljen Det overordnede formål med Erhvervspuljen er at støtte og igangsætte initiativer, som kan forbedre de generelle rammebetingelser for at drive virksomhed i Aarhus. Det er således et ønske at øge den økonomiske aktivitet, styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser i Aarhus. Midler fra Erhvervspuljen uddeles normalt efter ansøgning til projekter med et erhvervsfremmemæssigt sigte, især initiativer på de indsatsområder, der er beskrevet i erhvervsplanen Erhvervsby i vækst Danmark i fremdrift. Forbruget i 2013 på i alt 15,6 mio. kr. er gået til: 3,8 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Erhvervsfremme og turisme, herunder fx medlemskab af Business Region Aarhus ( kr.), udvikling af Agro Food Park ( kr.) AND ( kr.) og Food Universe ( kr.). 1,9 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Menneskelige ressourcer, herunder Studenterhuset ( kr.), International Community ( kr.), Medfinansiering af M-fondsprojektet i regi af International Community ( kr.) og Etablering af Camp Student House ( kr.) 1,8 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Innovation og ny teknologi, herunder udviklingsbidrag til Navitas (1 mio. kr.) og Internetweek Denmark ( kr.). Herudover har refusion på i alt mere end kr. fra EU-projekter skabt rammer for yderligere en række mindre projekter. 8,0 mio. kr. er fordelt til projekter inden for Erhvervsservice og iværksætteri, herunder VæksthusMidtjylland (5,9 mio. kr.; oprindeligt statslige midler der via bloktilskuddet er aftalt skal videresendes til VM), Erhvervsservice (1,7 mio. kr.) og Fokuseret Erhvervsservice Kreative Erhverv ( kr.). Herudover har refusion på i alt mere end kr. fra EU-projekter skabt rammer for yderligere en række mindre projekter.

19 Kultur og Events Kommunens rolle og medspil til store byevents er i dag et vigtigt konkurrenceparameter, når arrangører skal udpege afviklingssteder. Arrangører af store byevents kræver et aktivt og professionelt medspil fra lokale interessenter, herunder også kommunen. Det er derfor afgørende, at kommunen er gearet til at afholde store byevents og hurtigt kan tage stilling til evt. ansøgninger og forespørgsler - ellers risikerer Aarhus at blive fravalgt som afviklingssted. På nuværende tidspunkt bevilliges der tilskud fra Eventpuljen med henblik på: at understøtte nye større strategiske events som understøtter byens brand ( Aarhus-Danish for Progress ). at sikre gode og velfungerende rammer omkring større events og om nødvendigt afholde helt ekstraordinære kommunale udgifter. markedsføring af eventen. generel støtte til at afviklingen af eventen foregår smidigt og fleksibelt mhp. den samlede omtale af byen i forbindelse med arrangementet bliver positiv. Behovet for at give tilsagn og udbetale støtte kan flukturere på tværs af de enkelte budgetår afhængig af behovene hos eventaktørerne. I 2013 er der bl.a. ydet støtte til Sculpture by the Sea, Northside-festival, Aarhus City Halvmarathon, Grøn Koncert, Cirkus Summarum, Classic Car Race, EM i herrehåndbold, EM i Volley og Tall Ships Races. I forhold til sidstnævnte var det kommunen selv der var vært og arrangør. Eventen var forankret i MBA, men blev løst i tæt samarbejde med både kommunale og eksterne samarbejdspartnere, som på forskellig vis bidrog med ressourcer til løsning af opgaven. Projektet er nu afsluttet efter en planlægnings- og udviklingsfase der går tilbage til Bevillinger og tilskud er ydet over flere år, men hovedparten af udgifterne er afholdt i Kultur og Events samlede nettoforbrug var i 2013 på 17,1 mio. kr. Aarhus Kommunes hjemmeside (intranet hjemmeside) aarhus.dk er et centralt element i Aarhus Kommunes kanalstrategi og fungerer som den primære indgang for borgere og virksomheder til information og selvbetjening i Aarhus Kommune. Disponering af hjemmesidens udviklingsbudget koordineres i en udviklingsplan, som godkendes i webredaktionen, som har repræsentanter for alle magistratsafdelinger. Aarhus Kommunes hjemmeside består af hovedsiden aarhus.dk og knap 100 andre hjemmesider. Den samlede trafik udgjorde 4,1 mio. sidevisninger i Besøgstallet forventes ikke at stige de kommende år, de flere selvbetjeningsløsninger kan tilgås fra borger.dk og virk.dk m.m. Brug af hjemmesiden fra mobile enheder udgør omkring 33 % af de samlede besøg. Efter en stigning i de senere år, er denne andel nu stabil. Nettoforbruget i 2013 var på 2,2 mio. kr. og indtægt for afholdelse af kurser m.m. var på 0,2 mio. kr. Integration Budgettet til integration er knyttet til den tværgående indsats i forbindelse med integrationspolitikken, herunder implementering og monitorering af integrationsindsatsen. Det tværgående integrationsområde har haft øget fokus på udvikling af en medborgerskabspolitik samtidig med at der har været et større fokus på udsatte boligområder. Der er i 2013 udbetalt en underskudsgaranti på kr. til MSB til forebyggelse af radikalisering (budgetforlig 2011) den resterende bevilling på kan blive udmøntet i Udover de projekter, der har fået tilskud fra Medborgerpuljen er der givet støtte til 10 unge nydanskeres traineeforløb på et skoleskib i forbindelse med Tall Ships Races, opstart af uddannelsescampus Gellerup på Tovshøjskolen og til valgfremmende aktiviteter i de udsatte boligområder for en øget valgdeltagelse i forbindelse med kommunalvalget november Budgettet afholder administrative udgifter til møder, forplejning, oplæg, kontingent til Foreningen Nydansker og diæter i relation til integration og Integrationsrådets arbejde. Der har tidligere været afsat midler til valg af

20 Integrationsråd, men Byrådet besluttede i efteråret 2013 at nedlægge Integrationsrådet. Det erstattes af nyt medborgerskabsudvalg. Uddeling af Aarhus Kommunes Integrationspris, der er indstiftet ved byrådsbeslutning fortsætter uafhængigt af Integrationsrådet i et samarbejde med MSB, LO og Aarhus Håndværkerforening.

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen.

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for betjening

Læs mere

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen.

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for betjening

Læs mere

Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi. 4. Beskrivelse af ydelser. Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi. 4. Beskrivelse af ydelser. Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune indenfor politisk betjening,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 282-9.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 299-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1 Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor 0.30 Administration

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by.

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. BA MUST WINS 2015-2017 EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. EN BYREGION MED HANDLEKRAFT»»Vi skaber vækst og arbejdspladser

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Byrådshenviste sager til Økonomiudvalget i perioden oktober 2016:

Byrådshenviste sager til Økonomiudvalget i perioden oktober 2016: Byrådshenviste sager til Økonomiudvalget i perioden 2012-12. oktober 2016: Oversigten består af to dele: Først en oversigt over de enkelte år fra 2012-2016, og dernæst en oversigt, hvor sagerne er grupperet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2012 1. Resume Personaleredegørelse 2012 belyser en række personalemæssige

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Natur og Miljø

Natur og Miljø - 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 11 Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 307-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1 Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor 0.30 Administration

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere