Årsrapport Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

2 Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos overtager den brasilianske pumpefabrik Mark Peerless SA, som skifter navn til Mark Grundfos Ltda. Februar I den europæiske version af det amerikanske erhvervsblad Fortune Magazine udvælges Grundfos i Danmark som en af Europas 10 bedste arbejdspladser. Marts April På årets vigtigste udstilling for Grundfos ISH i Frankfurt, Tyskland blev gæsterne præsenteret for en række produktnyheder herunder den nye, elektronisk regulerede cirkulationspumpe Alpha+. Maj Grundfos indleder den første industrielle produktion af mikrochips i Danmark. Juni Juli Grundfos-prisen uddeles for prisopgaven: Danmark i vidensamfundet udfordringer for forsknings- og uddannelsespolitikken. Prismodtagerne er: Svend Erik Hougaard Jensen, forskningschef for CEBR og professor ved Syddansk Universitet, Ulrich Kaiser, lektor ved Syddansk Universitet, Nikolaj Malchow-Møller, seniorforsker ved CEBR, Jan Rose Skaksen, økonomisk vismand og professor ved Handelshøjskolen i København, Anders Sørensen, Assistant Professor ved Johns Hopkins University, USA. August Halvårstallene for koncernen fremlægges de viser en stigning på 162 mio. kroner i resultatet før skat og på 130 mio. kroner i omsætningen i forhold til 1. halvdel af September Grundfos-koncernens hovedaktionær, Poul Due Jensen s Fond, udbyder for anden gang aktier til medarbejderne i Grundfos Holding AG. Dermed er medarbejdere over hele verden nu medejere af virksomheden. Oktober Det danske produktionsselskab Grundfos A/S hædres af European Foundation for Quality Management (EFQM) med specialprisen for Lederskab og målrettet indsats. November En dansk erhvervsdelegation med H.K.H. Prins Joachim og fødevareminister Mariann Fischer Boel i spidsen besøger Grundfos salgsselskab i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Grundfos drikkevandspumpe SQFlex, der kan drives af vedvarende energi, vinder Den Danske Designpris December Grundfos vinder for andet år i træk specialprisen for Mangfoldighedsledelse i forbindelse med undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdspladser 2003, der gennemføres af analysefirmaet Oxford Research og Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin.

3 Hoved- og nøgletal for Grundfos-koncernen Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært resultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster (9) (177) (177) (126) (103) Resultat før skat Koncernens resultat efter skat Årets resultat (ekskl. minoriteter) Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Antal medarbejdere ultimo Anlægsinvesteringer, materielle Udviklingsomkostninger, inkl. aktiverede Rentebærende nettogæld Resultat før skat i pct. af nettoomsætningen 9,7% 6,8% 6,1% 7,8% 5,8% Egenkapitalens forrentning 13,3% 9,4% 8,9% 13,5% 8,6% Soliditet 49,3% 47,4% 44,9% 43,1% 40,3% Fra og med 2002 indregnes udviklingsprojekter i balancen. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal vedr. dette. Det indregnede beløb for 2002 udgør 13 mio. DKK og for mio. DKK. Definition af nøgletal: Egenkapitalens forrentning: Koncernens resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditet: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo i pct. af samlede aktiver.

4 Nettoomsætning % årlig vækstrate mio. DKK Resultat før skat % årlig nettoomsætning mio. DKK % % % % % % % % % % Egenkapital og minoritetsinteresser Egenkapitalens forretning i % mio. DKK Anlægsinvesteringer, materielle mio. DKK % 6.8% 6.1% 7.8% 5.8% Udviklingsomkostninger % af nettoomsætningen 4.2% 4.5% 4.0% 4.1% Antal medarbejdere 4.2% mio. DKK

5 4 Indledning Beretning 8 Økonomi 10 Pumpemarkedet 12 Produkter 14 Bæredygtighed 18 Organisation og lederskab 20 Fremtiden 22 Ledelsesstruktur Be Think Innovate handling bag ordene 26 Rent vand forbedrer indianernes livsvilkår 28 Grundfos Alpha+, hvad ellers? 30 Findes det ikke, opfinder vi det selv 34 Regnskabsberetning Økonomiske forhold 35 Finansielle oplysninger 36 Anvendt regnskabspraksis 41 Ledelsespåtegning 42 Revisionspåtegning 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter til regnskab 56 Resultatopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 57 Balance for Poul Due Jensen s Fond 58 Egenkapitalopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 59 Noter til regnskab for Poul Due Jensen s Fond 61 Resultatopgørelse i euro 62 Grundfos kort fortalt

6 Til alle med interesse i virksomheden Her ved regnskabsaflæggelsen for 2003 er det meget glædeligt at kunne konstatere, at Grundfos, på trods af ugunstige markedsvilkår, har været i stand til at øge omsætningen med 4,2 pct. til 11,152 mia. DKK. Specielt er det tilfredsstillende, at koncernens indtjening før skat for første gang i historien passerede 1 mia. DKK, et resultat som først og fremmest er skabt af en ekstraordinær flot indsats af alle Grundfos-medarbejdere. Effektiviseringer overalt i koncernen førte til en historisk lav omkostningsvækst, hvilket bidrog væsentligt til resultatet. Indtjeningsstigningen er ikke realiseret på bekostning af langsigtede initiativer blev også et rekordår for investeringer i fremtiden. Vi brugte det hidtil største beløb på produktudvikling, og vort samlede investeringsprogram blev på 854 mio. DKK. På trods af disse langsigtede initiativer genererede vi i 2003 et frit cash-flow på mio. DKK, så koncernens rentebærende nettogæld er halveret i forhold til udgangen af Det sætter os i stand til at accelerere udviklingen yderligere i de kommende år, og det, at Grundfos er fondsejet, sikrer, at stort set hele indtjeningen bliver geninvesteret i at styrke Grundfos position på verdensmarkedet. Det vil fortsat ske gennem en kombination af udvikling af innovative produkter, investeringer i nye markeder og globalisering af produktionen. Det forpligter at være en ansvarlig virksomhed, hvilket Grundfos har været siden Poul Due Jensen etablerede virksomheden i Den lange tradition for ansvarlighed danner et værdisæt, som kendetegner vores måde at drive forretning på, og som er dybt forankret blandt vore medarbejdere. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der nu arbejdes konkret med at implementere vores politik for Corporate Social Responsibility i alle koncernens selskaber, og gennem vores tilslutning til FN s Global Compact inititive. Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen i udviklingscenterets strømningslaboratorium. 4

7 INDLEDNING 2003 blev på mange måder skelsættende på den storpolitiske scene. Mest betydningsfuldt var nok et udvidet økonomisk og politisk samarbejde i Europa på tværs af tidligere årtiers politiske deling. De nye markedsøkonomier i Østeuropa har sammen med de asiatiske vækstmarkeder bidraget stærkt til koncernens vækst og vil også fremover have høj prioritet. Behovet for ny og effektiv teknologi synes her næsten umætteligt, og det er en glæde, at Grundfos med sine produkter kan bidrage til at forbedre levevilkårene og sikre en mere energi- og miljørigtig anvendelse af ressourcerne - også i disse nye markeder. Behovet dækker vi blandt andet ved at etablere lokale arbejdspladser i nye produktionsfaciliteter og salgsselskaber tæt på kunderne. I det forløbne år har vi arbejdet tæt sammen på at videreudvikle Grundfos i vore nye roller som henholdsvis Koncernbestyrelsesformand og Koncernchef. Det har vi gjort i sikker forvisning om, at vi bygger på et stærkt fælles værdigrundlag, og at vi begge har store ambitioner for Grundfos fremtid. Profitabel vækst er nøgleordet, og vi udtrykte det konkret gennem to vigtige målsætninger for den kommende 5-års periode. Vi skal nå et overskud før skat på 10 pct. i 2005 og en omsætning på 2 mia. euro i Disse målsætninger står uantastet ved magt, og vi glæder os til i et fortsat nært samarbejde mellem bestyrelse og direktion at realisere disse vigtige mål i de kommende år. Sammen vil vi benytte lejligheden til at rette en stor tak til vore kunder, leverandører og sidst, men ikke mindst, til hver enkelt af vore medarbejdere, som aktivt har bidraget til det gode årsresultat. Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen Koncernchef Koncernchef Jens Jørgen Madsen. 5

8 Den nære kontakt med kunden er central for vores måde at drive forretning på, og vi gør meget ud af at byde gæster velkommen til Grundfos. Hver dag hejser vi flaget for de nationer, der aktuelt er på besøg i koncernhovedkvarteret i Danmark i 2003 var det over kunder og andre partnere. Gartner Svend Rydahl Sørensen holder styr på de 144 flag og sørger for, at de hænges op i heraldisk orden.

9 Beretning Koncernens accelerationsstrategi med etablering af produktion og salg tæt på kunderne giver resultater også i de nye vækstmarkeder.

10 ØKONOMI Styrket vækst og indtjening På trods af en generelt svag verdensøkonomi blev 2003 et rigtigt godt år for Grundfos. Omsætningsvæksten blev på godt 4 pct., mens overskuddet før skat for første gang rundede 1 mia. DKK. Første halvår var præget af Irak-krigen og den deraf følgende tøvende og usikre verdensøkonomi. Den kom også til at præge Grundfos-koncernen, og vi realiserede kun en beskeden salgsvækst i årets første seks måneder. Dette var vi dog godt forberedt på, idet vi gik ind i året med styr på omkostningerne som følge af de besparelser, vi gennemførte i Den stramme omkostningsstyring er fortsat i 2003, og den har sammen med betydelige effektiviseringer overalt i koncernen resulteret i en meget lav omkostningsvækst for Dette er én af de væsentligste årsager til forbedringen af koncernens indtjening, og da det i andet halvår samtidig lykkedes at få gang i salgsvæksten, var grundlaget skabt for det bedste resultat i Grundfos-koncernens historie. Koncernens nettoomsætning udgjorde mio. DKK mod mio. DKK i 2002 svarende til en omsætningsvækst på godt 4 pct. Næsten hele salgsvæksten er organisk, idet der kun er tilkøbt en mindre pumpevirksomhed, Mark Peerless i Brasilien, i Derimod er omsætningsvæksten påvirket af kursfaldene, som vi oplevede på stort set alle andre valutaer end danske kroner og euro. Det var især US-dollars og USD-relaterede valutaer, som gennemsnitligt faldt knap 20 pct. Målt i lokale valutaer realiserede vi en samlet salgsvækst på 10 pct., men kursfaldene kappede godt 600 mio. af omsætningsvæksten målt i danske kroner. Vi er tilfredse med den reelle organiske salgsvækst på 10 pct. i et år, hvor verdensøkonomien ikke har givet os megen medvind, og den er udtryk for, at vi har solgt mange flere pumper i 2003 end året før. For første gang nåede salget således op på mere end 10 mio. pumper. En vækst i volumen på 10 pct. betyder også, at vi har styrket Grundfos position på verdensmarkedet og igen i 2003 forøget markedsandelene. Resultatet før skat blev på mio. DKK og udgør en stigning på 48 pct. i forhold til de 726 mio. DKK, som vi realiserede i Ved årets indgang meldte vi ud, at vi i de kom- Grundfos Digital Dosing anvendes til præcis dosering af kemikalier i bl.a. industrien samt i vand- og spildevandsanlæg. 8

11 BERETNING mende år vil prioritere indtjeningen højere, end vi hidtil har gjort, og vi budgetterede med en indtjeningsstigning på 20 pct. for Vi nåede altså væsentligt mere, end vi havde budgetteret, og tog dermed et godt skridt mod indtjeningsmålet på 10 pct. i overskud før skat. Dette er først og fremmest nået gennem rationaliseringer, effektiviseringer og forenklinger i koncernens selskaber. Produktionen har ved en forøget fokusering på procesledelse og procesforbedringer bidraget med rationaliseringer på minimum 5 pct., men det er også lykkedes at effektivisere processerne i salgsorganisationen, så vi her har set en samlet rationalisering på ca. 5 pct. Valutakursfaldene har ikke påvirket indtjeningen så meget i 2003, idet vi i overensstemmelse med koncernens valutapolitik har sikret valutaindtægter minimum 12 måneder frem. Denne politik har i nogen udstrækning beskyttet koncernens indtjening mod valutakursfaldene, men det er alligevel en kendsgerning, at resultatet før skat ville have været ca. 100 mio. DKK højere ved uændrede valutakurser. Det positive cash-flow har bidraget til et stort fald i finansieringsomkostningerne, og den positive udvikling på fondsmarkederne har resulteret i et fornuftigt afkast på koncernens værdipapirbeholdning samt bidraget til de relativt lave nettofinansieringsomkostninger på 9 mio. DKK. Vi er tilfredse med den forøgede indtjening og det positive cash-flow. Det sætter Grundfos i stand til at accelerere udviklingen yderligere i de kommende år en udvikling, som vi fortsat ønsker at selvfinansiere via driften. Grundige økonomiske analyser er altid en vigtig del af beslutningsgrundlaget i Grundfos. De udarbejdes i koncernens økonomifunktion af blandt andre seniorøkonom Helle Kidmose og chefcontroller Torben Jørgensen. 9

12 PUMPEMARKEDET Vækst i alle forretningsområder Grundfos realiserede i 2003 vækst i alle forretningsområder, og det er glædeligt at konstatere, at områderne spildevand og industri igen viser høj vækst. Den globale udvikling Grundfos har i de veletablerede markeder i Vesteuropa konsolideret sin position som markedsleder. Ikke mindst det store og vigtige tyske marked overraskede positivt med en vækst på 7 pct. efter flere år med en næsten flad udvikling. Samtidig viste det britiske marked en fortsat og markant fremgang. De højeste vækstrater realiserede Grundfos igen i de nye markedsøkonomier i Østeuropa, Rusland og Kina med henholdsvis 16 pct., 43 pct. og 30 pct. Denne udvikling bekræfter, at koncernens accelerationsstrategi med etablering af produktion og salg tæt på kunden giver resultater - også i de nye vækstmarkeder. I det kommende år øges det strategiske fokus på det nordamerikanske kontinent, der fortsat er præget af en relativt lavere vækst på 4 pct. regnet i USD. I Sydamerika har Grundfos skabt mulighed for at ekspandere med købet af Mark Peerless i Brasilien, hvorved den direkte adgang til dette potentielt store marked er styrket med et markedstilpasset pumpeprogram. Udviklingen i koncernens forretningsområder En væsentlig succesfaktor for Grundfos blev den positive udvikling i koncernens største forretningsområde Building Services. Her bidrog en vækst på 9 pct. i faste kurser til det gode årsresultat. Grundfos har igen erobret markedsandele i dette vigtige forretningsområde og står i dag i en yderligere styrket position. Det gælder såvel salg via grossistleddet som salg til kedelindustrien. Her har tæt dialog og partnerskabsaftaler, der omfatter både kommercielle og udviklingsteknologiske kompetencer, etableret Grundfos som den foretrukne leverandør. Grundfos gør det nemt for rådgivende ingeniør Lars Bak fra firmaet Søren Andersen A/S at holde sig orienteret om koncernens produkter via Grundfos.com og god personlig kontakt til koncernens danske salgsselskab. Det er vigtigt, for at han kan give sine kunder den bedst mulige rådgivning, når han projekterer store byggeentrepriser. 10

13 BERETNING Forretningsområder Regioner Kunde Produktion Det er Grundfos-koncernens målsætning at være tæt på kunderne både geografisk, og når vi udvikler produkter. For at leve op til denne målsætning har vi selskaber på alle kontinenter, og samtidig har vi i koncernhovedkvarteret et centralt forretningsudviklingscenter. Her er al forskning og forretningsudvikling samlet i én organisation, der i løbende dialog bearbejder oplysninger fra både salgsregioner og kunder samt udvikler nye produkter, skaber forbedringer i de eksisterende produkter og udvikler salgs- og marketingkoncepter. På forretningsområdet industripumper blev forventningerne mere end indfriet. Hen over året lykkedes det at vinde nye markedsandele, hvorved forretningsområdets vækst nåede op på 13 pct. efter korrektion for kurseffekt. For forretningsområdet spildevand kan det konkluderes, at Grundfos i stigende grad etablerer sig som en væsentlig markedsaktør, og derfor vil investeringerne i dette område fortsætte i de kommende år. Fokus er blandt andet rettet mod at hjælpe vore kunder med at planlægge og gennemføre internationale projekter, og det har sammen med en stærkere indsats på projektsalget bidraget til at skabe gode resultater. Spildevandsområdet nåede en vækst på 18 pct. Vandforsyningsselskaber, såvel private som offentlige, viser stigende interesse for at betragte økonomien i en pumpeinstallation som en helhed. Der fokuseres på totalomkostninger og ikke kun rene anskaffelsesomkostninger, men også på fordelene ved at have et fast forretningsforhold til en bestemt pumpeleverandør. På den måde er begrebet Cost of Ownership stærkt medvirkende til, at Grundfos salg af mellemstore og store dykpumper til vandforsyning opnåede en fremgang på 6 pct. Grundfos tænker fremadrettet såvel inden for eksisterende som nye forretningsområder. Derfor investerer vi i fortsat markedsudvikling for vore digitale doseringspumper og kan glæde os over en vækst på 61 pct. i 2003, hvor markedet i stigende grad har taget det nye koncept, Grundfos Digital Dosing, til sig. Der er i årets løb opbygget yderligere salgsressourcer i dette nye marked med distributørnetværk og tæt samarbejde med nøglekunder primært indenfor vandbehandling og kemikaliedistribution. Gennem 2003 fortsattes udbygningen af Grundfos elektroniske kataloger, som nu i 18 sprogudgaver har over brugere world-wide. Dette fundament blev endvidere udnyttet til i det første marked at introducere Grundfos extranet, som konfigureret til den enkelte kunde giver online-adgang til produktudvælgelse og ordreafgivelse. Ligeledes introduceredes i den tyske salgsorganisation Grundfos Customer Relationship Management-system, som skaber grobrund for yderligere forbedringer af kvaliteten og effektiviteten i salgsarbejdet. Salgsvækst stillede store krav til produktionen Ved begyndelsen af året var forventningen, at det ville blive endnu et år med lav vækst i markederne. Men der tegnede sig i løbet af året et ganske andet billede, og koncernens produktionsapparat nåede kapacitetsgrænsen inden for flere produktområder. I flere produktionsselskaber igangsatte vi derfor kapacitetsudvidelser. I den forbindelse blev det også besluttet at udvide antallet af produktionsselskaber med fabrikker i både Indien og Rusland samt at flytte den eksisterende produktion i Kina til nye og væsentligt større faciliteter. Rationaliseringer i totalomkostningerne har været i fokus i produktionsselskaberne, og disse projekter udvikler sig tilfredsstillende. Desuden har man både centralt og lokalt arbejdet med forbedringsprojekter indenfor Supply Chain Management, hvilket har resulteret i væsentlige reduktioner i både produktionstid og lagerbeholdning. 11

14 PRODUKTER Trendsætter i pumpebranchen Med udgangspunkt i Grundfos globale nærhed til markeder og den tætte dialog med kunder omkring nuværende og fremtidige behov udbygger Grundfos sin position som trendsætter i pumpebranchen. Igen i 2003 øgedes investeringerne i forskning og produktudvikling med fokus på robusthed, driftsøkonomi, brugervenlighed og miljøbeskyttelse Flere års forskning resulterede i, at Grundfos Direct Sensors kunne præsenteres for offentligheden. Dette nye forretningsområde er baseret på egenproduktion af helt unikke mikrosensorer. Takket være nyudviklede og patenterede produktionsprocesser er det lykkedes at opnå en hidtil uset kombination af målenøjagtighed, kompakthed, pris og modstandsdygtighed over for aggressive medier. Dette skaber helt nye muligheder for indbygning af sensorer i pumper og pumpesystemer og dermed for yderligere at forbedre ydeevnen samtidig med, at energiforbruget reduceres. Sensorernes egenskaber har også et stort potentiale uden for pumpeforretningen, og det er planen at introducere sensorerne til en række andre industrier. For at øge opmærksomheden på det miljømæssige potentiale, der er forbundet med at anvende den nyeste generation af elektronisk styrede pumper, er der i 2003 på europæisk plan opnået enighed om kriterier for en klassifikation af cirkulationspumper. Til familieboliger lanceredes den nye cirkulationspumpe Alpha+, som ud over et reduceret energiforbrug byder på stor fleksibilitet i varmeanlægget. Seniorprojektleder Troels Sørensen er i løbende dialog med kunderne via fokusgrupper for at sikre, at trendsættende teknologi omsættes til brugervenlige produkter. 12

15 BERETNING For at opfylde tilsvarende krav om energibesparelser i større, professionelle varmeanlæg til eksempelvis erhvervsbyggeri har Grundfos lanceret et nyt, udvidet program af TP-inline-cirkulationspumper. Et lavt energiforbrug og en høj driftsikkerhed giver attraktive reduktioner i levetidsomkostningerne. Disse forbedringer opnås i kraft af, at ny teknologi gør det muligt at iagttage, hvad der sker inde i pumpen, når væsken strømmer igennem. I det seneste år er det fx lykkedes at gøre 3D-computer-simuleringer af væskestrømme så avancerede, at computermodeller er i stand til at foreslå geometrier, som forbedrer pumpens virkningsgrad. Grundfos tilbyder nu til alle pumper en komplet række normmotorer, der lever op til den højeste virkningsgradsklasse. Nye, optimerede motorer betyder samtidig lavere støjniveau og længere levetid. Fornyelsen af hele programmet af CR-industripumper blev fuldført i 2003, og Grundfos lægger hermed endnu større afstand til konkurrenter med hensyn til energibesparelser og driftsikkerhed. Den opdaterede CR-række rummer desuden flere nye løsninger, som fx en akseltætning i et nyt materiale, der forener egenskaber, som hidtil har været betragtet som uforenelige eksempelvis hårdhed og selvsmøring. Grundfos har med konceptet Digital Dosering etableret sig som trendsætteren i markedet for membranpumper, og Digital Dosering er nu anerkendt af nøglekunder som den nye standard i industrien. NoNOx-doseringsenheden til diesel-katalysatorer, der baserer sig på den enestående teknologi fra Digital Dosering, dokumenterer via test-kørsler i Europa og USA sin effekt udledningen af skadelige gasser reduceres væsentligt samtidig med, at der spares brændstof. Vore kunders hverdag er dog ikke kun præget af behovet for højteknologi. Der er også behov for helt konkrete svar på dagligdagens udfordringer med vedligehold af pumper neddykket i fx spildevand. Her er servicevenlighed og robusthed i højsædet. Den nye SEG-grinderpumpe kan fx let afmonteres og monteres igen takket være en ny type stikforbindelse og samling via spændebånd. Og pumpens ydelse bibeholdes selv efter mange driftstimer via muligheden for at justere spalterne mellem løber og pumpehus på en enkel måde. Dette er blot et par af mange eksempler på praktisk videreudvikling på højteknologiske produkter. På vandforsyningsområdet tiltrak SQFlex sig atter opmærksomheden, da denne dykpumpe, der drives af vedvarende energi som sol eller vind, blev tildelt Den danske Designpris Grundfos Magna er en elektronisk reguleret cirkulationspumpe til varmeanlæg i boligblokke og andre store bygninger. 13

16 BÆREDYGTIGHED Fokus på miljøforbedringer skaber resultater En af Grundfos grundlæggende værdier er bæredygtighed, og det afspejles naturligt i den måde, vi har valgt at drive virksomhed på. Vi omsætter vore værdier til handling, og samtidig driver vi en rentabel og bæredygtig virksomhed. Et af de mange områder, hvor ordene i Grundfos slogan, Be responsible - Think Ahead Innovate, omsættes til handling og målbare resultater, er indsatsen for vedvarende miljøforbedringer internt som eksternt. Ansvarligheden virkeliggøres blandt andet gennem vore egne stadigt strengere krav til pumpernes energiforbrug og miljøbelastning gennem deres levetid. Vi formulerede den første målsætning på dette område i 1997, og den har siden resulteret i, at 93 pct. af alle nye produkter har et energiforbrug, der er mindst 5 pct. lavere end i den tidligere model, samtidig med at pumpernes ydeevne forbedres (se figuren på næste side). Vellykket indsats mod arbejdsulykker Fremadrettet tænkning har i 2003 ført til et fald i antallet af arbejdsulykker. Det har vi opnået ved større fokus på situationer, som var tæt på at føre til en arbejdsulykke. Tankegangen illustreres af figuren Isbjerget nedenfor. Traditionelt er både synlighed af og fokus på de mest alvorlige ulykker størst, men ved at fokusere på det, der ligger under vandoverfladen, dvs. mindre uheld eller nær vedulykker, mindskes antallet af alvorlige hændelser. Det er først og fremmest medarbejdernes større bevidsthed om risikomomentet, der har bidraget til den glædelige udvikling. Arbejdslederne registrerer sammen med medar- Isbjerget Dødsulykker Ulykker med sygefravær Ulykker, der kræver hjælp af andre, men ikke kræver sygefravær Forhold, der udgør en risiko for ulykker eller nær ved- og næsten-ulykker Kunderådgiver Tina M. Weilert fra Eurofins Danmark A/S kontrollerer løbende, at kvaliteten af det vand, der ledes ud fra Grundfos produktion i Danmark, opfylder vore egne og myndighedernes strenge krav. 14

17 BERETNING bejderne tilløb til arbejdsulykker, og den øgede opmærksomhed førte i 2003 til registrering af 483 såkaldte tilløb til ulykker mod 203 tilløb året før. Fordoblingen af antallet af registreringer er givetvis udtryk for den større opmærksomhed på farlige situationer og ikke udtryk for en faktisk stigning i antallet af disse situationer. Resultatet af indsatsen er, at ulykkesfrekvensen faldt fra 20,1 til 19,5 ulykker pr. 1 million arbejdstimer i 2003 (se figuren nedenfor). Eksemplet viser, at fremadrettet tænkning med fokus på det, der forårsager ulykkerne, er et af de effektive midler til at undgå dem. Altid fokus på miljø i produktionen Vi opnåede meget konkrete innovative løsninger i årets løb, idet Grundfos Digitale Doseringspumpe også har vist sig som et effektivt værktøj i processerne i trykstøberiet. Den nye doseringspumpe har gjort det muligt for os at opnå en mængdemæssig reduktion i brugen af hydraulikolie og miljøskadelige hjælpestoffer i støbeprocessen. I produktionen er der adskillige andre gode eksempler på, hvordan vi vedvarende indfører renere teknologi. I 2003 har forskning eksempelvis ført til, at vi udskiftede en hydraulisk maskine til presning af rustfrit stål med en mekanisk presse. Det har resulteret i, at energiforbruget per produceret emne til presning af det rustfri stål er reduceret med 92 pct. i den aktuelle proces, hvilket er til gavn for miljøet samtidig med at støjniveauet er reduceret væsentligt til gavn for arbejdsmiljøet. Hver gang vi køber nyt udstyr til produktionen, vurderer vi dets miljøpåvirkninger i en miljøkontrolrapport. Herved sikrer vi, at udstyret belaster miljøet mindst muligt. I koncernens miljøpolitik er det fastlagt, at alle produktions- Energibesparelser ved produkter målt i antal husstandes årlige elforbrug Ulykkesfrekvens Mål Indeks 35, , , , , , ,7 30,3 25,6 20, , ,

18 BÆREDYGTIGHED Grundfos-koncernens miljømålsætninger Emne Miljømålsætninger Termin El Reduktion af indekseret elforbrug med 20% ift Vand Reduktion af indekseret vandforbrug med 10% ift Kemikalieaffald Reduktion af indekseret kemikalieaffald med 20% ift Antal kemikalier Reduktion af røde kemikalier* til 70 stk Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens: 18 ulykker per 1 mio. arbejdstimer Ulykkesbetinget fravær: 2 ulykker per 1 mio. arbejdstimer Elforbrug i produkter Mindst 80% af de nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2005, skal som minimum have et elforbrug, der er 5% mindre end den tidligere model. Hvis den tidligere model er mindre end 5 år gammel, er målsætningen en 2% reduktion Materialeforbrug Alle nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2006, i produkter skal have et mindre ressourcetræk end den tidligere model * Røde kemikalier er kemikalier, der er særligt farlige for enten miljøet generelt eller arbejdsmiljøet. Grundfos CR flertrins-centrifugalpumper anvendes i vaskeanlæg, kedelfødeanlæg, vandbehandlingsanlæg og en række andre industrielle anlæg. 16

19 BERETNING selskaber med Grundfos-navn skal være certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, ISO Dette krav har alle selskaber opfyldt med undtagelse af det ungarske, som planlægger certificering i begyndelsen af Nye eller tilkøbte selskaber har en frist på ca. tre år til at implementere systemet. Ekstern anerkendelse og forpligtelse I løbet af de seneste seks år har Grundfos-koncernen modtaget megen værdifuld anerkendelse for sin målrettede miljøindsats. Eksempelvis har Grundfos i denne periode modtaget ikke færre end 12 priser, bl.a. fire gange EU s Miljøpris. Vi ser anerkendelsen som en yderligere tilskyndelse til at producere og produktudvikle på en måde, så vi udviser størst mulig ansvarlighed i forhold til det interne såvel som til det omgivende miljø herunder pumpernes energiforbrug. Opfølgningen på miljøindsatsen sker blandt andet ved årlige revurderinger af målsætninger for de enkelte miljøbelastende områder som eksempelvis brugen af kemilkalier, el og vand. Grundfos værdisæt har været en væsentlig del af drivkraften bag beslutningen om at underskrive FN-initiativet Global Compact i Grundfos efterlever disse principper, som meget målbart kan registreres på netop miljøområdet. Grundfos Koncernmiljørapport 2003 udgives ikke i trykt form, men er i sin helhed tilgængelig i elektronisk form på primo maj 2004 med mulighed for download, hvorved vi udviser miljørigtig adfærd. Operatør Ellen Kjeldsen har sans for detaljen. Det gælder både, når hun betjener avanceret 3D-måleudstyr, og når hun 4 gange om året udfærdiger en rapport om renholdelse og orden i fabrikken. Et væsentligt element i rapporten er forbedringsforslag, og derigennem er Ellen med til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for sig selv og sine kolleger. 17

20 ORGANISATION OG LEDELSE Helhedsforståelse, dialog og samarbejde Hvordan skabes rammerne for den ansvarlighed, fremsynethed og innovation, som skal komme vore kunder til gode? Det spørgsmål søger vi at besvare med udvikling og anvendelse af nye organisatoriske redskaber, metoder og processer. Grundfos introducerede i 2002 en politik for Corporate Social Responsibility (CSR) og 2003 blev året, hvor 48 selskaber fik defineret konkrete mål for, hvordan det sociale ansvar skal praktiseres lokalt inden udgangen af I de fleste lande, hvor Grundfos er repræsenteret, kommer det sociale ansvar til udtryk på mangfoldig vis, hvad enten det retter sig mod medarbejderne eller det omgivende samfund. Denne indsats spænder eksempelvis fra støtte til uddannelse af ledere i den unge spejderbevægelse i Rusland til et indonesisk vandforsyningsprojekt i samarbejde med lokale NGO er. I Californien udfører Grundfos-medarbejdere socialt arbejde i lokalsamfundet, mens man hos Grundfos i Tyrkiet har sponsoreret en bus med undervisningsfaciliteter indenfor teknik og naturvidenskab til tyrkiske skoleelever. I Danmark har koncernen bl.a. haft succes med at sætte fokus på langtidssyge og med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen. De overordnede værdier og mål er fælles for hele koncernen med mulighed for tilpasning til lokale forhold og behov. Værdibaseret ledelse er et vigtigt værktøj i hverdagen, og i 2003 har indsatsen blandt andet været rettet mod at skabe klare sammenhænge i karriere- og kompetenceudviklingsprogrammet. Her fokuseres på fire lederskabskompetencer: Personaleledelse, forretningsudvikling, forandringsledelse og kundefokus, og et nyt internt ledertræningsprogram skal yderligere styrke disse kompetencer. Samtidig har vi udviklet et såkaldt 360-graders feedback-værktøj for organisationens ledere, der skal hjælpe den enkelte til at koncentrere sin udviklingsindsats i overensstemmelse med virksomhedens prioritering blev også året, hvor Grundfos-koncernen indførte Politik for sundhed og trivsel, og der blev i den forbindelse sat fokus på bekæmpelse af stress. Kompetenceudvikling hos medarbejdere på selskabsog afdelingsniveau styrkes gennem udbredelsen af SCD (Strategisk Kompetenceudvikling). Det er et værktøj, som sikrer overensstemmelse mellem behovene for kompetenceudvikling og de udviklingsaktiviteter, der rent faktisk tilbydes, fx uddannelse. På The Poul Due Jensen Academy har koncernen igennem de sidste 3 år opgraderet den kommercielle kompetence i organisationens stab af salgs-, service- og marketing-medarbejdere gennem et stort uddannelsesprogram. Mere end 800 medarbejdere fra Grundfos-selskaber over hele verden, har gennemgået det første to-ugers modul. Desuden har 150 af disse været på andet modul, og 50 salgschefer har gennemført en specialuddannelse i tre moduler. Vi foretager pt. analyser af effekten af træningen og kan konstatere en målbar effekt i form af bedre prioritering af salgsindsatser og øget kundeloyalitet. Dialog er omdrejningspunktet i relationen mellem leder og medarbejder, og vi har derfor valgt at sætte yderligere fokus på den årlige udviklingssamtale, som Grundfos har en lang tradition for, og som omfatter samtlige medarbejdere. Dialog er også i fokus på tværs af organisationen, hvad enten der er tale om samarbejde mellem afdelinger og selskaber på tværs af landegrænser eller udveksling af faglige 18

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Side 3 Forside og side 7

Side 3 Forside og side 7 Nr. 18 6. årgang september 2002 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Demovan - en rullende succes. Rejsegilde på HI-Messen. Håndbold Omtale til den store guldmedalje. Side 3 Forside og side 7 Side 11 Alt under

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere