Årsrapport Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

2 Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos overtager den brasilianske pumpefabrik Mark Peerless SA, som skifter navn til Mark Grundfos Ltda. Februar I den europæiske version af det amerikanske erhvervsblad Fortune Magazine udvælges Grundfos i Danmark som en af Europas 10 bedste arbejdspladser. Marts April På årets vigtigste udstilling for Grundfos ISH i Frankfurt, Tyskland blev gæsterne præsenteret for en række produktnyheder herunder den nye, elektronisk regulerede cirkulationspumpe Alpha+. Maj Grundfos indleder den første industrielle produktion af mikrochips i Danmark. Juni Juli Grundfos-prisen uddeles for prisopgaven: Danmark i vidensamfundet udfordringer for forsknings- og uddannelsespolitikken. Prismodtagerne er: Svend Erik Hougaard Jensen, forskningschef for CEBR og professor ved Syddansk Universitet, Ulrich Kaiser, lektor ved Syddansk Universitet, Nikolaj Malchow-Møller, seniorforsker ved CEBR, Jan Rose Skaksen, økonomisk vismand og professor ved Handelshøjskolen i København, Anders Sørensen, Assistant Professor ved Johns Hopkins University, USA. August Halvårstallene for koncernen fremlægges de viser en stigning på 162 mio. kroner i resultatet før skat og på 130 mio. kroner i omsætningen i forhold til 1. halvdel af September Grundfos-koncernens hovedaktionær, Poul Due Jensen s Fond, udbyder for anden gang aktier til medarbejderne i Grundfos Holding AG. Dermed er medarbejdere over hele verden nu medejere af virksomheden. Oktober Det danske produktionsselskab Grundfos A/S hædres af European Foundation for Quality Management (EFQM) med specialprisen for Lederskab og målrettet indsats. November En dansk erhvervsdelegation med H.K.H. Prins Joachim og fødevareminister Mariann Fischer Boel i spidsen besøger Grundfos salgsselskab i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Grundfos drikkevandspumpe SQFlex, der kan drives af vedvarende energi, vinder Den Danske Designpris December Grundfos vinder for andet år i træk specialprisen for Mangfoldighedsledelse i forbindelse med undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdspladser 2003, der gennemføres af analysefirmaet Oxford Research og Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin.

3 Hoved- og nøgletal for Grundfos-koncernen Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært resultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster (9) (177) (177) (126) (103) Resultat før skat Koncernens resultat efter skat Årets resultat (ekskl. minoriteter) Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Antal medarbejdere ultimo Anlægsinvesteringer, materielle Udviklingsomkostninger, inkl. aktiverede Rentebærende nettogæld Resultat før skat i pct. af nettoomsætningen 9,7% 6,8% 6,1% 7,8% 5,8% Egenkapitalens forrentning 13,3% 9,4% 8,9% 13,5% 8,6% Soliditet 49,3% 47,4% 44,9% 43,1% 40,3% Fra og med 2002 indregnes udviklingsprojekter i balancen. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal vedr. dette. Det indregnede beløb for 2002 udgør 13 mio. DKK og for mio. DKK. Definition af nøgletal: Egenkapitalens forrentning: Koncernens resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditet: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo i pct. af samlede aktiver.

4 Nettoomsætning % årlig vækstrate mio. DKK Resultat før skat % årlig nettoomsætning mio. DKK % % % % % % % % % % Egenkapital og minoritetsinteresser Egenkapitalens forretning i % mio. DKK Anlægsinvesteringer, materielle mio. DKK % 6.8% 6.1% 7.8% 5.8% Udviklingsomkostninger % af nettoomsætningen 4.2% 4.5% 4.0% 4.1% Antal medarbejdere 4.2% mio. DKK

5 4 Indledning Beretning 8 Økonomi 10 Pumpemarkedet 12 Produkter 14 Bæredygtighed 18 Organisation og lederskab 20 Fremtiden 22 Ledelsesstruktur Be Think Innovate handling bag ordene 26 Rent vand forbedrer indianernes livsvilkår 28 Grundfos Alpha+, hvad ellers? 30 Findes det ikke, opfinder vi det selv 34 Regnskabsberetning Økonomiske forhold 35 Finansielle oplysninger 36 Anvendt regnskabspraksis 41 Ledelsespåtegning 42 Revisionspåtegning 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter til regnskab 56 Resultatopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 57 Balance for Poul Due Jensen s Fond 58 Egenkapitalopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 59 Noter til regnskab for Poul Due Jensen s Fond 61 Resultatopgørelse i euro 62 Grundfos kort fortalt

6 Til alle med interesse i virksomheden Her ved regnskabsaflæggelsen for 2003 er det meget glædeligt at kunne konstatere, at Grundfos, på trods af ugunstige markedsvilkår, har været i stand til at øge omsætningen med 4,2 pct. til 11,152 mia. DKK. Specielt er det tilfredsstillende, at koncernens indtjening før skat for første gang i historien passerede 1 mia. DKK, et resultat som først og fremmest er skabt af en ekstraordinær flot indsats af alle Grundfos-medarbejdere. Effektiviseringer overalt i koncernen førte til en historisk lav omkostningsvækst, hvilket bidrog væsentligt til resultatet. Indtjeningsstigningen er ikke realiseret på bekostning af langsigtede initiativer blev også et rekordår for investeringer i fremtiden. Vi brugte det hidtil største beløb på produktudvikling, og vort samlede investeringsprogram blev på 854 mio. DKK. På trods af disse langsigtede initiativer genererede vi i 2003 et frit cash-flow på mio. DKK, så koncernens rentebærende nettogæld er halveret i forhold til udgangen af Det sætter os i stand til at accelerere udviklingen yderligere i de kommende år, og det, at Grundfos er fondsejet, sikrer, at stort set hele indtjeningen bliver geninvesteret i at styrke Grundfos position på verdensmarkedet. Det vil fortsat ske gennem en kombination af udvikling af innovative produkter, investeringer i nye markeder og globalisering af produktionen. Det forpligter at være en ansvarlig virksomhed, hvilket Grundfos har været siden Poul Due Jensen etablerede virksomheden i Den lange tradition for ansvarlighed danner et værdisæt, som kendetegner vores måde at drive forretning på, og som er dybt forankret blandt vore medarbejdere. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der nu arbejdes konkret med at implementere vores politik for Corporate Social Responsibility i alle koncernens selskaber, og gennem vores tilslutning til FN s Global Compact inititive. Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen i udviklingscenterets strømningslaboratorium. 4

7 INDLEDNING 2003 blev på mange måder skelsættende på den storpolitiske scene. Mest betydningsfuldt var nok et udvidet økonomisk og politisk samarbejde i Europa på tværs af tidligere årtiers politiske deling. De nye markedsøkonomier i Østeuropa har sammen med de asiatiske vækstmarkeder bidraget stærkt til koncernens vækst og vil også fremover have høj prioritet. Behovet for ny og effektiv teknologi synes her næsten umætteligt, og det er en glæde, at Grundfos med sine produkter kan bidrage til at forbedre levevilkårene og sikre en mere energi- og miljørigtig anvendelse af ressourcerne - også i disse nye markeder. Behovet dækker vi blandt andet ved at etablere lokale arbejdspladser i nye produktionsfaciliteter og salgsselskaber tæt på kunderne. I det forløbne år har vi arbejdet tæt sammen på at videreudvikle Grundfos i vore nye roller som henholdsvis Koncernbestyrelsesformand og Koncernchef. Det har vi gjort i sikker forvisning om, at vi bygger på et stærkt fælles værdigrundlag, og at vi begge har store ambitioner for Grundfos fremtid. Profitabel vækst er nøgleordet, og vi udtrykte det konkret gennem to vigtige målsætninger for den kommende 5-års periode. Vi skal nå et overskud før skat på 10 pct. i 2005 og en omsætning på 2 mia. euro i Disse målsætninger står uantastet ved magt, og vi glæder os til i et fortsat nært samarbejde mellem bestyrelse og direktion at realisere disse vigtige mål i de kommende år. Sammen vil vi benytte lejligheden til at rette en stor tak til vore kunder, leverandører og sidst, men ikke mindst, til hver enkelt af vore medarbejdere, som aktivt har bidraget til det gode årsresultat. Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen Koncernchef Koncernchef Jens Jørgen Madsen. 5

8 Den nære kontakt med kunden er central for vores måde at drive forretning på, og vi gør meget ud af at byde gæster velkommen til Grundfos. Hver dag hejser vi flaget for de nationer, der aktuelt er på besøg i koncernhovedkvarteret i Danmark i 2003 var det over kunder og andre partnere. Gartner Svend Rydahl Sørensen holder styr på de 144 flag og sørger for, at de hænges op i heraldisk orden.

9 Beretning Koncernens accelerationsstrategi med etablering af produktion og salg tæt på kunderne giver resultater også i de nye vækstmarkeder.

10 ØKONOMI Styrket vækst og indtjening På trods af en generelt svag verdensøkonomi blev 2003 et rigtigt godt år for Grundfos. Omsætningsvæksten blev på godt 4 pct., mens overskuddet før skat for første gang rundede 1 mia. DKK. Første halvår var præget af Irak-krigen og den deraf følgende tøvende og usikre verdensøkonomi. Den kom også til at præge Grundfos-koncernen, og vi realiserede kun en beskeden salgsvækst i årets første seks måneder. Dette var vi dog godt forberedt på, idet vi gik ind i året med styr på omkostningerne som følge af de besparelser, vi gennemførte i Den stramme omkostningsstyring er fortsat i 2003, og den har sammen med betydelige effektiviseringer overalt i koncernen resulteret i en meget lav omkostningsvækst for Dette er én af de væsentligste årsager til forbedringen af koncernens indtjening, og da det i andet halvår samtidig lykkedes at få gang i salgsvæksten, var grundlaget skabt for det bedste resultat i Grundfos-koncernens historie. Koncernens nettoomsætning udgjorde mio. DKK mod mio. DKK i 2002 svarende til en omsætningsvækst på godt 4 pct. Næsten hele salgsvæksten er organisk, idet der kun er tilkøbt en mindre pumpevirksomhed, Mark Peerless i Brasilien, i Derimod er omsætningsvæksten påvirket af kursfaldene, som vi oplevede på stort set alle andre valutaer end danske kroner og euro. Det var især US-dollars og USD-relaterede valutaer, som gennemsnitligt faldt knap 20 pct. Målt i lokale valutaer realiserede vi en samlet salgsvækst på 10 pct., men kursfaldene kappede godt 600 mio. af omsætningsvæksten målt i danske kroner. Vi er tilfredse med den reelle organiske salgsvækst på 10 pct. i et år, hvor verdensøkonomien ikke har givet os megen medvind, og den er udtryk for, at vi har solgt mange flere pumper i 2003 end året før. For første gang nåede salget således op på mere end 10 mio. pumper. En vækst i volumen på 10 pct. betyder også, at vi har styrket Grundfos position på verdensmarkedet og igen i 2003 forøget markedsandelene. Resultatet før skat blev på mio. DKK og udgør en stigning på 48 pct. i forhold til de 726 mio. DKK, som vi realiserede i Ved årets indgang meldte vi ud, at vi i de kom- Grundfos Digital Dosing anvendes til præcis dosering af kemikalier i bl.a. industrien samt i vand- og spildevandsanlæg. 8

11 BERETNING mende år vil prioritere indtjeningen højere, end vi hidtil har gjort, og vi budgetterede med en indtjeningsstigning på 20 pct. for Vi nåede altså væsentligt mere, end vi havde budgetteret, og tog dermed et godt skridt mod indtjeningsmålet på 10 pct. i overskud før skat. Dette er først og fremmest nået gennem rationaliseringer, effektiviseringer og forenklinger i koncernens selskaber. Produktionen har ved en forøget fokusering på procesledelse og procesforbedringer bidraget med rationaliseringer på minimum 5 pct., men det er også lykkedes at effektivisere processerne i salgsorganisationen, så vi her har set en samlet rationalisering på ca. 5 pct. Valutakursfaldene har ikke påvirket indtjeningen så meget i 2003, idet vi i overensstemmelse med koncernens valutapolitik har sikret valutaindtægter minimum 12 måneder frem. Denne politik har i nogen udstrækning beskyttet koncernens indtjening mod valutakursfaldene, men det er alligevel en kendsgerning, at resultatet før skat ville have været ca. 100 mio. DKK højere ved uændrede valutakurser. Det positive cash-flow har bidraget til et stort fald i finansieringsomkostningerne, og den positive udvikling på fondsmarkederne har resulteret i et fornuftigt afkast på koncernens værdipapirbeholdning samt bidraget til de relativt lave nettofinansieringsomkostninger på 9 mio. DKK. Vi er tilfredse med den forøgede indtjening og det positive cash-flow. Det sætter Grundfos i stand til at accelerere udviklingen yderligere i de kommende år en udvikling, som vi fortsat ønsker at selvfinansiere via driften. Grundige økonomiske analyser er altid en vigtig del af beslutningsgrundlaget i Grundfos. De udarbejdes i koncernens økonomifunktion af blandt andre seniorøkonom Helle Kidmose og chefcontroller Torben Jørgensen. 9

12 PUMPEMARKEDET Vækst i alle forretningsområder Grundfos realiserede i 2003 vækst i alle forretningsområder, og det er glædeligt at konstatere, at områderne spildevand og industri igen viser høj vækst. Den globale udvikling Grundfos har i de veletablerede markeder i Vesteuropa konsolideret sin position som markedsleder. Ikke mindst det store og vigtige tyske marked overraskede positivt med en vækst på 7 pct. efter flere år med en næsten flad udvikling. Samtidig viste det britiske marked en fortsat og markant fremgang. De højeste vækstrater realiserede Grundfos igen i de nye markedsøkonomier i Østeuropa, Rusland og Kina med henholdsvis 16 pct., 43 pct. og 30 pct. Denne udvikling bekræfter, at koncernens accelerationsstrategi med etablering af produktion og salg tæt på kunden giver resultater - også i de nye vækstmarkeder. I det kommende år øges det strategiske fokus på det nordamerikanske kontinent, der fortsat er præget af en relativt lavere vækst på 4 pct. regnet i USD. I Sydamerika har Grundfos skabt mulighed for at ekspandere med købet af Mark Peerless i Brasilien, hvorved den direkte adgang til dette potentielt store marked er styrket med et markedstilpasset pumpeprogram. Udviklingen i koncernens forretningsområder En væsentlig succesfaktor for Grundfos blev den positive udvikling i koncernens største forretningsområde Building Services. Her bidrog en vækst på 9 pct. i faste kurser til det gode årsresultat. Grundfos har igen erobret markedsandele i dette vigtige forretningsområde og står i dag i en yderligere styrket position. Det gælder såvel salg via grossistleddet som salg til kedelindustrien. Her har tæt dialog og partnerskabsaftaler, der omfatter både kommercielle og udviklingsteknologiske kompetencer, etableret Grundfos som den foretrukne leverandør. Grundfos gør det nemt for rådgivende ingeniør Lars Bak fra firmaet Søren Andersen A/S at holde sig orienteret om koncernens produkter via Grundfos.com og god personlig kontakt til koncernens danske salgsselskab. Det er vigtigt, for at han kan give sine kunder den bedst mulige rådgivning, når han projekterer store byggeentrepriser. 10

13 BERETNING Forretningsområder Regioner Kunde Produktion Det er Grundfos-koncernens målsætning at være tæt på kunderne både geografisk, og når vi udvikler produkter. For at leve op til denne målsætning har vi selskaber på alle kontinenter, og samtidig har vi i koncernhovedkvarteret et centralt forretningsudviklingscenter. Her er al forskning og forretningsudvikling samlet i én organisation, der i løbende dialog bearbejder oplysninger fra både salgsregioner og kunder samt udvikler nye produkter, skaber forbedringer i de eksisterende produkter og udvikler salgs- og marketingkoncepter. På forretningsområdet industripumper blev forventningerne mere end indfriet. Hen over året lykkedes det at vinde nye markedsandele, hvorved forretningsområdets vækst nåede op på 13 pct. efter korrektion for kurseffekt. For forretningsområdet spildevand kan det konkluderes, at Grundfos i stigende grad etablerer sig som en væsentlig markedsaktør, og derfor vil investeringerne i dette område fortsætte i de kommende år. Fokus er blandt andet rettet mod at hjælpe vore kunder med at planlægge og gennemføre internationale projekter, og det har sammen med en stærkere indsats på projektsalget bidraget til at skabe gode resultater. Spildevandsområdet nåede en vækst på 18 pct. Vandforsyningsselskaber, såvel private som offentlige, viser stigende interesse for at betragte økonomien i en pumpeinstallation som en helhed. Der fokuseres på totalomkostninger og ikke kun rene anskaffelsesomkostninger, men også på fordelene ved at have et fast forretningsforhold til en bestemt pumpeleverandør. På den måde er begrebet Cost of Ownership stærkt medvirkende til, at Grundfos salg af mellemstore og store dykpumper til vandforsyning opnåede en fremgang på 6 pct. Grundfos tænker fremadrettet såvel inden for eksisterende som nye forretningsområder. Derfor investerer vi i fortsat markedsudvikling for vore digitale doseringspumper og kan glæde os over en vækst på 61 pct. i 2003, hvor markedet i stigende grad har taget det nye koncept, Grundfos Digital Dosing, til sig. Der er i årets løb opbygget yderligere salgsressourcer i dette nye marked med distributørnetværk og tæt samarbejde med nøglekunder primært indenfor vandbehandling og kemikaliedistribution. Gennem 2003 fortsattes udbygningen af Grundfos elektroniske kataloger, som nu i 18 sprogudgaver har over brugere world-wide. Dette fundament blev endvidere udnyttet til i det første marked at introducere Grundfos extranet, som konfigureret til den enkelte kunde giver online-adgang til produktudvælgelse og ordreafgivelse. Ligeledes introduceredes i den tyske salgsorganisation Grundfos Customer Relationship Management-system, som skaber grobrund for yderligere forbedringer af kvaliteten og effektiviteten i salgsarbejdet. Salgsvækst stillede store krav til produktionen Ved begyndelsen af året var forventningen, at det ville blive endnu et år med lav vækst i markederne. Men der tegnede sig i løbet af året et ganske andet billede, og koncernens produktionsapparat nåede kapacitetsgrænsen inden for flere produktområder. I flere produktionsselskaber igangsatte vi derfor kapacitetsudvidelser. I den forbindelse blev det også besluttet at udvide antallet af produktionsselskaber med fabrikker i både Indien og Rusland samt at flytte den eksisterende produktion i Kina til nye og væsentligt større faciliteter. Rationaliseringer i totalomkostningerne har været i fokus i produktionsselskaberne, og disse projekter udvikler sig tilfredsstillende. Desuden har man både centralt og lokalt arbejdet med forbedringsprojekter indenfor Supply Chain Management, hvilket har resulteret i væsentlige reduktioner i både produktionstid og lagerbeholdning. 11

14 PRODUKTER Trendsætter i pumpebranchen Med udgangspunkt i Grundfos globale nærhed til markeder og den tætte dialog med kunder omkring nuværende og fremtidige behov udbygger Grundfos sin position som trendsætter i pumpebranchen. Igen i 2003 øgedes investeringerne i forskning og produktudvikling med fokus på robusthed, driftsøkonomi, brugervenlighed og miljøbeskyttelse Flere års forskning resulterede i, at Grundfos Direct Sensors kunne præsenteres for offentligheden. Dette nye forretningsområde er baseret på egenproduktion af helt unikke mikrosensorer. Takket være nyudviklede og patenterede produktionsprocesser er det lykkedes at opnå en hidtil uset kombination af målenøjagtighed, kompakthed, pris og modstandsdygtighed over for aggressive medier. Dette skaber helt nye muligheder for indbygning af sensorer i pumper og pumpesystemer og dermed for yderligere at forbedre ydeevnen samtidig med, at energiforbruget reduceres. Sensorernes egenskaber har også et stort potentiale uden for pumpeforretningen, og det er planen at introducere sensorerne til en række andre industrier. For at øge opmærksomheden på det miljømæssige potentiale, der er forbundet med at anvende den nyeste generation af elektronisk styrede pumper, er der i 2003 på europæisk plan opnået enighed om kriterier for en klassifikation af cirkulationspumper. Til familieboliger lanceredes den nye cirkulationspumpe Alpha+, som ud over et reduceret energiforbrug byder på stor fleksibilitet i varmeanlægget. Seniorprojektleder Troels Sørensen er i løbende dialog med kunderne via fokusgrupper for at sikre, at trendsættende teknologi omsættes til brugervenlige produkter. 12

15 BERETNING For at opfylde tilsvarende krav om energibesparelser i større, professionelle varmeanlæg til eksempelvis erhvervsbyggeri har Grundfos lanceret et nyt, udvidet program af TP-inline-cirkulationspumper. Et lavt energiforbrug og en høj driftsikkerhed giver attraktive reduktioner i levetidsomkostningerne. Disse forbedringer opnås i kraft af, at ny teknologi gør det muligt at iagttage, hvad der sker inde i pumpen, når væsken strømmer igennem. I det seneste år er det fx lykkedes at gøre 3D-computer-simuleringer af væskestrømme så avancerede, at computermodeller er i stand til at foreslå geometrier, som forbedrer pumpens virkningsgrad. Grundfos tilbyder nu til alle pumper en komplet række normmotorer, der lever op til den højeste virkningsgradsklasse. Nye, optimerede motorer betyder samtidig lavere støjniveau og længere levetid. Fornyelsen af hele programmet af CR-industripumper blev fuldført i 2003, og Grundfos lægger hermed endnu større afstand til konkurrenter med hensyn til energibesparelser og driftsikkerhed. Den opdaterede CR-række rummer desuden flere nye løsninger, som fx en akseltætning i et nyt materiale, der forener egenskaber, som hidtil har været betragtet som uforenelige eksempelvis hårdhed og selvsmøring. Grundfos har med konceptet Digital Dosering etableret sig som trendsætteren i markedet for membranpumper, og Digital Dosering er nu anerkendt af nøglekunder som den nye standard i industrien. NoNOx-doseringsenheden til diesel-katalysatorer, der baserer sig på den enestående teknologi fra Digital Dosering, dokumenterer via test-kørsler i Europa og USA sin effekt udledningen af skadelige gasser reduceres væsentligt samtidig med, at der spares brændstof. Vore kunders hverdag er dog ikke kun præget af behovet for højteknologi. Der er også behov for helt konkrete svar på dagligdagens udfordringer med vedligehold af pumper neddykket i fx spildevand. Her er servicevenlighed og robusthed i højsædet. Den nye SEG-grinderpumpe kan fx let afmonteres og monteres igen takket være en ny type stikforbindelse og samling via spændebånd. Og pumpens ydelse bibeholdes selv efter mange driftstimer via muligheden for at justere spalterne mellem løber og pumpehus på en enkel måde. Dette er blot et par af mange eksempler på praktisk videreudvikling på højteknologiske produkter. På vandforsyningsområdet tiltrak SQFlex sig atter opmærksomheden, da denne dykpumpe, der drives af vedvarende energi som sol eller vind, blev tildelt Den danske Designpris Grundfos Magna er en elektronisk reguleret cirkulationspumpe til varmeanlæg i boligblokke og andre store bygninger. 13

16 BÆREDYGTIGHED Fokus på miljøforbedringer skaber resultater En af Grundfos grundlæggende værdier er bæredygtighed, og det afspejles naturligt i den måde, vi har valgt at drive virksomhed på. Vi omsætter vore værdier til handling, og samtidig driver vi en rentabel og bæredygtig virksomhed. Et af de mange områder, hvor ordene i Grundfos slogan, Be responsible - Think Ahead Innovate, omsættes til handling og målbare resultater, er indsatsen for vedvarende miljøforbedringer internt som eksternt. Ansvarligheden virkeliggøres blandt andet gennem vore egne stadigt strengere krav til pumpernes energiforbrug og miljøbelastning gennem deres levetid. Vi formulerede den første målsætning på dette område i 1997, og den har siden resulteret i, at 93 pct. af alle nye produkter har et energiforbrug, der er mindst 5 pct. lavere end i den tidligere model, samtidig med at pumpernes ydeevne forbedres (se figuren på næste side). Vellykket indsats mod arbejdsulykker Fremadrettet tænkning har i 2003 ført til et fald i antallet af arbejdsulykker. Det har vi opnået ved større fokus på situationer, som var tæt på at føre til en arbejdsulykke. Tankegangen illustreres af figuren Isbjerget nedenfor. Traditionelt er både synlighed af og fokus på de mest alvorlige ulykker størst, men ved at fokusere på det, der ligger under vandoverfladen, dvs. mindre uheld eller nær vedulykker, mindskes antallet af alvorlige hændelser. Det er først og fremmest medarbejdernes større bevidsthed om risikomomentet, der har bidraget til den glædelige udvikling. Arbejdslederne registrerer sammen med medar- Isbjerget Dødsulykker Ulykker med sygefravær Ulykker, der kræver hjælp af andre, men ikke kræver sygefravær Forhold, der udgør en risiko for ulykker eller nær ved- og næsten-ulykker Kunderådgiver Tina M. Weilert fra Eurofins Danmark A/S kontrollerer løbende, at kvaliteten af det vand, der ledes ud fra Grundfos produktion i Danmark, opfylder vore egne og myndighedernes strenge krav. 14

17 BERETNING bejderne tilløb til arbejdsulykker, og den øgede opmærksomhed førte i 2003 til registrering af 483 såkaldte tilløb til ulykker mod 203 tilløb året før. Fordoblingen af antallet af registreringer er givetvis udtryk for den større opmærksomhed på farlige situationer og ikke udtryk for en faktisk stigning i antallet af disse situationer. Resultatet af indsatsen er, at ulykkesfrekvensen faldt fra 20,1 til 19,5 ulykker pr. 1 million arbejdstimer i 2003 (se figuren nedenfor). Eksemplet viser, at fremadrettet tænkning med fokus på det, der forårsager ulykkerne, er et af de effektive midler til at undgå dem. Altid fokus på miljø i produktionen Vi opnåede meget konkrete innovative løsninger i årets løb, idet Grundfos Digitale Doseringspumpe også har vist sig som et effektivt værktøj i processerne i trykstøberiet. Den nye doseringspumpe har gjort det muligt for os at opnå en mængdemæssig reduktion i brugen af hydraulikolie og miljøskadelige hjælpestoffer i støbeprocessen. I produktionen er der adskillige andre gode eksempler på, hvordan vi vedvarende indfører renere teknologi. I 2003 har forskning eksempelvis ført til, at vi udskiftede en hydraulisk maskine til presning af rustfrit stål med en mekanisk presse. Det har resulteret i, at energiforbruget per produceret emne til presning af det rustfri stål er reduceret med 92 pct. i den aktuelle proces, hvilket er til gavn for miljøet samtidig med at støjniveauet er reduceret væsentligt til gavn for arbejdsmiljøet. Hver gang vi køber nyt udstyr til produktionen, vurderer vi dets miljøpåvirkninger i en miljøkontrolrapport. Herved sikrer vi, at udstyret belaster miljøet mindst muligt. I koncernens miljøpolitik er det fastlagt, at alle produktions- Energibesparelser ved produkter målt i antal husstandes årlige elforbrug Ulykkesfrekvens Mål Indeks 35, , , , , , ,7 30,3 25,6 20, , ,

18 BÆREDYGTIGHED Grundfos-koncernens miljømålsætninger Emne Miljømålsætninger Termin El Reduktion af indekseret elforbrug med 20% ift Vand Reduktion af indekseret vandforbrug med 10% ift Kemikalieaffald Reduktion af indekseret kemikalieaffald med 20% ift Antal kemikalier Reduktion af røde kemikalier* til 70 stk Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens: 18 ulykker per 1 mio. arbejdstimer Ulykkesbetinget fravær: 2 ulykker per 1 mio. arbejdstimer Elforbrug i produkter Mindst 80% af de nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2005, skal som minimum have et elforbrug, der er 5% mindre end den tidligere model. Hvis den tidligere model er mindre end 5 år gammel, er målsætningen en 2% reduktion Materialeforbrug Alle nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2006, i produkter skal have et mindre ressourcetræk end den tidligere model * Røde kemikalier er kemikalier, der er særligt farlige for enten miljøet generelt eller arbejdsmiljøet. Grundfos CR flertrins-centrifugalpumper anvendes i vaskeanlæg, kedelfødeanlæg, vandbehandlingsanlæg og en række andre industrielle anlæg. 16

19 BERETNING selskaber med Grundfos-navn skal være certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, ISO Dette krav har alle selskaber opfyldt med undtagelse af det ungarske, som planlægger certificering i begyndelsen af Nye eller tilkøbte selskaber har en frist på ca. tre år til at implementere systemet. Ekstern anerkendelse og forpligtelse I løbet af de seneste seks år har Grundfos-koncernen modtaget megen værdifuld anerkendelse for sin målrettede miljøindsats. Eksempelvis har Grundfos i denne periode modtaget ikke færre end 12 priser, bl.a. fire gange EU s Miljøpris. Vi ser anerkendelsen som en yderligere tilskyndelse til at producere og produktudvikle på en måde, så vi udviser størst mulig ansvarlighed i forhold til det interne såvel som til det omgivende miljø herunder pumpernes energiforbrug. Opfølgningen på miljøindsatsen sker blandt andet ved årlige revurderinger af målsætninger for de enkelte miljøbelastende områder som eksempelvis brugen af kemilkalier, el og vand. Grundfos værdisæt har været en væsentlig del af drivkraften bag beslutningen om at underskrive FN-initiativet Global Compact i Grundfos efterlever disse principper, som meget målbart kan registreres på netop miljøområdet. Grundfos Koncernmiljørapport 2003 udgives ikke i trykt form, men er i sin helhed tilgængelig i elektronisk form på primo maj 2004 med mulighed for download, hvorved vi udviser miljørigtig adfærd. Operatør Ellen Kjeldsen har sans for detaljen. Det gælder både, når hun betjener avanceret 3D-måleudstyr, og når hun 4 gange om året udfærdiger en rapport om renholdelse og orden i fabrikken. Et væsentligt element i rapporten er forbedringsforslag, og derigennem er Ellen med til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for sig selv og sine kolleger. 17

20 ORGANISATION OG LEDELSE Helhedsforståelse, dialog og samarbejde Hvordan skabes rammerne for den ansvarlighed, fremsynethed og innovation, som skal komme vore kunder til gode? Det spørgsmål søger vi at besvare med udvikling og anvendelse af nye organisatoriske redskaber, metoder og processer. Grundfos introducerede i 2002 en politik for Corporate Social Responsibility (CSR) og 2003 blev året, hvor 48 selskaber fik defineret konkrete mål for, hvordan det sociale ansvar skal praktiseres lokalt inden udgangen af I de fleste lande, hvor Grundfos er repræsenteret, kommer det sociale ansvar til udtryk på mangfoldig vis, hvad enten det retter sig mod medarbejderne eller det omgivende samfund. Denne indsats spænder eksempelvis fra støtte til uddannelse af ledere i den unge spejderbevægelse i Rusland til et indonesisk vandforsyningsprojekt i samarbejde med lokale NGO er. I Californien udfører Grundfos-medarbejdere socialt arbejde i lokalsamfundet, mens man hos Grundfos i Tyrkiet har sponsoreret en bus med undervisningsfaciliteter indenfor teknik og naturvidenskab til tyrkiske skoleelever. I Danmark har koncernen bl.a. haft succes med at sætte fokus på langtidssyge og med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen. De overordnede værdier og mål er fælles for hele koncernen med mulighed for tilpasning til lokale forhold og behov. Værdibaseret ledelse er et vigtigt værktøj i hverdagen, og i 2003 har indsatsen blandt andet været rettet mod at skabe klare sammenhænge i karriere- og kompetenceudviklingsprogrammet. Her fokuseres på fire lederskabskompetencer: Personaleledelse, forretningsudvikling, forandringsledelse og kundefokus, og et nyt internt ledertræningsprogram skal yderligere styrke disse kompetencer. Samtidig har vi udviklet et såkaldt 360-graders feedback-værktøj for organisationens ledere, der skal hjælpe den enkelte til at koncentrere sin udviklingsindsats i overensstemmelse med virksomhedens prioritering blev også året, hvor Grundfos-koncernen indførte Politik for sundhed og trivsel, og der blev i den forbindelse sat fokus på bekæmpelse af stress. Kompetenceudvikling hos medarbejdere på selskabsog afdelingsniveau styrkes gennem udbredelsen af SCD (Strategisk Kompetenceudvikling). Det er et værktøj, som sikrer overensstemmelse mellem behovene for kompetenceudvikling og de udviklingsaktiviteter, der rent faktisk tilbydes, fx uddannelse. På The Poul Due Jensen Academy har koncernen igennem de sidste 3 år opgraderet den kommercielle kompetence i organisationens stab af salgs-, service- og marketing-medarbejdere gennem et stort uddannelsesprogram. Mere end 800 medarbejdere fra Grundfos-selskaber over hele verden, har gennemgået det første to-ugers modul. Desuden har 150 af disse været på andet modul, og 50 salgschefer har gennemført en specialuddannelse i tre moduler. Vi foretager pt. analyser af effekten af træningen og kan konstatere en målbar effekt i form af bedre prioritering af salgsindsatser og øget kundeloyalitet. Dialog er omdrejningspunktet i relationen mellem leder og medarbejder, og vi har derfor valgt at sætte yderligere fokus på den årlige udviklingssamtale, som Grundfos har en lang tradition for, og som omfatter samtlige medarbejdere. Dialog er også i fokus på tværs af organisationen, hvad enten der er tale om samarbejde mellem afdelinger og selskaber på tværs af landegrænser eller udveksling af faglige 18

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Årsrapport 2004. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2004. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2004 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Hoved- og nøgletal for Grundfos-koncernen Beløb i mio. DKK 2004 2003 2002 2001 2000 Resultatopgørelse Nettoomsætning 12.153 11.152 10.703 10.214

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2005. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2005. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2005 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2005 1. januar: Grundfos overtager den tyske doseringspumpekoncern Alldos. 1. januar: Grundfos overtager den italienske producent af

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere