Uddannelse til ledige virker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til ledige virker"

Transkript

1 Mela Kontakt: Mette Langager - - Tlf: Uddannelse til ledige virker Det virker, at opkvalificere de forsikrede ledige, når de modtager en ordinær efter og videreuddannelse. Det viser en ny FTF-undersøgelse. Næsten 50 pct. er i beskæftigelse et halvt år efter opkvalificeringsforløbet. For nogle uddannelsesretninger er beskæftigelseseffekten meget højere. _ Jobcentrene anvender i stor udstrækning vejledning og opkvalificering i indsatsen for at bringe ledige tilbage til arbejdsmarkedet. Vejledning og opkvalificering er et meget omdiskuteret redskab og kaldes ofte nytteløs. Mange undersøgelser har vist, at beskæftigelseseffekten af vejledning og opkvalificering er lille. De dårlige resultater af vejledning og opkvalificering har skabt en generel forståelse af, at det ikke nytter at give ledige en efter- eller videreuddannelse. Men kun en lille andel af de ledige modtager en ordinær efter- og videreuddannelse under et vejlednings- opkvalificeringsforløb. Det drejer sig om 16 pct. i Men ingen har undersøgt beskæftigelseseffekterne af ordinær efter- og videreuddannelse til forsikrede ledige. Det har FTF. FTF har undersøgt beskæftigelseseffekten for forsikrede ledige, som under deres vejledningsog opkvalificeringsforløb har modtaget en ordinær efter- og videreuddannelse. FTF har set på hvilke uddannelser de ledige modtager, på hvilke niveau og hvilken faglig retning uddannelsen har. Om undersøgelsen Undersøgelsen omfatter forsikrede ledige, der har deltaget i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb i af de ledige har modtaget en ordinær efter- og videreuddannelse under opkvalificeringsforløbet. De øvrige ledige har deltaget i et kursus, der afholdes af jobcenteret eller en privat kursusudbyder. Undersøgelsen viser beskæftigelseseffekten et ½ år efter seneste afsluttede vejnings- og opkvalificeringsforløb for de to grupper af forsikrede ledige i 2011 og for forskellige typer af ordinær efter- og videreuddannelse. Notat Side 1

2 Et forløb regnes for afsluttet, når der ikke er påbegyndt et nyt vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 4 uger. Hvis den ledige efterfølgende kommer i beskæftigelse, uddannelse eller er selvforsørgende regnes det som en positiv effekt af forløbet - samlet kaldet beskæftigelseseffekt. Det er samme metode, som Arbejdsmarkedsstyrelsen anvender. Oplysningerne stammer fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register, og Danmarks Statistiks uddannelses- og kursistregistre. Beskæftigelseseffekt af ordinær efter- og videreuddannelse Vejledning og opkvalificering er det mest anvendte redskab i beskæftigelsesindsatsen til at bringe ledige tilbage til beskæftigelse. Omkring halvdelen af de aktiverede i 2011 deltog i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Samtidig er vejledning og opkvalificering udskældt og aktiveringen ofte kaldt nytteløs, da mange ledige har deltaget i kurser uden erhvervsrettet eller fagligt sigtet. Men man glemmer ofte, at nogle ledige faktisk opnår en ordinær efter- og videreuddannelse i deres vejledning og opkvalificeringsforløb. Kendskabet til indholdet og effekten af et ordinært vejlednings- og opkvalificeringstilbud er imidlertid meget ringe og ingen ved rigtigt, hvad de ledige modtager af opkvalificering. Det har FTF undersøgt ved at knytte uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik til de ledige, der har modtaget et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Undersøgelsen viser, at hver sjette forsikrede ledige, der deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb i 2011, får en ordinær efter- og videreuddannelse. De øvrige modtager et kursus som udbydes af jobcenteret eller en privat kursusudbyder. Det drejer sig om ca. 85 pct. i Det er kurser, som typisk ikke har et erhvervsrettet eller fagligt sigte. Der findes ingen samlede opgørelser af, hvilke kurser denne gruppe af ledige modtager. FTF s undersøgelse viser, at forsikrede ledige, der har modtaget en ordinær efter- eller videreuddannelse som led i et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, i højere grad kommer i beskæftigelse end forsikrede ledige, der ikke har modtaget en ordinær efter- og videre uddannelse. Blandt forsikrede ledige, der har modtaget en ordinær uddannelse, er 47 pct. i beskæftigelse 26 uger efter, at opkvalificeringsforløbet er afsluttet. For gruppen af forsikrede ledige, der ikke har modtaget en ordinær uddannelse, er kun andelen 39 pct. Notat Side 2

3 Begge grupper har haft samme tilknytning til arbejdsmarkedet et halvt år forud for vejledningen og opkvalificeringen starter og må derfor formodes at være lige stærke. Beskæftigelsesandelen for forsikrede ledige, der har modtaget en ordinær uddannelse, er dermed forbedret med 13 pct.enheder set i forhold til beskæftigelsesandelen før opkvalificeringsforløbet. For ledige i opkvalificeringsforløb uden ordinær uddannelse er beskæftigelsen kun forbedret med 5 pct.enheder. (forskellen mellem blå og grøn søjle). Uddannelse til ledige virker Andel forsikrede ledige i beskæftigelse et halvt år efter seneste afsluttet vejlednings- og opkvalificeringsforløb i Pct Modtaget ordinær uddannelse Beskæfigelse efter forløb Ikke modtaget ordinær uddannelse Beskæfigelse før forløb Note: Som beskæftigelse regnes udover beskæftigelse også selvforsørgelse, ferieledighed fra beskæftigelse og SU-godkendte uddannelser. Kilde: FTF beregninger på baggrund af registeroplysninger i Danmarks Statistiks uddannelses- og kursistregister samt DREAMregisteret. Det er kun en lille andel af de forsikrede ledige, der modtager en ordinær efter- og videreuddannelse under et vejlednings- og opkvalificeringstilbud. Det drejer sig om 16 pct. eller ca forsikrede ledige, der afsluttede et opkvalificeringsforløb i De øvrige ledige modtager en anden form for opkvalificering, som udbydes af jobcenteret eller en privat kursusudbyder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har opgjort, at der i 2011 blev anvendt 6,2 mia. kr. til vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen. Men kun 1,2 mia. kr. går til ordinær efter- og videreuddannelse. Set i lyset af de bedre beskæftigelseseffekter af ordinær efter- og videreuddannelse vil det være hensigtsmæssigt, at man i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen fokuserer Notat Side 3

4 mere på ordinær uddannelse, så midlerne anvendes på den type af opkvalificering, som giver de bedste beskæftigelseseffekter. Har nogle uddannelser bedre effekt end andre? Uddannelsens niveau og uddannelsens faglige retning, som de forsikrede ledige modtager under opkvalificeringsforløbet, har stor betydning for den efterfølgende beskæftigelseseffekt. Uddannelsens niveau Blandt de forsikrede ledige, som har deltaget i en ordinær efter- og videreuddannelser under opkvalificeringsforløbet, har langt den største gruppe - over 60 pct. modtaget en arbejdsmarkedsuddannelse, de såkaldte AMU-uddannelser, som er opkvalificering til især ufaglærte og faglærte. Derefter følger de erhvervsfaglige uddannelser, som 14 pct. af de ledige har modtaget under opkvalificeringsforløbet. Opkvalificering på erhvervsfagligt niveau kan være deltagelse i et fag eller hele uddannelsen. Godt 11 pct. har modtaget undervisning på grundskoleniveau fx 10. klasse, ordblindekursus eller dansk for udlændinge. Det er kun i begrænset omfang, at de ledige modtager uddannelse på videregående niveau. Det drejer sig om 10 pct., der har deltaget i uddannelser på korte, mellemlange eller lange videregående niveau. Uddannelse på videregående niveau kan være deltagelse i et fag eller hele uddannelsen. Det kan også dreje sig om deltagelse på diplom, HD eller masteruddannelse. Beskæftigelseseffekten er mindst for uddannelsesforløb på grundskoleniveau, hvor 33 pct. efter et halvt år er i beskæftigelse. Dernæst følger opkvalificering på arbejdsmarkedsuddannelser og korte videregående uddannelser, hvor 45 pct. kommer i beskæftigelse. Beskæftigelseseffekten afhænger dog af retningen på arbejdsmarkedsuddannelser, jf. senere. Omkring 55 pct. kommer i beskæftigelse efter en uddannelse på gymnasie- eller erhvervsfagligt niveau. Notat Side 4

5 Fleste får er AMU kursus Niveau for ordinære efter- og videreuddannelse som forsikrede ledige har modtaget under seneste afsluttet vejlednings- opkvalificeringsforløb i Antal Andel Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser I alt Kilde: FTF-beregninger på baggrund af registeroplysninger i Danmarks Statistiks uddannelses- og kursistregister samt DREAM-registeret. Den største beskæftigelseseffekt findes blandt ledige, der har modtaget en opkvalificering, der ligger på niveau med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Her er mellem 60 pct. og 70 pct. i beskæftigelse efter, at opkvalificeringsforløbet er gennemført. Der er forskel på de lediges arbejdsmarkedstilknytning før opkvalificeringsforløbet. Når man inddrager det aspekt i vurderingen af opkvalificeringseffekten, har ledige, der har modtaget uddannelse på mellemlang videregående niveau eller faglært niveau, i størst omfang forbedret arbejdsmarkedstilknytningen som følge af opkvalificeringen. Det drejer sig om en forbedring på 25 pct. enheder (forskellen mellem blå og grøn søjle). Debatten om indholdet i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen handler bl.a. om, hvilke ledige, der fremadrettet skal modtage opkvalificering. Mange er af den opfattelse, at opkvalificeringen især skal målrettes de ledige med ingen eller kort uddannelse. FTFundersøgelsen viser, at også opkvalificering på videregående niveau bringer ledige tilbage til arbejdsmarkedet. Det viser, at det ikke er hensigtsmæssigt, at udelukke nogle grupper af ledige fra opkvalificering. Det må være en individuel vurdering af den lediges behov, der ligger til grund for valg af indsats, der bedst bringer den ledige tilbage til arbejdsmarkedet fremfor at prædefinere indsatser til forskellige målgrupper. Notat Side 5

6 Størst jobeffekt af uddannelser på mellemlangt og langt videregående niveau Andel forsikrede ledige i beskæftigelse et halvt år efter senest afsluttet vejlednings- og opkvalificeringsforløb i 2011 fordelt på uddannelsens niveau Lange videregående Mellemlange videregående Korte videregående Arbejdsmarkedsuddannelser Erhvervsfaglige Gymnasiale Grundskole Beskæftigelse før forløb Beskæftigelse efter forløb Kilde: FTF-beregninger på baggrund af registeroplysninger i Danmarks Statistiks uddannelsesog kursistregister samt DREAM-registeret. Note: Som beskæftigelse regnes udover beskæftigelse også selvforsørgelse, ferieledighed fra beskæftigelse og SU-godkendte uddannelser. Uddannelsens niveau måles ud fra seneste uddannelse i opkvalificeringsforløbet. Uddannelsens faglige retning Den faglige retning på uddannelsen har stor betydning for den efterfølgende beskæftigelseseffekt. De forsikrede ledige modtager opkvalificering inden for mange forskellige uddannelsesretninger. Mest udbredt er efter- og videreuddannelse inden for samfund/kontor/handel og industri/håndværkstekniske område, hvor ca. 40 pct. af de forsikrede ledige har fået en opkvalificering. Dernæst følger uddannelse inden for transportområdet og ikke-erhvervsrettede uddannelser (grundskole og gymnasielle uddannelser) som hhv. 15 pct. og 13 pct. af de ledige har modtaget. Uddannelser inden for sundhed, jordbrug/fiskeri/levnedsmiddel, service og pædagogik er mindre udbredt. Mellem 4-7 pct. af de ledige har deltaget i disse typer af uddannelser. Dertil kommer individuel kompetenceafklaring, som er et AMU-kursus. Det har 7 pct. af de ledige modtaget. Notat Side 6

7 Opkvalificering inden for industri og håndværk er udbredt Uddannelsesretning for ordinær efter- og videreuddannelse som forsikrede ledige har modtaget under seneste afsluttet vejlednings- og opkvalificeringsforløb i 2011 Antal Andel Industri- og håndværksteknisk Samfund, kontor, handel Transport, kommunikationsteknisk Ikke erhvervsrettede uddannelser Sundhed Individuel kompetenceafklaring (AMU) Service Jordbrug, fiskeri levnedsmiddel Pædagogisk Humanistisk, religiøs, æstetisk Naturvidenskabelig 48 0 I alt Kilde: FTF-beregninger på baggrund af regiseroplysninger i Danmarks Statistiks uddannelses- og kursistregistre samt DREAM-registeret Undersøgelsen viser, at blandt de fire mest anvendte uddannelsesretninger i opkvalificeringsindsatsen, har uddannelser rettet mod transport og industri/håndværk gode beskæftigelseseffekter. Inden for uddannelser rettet mod industri, håndværk og transport kommer ca. 57 pct. af de ledige efterfølgende i beskæftigelse. Derimod opnår ledige, der har deltaget i den udbredte uddannelsesretning vedr. samfund, handel og kontor i mindre grad beskæftigelse, idet 39 pct. er i beskæftigelse et halvt år efter. Samme lave beskæftigelseseffekt ses blandt ledige, der har deltaget i ikke erhvervsrettede uddannelser. Det drejer sig primært om uddannelse på grundskoleniveau. Her kommer 36 pct. efterfølgende i beskæftigelse. Der er også forholdsvis lave beskæftigelseseffekter af individuel kompetenceafklaring, som er en generel afklaring af den lediges kompetencer. Her kommer 40 pct. efterfølgende i beskæftigelse. Undersøgelsen viser derfor, at opkvalificering, der ikke er erhvervsrettet, dvs. opkvalificering på grundskoleniveau og kompetenceafklaring, ikke i sig selv fører til beskæftigelse. Det indikerer, at grundlæggende kompetenceopbygning og afklaring bør kombineres med en mere erhvervsrettet opkvalificering. Der er høj beskæftigelseseffekt af uddannelser inden for naturvidenskab, hvor 58 pct. efterfølgende kommer i beskæftigelse. Det er dog kun ganske få ledige, som har modtaget opkvalificering inden for naturvidenskab. Notat Side 7

8 Gode beskæftigelseseffekter af uddannelse indenfor industri, håndværk og sundhed Andel forsikrede ledige i beskæftigelse et halvt år efter senest afsluttet vejlednings og opkvalificeringsforløb i 2011 fordelt på uddannelsens retning Naturvidenskabelig Industri- og håndværksteknisk Transport- og kommunikationsteknisk Sundhed Pædagogisk Jordbrug, fiskeri levnedsmiddel Humanistisk, religiøs, æstetisk Individuel kompetenceafklaring Samfund, kontor, handel Service Ikke erhvervsrettede uddannelser Beskæftigelse før forløb Beskæftigelse efter forløb Kilde: FTF-beregninger på baggrund af regiseroplysninger i Danmarks Statistiks uddannelsesog kursistregistre samt DREAM-registeret Note: Som beskæftigelse regnes udover beskæftigelse også selvforsørgelse, ferieledighed fra beskæftigelse og SU-godkendte uddannelser. Uddannelsens retning måles ud fra seneste afsluttet forløb opkvalificeringsforløb i 2011 Andelene, der kommer i beskæftigelses efter at have modtaget opkvalificering inden for sundhed og pædagogik er gode, idet hhv. 53 og 48 pct. opnår beskæftigelse. Når man tager højde for at ledige, der modtager opkvalificering inden for sundheds- og pædagogområdet, har en relativ lav tilknytning til arbejdsmarkedet før opkvalificeringen, så er jobeffekten af begge uddannelser rigtig gode. Uddannelser, der rettet mod sundhedsområdet forbedrer beskæftigelsessituationen for de ledige med 28 pct.point. For pædagogik drejer det sig om 22 pct. (forskellen mellem blå og grøn søjle). Det er således uddannelser indenfor sundhed og pædagog, der i størst omfang forbedrer arbejdsmarkedstilknytningen blandt ledige, der modtager en ordinær efter- og videreuddannelse. Undersøgelsen viser, at ikke alle typer af ordinære uddannelser er lige gode til at bringe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det gælder også uddannelsesretninger, som anvendes meget i opkvalificeringen af de ledige. For at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne er det vigtigt, at man i kommende reform af beskæftigelsesindsatsen gennem en dialog mellem a-kasse, jobcenter og den ledige målretter opkvalificering mod behovene på arbejdsmarkedet. Derved sikres den største effekt af opkvalificering. Notat Side 8

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

ø ªÆ ø ÃÆø ªªÛ±Æº ª ; à ۱ Æ;ºª

ø ªÆ ø ÃÆø ªªÛ±Æº ª ; à ۱ Æ;ºª ø ªÆ ø ÃÆø ªªÛ±Æº ª ; à ۱ Æ;ºª Indhold Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Karakteristik af traineedeltagerne... 4 Indsatsen under traineeforløb... 4 Indsatsen under traineeforløb...1 Beskæftigelseseffekt

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato:

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr. 15.00.00-P05-4-13 Dato:14.05.2014 Effekt af indsatser Baggrund Indførslen af resultatbaseret styring på beskæftigelsesudvalget område

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version

Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version Brugergruppemøde, Vejle Irena Stefaniak 25. september 2015 Overblik 1. Uddannelse (HUD) den gamle og den nye: HFAUDD (4-digit

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 6 Effekter af aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmarkedsstyrelsen Departementet Styring af regional statslig niveau og beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere i Nøgletal for Kommune Januar 2009 Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon 3397 8200 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data

Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data 11. februar 2015 Uddannelse Dokumentation af rettelse i Elev på EASY data Danmarks Statistiks fejlsøgningsprocedurer har ved opdatering af Elevregistret for tællingsåret 2014 givet anledning til fokus

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere