Årsrapport Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR

2 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

3 Indholdsfortegnelse Forord Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal Resultat 15 Koncernen pr. 31. december Virksomhedsoplysninger Organisation Hovedaktiviteter i Sydfyns Elforsyning A/S 22 SEF Net A/S 22 SEF Forsyning A/S 22 El-Gården, Svendborg A/S 22 Sydfyns Intranet A/S SEF Net A/S 24 SEF Forsyning A/S 27 Naturgas 29 El-Gården, Svendborg A/S 29 Sydfyns Intranet A/S 29 Markedet 30 Energirådgivning 31 Salg 31 SEFs samfundsansvar 32 Miljø 38 Kvalitetsledelse og Corporate Governance 40 Forventninger til SEF strategi 45 Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 58 Resultatopgørelse Balance 68 Pengestrømsopgørelse Noter Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

4 Forord 2014 var et godt år for SEF. Og det var et år, der stod i udviklingens og åbenhedens tegn. Året bød på et tilfredsstillende resultat i SEF og en næsten firedobling af driftsresultatet (Resultat før renter). Det var samtidig et udviklende år, fordi SEF flyttede sig og gik nye veje på en række områder. Og endelig var det igen et år, hvor SEF havde fokus på dialog med omverdenen. I 2013 ændrede SEF status og blev registreret som erhvervsdrivende fond. Virksomheden fik nye vedtægter, der gjorde det muligt at afholde forbrugervalg til repræsentantskabet. I foråret 2014 oplevede vi stor opbakning til det første forbrugervalg, og 15 forbrugervalgte repræsentanter kunne efterfølgende tage plads i repræsentantskabet - én blev valgt til SEF s bestyrelse og to til bestyrelsen for SEF Net A/S. Den nye bestyrelse og repræsentantskabet er nu en del af en virksomhed, der spiller en betydelig rolle, når det gælder infrastrukturen på Sydfyn. I 2014 var vi det foretrukne lokale valg inden for vores forretningsområder; el og naturgas, fibernet samt elinstallation. På alle områder er det vigtigt, at SEF kan tilbyde kundetilpassede løsninger til konkurrencedygtige priser til både private kunder og erhvervskunder. I 2014 investerede vi for alvor i vindenergi, og med det skridt lever vi nu op til SEF s tidligere strategiske mål om at investere 200 mio. kr. i vindmøller. Investeringerne i vindenergi viste sig at være så gode, at vi udvidede investeringerne til 280 mio. kr., og de vil fremadrettet bidrage væsentligt til vores driftsresultat. Vi købte sidste år 19 vindmøller, således at vi nu samlet ejer 20 vindmøller, der tilsammen kan levere lige så meget el, som privatkunders forbrug det svarer til næsten halvdelen af alle husstande i Svendborg Kommune. Det gør os i stand til at kunne indfri efterspørgslen af grøn energi, samtidig med at vi fremover kan påvirke produktionen af strøm. Som supplement til en stærk og veludviklet portefølje af produkter og ydelser øgede vi i 2014 vores lokale engagement. I efteråret introducerede vi et nyt produkt, SupportEnergi, der giver vores kunder mulighed for at pege på, hvilke klubber, foreninger eller andre formål på Sydfyn, de ønsker, at SEF skal støtte. Det konkrete støttebeløb akkumuleres i takt med, at de tilmeldte kunder forbruger el og naturgas. SupportEnergi forener med andre ord forbrug og fritid, og det gør, at SEF leverer noget tilbage til det lokalsamfund, vi er en del af og det var faktisk vores billigste produkt i Året bød også på frasalg af SEF Net A/S andel af Fyns Net Amba og IRD A/S. Det skete på baggrund af en forventning om større indtjening på investeringer end ved ejerskab af det såkaldte 60 kv net og IRD A/S. Andelen af 60 kv nettet blev solgt til Energi Fyn og IRD A/S til Trefor. I efteråret 2014 vedtog SEF s bestyrelse en ny strategiplan for virksomheden; SEF vil blive kraftcenteret for sydfynsk energi. Det skal komme til udtryk gennem et fokus på fire områder. Energi - herunder el og naturgas - vindenergi, fiber og elinstallation og gennem et stærkt engagement i det sydfynske område, såvel for erhvervskunder som for private. Når vi udvikler Sydfyn, udvikler vi nemlig også SEF. SEF vil være en kommunikerende og åben virksomhed. Det arbejdede vi konstant på at leve op til i Det kommer også til udtryk i vores CSR-afsnit i denne årsrapport og for at sætte endnu mere fokus på vores engagement og samfundsansvar, udgiver vi en separat CSR-publikation om vores indsatser og holdninger. På den måde kan alle følge, at det vi siger, er det, vi gør. Som afslutning på dette forord, vil jeg gerne takke SEF s medarbejdere, som i 2014 har bidraget væsentligt til at skabe resultater i SEF, ligesom de har været med til at udvikle SEF som virksomhed og som arbejdsplads. Anders J. Banke Adm. direktør Sydfyns Elforsyning A/S 6 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2014 for koncernen og Fonden Sydfyns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og Fonden Sydfyns Elforsynings aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Svendborg den 26. marts 2015 Anders J. Banke Adm. direktør Godkendt på fondens bestyrelsesmøde Svendborg den 26. marts 2015 Søren Bøving-Andersen Lars Foged Knud Clemmensen formand næstformand Stina Løndahl Henriksen Jacob Hagn-Meincke Hans Erik Pedersen Jørgen K. Magnussen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger

6 Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og pengestrømsopgørelse for såvel koncernen som fonden. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. dere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kolding, den 26. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Johnny Krogh statsaut. revisor Per Schøtt statsaut. revisor Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvi Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport Påtegninger Påtegninger

7 12 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Resultat kr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % 3,32 0,91 1,75-44,69-7,13 Overskudsgrad (ordinært resultat) % 1,50 2,02 9,64-53,17-3,81 Afkastningsgrad % 0,58 0,17 0,33-9,04-1,37 Bruttomargin % 46,61 39,38 44,06 41,90 41,89 Egenkapitalandel (soliditet) % 49,83 54,79 56,25 54,87 68,94 Egenkapitalforrentning % 0,29 1,19 3,25-17,64-1,83 Nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad (resultat før renter) Overskudsgrad (ordinært resultat) Afkastningsgrad Bruttomargin Resultat før renter m.v. x 100 Nettoomsætning Ordinært resultat x 100 Nettoomsætning Resultat før renter m.v. x 100 Gennemsnitlige aktiver Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Årets nettoomsætning udgør 235 mio. kr. mod 232 mio. kr. i Egenkapitalen er i årets løb faldet med 40 mio. til 680 mio. kr. Resultat før renter (det primære driftsresultat) er steget med 5,7 mio. kr. fra 2,1 mio. kr. i 2013 til 7,8 mio. kr. i Det ordinære resultat efter skat udgør 2,1 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. sidste år. Årets resultat er lidt under niveau med tidligere fremsatte forventninger. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Årets resultat er påvirket af følgende forhold: Der har været en lavere forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer end forventet. Forrentningen blev på 2,5% mod forventet 5%. Salg af internet, TV og telefoni er steget med 5,1 mio. kr. i Det skyldes primært en pæn kundetilgang på trods af den hårde konkurrence. Koncernen har i løbet af 2014 investeret i 19 vindmøller i Tyskland. Koncernen overtog 4 vindmøller, som står i Süstedt og Wagenfeldt lidt syd for Bremen, med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Koncernen overtog de resterende 15 vindmøller, som står i Niemegk syd for Berlin, med regnskabsmæssig virkning fra 1. oktober El-Gården har haft en række tabsgivende projekter, hvilket medførte et negativt resultat på 2,7 mio. kr. Selskabets egenkapital er påvirket af indregning af negativ dagsværdi på renteswaps på t.kr. efter skat. Den negative værdi primo året var t.kr. og der er således fratrukket yderligere t.kr. i Den løbende regulering af swappens værdi påvirker ikke årets resultat, men indregnes direkte på egenkapitalen og under udskudt skat og gæld. Swappen er indgået med henblik på at sikre selskabet mod renteudsving og er indgået på et tidspunkt, hvor renteforventningerne var højere end på balancedagen. Dette medfører en negativ markedsværdi, der dog reelt ikke er udtryk for en betalbar gæld, men udtryk for, at de fremtidige rentebetalinger ud fra den aftalte faste forrentning er højere end forventningerne til tilsvarende fremtidige rentebetalinger ved en variabel rente. Værdireguleringen vil gå i nul i takt med swappens afvikling, hvorfor der ikke er tale om et permanent værditab, men udelukkende om et øjebliksbillede på statusdagen. Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 14 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

9 Særlige risici SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og kreditgivning: Indkøb af el Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå både kort- og langsigtede finansielle elhandelskontrakter. Selskabet har midt i 2013 skiftet strategi, således at el-indkøb fremadrettet kun sikres for det kommende kvartal og dermed matcher de af Energitilsynet godkendte priser. Rente- og kreditrisici Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast lavt niveau i 20 år indtil den 30. december Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor renten er sikret indtil den 31. december Selskabet arbejder målrettet på at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt. Værdipapirer En stor del af den likvide beholdning har koncernen placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet. Koncernen har nedbragt investeringen i værdipapirer, så risikoen er reduceret. Øvrige risici Koncernen driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen. Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i negativ retning. Begivenheder efter regnskabsåret udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

10 Koncernen pr. 31. december 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsyning A/S Monopol SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården Svendborg A/S SEF Wind Gmbh & Co. KG SEF Wind Niemegk Gmbh & Co. KB Energi Danmark A/S Waoo A/S Nianet A/S 18 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

11 Virksomhedsoplysninger Organisation Fonden Sydfyns Elforsyning Adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Telefon: Fax: Cvr nr: Stiftet: 1. april 1975 Hjemsted: Svendborg Kommune Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Anders J. Banke Sekretariat Ejerforhold: Erhvervsdrivende Fond Bestyrelse: Søren Bøving-Andersen, formand Lars Foged, næstformand Knud Clemmensen Stina Løndahl Henriksen Jacob Hagn-Meincke Hans Erik Pedersen Lars F. Jørgensen, medarbejdervalgt Villiam Hansen, medarbejdervalgt Jørgen K. Magnussen, medarbejdervalgt Til SEF NET A/S s bestyrelse er følgende desuden valgt som forbrugernes repræsentanter: John Andersen Kim Galsgaard Kunde- & markedschef Claus Holm Kundedata & Afregning Lev., Drift & Kundesupport Marketing Chef for El-gården Brian Ørum Hansen El-gården Svendborg A/S Teknisk chef - El Per Svendsen Salg, kundecenter og Energirådgivning Kvalitetsledelse - IO Drift Elnet Økonomichef Tom Bak ITafdeling Økonomiafdeling PM & Forretningsudvikling Kantine Direktion: Anders J. Banke Revision: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Danske Bank, Odense 20 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

12 Hovedaktiviteter i 2014 Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2014 været kendetegnet ved, at elforsyningen (nettransporten) udgør 21 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige 79 % er konkurrenceudsatte aktiviteter. Koncernen har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser, der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning. Sydfyns Elforsyning A/S Selskabet er administrationsselskab for koncernens driftsselskaber. Desuden varetager selskabet forrentningen af koncernens likvide beredskab, herunder investering i samt drift af vindmøller. SEF Net A/S SEF Net A/S har i 2014 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter og ydet energioptimering. SEF Forsyning A/S SEF Forsyning A/S hovedaktivitet i 2014 har bestået af køb og salg af tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til energiforsyningen. El-Gården, Svendborg A/S El-Gården, Svendborg A/S har i 2014 udført alle former for elinstallationer, herunder fiber- og sikringsopgaver, skibselektronik samt energirigtige løsninger. Sydfyns Intranet A/S Sydfyns Intranet A/S leverer internet, TV og telefoni via fibernettet til private hjem og erhvervsvirksomheder. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S i 2014 også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV alle dele til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S har udbygget et lysledernet med høj hastighed samt optisk fiber til hver enkelt hjem og virksomhed Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

13 SEF Net A/S svarende kompaktanlæg med vakuumafbrydere. I 2014 blev station 3 Bellevue og station 45 Porthusvej fornyet. kwh (i mio.) Transport af el gennem SEF net Transporten af el gennem SEF Net faldt i 2014 som følge af milde vintre, solcelleproduktion og tab af DLG, der stoppede deres aktiviteter i netområdet blev året, hvor der for første gang i SEF Net A/S historie og i koncernens - blev afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til SEF Nets A/S repræsentantskab og i samme moment også til repræsentantskabet i Fonden Sydfyns Elforsyning Gennem flere år har skiftende ejere og ansvarlige for lejemålene på Frederiksøen, det tidligere værftsareal i Svendborg ønsket en ændring af afregningsformen på el - fra en samlet opgørelse for hele området til en individuel måling af de enkelte lejemål. Omlægningen af målesystemet blev igangsat i forlængelse af Svendborg Kommunes overtagelse af arealerne. Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med en lokal elinstallatør, og det forventes, at være helt omlagt primo I 2014 besluttede SEF at sælge SEF Net A/S andel af FynsNet Amba til Energi Fyn. En beregning havde vist, at der ville være større økonomisk gevinst for SEF ved at afhænde andelen af FynsNet Amba og investere kapitalen på anden vis. Salget berørte hverken medarbejdere eller den daglige drift. Flere luftledningsspænd blev i 2014 erstattet af nye kabel- og vejbelysningsanlæg. Projekterne blev alle udført i tæt samarbejde med Svendborg Vejbelysning: Område 1: Niels Hansens Vej, Kai Nielsens Vej, Marstrand Vej, Johan Lundbyes Vej, Sonnes Vej, Sybergs Vej, Kogtvedvej. Nye vedtægter samt et nyt valgregulativ har fastlagt, at der hvert år vælges to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for SEF Net A/S blandt forbrugerrepræsentanterne. Område 2: A.P. Møllers Vej, Sct. Jørgens Vej 76-84, Grundtvigsvej, Bontvedvej, Brorsonsvænge bød på både større projekter samt en del mindre aktiviteter i SEF Net A/S: Et godt 50 år gammelt koblingsudstyr i 60/10 kv-station Havnen på Søholmsvej blev udskiftet. Det nye mellemspændingskoblingsudstyr er af typen Ritter 12 kv duplex og består af i alt 10 felter med vakuumafbrydere. En væsentlig udfordring var at udskifte et så forsyningsmæssigt vigtigt anlæg uden gener og afbrydelser for forbrugerne og samtidig opretholde et forsvarligt og sikkert arbejdsmiljø. Mange faktorer havde betydning for, at det er lykkes godt og professionelt - væsentligst er nok god planlægning samt grundig test af anlæg i Tyskland i samråd med leverandøren samt et godt og veludført elektrikerarbejde. Anlægget blev planmæssigt idriftsat sidst på året. Antal Område 3: Sørupvej, Korshøjvej. Antal el-forbrugere i SEF net Udskiftningen af gamle 10 kv Reyrolle-koblingsanlæg, som er mere end 40 år gamle, fortsatte i Gamle anlæg blev erstattet af nye og tids Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

14 I forbindelse med renoveringen af Torvet i Svendborg fik SEF Net A/S mulighed for at få bragt forsyningsanlægget i en bedre og opdateret stand. Det fejlramte søkabel mellem Fyn og Skarø blev repareret i En delvis udskiftning af 250 meter søkabel blev udført i samarbejde med en lokal havneentreprenør og betød, at der igen er ringforbindelse til de sydfynske øer. I 2014 blev etableringen af et nyt forsyningsanlæg til 16 nye parceller med tilhørende privatejet gadelysanlæg i udstykningen Æskelunden i Tved påbegyndt. Ved udgangen af 2014 kunne det flerårige projekt med udskiftning af gamle elmålere til nye fjernaflæste målere planmæssigt afsluttes. Konverteringsprocessen havde ved afslutningen overholdt estimerede forventninger til tid, teknik og økonomi. Projektet blev udført i samarbejde med Langelands Elforsyning, Aura og Svendborg Fjernvarme. SAB har igennem de seneste år gennemført en omfattende renovering af alle boligblokke i området ved Byparken, Skovparken og Marslevvej. SEF Net A/S har benyttet lejligheden til løbende at udskifte og tilpasse elforsyningsanlægget til de nye forhold. 250,00 SEF Forsyning A/S Elmarkedet har gennem flere år været præget af øget konkurrence. Det gjorde sig også gældende i Mange nye leverandører tilbød en bred vifte af nye produkter, som alle var mere eller mindre gennemskuelige. I det forgangne år har SEF derfor været fokuseret på at få kunderne til aktivt at vælge SEF som leverandør. Det gør kunderne bevidste om, hvilke produkter de rent faktisk har, når de møder konkurrerende leverandører. I 2014 lancerede SEF et nyt produkt, SupportEnergi, som blev lanceret i efteråret og kom godt fra start. SupportEnergi skal være med til at vise kunderne, at SEF er det stærke, lokale valg, når de vurderer energileverandører. Alle kunder hos SEF kan vælge SupportEnergi og ad denne vej være med til at støtte en forening eller klub helt efter deres eget valg. Støtten optjenes i takt med, at kunderne anvender el og naturgas, og den valgte klub, forening eller andet formål får penge til nye aktiviteter. Prisudvikling på el til privatkunder På højspændingsnettet blev der i 2014 registreret ganske få fejl med korte afbrydelsestider: Lørdag den 25. januar kl blev det sydfynske område ramt af strømafbrydelse. Afbrydelsen skyldtes fejl på det overliggende 60 kv-net. Svendborg by blev indkoblet kl , og alle sydfynske forbrugere havde forsyning igen kl Torsdag den 24. april kl blev det centrale Svendborg, Svendborg øst og Thurø ramt af strømafbrydelse på grund af graveskade på et 10 kv-kabel på Torvet i Svendborg. Ved at koble om i nettet fik alle forbrugere igen forsyning kl Mandag den 26. maj kl blev et kabelskab påkørt på Solvænget i Svendborg. Der opstod ild i skabet og medførte en strømafbrydelse i området på Rantzausmindevej ved Erikkevej og Solvænget. 57 kunder var afbrudt i ca. en time - otte kunder var afbrudt i ca. fire timer. Der var normal strømforsyning kl Fredag den 28. november kl blev en del af Svendborgs centrum, Svendborg Øst og Thurø afbrudt på grund af relæfejl i en 60 kv-station. Alle havde forsyning igen kl Øre pr. kwh 200,00 150,00 100,00 50, Statsafgift og moms PSO offentlige forpligt. FynsNet og Energinet.dk Markeds-el Transport af el (nettarrif) 26 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

15 Naturgas Markedet for naturgas var i 2014 præget af en stærkt øget konkurrence. Det nuværende forsyningspligtudbud gav en pris i markedet, som alle aktører oplevede som en udfordring. Til trods for øget fokus på prisen på naturgas, formåede SEF i 2014 at holde antallet af naturgaskunder stabilt i forhold til tidligere år. Også på Naturgas vil SupportEnergi produktet komme til at spille en stor rolle for SEF fremadrettet. El-Gården, Svendborg A/S 2014 var et udfordrende år for El-Gården, Svendborg A/S med stor og øget konkurrence på de større opgaver i det sydfynske område. El- Gården, Svendborg A/S besluttede derfor at fokusere på strategien og drosle ned på de større opgaver. El-Gården, Svendborg A/S fik i 2014 tilført nye ledelsesresurser, og selskabet har gjort en række tiltag for at forbedre driften og forventer en positiv udvikling i det kommende år. Sydfyns Intranet A/S I 2014 var det 10 år siden, at SEF påbegyndte etableringen af fibernet på Sydfyn. Det har haft afgørende betydning for udviklingen i området, og i dag har ca. 75 % af husstandene i Svendborg Kommune mulighed for at etablere fibernet i deres bolig. SEF mærkede i 2014 en markant stigning i efterspørgslen på høje bredbåndshastigheder. Det tilskrives i høj grad den øgede brug af streaming blandt internetkunderne samt stigende krav til høj hastighed blandt virksomhederne på Sydfyn. Sydfyns Intranet A/S leverede igen i 2014 et positivt driftsresultat før renter. Væksten, som lød på 700 nye kunder, er primært kommet i kraft af flere kunder i områder, hvor fibernettet er etableret. Derudover udviklede Sydfyns Intranet A/S en specifik fiberløsning til erhvervskunder, og de første virksomheder blev tilsluttet i Erhvervsområde Øst Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

16 Sydfyns Intranet A/S havde ved udgangen af aktive kunder var foreningskunder, således at mere end 20 % af kundebasen nu er foreningskunder. Markedet 2014 var præget af rig aktivitet i markedet for el, naturgas og energirådgivning samt fiber. El-området var stadig præget af en markant konkurrence med stort fokus på pris. SEF introducerede i 2014 SupportEnergi, som dels skal give kunderne attraktive priser på el og naturgas, dels give kunderne mulighed for at støtte en bestemt forening, klub eller formål. Henover året var markedspriserne på el faldende. Det resulterede i lave kontraktpriser hos både SEF og konkurrenterne. Markedet er samtidig præget af, at mange el-kunder stadig ikke har valgt el-leverandør og derfor fortsat køber et forsyningspligtprodukt. Et grønt alternativ til de kendte el-produkter var særligt efterspurgt blandt de sydfynske erhvervsvirksomheder i Hos SEF var det muligt at vælge Vindstrøm, som er produceret lokalt på en vindmølle ved Lejbølle på Langeland. Det grønne alternativ opfattes af erhvervskunderne som et stærkt bidrag til deres CSR-strategi, ligesom det er med til at tydeliggøre deres lokale engagement. På naturgasområdet, var 2014 præget af konkurrence især på Fyn. Det er kommet kunderne til gavn i form af faldende priser. SEF har gennem flere år arbejdet på at sikre den digitale infrastruktur på Sydfyn gennem en løbende udbygning af fibernettet og det har gjort Svendborg til en giga-by. Investeringen i fibernet sikrer, at alle kunder har adgang til hurtigt internet både i 2014 og i fremtiden. På TV-området har SEF via waoo!-samarbejdet sikret, at TV-seerne har fået kvalitets-tv i form af fleksible og attraktive programpakker til konkurrencedygtige priser. Energirådgivning Energirådgivning var igen et område, der var populært og nød stor opmærksom blandt SEF s kunder. Mange større erhvervskunder i SEFs eget område havde stort fokus på vigtigheden af energiforbedrende tiltag, og det skabte øget efterspørgsel på energirådgivning, således at SEF i 2014 flere gange fungerede som totalrådgiver. Også blandt de private boligejere, var der fortsat stor interesse for at energiforbedre deres bolig og i den forbindelse at modtage tilskud fra SEF. Salg Et højt aktivitetsniveau. Nye satsninger. Og nye kampagner. Sådan kan 2014 beskrives kort. Med lidt flere ord var der tale om et år, hvor SEF involverede sig og engagerede sig i kunderne, i samarbejdspartnere og i det sydfynske område helt generelt. I maj afholdt SEF LAN-party for godt 65 unge mennesker i samarbejde med Sydbank. Her fik de en helt håndgribelig oplevelse af, hvad fibernettet formår at håndtere især når der er tale om store datamængder som det er tilfældet ved onlinespil. SEF samarbejdede også med Svendborg Kommune om et arrangement, der skulle gøre byens borgere klar til at modtage digital post fra det offentlige. De fik vist alt vedrørende deres digitale postkasse - fra oprettelse af NemID til hvilken PC de med fordel kunne anskaffe som ny IT-bruger. SEF var også synlig i det lokale gadebillede. Fiberbussen var på gaden året rundt i Hvor den besøgte forskellige områder af Sydfyn. Alle beboere i nærheden var inviteret forbi til en snak om fibernettet og dets mange muligheder inden for internet, TV og telefoni. Det er afgørende for SEF s konkurrenceevne, at virksomheden er blandt de mest effektive til at drive forsyningsvirksomhed. Derfor optimeres alle processer løbende, og produktporteføljen skal adskille sig fra konkurrenternes Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

17 I 2014 udvidede SEF dialogen til kunderne via de sociale medier. Facebook blev startskuddet på nogle af de nye tiltag, der blev sat i værk for at imødekomme kundernes behov for dialog med SEF. På SEF s Facebook-side blev forbrugere eller SEF s fans præsenteret for konkurrencer, nyheder, invitationer og ikke mindst muligheden for øget dialog med SEF. Facebook-siden skal ikke blot være en ny kommunikationskanal, men også et hjælpeværktøj, der giver kunderne hurtig og umiddelbar feedback på deres spørgsmål. SEFs samfundsansvar Fonden Sydfyns Elforsyning og underliggende datterselskaber er ikke forpligtet til at følge årsregnskabslovens lovkrav til redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder, men SEF vil gerne give et indblik i hvordan virksomheden arbejder med og ser på samfundsansvar. I SEF skal samfundsansvar spille en strategisk rolle i forretningsudviklingen. Denne CSR-beskrivelse bør opfattes som en beskrivelse af både, hvad der er startet op og hvilke hensigtserklæringer SEF arbejder efter. Der er på nuværende tidspunkt ikke lagt en klar strategi for kritiske succesfaktorer, målsætninger og evaluering. For SEF er samfundsansvar ikke et mål, der kan stå alene, men en vej til en bæredygtig forretning, som giver ret til at drive virksomhed i fremtiden. CSR-arbejdet er påbegyndt med at finde den rette kurs. SEF ønsker at imødekomme og meget gerne overstige interessenters forventninger og lægge op til øget dialog i fremtiden. Nøgletal i CSR-sammenhæng* 2014 Sydfyns Elforsyning A/S i alt Antal medarbejdere 105 samlet i koncernen. Alle er ansat af Sydfyns Elforsyning A/S, men arbejdsmæssigt fordelt på 13 i Sydfyns Elforsyning A/S, 17 i SEF Net A/S, 25 i SEF Forsyning A/S, 11 i Sydfyns Intranet A/S og 39 inkl. lærlinge i El-Gården, Svendborg A/S Antal arbejdsulykker med fravær (> 1 dag) 1 Antal arbejdsulykker uden fravær (< 1 dag) 6 Medarbejdertrivsel iflg. undersøgelse (indextal) Andel ildsjæle (%) 86% Psykisk arbejdsmiljø (indextal) 73 Oplevet mobning (%) 4,5% Antal lærlinge/elever kwh forbrugt i eget domicil 80 1 IT- og 1 kontorelev samt 12 elektrikerlærlinge kwh Andel VE i eget strømforbrug (%) 3% Andel VE i eget varmeforbrug (%) Vandforbrug i eget domicil (kubikmeter) Andel elbiler i egen vognpark (%) Antal virksomheder, hvor der ydes energirenovering Besparingspotentialet for sydfynske virksomheder Opvarmning og varmt vand 100% fra jordvarme og varmegenerering fra serverrum for hele domicilet m3 2% (1 elbil ud af 45 biler) 51 7,2 MWh Antal gennemførte virksomhedsprojekter 32 Sparet energi realiseret hos virksomheder Besparingspotentialet i offentlige bygninger Sparet energi realiseret i offentlige bygninger Husstande, der fik privat energirådgivning fra SEF Tilskud ydet af SEF til privat energirenovering Sparet energi realiseret hos private % nedgravede elkabler af det samlede ledningsnet 5,1 MWh 2,1 MWh 1,5 MWh Ca. 300 > 1 mill. kr. 2,35 MWh 97,9% % fjernaflæste målere 100% % udrullet fibernet 75% * Nøgletal, der fremadrettet vil blive målt og evalueret på Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

18 Hvad der gavner Sydfyn, gavner SEF - og vice versa Det ligger SEF på sinde at være en væsentlig aktør på Sydfyn, som bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. SEF har løbende arbejdet med en lang række tiltag. Nogle anses som en selvfølge; forretningsområdet taget i betragtning, mens andre ligger på tegnebrættet: En fibernetdækning, der bringer Sydfyn i front SEF startede udbygningen af fibernettet i 2004, og i 2014 var der udrullet fiber i 75% af forsyningsområdet. Regeringen har en bredbåndsmålsætning om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s downstream og 30 Mbit/s upstream. Det er allerede en realitet i Svendborg kommune, som ligger nr. 7 ud af landets 98 kommuner, når det gælder borgernes og virksomheders adgang til fibernet. Alle på Sydfyn bør stå sammen om at kommunikere værdien af hurtigt og driftsikkert fibernet for at tiltrække virksomheder og nye borgere til området. Strøm som bærende resurse i samfundet Alle tager det for givet, at lyset tændes, når der trykkes på kontakten. Bag denne selvfølgelighed ligger der imidlertid konstant overvågning og vedligehold af elnettet. Energitilsynet udmelder effektiviseringskrav, som alle elselskaber skal opnå uden, at det går ud over forsyningssikkerheden. Energitilsynet vurderer ved hjælp af en benchmarkingmodel, hvor omkostningseffektivt et elnetselskab er til at drive sit eget elnet. SEF har ligget i den bedste halvdel af alle danske elnetselskaber, siden modellen blev indført i 2009 og lå nr. 1 i 2011, men det er ikke et mål i sig selv at være bedst. En meget høj omkostningseffektivitet år efter år kan være på bekostning af kvalitet, forsyningssikkerhed og investeringer i elnettet, og dette ligger SEF mere på sinde. SEF Net A/S har en overordnet strategi om tilstandsbaseret vedligehold af el-nettet. Det betyder, at dette arbejde hele tiden optimeres ud fra kravet om høj leveringssikkerhed og ønsket om at nedbringe vedligeholdelsesomkostningerne. 10 kv luftledninger er nedtaget og udskiftet med jordkabler for mere end 14 år siden. Det sikrer elnettet i forhold til ekstreme vejrforhold og øget belastning i forbindelse med brug af varmepumper og elbiler. Der resterer stadig ca. 30 km 0,4 kv luftledninger. Færdiggørelsen af denne 34 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

19 kabellægning følger bl.a. Svendborg Kommunes ønske om at ændre gadebelysningen, og således udnyttes den fælles opgravning. SEF støtter op om vedvarende energi og ejer 19 vindmøller i Tyskland og en i Sønderjylland, som har en samlet produktion, der svarer til strømforbruget hos en tredjedel af forsyningsområdet. Dette svarer til det gennemsnitlige nationale måltal, hvor Danmark i 2014 var drevet af 39% vindenergi. Den nationale målsætning er 50% i 2020, hvilket SEF gerne er med til at se realiseret for Sydfyns del. SEF s kunder kan vælge vindmøllestrøm, og på sigt vil SEF gerne investere i mere vindenergi lokalt, og dette skal naturligvis ske under hensyntagen til det omgivende samfund. SEF samarbejder med Svendborg Kommune om forskellige projekter vedr. elbiler, som vil blive implementeret i løbet af de næste par år. Strømleverancer, der kommer fra fossile kraftværker, medfører udskillelse af drivhusgasser, partikel- og luftforurening i højere grad end strøm fra vedvarende energi. SEF s strømleverancer påvirker ikke Sydfyn i negativ retning direkte, men SEF er sig miljø- og klimapåvirkningen på kloden bevidst og ønsker fremadrettet mere samarbejde om grøn omstilling. Energirådgivning til fynske virksomheder som et strategisk valg SEF har en forpligtelse til at realisere energibesparelser, og SEF har indgået samarbejde med Langelands Elforsyning omkring dette. Energirådgivningen til private foregår i dag ved hjælp af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. det lokale initiativ Energirenoveringshjulet under Energilandsby5762. Derudover yder SEF tilskud til privat energirenovering. SEF udbyder energirådgivning til erhvervsvirksomheder og har to fuldtidsansatte energirådgivere, der selv kører ud, screener og udfører rådgivning. SEF har også samarbejdspartnere på erhvervssiden i form af lokale håndværkere og GO2Green, der som organisation støtter grøn omstilling i Svendborg og Langeland Kommune og har SEF s direktør som bestyrelsesformand. SEF ønsker at påvirke lokale virksomheders vækst i en bæredygtig retning, og jo mere virksomhederne kan reducere energiforbruget og dermed klimapåvirkningerne, jo bedre rustet er de til at modstå national og international konkurrence. SEF s energirådgivere finder store besparingspotentialer i energirenoveringsforslagene hos de fynske virksomheder, men støder også ind i, at virksomhederne ofte mangler finansiering til at kunne foretage de lidt større og mere langsigtede energirenoveringer i tal: 51 virksomheder modtog energirådgivning Mulige energibesparelser for 7,2 MWh 32 gennemførte projekter Realiserede besparelser for 5,1 MWh (svarende til ca husstandes elforbrug/år) Ca. 300 private husstande modtog energirådgivning SEF gav mere end 1 mill. kr. i tilskud til private til energirenovering Realiserede besparelser for 2,35 MWh (svarende til ca. 575 husstandes elforbrug/år) Partnerskabsaftaler med 31 lokale håndværkere om energirådgivning og -tilskud til borgerne Mulige energibesparelser i det offentlige for 2,1 MWh Realiserede besparelser for 1,5 MWh (svarende til ca. 350 husstandes elforbrug/år) Vores Lys - et energi- og klimarigtigt domicil SEF s egen energi- og miljøpolitik er nærmere beskrevet under redegørelsen for miljø. SEF s domicil Vores Lys skal være et synligt Sydfynsk showroom for energirigtigt byggeri for alle, der passerer på motorvejen ind til Svendborg. SEF ønsker løbende at styrke det signal om, at klima og miljø er selvskrevne på et elselskabs agenda. Ung på Sydfyn og i SEF SEF ser det som en naturlig samfundsopgave at bidrage til at unge mennesker får et svendebrev og uddannelsesbevis. Ved udgangen af 2014 havde SEF 14 personer med indgået lærekontrakt - fordelt med 12 elektrikerlærlinge, en kontorelev samt en IT-elev. SEF investerer gerne tid og ressourcer i at samarbejde med de fynske uddannelsesinstitutioner. Dette er en win-win opgave, idet SEF udfordres af unge kreativt tænkende elever, der til gengæld får afprøvet deres evner væk fra skolemiljøet i den virkelige verden. SEF investerer i Sydfyn SEF giver kunderne mulighed for at donere penge som en del af deres el- og gasforbrug til foreninger efter eget valg, når de vælger at købe deres energi via en SupportEnergi-aftale. Lokale foreninger kan tilmelde sig aftalen og dermed få del i pengene ved at informere deres medlemmer om, at de kan donere Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

20 Som en mere vidtrækkende håndsrækning til Sydfyn planlægger SEF at stifte en almennyttig fond, der bl.a. investerer i energi- og klimarigtige tiltag og uddeler fondsmidler for op til 2 millioner årligt i minimum 10 år. SEF stifter fonden, fordi et attraktivt Sydfyn i bevægelse er forudsætningen for at drive virksomhed. Vores Lys for fynske kunstnere SEF s domicil Vores Lys er et flot bygningsværk, som skal komme hele Sydfyn til gavn. Derfor giver SEF kunsten en hjælpende hånd ved at tilbyde fynske kunstnere at udstille i domicilet og med at blive set og oplevet. SEF s kunstpolitik blev indført i efteråret 2013, hvor to kunstnere udstillede. I 2014 tiltrådte et nyt kunstudvalg og den nuværende ordning blev besluttet. Der var syv udstillinger i 2014, hvoraf nogle kørte parallelt. Miljø SEF investerer i grøn energi SEF har flyttet en del af egenkapitalen fra andre investeringer til investeringer i vedvarende grøn energi. I 2014 købte SEF 19 vindmøller, således at virksomheden nu samlet ejer 20 vindmøller 19 i Tyskland og én i Danmark. Det er et skridt imod en endnu grønnere profil og et stærkt ønske om at påvirke produktionen af energi i en miljørigtig retning. De 20 vindmøller forventes at have en årlig elproduktion på MWh svarende til forsyning af en tredjedel af hele det område, SEF dækker - eller halvdelen af husstandene i Svendborg. SEF s strategiske partnerskaber SEF lægger i sin strategi for op til udbygning af strategiske partnerskaber inden for klimavenlige tiltag. Partnerskaberne kan være med f.eks. uddannelses- og forskningsinstitutioner, etablerede eller nystartede virksomheder og NGO er. SEF har allerede partnerskaber med f.eks. brancheorganisationer, GO2Green og tilknyttede håndværkere og Energirenoveringshjulet under Energilandsby5762. SEF s energirådgivning Energirådgivningen til private foregår i dag ved hjælp af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. det lokale initiativ Energirenoveringshjulet under Energilandsby5762. På erhvervssiden har SEF to fuldtidsansatte energirådgivere, der selv kører ud, screener og udfører rådgivning. SEF s egen energi- og miljøpolitik Som forsyningsvirksomhed med pligt til energioptimering, har SEF konstant fokus på virksomhedens eget energiforbrug samt klima- og miljøbelastning. 250 kvm. solceller skal bidrage til energiforbruget hos SEF, og der investeres i permanent måleudstyr til kortlægning af SEF s forbrug. Domicilet er inddelt i belysningszoner, der hver især styres individuelt alt efter bevægelse og mængden af sollys. Yderligere er lyskilderne af typen lavenergi, og udendørsbelysningen er LED. Al varme- og køleforsyning klares via et jordvarmeanlæg. Der er i alt nedgravet 10,4 km jordvarmeslanger i bakken bag SEF. Derudover er CTS-anlægget (Central Tilstandskontrol og Styring) konstrueret således, at den varme, som serverne i serverrummet genererer, anvendes til opvarmning af bygningen og brugsvandet. Det sker via varmevekslere. SEF har opsat vandbesparende toiletter over alt. Regnvand på taget opfanges af græstaget, så regnvand og resterende overfladevand separeres fra det øvrige spildevand og ledes til en nyetableret sø, inden det føres til kommunens afløb for overfladevand. SEF har i alt 45 køretøjer, hvoraf en er en elbil, to er benzinbiler og resten dieselbiler. Affaldshåndtering og cirkulær økonomi SEF arbejder kontinuerligt på at optimere sorteringen og mængden af affald. Der kildesorteres over alt, og papir fra alle papirkurve bliver sendt til makulering og genbrug. Yderligere har nye og energirigtige kopimaskiner medført ændrede kopieringsvaner, der tilsvarende har nedbragt forbruget af energi og papir. Affaldsprodukter, som f.eks. pap, plast, bly, olie, metal fra opgaver i marken og ved kunderne, tages med retur og bortskaffes eller genvindes korrekt via kontrollerede samarbejdspartnere. Leverandørstyring SEF tilstræber at handle lokalt. Der foreligger dog ingen formaliseret politik for etiske leverandørkrav ved indkøb af materialer, udstyr etc. Indkøb varetages centralt, og kvalitetsniveauet fastholdes i veldefinerede processer. Således vurderes alle leverandører løbende på deres formåen ud fra SEF s ønsker og krav, som ikke bare er prisen, men flere relevante parametre. Kvalitetsledelsessystemet QMS bidrager også her 38 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank ÅRSRAPPORT 2012 ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18 Banker Sydbank Nordea Danske Bank INDHOLD 5 års OVERSIGT 6 HØJDEPUNKTER i 2012 7 DIREKTIONENS RAPPORT

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere