U DBUD AF STK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U DBUD AF 2.682.706 STK."

Transkript

1 Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR TIL KURS 235 Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af nominelt kr aktier fordelt på aktier á nom. kr. 100 i EjendomsSelskabet Norden A/S. Aktierne udbydes med fortegningsret i forholdet 2:1 for EjendomsSelskabet Norden A/S aktionærer i perioden fra 24. juni 1999 til 7. juli Handel med tegningsretter finder sted i perioden 21. juni 1999 til 2. juli 1999, begge dage inklusive. De nye aktier vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 12. juli Der er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af 57,53% af de nye aktier. Tegningen af den resterende del af de nye aktier er garanteret af Nykredit Bank A/S og BG Bank A/S. De udbudte aktier har samme rettigheder som de øvrige aktier i EjendomsSelskabet Norden A/S og bærer fuldt udbytte fra og med regnskabsåret Betaling sker mod registrering af aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder Københavns Fondsbørs A/S regler. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger i forbindelse med udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller af emissionsbankerne. Dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller emissionsbankerne til køb eller tegning af aktier i Selskabet. Udleveringen af dette prospekt eller udbuddet af aktier er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse af dette prospekt, anmodes af Selskabet og emissionsbankerne om at indhente oplysninger om disse begrænsninger. Investorer bør undersøge alle relevante risici og lovmæssige forhold, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af aktierne. Nykredit Markets BG Bank A/S Codan Bank A/S 3

2 R Å D H U S P L A D S E N 55 K Ø B E N H A V N V 4

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaring Ansvar og erklæringer Resume Baggrund for kapitalforhøjelsen Hoved- og nøgletal EjendomsSelskabet Norden i et 5-årigt perspektiv Estimat 1999 og forventninger til fremtiden Udbyttepolitik Koncernbeskrivelse Historisk baggrund Målsætning og strategi Investeringspolitik Organisatoriske forhold Selskabets ejendomme pr. 31. marts Værdiansættelse af Selskabets ejendomme Finansielle forhold Bestyrelse, direktion og medarbejderforhold Risikofaktorer Aktiekapital og ejerforhold Øvrige selskabsoplysninger Aktiernes rettigheder Tegningsbetingelser Underskrifter og revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for moderselskab Resultatopgørelse Balance Noter Vedtægter for EjendomsSelskabet Norden A/S Rådgivere

4 B E G R E B S F O R K L A R I N G Boligejendomme Direkte afkast ejendomme Driftsomkostninger Ejerlejlighedsejendomme Erhvervsejendomme Markedsleje Nettoleje Normaliserede tal Overskud ved udlejning Selskabet eller EjendomsSelskabet Norden Tomgangs-/udlejningsprocent Ejendomme, hvor mindst 75% af arealet anvendes til boligformål. Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger i forhold til den gennemsnitlige investering i ejendomme beregnet inden for regnskabsåret. Omkostninger relateret til ejendommenes løbende drift ejendomsskatter, forsikring, vicevært, renhold, ind- og udvendig vedligeholdelse m.v., men excl. administration. Ejendomme udstykket i flere selvstændige enheder (matrikulært). Ejendomme, hvor mindst 25% af arealet anvendes til kontor eller andet erhvervsformål (butik, restauration og lign). Den forventede leje for lejemål af en given standard udlejet på markedsvilkår. Husleje fratrukket driftsomkostninger. Anvendes til f.eks. værdiansættelse og udtrykker helårstal i et normalår og ved 100% udlejning. Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger (excl. administration) direkte relateret til ejendommenes drift. EjendomsSelskabet Norden koncernen, d.v.s. moderselskab med alle dattervirksomheder, jf. note 3 i moderselskabsregnskabet. Tomgangsprocenten er den forventede leje for uudlejede erhvervslejemål sat i forhold til de samlede lejeindtægter ved fuld udlejning. Lejemål fragår tomgangen ved indgåelse af lejeaftaler, uafhængigt af indflytningstidspunktet. Udlejningsprocenten er 100 minus tomgangsprocenten. 6

5 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 7. juni 1999 DIREKTION Jens Chr. Steglich-Petersen Peter Morten Andreassen BESTYRELSE Peter Zobel (formand) Niels Chr. Nielsen (næstformand) Michael Colding-Jørgensen Erik Gregers Hansen Palle Simonsen Christian Kjær 7

6 REVISORERNES ERKLÆRING Årsregnskaber Vi har revideret de af ledelsen aflagte koncernregnskaber og årsregnskaber for 1994, 1995, 1996, 1997 og 1998 og har forsynet disse med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Perioderegnskab Vi har ikke foretaget revision af det af ledelsen aflagte perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts 1999 og kan derfor ikke afgive erklæring herom. Prospektet Udført arbejde Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder hoved- og nøgletal m.v., og har påset, at oplysningerne er i overensstemmelse med de reviderede regnskaber. Gennemgangen af prospektet er foretaget i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for gennemgang af prospekter. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vor gennemgang ikke omfattet ledelsens vurderinger af den fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Konklusion I henhold til Københavns Fondsbørs regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende koncernen og moderselskabet, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, er indeholdt i prospektet. København, den 7. juni 1999 KPMG C. Jespersen Birger Kjerri Hansen statsautoriseret revisor Aksel H. Olsen statsautoriseret revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kurt Rasmussen statsautoriseret revisor Tom Hornbøll statsautoriseret revisor ORDFØRENDE EMISSIONSBANKS ERKLÆRING Nykredit Bank A/S skal i egenskab af ordførende emissionsbank herved bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dettes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 7. juni 1999 Nykredit Markets Ordførende emissionsbank 8

7 T O L D B O D G A D E K Ø B E N H A V N K 9

8 R E S U M E Investering i EjendomsSelskabet Norden er investering i en ejendomsportefølje på over 3,6 mia. kr. Ejendomsporteføljen er sammensat af centralt beliggende erhvervs- og boligejendomme i København (66,4% af bogført værdi), erhvervs- og boligejendomme i københavnsområdet (8,5% af bogført værdi) samt en portefølje af udlejede ejerlejligheder (14,9% af bogført værdi), der løbende afhændes i takt med, at de bliver ledige. Endvidere omfatter porteføljen 12 ejendomme i provinsen og 3 ejendomme i Malmø (10,2% af bogført værdi). Udover selve ejendomsporteføljen indebærer investering i EjendomsSelskabet Norden, at man får del i den investerings- og udviklingsmæssige kompetence Selskabet besidder. STRATEGI Siden 1991 har Selskabet fulgt en strategi, der har baseret sig på kontrolleret vækst inden for et snævert geografisk område København. I perioden er investeret ca. 3 mia. kr. i ejendomme, og de samlede ejendomsinvesteringer udgør i dag over 3,6 mia. kr. Baggrunden for strategien har været, at indtjeningsmulighederne i en stor og geografisk samlet ejendomsportefølje overstiger indtjeningsmulighederne i en mindre portefølje med spredte ejendomsinvesteringer. ANVENDELSE AF PROVENUET Provenuet fra nærværende emission vil blive anvendt til at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en betydelig portefølje af boligudlejningsejendomme. Det er Selskabets opfattelse, at den konjunkturmæssige udvikling og etableringen af Øresundsbroen i særdeleshed vil kunne fastholde væksten i Øresundsregionen og virke tiltrækkende på virksomheder, der vælger denne region som brohoved for deres nordeuropæiske aktiviteter. Derved vil en fortsat vækst i efterspørgslen efter lokaler til bolig- og erhvervsmæssige formål skabe gode indtjeningsmuligheder for EjendomsSelskabet Norden. Med udgangspunkt i et soliditetsmål på 40% ønsker EjendomsSelskabet Norden med denne kapitalforhøjelse at styrke sit egenkapitalgrundlag for dermed at kunne udnytte de attraktive investeringsmuligheder og få gavn af de positive fremtidsudsigter, der foreligger i København og Malmø i takt med udbygningen af Øresundsregionen. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN For 1999 ventes et resultat før skat på ca. 190 mio. kr. sammenlignet med 154,4 mio. kr. i I forhold til 1998 kan fremgangen i resultatet før værdireguleringer henføres til vækst i overskud ved udlejning som følge af bedre drift. Endvidere indgår avancen ved salg af anlægsejendomme, mens den budgetterede avance ved salg af ejerlejligheder ligger på niveau med

9 RESUME AF TEGNINGSBETINGELSER Tegningsbeløb: Nominelt kr nye aktier, svarende til stk. á kr. 100, med fortegningsret for Selskabets aktionærer i forholdet 2:1. Tegningsperiode: 24. juni 1999 til 7. juli 1999, begge dage inklusive. Handel med 21. juni 1999 til 2. juli 1999, tegningsretter: begge dage inklusive. Tegningskurs: 235 pr. aktie á kr. 100, franko. Tegningssteder: Nykredit Markets, BG Bank A/S og Codan Bank A/S. Forhåndstilsagn og garantier: Aktionærer repræsenterende 57,53% af Selskabets aktiekapital har afgivet bindende forhåndstilsagn om udnyttelse af tegningsretter. Den resterende del af kapitalforhøjelsen er garanteret af Nykredit Bank A/S og BG Bank A/S. Provenu: Forventet nettoprovenu: Ca. 608 mio. kr. 11

10 B A G G R U N D F O R K A P I T A L F O R H Ø J E L S E N Investering i EjendomsSelskabet Norden er investering i en ejendomsportefølje på over 3,6 mia. kr. Ejendomsporteføljen er sammensat af centralt beliggende erhvervs- og boligejendomme i København (66,4% af bogført værdi), erhvervs- og boligejendomme i københavnsområdet (8,5% af bogført værdi) samt en portefølje af udlejede ejerlejligheder (14,9% af bogført værdi), der løbende afhændes i takt med, at de bliver ledige. Endvidere omfatter porteføljen 12 ejendomme i provinsen og 3 ejendomme i Malmø (10,2% af bogført værdi). Udover selve ejendomsporteføljen indebærer investering i EjendomsSelskabet Norden, at man får del i den investeringsmæssige kompetence, der udmønter sig i evnen til at identificere attraktive investeringsobjekter med et fremtidigt højt indtjeningspotentiale. Hertil kommer kompetence inden for udvikling af ejendomme, idet ejendomme ofte erhverves uden lejere og med et renoveringsbehov, som skaber grundlag for øget afkast i takt med forbedring af ejendommene. Ligeledes giver investering i EjendomsSelskabet Norden adgang til udlejningskompetence. På trods af løbende investeringer i tomme ejendomme, har denne kompetence medført, at tomgangen i Selskabets erhvervsejendomme har været faldende siden Herudover giver investering i EjendomsSelskabet Norden adgang til kompetence inden for administration og drift af fast ejendom, hvor blandt andet stordriftsmulighederne, der knytter sig til fast ejendom, udnyttes både inden for løbende drift og vedligehold samt kontraktadministration. Endelig er investering i EjendomsSelskabet Norden også en investering i et finansielt stærkt selskab, der gennem en høj soliditet opnår gunstige finansieringsvilkår. EjendomsSelskabet Norden har gennem de seneste 5 år, understøttet af en positiv konjunkturudvikling, genereret en stigende indtjening og et afkast af de samlede investeringer, der er øget relativt igennem hele perioden. EjendomsSelskabet Nordens kompetencer Investering Udvikling Ejendomsinvestering på 3,6 mia. kr. omfattende m 2 Udlejning Drift, vedligehold og administration 12

11 STRATEGI Siden 1991 har Selskabet fulgt en strategi, der har baseret sig på kontrolleret vækst inden for et snævert geografisk område - København. I perioden er investeret ca. 3 mia. kr. i ejendomme, og de samlede ejendomsinvesteringer udgør i dag over 3,6 mia. kr. Baggrunden for strategien har været, at indtjeningsmulighederne i en stor og geografisk samlet ejendomsportefølje overstiger indtjeningsmulighederne i en mindre portefølje med spredte ejendomsinvesteringer. Dette begrundes i dels muligheden for at kunne opbygge en organisation med en høj grad af markedskontakt og nærhed til ejendommene og lejerne, og dels i højere grad at kunne udnytte de fordele, der knytter sig til den løbende drift af større ejendomsporteføljer. EjendomsSelskabet Nordens investeringsstrategi har koncentreret sig om køb af erhvervsejendomme, der ofte har været tomme og med et betydeligt renoveringsbehov samt boligejendomme karakteriseret ved en lav leje og et behov for at bringe den indvendige standard op til nutidige forhold. Begge investeringstyper er karakteriseret ved et lavt begyndelsesafkast, hvilket har nødvendiggjort et relativt højt soliditetsmål med 40% som minimum. Selskabets portefølje af udlejede ejerlejligheder sælges i takt med, at de bliver ledige, hvorfor denne kategori afløber over en forventet periode på år. Erfaringerne høstet på baggrund af den fulgte vækststrategi igennem mere end 8 år har bestyrket antagelsen om, at en betydelig geografisk fokuseret portefølje resulterer i mulighed for i større omfang at imødekomme Selskabets lejeres ændrede behov inden for egen portefølje og dermed medvirke til at sikre en lavere tomgang, mulighed for driftsplanlægning gennem udlicitering af ydelser, hvilket resulterer i lavere omkostninger pr. ejendom og bedre styring af kvalitet efter behov, større synlighed og gennemslagskraft overfor kunder, leverandører og offentlige myndigheder, en likviditet i Selskabets aktier, der i stigende grad gør Selskabet til et reelt alternativ til direkte ejendomsinvesteringer. Endelig har Selskabets investeringsstrategi med køb af ejendomme med et renoveringsbehov og et lavt begyndelsesafkast medført stigende værdi af ejendommene som følge af forbedret ejendomsdrift. Et højt soliditetsmål har resulteret i gunstige finansieringsvilkår kombineret med, at Selskabets størrelse og derved finansieringsbehov ligeledes skaber grundlag for synlighed og gennemslagskraft hos finansieringsinstitutterne. Ejendomsselskabet Nordens investeringsstrategi er i 1999 blevet udvidet til også at omfatte Malmø, der med etablering af Øresundsbroen får en nærhed til det centrale København, der gør Malmø til en naturlig del af EjendomsSelskabet Nordens geografiske fokusområde. Medvirkende til at gøre ejendommene i Malmø interessante er blandt andet også højere begyndelsesafkast end på tilsvarende investeringer i København. Det er Selskabets opfattelse, at den valgte strategi er rigtig, og at en fortsat efterlevelse af en geografisk fokuseret vækststrategi vil skabe grundlag for øget effektivisering af den løbende drift og samtidigt medvirke til at forbedre muligheden for servicering af Selskabets lejere og derved bidrage til fortsat stigende indtjening. mulighed for vedligeholdelsesplanlægning, der ved samlede udbud resulterer i lavere omkostninger pr. ejendom, 13

12 ANVENDELSE AF PROVENUET Provenuet fra nærværende emission vil blive anvendt til at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en portefølje af boligudlejningsejendomme med kritisk masse. Det er Selskabets opfattelse, at der både i København og Malmø på nuværende tidspunkt eksisterer investeringsmuligheder, der vil kunne opretholde det årlige investeringsniveau på ca. 400 mio. kr., som Selskabet har fastholdt siden Målet for investeringerne i Malmø er at opnå en størrelse, der berettiger til etablering af egen organisation til varetagelse af de funktioner, der parallelt varetages af EjendomsSelskabet Norden i København. Det vurderes, at en minimumsstørrelse i Malmø ligger i niveauet m 2 svarende til en investeringsvolumen omkring 500 mio. kr. Endvidere har Selskabet afgivet bud på Københavns Kommunehospital ( m 2 ), hvor hospitalsdriften nedlægges over en årrække. Kommunehospitalet anses som velegnet til formål både inden for erhverv og bolig såvel som offentlige formål og undervisning, og afspejler den type ejendomme tomme og med et renoveringsbehov Selskabet ofte har investeret i. Endelig forventes det, at der over en årrække skal investeres op imod 225 mio. kr. i udviklingen af investeringerne på Holmen, hvilket ligeledes vil udnytte en del af Selskabets investeringskapacitet. Det er Selskabets opfattelse, at den konjunkturmæssige udvikling og etableringen af Øresundsbroen i særdeleshed vil kunne fastholde væksten i Øresundsregionen og virke tiltrækkende på virksomheder, der vælger denne region som brohoved for deres nordeuropæiske aktiviteter. Derved vil en fortsat vækst i efterspørgslen efter lokaler til bolig- og erhvervsmæssige formål skabe gode indtjeningsmuligheder for EjendomsSelskabet Norden. Med udgangspunkt i et soliditetsmål på 40% ønsker EjendomsSelskabet Norden med denne kapitalforhøjelse at styrke sit egenkapitalgrundlag for dermed at kunne udnytte de attraktive investeringsmuligheder og få gavn af de positive fremtidsudsigter, der foreligger i København og Malmø i takt med udbygningen af Øresundsregionen. 14

13 H.C. A N D E R S E N S B O U L E V A R D 49 K Ø B E N H A V N V 15

14 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Huslejeindtægter 334,5 304,6 246,5 202,1 200,6 Driftsomkostninger -135,2-131,9-99,2-84,8-93,6 Overskud ved udlejning af ejendomme 199,3 172,7 147,3 117,3 107,0 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 48,8 31,8 25,7 15,1 2,8 Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Adm. omkostninger incl. afskrivninger -23,9-20,9-19,3-17,8-21,9 Resultat før finansiering 224,2 183,6 153,7 114,6 87,9 Finansieringsomkostninger -120,5-115,2-112,0-88,1-76,9 Resultat før kurs- og værdireguleringer 103,7 68,4 41,7 26,5 11,0 Kursregulering af værdipapirer 0,6 1,4 1,8 8,3-9,7 Værdiregulering af ejendomme 50,1 35,4 10,1 6,9 0,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster 154,4 105,2 53,6 41,7 1,3 Skat af ordinært resultat -42,2-35,9-18,4-14,3-0,6 Ordinært resultat efter skat 112,2 69,3 35,2 27,4 0,7 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 Årets resultat 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Balance Aktiver Ejendomme: Erhvervsejendomme 2.523, , , , ,9 Boligejendomme 562,4 514,4 376,2 289,8 261,0 Ejerlejligheder 563,5 571,1 476,8 502,1 441,9 Ejendomme i alt 3.649, , , , ,8 Andre aktiver 133,0 159,9 101,1 82,1 137,1 Likvider og fonds 301,8 202,4 82,6 132,2 144,5 Aktiver i alt 4.084, , , , ,4 Passiver Egenkapital 1.651, , , ,3 966,8 Gæld og hensættelser 2.433, , , , ,6 Passiver i alt 4.084, , , , ,4 Hoved- og nøgletal er opstillet efter de gældende regnskabsprincipper for

15 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder Areal, m 2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Nøgletal *) Selskabskapital, (t.kr.) Forrentning af egenkapital (%) 7,0 5,9 3,2 2,6 0,6 Soliditetsgrad (%) 40,4 42,6 37,7 41,0 43,3 Resultat pr. aktie (kr.) 20,9 16,6 9,8 8,6 0,2 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs, ultimo Kurs / indre værdi 1,14 1,07 0,90 0,69 0,83 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,0 6,5 6,5 6,3 6,0 Cash flow pr. aktie (kr.) 33,1 33,4 29,8 22,9 15,5 Antal medarbejdere Udlejningsprocent, ultimo *) Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. 17

16 Udvikling i balanceposter med angivelse af større transaktioner Ejendomsaktieselskabet Norden etableres EjendomsaktieSelskabet Norden børsintroduceres EjendomsaktieSelskabet Norden og HD Invest fusioneres EjendomsaktieSelskabet Norden og Aktieselskabet af 15. april 1980 fusioneres EjendomsaktieSelskabet Norden og A/S Christianshavns Oplagspladser fusioneres EjendomsSelskabet Norden A/S erhverver Samona ApS og Amaliegården A/S (Pleiad A/S) Emission og overtagelse af A/S Kalkværksgrundene. 18

17 E J E N D O M S S E L S K A B E T N O R D E N I E T 5- Å R I G T P E R S P E K T I V EjendomsSelskabet Norden har været inde i en gunstig udvikling igennem de seneste 5 år, idet det regnskabsmæssige resultat efter skat er øget fra ca. 0,7 mio. kr. i 1994 til i 1998 at udgøre 112,2 mio. kr. Den positive udvikling kan henføres til en betydelig aktivitetsforøgelse med samlede bruttoinvesteringer i ejendomme på ca. 2,0 mia. kr. i perioden med en tilgang af nye ejendomme på i alt m 2. Årlige bruttoinvesteringer i ejendomme Med til at understøtte den positive resultatudvikling har været og er fortsat en gunstig konjunkturudvikling understøttet af en lav rente, der har resulteret i stigende efterspørgsel efter såvel kontor- og butikslejemål som lejeboliger og ejerlejligheder. Tomgangen i Selskabets erhvervsejendomme er reduceret fra 14,7% medio 1993 til i dag medio ,9%. Udviklingen i tomgang i erhvervslejemål Juli 93 Marts 99 Overskuddet ved udlejning har i perioden haft en vækst på ca. 17%. Selskabets evne til at udvikle og drive ejendomme illustreres gennem en stigende indtjening pr. m 2 gennem perioden. (kr.) Udvikling i nettoleje pr. m 2 Hertil kommer en effektiv omkostningsstyring og et højt moderniseringsomfang i Selskabets boligejendomme. Derved er overskuddet ved udlejning øget fra 53% til 60% af de samlede huslejeindtægter. Avancen ved salg af ejerlejligheder har resulteret i et betydeligt indtjeningsbidrag, omend relativt faldende, i forhold til resultatet før kursog værdireguleringer. Salgsprisen målt pr. m 2 er i perioden steget med 63%, og avancen målt pr. m 2 øget med 650%. Udover de stigende salgspriser har udviklingen i salgsomkostningerne (direkte salgsomkostninger og istandsættelser i forbindelse med salget) udvist en langt mere afdæmpet udvikling. Dette skyldes, at EjendomsSelskabet Norden har valgt i betydeligt mindre omfang end tidligere at istandsætte lejlighederne i forbindelse med salget. 19

18 Avance ved salg af ejerlejligheder målt pr. m 2 (kr.) Salgspris Salgsomkostninger Kostpris Avance Ejendommenes resultat er øget med 126% i perioden , hvilket samtidigt har bevirket, at ejendommenes direkte afkast er øget med 29% for i 1998 at udgøre 7,2% i forhold til de gennemsnitlige ejendomsinvesteringer. Udgifterne til finansiering er siden 1994 øget med ca. 57%, hvilket afspejler den fortsat stigende aktivitet i EjendomsSelskabet Norden med investeringer i ejendomme, der er øget med 87% siden Den relativt mindre stigningstakt Udviklingen i ejendommenes direkte afkast i renteudgifterne (mio.kr.) afspejler det faldende renteniveau, der kan konstateres Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 gennem 90 erne, samt forbedrede Gennemsnitlig investering i ejendomme 3.440, , , , ,7 lånevilkår for Ejen- domsselskabet Norden. Den gennemsnitlige forrentning af Selskabets ren- Ejendommenes direkte afkast, % 7,2 6,8 6,6 6,0 5,6 tebærende nettogæld er i perioden faldet Selskabets omkostninger til administration har udviklet sig i et noget mere moderat tempo. Den relative kapacitetsindsats er således faldet i takt med Selskabets stigende aktivitet. Målt som andel af ejendommenes resultat er administrationsomkostningerne incl. afskrivninger på driftsmidler faldet fra i 1994 at udgøre 24,1% til i 1998 at udgøre 9,6%. Dette illustrerer de stordriftsfordele, der efter Selskabets opfattelse kendetegner drift af fast ejendom. fra 8,3% til 7,1%, svarende til en årlig rentebesparelse på 20 mio. kr. målt med udgangspunkt i den gennemsnitlige rentebærende gæld i Afskrivning af kurstab er indeholdt i renteudgifterne og udgør ca. 0,2% point, og den gennemsnitlige rente på Selskabets bank- og prioritetsgæld udgør her medio ,2% sammenholdt med 6,6% ultimo Den gennemsnitlige fastrenteperiode på Selskabets rentebærende gæld udgør i gennemsnit 12 år. Udviklingen i administrationsomkostninger (mio.kr.) Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Administrationsomkostninger incl. afskrivning (brutto) 23,9 20,9 19,3 19,2 26,5 Omkostningsprocent 9,6 10,2 11,2 14,5 24,1 20

19 Forrentning af rentebærende nettogæld incl. bidrag og afskrivning af kurstab (mio.kr.) Gennemsnitlig gæld Finansieringsudgift 120,5 115,2 112,0 88,1 76,9 Forrentning af gæld (%) 7,1 7,4 8,0 8,0 8,3 Siden 1995 har Selskabet værdiansat ejendomsporteføljen til en forsigtigt anslået markedsværdi. De positive værdireguleringer på bolig- og erhvervsejendomme kan alene henføres til bedre drift i ejendommene, idet der gennem hele perioden er anvendt stort set uændrede afkastkrav, mens reguleringen af ejerlejlighedsporteføljen i 1998 kan henføres til stigende salgspriser. For en uddybning af værdiansættelsen af Selskabets ejendomme henvises til afsnittet Værdiansættelse af Selskabets ejendomme. Selskabet afsætter fuld udskudt skat, og denne udgør pr. 31. december mio. kr. Den faktiske betalbare skat ligger på et meget begrænset niveau som følge af skattemæssige afskrivninger og fremførbare skattemæssige underskud overtaget i forbindelse med køb af selskaber. Udviklingen i egenkapitalen afspejler Selskabets overordnede politik om løbende at udlodde en betydelig del af overskuddet. Selskabet har i perioden haft en samlet indtjening på 247,0 mio. kr. og samlede udbyttebetalinger på 137,3 mio. kr., svarende til 55,6%. Et væsentligt element i egenkapitalforøgelsen Værdiregulering af Selskabets ejendomme på 664,9 (t.kr.) mio. kr. er således 3 gennemførte Erhvervsejendomme kapitalforhøjelser med et samlet nettoprovenu Boligejendomme på 561,9 mio. kr. For en uddybning Ejerlejligheder af Selskabets udbyt- Total tepolitik henvises til afsnittet Udbyttepolitik. Egenkapitaludviklingen (mio.kr.) Total Egenkapital primo 986, , , ,3 966,8 986,3 Årets resultat 247,0 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Udbytte -137,3-37,7-34,9-23,3-22,6-18,8 Kapitalforhøjelse, netto 561,9 0,0 433,6 0,0 128,3 0,0 Afskrivning af goodwill -4,5 0,0-4,5 0,0 0,0 0,0 Anden regulering -2,2 0,0 0,0 0,0-0,8-1,4 Egenkapital ultimo 1.651, , , , ,3 966,8 21

20 Udviklingen i cash flow genereret fra driften afspejler den generelt positive udvikling EjendomsSelskabet Norden har realiseret igennem de senere år. Den løbende likviditet, der genereres fra driften, ligger på et højere niveau end de regnskabsmæssige resultater, idet der i resultatopgørelsen udgiftsføres en række ikke likviditetskrævende poster såsom kostpriser på solgte ejerlejligheder og ejendomme samt hensættelse til udskudt skat. Omvendt fragår de ikke likviditetsgenererende poster såsom værdireguleringer. I 1998 genererede Selskabet et cash flow, der svarer til 9,4% af markedsværdien ultimo (børskurs 351). Ved børskursen pr. 18. maj 1999 på 320 overstiger cash flowet (i 1998) 10% af den samlede markedsværdi p.a., hvilket Selskabets ledelse anser som højt for en ejendomsaktie. Cash flow fra driften (t.kr.) Cash flow fra driften Børsværdi ultimo Cashflow / børsværdi (%) 9,4 8,6 10,9 14,5 16,0 Kursudvikling i EjendomsSelskabet Norden i forhold til KFX- og BMX- index (2. januar 1996 = 100) Daglig omsætning på Københavns Fondsbørs i kursværdi, DKK 2. januar maj 1999 Omsætning (mio.kr.) 2. januar maj 99 Omsætning Norden KFX BMX 22

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere