U DBUD AF STK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U DBUD AF 2.682.706 STK."

Transkript

1 Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR TIL KURS 235 Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af nominelt kr aktier fordelt på aktier á nom. kr. 100 i EjendomsSelskabet Norden A/S. Aktierne udbydes med fortegningsret i forholdet 2:1 for EjendomsSelskabet Norden A/S aktionærer i perioden fra 24. juni 1999 til 7. juli Handel med tegningsretter finder sted i perioden 21. juni 1999 til 2. juli 1999, begge dage inklusive. De nye aktier vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 12. juli Der er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af 57,53% af de nye aktier. Tegningen af den resterende del af de nye aktier er garanteret af Nykredit Bank A/S og BG Bank A/S. De udbudte aktier har samme rettigheder som de øvrige aktier i EjendomsSelskabet Norden A/S og bærer fuldt udbytte fra og med regnskabsåret Betaling sker mod registrering af aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder Københavns Fondsbørs A/S regler. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger i forbindelse med udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller af emissionsbankerne. Dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller emissionsbankerne til køb eller tegning af aktier i Selskabet. Udleveringen af dette prospekt eller udbuddet af aktier er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse af dette prospekt, anmodes af Selskabet og emissionsbankerne om at indhente oplysninger om disse begrænsninger. Investorer bør undersøge alle relevante risici og lovmæssige forhold, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af aktierne. Nykredit Markets BG Bank A/S Codan Bank A/S 3

2 R Å D H U S P L A D S E N 55 K Ø B E N H A V N V 4

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaring Ansvar og erklæringer Resume Baggrund for kapitalforhøjelsen Hoved- og nøgletal EjendomsSelskabet Norden i et 5-årigt perspektiv Estimat 1999 og forventninger til fremtiden Udbyttepolitik Koncernbeskrivelse Historisk baggrund Målsætning og strategi Investeringspolitik Organisatoriske forhold Selskabets ejendomme pr. 31. marts Værdiansættelse af Selskabets ejendomme Finansielle forhold Bestyrelse, direktion og medarbejderforhold Risikofaktorer Aktiekapital og ejerforhold Øvrige selskabsoplysninger Aktiernes rettigheder Tegningsbetingelser Underskrifter og revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for moderselskab Resultatopgørelse Balance Noter Vedtægter for EjendomsSelskabet Norden A/S Rådgivere

4 B E G R E B S F O R K L A R I N G Boligejendomme Direkte afkast ejendomme Driftsomkostninger Ejerlejlighedsejendomme Erhvervsejendomme Markedsleje Nettoleje Normaliserede tal Overskud ved udlejning Selskabet eller EjendomsSelskabet Norden Tomgangs-/udlejningsprocent Ejendomme, hvor mindst 75% af arealet anvendes til boligformål. Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger i forhold til den gennemsnitlige investering i ejendomme beregnet inden for regnskabsåret. Omkostninger relateret til ejendommenes løbende drift ejendomsskatter, forsikring, vicevært, renhold, ind- og udvendig vedligeholdelse m.v., men excl. administration. Ejendomme udstykket i flere selvstændige enheder (matrikulært). Ejendomme, hvor mindst 25% af arealet anvendes til kontor eller andet erhvervsformål (butik, restauration og lign). Den forventede leje for lejemål af en given standard udlejet på markedsvilkår. Husleje fratrukket driftsomkostninger. Anvendes til f.eks. værdiansættelse og udtrykker helårstal i et normalår og ved 100% udlejning. Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger (excl. administration) direkte relateret til ejendommenes drift. EjendomsSelskabet Norden koncernen, d.v.s. moderselskab med alle dattervirksomheder, jf. note 3 i moderselskabsregnskabet. Tomgangsprocenten er den forventede leje for uudlejede erhvervslejemål sat i forhold til de samlede lejeindtægter ved fuld udlejning. Lejemål fragår tomgangen ved indgåelse af lejeaftaler, uafhængigt af indflytningstidspunktet. Udlejningsprocenten er 100 minus tomgangsprocenten. 6

5 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 7. juni 1999 DIREKTION Jens Chr. Steglich-Petersen Peter Morten Andreassen BESTYRELSE Peter Zobel (formand) Niels Chr. Nielsen (næstformand) Michael Colding-Jørgensen Erik Gregers Hansen Palle Simonsen Christian Kjær 7

6 REVISORERNES ERKLÆRING Årsregnskaber Vi har revideret de af ledelsen aflagte koncernregnskaber og årsregnskaber for 1994, 1995, 1996, 1997 og 1998 og har forsynet disse med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Perioderegnskab Vi har ikke foretaget revision af det af ledelsen aflagte perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts 1999 og kan derfor ikke afgive erklæring herom. Prospektet Udført arbejde Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder hoved- og nøgletal m.v., og har påset, at oplysningerne er i overensstemmelse med de reviderede regnskaber. Gennemgangen af prospektet er foretaget i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for gennemgang af prospekter. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vor gennemgang ikke omfattet ledelsens vurderinger af den fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Konklusion I henhold til Københavns Fondsbørs regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende koncernen og moderselskabet, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, er indeholdt i prospektet. København, den 7. juni 1999 KPMG C. Jespersen Birger Kjerri Hansen statsautoriseret revisor Aksel H. Olsen statsautoriseret revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kurt Rasmussen statsautoriseret revisor Tom Hornbøll statsautoriseret revisor ORDFØRENDE EMISSIONSBANKS ERKLÆRING Nykredit Bank A/S skal i egenskab af ordførende emissionsbank herved bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dettes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 7. juni 1999 Nykredit Markets Ordførende emissionsbank 8

7 T O L D B O D G A D E K Ø B E N H A V N K 9

8 R E S U M E Investering i EjendomsSelskabet Norden er investering i en ejendomsportefølje på over 3,6 mia. kr. Ejendomsporteføljen er sammensat af centralt beliggende erhvervs- og boligejendomme i København (66,4% af bogført værdi), erhvervs- og boligejendomme i københavnsområdet (8,5% af bogført værdi) samt en portefølje af udlejede ejerlejligheder (14,9% af bogført værdi), der løbende afhændes i takt med, at de bliver ledige. Endvidere omfatter porteføljen 12 ejendomme i provinsen og 3 ejendomme i Malmø (10,2% af bogført værdi). Udover selve ejendomsporteføljen indebærer investering i EjendomsSelskabet Norden, at man får del i den investerings- og udviklingsmæssige kompetence Selskabet besidder. STRATEGI Siden 1991 har Selskabet fulgt en strategi, der har baseret sig på kontrolleret vækst inden for et snævert geografisk område København. I perioden er investeret ca. 3 mia. kr. i ejendomme, og de samlede ejendomsinvesteringer udgør i dag over 3,6 mia. kr. Baggrunden for strategien har været, at indtjeningsmulighederne i en stor og geografisk samlet ejendomsportefølje overstiger indtjeningsmulighederne i en mindre portefølje med spredte ejendomsinvesteringer. ANVENDELSE AF PROVENUET Provenuet fra nærværende emission vil blive anvendt til at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en betydelig portefølje af boligudlejningsejendomme. Det er Selskabets opfattelse, at den konjunkturmæssige udvikling og etableringen af Øresundsbroen i særdeleshed vil kunne fastholde væksten i Øresundsregionen og virke tiltrækkende på virksomheder, der vælger denne region som brohoved for deres nordeuropæiske aktiviteter. Derved vil en fortsat vækst i efterspørgslen efter lokaler til bolig- og erhvervsmæssige formål skabe gode indtjeningsmuligheder for EjendomsSelskabet Norden. Med udgangspunkt i et soliditetsmål på 40% ønsker EjendomsSelskabet Norden med denne kapitalforhøjelse at styrke sit egenkapitalgrundlag for dermed at kunne udnytte de attraktive investeringsmuligheder og få gavn af de positive fremtidsudsigter, der foreligger i København og Malmø i takt med udbygningen af Øresundsregionen. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN For 1999 ventes et resultat før skat på ca. 190 mio. kr. sammenlignet med 154,4 mio. kr. i I forhold til 1998 kan fremgangen i resultatet før værdireguleringer henføres til vækst i overskud ved udlejning som følge af bedre drift. Endvidere indgår avancen ved salg af anlægsejendomme, mens den budgetterede avance ved salg af ejerlejligheder ligger på niveau med

9 RESUME AF TEGNINGSBETINGELSER Tegningsbeløb: Nominelt kr nye aktier, svarende til stk. á kr. 100, med fortegningsret for Selskabets aktionærer i forholdet 2:1. Tegningsperiode: 24. juni 1999 til 7. juli 1999, begge dage inklusive. Handel med 21. juni 1999 til 2. juli 1999, tegningsretter: begge dage inklusive. Tegningskurs: 235 pr. aktie á kr. 100, franko. Tegningssteder: Nykredit Markets, BG Bank A/S og Codan Bank A/S. Forhåndstilsagn og garantier: Aktionærer repræsenterende 57,53% af Selskabets aktiekapital har afgivet bindende forhåndstilsagn om udnyttelse af tegningsretter. Den resterende del af kapitalforhøjelsen er garanteret af Nykredit Bank A/S og BG Bank A/S. Provenu: Forventet nettoprovenu: Ca. 608 mio. kr. 11

10 B A G G R U N D F O R K A P I T A L F O R H Ø J E L S E N Investering i EjendomsSelskabet Norden er investering i en ejendomsportefølje på over 3,6 mia. kr. Ejendomsporteføljen er sammensat af centralt beliggende erhvervs- og boligejendomme i København (66,4% af bogført værdi), erhvervs- og boligejendomme i københavnsområdet (8,5% af bogført værdi) samt en portefølje af udlejede ejerlejligheder (14,9% af bogført værdi), der løbende afhændes i takt med, at de bliver ledige. Endvidere omfatter porteføljen 12 ejendomme i provinsen og 3 ejendomme i Malmø (10,2% af bogført værdi). Udover selve ejendomsporteføljen indebærer investering i EjendomsSelskabet Norden, at man får del i den investeringsmæssige kompetence, der udmønter sig i evnen til at identificere attraktive investeringsobjekter med et fremtidigt højt indtjeningspotentiale. Hertil kommer kompetence inden for udvikling af ejendomme, idet ejendomme ofte erhverves uden lejere og med et renoveringsbehov, som skaber grundlag for øget afkast i takt med forbedring af ejendommene. Ligeledes giver investering i EjendomsSelskabet Norden adgang til udlejningskompetence. På trods af løbende investeringer i tomme ejendomme, har denne kompetence medført, at tomgangen i Selskabets erhvervsejendomme har været faldende siden Herudover giver investering i EjendomsSelskabet Norden adgang til kompetence inden for administration og drift af fast ejendom, hvor blandt andet stordriftsmulighederne, der knytter sig til fast ejendom, udnyttes både inden for løbende drift og vedligehold samt kontraktadministration. Endelig er investering i EjendomsSelskabet Norden også en investering i et finansielt stærkt selskab, der gennem en høj soliditet opnår gunstige finansieringsvilkår. EjendomsSelskabet Norden har gennem de seneste 5 år, understøttet af en positiv konjunkturudvikling, genereret en stigende indtjening og et afkast af de samlede investeringer, der er øget relativt igennem hele perioden. EjendomsSelskabet Nordens kompetencer Investering Udvikling Ejendomsinvestering på 3,6 mia. kr. omfattende m 2 Udlejning Drift, vedligehold og administration 12

11 STRATEGI Siden 1991 har Selskabet fulgt en strategi, der har baseret sig på kontrolleret vækst inden for et snævert geografisk område - København. I perioden er investeret ca. 3 mia. kr. i ejendomme, og de samlede ejendomsinvesteringer udgør i dag over 3,6 mia. kr. Baggrunden for strategien har været, at indtjeningsmulighederne i en stor og geografisk samlet ejendomsportefølje overstiger indtjeningsmulighederne i en mindre portefølje med spredte ejendomsinvesteringer. Dette begrundes i dels muligheden for at kunne opbygge en organisation med en høj grad af markedskontakt og nærhed til ejendommene og lejerne, og dels i højere grad at kunne udnytte de fordele, der knytter sig til den løbende drift af større ejendomsporteføljer. EjendomsSelskabet Nordens investeringsstrategi har koncentreret sig om køb af erhvervsejendomme, der ofte har været tomme og med et betydeligt renoveringsbehov samt boligejendomme karakteriseret ved en lav leje og et behov for at bringe den indvendige standard op til nutidige forhold. Begge investeringstyper er karakteriseret ved et lavt begyndelsesafkast, hvilket har nødvendiggjort et relativt højt soliditetsmål med 40% som minimum. Selskabets portefølje af udlejede ejerlejligheder sælges i takt med, at de bliver ledige, hvorfor denne kategori afløber over en forventet periode på år. Erfaringerne høstet på baggrund af den fulgte vækststrategi igennem mere end 8 år har bestyrket antagelsen om, at en betydelig geografisk fokuseret portefølje resulterer i mulighed for i større omfang at imødekomme Selskabets lejeres ændrede behov inden for egen portefølje og dermed medvirke til at sikre en lavere tomgang, mulighed for driftsplanlægning gennem udlicitering af ydelser, hvilket resulterer i lavere omkostninger pr. ejendom og bedre styring af kvalitet efter behov, større synlighed og gennemslagskraft overfor kunder, leverandører og offentlige myndigheder, en likviditet i Selskabets aktier, der i stigende grad gør Selskabet til et reelt alternativ til direkte ejendomsinvesteringer. Endelig har Selskabets investeringsstrategi med køb af ejendomme med et renoveringsbehov og et lavt begyndelsesafkast medført stigende værdi af ejendommene som følge af forbedret ejendomsdrift. Et højt soliditetsmål har resulteret i gunstige finansieringsvilkår kombineret med, at Selskabets størrelse og derved finansieringsbehov ligeledes skaber grundlag for synlighed og gennemslagskraft hos finansieringsinstitutterne. Ejendomsselskabet Nordens investeringsstrategi er i 1999 blevet udvidet til også at omfatte Malmø, der med etablering af Øresundsbroen får en nærhed til det centrale København, der gør Malmø til en naturlig del af EjendomsSelskabet Nordens geografiske fokusområde. Medvirkende til at gøre ejendommene i Malmø interessante er blandt andet også højere begyndelsesafkast end på tilsvarende investeringer i København. Det er Selskabets opfattelse, at den valgte strategi er rigtig, og at en fortsat efterlevelse af en geografisk fokuseret vækststrategi vil skabe grundlag for øget effektivisering af den løbende drift og samtidigt medvirke til at forbedre muligheden for servicering af Selskabets lejere og derved bidrage til fortsat stigende indtjening. mulighed for vedligeholdelsesplanlægning, der ved samlede udbud resulterer i lavere omkostninger pr. ejendom, 13

12 ANVENDELSE AF PROVENUET Provenuet fra nærværende emission vil blive anvendt til at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en portefølje af boligudlejningsejendomme med kritisk masse. Det er Selskabets opfattelse, at der både i København og Malmø på nuværende tidspunkt eksisterer investeringsmuligheder, der vil kunne opretholde det årlige investeringsniveau på ca. 400 mio. kr., som Selskabet har fastholdt siden Målet for investeringerne i Malmø er at opnå en størrelse, der berettiger til etablering af egen organisation til varetagelse af de funktioner, der parallelt varetages af EjendomsSelskabet Norden i København. Det vurderes, at en minimumsstørrelse i Malmø ligger i niveauet m 2 svarende til en investeringsvolumen omkring 500 mio. kr. Endvidere har Selskabet afgivet bud på Københavns Kommunehospital ( m 2 ), hvor hospitalsdriften nedlægges over en årrække. Kommunehospitalet anses som velegnet til formål både inden for erhverv og bolig såvel som offentlige formål og undervisning, og afspejler den type ejendomme tomme og med et renoveringsbehov Selskabet ofte har investeret i. Endelig forventes det, at der over en årrække skal investeres op imod 225 mio. kr. i udviklingen af investeringerne på Holmen, hvilket ligeledes vil udnytte en del af Selskabets investeringskapacitet. Det er Selskabets opfattelse, at den konjunkturmæssige udvikling og etableringen af Øresundsbroen i særdeleshed vil kunne fastholde væksten i Øresundsregionen og virke tiltrækkende på virksomheder, der vælger denne region som brohoved for deres nordeuropæiske aktiviteter. Derved vil en fortsat vækst i efterspørgslen efter lokaler til bolig- og erhvervsmæssige formål skabe gode indtjeningsmuligheder for EjendomsSelskabet Norden. Med udgangspunkt i et soliditetsmål på 40% ønsker EjendomsSelskabet Norden med denne kapitalforhøjelse at styrke sit egenkapitalgrundlag for dermed at kunne udnytte de attraktive investeringsmuligheder og få gavn af de positive fremtidsudsigter, der foreligger i København og Malmø i takt med udbygningen af Øresundsregionen. 14

13 H.C. A N D E R S E N S B O U L E V A R D 49 K Ø B E N H A V N V 15

14 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Huslejeindtægter 334,5 304,6 246,5 202,1 200,6 Driftsomkostninger -135,2-131,9-99,2-84,8-93,6 Overskud ved udlejning af ejendomme 199,3 172,7 147,3 117,3 107,0 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 48,8 31,8 25,7 15,1 2,8 Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Adm. omkostninger incl. afskrivninger -23,9-20,9-19,3-17,8-21,9 Resultat før finansiering 224,2 183,6 153,7 114,6 87,9 Finansieringsomkostninger -120,5-115,2-112,0-88,1-76,9 Resultat før kurs- og værdireguleringer 103,7 68,4 41,7 26,5 11,0 Kursregulering af værdipapirer 0,6 1,4 1,8 8,3-9,7 Værdiregulering af ejendomme 50,1 35,4 10,1 6,9 0,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster 154,4 105,2 53,6 41,7 1,3 Skat af ordinært resultat -42,2-35,9-18,4-14,3-0,6 Ordinært resultat efter skat 112,2 69,3 35,2 27,4 0,7 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 Årets resultat 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Balance Aktiver Ejendomme: Erhvervsejendomme 2.523, , , , ,9 Boligejendomme 562,4 514,4 376,2 289,8 261,0 Ejerlejligheder 563,5 571,1 476,8 502,1 441,9 Ejendomme i alt 3.649, , , , ,8 Andre aktiver 133,0 159,9 101,1 82,1 137,1 Likvider og fonds 301,8 202,4 82,6 132,2 144,5 Aktiver i alt 4.084, , , , ,4 Passiver Egenkapital 1.651, , , ,3 966,8 Gæld og hensættelser 2.433, , , , ,6 Passiver i alt 4.084, , , , ,4 Hoved- og nøgletal er opstillet efter de gældende regnskabsprincipper for

15 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder Areal, m 2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Nøgletal *) Selskabskapital, (t.kr.) Forrentning af egenkapital (%) 7,0 5,9 3,2 2,6 0,6 Soliditetsgrad (%) 40,4 42,6 37,7 41,0 43,3 Resultat pr. aktie (kr.) 20,9 16,6 9,8 8,6 0,2 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs, ultimo Kurs / indre værdi 1,14 1,07 0,90 0,69 0,83 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,0 6,5 6,5 6,3 6,0 Cash flow pr. aktie (kr.) 33,1 33,4 29,8 22,9 15,5 Antal medarbejdere Udlejningsprocent, ultimo *) Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. 17

16 Udvikling i balanceposter med angivelse af større transaktioner Ejendomsaktieselskabet Norden etableres EjendomsaktieSelskabet Norden børsintroduceres EjendomsaktieSelskabet Norden og HD Invest fusioneres EjendomsaktieSelskabet Norden og Aktieselskabet af 15. april 1980 fusioneres EjendomsaktieSelskabet Norden og A/S Christianshavns Oplagspladser fusioneres EjendomsSelskabet Norden A/S erhverver Samona ApS og Amaliegården A/S (Pleiad A/S) Emission og overtagelse af A/S Kalkværksgrundene. 18

17 E J E N D O M S S E L S K A B E T N O R D E N I E T 5- Å R I G T P E R S P E K T I V EjendomsSelskabet Norden har været inde i en gunstig udvikling igennem de seneste 5 år, idet det regnskabsmæssige resultat efter skat er øget fra ca. 0,7 mio. kr. i 1994 til i 1998 at udgøre 112,2 mio. kr. Den positive udvikling kan henføres til en betydelig aktivitetsforøgelse med samlede bruttoinvesteringer i ejendomme på ca. 2,0 mia. kr. i perioden med en tilgang af nye ejendomme på i alt m 2. Årlige bruttoinvesteringer i ejendomme Med til at understøtte den positive resultatudvikling har været og er fortsat en gunstig konjunkturudvikling understøttet af en lav rente, der har resulteret i stigende efterspørgsel efter såvel kontor- og butikslejemål som lejeboliger og ejerlejligheder. Tomgangen i Selskabets erhvervsejendomme er reduceret fra 14,7% medio 1993 til i dag medio ,9%. Udviklingen i tomgang i erhvervslejemål Juli 93 Marts 99 Overskuddet ved udlejning har i perioden haft en vækst på ca. 17%. Selskabets evne til at udvikle og drive ejendomme illustreres gennem en stigende indtjening pr. m 2 gennem perioden. (kr.) Udvikling i nettoleje pr. m 2 Hertil kommer en effektiv omkostningsstyring og et højt moderniseringsomfang i Selskabets boligejendomme. Derved er overskuddet ved udlejning øget fra 53% til 60% af de samlede huslejeindtægter. Avancen ved salg af ejerlejligheder har resulteret i et betydeligt indtjeningsbidrag, omend relativt faldende, i forhold til resultatet før kursog værdireguleringer. Salgsprisen målt pr. m 2 er i perioden steget med 63%, og avancen målt pr. m 2 øget med 650%. Udover de stigende salgspriser har udviklingen i salgsomkostningerne (direkte salgsomkostninger og istandsættelser i forbindelse med salget) udvist en langt mere afdæmpet udvikling. Dette skyldes, at EjendomsSelskabet Norden har valgt i betydeligt mindre omfang end tidligere at istandsætte lejlighederne i forbindelse med salget. 19

18 Avance ved salg af ejerlejligheder målt pr. m 2 (kr.) Salgspris Salgsomkostninger Kostpris Avance Ejendommenes resultat er øget med 126% i perioden , hvilket samtidigt har bevirket, at ejendommenes direkte afkast er øget med 29% for i 1998 at udgøre 7,2% i forhold til de gennemsnitlige ejendomsinvesteringer. Udgifterne til finansiering er siden 1994 øget med ca. 57%, hvilket afspejler den fortsat stigende aktivitet i EjendomsSelskabet Norden med investeringer i ejendomme, der er øget med 87% siden Den relativt mindre stigningstakt Udviklingen i ejendommenes direkte afkast i renteudgifterne (mio.kr.) afspejler det faldende renteniveau, der kan konstateres Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 gennem 90 erne, samt forbedrede Gennemsnitlig investering i ejendomme 3.440, , , , ,7 lånevilkår for Ejen- domsselskabet Norden. Den gennemsnitlige forrentning af Selskabets ren- Ejendommenes direkte afkast, % 7,2 6,8 6,6 6,0 5,6 tebærende nettogæld er i perioden faldet Selskabets omkostninger til administration har udviklet sig i et noget mere moderat tempo. Den relative kapacitetsindsats er således faldet i takt med Selskabets stigende aktivitet. Målt som andel af ejendommenes resultat er administrationsomkostningerne incl. afskrivninger på driftsmidler faldet fra i 1994 at udgøre 24,1% til i 1998 at udgøre 9,6%. Dette illustrerer de stordriftsfordele, der efter Selskabets opfattelse kendetegner drift af fast ejendom. fra 8,3% til 7,1%, svarende til en årlig rentebesparelse på 20 mio. kr. målt med udgangspunkt i den gennemsnitlige rentebærende gæld i Afskrivning af kurstab er indeholdt i renteudgifterne og udgør ca. 0,2% point, og den gennemsnitlige rente på Selskabets bank- og prioritetsgæld udgør her medio ,2% sammenholdt med 6,6% ultimo Den gennemsnitlige fastrenteperiode på Selskabets rentebærende gæld udgør i gennemsnit 12 år. Udviklingen i administrationsomkostninger (mio.kr.) Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Administrationsomkostninger incl. afskrivning (brutto) 23,9 20,9 19,3 19,2 26,5 Omkostningsprocent 9,6 10,2 11,2 14,5 24,1 20

19 Forrentning af rentebærende nettogæld incl. bidrag og afskrivning af kurstab (mio.kr.) Gennemsnitlig gæld Finansieringsudgift 120,5 115,2 112,0 88,1 76,9 Forrentning af gæld (%) 7,1 7,4 8,0 8,0 8,3 Siden 1995 har Selskabet værdiansat ejendomsporteføljen til en forsigtigt anslået markedsværdi. De positive værdireguleringer på bolig- og erhvervsejendomme kan alene henføres til bedre drift i ejendommene, idet der gennem hele perioden er anvendt stort set uændrede afkastkrav, mens reguleringen af ejerlejlighedsporteføljen i 1998 kan henføres til stigende salgspriser. For en uddybning af værdiansættelsen af Selskabets ejendomme henvises til afsnittet Værdiansættelse af Selskabets ejendomme. Selskabet afsætter fuld udskudt skat, og denne udgør pr. 31. december mio. kr. Den faktiske betalbare skat ligger på et meget begrænset niveau som følge af skattemæssige afskrivninger og fremførbare skattemæssige underskud overtaget i forbindelse med køb af selskaber. Udviklingen i egenkapitalen afspejler Selskabets overordnede politik om løbende at udlodde en betydelig del af overskuddet. Selskabet har i perioden haft en samlet indtjening på 247,0 mio. kr. og samlede udbyttebetalinger på 137,3 mio. kr., svarende til 55,6%. Et væsentligt element i egenkapitalforøgelsen Værdiregulering af Selskabets ejendomme på 664,9 (t.kr.) mio. kr. er således 3 gennemførte Erhvervsejendomme kapitalforhøjelser med et samlet nettoprovenu Boligejendomme på 561,9 mio. kr. For en uddybning Ejerlejligheder af Selskabets udbyt- Total tepolitik henvises til afsnittet Udbyttepolitik. Egenkapitaludviklingen (mio.kr.) Total Egenkapital primo 986, , , ,3 966,8 986,3 Årets resultat 247,0 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Udbytte -137,3-37,7-34,9-23,3-22,6-18,8 Kapitalforhøjelse, netto 561,9 0,0 433,6 0,0 128,3 0,0 Afskrivning af goodwill -4,5 0,0-4,5 0,0 0,0 0,0 Anden regulering -2,2 0,0 0,0 0,0-0,8-1,4 Egenkapital ultimo 1.651, , , , ,3 966,8 21

20 Udviklingen i cash flow genereret fra driften afspejler den generelt positive udvikling EjendomsSelskabet Norden har realiseret igennem de senere år. Den løbende likviditet, der genereres fra driften, ligger på et højere niveau end de regnskabsmæssige resultater, idet der i resultatopgørelsen udgiftsføres en række ikke likviditetskrævende poster såsom kostpriser på solgte ejerlejligheder og ejendomme samt hensættelse til udskudt skat. Omvendt fragår de ikke likviditetsgenererende poster såsom værdireguleringer. I 1998 genererede Selskabet et cash flow, der svarer til 9,4% af markedsværdien ultimo (børskurs 351). Ved børskursen pr. 18. maj 1999 på 320 overstiger cash flowet (i 1998) 10% af den samlede markedsværdi p.a., hvilket Selskabets ledelse anser som højt for en ejendomsaktie. Cash flow fra driften (t.kr.) Cash flow fra driften Børsværdi ultimo Cashflow / børsværdi (%) 9,4 8,6 10,9 14,5 16,0 Kursudvikling i EjendomsSelskabet Norden i forhold til KFX- og BMX- index (2. januar 1996 = 100) Daglig omsætning på Københavns Fondsbørs i kursværdi, DKK 2. januar maj 1999 Omsætning (mio.kr.) 2. januar maj 99 Omsætning Norden KFX BMX 22

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den

Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaringer............................... 4 Ledelsens årsberetning............................. 5 Investeringer i 1998............................. 5 A/S

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1998 for perioden 1. januar 31. december 1998 Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1999 for perioden 1. januar 31. december 1999 Det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere