U DBUD AF STK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U DBUD AF 2.682.706 STK."

Transkript

1 Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR TIL KURS 235 Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af nominelt kr aktier fordelt på aktier á nom. kr. 100 i EjendomsSelskabet Norden A/S. Aktierne udbydes med fortegningsret i forholdet 2:1 for EjendomsSelskabet Norden A/S aktionærer i perioden fra 24. juni 1999 til 7. juli Handel med tegningsretter finder sted i perioden 21. juni 1999 til 2. juli 1999, begge dage inklusive. De nye aktier vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 12. juli Der er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af 57,53% af de nye aktier. Tegningen af den resterende del af de nye aktier er garanteret af Nykredit Bank A/S og BG Bank A/S. De udbudte aktier har samme rettigheder som de øvrige aktier i EjendomsSelskabet Norden A/S og bærer fuldt udbytte fra og med regnskabsåret Betaling sker mod registrering af aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder Københavns Fondsbørs A/S regler. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger i forbindelse med udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller af emissionsbankerne. Dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller emissionsbankerne til køb eller tegning af aktier i Selskabet. Udleveringen af dette prospekt eller udbuddet af aktier er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse af dette prospekt, anmodes af Selskabet og emissionsbankerne om at indhente oplysninger om disse begrænsninger. Investorer bør undersøge alle relevante risici og lovmæssige forhold, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af aktierne. Nykredit Markets BG Bank A/S Codan Bank A/S 3

2 R Å D H U S P L A D S E N 55 K Ø B E N H A V N V 4

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaring Ansvar og erklæringer Resume Baggrund for kapitalforhøjelsen Hoved- og nøgletal EjendomsSelskabet Norden i et 5-årigt perspektiv Estimat 1999 og forventninger til fremtiden Udbyttepolitik Koncernbeskrivelse Historisk baggrund Målsætning og strategi Investeringspolitik Organisatoriske forhold Selskabets ejendomme pr. 31. marts Værdiansættelse af Selskabets ejendomme Finansielle forhold Bestyrelse, direktion og medarbejderforhold Risikofaktorer Aktiekapital og ejerforhold Øvrige selskabsoplysninger Aktiernes rettigheder Tegningsbetingelser Underskrifter og revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for moderselskab Resultatopgørelse Balance Noter Vedtægter for EjendomsSelskabet Norden A/S Rådgivere

4 B E G R E B S F O R K L A R I N G Boligejendomme Direkte afkast ejendomme Driftsomkostninger Ejerlejlighedsejendomme Erhvervsejendomme Markedsleje Nettoleje Normaliserede tal Overskud ved udlejning Selskabet eller EjendomsSelskabet Norden Tomgangs-/udlejningsprocent Ejendomme, hvor mindst 75% af arealet anvendes til boligformål. Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger i forhold til den gennemsnitlige investering i ejendomme beregnet inden for regnskabsåret. Omkostninger relateret til ejendommenes løbende drift ejendomsskatter, forsikring, vicevært, renhold, ind- og udvendig vedligeholdelse m.v., men excl. administration. Ejendomme udstykket i flere selvstændige enheder (matrikulært). Ejendomme, hvor mindst 25% af arealet anvendes til kontor eller andet erhvervsformål (butik, restauration og lign). Den forventede leje for lejemål af en given standard udlejet på markedsvilkår. Husleje fratrukket driftsomkostninger. Anvendes til f.eks. værdiansættelse og udtrykker helårstal i et normalår og ved 100% udlejning. Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger (excl. administration) direkte relateret til ejendommenes drift. EjendomsSelskabet Norden koncernen, d.v.s. moderselskab med alle dattervirksomheder, jf. note 3 i moderselskabsregnskabet. Tomgangsprocenten er den forventede leje for uudlejede erhvervslejemål sat i forhold til de samlede lejeindtægter ved fuld udlejning. Lejemål fragår tomgangen ved indgåelse af lejeaftaler, uafhængigt af indflytningstidspunktet. Udlejningsprocenten er 100 minus tomgangsprocenten. 6

5 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 7. juni 1999 DIREKTION Jens Chr. Steglich-Petersen Peter Morten Andreassen BESTYRELSE Peter Zobel (formand) Niels Chr. Nielsen (næstformand) Michael Colding-Jørgensen Erik Gregers Hansen Palle Simonsen Christian Kjær 7

6 REVISORERNES ERKLÆRING Årsregnskaber Vi har revideret de af ledelsen aflagte koncernregnskaber og årsregnskaber for 1994, 1995, 1996, 1997 og 1998 og har forsynet disse med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Perioderegnskab Vi har ikke foretaget revision af det af ledelsen aflagte perioderegnskab for perioden 1. januar til 31. marts 1999 og kan derfor ikke afgive erklæring herom. Prospektet Udført arbejde Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder hoved- og nøgletal m.v., og har påset, at oplysningerne er i overensstemmelse med de reviderede regnskaber. Gennemgangen af prospektet er foretaget i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for gennemgang af prospekter. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vor gennemgang ikke omfattet ledelsens vurderinger af den fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Konklusion I henhold til Københavns Fondsbørs regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende koncernen og moderselskabet, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, er indeholdt i prospektet. København, den 7. juni 1999 KPMG C. Jespersen Birger Kjerri Hansen statsautoriseret revisor Aksel H. Olsen statsautoriseret revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kurt Rasmussen statsautoriseret revisor Tom Hornbøll statsautoriseret revisor ORDFØRENDE EMISSIONSBANKS ERKLÆRING Nykredit Bank A/S skal i egenskab af ordførende emissionsbank herved bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet og dettes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 7. juni 1999 Nykredit Markets Ordførende emissionsbank 8

7 T O L D B O D G A D E K Ø B E N H A V N K 9

8 R E S U M E Investering i EjendomsSelskabet Norden er investering i en ejendomsportefølje på over 3,6 mia. kr. Ejendomsporteføljen er sammensat af centralt beliggende erhvervs- og boligejendomme i København (66,4% af bogført værdi), erhvervs- og boligejendomme i københavnsområdet (8,5% af bogført værdi) samt en portefølje af udlejede ejerlejligheder (14,9% af bogført værdi), der løbende afhændes i takt med, at de bliver ledige. Endvidere omfatter porteføljen 12 ejendomme i provinsen og 3 ejendomme i Malmø (10,2% af bogført værdi). Udover selve ejendomsporteføljen indebærer investering i EjendomsSelskabet Norden, at man får del i den investerings- og udviklingsmæssige kompetence Selskabet besidder. STRATEGI Siden 1991 har Selskabet fulgt en strategi, der har baseret sig på kontrolleret vækst inden for et snævert geografisk område København. I perioden er investeret ca. 3 mia. kr. i ejendomme, og de samlede ejendomsinvesteringer udgør i dag over 3,6 mia. kr. Baggrunden for strategien har været, at indtjeningsmulighederne i en stor og geografisk samlet ejendomsportefølje overstiger indtjeningsmulighederne i en mindre portefølje med spredte ejendomsinvesteringer. ANVENDELSE AF PROVENUET Provenuet fra nærværende emission vil blive anvendt til at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en betydelig portefølje af boligudlejningsejendomme. Det er Selskabets opfattelse, at den konjunkturmæssige udvikling og etableringen af Øresundsbroen i særdeleshed vil kunne fastholde væksten i Øresundsregionen og virke tiltrækkende på virksomheder, der vælger denne region som brohoved for deres nordeuropæiske aktiviteter. Derved vil en fortsat vækst i efterspørgslen efter lokaler til bolig- og erhvervsmæssige formål skabe gode indtjeningsmuligheder for EjendomsSelskabet Norden. Med udgangspunkt i et soliditetsmål på 40% ønsker EjendomsSelskabet Norden med denne kapitalforhøjelse at styrke sit egenkapitalgrundlag for dermed at kunne udnytte de attraktive investeringsmuligheder og få gavn af de positive fremtidsudsigter, der foreligger i København og Malmø i takt med udbygningen af Øresundsregionen. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN For 1999 ventes et resultat før skat på ca. 190 mio. kr. sammenlignet med 154,4 mio. kr. i I forhold til 1998 kan fremgangen i resultatet før værdireguleringer henføres til vækst i overskud ved udlejning som følge af bedre drift. Endvidere indgår avancen ved salg af anlægsejendomme, mens den budgetterede avance ved salg af ejerlejligheder ligger på niveau med

9 RESUME AF TEGNINGSBETINGELSER Tegningsbeløb: Nominelt kr nye aktier, svarende til stk. á kr. 100, med fortegningsret for Selskabets aktionærer i forholdet 2:1. Tegningsperiode: 24. juni 1999 til 7. juli 1999, begge dage inklusive. Handel med 21. juni 1999 til 2. juli 1999, tegningsretter: begge dage inklusive. Tegningskurs: 235 pr. aktie á kr. 100, franko. Tegningssteder: Nykredit Markets, BG Bank A/S og Codan Bank A/S. Forhåndstilsagn og garantier: Aktionærer repræsenterende 57,53% af Selskabets aktiekapital har afgivet bindende forhåndstilsagn om udnyttelse af tegningsretter. Den resterende del af kapitalforhøjelsen er garanteret af Nykredit Bank A/S og BG Bank A/S. Provenu: Forventet nettoprovenu: Ca. 608 mio. kr. 11

10 B A G G R U N D F O R K A P I T A L F O R H Ø J E L S E N Investering i EjendomsSelskabet Norden er investering i en ejendomsportefølje på over 3,6 mia. kr. Ejendomsporteføljen er sammensat af centralt beliggende erhvervs- og boligejendomme i København (66,4% af bogført værdi), erhvervs- og boligejendomme i københavnsområdet (8,5% af bogført værdi) samt en portefølje af udlejede ejerlejligheder (14,9% af bogført værdi), der løbende afhændes i takt med, at de bliver ledige. Endvidere omfatter porteføljen 12 ejendomme i provinsen og 3 ejendomme i Malmø (10,2% af bogført værdi). Udover selve ejendomsporteføljen indebærer investering i EjendomsSelskabet Norden, at man får del i den investeringsmæssige kompetence, der udmønter sig i evnen til at identificere attraktive investeringsobjekter med et fremtidigt højt indtjeningspotentiale. Hertil kommer kompetence inden for udvikling af ejendomme, idet ejendomme ofte erhverves uden lejere og med et renoveringsbehov, som skaber grundlag for øget afkast i takt med forbedring af ejendommene. Ligeledes giver investering i EjendomsSelskabet Norden adgang til udlejningskompetence. På trods af løbende investeringer i tomme ejendomme, har denne kompetence medført, at tomgangen i Selskabets erhvervsejendomme har været faldende siden Herudover giver investering i EjendomsSelskabet Norden adgang til kompetence inden for administration og drift af fast ejendom, hvor blandt andet stordriftsmulighederne, der knytter sig til fast ejendom, udnyttes både inden for løbende drift og vedligehold samt kontraktadministration. Endelig er investering i EjendomsSelskabet Norden også en investering i et finansielt stærkt selskab, der gennem en høj soliditet opnår gunstige finansieringsvilkår. EjendomsSelskabet Norden har gennem de seneste 5 år, understøttet af en positiv konjunkturudvikling, genereret en stigende indtjening og et afkast af de samlede investeringer, der er øget relativt igennem hele perioden. EjendomsSelskabet Nordens kompetencer Investering Udvikling Ejendomsinvestering på 3,6 mia. kr. omfattende m 2 Udlejning Drift, vedligehold og administration 12

11 STRATEGI Siden 1991 har Selskabet fulgt en strategi, der har baseret sig på kontrolleret vækst inden for et snævert geografisk område - København. I perioden er investeret ca. 3 mia. kr. i ejendomme, og de samlede ejendomsinvesteringer udgør i dag over 3,6 mia. kr. Baggrunden for strategien har været, at indtjeningsmulighederne i en stor og geografisk samlet ejendomsportefølje overstiger indtjeningsmulighederne i en mindre portefølje med spredte ejendomsinvesteringer. Dette begrundes i dels muligheden for at kunne opbygge en organisation med en høj grad af markedskontakt og nærhed til ejendommene og lejerne, og dels i højere grad at kunne udnytte de fordele, der knytter sig til den løbende drift af større ejendomsporteføljer. EjendomsSelskabet Nordens investeringsstrategi har koncentreret sig om køb af erhvervsejendomme, der ofte har været tomme og med et betydeligt renoveringsbehov samt boligejendomme karakteriseret ved en lav leje og et behov for at bringe den indvendige standard op til nutidige forhold. Begge investeringstyper er karakteriseret ved et lavt begyndelsesafkast, hvilket har nødvendiggjort et relativt højt soliditetsmål med 40% som minimum. Selskabets portefølje af udlejede ejerlejligheder sælges i takt med, at de bliver ledige, hvorfor denne kategori afløber over en forventet periode på år. Erfaringerne høstet på baggrund af den fulgte vækststrategi igennem mere end 8 år har bestyrket antagelsen om, at en betydelig geografisk fokuseret portefølje resulterer i mulighed for i større omfang at imødekomme Selskabets lejeres ændrede behov inden for egen portefølje og dermed medvirke til at sikre en lavere tomgang, mulighed for driftsplanlægning gennem udlicitering af ydelser, hvilket resulterer i lavere omkostninger pr. ejendom og bedre styring af kvalitet efter behov, større synlighed og gennemslagskraft overfor kunder, leverandører og offentlige myndigheder, en likviditet i Selskabets aktier, der i stigende grad gør Selskabet til et reelt alternativ til direkte ejendomsinvesteringer. Endelig har Selskabets investeringsstrategi med køb af ejendomme med et renoveringsbehov og et lavt begyndelsesafkast medført stigende værdi af ejendommene som følge af forbedret ejendomsdrift. Et højt soliditetsmål har resulteret i gunstige finansieringsvilkår kombineret med, at Selskabets størrelse og derved finansieringsbehov ligeledes skaber grundlag for synlighed og gennemslagskraft hos finansieringsinstitutterne. Ejendomsselskabet Nordens investeringsstrategi er i 1999 blevet udvidet til også at omfatte Malmø, der med etablering af Øresundsbroen får en nærhed til det centrale København, der gør Malmø til en naturlig del af EjendomsSelskabet Nordens geografiske fokusområde. Medvirkende til at gøre ejendommene i Malmø interessante er blandt andet også højere begyndelsesafkast end på tilsvarende investeringer i København. Det er Selskabets opfattelse, at den valgte strategi er rigtig, og at en fortsat efterlevelse af en geografisk fokuseret vækststrategi vil skabe grundlag for øget effektivisering af den løbende drift og samtidigt medvirke til at forbedre muligheden for servicering af Selskabets lejere og derved bidrage til fortsat stigende indtjening. mulighed for vedligeholdelsesplanlægning, der ved samlede udbud resulterer i lavere omkostninger pr. ejendom, 13

12 ANVENDELSE AF PROVENUET Provenuet fra nærværende emission vil blive anvendt til at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en portefølje af boligudlejningsejendomme med kritisk masse. Det er Selskabets opfattelse, at der både i København og Malmø på nuværende tidspunkt eksisterer investeringsmuligheder, der vil kunne opretholde det årlige investeringsniveau på ca. 400 mio. kr., som Selskabet har fastholdt siden Målet for investeringerne i Malmø er at opnå en størrelse, der berettiger til etablering af egen organisation til varetagelse af de funktioner, der parallelt varetages af EjendomsSelskabet Norden i København. Det vurderes, at en minimumsstørrelse i Malmø ligger i niveauet m 2 svarende til en investeringsvolumen omkring 500 mio. kr. Endvidere har Selskabet afgivet bud på Københavns Kommunehospital ( m 2 ), hvor hospitalsdriften nedlægges over en årrække. Kommunehospitalet anses som velegnet til formål både inden for erhverv og bolig såvel som offentlige formål og undervisning, og afspejler den type ejendomme tomme og med et renoveringsbehov Selskabet ofte har investeret i. Endelig forventes det, at der over en årrække skal investeres op imod 225 mio. kr. i udviklingen af investeringerne på Holmen, hvilket ligeledes vil udnytte en del af Selskabets investeringskapacitet. Det er Selskabets opfattelse, at den konjunkturmæssige udvikling og etableringen af Øresundsbroen i særdeleshed vil kunne fastholde væksten i Øresundsregionen og virke tiltrækkende på virksomheder, der vælger denne region som brohoved for deres nordeuropæiske aktiviteter. Derved vil en fortsat vækst i efterspørgslen efter lokaler til bolig- og erhvervsmæssige formål skabe gode indtjeningsmuligheder for EjendomsSelskabet Norden. Med udgangspunkt i et soliditetsmål på 40% ønsker EjendomsSelskabet Norden med denne kapitalforhøjelse at styrke sit egenkapitalgrundlag for dermed at kunne udnytte de attraktive investeringsmuligheder og få gavn af de positive fremtidsudsigter, der foreligger i København og Malmø i takt med udbygningen af Øresundsregionen. 14

13 H.C. A N D E R S E N S B O U L E V A R D 49 K Ø B E N H A V N V 15

14 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Huslejeindtægter 334,5 304,6 246,5 202,1 200,6 Driftsomkostninger -135,2-131,9-99,2-84,8-93,6 Overskud ved udlejning af ejendomme 199,3 172,7 147,3 117,3 107,0 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 48,8 31,8 25,7 15,1 2,8 Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Adm. omkostninger incl. afskrivninger -23,9-20,9-19,3-17,8-21,9 Resultat før finansiering 224,2 183,6 153,7 114,6 87,9 Finansieringsomkostninger -120,5-115,2-112,0-88,1-76,9 Resultat før kurs- og værdireguleringer 103,7 68,4 41,7 26,5 11,0 Kursregulering af værdipapirer 0,6 1,4 1,8 8,3-9,7 Værdiregulering af ejendomme 50,1 35,4 10,1 6,9 0,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster 154,4 105,2 53,6 41,7 1,3 Skat af ordinært resultat -42,2-35,9-18,4-14,3-0,6 Ordinært resultat efter skat 112,2 69,3 35,2 27,4 0,7 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 Årets resultat 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Balance Aktiver Ejendomme: Erhvervsejendomme 2.523, , , , ,9 Boligejendomme 562,4 514,4 376,2 289,8 261,0 Ejerlejligheder 563,5 571,1 476,8 502,1 441,9 Ejendomme i alt 3.649, , , , ,8 Andre aktiver 133,0 159,9 101,1 82,1 137,1 Likvider og fonds 301,8 202,4 82,6 132,2 144,5 Aktiver i alt 4.084, , , , ,4 Passiver Egenkapital 1.651, , , ,3 966,8 Gæld og hensættelser 2.433, , , , ,6 Passiver i alt 4.084, , , , ,4 Hoved- og nøgletal er opstillet efter de gældende regnskabsprincipper for

15 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder Areal, m 2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Nøgletal *) Selskabskapital, (t.kr.) Forrentning af egenkapital (%) 7,0 5,9 3,2 2,6 0,6 Soliditetsgrad (%) 40,4 42,6 37,7 41,0 43,3 Resultat pr. aktie (kr.) 20,9 16,6 9,8 8,6 0,2 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs, ultimo Kurs / indre værdi 1,14 1,07 0,90 0,69 0,83 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,0 6,5 6,5 6,3 6,0 Cash flow pr. aktie (kr.) 33,1 33,4 29,8 22,9 15,5 Antal medarbejdere Udlejningsprocent, ultimo *) Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. 17

16 Udvikling i balanceposter med angivelse af større transaktioner Ejendomsaktieselskabet Norden etableres EjendomsaktieSelskabet Norden børsintroduceres EjendomsaktieSelskabet Norden og HD Invest fusioneres EjendomsaktieSelskabet Norden og Aktieselskabet af 15. april 1980 fusioneres EjendomsaktieSelskabet Norden og A/S Christianshavns Oplagspladser fusioneres EjendomsSelskabet Norden A/S erhverver Samona ApS og Amaliegården A/S (Pleiad A/S) Emission og overtagelse af A/S Kalkværksgrundene. 18

17 E J E N D O M S S E L S K A B E T N O R D E N I E T 5- Å R I G T P E R S P E K T I V EjendomsSelskabet Norden har været inde i en gunstig udvikling igennem de seneste 5 år, idet det regnskabsmæssige resultat efter skat er øget fra ca. 0,7 mio. kr. i 1994 til i 1998 at udgøre 112,2 mio. kr. Den positive udvikling kan henføres til en betydelig aktivitetsforøgelse med samlede bruttoinvesteringer i ejendomme på ca. 2,0 mia. kr. i perioden med en tilgang af nye ejendomme på i alt m 2. Årlige bruttoinvesteringer i ejendomme Med til at understøtte den positive resultatudvikling har været og er fortsat en gunstig konjunkturudvikling understøttet af en lav rente, der har resulteret i stigende efterspørgsel efter såvel kontor- og butikslejemål som lejeboliger og ejerlejligheder. Tomgangen i Selskabets erhvervsejendomme er reduceret fra 14,7% medio 1993 til i dag medio ,9%. Udviklingen i tomgang i erhvervslejemål Juli 93 Marts 99 Overskuddet ved udlejning har i perioden haft en vækst på ca. 17%. Selskabets evne til at udvikle og drive ejendomme illustreres gennem en stigende indtjening pr. m 2 gennem perioden. (kr.) Udvikling i nettoleje pr. m 2 Hertil kommer en effektiv omkostningsstyring og et højt moderniseringsomfang i Selskabets boligejendomme. Derved er overskuddet ved udlejning øget fra 53% til 60% af de samlede huslejeindtægter. Avancen ved salg af ejerlejligheder har resulteret i et betydeligt indtjeningsbidrag, omend relativt faldende, i forhold til resultatet før kursog værdireguleringer. Salgsprisen målt pr. m 2 er i perioden steget med 63%, og avancen målt pr. m 2 øget med 650%. Udover de stigende salgspriser har udviklingen i salgsomkostningerne (direkte salgsomkostninger og istandsættelser i forbindelse med salget) udvist en langt mere afdæmpet udvikling. Dette skyldes, at EjendomsSelskabet Norden har valgt i betydeligt mindre omfang end tidligere at istandsætte lejlighederne i forbindelse med salget. 19

18 Avance ved salg af ejerlejligheder målt pr. m 2 (kr.) Salgspris Salgsomkostninger Kostpris Avance Ejendommenes resultat er øget med 126% i perioden , hvilket samtidigt har bevirket, at ejendommenes direkte afkast er øget med 29% for i 1998 at udgøre 7,2% i forhold til de gennemsnitlige ejendomsinvesteringer. Udgifterne til finansiering er siden 1994 øget med ca. 57%, hvilket afspejler den fortsat stigende aktivitet i EjendomsSelskabet Norden med investeringer i ejendomme, der er øget med 87% siden Den relativt mindre stigningstakt Udviklingen i ejendommenes direkte afkast i renteudgifterne (mio.kr.) afspejler det faldende renteniveau, der kan konstateres Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 gennem 90 erne, samt forbedrede Gennemsnitlig investering i ejendomme 3.440, , , , ,7 lånevilkår for Ejen- domsselskabet Norden. Den gennemsnitlige forrentning af Selskabets ren- Ejendommenes direkte afkast, % 7,2 6,8 6,6 6,0 5,6 tebærende nettogæld er i perioden faldet Selskabets omkostninger til administration har udviklet sig i et noget mere moderat tempo. Den relative kapacitetsindsats er således faldet i takt med Selskabets stigende aktivitet. Målt som andel af ejendommenes resultat er administrationsomkostningerne incl. afskrivninger på driftsmidler faldet fra i 1994 at udgøre 24,1% til i 1998 at udgøre 9,6%. Dette illustrerer de stordriftsfordele, der efter Selskabets opfattelse kendetegner drift af fast ejendom. fra 8,3% til 7,1%, svarende til en årlig rentebesparelse på 20 mio. kr. målt med udgangspunkt i den gennemsnitlige rentebærende gæld i Afskrivning af kurstab er indeholdt i renteudgifterne og udgør ca. 0,2% point, og den gennemsnitlige rente på Selskabets bank- og prioritetsgæld udgør her medio ,2% sammenholdt med 6,6% ultimo Den gennemsnitlige fastrenteperiode på Selskabets rentebærende gæld udgør i gennemsnit 12 år. Udviklingen i administrationsomkostninger (mio.kr.) Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Administrationsomkostninger incl. afskrivning (brutto) 23,9 20,9 19,3 19,2 26,5 Omkostningsprocent 9,6 10,2 11,2 14,5 24,1 20

19 Forrentning af rentebærende nettogæld incl. bidrag og afskrivning af kurstab (mio.kr.) Gennemsnitlig gæld Finansieringsudgift 120,5 115,2 112,0 88,1 76,9 Forrentning af gæld (%) 7,1 7,4 8,0 8,0 8,3 Siden 1995 har Selskabet værdiansat ejendomsporteføljen til en forsigtigt anslået markedsværdi. De positive værdireguleringer på bolig- og erhvervsejendomme kan alene henføres til bedre drift i ejendommene, idet der gennem hele perioden er anvendt stort set uændrede afkastkrav, mens reguleringen af ejerlejlighedsporteføljen i 1998 kan henføres til stigende salgspriser. For en uddybning af værdiansættelsen af Selskabets ejendomme henvises til afsnittet Værdiansættelse af Selskabets ejendomme. Selskabet afsætter fuld udskudt skat, og denne udgør pr. 31. december mio. kr. Den faktiske betalbare skat ligger på et meget begrænset niveau som følge af skattemæssige afskrivninger og fremførbare skattemæssige underskud overtaget i forbindelse med køb af selskaber. Udviklingen i egenkapitalen afspejler Selskabets overordnede politik om løbende at udlodde en betydelig del af overskuddet. Selskabet har i perioden haft en samlet indtjening på 247,0 mio. kr. og samlede udbyttebetalinger på 137,3 mio. kr., svarende til 55,6%. Et væsentligt element i egenkapitalforøgelsen Værdiregulering af Selskabets ejendomme på 664,9 (t.kr.) mio. kr. er således 3 gennemførte Erhvervsejendomme kapitalforhøjelser med et samlet nettoprovenu Boligejendomme på 561,9 mio. kr. For en uddybning Ejerlejligheder af Selskabets udbyt- Total tepolitik henvises til afsnittet Udbyttepolitik. Egenkapitaludviklingen (mio.kr.) Total Egenkapital primo 986, , , ,3 966,8 986,3 Årets resultat 247,0 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Udbytte -137,3-37,7-34,9-23,3-22,6-18,8 Kapitalforhøjelse, netto 561,9 0,0 433,6 0,0 128,3 0,0 Afskrivning af goodwill -4,5 0,0-4,5 0,0 0,0 0,0 Anden regulering -2,2 0,0 0,0 0,0-0,8-1,4 Egenkapital ultimo 1.651, , , , ,3 966,8 21

20 Udviklingen i cash flow genereret fra driften afspejler den generelt positive udvikling EjendomsSelskabet Norden har realiseret igennem de senere år. Den løbende likviditet, der genereres fra driften, ligger på et højere niveau end de regnskabsmæssige resultater, idet der i resultatopgørelsen udgiftsføres en række ikke likviditetskrævende poster såsom kostpriser på solgte ejerlejligheder og ejendomme samt hensættelse til udskudt skat. Omvendt fragår de ikke likviditetsgenererende poster såsom værdireguleringer. I 1998 genererede Selskabet et cash flow, der svarer til 9,4% af markedsværdien ultimo (børskurs 351). Ved børskursen pr. 18. maj 1999 på 320 overstiger cash flowet (i 1998) 10% af den samlede markedsværdi p.a., hvilket Selskabets ledelse anser som højt for en ejendomsaktie. Cash flow fra driften (t.kr.) Cash flow fra driften Børsværdi ultimo Cashflow / børsværdi (%) 9,4 8,6 10,9 14,5 16,0 Kursudvikling i EjendomsSelskabet Norden i forhold til KFX- og BMX- index (2. januar 1996 = 100) Daglig omsætning på Københavns Fondsbørs i kursværdi, DKK 2. januar maj 1999 Omsætning (mio.kr.) 2. januar maj 99 Omsætning Norden KFX BMX 22

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den

Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaringer............................... 4 Ledelsens årsberetning............................. 5 Investeringer i 1998............................. 5 A/S

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1998 for perioden 1. januar 31. december 1998 Resultatet

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1999 for perioden 1. januar 31. december 1999 Det

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS EJENDOMSSELSKABET D25 ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2013 Brian Icedor Petersen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

JAN CILIUS HOLDING ApS

JAN CILIUS HOLDING ApS JAN CILIUS HOLDING ApS Gammel Holtevej 103 2840 Holte Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2016 Jan Cilius

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere