Fuldstændigt prospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldstændigt prospekt"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007

2 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR ANSVAR FOR PROSPEKT ÆNDRINGSFORBEHOLD FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER FORENINGENS FORMÅL AFDELINGEN Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier GENERELT OM RISIKORAMMER Ændring af risikorammer Tilladelige afvigelser fra de numeriske risikorammer DATO FOR OPRETTELSE, FONDSKODE OG AFDELINGSTYPE AFKAST OG RISIKO BESKATNING AF AFDELINGEN BESKATNING AF MEDLEMMERNE LØBENDE EMISSION TEGNINGSSTED BETALING BØRSNOTERING ANDELENS REGISTRERING OG STØRRELSE NOTERING PÅ NAVN INDLØSNING OFFENTLIGGØRELSE AF PRISER VED EMISSION OG INDLØSNING FORMUE...10

3 21 STEMMERET RETTIGHEDER OMSÆTTELIGHED VEDTÆGTER REGNSKABSRAPPORTER INFORMATIONER OPLØSNING AF FORENINGEN ELLER AFDELINGEN INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB OG OMKOSTNINGER DEPOTSELSKAB PRIME BROKER AFTALER OM RÅDGIVNING Aftale med Jyske Bank A/S BESTYRELSE REVISION VEDERLAG FINANSKALENDER OFFENTLIGGØRELSE...15

4 1 Fraskrivelse af ansvar Fuldstændigt prospekt Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og investorer opfordres til at søge individuel rådgivning hos egne rådgivere. Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Det er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11, jf. kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette materiale, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette materiale er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. 1

5 2 Ansvar for prospekt Fuldstændigt prospekt Hedgeforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, ligesom vi erklærer, at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er taget med i prospektet. Silkeborg, den 12. april 2007 Bestyrelsen Svend Hylleberg (formand) Henrik Braüner Bent Knudsen Steen Konradsen 2

6 3 Ændringsforbehold Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder i investeringspolitik og risikorammer, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 4 Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Hedgeforeningen Jyske Invest Vestergade 8-16 Tlf. (+45) Fax (+45) Mail Foreningen er stiftet den 9. februar Foreningen er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og CVR-nr i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5 Foreningens Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler og investere disse i de finansielle instrumenter, der er omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med foreningens risikopolitik og dens risikoprofil samt kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Risikoprofilen er endeligt defineret i vedtægterne og risikorammer, der fastlægges af foreningens bestyrelse. 6 Afdelingen 6.1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Investeringspolitik Investeringerne foretages i overensstemmelse med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan anbringes i følgende instrumenter: aktier, omsættelige aktielignende værdipapirer samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves aktier ved tegning, ombytning eller kontant betaling, swaps med aktier eller aktieindeks som underliggende aktiv, finansielle futures og tilsvarende afledte finansielle instrumenter (herunder værdipapirudlån) baseret på aktier, aktieindeks eller valuta. Herudover kan midlerne anbringes i statsobligationer udstedt af et zone A-land med en restløbetid på op til 12 måneder samt på pengemarkedet, fx som kontante indskud i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land, jf. tillæg til vedtægterne. Der må foretages investeringer på børser i EU eller børser, som er medlem af eller tilknyttet World Federation of Exchanges som affiliates eller correspondents. Der kan også investeres på børser, der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Maksimalt 20% af afdelingens formue må investeres på andre børser og i unoterede aktier. Der må herudover indgås finansielle kontrakter, som handles OTC. Udvælgelsen af korte og lange aktiebaserede positioner sker ud fra specifikke forventninger til selskabernes fremtidige økonomiske udvikling. Forskellen i kursudviklingen mellem lange og korte positioner kan forstørres ved hjælp af gea- 3

7 ring (investering for lånte midler), og risikoen herved er begrænset af rammer for gearingsrisiko samt de til enhver tid af bestyrelsen fastlagte risikorammer. Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed for afdelingens forpligtelser. (se under afsnittet Generelt om risikorammer) Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i zone A land Afdelingen kan ubegrænset indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A land eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område Overordnet strategi Investeringsstrategien er at kombinere investeringer i globale aktier på en sådan måde, at der skabes positive afkast, uanset om aktiemarkedet generelt stiger eller falder. Målet for afdelingen er at skabe et positivt årligt afkast. Afdelingens strategi, der går ud på at være uafhængig af aktiemarkedets generelle retning, benævner vi markedsneutral. Den markedsneutrale strategi vil i international sammenhæng blive klassificeret på linje med hedgeforeninger, der benytter strategien market neutral Hvordan opnås markedsneutralitet? Afdelingen kan både tjene på stigende og faldende aktiekurser. Den traditionelle investering i aktier foretages ved at eje en aktie typisk kaldet lang position. Afdelingen har også mulighed for at tjene på faldende aktiekurser ved at etablere korte positioner. En kort position etableres ved at låne et antal aktier, som efterfølgende sælges på aktiemarkedet. Hvis aktierne herefter falder i kurs, opnås en gevinst, idet aktierne kan tilbagekøbes til en lavere kurs, når de skal leveres tilbage til udlåner. Markedsneutralitet opnås ved at kombinere lange og korte positioner på en værdimæssig balanceret måde. Kombinationen af lange og korte positioner betyder, at der opnås et positivt afkast, når kursforskellen mellem de to positioner ændres i den ønskede retning, uanset om de finansielle markeder generelt stiger eller falder. Hvis afdelingen eksempelvis forventer, at Microsoft aktien vil opleve en langt bedre kursudvikling end Cisco aktien, kan foreningen etablere en lang position i Microsoft og en kort position i Cisco af tilsvarende værdi. Det samlede afkast af den korte og lange position vil udelukkende afhænge af forskellen i kursudviklingen mellem de to aktier. Afdelingen vil tjene penge i et stigende aktiemarked, hvis Microsoft stiger mere end Cisco, og afdelingen vil tjene penge i et faldende aktiemarked, hvis Microsoft falder mindre end Cisco. Det afgørende for investeringsstrategiens succes er derfor ikke udviklingen på det generelle aktiemarked, men derimod porteføljemanagernes evne til at forudsige de enkelte aktiers relative kursudvikling Processen for udvælgelse af aktier Investeringsstrategiens succes afhænger af porteføljemanagernes evne til at skelne gode aktier fra dårlige. Hedgeforeningen benytter en investeringsproces, hvor vurderingen af aktier er sat i system. Aktierne vurderes ud fra en række faktorer som værdiansættelse, udviklingen i indtjeningen og størrelsen af virksomhedens gæld. Hver aktie tildeles en samlet score, baseret på målingen af de individuelle faktorer. Foreningen forventer, at billige kvalitetsaktier med økonomisk fremgang (aktier, der scorer højt) vil opleve en mere positiv udvikling i kursen end dyre aktier, hvor virksomheden er forgældet og oplever ringe økonomisk fremgang (aktier, der scorer lavt). Hedgeforeningen screener ugentligt mere end aktier ud fra ovennævnte kriterier. De bedste investeringsideer analyseres efterfølgende i dybden. Afdelingens midler investeres i lange positioner i højtscorende aktier og korte positioner i lavtscorende aktier, så de markedsmæssige, sektormæssige og valutamæssige risici begrænses. Selv om hedgeforeningen har stor tiltro til strategien om at købe højtscorende aktier og samtidig etablerer korte positioner i aktier med lav score, så vil strategien ikke virke i alle perioder. Fra tid til anden kan lavtscorende aktier give et bedre afkast end højtscorende aktier, hvorved afdelingen vil lide tab. Et eksempel på en sådan periode er tiden forud for it-boblen i 2000, hvor dyre, tabsgivende teknologiaktier oplevede større stigninger i kursen end billige kvalitetsaktier Risikopolitik, risikoprofil og risikofaktorer Det er afdelingens risikopolitik at begrænse den risiko, der er knyttet til aktiemarkedets generelle risiko gennem en markedsneutral investeringsstrategi. Midlerne skal investeres på en sådan måde, at risikoprofilen afspejler en middel risiko. 4

8 Risikoen for afdelingen vil således være lavere end den risiko, der er forbundet med det globale aktiemarked, målt ved afkastets standardafvigelse. Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompetencerne hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke managerne kan identificere lange positioner, som kursmæssigt overgår udviklingen for de korte positioner, vil investorerne lide tab. Processen med at udvælge aktier er derfor den væsentligste risikofaktor. Afdelingen påtager sig papirspecifikke risici gennem de lange positioner, hvor uventede negative ændringer i en virksomheds økonomiske forhold kan give afdelingen tab, der svarer til købesummen for den pågældende aktie. De papirspecifikke risici får øget betydning for de korte positioner, idet der teoretisk eksisterer en uendelig risiko for tab på en kort position. Der er således en risiko for, at afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne kan ikke tabe mere end deres indskud i foreningen. For at mindske de papirspecifikke risici spredes investeringerne ud over flere aktier. Ud fra afdelingens definerede risikorammer må investeringen i en enkeltaktie højst udgøre 10% af formuen. Afdelingen kan anvende gearing i sin investeringsstrategi. Gearing er investering for lånte midler, hvilket øger udsvingene i afkastet, og dermed også risikoen. Bestyrelsen opstiller en øvre grænse for gearing. Afdelingen påtager sig modpartsrisici. Dette vil typisk ske, når afdelingen indgår en aftale om aktie-swap eller andre finansielle kontrakter, ligesom der er en modpartsrisiko over for prime broker (specialiseret børsmægler), hvis afdelingen har et tilgodehavende Der er opstillet en øvre grænse for den samlede modpartsrisiko i forbindelse med OTCinstrumenter ( Over The Counter eller ikke-børsnoterede finansielle instrumenter). En risiko, som afdelingen påtager sig. Afdelingen investerer i udenlandske aktiver. Det medfører eksponering mod valutaer, hvor udsvinget kan påvirke afkastet. Valutarisikoen begrænses af de rammer for risiko, der er opstillet for afdelingen. (se under afsnittet Generelt om risikorammer). Der opstår risiko for likviditeten (likviditetsrisikoen), hvis en investering ikke kan afvikles i rette mængde inden for en given periode. Afdelingen vil fortrinsvis investere i likvide papirer, og risikorammerne indeholder en øvre grænse for porteføljens samlede likviditetsrisiko. Afdelingen har ingen ramme for renterisikoen, da vi vurderer, at denne risiko er beskeden. Afdelingen har en beskeden renterisiko på kontantformuen, som ikke er dækket af. Bestyrelsen opstiller heller ikke rammer for den operationelle risiko, som vi vurderer er begrænset. Vurderingen er foretaget ud fra investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange, kontrolprocedurer, datasikkerhed og ud fra investeringsforvaltningsselskabets nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og forsyninger, it-udstyr, centrale styrings- og backupsystemer og ud fra selskabets aftaler med eksterne partnere. Afdelingen påtager sig en juridisk risiko, idet korte positioner etableres gennem låneaftaler eller finansielle kontrakter, som ikke er standardiserede juridiske dokumenter. Den faktiske retsstilling ved de indgåede aftaler kan derfor afvige fra det, vi forventer. Dele af risikomålingen bygger på statistiske beregninger og simuleringer. Vi understreger, at den faktiske risiko kan afvige fra den forventede risiko, da den forventede risiko er historisk betinget. Desuden afhænger de statistiske beregninger af estimationsmetode og observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger er baseret på metodemæssige forudsætninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det handler om at forudsige fremtidige risici. Kontrol af risikoen foretages i en separat organisatorisk enhed, som ikke er involveret i investeringsprocessen Risikorammer Bestyrelsen har opstillet nedenstående numeriske risikorammer, se også punkt 7.2 om Tilladelige afvigelser. Parameter Nedre Øvre 5

9 Positions- og markedsrisiko Nettoeksponering i % af formuen, note 1-50% 50% Kvadreret korrelationskoefficient (vs. MSCI World), note 2 0 0,50 Beta (vs. MSCI World), note 3-0,50 0,50 Udsving i afkast Standardafvigelse (volatilitet) på 1 års sigt, note 4 3% 15% Standardafvigelse (volatilitet) på 3 års sigt, note 4 5% 26% Standardafvigelse (volatilitet) på 5 års sigt, note 4 7% 34% Koncentrationsrisiko Numerisk nettoeksponering mod enkeltaktie i % af formuen, note 5 0% 10% Valutarisiko Valuta nettoeksponering i % af formuen, note 6-20% 20% Sektorrisiko Sektor nettoeksponering i % af formuen, note 7-20% 20% Gearingsrisiko Markedsværdi af samlede lange aktiepositioner i % af formuen, 50% 300% note 8 Numerisk markedsværdi af samlede korte aktiepositioner i % af 50% 300% formuen, note 9 Bruttoeksponering, note % 1500% Likviditetsrisiko Likviditet i porteføljens lange aktiepositioner (dage), note Likviditet i porteføljens korte aktiepositioner (dage), note Modpartsrisiko Positiv markedsværdi af OTC-instrumenter i % af formuen, note 12 0% 50% Noter: 1) Nettoeksponering beregnes som markedsværdien af lange aktiepositioner, fratrukket den numeriske markedsværdi af korte aktiepositioner. Opgørelsen medregner eksponeringer opnået gennem finansielle instrumenter. Likvide midler herunder valuta regnes ikke med i opgørelsen. En nettoeksponering omkring 0 afspejler et værdimæssigt balanceret forhold mellem korte og lange aktierelaterede positioner. 2) Den kvadrerede korrelationskoefficient angiver graden af sammenhæng mellem afdelingens afkast og afkastet fra MSCI World, som er et indeks for verdens etablerede aktiemarkeder. Den kvadrerede korrelationskoefficient kan antage værdier mellem 0 og 1, hvor en værdi på 0 tages som udtryk for, at afkastene er uafhængige af hinanden. Uafhængighed mellem aktivers afkast gør det muligt at sprede risikoen. 3) Beta angiver følsomheden i afdelingens afkast ved udsving i aktiemarkedets afkast målt ved MSCI World. En beta på 1 indikerer, at afdelingens afkast følger aktiemarkedets afkast tæt. En beta på 0 indikerer, at afdelingens afkast er uafhængigt af aktiemarkedets udsving i afkast. 4) Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. Ved en lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delperioder. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet meget omkring gennemsnittet. Hvis afkastet er normalfordelt, er standardafvigelsen defineret således, at sandsynligheden for, at afkastet i en periode ligger inden for ±1 standardafvigelse omkring gennemsnittet, er ca. 68 procent, mens sandsynlig- 6

10 heden for at afkastet ligger inden for ±2 standardafvigelser omkring gennemsnittet, er ca. 95 procent. Aktiemarkedets afkast har en årlig standardafvigelse på ca. 18%, mens afkastet fra traditionelle obligationsinvesteringer har en standardafvigelse på ca. 4% på 1 års sigt. Hedgeforeningen forventer et gennemsnitligt afkast på 6% om året, hvorfor en standardafvigelse på eksempelvis 10% vil betyde, at det årlige afkast i 95% af alle år vil ligge mellem -14% og 26%. Standardafvigelsen på hhv. 1, 3 og 5 års sigt er angivet akkumuleret for hver periode, og standardafvigelsen på 3 og 5 års sigt er dermed ikke opgjort p.a. 5) Nettoeksponering mod en enkeltaktie beregnes for hver aktie som markedsværdien af lange aktiepositioner, fratrukket den numeriske markedsværdi af korte aktiepositioner. Opgørelsen medregner eksponeringer, opnået gennem finansielle instrumenter. Enhver nettoeksponering mod en enkeltaktie må numerisk maksimalt udgøre 10% af formuen, for at sikre at risikoen spredes. 6) Den valutamæssige nettoeksponering beregnes for hver enkelt valuta ved at fratrække den numeriske markedsværdi af korte aktiepositioner fra markedsværdien af de lange aktiepositioner ± urealiseret gevinst/tab på swaps og futures ± likvider/kontantlån ± urealiseret gevinst/tab på valutaterminsforretninger. Grænserne for den valutamæssige nettoeksponering gælder for alle valutaer, undtagen danske kroner. 7) Den sektormæssige nettoeksponering beregnes for hver enkelt sektor ved at fratrække den numeriske markedsværdi af korte aktiepositioner fra markedsværdien af de lange aktiepositioner, hvor sektoreksponeringen fra finansielle instrumenter regnes med. Der opereres med de 10 overordnede MSCI/GICS sektorer. 8) Ved en lang aktieposition forstås en position, der giver gevinst ved en kursstigning for den pågældende aktie, aktieinstrument (herunder swap) eller aktieindeks. 9) Ved en kort aktieposition forstås en position, der giver gevinst ved et kursfald for den pågældende aktie, aktieinstrument (fx swap) eller aktieindeks. Bemærk, at opgørelsen af markedsværdi er numerisk. 10) Bruttoeksponering defineres som samlede nettopositioner i procent af formuen. Ved samlede nettopositioner forstås summen af 1) Kursværdien af de samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks, 2) Likvide midler og 3) Den numeriske kursværdi af de samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. 11) Likviditeten i porteføljens lange og korte aktiepositioner defineres som en vægtet gennemsnitlig likviditet af aktiepositionerne, hvor der med likviditet for en enkelt position forstås antal aktier i porteføljen (målt numerisk), divideret med medianen af de sidste 22 børsdages handelsvolumen for det pågældende selskab. 12) Modpartsrisikoen (relateret til aktie-swap) beregnes som den positive markedsværdi af OTC-instrumenter inklusiv fremtidige tilgodehavender. I en netting-aftale kan negative markedsværdier modregnes i positive markedsværdier for samme modpart Den typiske investor Ved at supplere en traditionel portefølje med en markedsneutral investering, kan investor opnå større spredning af risikoen. Det giver investor et forbedret forhold mellem afkast og risiko. Den typiske investor i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier forventes at investere ud fra en tidshorisont på mindst 3 år. Tidshorisonten er afstemt efter afdelingens risikoprofil, som er middel (set i forhold til en investering i aktier, der er forbundet med høj risiko, og en investering i traditionelle obligationer, der er forbundet med lav risiko). 7 Generelt om risikorammer 7.1 Ændring af risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil, er der fastsat risikorammer, der kan ændres af foreningens bestyrelse, uden at afdelingens overordnede risikoprofil bliver ændret. 7

11 Navnenoterede medlemmer skal senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har besluttet at ændre en afdelings risikorammer, have skriftlig besked. Ændringerne træder først i kraft efter at afdelingens medlemmer har haft mulighed for at indløse deres andele. 7.2 Tilladelige afvigelser fra de numeriske risikorammer Bestyrelsen tillader, at de numeriske risikorammer, jf. ovenfor, må afviges uden medlemmernes forudgående underretning i forbindelse med en samlet daglig emission eller indløsning på mere end 10% af formuen. Afvigelsen må maksimalt forekomme i en periode på 8 bankdage efter emissions- eller indløsningsdatoen (tilpasningsperioden). Afdelingen må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden, end den risiko indløsningen eller emissionen har foranlediget. Tilpasningsperioden sikrer, at afdelingens investeringsaktivitet ikke påvirker kursdannelsen på en ugunstig måde, set med medlemmernes øjne. Dette opfattes ikke som en overskridelse af foreningens samlede risikoramme. Afvigelserne tillades af hensyn til medlemmerne, da en kortere tilpasningsperiode kan betyde, at hedgeforeningens investeringsaktivitet påvirker kursdannelsen på en ugunstig måde, set med medlemmernes øjne. Tilladelige afvigelser fra de numeriske risikorammer meddeles ikke til Finanstilsynet eller til medlemmerne, ligesom de heller ikke vil fremgå af prospektet. 8 Dato for oprettelse, fondskode og afdelingstype Hvornår afdelingen er oprettet, fondskoden, CVR/SE-nr. og afdelingens type fremgår af skemaet. Oprettelse Fondskode CVR/SE-nr FT-nr. Udloddende /Akkumulerende (U/A) Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier (2) A 9 Afkast og risiko Både foreningen og afdelingen er nyoprettet. Derfor foreligger der ingen historiske data for afkast og risici. 10 Beskatning af afdelingen Hedgeforeningens afdeling er akkumulerende og omfattet af selskabsskattelovens 3, stk. 1 nr. 19. Hedgeforeningens afdeling er skattefri, men skal dog betale en skat på 15% af udbytte fra selskaber hjemmehørende i Danmark. 11 Beskatning af medlemmerne Medlemmer, som er hjemmehørende i Danmark Ved investering for frie midler sker beskatningen efter et lagerprincip. Det betyder, at et medlem beskattes af forskellen mellem andelens kursværdi ved årets begyndelse og kursværdien ved årets udgang. Hvis andelen erhverves i løbet af året, er det forskellen mellem anskaffelsessummen og ultimoværdien, der beskattes. Sælges andelen i løbet af året, er det forskellen mellem primoværdi og salgssummen, der beskattes. For et medlem, der er en fysisk person, beskattes gevinst som kapitalindkomst, og tab fratrækkes som kapitalindkomst. For et selskabsmedlem medregnes både gevinst og tab i den skattepligtige selskabsindkomst. Ved investering af børneopsparingsmidler beskattes investeringsafkastet ikke i bindingsperioden. Ved investering af pensionsmidler sker beskatningen efter regler i Pensionsafkastbeskatningsloven. 8

12 Investering af midler, der indgår i virksomhedsskatteordningen, er tilladt. Beskatning sker efter lagerprincippet, således som beskrevet ovenfor ved investering for frie midler. Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark Medlemmer, som ikke er hjemmehørende i Danmark, beskattes efter reglerne i det land, hvori de er bosat/skattemæssigt hjemmehørende. Disse medlemmer beskattes ikke i Danmark af gevinst eller tab på andelen. Der sker heller ikke dansk udbyttebeskatning, da hedgeforeningens afdelinger er akkumulerende og ikke udbetaler udbytte. Mere information Information om reglerne for beskatning kan fås hos foreningen. For mere detaljeret information henviser vi dog til medlemmets egne rådgivere. 12 Løbende emission Bestyrelsen er berettiget til at foretage emission af foreningens andele til dagspris med almindelig kurtage. Emissionsprisen fastsættes ved at anvende Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet. Der anvendes de samme principper som i årsrapporten, dvs. at formuens værdi på emissionstidspunktet deles med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. Bestyrelsen er bemyndiget til midlertidig at suspendere eller lukke emissioner, eksempelvis hvis der er væsentlig tvivl om værdien af foreningens formue på emissionstidspunktet. De maksimale omkostninger ved emission udgør i den enkelte afdeling følgende. Tallene er angivet i procent i forhold til den indre værdi: Køb af værdipapirer Tegningsprov. til formidler* Markedsføring I alt Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier 0,825 1,500 0,375 2,700 * Tegningsprovision tilfalder Jyske Bank A/S. Se også punktet nedenfor om aftaler med depotselskabet. 13 Tegningssted Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 Tegningen kan ekspederes gennem samtlige Jyske Bank A/S afdelinger. Tegning kan endvidere formidles gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 14 Betaling Betaling erlægges på valørdagen mod registrering i Værdipapircentralen. 15 Børsnotering Afdelingen er børsnoteret på Investeringsforeningsbørsen, OMX Den Nordiske Børs København A/S. 9

13 16 Andelens registrering og størrelse Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i Værdipapircentralen i stk. a 100 kr. Da andelene registreres i Værdipapircentralen, udstedes der ikke fysiske andele. 17 Notering på navn Andelene udstedes til investor, men kan noteres på navn i investors kontoførende institut. Jyske Invest Administration A/S er aktiebogfører. 18 Indløsning På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsning kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af afdelingens værdier. Foreningen kan ligeledes udsætte indløsningen, hvis den indre værdi ikke kan beregnes. Endvidere kan Finanstilsynet kræve, at foreningen suspenderer indløsningen. Indløsningsprisen fastsættes ved at anvende Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. De maksimale omkostninger ved indløsning udgør for de enkelte afdelinger følgende. Tallet er angivet i procent i forhold til den indre værdi: Indløsningsfradrag Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier -0,70 19 Offentliggørelse af priser ved emission og indløsning Hedgeforeningen tilstræber at oplyse daglige aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Offentliggørelse kan dog udsættes, hvis den indre værdi ikke kan beregnes. Oplysningerne kan ligeledes fås i Jyske Banks afdelinger. Oplysningerne fremgår også af OMX s informationssystemer, herunder eller Oplysninger om kurser kan desuden findes på samt på 20 Formue Formuen pr i den eksisterende afdeling var kr Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage i forvejen har bestilt eller hentet adgangskort mod at dokumentere medlemskab. Hvert medlem har én stemme for hver 100 kr. (1 stk.) pålydende andel, der har været noteret i mindst 4 uger før generalforsamlingen. Ingen andele kan afgive stemme for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende andele. 22 Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. 23 Omsættelighed 10

14 Andelene er frit omsættelige. 24 Vedtægter Fuldstændigt prospekt Foreningens vedtægter er lagt ved som en del af prospektet. Vedtægterne findes også på hjemmesiden De kan også bestilles gratis hos foreningens investeringsforvaltningsselskab: Jyske Invest Administration A/S Vestergade Regnskabsrapporter Regnskabet aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra til De reviderede årsrapporter kan bestilles hos foreningens investeringsforvaltningsselskab: Jyske Invest Administration A/S Vestergade Informationer Fuldstændig og forenklet salgsprospekt, foreningens vedtægter, delårsrapport og revideret årsrapport samt oplysninger om købs- og salgspriser og andre informationer kan fås omkostningsfrit hos Jyske Invest Administration A/S, Jyske Bank A/S eller på Jyske Invests hjemmeside 27 Opløsning af foreningen eller afdelingen For at beslutte om foreningen eller en afdeling skal opløses, kræves det, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. 28 Investeringsforvaltningsselskab og omkostninger Der er indgået aftale om administration med: Jyske Invest Administration A/S Vestergade 8-16 Jyske Invest Administration A/S varetager alle opgaver med daglig ledelse, investering, administration og markedsføring af foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets direktør Direktør, cand.oecon. Hans Jørgen Larsen Administrationsomkostninger Afdelingen afholder sine egne omkostninger. 11

15 De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet dog undtaget resultatafhængig honorering må for hver afdeling ikke overstige 2% af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret. Foreningens bestyrelse kan beslutte at indgå aftale med foreningens investeringsrådgiver om resultatafhængig honorering, se under afsnittet om Aftaler om rådgivning. 29 Depotselskab Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 Depot Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken forvalter og opbevarer instrumenter og likvide midler for foreningens afdeling. Det sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og Finanstilsynets bestemmelser. Jyske Bank A/S påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Afdelingen betaler et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Beregningerne følger de gældende principper for depotgebyrer. Herfor betales der almindeligt VP-gebyr for danske værdipapirer og 0,05-0,30% for udenlandske værdipapirer, afhængig af hvilket land der investeres i. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 6 måneder. Formidling Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om at formidle salg af andele og opbevare andele på ejernes vegne, når ejerne ønsker det. Jyske Bank A/S foretager desuden eventuelle udbetalinger til medlemmerne, ligesom indløsning af andele kan ske gennem banken. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af andele. Foreningen kan sideløbende hermed iværksætte egen markedsføring. Som honorar herfor betales der en provision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingens andele. Der betales følgende i procent per år i forhold til værdien af andelene: Afdeling Formidlingsprovision Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier 0,75 Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Emission Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken ved nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Med hensyn til honorar herfor henviser vi til punktet om løbende emission. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Handel med værdipapirer Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om handel med værdipapirer. Kurtage beregnes af kursværdien og udgør som maksimum følgende: Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier. 0,0625% 12

16 Hertil kommer udenlandske omkostninger. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Salgs- og købspriser Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken løbende, med forbehold for særlige situationer, stiller priser i afdelingens andele med det formål at fremme likviditeten ved handel med andelene. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Herfor betales ca kr. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 30 Prime Broker Hedgeforeningens afdelinger kan som led i investeringsstrategien indgå aftaler med en specialiseret børsmægler, en såkaldt prime broker. Prime broker gør det blandt andet muligt at etablere korte og gearede positioner, ligesom prime broker kan være modpart ved indgåelse af en aktie-swap. Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier har valgt Morgan Stanley & Co. International Limited som prime broker. Morgan Stanley & Co. International Limited, som er medlem af Morgan Stanley-koncernen, har hovedsæde i London. Morgan Stanley-koncernen er en førende prime broker med en stærk finansiel position. En stor del af afdelingens handler vil derfor blive foretaget gennem prime broker. På grund af optagelse af lån og aktielån vil prime broker få overført størsteparten af afdelingens aktiver som sikkerhed. Depotselskabet (Jyske Bank) overvåger omfanget af sikkerhedsstillelsen og fordelingen af aktiver mellem pantsatte og ikke pantsatte depoter hos prime broker. Prime broker kan blandt andet tilbyde afdelingen marginfinansiering, clearing, afregning, værdipapirlån og valutaforretninger. Prime broker vil også, typisk via depotselskabet, yde depotservice for afdelingens investeringer, herunder adkomstdokumenter eller attester, der bekræfter adkomst til investeringer, som er bogført hos prime broker som del af dennes funktion. Prime broker deltager ikke i investeringsbeslutningsprocessen. Grundlaget for aftalen mellem hedgeafdelingen og Morgan Stanley styres gennem en hovedaftale, der er underlagt engelsk ret, og som kan opsiges med 60 kalenderdages varsel. Prime broker hæfter for de tab, som afdelingen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser i forbindelse med arbejde, der er ydet i overensstemmelse med aftaleforholdet, når et sådant tab skyldes prime brokers uagtsomhed, forsætlige misligholdelse eller bedrageri. Prime broker hæfter ikke for underdepotbanker eller tredjemands handlinger, undladelser eller solvens, medmindre sådanne er nominee-selskaber underlagt prime brokers kontrol. Afdelingen accepterer at friholde prime broker for tab, som er påført denne i anledning af aftaleforholdet, undtagen i de tilfælde, hvor et sådant tab hovedsagelig udspringer af prime brokers uagtsomhed, forsætlige misligholdelse eller bedrageri eller udgør tab af renomme, omdømme, franchise, goodwill, fortjeneste eller lignende indirekte skade. 31 Aftaler om rådgivning 31.1 Aftale med Jyske Bank A/S Foreningen har indgået aftale om rådgivning om investering med foreningens depotselskab Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 Jyske Banks hovedaktivitet er bankdrift. Aftalen indebærer, at Jyske Bank A/S rådgiver investeringsforvaltningsselskabet om en porteføljestrategi, som banken anser for fordelagtig. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabet, som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Rådgivningen skal ske ud fra de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for den enkelte afdeling. 13

17 Herfor betales der for hver afdeling et honorar, der er afhængig af afkastet, og som udgør 10% af afdelingens positive afkast, dog maksimalt svarende til 8% af afdelingens gennemsnitlige formue, jf. Vedtægternes 22. Det afkastafhængige honorar beregnes dagligt og korrigeres løbende i den indre værdi. Hvis afdelingens indre værdi er faldet efter beregningen af det afkastafhængige honorar, kan et nyt afkastafhængigt honorar først beregnes, når tabet igen er indhentet og den indre værdi igen overstiger den tidligere højeste indre værdi, som det afkastafhængige honorar er beregnet af det såkaldte Højdemærke (High-water Mark). Højdemærket fremskrives løbende og er ikke begrænset til et enkelt år. Det afkastafhængige honorar per andel beregnes ud fra følgende formler: AAH H t t T AAH = AAH - hvor t= 1 t [ t H t 1 ) *10%] [ H ] = MAX 0,(NAV = MAX NAV, t t 1 AAH = Samlet afkastafhængigt honorar (opgjort per andel). AAH = Afkastafhængigt honorar for periode t (opgjort per andel). t H = Højdemærke for periode t. t NAV t = Net Asset Value for periode t, defineret som den seneste officielle indre værdi (per andel), opgjort dagligt efter at børserne er lukket. t= Tiden målt i dage. Ved afdelingens start er Højdemærket 100. Andele, som emissioneres efter introduktionsperioden, indtræder til samme Højdemærke, som opgøres for de eksisterende andele på tidspunktet for emissionen. Der opgøres således kun en H- værdi for alle andelene, uanset hvornår disse er udstedt. Højdemærket skal justeres ekstraordinært, hvis den indre værdi ændres som følge af ikke investeringsmæssige aktiviteter. Det gælder eksempelvis udbetaling af frivilligt udbytte eller ændring af stykstørrelse på andelene. Højdemærket skal dog ikke justeres ekstraordinært for ændringer i den indre værdi, som vedrører emission og indløsning. Bemærk, at ovenstående formel kan betyde, at det enkelte medlem andelsmæssigt kan komme til at betale et afkastafhængigt honorar, der - positivt som negativt afviger fra 10% af det positive afkast. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalerne. 32 Bestyrelse Professor, dr.oecon. Svend Hylleberg (formand) Fasanvej Hammel (arbejdssted: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 8000 Århus C) Direktør Henrik Braüner Hestehaven Hobro Landevej Tjele (arbejdssted: Hestehaven, Tjele) 14

18 Direktør Bent Knudsen Sølystvej 63 (arbejdssted: Sølystvej, Silkeborg) Fuldstændigt prospekt Direktør Steen Konradsen Bavnevej 23 (arbejdssted: Arepa A/S, Mads Clausens Vej 2, ) 33 Revision Statsautoriseret revisor Per Kloborg BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godthåbsvej 4 Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej Aalborg SV. 34 Vederlag I det senest afsluttede regnskabsår (2006) udgjorde vederlaget til bestyrelse, direktion og depotselskab henholdsvis kr., kr. og kr. Til Finanstilsynet udgjorde vederlaget kr. Vederlag til bestyrelse, direktion og depotselskab samt Finanstilsynet beregnes, i henhold til foreningens vedtægter, som foreningens andel af de tilsvarende poster i foreningens investeringsforvaltningsselskab. 35 Finanskalender August 2007 Delårsrapport for første halvår 2007 Februar 2008 Årsrapport for 2007 April 2008 Ordinær generalforsamling 36 Offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 20. april

Udgået materiale. Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest. September 2008

Udgået materiale. Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest. September 2008 September 2008 Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest Se det til ethvert tidspunkt gældende prospekt og vedtægter på www.jyskeinvest.dk Indhold 1. Fraskrivelse af ansvar... 4 2. Ansvar for prospekt...

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

FORENKLET PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Forenklet prospekt FORENKLET PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Hedgeforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Hedgeforeningen Jyske Invest Side 1 af 14 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hedgeforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Delårsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

INVESTOROPLYSNINGER FOR. Kapitalforeningen Jyske Invest

INVESTOROPLYSNINGER FOR. Kapitalforeningen Jyske Invest INVESTOROPLYSNINGER FOR Kapitalforeningen Jyske Invest Ansvar for Investoroplysninger Kapitalforeningen Jyske Invest er ansvarlig for Investoroplysningers indhold. Som forvalter for foreningen erklæres

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest Marts 2009 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Halvårsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Udgået materiale. Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier. Nyd det behagelige investeringsklima - også når renten går i vejret, og aktierne dykker

Udgået materiale. Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier. Nyd det behagelige investeringsklima - også når renten går i vejret, og aktierne dykker Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Nyd det behagelige investeringsklima - også når renten går i vejret, og aktierne dykker Til dig der går efter et godt afkast - også

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 16 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Tegningsprospekt Investeringsforeningen Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Fondskode: DK0060073849 1 Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Årsrapport 2008 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk Reg.nr. (Finanstilsynet) 19002

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest

Hedgeforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest September 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Jyske Invest. Hedge Markedsneutral Obligationer. Vejen til et mere stabilt afkast. Udgået materiale

Jyske Invest. Hedge Markedsneutral Obligationer. Vejen til et mere stabilt afkast. Udgået materiale Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest Markedsneutrale obligationer Jyske Invest Markedsneutrale obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9.

Vedtægter. for. Vedtægter af 19. marts 2014 for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Style Definition: Footnote Text. Deleted: 9. Style Definition: Footnote Text Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Deleted: 9. maj 2012 Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Årsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier & Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere