Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018"

Transkript

1 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE

2 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder 2. Deltagelse i relevante kommunale projektaktiviteter ift. målgruppen, herunder f. eks. i regi af Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland 3. Netværksaktiviteter, eks. branche- og iværksætternetværk 4. En hjemmeside, der understøtter lokal synlighed og kobling til kommunale indsatser og det øvrige erhvervsservicesystem 5. Screening til specialiseret service hos private rådgivere eller hos Væksthus Midtjylland 6. Markedsføring og synliggørelse af specialiserede erhvervsservicetilbud fra Væksthus Midtjylland 7. Tilrettelæggelse af aktiviteter og samarbejde med øvrige lokale erhvervsfremmeaktører samt fysisk placeret/tilstedeværelse i Nupark og BusinessPark Struer 8. Kvartalsvise opgørelser af ydelser ift. aktivitetsmål samt årlig brugerevalueringsrapport efter nærmere specifikation. Målgrupperne for indsatsen/ydelserne inden for opgaven er: Iværksættere før start samt personer, som overvejer at starte virksomhed Iværksættere og virksomheder efter start og i drift op til tre år med eller uden vækstambitioner Virksomheder i drift over tre år med eller uden vækstambitioner. Ad. 1 Vejledning og problemafklaring Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder omfatter niveauet min. 250 iværksættere/virksomheder årligt, fordelt på: 80 iværksættere før start samt personer, som overvejer at starte virksomhed årligt 60 iværksættere og virksomheder efter start og i drift op til tre år med eller uden vækstambitioner årligt 110 virksomheder i drift over tre år med eller uden vækstambitioner årligt. Vejledningen/problemafklaringen vil foregå med udgangspunkt i terminologien bag Væksthjulet, og alle vejledninger/problemafklaringer registreres i det fælles CRM-system. Kontakten med målgrupperne kan overordnet ske på to måder, som begge er omfattet af opgaven: Henvendelse fra iværksættere/virksomheder (personligt og/eller via telefon ( ) eller mail/internet) Opsøgende kontakt til iværksættere (brev til nye CVR-numre), virksomhedsbesøg og via målrettede kampagner. Resultatforventningen er, at ca. 50% af vejledte/problemafklarede iværksættere og virksomheder (125) viseres videre til et specialiseret erhvervsservicetilbud og/eller til videre problem- 2

3 løsning/rådgivning. Kriterierne for den videre håndtering i den specialiserede erhvervsservice følger retningslinjerne, som er fastlagt i strategien bag Det midtjyske Vækstunivers. Der forventes et tæt samspil med alle øvrige lokale erhvervsfremmeaktører ift. involvering i vejledningen/problemafklaringen i relevante tilfælde. Her tænkes bl. a. på Nupark Innovation/- Accelerace, BusinessPark Struer, VIFU, Maabjerg Energy Concept, Borean, LAG, job- og uddannelsescentre samt lokale rådgivere (advokater, revisorer, konsulenter m.fl.). Endvidere varetager Væksthus Midtjylland den faglige projektledelse på den landsdækkende rådgiverdatabase Rådgiverbørsen (www.raadgiverboersen.dk), som indeholder mere end rådgiverprofiler, hvormed der vil være let adgang til at få overblik over de bedste og mest relevante problemløsere i hele landet. Ad. 2 Projektaktiviteter ift. målgruppen Gennemførelse af projektaktiviteter er af følgende omfang: 2 iværksætterkurser (min. 30 deltagere på hvert kursus) 4 temamøder årligt (min. 25 deltagere på hvert temamøde) Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden om udvalgte emner. Iværksætterkurserne er målrettet de grundlæggende discipliner inden for virksomhedsdrift og er struktureret med et modul inden for hvert af disse: Forretningsplan/strategi, finansiering/økonomi, organisation/- ledelse, juridiske forhold, it og salg/markedsføring (i alt seks moduler a en aften). Temamøder er kollektive arrangementer for både potentielle og nye iværksættere samt etablerede virksomheder. Fokus er på udvalgte, aktuelle emner af interesse for såvel nye/unge som etablerede virksomheder. Emnerne kan være af almen interesse for en bred kreds eller henvende sig til en mere afgrænset målgruppe (eks. inden for energi/miljø eller de kreative erhverv) og kan eks. være: Eksport, salg, ejerskifte, kapitalfremskaffelse, bestyrelsesetablering mv. Indholdet er typisk indlæg fra eksterne ressourcepersoner med mulighed for spørgsmål og networking. Resultatforventningerne til iværksætterkurserne er, at der deltager min. 30 personer på hvert kursus. Ift. temamøderne er resultatforventninger, at der deltager min. 25 personer på hvert møde. Der vil være omfattende samspilsrelationer ift. lokale underviserkræfter (eks. advokater, revisorer, pengeinstitutter m. fl.). Ad. 3 Netværksaktiviteter Gennemførelsen af netværksaktiviteter omfatter: Etablering og drift af min. et nyt netværk (for iværksættere og/eller etablerede virksomheder) årligt Netværksaktiviteterne kan være målrettet både iværksættere (før og umiddelbart efter start) og etablerede virksomheder. Deltagerantallet kan variere, men vil typisk være fra 8 10 deltagere til omkring 25 deltagere (iværksættere). Indholdet er kollektive arrangementer med emner af interesse for deltagerne i netværket som helhed (eks. ift. internationalisering/- eksport, øget salg, digital markedsføring mv.) og kan suppleres med individuel støtte til den enkelte deltagers forankring af udbyttet i egen virksomhed (eks. i form af individuelle handlingsplaner). Netværksaktiviteterne kan gennemføres med involvering af ekstern facilitator på honorar efter nærmere aftale. Resultatforventningerne til netværksaktiviteterne er etablering af min. et nyt netværk årligt. Der er basis for betydelige samspilsrelationer ift. øvrige lokale erhvervsfremmeaktører/- sammenhænge, naturligvis afhængig af netværkenes emnevalg (eks. kan der etableres netværk for iværksættere og virksomheder inden for energi/miljø og fødevaresektoren med 3

4 involvering af hhv. Maabjerg Energy Concept og VIFU samt i tilknytning til kommunernes fokuserede erhvervsserviceindsats). Ad. 4 Hjemmeside Gennemførelse af aktiviteterne omkring hjemmeside omfatter: Fortsat drift af website med tilbuddene i den lokale erhvervsservice med egen indgang (aktuelt og for målgruppen i såvel Holstebro Kommune som Struer Kommune Der er i praksis tale om to websites og disse kan markedsføres målrettet lokalt i de to kommuner. Indholdet på websiten er: Præsentation af ydelser/tilbud i den lokale erhvervsservice Arrangementskalender med tilmelding til arrangementer Kontaktpersoner/præsentation af konsulenterne Link til øvrige tilbud/muligheder via og samt øvrige lokale erhvervsfremmeaktørers websites Link til og Relevant information fra hhv. Holstebro og Struer Kommuner f. eks. information om salg af erhvervsgrunde, byggetilladelser og miljøgodkendelser. Ad. 5 Screening til specialiseret service hos private rådgivere eller hos Væksthus Midtjylland Gennemførelse af screening af iværksættere og virksomheder omfatter niveauet 125 iværksættere/virksomheder, fordelt på: 70 iværksættere (før start og op til tre år) 55 virksomheder (Ovennævnte indgår som en delmængde af målet om 250 vejledte iværksættere/virksomheder årligt i alt.) Resultatforventningen er, at samlet betragtet henvises ca. 50% af alle vejledte/problemafklarede iværksættere/virksomheder til videre problemløsning/rådgivning. Ad.6 Markedsføring og synliggørelse Gennemførelse af markedsførings-/synliggørelsesaktiviteter omfatter: Markedsføring af aktiviteterne i eget lokalt brand hhv. STARTVÆKST Holstebro STARTVÆKST Struer Produktblade på tilbuddene i den lokale erhvervsservice Produktblade på relevante tilbud eks. i regi af imidt (herunder Væksthus Midtjylland) Kvartalsvise breve til alle nye CVR-numre i de to kommuner Elektronisk nyhedsbrev (med relevante nyheder fra den lokale og specialiserede erhvervsservice) Informationsmøde for lokale rådgivere og øvrige relevante samarbejdspartnere Udarbejdelse af cases, der illustrerer og dokumenterer best practise eksempler på erhvervsservicebrugere Eget webdomæne (www.startvækst-holstebro.dk og samt omtale på og Annoncer, i de tilfælde hvor det findes relevant 4

5 Opslag og flyers hvor det findes relevant (fx på udvalgte steder (Nupark, BusinessPark Struer, uddannelsesinstitutioner mv.). Ad. 7 Samarbejde med øvrige lokale erhvervsfremmeaktører og fysisk placering/tilstedeværelse Væksthus Midtjylland vil samarbejde med alle øvrige lokale erhvervsfremmeaktører. Her tænkes i første omgang på: Holstebro Kommune og Struer Kommune (bl.a. omkring informationer, rammebetingelser mv.) Nupark og Business Park Struer (bl.a. omkring tilvejebringelse af optimale inkubatormiljøer) LAG, Maabjerg Energy Concept, Borean, Accelerace, Midtjysk Iværksætterfond, VIFU og Nordvestjysk Erhvervsråd (bl.a. omkring målrettede sektorrettede (klynge)- initiativer). Ad.8 Kvartalsvise opgørelser Gennemførelse af aktiviteterne omkring dokumentation omfatter: Udarbejdelse af kvartalsvise opgørelser af ydelser ift. aktivitetsmål Årlig brugerevalueringsrapport (efter nærmere fastlagte retningslinjer) Resultatforventningerne er, at brugertilfredsheden ikke ligger under 80% (dvs. at min. 80% af alle vejledte iværksættere/virksomheder tilkendegiver at være enten meget tilfredse eller tilfredse ). Øvrige målepunkter, herunder effektmåling, er omfattet af den årlige profilanalyse af vejledte i lokal erhvervsservice i region Midtjylland. Udførelse og bemanding af opgaven Opgaven udføres med udgangspunkt i Nupark, Holstebro og BusinessPark Struer. Der er reserveret kontorfaciliteter vederlagsfrit for Væksthus Midtjylland. Den konkrete indretning aftales med udlejer under de med kommunernes aftale vilkår. Opgaven vil organisatorisk og fagligt blive forankret i Væksthus Midtjyllands konsulentafdeling og vil således være omfattet af de samme faglige sammenhænge som varetagelse af øvrige vejlednings-/problemafklaringsopgaver og operatørfunktioner ift. såvel regionale som nationale indsatser samt øvrige lokale erhvervsserviceopgaver. Opgaven løses af to ansatte konsulenter (tilsammen ca. 1,25 årsværk), som vil udføre deres respektive opgaver med selvstændige resultatkrav, og i samarbejde hvor det giver mening. De to konsulenter vil være i tæt dialog ift. generel erfaringsudveksling og videndeling, ligesom de vil indgå i det øvrige konsulentteam hos Væksthus Midtjylland. De to konsulenter vil således både være hinandens tætte sparringspartnere og samtidig være en del af både det hold hos Væksthus Midtjylland, der målrettet arbejder med lokale basale erhvervsserviceopgaver i en række kommuner, samt indgå i et fagligt (herunder kompetenceudviklingsmæssigt bl.a. i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi, MEA) og kollegialt samspil med de øvrige ansatte konsulenter. Opsigelse og finansiering Den økonomiske ramme er kr årligt. Det udgøres af et årligt tilskud fra Holstebro Kommune på kr. og fra Struer Kommune på Der foretages ikke pristalsregulering i kontraktperioden. 5

6 Beløbet udtales forud i tre årlige rater på henholdsvis kr. for Holstebro Kommune og kr. fra Struer Kommune. Væksthus Midtjylland fremsender faktura til kommunerne via EAN-systemet. Kontrakt er indgået mellem Holstebro Kommune, Struer Kommune og Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland skal være opmærksom på, at gennemførte aktiviteter ikke er i strid med Erhvervsfremmeloven. Kontrakten gælder fra 1. januar 2015 til 31. december Inden for de i kontrakten nævnte aktivitetsmål og bemandingsmæssige rammer er der mulighed for at drøfte tilpasning af aktiviteternes indhold, første gang i Der er mulighed for at aftale forlængelse på op til 2 år yderligere. Dette aftales senest 3 mdr. før nærværende kontrakt ophører. Kontrakten kan opsiges fra begge parter med 6 måneders varsel. Dato/ Borgmester Kommunaldirektør H. C. Østerby, Holstebro Kommune Lars Møller Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune Kommunaldirektør Claus Damgaard Bestyrelsesformand Søren Olesen, Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup 6

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Februar 2014. De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark

Februar 2014. De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark Februar 2014 De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark Analysens fem hovedresultater: Ø Ø Ø Ø Ø Alle kommuner i Danmark udbyder

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere