Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse"

Transkript

1 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

2 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold 1. Indledning Hvem driver selvstændig virksomhed? Hvornår driver du virksomheden som bibeskæftigelse? Hvornår kan du få dagpenge? Spørg altid a-kassen Virksomhedens art og tilrettelæggelse Ændringer i bibeskæftigelsen Hvor længe kan du få arbejdsløshedsdagpenge? Tidsbegrænset dagpengeret Udløb af den begrænsede dagpengeret Erhverv, som er undtaget fra den begrænsede dagpengeret Fradrag Arbejde mm Dyrehold Hvad skal du skrive på dine dagpengekort? Ophør Efterløn Oplysningspligt Flere oplysninger... 7

3 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 2 1. Indledning Pjecen handler om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med, at du får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge). Det er en hovedregel, at du skal være ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, før du har ret til at få dagpenge. A-kassen skal derfor altid foretage en vurdering af din bibeskæftigelse og godkende, at du samtidig med at du driver virksomheden kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du opfylder kravene, kan du få dagpenge i en begrænset periode på samlet 78 uger samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. 2. Hvem driver selvstændig virksomhed? Som hovedregel driver du selvstændig virksomhed, når du for egen regning og risiko udfører arbejde i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Når a-kassen skal vurdere, om du driver selvstændig virksomhed, vil den bl.a. lægge vægt på, om du har ansat arbejdskraft, virksomheden er momsregistreret, du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende, virksomheden er et interessentskab (I/S) Du bliver også betragtet som drivende selvstændig virksomhed, hvis du arbejder i et firma, hvor du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse. Når du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du blive anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis der er under 20 ansatte i virksomheden, du er ansat i en overordnet stilling, eller du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde, bør du spørge din a-kasse. Du kan også læse mere herom i pjecen Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl.. 3. Hvornår driver du virksomheden som bibeskæftigelse? Din selvstændige virksomheden betragtes som bibeskæftigelse, når virksomheden ud fra en konkret vurdering ikke er din hovedbeskæftigelse, eller du ikke er blevet optaget i eller overflyttet til en a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende på baggrund af dit arbejde i virksomheden. Hvis du før har drevet din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du kun ændre din virksomhed til bibeskæftigelse, hvis du får lønarbejde af et vist omfang. Din a-kasse kan fortælle dig mere om disse regler.

4 4. Hvornår kan du få dagpenge? Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side Spørg altid a-kassen Vær opmærksom på, at bibeskæftigelse kan være med eller uden ret til dagpenge. A-kassen skal i det konkret tilfælde foretage en vurdering af, om du samtidig med drift at bibeskæftigelsen, vil kunne stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er medlemmets ansvar at sandsynliggøre at man kan stå fuldt til rådighed, samtidig med drift af en bibeskæftigelse. Du skal derfor altid spørge din a-kasse, om du har ret til dagpenge samtidig med drift af en virksomhed. Du skal spørge a-kassen, før du starter virksomheden. Ud fra dine oplysninger vil a- kassen vurdere, om du har ret til dagpenge, mens du driver virksomheden. Hvis du under ledighed påbegynder en selvstændig virksomhed uden forudgående godkendelse i a-kassen, skal du være klar over, at du risikerer at tage imod dagpenge som du ikke har ret til, og som du vil skulle betale tilbage. Det vil fx være tilfældet, hvis du har givet a-kassen forkerte oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for din ret til dagpenge. Hvis du har fået eller har forsøgt at få dagpenge fra en a- kasse uden at have ret til det, vil det som hovedregel medføre at du få en sanktion. Sanktionen betyder, at du ikke kan få dagpenge fra a-kassen i kortere eller længere tid. Hvis tilbagebetalingsbeløbet er over 25 gange dagpengesatsen bliver du også meldt til politiet Virksomhedens art og tilrettelæggelse Du vil som hovedregel være berettiget til dagpenge, hvis du kan sandsynliggøre, at du til hver en tid kan udføre alt arbejdet med din bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid. Desuden er det en betingelse, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet efter de normale regler herom. Læs mere i pjecen Om at stå til rådighed. For at a-kassen kan vurdere, om du har ret til dagpenge, vil du blive bedt om at oplyse arten og omfanget af virksomheden, om du har ansat arbejdskraft, hvilke arbejdsopgaver du eller andre udfører i virksomheden, hvordan opgaverne er fordelt, og hvor megen tid der bliver brugt på opgaverne, og virksomhedens omsætning og indtjening. Din bibeskæftigelse må aldrig være afhængig af, at en del selv en meget lille del af arbejdsopgaverne ligger inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid betragtes som den tid, som du skal være til rådighed for inden for dit faglige område, eller som du generelt har været beskæftiget inden for. Eksempel 1: Du driver bibeskæftigelse ved at oversætte tekster for en enkelt virksomhed. Du kan selv bestemme, på hvilket tidspunkt af døgnet du vil arbejde med oversættelserne. Du har en aftale med virksomheden om, at I to gange om måneden holder møde, hvor du får nye opgaver og afvikler igangværende opgaver. Det er aftalt, at møderne skal holdes inden for virksomhedens åbningstid, som er kl Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen, da en del af arbejdet ligger inden for normal arbejdstid.

5 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 4 Eksempel 2: Du driver bibeskæftigelse i form af undervisning. Du har planlagt at undervise én gang om måneden på et weekendseminar, som starter fredag klokken 12 og stopper søndag klokken 13. Du forklarer, at du kan aflyse eller rykke seminaret, hvis Arbejdsformidlingen tilbyder dig et arbejde, som tidsmæssigt falder sammen med et udbudt seminar. Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen, da en del af arbejdet er tilrettelagt, så det ligger inden for normal arbejdstid. Du har derfor ikke sandsynliggjort, at din bibeskæftigelse til hver en tid kan ligge uden for normal arbejdstid. A-kassen skal vurdere din ret til dagpenge ud fra alt det arbejde, som bliver udført i virksomheden. Det gælder dog ikke, hvis en del af arbejdet bliver udført af ansat arbejdskraft. Den ansatte skal altid være ansat på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Det gælder heller ikke, hvis arbejdet bliver udført af en ægtefælle eller medejere. Det er i så fald et krav, at der er aftalt en fast deling af arbejdet. Eksempel: Sammen med en medejer driver du en arkitektvirksomhed. Virksomheden er tilrettelagt sådan, at I begge er ansvarlige for at tegne projekterne og føre tilsyn med dem. I den situation er der ikke en klar deling af arbejdsopgaverne i virksomheden. Din ret til dagpenge skal derfor vurderes på baggrund af alt arbejdet i virksomheden Ændringer i bibeskæftigelsen Du skal altid give din a-kasse besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang. Selv mindre ændringer kan nemlig have stor betydning for, hvordan a-kassen vurderer din ret til dagpenge. Du skal fx give besked, hvis du ændrer omfanget og karakteren af dit arbejde i virksomheden, ansætter eller afskediger arbejdskraft, ændrer virksomhedens åbningstider, udvider udbuddet af varer eller ydelser, ændrer branche, eller får nyt forretningssted. 5. Hvor længe kan du få arbejdsløshedsdagpenge? 5.1. Tidsbegrænset dagpengeret Som selvstændig bibeskæftiget er du som hovedregel omfattet af en begrænsning i dagpengeretten, så du samlet kun kan modtage dagpenge i 78 uger, i modsætning til de almindelige 104 uger. Det er kun de uger, hvor du får dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen, som bruger af den begrænsede ret til dagpenge. Du bruger en hel uge, selvom du har fået dagpenge i kun 1 dag. Eksempel: I en uge bruger du 20 timer på lønarbejde og 8 timer på din bibeskæftigelse. Du får dagpenge for 9 timer. Da du i den nævnte uge har fået udbetalt ydelser fra a-kassen, har du brugt en uge af din begrænsede dagpengeret. Hele uger, hvor du ikke har fået dagpenge eller andre ydelser, tæller ikke med i beregningen af de 78 uger.

6 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side Udløb af den begrænsede dagpengeret Når du har modtaget dagpenge i samlet 78 uger, skal a-kassen vurdere, om du har ret til dagpenge i en ny periode på 78 uger. Retten til en ny periode er betinget af, at du i 26 uger enten har haft lønarbejde på fuld tid eller har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang. A-kassen kan fortælle dig mere om disse regler. Du kan ikke bruge timerne fra din bibeskæftigelse til at optjene ret til en ny periode. Hvis du ikke har ret til en ny periode på 78 uger, må du tage stilling til, om du vil fortsætte med din bibeskæftigelse uden dagpenge, eller du vil ophøre med virksomheden. Hvis du vælger at ophøre med virksomheden, vil du igen have ret til dagpenge efter de almindelige regler. Din a-kasse kan fortælle dig mere herom Erhverv, som er undtaget fra den begrænsede dagpengeret Inden for visse arter af bibeskæftigelse, kan arbejdet være af så ringe omfang, at du kan blive undtaget fra den begrænsede dagpengeret. Det gælder fx nogle former for deltidslandbrug. Det gælder også inden for få andre specifikke erhverv, hvor dit personlige arbejde er af et meget lille og ubetydeligt omfang. Din a-kasse kan fortælle dig mere om disse regler. Selvom din bibeskæftigelse er undtaget fra den begrænsede dagpengeret, skal du skrive de timer, som du bruger på at drive virksomheden, på dit dagpengekort. 6. Fradrag 6.1. Arbejde mm. Du skal have fradrag i dine dagpenge for alle de timer, som du bruger på driften af din bibeskæftigelse. Det har ikke nogen betydning om du har et økonomisk udbytte af dit arbejde - det gælder alt arbejde - også transport og alle former for administration. Arbejde, som bliver udført uden for normal arbejdstid, i weekenden eller på helligdage medfører ligeledes fradrag Dyrehold Du skal altid have fradrag for mindst ½ time om dagen i dine dagpenge, hvis du har animalsk produktion som en del af din bibeskæftigelse. Du skal have fradrag på alle ugens 7 dage. Hvis du bruger mere end ½ time om dagen på pasning af dine dyr, skal du altid skrive det brugte timetal på dagpengekortet. Du skal ikke have fradrag i dine dagpenge, hvis du har ansat arbejdskraft, som udfører alt arbejdet med dyrene. Den ansatte arbejdskraft skal være ansat på almindelige løn- og arbejdsvilkår og må ikke være din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn. Hvis du deltager i driften af din ægtefælles virksomhed, skal både du og din ægtefælle have fradrag for mindst ½ time om dagen. Det gælder, uanset om det er dig alene eller din ægtefælle, der udfører arbejdet med dyrene.

7 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 6 Eksempel: Du og din ægtefælle driver et deltidslandbrug med svineavl ved siden af jeres lønarbejde på fuld tid. Du passer dyrene, og din ægtefælle tager sig af regnskaberne i form af kasselister 15 minutter om ugen. I driver begge selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Ved ledighed vil I begge blive omfattet af den begrænsede dagpengeret på 78 uger. Ud over jeres faktiske arbejdstid i virksomheden, skal I begge have fradrag i dagpengene for mindst ½ time pr. dag. Det er uden betydning, at det er dig, som passer dyrene. Det skyldes, at din ægtefælle arbejder i en virksomhed med animalsk produktion Hvad skal du skrive på dine dagpengekort? Du skal skrive alle de timer, som du bruger på virksomheden, på dit dagpengekort. Derudover skal du anføre al indtægt, som du har i din virksomhed. Hvis du ikke kan henføre indtægten til konkrete timer, skal du på dagpengekortet anføre dem, der hvor du har indtægten. Da din selvstændige bibeskæftigelse ved godkendelsen er sat til en given indtægt, er det vigtigt, at du kontakter a-kassen, hvis din virksomheds indtægtsgrundlag ændre sig væsentligt fra det godkendte. 7. Ophør Du kan ophøre med din bibeskæftigelse, hvis du lukker virksomheden. Du kan også ophøre med din bibeskæftigelse, hvis du udtræder af en virksomhed, som din ægtefælle ejer, når du udtræder på en tro og love erklæring. Det er betinget af, at du fra gældende dato ikke længere må være registreret hos SKAT som medarbejdende ægtefælle og at du ikke må udføre noget arbejde i virksomheden. stopper med at arbejde i en virksomhed, som din ægtefælle eller dine medejere fortsætter. Det er i så fald et krav, at dine arbejdsopgaver i virksomheden er faldet bort, eller at de er blevet overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn. sælger, bortforpagter eller udlejer virksomheden. Dog ikke hvis du gør det til din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn. stopper med at arbejde i en virksomhed, som din ægtefælle fører videre, når du har ophævet samlivet med ægtefællen. Hvis du er momsregistreret, skal du huske at afmelde momsen. 8. Efterløn Der gælder særlige regler, hvis du ønsker at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn. Se mere herom i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Husk, at du altid skal søge om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Det gælder uanset, om du har været omfattet af eller undtaget fra den begrænsede dagpengeret på grund af din bibeskæftigelse. 9. Oplysningspligt Som medlem af en a-kasse har du altid pligt til at oplyse din a-kasse om alle forhold, der kan have betydning for din ret til dagpenge. Se under 4.3.

8 Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side Flere oplysninger I a-kassen kan du få nærmere oplysninger om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge. Du kan læse mere om dagpenge og selvstændig virksomhed på I følgende pjecer kan du også læse mere: Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl. Det skal du vide som ledig Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Du finder pjecerne på

9 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Hovedkontor og A-kasse Postboks 925 Paghs Gård Overstræde 2B DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: Regionskontorer: København Snorresgade 15 DK-2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Aarhus Dalgas Avenue 50 B DK-8000 Aarhus C Tlf.: /13 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Arbejdsløshedskassen for alle lønmodtagere i Danmark

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere