Globalisering som inflationsanker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering som inflationsanker"

Transkript

1 Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni 2007

2 Indhold Inflationsrisikoen i fokus 3 Centralbankerne styrer inflationen 4 Globaliseringens kræfter 5 Centralbankernes dilemma 6 Et spørgsmål om pricing power 7 Vil den positive effekt vare ved? 9 Hvad truer den lavere inflation? 10 Implikationer for markederne 11

3 Inflationsrisikoen i fokus Globalisering har bidraget til lavere inflation især for varepriser Lavindkomstlande vil også de i kommende år levere arbejdskraft Centralbankerne fører mere troværdig pengepolitik Den globale inflation er tiltagende, og pengepolitikken strammes i år Ansvarshavende redaktør: John Madsen, Den globale pengepolitik er strammet % G3 Samlet Inflationsrisikoen i fokus Inflationsrisikoen er i de seneste måneder rykket længere frem i den finansielle debat, ikke mindst i lyset af stigende råvarepriser og en høj kapacitetsudnyttelse. Det har på det seneste udfordret det lavrentemiljø, der længe har præget finansmarkederne. De ledsagende rentestigninger er blevet udløst af udskudte forventninger til en amerikansk rentenedsættelse, men bortset fra USA er alle G10-landene på stramningskurs i pengepolitikken. Blandt de øvrige vigtige centralbanker er kursen mere blandet, idet nogle (fx Brasilien og Indonesien) allerede har foretaget markante stramninger og derfor lemper. Samlet tegner der sig dog et billede af en stramning af den globale pengepolitik. Pengepolitikken i økonomierne, der udgør 78% af verdensøkonomien (PPP-vejet), er blevet strammet markant siden 2003, men er stadig under niveauet i Vi venter yderligere stramninger resten af året. Er der stadig tegn på tiltagende inflation? %, å/å Samlet, 3-mdrs. glid. gns. G3, 3-mdrs. glid. gns De store stigninger i oliepriserne har især påvirket det amerikanske prisindeks. Selv ved den nuværende oliepris vil der være betydeligt højere inflation fra sensommeren som følge af basiseffekter. Baggrunden for den strammere pengepolitik er en lang periode med høj økonomisk vækst og faldende arbejdsløshed. På trods af en lavere fart i USA er udsigterne for verdensøkonomien fortsat gunstige, og den globale inflation er tiltaget. Det rejser det fundamentale spørgsmål, om man er ved at nå en global kapacitetsgrænse, der vil udløse en ny runde af inflation, eller om optagelsen af en række tidligere kommunistiske lande i Asien i verdensøkonomien virker som en ny form for "ny økonomi". Vi kender endnu ikke svaret på dette spørgsmål, men det er tydeligt, at centralbankerne er blevet bange for, at svaret er mere inflation, hvilket øger behovet for en markant stramning af pengepolitikken i forhold til det nuværende niveau. Vi venter, at usikkerheden om retningen i pengepolitikken vil understøtte en fortsat negativ stemning på obligationsmarkederne hen over sommeren. Men det er samtidig vores klare opfattelse, at arbejdsmarkedsreformer og en svag pricing power i alle led som følge af en udvidelse af det globale produktionsmulighedsområde vil muliggøre en fortsættelse af den forholdsvis høje vækst, uden at det udløser en markant forøgelse af inflationen. Centralbankernes fokus på inflationsbekæmpelse vil samtidig medvirke til at forankre inflationsforventningerne og den lange ende af rentekurven. side 3

4 Af Ulrik Bie, Centralbankerne styrer inflationen Centralbankerne i de vigtigste økonomier har i de senere år med stor succes implementeret klare mål for inflationen og gennemført stramninger af pengepolitikken, der har medvirket til at øge troværdigheden i pengepolitikken. Samtidig er ECB's retorik og fokus på begrebet prisstabilitet (og ikke lav inflation) blevet en standard for centralbanker. En væsentlig undtagelse er Federal Reserves uafsluttede diskussion om indførelsen af et klart inflationsmål, men hvis man følger retorikken fra Federal Reserve, har den klart adopteret den australske tilgang til et mandat om alt fra lav inflation til medvind på cykelstierne: "The best way to achieve the [dual] mandate is for the Federal Reserve to have a strong commitment to a nominal anchor to promote price stability", Mishkin, d. 10. april Centralbanker har globalt i stigende grad flyttet blikket mod inflationen som nominelt anker, hvor selv lande som Kina og Indonesien har adopteret mål for inflationen (på henholdsvis 3% og 6 ±1%). Den brasilianske centralbank har genopbygget sin troværdighed efter at have gennemlevet to hyperinflationer siden Midlet er en realrente på gennemsnitlig 10,5% siden Fokus på inflationen som anker kommer efter en periode, hvor valutakursen blev anvendt. Selvom et valutaanker i teorien har mange fordele, har det i praksis vist sig, at såvel indre som ydre kræfter gør en sådan politik meget vanskelig. Det så man fx i Europa i begyndelsen af 1990'erne, under Latinamerika-krisen i 1994/95, under Asien-krisen i 1998/97 og mest spektakulært i forbindelse med kollapset af det argentinske currency board i Landene i Asien har dog ikke taget inflationsankret helt så meget til sig, som retorikken antyder. Anført af Kina har man søgt at holde en styret valutakurs mod dollaren og dermed akkumuleret betydelige valutareserver. Denne akkumulering bygger delvist på en (fejlagtig) opfattelse af, at de ydmygende devalueringer i 1997 kunne være undgået, hvis valutareserverne havde været større. Det er i den sammenhæng tankevækkende, at den nu så omdiskuterede stramme kinesiske valutakurspolitik i 1997 blev fremhævet som et forbillede for andre. Opsparingsoverskuddene i både Asien og de olieproducerende lande har leveret et markant nedadrettet pres på renterne og dermed gjort lånefinansieret forbrug og investeringer billigere i den rige del af verden, end hvad traditionelle fair value-modeller tilsiger. På trods af de seneste ugers rentestigninger er den lange amerikanske obligationsrente fortsat ca. 50bp under det niveau, vores modeller forudsiger på baggrund af inflations- og vækstbilledet. Tabel 1: De fleste centralbanker strammer ECB Schweizerische Nationalbank Bank of Japan Bank of England Reserve Bank of Australia People's Bank of China Reserve Bank of India Bank of Canada Riksbanken Norges Bank Banco Central do Brasil Strammer i lyset af stærkere økonomisk vækst i euroområdet. Tegn på selvbærende vækstforløb som følge af høj beskæftigelsesfremgang og lønvækst. Inflationen er fortsat inden for ECB's mål. Spørgsmål om, hvor meget arbejdsmarkedsreformer har øget den potentielle vækst. Strammer i lyset af høj økonomisk vækst og en kraftig svækkelse af CHF. Inflationen på 0,5% er fortsat langt under centralbankens målsætning, og indtil for nylig ventede vi ingen stramning i pengepolitikken. Strammer, men hæmmet af fortsat fravær af inflation og kraftig modstand fra regeringen. Hæfter sig ved stigende ejendomspriser i Tokyo som inflationsindikator, men lønningerne falder, og der er ikke inflationspres fra arbejdsmarkedet. Strammer i lyset af høj vækst og en allerede observeret tiltagende inflation. Boligpriserne stiger igen kraftigt, og især den finansielle sektor er stærk. Strammer i lyset af høj vækst og et tiltagende inflationspres. Som en af verdens største råvareproducenter nyder Australien godt af de kraftigt stigende priser, fx på uran. Pengepolitiske stramninger kompliceres af parlamentsvalg senest i januar Strammer, men har svært ved at hæve renten på grund af den styrede valutakurs. Satser derfor på forhøjelse af reservekrav til at opsuge overskudslikviditet, hvilket ikke er lykkedes indtil nu. Problemerne forstærkes af et accelererende aktiemarked. Har strammet i lyset af kraftigt tiltagende og høj inflation. På trods af mange ledige hænder lider Indien stadig under strukturelle stivheder, der har skabt flaskehalse. Et overophedet aktiemarked har heller ikke hjulpet. Har holdt pause i over et år, men ventes at stramme i lyset af stigende enhedslønomkostninger og vækst. Inflationen er fortsat over målet på 2%. Den økonomiske vækst understøttes af store gevinster fra udvinding af olie. Strammer i lyset af en høj ressourceudnyttelse og lønpres fra de seneste overenskomster og skattelettelser. Riksbanken forventer flere stramninger. Den seneste pengepolitiske rapport konkluderede, at det vil være nødvendigt at stramme pengepolitikken i løbet af 2007 og 2008, bl.a. på grund af høje lønstigninger. Lemper efter en længere periode med meget høj realrente, der har fået nedbragt inflationen. På trods af tiltagende vækst ventes centralbanken at fortsætte sin lempelse fra de nuværende 12%. Både Brasilien og USA har kurs mod lavere pengepolitiske renter, da de allerede har foretaget det stramningsforløb, som de andre centralbanker nu er ved at implementere. side 4

5 Figur 1: Renten fortsat lavere end fair value % Min-estimat Max-estimat 10-årige US rente Bedre forankrede inflationsforventninger og store opsparingsoverskud i Asien og olieproducerende lande er medvirkende til, at obligationsrenterne er lavere end vurderet ved fair value-modeller. Priserne på en lang række varer er faldet (enten absolut eller relativt) som følge af globalisering og teknologiske fremskridt. Fjernsyn og audioudstyr er faldet kraftigt i pris. Mens møbler ikke er faldet i samme omfang, har billigere arbejdskraft i Asien givet amerikanerne mulighed for at forædle varer, bl.a. ved at genoplive en tradition med træskærerarbejde, der ikke har eksisteret siden 2. verdenskrig. Det er ikke bare varer fra Kina, der er faldet i pris. I perioden er det i lige så høj grad varer fra de nye industrialiserede lande i Asien (Taiwan, Hong Kong, Singapore og Sydkorea), hvor lønniveauet er mere end ti gange så højt som i Kina. Selv japanske varer er faldet lidt i pris. Det er således ikke kun lønnen, der afgør prisen. Figur 2: Globalisering presser varepriserne Indeks Varige goder IT Audioudstyr Møbler Fjernsyn Troværdighed omkring bekæmpelsen af inflationen i de industrialiserede lande og dermed lavere risikopræmier har også spillet en vigtig rolle i Greenspans gåde (conundrum) om, hvorfor de lange renter er så relativt lave målt i forhold til fair value-modeller. Centralbankernes vigtigste opgave fremover er at sikre forankrede inflationsforventninger. I USA er det en særlig udfordring, at forbrugernes inflationsforventninger er ret faste omkring 3% - langt over det, som Federal Reserve ser som målet for den langsigtede inflation. Men i de kommende år er det især centralbankerne i Asien, der vil få betydning for vores lavinflationsmiljø. Globaliseringens kræfter Centralbankens ændrede fokus er i høj grad drevet af den hastige vækst i integrationen af verdensøkonomien gennem handel, investeringer og øvrige kapitalbevægelser, som vi har set over det seneste årti. Frihandelsaftaler i Amerika har ført til øget regional integration, og det samme har udvidelsen af EU. Asiatiske lande som Kina og Vietnam er blevet optaget i WTO, og selv Indien er forsigtigt begyndt at åbne sig. De globale protektionistiske barrierer er blevet reduceret gennem lavere told og færre fysiske barrierer. Det har samtidig udvidet den globale arbejdsstyrke med potentielt mere end en milliard ufaglærte personer, hvilket også i de kommende år vil medføre betydelige omvæltninger på de industrialiserede arbejdsmarkeder, hvor bevarelse af konkurrenceevne vil være i centrum. Teknologiske fremskridt og billigere produktionsmetoder har presset priserne på en række varer, bl.a. som her i USA. Det har givet forbrugerne ekstra købekraft. Mens priseffekterne på varer har givet lavere inflation, er priserne på råvarer steget kraftigt som følge af den høje vækst, især i Kina. Det er ikke bare inden for energi olie, gas, kul og uran men i endnu højere grad metaller som kobber og nikkel. Stigende råvarepriser har især giver sig udslag i USA, hvor benzinpriserne er steget betydeligt mere end i euroområdet. Kinas næsten umættelige appetit på energi presser også prisen på alternative energikilder som fx vindkraft. Vi venter et fortsat prispres på råvarer og energirelaterede produkter i de kommende år. Denne effekt skal medtages i vurderingen af de samlede konsekvenser af globaliseringen. Det er også et vigtigt spørgsmål, om de produktivitetsgevinster, vi har set i de senere år, skyldes øget global konkurrence eller teknologiske fremskridt. Hvis det er teknologiske fremskridt, der har været afgørende, er det i højere grad virksomhedernes investeringsomfang, der kan have betydning for en fremtidig lav inflation. Men hvad nu hvis teknologispring er blevet nødvendige, fordi virksomhederne i de gamle industrialiserede lande må være endnu mere innovative i en global verden, hvor både produkter og produktionsprocesser kopieres minutiøst? Så spiller globaliseringen også en vigtig om end indirekte rolle ad denne vej. Det er samtidig denne produktinnovation og produktivitetsfremgang, der betyder, at de industrialiserede lande også vinder på globalisering ved at flytte produktion til produkter med stadig højere værditilvækst. side 5

6 Det har været overraskende svært empirisk at eftervise effekten af globaliseringen på inflationen 1, men retorikken fra centralbankerne indikerer, at man også her ser en gavnlig effekt. Spørgsmålet er, om størrelsen er en usikkerhed, der er afgørende for, om centralbankerne skal stramme yderligere i lyset af stigende kapacitetspres, eller om vi befinder os i en ny epoke af "ny økonomi". Centralbankernes dilemma Federal Reserve har lagt sig på et pengepolitisk niveau, som den selv finder let restriktivt. De to andre G3-centralbanker, ECB og Bank of Japan, har været længere om at fjerne pengepolitisk stimulering og har endnu ikke afsluttet deres stramningsforløb. Dermed er de på linje med de fleste andre større centralbanker. politikken være strammere, end det vi ser på nuværende tidspunkt. En sammenligning mellem arbejdsløshed og inflation i perioden viser dog, at der i USA og euroområdet kun har været en svag (men statistisk signifikant) negativ sammenhæng, men at bevægelser i ledigheden kun kan forklare 4-7% af kerneinflationen. Omvendt har der i Japan været en klarere sammenhæng, og forklaringsgraden ligger her på 55%. Lav ledighed har altså indtil nu været forbundet med et større inflationspres. På trods af den faldende ledighed er der dog endnu ikke afgørende tegn på, at inflationen i år har bevæget sig afgørende væk fra nul. Bank of England måtte i foråret for første gang skrive til finansministeren og forklare, hvorfor inflationen har været højere end målsætningen, hvilket (kortvarigt) gav anledning til bekymring i markederne over inflationsudsigterne. Især for Bank of Japan, men også lidt for ECB, er dilemmaet, at den aktuelle inflationssituation ikke ser specielt faretruende ud. I Japan er det ikke tydeligt, at deflationen endnu har sluppet sit greb. Den amerikanske inflation har været støt nedadgående fra et forhøjet niveau og understøtter indtil videre Federal Reserves strategi om at tage lidt luft ud af økonomien og acceptere et længere tilpasningsforløb, end hvis man havde strammet yderligere. Figur 3: Høj kapacitetsudnyttelse, faldende ledighed Indeks 1.5 Indeks for produktionskapacitet Arbejdsløshed, h.a (omvendt akse) Rekordhøj kapacitetsudnyttelse Spørgsmålet i de industrialiserede lande er, om det stigende kapacitetspres vil give sig udslag i højere inflation. Ikke siden begyndelsen af 1990'erne har både ledigheden og udnyttelsen af produktionskapaciteten været presset som nu i G3-økonomierne. Målt ud fra den indenlandske ressourceudnyttelse skulle penge- 1 Se fx Ihrig et al, Some Tests of the Globalization and the Inflation Hypothesis, International Finance Discussion Papers nr. 891, Federal Reserve System, April % Ressourceudnyttelsen i G3-økonomierne har ikke været højere de seneste 15 år. Både arbejdsløshed og en indikator for produktionskapaciteten i fremstillingssektoren peger mod pengepolitisk stramning. Figur 4: Lav ledighed og inflation mulig Kerneinflation, å/å USA japan Euroområdet Ledighed I perioden har den klassiske sammenhæng mellem inflation og ledighed været svag i USA og euroområdet, men stærkere i Japan. På trods af fravær af inflation i Japan forklarer det også Bank of Japans ønske om at stramme. Den historiske sammenhæng og en ledighed på 3,8% - det laveste siden 1998 er medvirkende til Bank of Japans bekymring over det inflationære pres, selvom lønningerne faktisk falder i Japan. 2 Det er for øvrigt interessant at observere, at USA og euroområdet i perioden har haft samme sammenhæng mellem ledighed og inflation, men på helt forskellig ledighedsniveauer. I Japan er det strukturelle inflations- og ledighedsniveau langt lavere. Globalisering af de beskyttede sektorer Selvom stadig flere tjenesteydelser er udsat for global konkurrence, er globaliseringens indvirkning på de beskyttede sektorer fortsat primært et spørgsmål om, hvorvidt der sker en forøgelse af den indenlandske arbejdskraftreserve. Prisudviklingen for varer er derimod primært drevet af en international prissætning, hvor prisdannelsen ikke er bestemt ved indenlandske forhold (i produktionsleddet). 2 En væsentlig årsag til, at de samlede lønninger falder i Japan, er, at en stor del af arbejdsstyrken går på pension i disse år. De afgående medarbejdere erstattes af yngre på lavere løntrin. Udviklingen i bonusudbetalinger har dog også været svag det seneste år. side 6

7 Figur 5: Varepriserne trækker ned %, å/å Service, ekskl. energi Samlet Varer, ekskl. energi og fødevarer Stigningstakten i varepriserne er aftaget i USA siden begyndelsen af 1990'erne, men servicepriserne har svunget inden for et vandret interval. Amerikansk inflation har siden begyndelsen af 1990'erne oplevet en bemærkelsesværdig afkobling mellem vare- og servicepriser. Mens servicepriserne har bevæget sig inden for et niveau på 2,5%-4%, har varepriserne været aftagende. I de seneste tre måneder har varepriserne således været faldende (på trods af en svækket dollar), mens servicepriserne har ligget på ca. 3,5%. Serviceprisudviklingen afspejler dermed en indenlandsk omkostningsudvikling, mens vareprisudviklingen i høj grad afspejler den internationale prissætning. Vores model for USA indikerer, at stigningen i enhedslønomkostningerne normalt vil slå igennem på prisdannelsen for servicepriserne (ekskl. energi) med ca. 1½ års forsinkelse, og det indikerer et opadrettet pres på serviceinflationen fra det nuværende niveau til ca. 4%. Vi antager i vores inflationsprognose, at en lidt lavere økonomisk vækst og hård konkurrence vil forhindre en fuld overvæltning af omkostningspresset, men det er klart en risiko, der ikke kan negligeres. Service ekskl. energi udgør 70% af det samlede kerneinflationsindeks. Figur 6: Fortsat serviceinflationspres i USA 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Faktisk kerneinflation Model for kerneinflation Vores model indikerer, at der er et pres fra fortsat høje stigningsrater i enhedslønomkostningerne. Det udgør en risiko for vores samlede inflationsskøn. Et spørgsmål om pricing power Når vi vurderer, at vi befinder os i en længere periode med lav inflation på trods af høj ressourceudnyttelse i de store økonomier, skyldes det en antagelse om, at der er sket en reduktion af pricing power, dvs. evnen til at sætte en pris, der afviger fra markedsligevægten. Det gælder for både varer og tjenester, men også og måske især i den nuværende situation arbejdskraft. Hvorfor ikke samme pres fra arbejdsmarkedet? En løn er en forhandlet pris for en given indsats. I lande med høj organiseringsgrad (eller enkelte industrier som i USA) vil lønnen typisk ligge langt over markedsprisen. Det sikrer de beskæftigede en høj indkomst, men skaber samtidig en "insider-outsider"- problematik, hvor dem uden beskæftigelse har svært ved at komme ind. Den globale konkurrence på varer har reduceret evnen til at sammensætte en prispakke, der gør det væsentligt dyrere at producere i hjemlandet. Selvom virksomheden ikke flytter, skal medarbejderne forholde sig til, at det kan ske, hvis... I Tyskland har Hartz-reformerne ændret rammerne for arbejdsmarkedet. Men en række aftaler mellem IG Metall og producenter, især drevet af Siemens, har også medvirket til at forbedre konkurrenceevnen. Decentralt aftalte man fx længere arbejdstid og lønstop, mod at virksomhederne forpligtede sig til ikke at flytte produktionen i en årrække - et klart udtryk for, at arbejdskraftens forhandlingsposition er blevet svækket. I flere sydeuropæiske lande er man veget tilbage for store konfrontationer, men har haft let stigende anvendelse af midlertidig arbejdskraft, der kun har ringe beskyttelse det gælder over en tredjedel af de beskæftigede i Spanien. Det har skabt et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet, men forbedret landenes evne til at konkurrere i en globaliseret verden. I en række EU-lande har indvandring af arbejdskraft fra de nye medlemslande reduceret presset på arbejdsmarkedet, fx i Storbritannien, hvor der vurderes at være kommet over personer til. I mindre målestok har det også været et vigtigt bidrag til, at der ikke er sket en overophedning i den danske byggesektor. En ny norsk undersøgelse viser, at arbejdskraft fra østlandene har reduceret lønpresset og muliggjort en pengepolitisk rente på 75bp under, hvad der ellers havde været nødvendigt. I USA har legal og illegal indvandring fra Latinamerika stået for næsten hele beskæftigelsesvæksten i byggesektoren mellem 2003 og 2006 og for over halvdelen af alle nye jobs i USA. En række sektorer, fx slagterier og hjemmeservice, er helt afhængige af billig arbejdskraft sydfra. Derfor har producenter (og indvandrerorganisationer) fremhævet, at en udvisning af de ca. 12 mio. illegale arbejdere vil have en inflationær effekt. Tilgangen af arbejdskraft har været en vigtig forudsætning for, at det har været muligt for amerikanerne at kunne øge efterspørgslen efter tjenesteydelser uden et tiltagende lønpres. Skal man have lavet side 7

8 Figur 7: Ret svage stigninger i enhedslønomkostningerne %, å/å Tyskland Japan Euroområdet USA I både euroområdet og Japan er stigningen i enhedslønomkostninger endnu ikke accelereret. Skyldes det strukturelle ændringer, eller er presset bare ikke slået igennem endnu? noget på sit hus eller i sin have i Washington, henter man daglejere på hjørnet af 15/P Street NW. Timeprisen afhænger af efterspørgslen på dagen. I både Japan og euroområdet er omkostningspresset indtil nu til at overse. De japanske enhedslønomkostninger har været faldende siden udgangen af 2002 og faldt 3,2% å/å i 4. kvartal. Japansk økonomi er stadig præget af meget høje produktivitetsstigninger. De europæiske har været aftagende til en stigning på ca. 1% i slutningen af 2006, især drevet af at de tyske enhedslønomkostninger har været faldende siden udgangen af Den markante forbedring af tysk konkurrenceevne er samtidig med til at forklare, hvorfor tysk eksport har oplevet en kraftig fremgang i de senere år. I USA er omkostningerne steget til 2,5-3,0% i 2006 på baggrund af tiltagende stigende nominelle lønninger, aftagende produktivitetsvækst og store bonusudbetalinger. Stigningerne i enhedslønomkostningerne reagerer ligesom beskæftigelsen med forsinkelse på den økonomiske vækst, hvilket forklarer ECB's og BoJ's bekymring. Spørgsmålet er, hvor meget de strukturelle forhold på hjemmemarkederne har ændret sig. I Tyskland er der tegn på, at den strukturelle ledighed er faldet, bl.a. som følge af arbejdsmarkedsreformer. Japanske arbejdsmarkedsreformer fra slutningen af 1990'erne har haft samme effekt. Problemet er, at dette er første gang, vi har en højkonjunktur med de måske mere fleksible arbejdsmarkeder. Dilemmaet for centralbankerne er derfor, om de udeblevne stigninger i enhedslønomkostningerne er et udtryk for en ny ligevægt eller om de er undervejs. Meget tyder på, at centralbankerne ikke har tænkt sig at vente på svaret, men hellere vil være på den sikre side. Vores vurdering af stramningsforløbene er derfor i højere grad en konstatering af, hvad centralbankerne vil gøre, og i mindre omfang, hvad vi selv ville gøre. Walmart-effekten Åbningen af markederne har ikke bare givet producenter adgang til billigere arbejdskraft og dermed reduceret den hjemlige arbejdskrafts pricing power. Det har samtidig givet adgang til et stort antal underleverandører med ledig kapacitet. Mange tøjproducenter har fx ikke længere egne fabrikker, men køber kapacitet hos producenter forskellige steder. I en verden med store investeringer i produktionskapacitet giver det efterspørgerne en forhandlingsfordel. Samtidig sidder fabriksejerne de faktiske leverandører tilbage med risikoen ved konjunkturudsving. De amerikanske Ford-fabrikker presser deres underleverandører til at levere til samme priser som kinesiske producenter så må leverandørerne selv tilrettelægge, hvordan det sker. Producenterne er dog selv presset af næste led: detailleddet. I USA er detailleddets evne til at presse priserne hos leverandørerne kendt som Walmart-effekten. Lavpriskæden Walmart har været ekstremt aggressiv i jagten på billigere varer og en væsentlig faktor bag Kinas dominans af den amerikanske forbrugerkurv. Over 70% af al import fra legetøj, sko og audioudstyr kommer fra Kina. Kinesiske producenters andel af computerimporten er steget fra 10% til 51% på bare fem år. Walmart er nu Kinas femtestørste handelspartner. Figur 8: Kina dominerer forbrugsimporten Legetøj, m.v. Sko Audioudstyr Tøj, mv. (synt. fibre) Køkkenudstyr, mv. Sportsudstyr Møbler Computere Andel af samlet import Kinesiske producenter dominerer importen af forbrugsvarer til USA. Inden for enkelte kategorier er andelen på over 70%. Det er ikke simple produkter, men i stigende grad også elektronisk udstyr og computere. Walmarts prispolitik og ikke mindst evne til at presse leverandører er blevet benchmark for konkurrenterne. Det har ikke bare accelereret importvæksten fra Kina, men også presset leverandører fra andre lande. De lavere indkøbspriser har medvirket til at øge profitterne, men en stor del er sendt tilbage til forbrugerne i form af lavere priser. Det har i sig selv reduceret presset for lønstigninger. Spørgsmålet er, om denne effekt vil fortsætte. side 8

9 Vil den positive effekt vare ved? Vi vurderer, at der også i de kommende år vil ske en fortsat udvidelse af det globale produktionsmulighedsområde. Statsstøtte til investeringer vil give en større udvidelse af industrikapaciteten end ellers og dermed undertrykke pricing power også selv om voksende middelklasser i Asien vil øge deres andel af det samlede globale forbrug i de kommende år. I Kina har myndighederne advaret om, at overinvesteringer, fx i bilindustrien, reducerer deres pricing power og dermed profitabiliteten hos kinesiske producenter, hvilket gør dem mindre konkurrencedygtige på verdensmarkedet. Det har været et vigtigt argument bag forsøget på at reducere væksten i likviditet og udlån. Pengepolitikken er dog stadig fanget mellem behovet for stramning og forsøget på at reducere apprecieringspresset på renminbien. Vareproduktion i lande med høje produktionsomkostninger vil også i de kommende år skulle benchmarkes i forhold til billigere produktionslande i Østeuropa og Asien. Det vil lægge en dæmper på lønmodtagernes forhandlingsevne. Selvom lønstigningstakten ofte nævnes i overenskomstforhandlinger, kan ansatte fx "sælge" fleksibilitet, der sikrer en bedre udnyttelse af produktionsapparatet mod at få en vis lønfremgang. Vi forholder os afslappede i spørgsmålet om, hvorvidt Kina kan fortsætte med at levere billige varer i lyset af en lønstigningstakt på ca. 14%. For det første er det vigtigt at huske på, hvad man betaler for. Da de udenlandske investeringer i Kina for alvor begyndte i 1990 erne, var landet et uland. Lønstigningerne afspejler i høj grad, at arbejdskraften er blevet stadig bedre med bedre disciplin og færre fejl. Samtidig er produktionen vokset relativt mest i sektorer med højere værditilvækst, som fx elektronisk udstyr, hvor krav til præcision er større end ved skjortesyning. Figur 9: Ikke lønnen, der trykker Danmark USA Taiwan Mexico Kina Vietnam Indonesien Andel af dansk timeløn Lønningerne i de fleste asiatiske lande er kun en brøkdel af de danske. Selv med kraftig lønvækst vil dette billede ikke ændre sig foreløbigt. Der er mange andre end Kina, der har et lavt lønniveau. Kilde: Danmark, USA, Taiwan og Mexico: Bureau of Labor Statistics, Indonesien: Statistics Indonesia, Kina og Vietnam: Business in Asia Dette strukturelle skifte muliggør en høj stigningstakt i den gennemsnitlige løn og købekraft og giver bykineseren avancementsmuligheder. Produktionen af de mest basale varer og byggeriet vil også i mange år frem blive første stop for de ca. 20 mio., der hvert år flytter til byerne for at søge en bedre tilværelse. For producenter i disse lande er det samtidig afgørende at bevæge sig mod produktion med stadig højere værditilvækst, der retfærdiggør de højere omkostninger. Figur 10: Stadig arbejdskraft til rådighed Kina (land) Kina (by) Indonesien Vietnam Thailand Cambodia Mio. personer Hvert år flytter ca. 20 mio. kinesere til byerne, hvoraf mange ender i byggeri og service. Arbejdskraftreserven i resten af Asien skal ikke undervurderes. I byer som Shanghai og Beijing er månedslønningerne kommet op på ca. USD 200 om måneden, og producenter er derfor begyndt at outsource til andre steder i Kina, hvilket holder udgiftspresset nede. De højeste investeringsrater findes nu i de fattige provinser mod vest. Det understøtter samtidig regeringens udviklingsstrategi. Der er stadig en underbeskæftiget gruppe på flere hundrede millioner i Kinas landregioner. Mens vi har fokuseret på Kina som verdens samlefabrik, har andre lande i Asien positioneret sig med endnu billigere arbejdskraft. Det gælder især i Indonesien, hvor lønningerne er en brøkdel af Kina, men også Cambodia, Vietnam og Thailand. Tekstiler er med sine lave etableringsomkostninger ofte en god indikator for globaliseringens strømme. Mens Kinas andel af den amerikanske tekstilimport steg fra 20% til 30% mellem 2004 og 2006, var det netop lande som Vietnam, Cambodia og Indonesien, der havde de største vækstrater fra 2005 til Vil den globale arbejdskraftreserve herefter være udtømt? Amerikansk import af tekstiler steg i 2006 mest fra Egypten... Globalisering af tjenesteydelser Tjenesteydelser har indtil for få år siden været ret beskyttede imod international konkurrence. De senere år har regional integration givet et mindre prispres (især for ydelser, der er baseret side 9

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere