Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for decentral ledelse og central styring"

Transkript

1 Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version : Administrativ revidering foretaget den 5. januar af notat godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2009, pkt

2 Indledning Siden kommunalreformen i 2007, har Faaborg-Midtfyn Kommune været styret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. Over vinteren 2008/2009 blev styreform og organisation evalueret med fokus på de opgaver, ansvar samt det råderum der henholdsvis er i administrationen, blandt de stående udvalg, i økonomiudvalget og hos kommunalbestyrelsen. På baggrund af evalueringen er der politisk enighed om, at ledelsesprincippet med decentral ledelse og central styring fortsat skal være rammen for den enkelte aftaleholders drift og udvikling af sit aftaleområde. Det er med andre ord gennem aftalen, at den enkelte aftaleholder får defineret, hvilke forpligtelser og hvilket ansvar kommunalbestyrelsen har givet aftaleholderen. De forpligtelser, som aftaleholderen får defineret i aftalen vedrører en række områder indenfor personaleledelse, økonomi, byggeri og vedligeholdelse, it, indkøb, organisation, styring og ledelse. Det er forpligtelserne indenfor disse områder spillereglerne beskriver samt det ansvar der påhviler aftaleholderen i forhold til at varetage områdets og kommunens interesser internt såvel som eksternt. Spillereglerne definerer rammerne for aftalestyringen. De handler om de generelle forpligtelser og det generelle ansvar, man skal leve op til som aftaleholder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Selve aftalen er derimod individuel for det enkelte område, idet den skitserer de årlige forventninger og krav i forhold til mål, resultater og økonomi for det enkelte område. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at efterleve: De politiske målsætninger, værdier, rammer samt mål og faglige indsatser, som præciseres i aftalen Lovgivningens krav Overenskomster og lokale forhandlingsresultater, indgået med de faglige organisationer De generelle politikker og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring - herunder bl.a. personalepolitik, kasse- og regnskabsregulativ, kommunikationspolitik, udbudspolitik, indkøbspolitik, designguide, it-strategi m.v. Aftaleholderen skal se spillereglerne som en række minimumskrav, der stilles til aftaleholderen i forhold til den dialogbaserede aftalestyring. Spillereglerne beskriver kort aftaleholderens forpligtelser og ansvar indenfor et område og refererer til, hvor aftaleholderen kan finde yderligere uddybende information om hvordan forpligtelsen og ansvaret efterleves. Spillereglerne er opbygget med et afsnit for hvert af de centrale ansvarsområder, hvor aftaleholderen har forpligtelser i henhold til den dialogbaserede aftalestyring. Eksempelvis indgår i spillereglerne et afsnit om personale, som sætter fokus på, hvilke forpligtelser aftaleholderen har i forbindelse med personaleadministration. Her defineres, hvordan man som leder skal agere i forhold til eksempelvis medarbejderes sygdom, afholdelse af MUS/GRUS samt ansættelse og afskedigelse. Spilleregler har et længerevarende perspektiv og revideres derfor kun lejlighedsvis. Spillereglerne er ikke et ydelseskatalog over, hvilke ydelser stabene kan tilbyde, men et dokument, som aftaleholderen kan konsultere, når han eller hun ønsker at vide mere om sine forpligtelser i forhold til den dialogbaserede aftalestyring. Aftaleindgåelsen forpligter direktionen og aftaleholderen til at overholde de gældende spilleregler. 2

3 Aftaleindgåelse Det følgende afsnit beskriver, hvilke forpligtelser aftaleholderen har i forhold til den dialogbaserede aftalestyring og organisationsmodel. Aftaleindgåelse Et vigtigt element i aftalen er de 4 ledelsesværdier: Vi tager lederskab på os Dialog er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede Ved aftaleindgåelsen er dialog en forudsætning for at vi lykkes. Ligeværdig dialog, hvor forskellige holdninger og synspunkter kan drøftes, er drivkraften for udvikling af kommunen og dens ydelser. Derfor er dialog forudsætningen for, at vi lykkes. Dialogen skal skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger. Det betyder, at aftaleholderne har ansvar for at lytte til og inddrage brugere, borgere og medarbejdere, så den daglige kommunikation anvendes til at forbedre kvaliteten af aftaleområdets ydelser. Der indgås aftaler på to niveauer i kommunen. Det ene niveau er mellem fag- og stabschefer og økonomiudvalg. Fag- eller stabschefen udarbejder på baggrund af dialog med det relevante politiske fagudvalg udkast til aftale. Direktionen har inden dialogen mellem fag- eller stabschef og fagudvalg haft dialog med fag- eller stabschefen med udgangspunkt i statusopfølgningen for indeværende års aftale. Her drøftes om der er indsatser fra indeværende års aftale der skal videreføres til næste års aftale. Når der foreligger udkast til aftale indstiller direktionen aftalen til godkendelse i økonomiudvalget, som godkender alle fag og stabschef aftaler. Det andet niveau er for alle aftaleholdere udover fag- og stabschefer. Aftaleholderen udarbejder på baggrund af dialog med fagchefen udkast til aftale. Aftalen gennemgås af fagchef og aftaleholder og videresendes til godkendelse i fagudvalget. Direktionen indgår årligt aftaler med kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkender ligeledes koncernmålene som er udarbejdet i dialog mellem direktion og økonomiudvalg. Koncernmålene indarbejdes i alle aftaleholderes aftaler. Aftalerne er gældende i ét år. Aftalen beskriver, hvilke mål aftaleholderen har for det kommende år i forhold til: Driftsmål Politiske udviklingsindsatser Faglige udviklingsindsatser Egne udviklingsindsatser Koncernens udviklingsindsatser Derudover indgår det respektive områdes kerneydelse, lovgivning, politikker, service- og kvalitetsstandarder, udviklingsstandarder, udviklingsindsatser samt en beskrivelse af den økonomiske ramme i aftalen. 3

4 Udmøntning af aftale Aftaleholderen forpligter sig ved aftaleindgåelsen til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Opstår der i aftaleperioden væsentlige situationer, som gør, at aftalen ikke kan opfyldes, er aftaleholderen forpligtet til at informere den relevante fagchef som informerer det relevante udvalg. Statusopfølgning Aftaleholderen er forpligtet til en gang om året at lave statusopfølgning på den indgåede aftale. Statusopfølgningen ligger mellem 6 til 8 måneder efter aftalens ikrafttrædelse. Aftaleholderen vil fra centralt hold blive gjort opmærksom på, hvornår statusopfølgningen skal finde sted og i hvilket format opfølgningen skal udarbejdes. Aftaleholderen har ansvar for, at denne statusopfølgning gennemføres og opfølgningen skal ses som et vigtigt element af aftalestyringen. En mere detaljeret beskrivelse af aftalestyringens principper og baggrund samt aftaler for indeværende og sidste år kan findes på intranettet, under Fælles Viden/Dialogbaseret Aftalestyring. Kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelse, udvalg og administration I august 2009 vedtog kommunalbestyrelsen en kompetencefordelingsplan, som beskriver ansvarsog rollefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen. Kompetencefordelingsplanen er gældende fra 1. januar Planen sætter fokus på opgavefordelingen mellem det politiske niveau og administrationen og er med til at klarlægge ansvarsforholdet mellem niveauerne. Formålet er, at rollefordelingen mellem det politiske niveau og administration bliver klart og her igennem være med til at fremme samarbejdet mellem de to niveauer. Kompetencefordelingsplanen viser, hvilke forpligtelser aftaleholderen har overfor de politiske niveauer. Kompetencefordelingsplanen beskriver desuden, hvilke kompetencer aftaleholderen har i forhold til opgaveløsningen og i forhold til hvilke områder aftaleholderen har beslutningskompetencen. Kompetencefordelingsplanen er derfor et vigtigt dokument i aftaleholderens daglige virke. Kompetencefordelingsplanen findes på intranettet under Fælles Viden/Kompetencefordelingsplan. For yderlige information kontakt Fællessekretariatet via eller på Indkøb Dette afsnit beskriver spillereglerne for indkøb i Faaborg-Midtfyn Kommune. Indkøb skal foretages via de kanaler kommunen har godkendt. Aftaleholderen skal desuden være opmærksom på de EU-regler, der findes vedrørende indkøb og overholdelse af tærskelværdier. Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået et gensidigt forpligtende samarbejde med Fællesindkøb Fyn omkring indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. Fællesindkøb Fyn indgår kontrakter og aftaler på alle former for varer- og tjenesteydelser og yder support i forhold til E-handel via Web-bestilling samt i alle former for spørgsmål vedrørende indkøb, kontrakter, leasingaftaler, udbud, annonceringspligt mv. 4

5 Aftaleholderen er ansvarlig for, at indkøbspolitikken overholdes, herunder: at indgåede aftaler overholdes at formidle nyheder, når nye aftaler indgås at tilmelde relevante personer med rette faglige kompetence til brugergrupper ved afholdelse af udbud at sikre kommunens lovmedholdelighed i forhold til afholdelse af EU-udbud, udbud efter annonceringspligten, herunder ligebehandling og gennemsigtighed i forhold til valg af leverandør. Obligatoriske aftaler Alle aftaler, der er indgået af Fællesindkøb Fyn er obligatoriske. Det betyder, at alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtet sig til at anvende dem. Tærskelværdi Tærskelværdi er den øvre beløbsgrænse, der angiver, hvornår et indkøb skal konkurrenceudsættes. Tærskelværdien er indkøbets værdi i kr. i de år, hvor indkøbene foretages eller kontrakten løber. Beregninger af tærskelværdien foretages typisk over en 4 år periode når der er tale om gentagne køb. Indkøbets værdi opgøres som det samlede indkøb i hele kommunen af produktet eller ydelsen. Indkøbene må ikke opdeles for at omgå udbudsreglerne. Indkøbets værdi EU udbudspligt Over 1,5 mio. kr. Handling Ved indkøb til en samlet værdi over 1,5 mio. kr. i en given kontraktperiode er kommunen pligtig til at afholde et EU-udbud, der betyder, at alle i EU skal have mulighed for at byde på opgaven. Ved sådanne indkøb kan Fællesindkøb Fyn kontaktes for råd, vejledning og/ eller afholdelse af EU-udbud. Eksempel Indkøb af tavler i kommunen beløber sig til kr pr. år EU-udbudspligt Dvs. indkøbets værdi over 4 år er lig med kr gange 4 år = 3,4 mio. kr. Dermed overstiger indkøbet tærskelværdien for EU-udbud og er udbudspligtigt i henhold til udbudsreglerne i EU-direktiverne. Annonceringspligt Over kr. Eksempel Annonceringspligt Under kr. Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at udbyde et givent indkøb, når værdien samlet overstiger kr. Indkøbet skal som minimum annonceres på Faaborg-Midtfyn Kommune s hjemmeside. Detaljeret vejledning findes på intranettet under: fælles viden/indkøb/ annonceringspligt. Indkøb af 25 nye maskiner til en samlet værdi af kr skal annonceres. Indkøb af artikler beløber sig pr. år til kr og indkøbes løbende hvert år dvs. kr ,- gange 4 år = kr. 1 mio. Dermed ligger købet over annonceringspligten, hvilket betyder det skal annonceres. Alle indkøb under tærskelværdien for annonceringspligt skal fortsat konkurrenceudsættes, dog er der ingen officielle regler udover ligebehandling og gennemsigtighed for leverandørerne. 5

6 Her anbefales, at der altid indhentes mere end 1 tilbud, så man sikrer sig, at man betaler den rigtige pris for varen. Eksempel under Indkøb af nyt udstyr beløber sig til kr. pr. gang. Indkøbet ligger kr. under tærskelværdien for annonceringspligt. Her indhentes tilbud. Værktøjer Aftalekatalog E-handel Alle aftaler fra Fællesindkøb Fyn findes elektronisk i et fælles aftalekatalog. Dette findes via NAL vinduet: indkøb/webindkøb-katalog. For at kunne anvende dette system, skal brugeren være oprettet til KMD s systemer. Hos de leverandører, hvor det er muligt, skal varer handles elektronisk via KMD web-bestilling. Dette program findes ligeledes via NAL vinduet: indkøb/web-bestilling. For at kunne anvende dette system, skal brugeren være oprettet til KMD s systemer. For yderlige information kontakt Fællesindkøb Fyn via eller på tlf Informations Teknologi Proces for indkøb af it-software Ved indkøb af fagspecifikt it-software, er aftaleholderen forpligtet til at foretage indkøbet via itstaben, som er ansvarlig for den overordnede koordinering af it-sofware indkøb. Denne form for central styring bidrager til at optimere indkøbene og de anvendelsesmuligheder, der ligger i indkøbene. Med tiltaget ønskes ligeledes at styrke det tværfaglige samarbejde mellem enhederne omkring indkøb og anvendelse af systemer og it. Aftaleholderen skal inden indkøbet udfylde et projektskema der skal sendes til it-staben. Hensigten med projektskemaet er, at der så tidligt i indkøbsforløbet som muligt, kan blive sat fokus på omkostninger, krav og muligheder med det ny software. En central koordinering af indkøb af software via it-staben vil bidrage til, at der sikres en overnesstemmelse mellem systemer i organisationen og at samme system ikke indkøbes flere gange, hvis dette ikke er nødvendigt. Projektskabelon skal der indgå et element, der beskriver gevinsten ved indkøb af det ønskede, enten som en cost/benefit analyse eller som en business-case. Et indkøb kan ikke godkendes uden at der foreligger et projektskema. Alle indkøb vurderes af it-staben og økonomi. I de tilfælde, hvor it-sikkerhedsspørgsmål er i spil, skal fællessekretariatet også involveres. Projektejer/projektleder er med i vurderingen, så de rette faglige oplysninger fra projektet indgår i vurderingen. Projektskemaet findes på intranettet under Fælles Værkstøjer/Projekter/it-software indkøb. For yderlige information kontakt it-staben via eller på tlf

7 Proces for indkøb af it-hardware og andet it-relateret materiale Ved indkøb af hardware samt andet it materiale såsom PDA er,og mobiltelefoner skal indkøbet foregå gennem it-afdelingen. Ved køb af hardware skal der udfyldes en projektskabelon som sendes til it-afdelingen. I denne skabelon bør der indgå et element, der beskriver gevinsten ved indkøb af det ønskede, enten som en cost/benefit analyse eller som en business-case. Et indkøb kan ikke godkendes uden dette foreligger. Alle indkøb vurderes af it-staben og økonomi. I de tilfælde, hvor it-sikkerhedsspørgsmål er i spil, skal fællessekretariatet også involveres. Projektejer/projektleder er med i vurderingen, så de rette faglige oplysninger fra projektet indgår i vurderingen. Projektskabelonen skal bruges til at vurdere om indkøb af det pågældende hardware understøtter organisationen mest hensigtsmæssigt og at det er i overensstemmelse med it-strategien. Et centralt element i denne vurdering er it-systemets sammenhæng med eksisterende it-systemer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der skal være integration med eksisterende it-systemer ellers vil indkøbet skabe ekstra ressourceforbrug i konverteringen fra et eksisterende til det nye system eller program. Projektskemaet findes på intranettet under Fælles Værkstøjer/Projekter/it-software indkøb. Ansvar i forbindelse med indkøb og drift Det er projektejerens ansvar at koordinere projektets it-del med øvrige it-systemer og processer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektejeren skal tidligt i forløbet tage kontakt til it-staben, så den rigtige sammenhæng bliver sikret. Der skal i forbindelse med kontraktindgåelse vedrørende it-materiel og/eller -systemer foreligge en standardskabelon til anvendelse for kontraktudformning for derved at optimere processen og reducere ressource forbruget til udarbejdelse af kontrakter og sikre en ensartethed i kontrakterne. It-hardware anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under it-staben. Målet med dette er bl.a. at synliggøre prisen på, at drive it-arbejdspladserne samt at have moderne it-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune. I praksis betyder det, at alle administrative pc ere (herunder administrative pc ere på skoler, institutioner mv.) overføres til it-stabens ansvarsområde, og at it-staben via en central pulje til teknologisikring, sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på alle arbejdspladser der er tilknyttet ordningen. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser skal aftaleholderen finansiere både pc ens pris samt indbetale til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nr. Andel til teknologisikring og licenser overføres automatisk via en intern postering fra institutionens budget til central teknologisikringpulje under it-staben. For tiden regnes der med en 4-årig udskiftningscyklus. Efterfølgende er it-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Alt nyt itudstyr, som ikke er omfattet af teknologisikringspuljen skal bestilles ved anvendelse af indkøbsportal eller ved skriftlig henvendelse til helpdesk. Der må ikke anskaffes udstyr eller netværkskomponenter uden it-staben har godkendt anskaffelsen. Dette skal sikre en billig drift og højt serviceniveau. Eventuelt it-udstyr der ikke er godkendt af it-staben, vil derfor ikke blive serviceret. 7

8 Teknologisikringen omfatter ikke mobiltelefoner, PDA ere og andet tilbehør til arbejdspladsen. Udgifter ved anskaffelse af mobil- og fastnettelefoner påhviler den enkelte aftaleholder. Etablering af hjemmearbejdspladser samt drift heraf påhviler den enkelte aftaleholder. For yderlige information kontakt it-staben ved at oprette en sag på Helpdesk eller på tlf Bygninger - vedligehold og projektering Vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm (mure, tag, vinduer etc.) Fagsekretariatet Byggeri & Miljø gennemgår med passende mellemrum klimaskærmen på kommunens bygninger med henblik på at planlægge udvendig vedligeholdelse, så bygningernes værdi opretholdes. Den enkelte aftaleholder skal bidrage med oplysninger af betydning for gennemgangen. På baggrund af gennemgangen opstiller Fagsekretariatet Byggeri & Miljø en plan for vedligeholdelse af klimaskærmen. Planen rummer både en kortsigtet og en langsigtet plan og overslag over udgifterne til vedligeholdelse af klimaskærmen. Samtlige budgetmidler til dette formål er samlet i Fagsekretariatet Byggeri & Miljø, som også står for anvendelsen af midlerne på tværs af faggrænser og øvrige interesser. Midlerne er øremærket vedligeholdelse af klimaskærmen og kan ikke anvendes til om- og tilbygninger. Fagsekretariatet refererer til Teknik- og Miljøudvalget, der hvert år forud for budgetlægningen får forelagt en status på vedligeholdelsesstandarden samt et forslag til prioritering af midlerne. Ændret anvendelse, renovering, ombygning og nybyggeri Den enkelte aftaleholder har ansvaret for, at alle bygningsrenoveringer, nybyggeri samt udbygning og ændring af energi- og forbrugsanlæg er forankret hos det fagudvalg/aftaleholder, der har rådighed over den konkrete bygning/institution. Det er samtidig aftaleholderen, der har budget til opgaven. Inden en aftaleholder selv begynder at planlægge et projekt, herunder ændret anvendelse af lokaler etc., skal aftaleholderen kontakte vedligeholdelsesafdelingen hos Byggeri og Miljø. Det gælder uanset om der er tale om store eller små ændringer. Vedligeholdelsesafdelingen varetager altid bygherrerollen ved ændringer af kommunens bygninger. I det omfang vedligeholdelsesafdelingen har kapacitet til det, kan de projektere og gennemføre det samlede byggeri. I modsat fald sørger de for, at opgaven gennemføres ved brug af eksterne rådgivere samt varetagelse af bygherrerollen. Vedligeholdelsesafdelingen sørger for, at projekterne overholder de aktuelle love og regler, vedligeholdelsesafdelingen søger byggetilladelse og hjælper med at nedsætte byggeudvalg som skal følge et byggeri. 8

9 Indvendig vedligeholdelse Aftaleholderen har selv ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af egne bygninger. Eksempler Et plejehjem vil inddrage lokaler, der tidligere har været anvendt til institutionspladser, til nye pladser for plejekrævende beboere. Her kan der være tale om, at byggeriet ikke opfylder nuværende krav til lokalestørrelse, ventilation, lysforhold etc. for boliger til denne type beboere. Aftaleholderen har ansvaret for, at den ændrede anvendelse er lovlig. Kontakt derfor vedligeholdelsesafdelingen og aftal nærmere. En børnehave vil ændre og udbygge legepladsen med nye legeredskaber. Ud over, at der kan være krav om byggetilladelse til legepladsen og legeredskaberne, kan grunden være registreret som lettere forurenet, så der skal tages særlige hensyn til overjorden og håndteringen af jord. Kontakt derfor vedligeholdelsesafdelingen og aftal nærmere. I forbindelse med nødvendig vedligeholdelse af hoveddøren, ønsker en skole at ændre indgangspartiet og flytte nogle p-pladser. Ud over de bygningsmæssige krav som vedligeholdelsesafdelingen tager sig af skal aftaleholderen være opmærksom på, at Byggeri & Miljø kun financierer nødvendig vedligeholdelse af klimaskærmen. Byggeri & Miljø finansierer ikke ændringerne af p-pladserne. Kontakt vedligeholdelsesafdelingen og aftal nærmere. For yderlige information kontakt Byggeri og Miljø via eller på tlf Økonomi og budget Aftaleindgåelse spilleregler Aftaleholderen er ansvarlig for overholdelse af den økonomiske ramme, som fremgår af aftalen og som i øvrigt fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Alle driftsbevillinger er nettobevillinger. Det betyder, at: Aftaleholderen skal sikre, at den afsatte økonomiske ramme anvendes bedst muligt til opfyldelse af de politiske og faglige mål i den indgåede aftale Aftaleholderen kan drive indtægtsdækket virksomhed, hvis det kan ske inden for styrelseslovens, kommunalfuldmagtens og sektorlovgivningens rammer. Merindtægter vil således kunne finansiere merudgifter Aftaleholderen kan overføre et over/underskud til efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med budgetvedtagelsen grænserne for overførselsadgang Aftaleholderen ikke må optage lån Aftaleholderen ikke må indgå leje- og leasingaftaler uden forudgående rådgivning og godkendelse i økonomistaben jf. bilag til Kasse- og regnskabsregulativet (KRR) nr. 9.1 Finansiel Strategi Aftaleholderen ikke må indgå aftaler med væsentlige bindinger, som løber længere end aftaleperioden uden kommunalbestyrelsens godkendelse 9

10 Ledelsestilsyn Aftaleholderen har ansvar for at beskrive, udføre og dokumentere sit økonomiske ledelsestilsyn jf. bilag til KRR vedrørende budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet skal udføres effektivt efter en vurdering af væsentlighed og risiko og har primært til formål at sikre: budgetoverholdelse effektiv og lovlig anvendelse af midlerne til det aftalte formål korrekt bogføring og bilagsbehandling jævnlig opkrævning af indtægter Aftaleholderen skal være særligt opmærksom på opbevaring af værdier tilhørende andre. Der henvises til bilag i KRR vedrørende opbevaring og registrering af midler, der administreres for klienter, samt af midler og værdier tilhørende beboere på institutioner m.v. Beskrivelse af ledelsestilsynet skal ligge tilgængeligt på intranettet. Dokumentation for det foretagne ledelsestilsyn opbevares hos den enkelte aftaleholder. Budgetopfølgning Den økonomiske kompetence er alene placeret hos den enkelte aftaleholder. Det er således aftaleholderen, der har ansvaret for, at budgettet overholdes. Aftaleholderen skal løbende foretage budgetopfølgning, som en del af sit ledelsestilsyn. Aftaleholderen er forpligtet til at reagere overfor økonomistaben, hvis budgettet ikke forventes overholdt. Herefter vil der blive taget initiativ til udarbejdelse af handleplan. I løbet af året foretages et antal budgetopfølgninger, hvor aftaleholderen oplyser forventet årsforbrug. Materialet danner grundlag for en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og fremsendes til politisk behandling. Der henvises til økonomistyringskonceptet samt vejledning for den månedlige og kvartalsvise budgetopfølgning. Anlægsbevillinger Aftaleholderen er projektansvarlig for anlægsbevillinger indenfor pågældendes aftaleområde. Den løbende budgetopfølgning følger de generelle regler for såvel månedsvis som kvartalsvis opfølgning. Anlægsbevillinger meddeles ved anlæggets start og kan være flerårige. Hvis en bevilling ikke er opbrugt ved udgangen af supplementsperioden og anlægget ikke er færdiggjort, overføres overeller underskud til efterfølgende regnskabsår. Når et anlægsarbejde er afsluttet skal aftaleholderen give økonomistaben meddelelse om dette. Der henvises til bilag til KRR nr. 4.2 Anlægsbevillinger samt bilag nr. 7.3 Anlægsregnskaber. Budgetregulering Der kan i løbet af året ske budgetreguleringer primært på områder med tildelingsmodeller og i forhold til fordeling af centrale puljer. Det vil fremgå af det pågældende års budget under de generelle bemærkninger, hvor der må ske budgetreguleringer uden forudgående politisk godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan i særlige situationer træffe beslutninger, der ændrer aftaleholderens økonomiske ramme. I sådanne tilfælde vil der blive informeret om den konkrete fremgangsmåde i kommunens relevante ledelsesfora. 10

11 Regnskabsafslutningen Aftaleholderen har ansvaret for, at regningerne bogføres i det rigtige regnskabsår. Ligeledes skal aftaleholderen sørge for at opkræve og bogføre indtægterne i det rigtige regnskabsår. Der henvises til regnskabsprocedure og tidsplan for regnskabsafslutning godkendt af kommunalbestyrelsen. Når supplementsperioden er afsluttet beregner økonomistaben årets over- eller underskud og sender der til aftaleholderen. Aftaleholderen skal forholde sig til opgørelsen, underskrive og evt. regnskabsforklare afvigelsen. Overførselsbeløbet placeres på én konto benævnt over-/underskud vedrørende tidligere år. Dog gælder særlige regler for nogle udgifter fx tilskudsbaserede projekter, it-konti, opsparede beboermidler samt projekter omfattet af udviklingsstrategien. For yderligere information kontakt din økonomikonsulent. Øvrige Kommunikation er en del af opgaven Som aftaleholder har man et medansvar for, at der tegnes et retvisende billede af Faaborg-Midtfyn Kommune blandt kommunens interessenter. Derfor har aftaleholderen ansvar for, at kommunikationspolitikken efterleves i det daglige arbejde. Det betyder, at aftaleholderen er ansvarlig for: at kommunikation og dialog med områdets målgrupper tænkes med i udførelsen af aftaleområdets opgaver, hvilket betyder, at medarbejderne i det daglige arbejde skal vurdere behovet for kommunikation i forbindelse med opgaveløsningen løbende at overveje muligheden for, at aftaleområdets opgaver/sager kan anvendes i kommunens proaktive kommunikationsindsats at skabe rammer for god kommunikation mellem medarbejderne og aftaleområdets interessenter i det omfang det er muligt at være på forkant i forhold til at identificere mulige kriser, så sagen kan håndteres inden den vokser sig større. Når der opstår en pludselig krise skal aftaleholderen håndtere den med respekt for kommunens ønske om at være åben og proaktiv. Aftaleholder kan hente hjælp til at håndtere kriser eller mulige kriser hos pågældende fagchef, aftaleholderens kontaktdirektør og hos kommunikationsfunktionen. Nærmere beskrivelse af forventningerne til kommunikation i Faaborg-Midtfyn Kommune findes i kommunikationspolitikken og pressepolitikken. Aftaleholderne har et ansvar for, at brugere, borgere og medarbejdere oplever en sammenhæng mellem visioner, beslutninger og handlinger. Dette kan den enkelte aftaleholder være med til at bidrage til ved, at lave koblinger fra den daglige kommunikation til det strategiske grundlag. Dette kan eksempelvis gøres ved at trække tråde til udviklingsstrategien, brandingindsatsen eller andre dele af det strategiske grundlag, når det er relevant i den daglige kommunikationsindsats. Ved at overholde kommunens designguide er man som aftaleholder ligeledes med til at styrke kommunens samlede identitet. 11

12 Hjemmeside og intranet Én af Faaborg-Midtfyn Kommunes visioner er at være en digital kommune. Der kommunikeres digitalt med borgerne og brugerne på kommunens hjemmeside og internt med kommunens ansatte på intranettet. Ansvaret for vedligeholdelse og opdatering af disse medier er decentraliseret og ligger hos aftaleholderne. Derfor skal aftaleholderen sikre at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til at vedligeholde og opdatere kontaktoplysninger, informationer og selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden og intranettet i forhold til den godkendte jobprofil for webredaktører. Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor der lægges vægt på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed. Aftaleholderen er overfor kommunens øverste it-ansvarlige (kommunaldirektøren) ansvarlig for at Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik efterleves. Det betyder at: Aftaleholderen skal gøre sig bekendt med og Faaborg Midtfyn Kommunes itsikkerhedspolitik. Aftaleholderen skal sikre at de ansatte på aftaleområdet som minimum har kendskab til itpolitikkens bilag 4 Retningslinjer for it-brugere, bilag 5 Retningslinjer for fysisk sikkerhed og hvis der anvendes hjemmearbejdsplads, bilag 8 Retningslinjer for anvendelse af hjemmearbejdsplads. Forsikringer Det er aftaleholderens ansvar, at personale og øvrige aktiver er forsikret i henhold til kommunens forsikringspolitik. I praksis vil det sige, at aftaleholderen skal sørge for at give det centrale forsikringskontor besked ved ændring i løsøresummer og bygnings m 2, ændring i forsikringssteder samt ved til- og afgang af motorkøretøjer. Aftaleholderen skal ligeledes give besked til det centrale forsikringskontor, hvis aftaleholderen beskæftiger ulønnet personale eller frivillige, da disse personer ikke automatisk er forsikret, men oftest er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Alt lønnet personale opgøres en gang årligt via lønsystemet, og denne opgørelse sendes via lønsystemet til det centrale forsikringskontor. Disse medarbejdere er automatisk arbejdsskadeforsikret. Ved tjenesterejser i udlandet skal der tegnes særskilt rejseforsikring. Aftaleholderen skal i god tid før afrejse rekvirere en rejseforsikring hos det centrale forsikringskontor. Det er aftaleholderens ansvar, at såvel personskader som tingskader indberettes til det centrale forsikringskontor straks efter skadens opståen. Arbejdsskader indberettes via EASY (Arbejdsskadestyrelsens elektroniske indberetningssystem) og tingskader via kommunens eget forsikringssystem Insubiz. Risikostyring Det er aftaleholderens ansvar, at pågældendes område lever op til kommunens risikostyringspolitik. I praksis vil det sige, at samarbejde med det centrale risikostyringskontor om at reducere og eliminere skader på personalet og øvrige aktiver. 12

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring...

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder er underlagt i forhold

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Aftale 2010. for Fællesindkøb

Aftale 2010. for Fællesindkøb Aftale 2010 for Fællesindkøb Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Aftale for Direktionen

Aftale for Direktionen Aftale 2009 for Direktionen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aftale 2010. for IT-staben

Aftale 2010. for IT-staben Aftale 2010 for IT-staben Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Aftale 2010. for Lunden

Aftale 2010. for Lunden Aftale 2010 for Lunden Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 3 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 4 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget Kompetencefordelingsplan for Inv o lver et Den økonomiske strategi fastsætter på baggrund af indstilling fra regler for kommunens økonomiske strategi, herunder likviditetsanbringelse, optagelse og omlægning

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Kostforplejning 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere