STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD."

Transkript

1 STATSTIDENDE ÅRGANG Udgivet af IT- og Telestyrelsen ved offentlig foranstaltning i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 STATSTIDENDE INDHOLD Aktie- og anpartsselskaber... 2 Diverse... 5 Dødsboer... 6 Gældssanering Indkaldelser i henhold til tinglysningsloven Konkursboer Stævninger og indkaldelser Tinglysninger Tvangsauktioner Øvrige retslige kundgørelser

2 STATSTIDENDE 2 > Aktie- og anpartsselskaber Likvidation og tvangsopløsning S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Ved beslutning truffet af Skifteretten i Helsingør den er selskabet taget under tvangsopløsning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved skrivelse af anmodet Skifteretten i Helsingør om at tvangsopløse selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 60, jf. 61. Selskab Kurt Stolbjerg ApS CVR-nr Græsager Kokkedal Likvidator Advokat Poul Ege Poulsen ADVODAN Helsingør Strandgade Helsingør Underskriver Helsingør, den Poul Ege Poulsen, advokat S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Efter begæring indgivet af Erhvervsog Selskabsstyrelsen er der på et skifteretsmøde ved Skifteretten i Odense den truffet beslutning om, at selskabet tages under likvidation under henvisning til anpartsselskabslovens 60, jf. 61. Selskab Henrik V. T. Holding ApS CVR-nr Slotsgade 26A, st tv 5000 Odense C Likvidator Advokat Knud K. Damsgaard Englandsgade Odense C Underskriver Odense, den Knud K. Damsgaard, advokat Indkaldelse til generalforsamling S Ordinær generalforsamling Wannakey A/S CVR-nr Dato, tid og sted kl. 14:00 på selskabets adresse, Prangervej 111, 7000 Fredericia Indkaldelse På generalforsamlingen vil følgende punkter være på dagsordenen: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt a. Forslag fra bestyrelsen: i. Bestyrelsen er i øjeblikket bemyndiget til at udstede yderligere stk. aktier à 40 øre, svarende til pålydende kr ad én eller flere gange. Det foreslås, at bestyrelsen som alternativ til en kapitalforhøjelse inden for rammerne af bemyndigelsen kan udnytte sin bemyndigelse helt eller delvis til at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til medarbejdere i selskabet eller selskabets datterselskaber. ii. Vedtægtsændringer om at bestyrelsen skal bestå af 3-6 personer (mod nu 4-6). De fuldstændige forslag fremgår nedenfor. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. Hvert aktiebeløb på DKK 0,40 giver én stemme. Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr , fordelt på aktier hver á nominelt DKK 0,40. Selskabets aktieudstedende institut er Sparekassen Faaborg A/S. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, før der er forløbet en måned efter, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, eller såfremt selskabets aktier noteres i Værdipapircentralen, kan fremvise VP-udskrift som dokumentation for erhvervelsen. Denne erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse henholdsvis dokumenterer registrering ved hjælp af VP-udskrift.

3 STATSTIDENDE 3 Tilmeldelse til generalforsamlingen skal ske til virksomheden på tlf eller mail own@danfort.dk senest den Yderligere informationer: I. Incitamentsprogram Det foreslås, at vedtægternes 14, stk. 1, ændres til følgende: Bemyndigelse til aktieudstedelse/udstedelse af tegningsoptioner: Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 1,25 mio. stk. aktier à 40 øre svarende til pålydende kr. 0,5 mio. dkk ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder til den 19. januar Bemyndigelsen blev i marts 2008 udnyttet til en forhøjelse af aktiekapitalen med stk. aktier à 40 øre, svarende til pålydende kr , således at bestyrelsen er bemyndiget til at udstede yderligere stk. aktier à 40 øre, svarende til pålydende kr ad én eller flere gange. Som alternativ til en kapitalforhøjelse inden for rammerne af ovennævnte bemyndigelse kan bestyrelsen udnytte sin bemyndigelse helt eller delvis til at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til medarbejdere i Selskabet eller Selskabets datterselskaber. Aktietegningsoptionerne udstedes i givet fald på de i bilag 1 angivne vilkår. Det foreslås videre, at Warrant-terms fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Bilag 1 vedlægges som bilag til denne indkaldelse. II. Antallet af bestyrelsesmedlemmer I vedtægternes 4 erstattes 4-6 af 3-6. Navn: Wannakey A/S Adresse: Prangervej 111, 7000 Fredericia Hjemmeside: Kontaktperson hos selskabet Navn: Kim Andersen Titel: Direktion og bestyrelsesmedlem Tlf.no: Certified Adviser: Navn: Philip & Partnere Adresse: Vognmagergade 7, box 2227, 1018 København K Tlf. no: Yderligere informationer Claus R. Hebor Marketing Director, Wannakey A/S tlf.: direkte: mobil: mail: crh@wannakey.com Underskriver Fredericia, den Claus Hebor S Ordinær generalforsamling Nyborg Havn Ejendomme I A/S Lindholm Havnevej Nyborg CVR-nr Dato, tid og sted kl. 16:00 Centerhavnen 23, 7000 Fredericia Indkaldelse Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om decharge fra bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Årets resultat på TDKK 63 foreslås af bestyrelsen overført til næste år. 5. Beslutning om vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6.3, der lyder således: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer samt ved bekendtgørelse i Statstidende og et landsdækkende dagblad. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesformand og næstformand. Den nuværende formand og næstformand foreslås genvalgt. 8. Valg af revisorer. Pricewaterhouse- Coopers foreslås genvalgt. 9. Eventuelt. Underskriver Fredericia, den Bestyrelsen S Ordinær generalforsamling Nyborg Havn A/S Lindeholm Havnevej Nyborg CVR-nr Dato, tid og sted kl. 16:05

4 STATSTIDENDE 4 Centerhaven 23, 7000 Fredericia Indkaldelse Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om decharge fra bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Årets resultat på TDKK foreslås af bestyrelsen fordelt med TDKK 742 i udbytte til aktionæren og resten overført til næste år. 5. Beslutning om vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6.3, der lyder således: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer samt ved bekendtgørelse i Statstidende og et landsdækkende dagblad. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesformand og næstformand. Den nuværende formand og næstformand foreslås genvalgt. 8. Valg af revisorer. Pricewaterhouse- Coopers foreslås genvalgt. 9. Eventuelt. Underskriver Fredericia, den Bestyrelsen S Ordinær generalforsamling Fredericia Havn Ejendomme I A/S Vesthavnsvej Fredericia Dato, tid og sted kl. 16:15 Centerhavnen 23, 7000 Fredericia Indkaldelse Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om decharge fra bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Årets resultat på TDKK foreslås af bestyrelsen overført til næste år. 5. Beslutning om vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6.3, der lyder således: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer samt ved bekendtgørelse i Statstidende og et landsdækkende dagblad. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesformand og næstformand. Den nuværende formand og næstformand foreslås genvalgt. 8. Valg af revisorer. Pricewaterhouse- Coopers foreslås genvalgt. 9. Eventuelt. Underskriver Fredericia, den Bestyrelsen S Ordinær generalforsamling Fredericia Havn A/S Vesthavnsvej Fredericia CVR-nr Dato, tid og sted kl. 16:20 Centerhavnen 23, 7000 Fredericia Indkaldelse Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om decharge fra bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Årets resultat på TDKK foreslås af bestyrelsen fordelt med TDKK i udbytte til aktionæren og resten overført til næste år.

5 STATSTIDENDE 5 5. Beslutning om vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 6.3, der lyder således: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer samt ved bekendtgørelse i Statstidende og et landsdækkende dagblad. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til: Generalforsamling indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer under den af disse til selskabet opgivne adresse og til selskabets revisorer. Indkaldelsen indsendes ligeledes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesformand og næstformand. Den nuværende formand og næstformand foreslås genvalgt. 8. Valg af revisorer. Pricewaterhouse- Coopers foreslås genvalgt. 9. Eventuelt. Underskriver Fredericia, den Bestyrelsen S Ordinær generalforsamling Associated Danish Ports A/S Vesthavnsvej Fredericia CVR-nr Dato, tid og sted kl. 16:30 Centerhavnen 23, Fredericia Indkaldelse Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om decharge fra bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Årets resultat på TDKK foreslås af bestyrelsen fordelt med TDKK i udbytte til aktionæren og resten overført til næste år. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt. Det bemærkes, at der den 1. april 2008 afholdes valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. De valgte medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesformand og næstformand. Den nuværende formand og næstformand foreslås genvalgt. 7. Valg af revisorer. Den nuværende revisor i selskabet, PricewaterhouseCoopers, foreslås genvalgt. 8. Eventuelt. Underskriver Fredericia, den Bestyrelsen > Diverse Ministres bortrejse S Ved allerhøjeste resolution af er der meddelt økonomi- og erhvervsministeren tilladelse til at foretage en rejse til udlandet fra den til den Ledelsen af de under Økonomi- og Erhvervsministeriet hørende forretninger overdrages i perioden til ministeren for sundhed og forebyggelse. Afskedigelser og udnævnelser S I medfør af lov nr. 433 af om dyrlæger har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge. Maria Nørgaard Qvist Slangerup Ledige stillinger S Retten i Odense - Auktionsleder En stilling som auktionsleder ved Retten i Odense, Fogedretten, med funktion som beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 191 af senest ændret ved lov nr af , er ledig til besættelse fra den Beskikkelse kan kun meddeles personer, der er fyldt 25 år og som er vederhæftige. Den, der modtager beskikkelse, skal stille sikkerhed for eventuelle erstatningskrav. Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. Ansøgningsfrist Frist for modtagelse af ansøgning er den Ansøgning indsendes til Retten i Odense Fogedretten Albanigade 30, Odense C Att.: Justitsministeriet

6 STATSTIDENDE 6 > Dødsboer Proklama S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Niels-Henrik Poulsen Nordens Plads 4, Frederiksberg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Philip Deleuran Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon nr Fax nr Journalnr /ma Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på Frederiksberg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karen Mette Brix Jørgensen Mellem Broerne 13, 1 th 9400 Nørresundby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Poul Hansen Torvet Nørresundby Telefon nr Journalnr /kij Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anna Mortensen Vestergade 9, st 9460 Brovst Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advonord Viaduktvej Aabybro Telefon nr Fax nr Journalnr /dk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 177/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Lise Lotte Vohnsen Morsøvej Thyborøn Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Anne Grete Kampmann Advokaterne Ret&Råd Vest Østergade 29 Postboks Struer Telefon nr Fax nr Journalnr bv Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolstebroSagsnr. 1649/2007 Andet, Ekstra bemærkninger Særejeboet. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Lise Lotte Vohnsen Morsøvej Thyborøn Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Anne Grete Kampmann Advokaterne Ret&Råd Vest Østergade 29 Postboks Struer Telefon nr Fax nr Journalnr bv Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolstebroSagsnr. 1649/2007 Andet, Ekstra bemærkninger Fællesejeboet. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato

7 STATSTIDENDE 7 Cathrine Zanchetta Dalsmark Rinkenæs 6300 Gråsten Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Hermann Zanchetta Domhusparken Gråsten Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat H. Philip Jensen Ahlefeldvej Gråsten Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-146/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Knud Erik Pedersen P O Pedersens Vej Holstebro Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Anne Grete Kampmann Advokaterne Ret&Råd Vest Østergade 29 Postboks Struer Telefon nr Fax nr Journalnr bv Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolstebroSagsnr. 189/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Therese Tougaard Riis Godthåbsvænget 17, Frederiksberg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Flemming Henrik Riis Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Birgit Jordan Vesterbrogade København V Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Svend Rambusch Læssøegade 16, 2 th 5000 Odense Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Poul Jensen-Dahm Gimbels Gyde Middelfart Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ingrid Marie Kristoffersen Kastanievej Nexø Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Mogens Kristoffersen Kastanievej 5 Snogebæk 3730 Nexø Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på BornholmSagsnr. 93/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Thorkild Hokser Kjeldsen Sønderhaven Varde Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes)

8 STATSTIDENDE 8 Karen Margrethe Kjeldsen Sønderhaven Varde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. 64/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Karen Margrethe Kjeldsen, Sønderhaven 10, 6800 Varde. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Per Valentin Klintingvej Nørre Nebel Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Poul Winther Andersen Vestergade Varde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. 1729/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Vibeke Irma Abd-el Dayem Søndervinge Esbjerg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Aly Torben Abd-el Dayem Søndervinge Esbjerg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. 155/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Aly Torben Abd-el Dayem, Søndervinge 4, 6700 Esbjerg. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Edith Bechmann Clausen Søndergade Ølgod Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Erik Clausen Søndergade Ølgod Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. 205/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Erik Clausen, Søndergade 13, 6870 Ølgod. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Gerda Oliva Kousgaard Bugge Darumvej Esbjerg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Sigfred Bugge Darumvej Esbjerg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Marianne Balje Lenders Allé Esbjerg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato John Thestrup Istedvej Silkeborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bobestyrer adv. Palle Elholm Ret&Råd Advokater Århus Nord Hammel Silkeborg Amaliegade Silkeborg Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ViborgSagsnr /2008

9 STATSTIDENDE 9 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jenny Mikkelsen Rødding Engvej 5 E 6630 Rødding Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Svend Bjerremand Mikkelsen Haderslevvej Rødding Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ellen Jacobsen Branderupvej Agerskov Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Arne Thomsen Mozarts Plads 2, København SV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lene Andersen Sjælør Boulevard 43, 3 tv 2450 København SV Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Tove Hesselholdt Ellebjergvej 28, st tv 2450 København SV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jonnie Hansen Thielsen Bøgevang Hedehusene Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Finn Droob Hillerødgade 25 B 2200 København N Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lis Droob Hillerødgade 25 B 2200 København N Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Lis Droob, Hillerødgade 25 B, 2200 København N. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Kurt Johan Karaas Kirstinedalsvej Frederiksberg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Emma Kristine Lemberg Dalgas Boulevard 59, 3 tv 2000 Frederiksberg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) John Karaas Sophus Falcks Allé Dragør Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Aase Gudrun Engbirk Haspegårdsvej Bagsværd

10 STATSTIDENDE 10 Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Anders Vilhelm Preben Engbirk Haspegårdsvej Bagsværd Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Torben Lund Bagsværd Hovedgade Bagsværd Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Glostrup S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karen Marie Nielsen Mørkhøjvej 336, s Herlev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Johannes Uglebjerg Snegbjørn Nielsen Septembervej Herlev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jill Inge Poulsen Herlevgårdsvej 17A, 1 tv 2730 Herlev Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 174/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jørn Bent Kjær Parlev Bondehavevej 10B, 1 th 2880 Bagsværd Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Birte Parlev Bondehavevej 10B, 1 th 2880 Bagsværd Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 428/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Regina Käthe Nielsen Lillebæltsvænget Middelfart Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Poul Jensen-Dahm Gimbels Gyde 2 Postboks Middelfart Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Lillie Kirsten Nielsen Birkevænget 38, 2 tv 2880 Bagsværd Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Torben Lund Advokaterne Jøker Thorsen & Lund Bagsværd Hovedgade Bagsværd Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 1536/07 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Svenning Lauridsen Øre-Ager 8 Udsholt 3230 Græsted Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inger Elise Augusta Lauridsen Øre-Ager 8 Udsholt 3230 Græsted Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 238/08 Andet, Ekstra bemærkninger

11 STATSTIDENDE 11 Efterlevende ægtefælle: Inger Elise Augusta Lauridsen, Øre- Ager 8, Udsholt, 3230 Græsted. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Hans Jacob Nordby Kristinehøjvej Helsingør Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Helle Marie Nordby Gøgevang Hørsholm Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 206/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Edith Gerda Kryger Kronborg Ladegårdsvej Helsingør Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ole Kryger Gørtlervej Hornbæk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 161/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Erna Christiansen Kystvej Humlebæk Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Hans Olav Christiansen Peder Lykkes Vej 62, København S Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Connie Malmberg Strandvejen Espergærde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 199/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ellen Elisabeth Madsen Stokkebrovej Vejby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Frits Lyng Madsen Stokkebrovej 36 Unnerup 3210 Vejby Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 202/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Elver Larsen Søvangsvej 21, st Hvidovre Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Alfa Veilby Tove Larsen Søvangsvej Hvidovre Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Ulrik Vestmar Hvidovre Torv 9, Hvidovre Telefon nr Fax nr Journalnr ve/tp Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 581/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Bobestyrerbehandling. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jørgen Erik Peter Jørgensen Kornbakken 4

12 STATSTIDENDE Kalvehave Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Mogens Jensen Storegade 37, Stege Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2007 Andet, Ekstra bemærkninger Omfatter også efterlevende ægtefælles bodel. Boet behandles som solvent bobestyrerbo. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Alma Theodora Hansine Grusgaard Teglvænget Aalborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Henry Grusgaard Bavnehøj Gistrup Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Oluf Hjortlund Torvet Nørresundby Telefon nr Journalnr /kij Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Kurt Valdemar Heden Østre Boulevard Aars Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokatfirmaet Arne Bindslev ApS Himmerlandsgade Aars Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 412/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Bent Bergmann Hansen Flagspættevej 1, st Næstved Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Susanne Jakobsen Advodan Nygade Næstved Telefon nr Fax nr Journalnr /DLJ Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Næstved S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Preben Povlsen Egebakken Farum Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Niels Kahlke Købmagergade København K Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Harly Bak Knudsen Langrode Aabenraa Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Preben Kofoed Møllemærsk 29

13 STATSTIDENDE Aabenraa Telefon nr Fax nr Journalnr PK/eda Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S04-551/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Børge August Gren c/o Jeppesen Philip Schous Vej 48, 1 tv 2000 Frederiksberg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Sys Rovsing Langelinie Allé København Ø Telefon nr Fax nr Journalnr srk/leg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr. SA-137/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Bobestyrerbehandling. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Mogens Vøls Jensen Kalundborgvej 61 A 4200 Slagelse Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat R. Kopp Pedersen Bredegade 3, Slagelse Telefon nr Fax nr Journalnr /bn Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i NæstvedSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Kirsten Anie Jensen Curdtslund Rønne Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Bo Hansen Snellemark Rønne Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på BornholmSagsnr. 121/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anne-Lise Larsen Glinkasvej 16, 3 tv 2450 København SV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Michael Steffensen Niels Hemmingsens Gade 10 Postboks København K Telefon nr Fax nr Journalnr /08 Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr. SB-316/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Inger Alfrida Eksten Frederiksborgvej 9, 2 th 2400 København NV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Niels E. Valdal Øster Allé København Ø Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2008

14 STATSTIDENDE 14 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Poul Lund Jensen Nøddelunden Nr. Åby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Poul Jensen-Dahm Gimbels Gyde 2 Postboks Middelfart Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Kaj Thomsen Ingstrupvej 7 Ingstrup 9480 Løkken Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jens Christian Larsen Advokathus Nord Godsbanegade Brønderslev Telefon nr Fax nr Journalnr JCL/gk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 445/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Afdøde har tidligere boet på adressen Engbovej 27, Ingstrup, 9480 Løkken. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ebbe Nielsen Røn Alle Haslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lene Nielsen Røn Alle Haslev Telefon nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i NæstvedSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Margrethe Petersen P. Dovns Slippe Ribe Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Hans Sylvestersen Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard Storegade Bramming Telefon nr Fax nr Journalnr /in Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. 267/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ivan Schuster Peter Bangsvej 200, 3 mf 2000 Frederiksberg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Finn Schwarz Advokataktieselskabet Horten Ved Stranden 18 Postboks København K Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr. SA-547/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anker Kamp Jensen Kirkestræde Køge

15 STATSTIDENDE 15 Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Niels Krüger Advokatfirmaet Roar Allehelgensgade Roskilde Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten i Roskilde Sagsnr. 2637/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Svend Aage Nielsen Smidstrupparken Fredericia Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Bjarne L. Petersen Havneparken Fredericia Telefon nr Fax nr Journalnr. BLP25993AM Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 205/2008 Indkaldelse til bomøde Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr S Dødsdato Lars Bruun Kristensen Lærkebakken 118, Løgstrup Meddelelse vedr. bomøde Som bobestyrer i ovennævnte dødsbo indkalder advokat Per Steffensen herved til afsluttende bomøde på bobestyrers kontor, Sct. Mathias Gade 66 A, 8800 Viborg under henvisning til Dødsboskiftelovens 70 sammenholdt med Konkurslovens 150, stk. 1. Dato, tid og sted for bomøde kl. 10:00 hos advokat Per Steffensen Sct. Mathias Gade 66A 8800 Viborg Skifteret Retten i Viborg Sagsnummer /2006 Underskriver Viborg, den Per Steffensen, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Cita Jørgensen Sortebyvej Sakskøbing Afdødes forretning CVR-nr Meddelelse vedr. bomøde I det insolvente dødsbo afholdes afsluttende bomøde. På bomødet vil udkast til boregnskab blive forelagt til godkendelse. Ifølge regnskabet udloddes der en dividende på 87% til anmeldte fordringer. Udkast til boregnskab med tilhørende bilag ligger til eftersyn på bobestyrers kontor. Såfremt der ikke fremkommer indsigelser, vil regnskabet blive stadfæstet. Dato, tid og sted for bomøde kl. 11:00 hos bobestyrer, advokat C. -H. Futtrup Torvet Sakskøbing Skifteret Retten i Nykøbing Falster Underskriver Sakskøbing, den C. -H. Futtrup, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Alf Laurits Nordlien Jeppesen Fasanhaven 43, 2 tv 4220 Korsør Meddelelse vedr. bomøde I det insolvente dødsbo afholdes afsluttende bomøde til endelig prøvelse af fordringer samt til stadfæstelse af udkast til boopgørelse og udlodning, hvorefter forventes en dividende til simple krav på 31,2278%. Materialet ligger til eftersyn på bobestyrers kontor. Med mindre der inden 2 uger efter bomødet er fremkommet klager til bobestyrer, er opgørelsen endelig. Dato, tid og sted for bomøde

16 STATSTIDENDE kl. 08:30 hos bobestyrer, advokat Steen Djurtoft Caspar Brands Plads 9, Korsør Skifteret Retten i Næstved Sagsnummer 2-196/2006 Underskriver Korsør, den Steen Djurtoft, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karen Kaarsgaard Hansen Horsetorvet Odense C Meddelelse vedr. bomøde I det insolvente dødsbo indkaldes herved til afsluttende bomøde. Regnskab, hvoraf fremgår, at dividenden i boet er 60,92% henligger til eftersyn på bobestyrers kontor, Sks JS-695/2007. Såfremt der ikke inden eller på bomødet fremkommer indsigelser, vil boopgørelsen blive stadfæstet, og udlodning vil herefter finde sted senest den Dato, tid og sted for bomøde kl. 14:00 hos bobestyrer, advokat Stig Holdgaard Tallerupvej Tommerup Skifteret Retten i Odense Underskriver Tommerup, den Stig Holdgaard, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Gitte Jensen Nattergalvej 23, 1 tv 8900 Randers Meddelelse vedr. bomøde I det insolvente dødsbo indkaldes til afsluttende bomøde til stadfæstelse af udkast til boopgørelse. Dividende til simple kreditorer udgør i henhold til udkastet 17,81289%. Udlodning sker den , med mindre der forinden til bobestyreren er klaget over boopgørelsen. Dato, tid og sted for bomøde kl. 09:00 hos bobestyrer, advokat A. Pagter Kristensen Østervold Randers Skifteret Retten i Randers Sagsnummer /2007 Underskriver Randers, den A. Pagter Kristensen, advokat Andre meddelelser Afdøde Cpr.nr.: Dødsdato: S Kresten Gosvig Johan Riis Minde Nykøbing M Meddelelse Skifteretten i Holstebro, Afdelingskontor i Thisted har den truffet bestemmelse om, at boet overgår til insolvensbehandling, jf. dødsboskiftelovens 69 med advokat Kjeld Olesen, Nygade 4, 7900 Nykøbing M som bobestyrer. Boet er den udleveret til bobestyrerbehandling med advokat Kjeld Olesen, Nygade 4, 7900 Nykøbing M som bobestyrer og proklama har været indrykket i Statstidende den Kreditorer, der har anmeldt, opfordres til inden 8 uger at anmelde eventuelt uanmeldte krav på fortrinsstilling. Underskriver Nykøbing Mors, den Kjeld Olesen S Afdøde Cpr.nr.: Dødsdato: Poul Lindhard Frandsen Rydalsvej Frederikshavn Meddelelse Skifteretten i Hjørring har den truffet beslutning om bobestyrerbehandling af boet. Advokat Ole Kildeby, Danmarksgade 81, 2. th., 9900 Frederikshavn, er antaget som bobestyrer, j.nr Boet er tidligere udlagt til privat skifte. Proklama har været indrykket i Statstidende. Underskriver

17 STATSTIDENDE 17 Frederikshavn, den Ole Kildeby, advokat S Afdøde Cpr.nr.: Dødsdato: Kim Bjarne Vadum Solgårdsvej Nysted Meddelelse Skifteretten i Nykøbing Falster har den i medfør af dødsboskiftelovens 69, stk. 1, truffet afgørelse om, at boet behandles som insolvent og samtidig bestemt, at advokat Nils Meldahl, Vestensborg Alle 2, 4800 Nykøbing F fortsætter som bobestyrer. Proklama har været indrykket i Statstidende den Underskriver Nykøbing F, den Nils Meldahl, advokat > Gældssanering Indledning af gældssaneringssag - Præklusivt proklama S Skifteretten på Bornholm har den indledt gældssaneringssag for Malou Anastazia Paprika Christensen Tidl. navn Carina Christensen Fødselsdato Midgårdsvej Rønne Sagsnr. 4-17/2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Peter Paldan Sørensen, Sdr. Hammer 2, 1., 3730 Nexø inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten på Bornholm, den Retskreds Bornholm S Skifteretten i Esbjerg har den indledt gældssaneringssag for Minna Kokholm Fødselsdato Lærkevej Bramming Sagsnr. 9-56/2008 Minna Kokholm har ikke drevet en personlig ejet virksomhed. Enhver, der har fordring eller andet krav mod Minna Kokholm, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Erik Nellemann, Søndergade 21, 6600 Vejen inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Vejen, den Erik Nellemann, advokat Retskreds Esbjerg S Skifteretten i Esbjerg har den indledt gældssaneringssag for Ruth Nørskov Nielsen Tidl. navn Ruth Nørskov Jensen Fødselsdato Mejlbyvej Lintrup Sagsnr. 9-57/2008 Ruth Nørskov Nielsen har ikke drevet en personlig ejet virksomhed. Enhver, der har fordring eller andet krav mod Ruth Nørskov Nielsen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen.

18 STATSTIDENDE 18 Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Erik Nellemann, Søndergade 21, 6600 Vejen inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Vejen, den Erik Nellemann, advokat Retskreds Esbjerg S Skifteretten i Esbjerg har den indledt gældssaneringssag for Bent Andersen Tidl. navn Bent Kristensen Fødselsdato Storegade Holsted Sagsnr. 9-55/2008 Bent Andersen har ikke drevet en personlig ejet virksomhed. Enhver, der har fordring eller andet krav mod Bent Andersen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Erik Nellemann, Søndergade 21, 6600 Vejen inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Vejen, den Erik Nellemann, advokat Retskreds Esbjerg S Skifteretten i Århus har den indledt gældssaneringssag for Niels Hansen Fødselsdato Langelinie 37 Borum 8471 Sabro Sagsnr /2006 Niels Hansen har drevet en personlig ejet virksomhed under navnet Boreas Byg v/niels Hansen, CVR-nr , som blev erklæret konkurs den Enhver, der har fordring eller andet krav mod Niels Hansen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Grethe Opstrup, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C (j. nr. K ) inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Århus, den Retskreds Århus S Skifteretten i Århus har den indledt gældssaneringssag for Helle Jensen Fødselsdato Frue Kirkeplads 1, Århus C Sagsnr /2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henven-

19 STATSTIDENDE 19 delser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Erik Høimark, ADVODAN AARHUS A/S, Vestergade 11, 8000 Århus C, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Århus, den Retskreds Århus S Skifteretten i Århus har den indledt gældssaneringssag for Lena Margareta Ask Fødselsdato Ekkodalen 4, 3 tv 8210 Århus V Sagsnr /2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Erik Høimark, ADVODAN AARHUS A/S, Vestergade 11, 8000 Århus C, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Århus, den Retskreds Århus S Skifteretten i Aalborg har den indledt gældssaneringssag for Brian Seitzberg Fødselsdato Præstegårdsvej 3 Farstrup 9240 Nibe Sagsnr /SS/hno Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Lise Wilson, Torvet 1, 9400 Nørresundby inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg S Skifteretten i Aalborg har den indledt gældssaneringssag for Lene Marie Føssar Seitzberg Tidl. navn Pedersen Fødselsdato Præstegårdsvej 3 Farstrup 9240 Nibe Sagsnr /SS/hno Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Lise Wilson, Torvet 1, 9400 Nørresundby inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Aalborg, den

20 STATSTIDENDE 20 Retskreds Aalborg S Skifteretten i Herning har den indledt gældssaneringssag for Britta Junge Pedersen Fødselsdato Kirsebærhaven Vildbjerg Sagsnr. 76/2008 Britta Junge Pedersen har drevet virksomheden Bordana, Østvænget 2B, 7480 Vildbjerg, CVR-nr Enhver, der har fordring eller andet krav mod Britta Junge Pedersen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Henrik Frost, Advodan, Østergade 21, 7430 Ikast inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Herning, den Retskreds Herning S Skifteretten i Holstebro har den indledt gældssaneringssag for Pia Peyk Veile Fødselsdato Hunsballevej 9, 2 tv 7500 Holstebro Sagsnr. 8B-53/2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Tom Uldall Hansen, Grønsgade 1, 7500 Holstebro inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S Skifteretten i Odense har den indledt gældssaneringssag for Uffe Blessing Christensen Fødselsdato Bårdesøvej Otterup Sagsnr. S3-99/2008 Uffe Blessing Christensen har drevet virksomheden Willy Christensen & Søn, CVR-nr , der blev erklæret konkurs ved dekret afsagt af Skifteretten i Odense den , og deltaget i virksomheden Willy Christensen & Søn ApS, CVR-nr , der blev erklæret konkurs ved dekret afsagt af Skifteretten i Odense den Enhver, der har fordring eller andet krav mod Uffe Blessing Christensen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Birte Veggerby, Langegade 3 A, 5300 Kerteminde inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Odense, den Retskreds Odense

21 STATSTIDENDE 21 Kreditormøde S I gældssaneringssagen for Margit Jacobsen Fødselsdato Peder Skramsgade 21, st 6700 Esbjerg Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Esbjerg, Skifteretten, Mødelokale 17, 1. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, fredag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Esbjerg, den Uffe Skalborg Hansen, advokat Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard Havnegade 19, st Esbjerg Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Owen Nielsen Østre Allé Skjern Sagsnr /2006 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Herning, Skifteretten, Nygade 3 - Indgang C, 7400 Herning, mandag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Herning, den Retskreds Herning S I gældssaneringssagen for Gudlaug Berglind Gudlaugsdottir Nørvang Erslev Sagsnr. 9F-279/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S I gældssaneringssagen for Helene Ullerlund Middelfartvej 67, 3 tv Bolbro 5200 Odense V Sagsnr. S3-186/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Odense, Tinghusgården, Albanigade 30, 2. sal, 5000 Odense C, tirsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Helene Ullerlund har drevet virksomheden Kantinen v/helene Madsen, CVR-nr , og blev erklæret konkurs ved dekret afsagt af Skifteretten i Odense den Retten i Odense, den Retskreds Odense S I gældssaneringssagen for Kurt Johnson Høvejen 3 Svinding 8900 Randers Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Randers, Mødelokale 12, Nørregade 1, 1. sal, 8900 Randers, tirsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i

22 STATSTIDENDE 22 skifteretten. Kurt Johnson har drevet virksomhederne: HR Kurt Johnson, CVR-nr Konsulent LK Johnson, CVR-nr Malerfirmaet Leif Johnson A/S, CVRnr Kurt Johnson A/S, CVR-nr Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Randers, den Retskreds Randers S I gældssaneringssagen for Tommy Paul-Jørgen Petersen Fødselsdato Hovedgaden 60, 1 A 4140 Borup Sagsnr /2006 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Roskilde, Skifteretten, Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde, onsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde Kendelse S Skifteretten i Hjørring har den afsagt kendelse om gældssanering for Mads Peter Thyregod Riis Briketvej 32 Moseby 9490 Pandrup Sagsnr. SKIF-478/2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 4,79598%. Retten i Hjørring, den Retskreds Hjørring S Skifteretten i Holstebro har den afsagt kendelse om gældssanering for Finn Klit Pedersen Borgvej 5 Asp 7600 Struer Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 2,7129%. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S Skifteretten i Horsens har den afsagt kendelse om gældssanering for Thorbjørn Carl Hjalager Klostervej Ry Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 50,5547%. Retten i Horsens, den Retskreds Horsens S Skifteretten i Horsens har den afsagt kendelse om gældssanering for Hans Bank Mimersgade 5B, 3 tv 8700 Horsens Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 41,5236%. Retten i Horsens, den Retskreds Horsens S Skifteretten i Nykøbing Falster har den afsagt kendelse om gældssanering for Bent Johannes Reitz Stubbekøbingvej Nykøbing F Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 22,6923%.

23 STATSTIDENDE 23 Retten i Nykøbing Falster, den Retskreds Nykøbing Falster S Sø- og Handelsrettens skifteret har den afsagt kendelse om gældssanering for Per Holm Henriksen Fødselsdato Forchhammersvej 16, Frederiksberg C Sagsnr. G 460/07-F på følgende vilkår: Skyldnerens gæld stiftet inden den , nedsættes til 6,421596% og afdrages over en 5-årig periode med 1,596381% den , 1,286724% den , 2010 og 2011 og med 0,965043% den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Sø- og Handelsrettens skifteret har den afsagt kendelse om gældssanering for Iben Højmark Fødselsdato Birkholmsvej Kongens Lyngby Sagsnr. G 347/07-E på følgende vilkår: Skyldnerens gæld stiftet inden den , nedsættes til 14,17288% og afdrages over en 3-årig periode med 3,87631% den , 5,05848% den og med 5,23808% den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten > Indkaldelser i henhold til tinglysningsloven Slettelser i tingbogen S Enhver, som anser sig berettiget i henhold til de nedenfor anførte dokumenter, opfordres til at anmelde og dokumentere sin ret inden den anførte frist. Hvis ingen melder sig inden fristens udløb, vil dokumentet blive slettet af tingbogen, jf. tinglysningslovens 20, stk. 2. Pantebrev opr. kr , udstedt den af Niels Poulsen, Brøns til Christian A. Poulsen, Brøns. Pantebrevet er tinglyst den med pant i matr. nr. 151, 240 og 265 Brøns Ejerlav, Brøns. Pantebrevet er nedlyst til kr ved tinglysningspåtegning af Pantebrevet må efter det oplyste anses for bortkommet. Henvendelsesfrist og -sted Tinglysningsdommeren i Sønderborg Kongevej Sønderborg Retskreds Sønderborg Underskriver Retten i Sønderborg, Tinglysningen, den Søren Moustesgård, funktionschef S Enhver, som anser sig berettiget i henhold til de nedenfor anførte dokumenter, opfordres til at anmelde og dokumentere sin ret inden den anførte frist. Hvis ingen melder sig inden fristens udløb, vil dokumentet blive slettet af tingbogen, jf. tinglysningslovens 20, stk. 2. Ejerpantebrev, stort kr , lyst den , ejerpantebrev, stort kr , lyst den , samt pantebrev, stort kr , lyst den , alle udstedt af Ole Bjørn Rasmussen med pant i matr. nr. 38 bl Hillerød overdrev, Højager 30, 3400 Hillerød. Henvendelsesfrist og -sted Retten i Hillerød Retssal 1 Torvet Hillerød Journalnr. BS /2007 Retskreds Hillerød Underskriver Lokalbanken i Nordsjælland, den Frithjof Sørensen > Konkursboer Dekret S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget A/S af 21/ CVR-nr Julius Andersens Vej København SV Sagsnr. K 0195/08-L

24 STATSTIDENDE 24 under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Glar ApS CVR-nr Englandsvej København S Sagsnr. K 0201/08-L under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Orient Food & Drink ApS CVR-nr Bådehavnsgade København SV Sagsnr. K 0200/08-A under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Københavns kommune. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Daniel Joao dos Santos Perlestikkervej 9, 5 th 2400 København NV Sagsnr. K 0205/08-C under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Skyldneren har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over

25 STATSTIDENDE 25 for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Ejdal ApS CVR-nr Enghavevej København SV Sagsnr. K 0207/08-B under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Hovedvejen 99, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget BK-VVS ApS CVR-nr Baldersvej Ishøj Sagsnr. K 0202/08-L under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Vintoften 18, 2630 Taastrup. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Indaxi Film ApS CVR-nr Frederiksberggade 2, København K Sagsnr. K 0204/08-D under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Hovedvejen 99, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til in-

26 STATSTIDENDE 26 den 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Spang Bang Holding ApS CVR-nr Høsterkøbvej Birkerød Sagsnr. K 0206/08-D under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Hovedvejen 99, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Dicle Transport ApS (binavn: Cafe Lucas ApS) CVR-nr Mimersgade 21, st 2200 København N Sagsnr. K 0208/08-L under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget KGB Holding ApS CVR-nr Baldersvej 2, st 2635 Ishøj Sagsnr. K 0203/08-L under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Alle 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten

27 STATSTIDENDE 27 S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Infinity Wall Systems ApS CVR-nr Krøyersvej Klampenborg Sagsnr. K 0209/08-D under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Casper Moltke, Ved Stranden 18, 1012 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Malerkæden ApS CVR-nr Larsbjørnsstræde 5B, København K Sagsnr. K 0199/08-K under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Casper Moltke, Ved Stranden 18, 1012 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Investeringsselskabet Holme af 12. juni 2007 ApS under tvangsopløsning CVR-nr Bådsmandsvej Brøndby Strand Sagsnr. K 0198/08-L under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Karl S. Stephensen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Model Cue ApS CVR-nr Malmbergsvej 19, st th 2850 Nærum

28 STATSTIDENDE 28 Sagsnr. K 0196/08-L under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Karl S. Stephensen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Skifteretten i Nykøbing Falster taget Transportselskabet af 11/ A/S CVR-nr Nykøbingvej Sakskøbing Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Guldborgssund kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Mai Wandrup, Ret & Råd Nyløbing F, Vestensborg Allé 2, 4800 Nykøbing F, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Nykøbing F, den Retskreds Nykøbing Falster S Ved dekret af har Skifteretten i Helsingør taget BSP Værktøj ApS CVR-nr Kærvej Hørsholm Sagsnr. 120/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Hørsholm kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Jørgen B. Elmer, Advokatfirmaet, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den Retskreds Helsingør S Ved dekret af har Skifteretten i Herning taget Kvalitetsmontage ApS CVR-nr Viborgvej Engesvang Sagsnr. 22/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Ved modtagelsen af begæringen var der allerede indgivet en anden konkursbegæring mod selskabet, som er modtaget i skifteretten den , SKS 317/2007. Selskabet har hjemsted i Ikast-Brande kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Advokaterne Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Silkeborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. An-

29 STATSTIDENDE 29 meldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den Retskreds Herning S Ved dekret af har Skifteretten i Herning taget Jimmy Jensen CVR-nr Viborgvej Engesvang Sagsnr. 23/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Skyldner har drevet virksomheden Dansk Aero Teknik, Jimmy Jensen, Viborgvej 9, 7442 Engesvang, CVR-nr Kurator er advokat Jens Paulsen, Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den Retskreds Herning S Ved dekret af har Skifteretten i Horsens taget Jan Mouritzen CVR-nr Hallevej 18 Halle 8740 Brædstrup Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Skyldner har drevet virksomheden Mouritzen Montage & Byg v/jan Mouritzen, CVR-nr Kurator er advokat Flemming Voldby, Advokat Inter-Lex Advokater, Strandvejen 94, 8100 Århus C, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den Retskreds Horsens S Ved dekret af har Skifteretten i Viborg taget Aktieselskabet af 1/ (tidligere Midt-Data A/S) CVR-nr Lundborgvej Viborg Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Ole Thiel, Steffensen Horstmann & Partnere, Sct. Mathias Gade 23, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den Retskreds Viborg S Ved dekret af har Skifteretten i Aalborg taget Dahl-Jensen Teknik A/S CVR-nr Vossvej Aalborg Sagsnr /2008 under konkursbehandling på baggrund af en opløsningsbegæring af fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskabet har hjemsted i Aalborg kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Per Mogensen, Advokatfirmaet Advonord, Vesteraa 13, 3., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet

30 STATSTIDENDE 30 krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg S Ved dekret af har Skifteretten i Århus taget Bennie Lindegaard Larsen Tåstumvænget Tilst Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Boris Frederiksen, Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Århus, den Retskreds Århus S Ved dekret af har Skifteretten i Århus taget Rengøringsselskabet Evy Greve ApS CVR-nr Lindåhøje Hjortshøj Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Jørgen Steffensen, Ret & Råd, Grenå, Østergade 7, 8500 Grenå, j.nr G. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Århus, den Retskreds Århus S Ved dekret af har Skifteretten i Århus taget Connect Resorce Agency ApS CVR-nr Søren Frichs Vej 38 C 8230 Åbyhøj Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved skrivelse af anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Selskabet har hjemsted i Århus kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Advokatfirma Trolle, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia, j.nr DB. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Århus, den Retskreds Århus Skiftesamling I konkursboet Mikael Kølbel CVR-nr Parcelvej Virum Sagsnr. K 0132/08-L S afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, til valg af kurator og/eller nedsættelse af kreditorudvalg, tirsdag den kl , hvortil kreditorerne herved indkaldes. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten

31 STATSTIDENDE 31 Indkaldelse til fordringsprøvelse I konkursboet Clean Company DK ApS CVR-nr Hvidovrevej 89B 2650 Hvidovre Sagsnr. K THP/jhh S indkaldes herved til møde til prøvelse af anmeldte krav på kurator, advokat Michael Serrings kontor, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, fredag den kl Kurators indstilling vedlagt anmeldelserne med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor 2 uger før mødet. Indstillingen ligger i samme tidsrum til eftersyn hos Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, Bredgade 66, 1. sal, 1260 København K. København, den Troels Tuxen, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet N.P. Jørgensens Maskinfabrik A/S CVR-nr Fynsvej Middelfart Sagsnr DB indkaldes herved til møde til prøvelse af fordringer på kurator, advokat Niels Anker Michaelsens kontor, beliggende Vesterballevej 25, Snoghøj, 7000 Fredericia, tirsdag den kl Kurators indstillinger vedrørende kravene ligger til eftersyn i Skifteretten i Odense, Albanigade 30, 1., 5000 Odense C samt på kurators kontor 2 uger før mødet. Fredericia, den Niels Anker Michaelsen, advokat Retskreds Odense S I konkursboet Slikkeren ApS CVR-nr Køgevej 108 E 4000 Roskilde Sagsnr /2007 indkaldes herved til møder til prøvelse af anmeldte krav i henhold til konkurslovens 131 på kurator, advokat Nete Webers kontor, St. Kongensgade 49, 1264 København K, tirsdag den kl , mandag den kl og mandag den kl Kurators indstilling ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Retten i Roskilde, Skifteretten, 14 dage før møderne. København, den Nete Weber, advokat Retskreds Roskilde Regnskab og boafslutning I konkursboet E. J. Byggeservice ApS CVR-nr Tårsvej 76 S Nakskov Sagsnr /2006 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Mødelokale 1, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, tirsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 2,02848% til 97- krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Nykøbing Falster, den Retskreds Nykøbing Falster S I konkursboet Pygmalion ApS CVR-nr Nordhavnsvej 1, 1 tv 8000 Århus C Sagsnr /2007 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Århus, Skifteretten, Kannikegade 16, 2., 8000 Århus C, fredag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 99,217% til 95- krav.

32 STATSTIDENDE 32 Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Århus, den Retskreds Århus S I konkursboet Interbo ApS CVR-nr Esplanaden 12, København K Sagsnr. K 0549/07-B er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes tirsdag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten > Stævninger og indkaldelser Personer/firmaer S Advokat Johnny Henrik Madsen har som advokat for Slagelse Flyt ApS, Dalsvinget 21, 4200 Slagelse, sagsøgt Peter Johansen c/o Liljevej 7, Nørrevang Århusvej Slagelse nu forsvundet Sagsøgerens påstand er: Betaling af kr med tillæg af renter og diverse gebyrer. Påstanden er begrundet med gæld for møbelopbevaring iht. diverse fakturaer i perioden Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS 782/2006 til Retten i Næstved, Skomagerrækken 3, 4700 Næstved. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Næstved, den Henrik Lind Jensen Retsinstans Retten i Næstved S I sagen BS 6-184/2008, Karsten Nørgaard Petersen, Henningsvej 6, 7550 Sørvad mod Christy Petersen Ukendt adresse indkaldes sagsøgte til at møde i Retten i Herning, Retssal 2, Nygade 3, indgang C, 1. sal, 7400 Herning, tirsdag den kl , til et særligt forberedende retsmøde, jf. retsplejelovens 355. Der er afsat 1 time til retsmødet. Stævnevarslet er fastsat til 14 dage. Indkaldelsen ligger til udlevering på rettens kontor. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Herning, den Kristian Palmann Jensen, dommerfuldmægtig Retsinstans Retten i Herning S Advokat Peter Trinskjær har som advokat for Forsikrings-aktieselskabet ALKA, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup, sagsøgt Tommy Rejnhold Jørgensen hvis sidst kendte adresse er: Hyldtoftevej Rødby Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte dømmes til betaling af kr med tillæg af sædvanlig procesrente fra den af kr til betaling sker samt sagens omkostninger. Påstanden er begrundet med, at

33 STATSTIDENDE 33 sagsøgte totalskadede en varebil af mrk. Nissan Serena, reg. nr. CY ved som fører af køretøjet at køre ind i en elmast. Sagsøgte var på uheldstidspunktet påvirket af spiritus og ketogan og havde i øvrigt ikke kørekort. Sagsøgte har erkendt det passerede og er i øvrigt dømt for overtrædelse af færdselsloven i samme anledning. Køretøjet var forsikret hos sagsøgeren. Det gøres gældende, at sagsøgte skal erstatte sagsøgerens tab i anledning af den beskadigede bil som følge af ovenstående. Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS 933/2007 til Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Nykøbing Falster, den Lone Andersen, kst. retsassessor Retsinstans Retten i Nykøbing Falster S Advokat Johnny H. Madsen har som advokat for DyKon A/S, Kongsbjerg 15, 6640 Lunderskov, sagsøgt Remy Wine v/tommy Rejnhold Jørgensen hvis sidst kendte adresse er: Hyldtoftevej Rødby Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte dømmes til at betale sagsøgeren hovedstol kr ,25, rykkergebyr kr. 300,00, gebyr for overgivelse til inkasso kr. 100,00. Det påstævnte beløb forrentes af kr ,25 med procesrente fra indtil betaling sker. Påstanden er begrundet med, at hovedstolsbeløbet skyldes for køb af dyner og puder i henhold til faktura nr af , nr af , nr af , nr af og nr af Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS 655/2007 til Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Nykøbing Falster, den Lone Andersen, kst. retsassessor Retsinstans Retten i Nykøbing Falster S Skifteretten i Aalborg indkalder herved Zaki El-Omar hvis sidst kendte danske adresse er: Niels Ebbesens Gade 15, 1 tv 9000 Aalborg til møde i skifteretten, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, mandag den kl , til behandling af konkursbegæring mod Zaki El-Omar personligt. Bekendtgørelsen sker, idet vedkommendes bopæl eller opholdssted ikke kan oplyses. Indkaldelsen ligger til afhentning i skifteretten. Der indkaldes med aften varsel. Retsvirkningerne af udeblivelse fremgår af indkaldelsen. Indkaldelsen sker i medfør af retsplejelovens 159, stk. 1, nr. 1. Retten i Aalborg, den Hans Mosbæk, retsassessor Retsinstans Retten i Aalborg S Indkaldelse af bortebleven I henhold til lov om borteblevne 12 indkaldes herved Erling Poulsen født den , som angives at være forsvundet den , og hvis sidst kendte adresse er: Nørregade Odder til et retsmøde i Retten i Århus, 1. afdeling, Vester Allé 10, Retssal D, 1. sal, 8000 Århus C, tirsdag den kl I retsmødet vil der blive nedlagt påstand om, at Erling Poulsen anses for afgået ved døden kort efter sin forsvinden, idet ingen har hørt fra ham siden. Vi opfordrer alle, som kan give oplysninger i sagen, til snarest muligt at give retten meddelelse herom.

34 STATSTIDENDE 34 Retten i Århus, den Retsinstans Retten i Århus > Tinglysninger Byret - Pantebreve i fast ejendom S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 DR, Åby By, Åby Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Anders Iburg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1081 F, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Svendborg Sparekasse-Svendborg Pantsætter: FIBER SUGAR TM ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1081 F, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Svendborg Sparekasse-Svendborg Pantsætter: FIBER SUGAR TM ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1121 U, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danmark Pantsætter: Stine Morild Iversen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1987 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 33 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kai Lundgaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2018 Z, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danmark Pantsætter: Ellen Marie Wind Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2027 AB, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Mark Hoffmann-Holst Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 389 A, Århus Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Magasin Ejendomme Aarhus A/S Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 CA, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Lorensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 69 BH, Århus Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kasper Meier Lorenzen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 AF, Østerby By, Tranbjerg Panthaver: Fionia Bank-Odense Erhverv Pantsætter: Gamle Havn Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 AF, Østerby By, Tranbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gamle Havn Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 F, Bendstrup By, Hvilsager Panthaver: Nordea Bank- Vesterbro/Århus Pantsætter: Inger Marie Olsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 G, Bendstrup By, Hvilsager Panthaver: Nordea Bank- Vesterbro/Århus Pantsætter: Inger Marie Olsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 AK, Borum By, Borum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dennis Schulze Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 AL, Brabrand By, Brabrand, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mohammed Hubeishy Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 AÆ, Brabrand By, Brabrand, lejl./anpart nr. 27 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tien Tai Quách Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 EC, Elev By, Elev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristiane Steenholdt Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 AØ, Elsted By, Elsted Panthaver: Investeringsselskabet Marienholm ApS Pantsætter: Thordur Freyr Hilmarsson Størrelse: S Anmeldt i Århus den

35 STATSTIDENDE 35 Matrikel: 7 CS, Elsted By, Elsted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Poul Erik Enevoldsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 EE, Elsted By, Elsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anita Nicole Løvgreen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 BZ, Følle By, Bregnet Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jesper Andreas Blom- Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 FX, Galten By, Galten Pantsætter: Palle Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 BG, Gjellerup By, Brabrand Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jacqueline Campos Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AH, Gjellerup By, Brabrand Panthaver: Nordea Bank- Brabrand Pantsætter: Mette Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 LV m.fl., Hasle By, Hasle Pantsætter: Quoc Si Truong Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 AY, Holme By, Holme, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: Danmark Pantsætter: Bente Juul Bjerre Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 CO, Hår By, Haldum Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Nina Laursen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 C, Hårup By, Todbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Linette Fjorback Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 GS, Jegstrup By, Tranbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Marianne Engell Mouritzen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 20 m.fl., Kasted By, Kasted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 CC, Lillering By, Framlev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bettina Sindberg Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 45 C m.fl., Lillering By, Framlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Julie Åkesson Malmros Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 Q, Lystrup By, Elsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Teamhouse ApS Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 Q, Lystrup By, Elsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Teamhouse ApS Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 737 P, Marselisborg, Århus Grunde Pantsætter: Byggeselskabet LGC ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 79 R, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jakob Djernes Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 79 R, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jakob Djernes Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 819 A, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jytte Gaardsted Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 43, Marselisborg, Århus Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Mette Rokkedal Størrelse: S Anmeldt i Århus den

36 STATSTIDENDE 36 Matrikel: 439, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Risborg f.s.v.a. 75 % Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 605, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annika Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 727 BU, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 59 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lars Syska Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 FQ, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Janne Vibeke Nyborg Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 FQ, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Sig selv Pantsætter: Janne Vibeke Nyborg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 FZ, Mårslet By, Mårslet, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 FZ, Mårslet By, Mårslet, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 FZ, Mårslet By, Mårslet, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 FZ, Mårslet By, Mårslet, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 E m.fl., Pannerup By, Trige Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Christina Blak Sørensen - 50 % Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 E m.fl., Pannerup By, Trige Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Christina Blak Sørensen - 50 % Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 AD, Sabro By, Sabro Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Johansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 DM, Segalt By, Skødstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Larsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 Q, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: x Pantsætter: Anpartsselskabet Grenåvej 627 A Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 B, Skåde By, Skåde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Seland ApS m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11, Skåde By, Skåde, lejl./ anpart nr. 33 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lotte Mai Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 PV, Skåde By, Skåde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Leif Barsøe Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 AN, Slet By, Tranbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Stjernholm Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 V, Slet By, Tranbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Stjernholm Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 T, Tilst By, Tilst Panthaver: Nordea Bank-Sct.Clemens/ Århus Pantsætter: Kirsten Spelling Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 BM, Tilst By, Tilst Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Arvid Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den

37 STATSTIDENDE 37 Matrikel: 7 Q, Todbjerg By, Todbjerg Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Nina Hjort Petersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 28 C, Ugelbølle By, Mørke Pantsætter: Tina Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 21 FG, Vejlby By, Ellevang, lejl./anpart nr. 80 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dan Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 23 KU, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Vildrik Mørk Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 22 BH, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danmark Pantsætter: Byggeanpartsselskabet City 1188 Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 56 AV, Vejlby By, Risskov Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karen Bihl Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 77 DG, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lis Lotte Kjølhede Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 88 V, Vejlby By, Risskov Panthaver: Djurslands Bank- Hornslet Pantsætter: Leif Ove Schwensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 EM, Viby By, Viby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Mette Rodenberg Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 25 DE, Viby By, Viby, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: David Lund Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CG, Åby By, Åby, lejl./ anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Michael Glenn Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1260 Ø, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danmark Pantsætter: Peter Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1619, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danmark Pantsætter: Bo Bloch Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1633, Århus Bygrunde Pantsætter: Finn Stein Larsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1940 E, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Karen Rahbek Ascanius Johnson med 51% Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2117 CI, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Toft Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2121 O, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ingrid Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 109 S, Århus Markjorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Eva Birgitte Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 117 UH, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 179 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Birgitte Jutta Rosenlund Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 117 UH, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 194 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Birgitte Jutta Rosenlund Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 82 V, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Bank-Trøjborg/Århus Pantsætter: Kim Ørbæk Pedersen Størrelse:

38 STATSTIDENDE 38 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 24 BC, Østerlavet, Malling Pantsætter: Kaj Foss Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 m.fl., Bøjen By, Hvilsager Panthaver: Nykredit Pantsætter: Henrik Bech Jensen m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 HM, Beder By, Beder Panthaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Pantsætter: Anni Vind Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 CH, Beder By, Beder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Pantsætter: Tanja Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 N, Borupgård, Krogsbæk Panthaver: Søby-Skader- Halling Spare- og Lånek. Pantsætter: Anne-Mette Hoveling Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 ED, Brabrand By, Brabrand Panthaver: Nordea Bank- Vesterbro/Århus Pantsætter: John Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 RS, Brabrand By, Brabrand Panthaver: Lægernes Pensionsbank A/S Pantsætter: Morten Kuipers Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 CI, Egå By, Egå Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Annette Holdgaard Nordkvist Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 CP, Egå By, Egå Panthaver: Danmark Pantsætter: Dorthe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CM, Elsted By, Elsted, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Århus Kommune-Åbyhøj Pantsætter: Ruth Enghøj Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 Ø, Følle By, Bregnet Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Søren Steen Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 GK, Galten By, Galten Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lars Bjerregaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 D, Høver By, Storring Pantsætter: Henrik Godskesen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 GC, Hasle By, Hasle Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Lars Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 KX, Hasle By, Hasle Panthaver: Jyske Bank-Åbyhøj Pantsætter: Nina Javette Koefoed Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 DK, Hjortshøj By, Hjortshøj Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Else Marie Meller Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AZ, Holme By, Holme Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AZ, Holme By, Holme Panthaver: Jyske Bank-Århus Pantsætter: Helle Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 AV, Lillering By, Framlev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Susanne Faarborg Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 35 C, Lisbjerg, Århus Jorder Pantsætter: Bitten Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 DD, Malling By, Malling Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lilli Marie Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den

39 STATSTIDENDE 39 Matrikel: 1 C, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danmark Pantsætter: Carsten Leon Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 393, Marselisborg, Århus Grunde Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Tina Oxager Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 739 L, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Handelsbanken-Herning Pantsætter: Ole Engelbredt Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 741 D, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danmark Pantsætter: Gert Østergaard Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 802 Æ, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Anne Merete Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 819 A, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jytte Gaardsted Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 541, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Håhr Larsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 U, Mundelstrup By, Fårup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Bjerg Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 CD, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Nordea Bank- Vesterbro/Århus Pantsætter: Tina Emholdt Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 CD, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tina Emholdt Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 34 A, Mårslet By, Mårslet Pantsætter: Jens Peter Engedal Neergaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 I, Norring By, Foldby Panthaver: Pantsætter: Bjørn Annesen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 C, Norring By, Foldby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Katherina Pafiti Søndergaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 C, Norring By, Foldby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Katherina Pafiti Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 CÆ, Rønde By, Bregnet Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lene Nystrup Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 KM, Søften By, Søften Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ditte Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 16 AF, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Ravn Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 AX, Skæring By, Egå Pantsætter: Per Ingesman Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 CG, Skæring By, Egå Panthaver: Aarhus Lokalbank Pantsætter: Ove Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 21 C, Skåde By, Skåde Panthaver: Danmark Pantsætter: Karen Merete Kofod Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 P, Slet By, Tranbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: EJENDOMSSELSKAB 19. MAJ ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den

40 STATSTIDENDE 40 Matrikel: 14 BX, Thorsager By, Thorsager Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jonna Isager Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 I, Tilst By, Tilst Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Martin Weinreich Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 EK, True By, Brabrand Panthaver: Handelsbanken-Århus Pantsætter: Peter Vernegreen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 AM, Tåstrup By, Harlev Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Brian Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 SB, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ejendomsinvest Aarhus 2 A/S Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 32 CE, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Nordea Bank- Sct.Clemens/Århus Pantsætter: Dorthe Winther Madsen for 2/3 Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 32 DB, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Sig selv Pantsætter: Heine Lønsmann Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 88 Ø, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Henrik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 DC, Vejlby By, Vejlby, lejl./anpart nr. 43 Panthaver: Danmark Pantsætter: Michael Kræmer Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 IE, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Rylev Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 37 X, Viby By, Fredens Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Klaus Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 23 BY, Viby By, Viby Panthaver: Sydbank-Viby J. Pantsætter: Loni Haarby Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 BE, Viby By, Viby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dorthe Theilade Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 67 A, Viby By, Viby Panthaver: Danmark Pantsætter: Lotte Korntved Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 67 A, Viby By, Viby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Lotte Korntved Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 NØ, Åby By, Åby Panthaver: Danmark Pantsætter: Helle Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 ER, Åby By, Åby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Sønderby Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1166 B, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Freja Anette Haugaard Petersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1166 B, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Nordea Bank-Sct.Clemens/Århus Pantsætter: Freja Anette Haugaard Petersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1504 CH, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Line Jaedicke Bloch Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1940 F, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danmark Pantsætter: Maria Vesti Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1940 F, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh

41 STATSTIDENDE 41 Pantsætter: Maria Vesti Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1940 F, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Maria Vesti Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2085 F, Århus Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mohammad Nasser Tabesh Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2117 BT, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kaj Brøcher Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 498 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Danmark Pantsætter: Thomas Estrup for 2/5 Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 117 UH, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 113 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christina Cecilie Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 AO, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danmark Pantsætter: Judith Kuhr Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 DQ, Århus Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Sct.Clemens/Århus Pantsætter: Finn Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 74 GP, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Louise Lerbæk Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 74 GP, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Louise Lerbæk Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 99 CA, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Frandsen Bonde Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 B, Åstrup By, Skødstrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Charlott Krause-Jensen Kristoffersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 BV, Brabrand By, Brabrand Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Gandrup Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 CB, Egå By, Egå Panthaver: Nordea Bank-Risskov Pantsætter: John Holst Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 DU, Elev By, Elev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 GI, Elsted By, Elsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Alvin Petersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 FB, Framlev By, Framlev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: John Edouard Rosendahl Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 41 C, Galten By, Galten Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rasmus Sthen Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 LS, Hasle By, Hasle, lejl./ anpart nr. 6 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Østergaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 LS, Hasle By, Hasle, lejl./ anpart nr. 6 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anja Østergaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 GP, Hasle, Århus Jorder Pantsætter: Joan Lis Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 AY, Havhuse, Hornslet Pantsætter: Hanne Hørning Størrelse:

42 STATSTIDENDE 42 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 35 AC, Holme By, Holme Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kate Bøgebjerg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 45 AK, Holme By, Holme Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Susanne Manniche Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 DE, Holme By, Holme Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 G, Hornslet By, Hornslet Panthaver: Sig selv Pantsætter: Søren Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 DQ, Hornslet By, Hornslet Panthaver: Handelsbanken- Århus Pantsætter: Jan Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 N, Hår By, Haldum Panthaver: Nykredit Pantsætter: Buksted Ejendomsinvest ApS Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 BZ, Jegstrup By, Tranbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henriette Buch Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 BZ, Jegstrup By, Tranbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henriette Buch Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 C, Kasted By, Kasted Panthaver: Jyske Bank-Århus Pantsætter: Karsten Jøker Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 KP, Kolt By, Kolt Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mads Sjørvad Olsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 M, Kolt By, Kolt Panthaver: Danmark Pantsætter: Michael Wohnsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AN, Lisbjerg, Århus Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Gitte Juul Schou Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 802 EU, Marselisborg, Århus Grunde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Herskind Invest A/S Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 597 G m.fl., Marselisborg, Århus Jorder Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Agner Nielsen med 50% m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 611 A m.fl., Marselisborg, Århus Jorder Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Niels Agner Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 727 AZ, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 53 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tanja Flink Madsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 727 BU, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 53 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Batzkes ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 EL, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 G, Rønde By, Bregnet Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Jørgen Høgh Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 38 BT, Rønde By, Bregnet Panthaver: Rønde og Omegns Sparekasse Pantsætter: Rønde Bud Transport ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 FA, Rønde By, Bregnet Panthaver: Totalkredit Pantsætter:

43 STATSTIDENDE 43 Tove Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 KF, Rønde By, Bregnet Pantsætter: Ole Agertoft Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 KF, Rønde By, Bregnet Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ole Agertoft Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 AE, Rodskov By, Hornslet Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Hans Hørning Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 AE, Rodskov By, Hornslet Pantsætter: Hans Hørning Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 AE, Rodskov By, Hornslet Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Draiby Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 N, Søby By, Søby Panthaver: Spk. Kronjylland-City/Århus Pantsætter: Claus René Norré Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 BI, Sabro By, Sabro Panthaver: Danmark Pantsætter: Jane Falkmann Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 A, Segalt By, Skødstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Detail Entreprise ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 ED, Segalt By, Skødstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Detail Entreprise ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 B, Sjelle By, Sjelle Panthaver: Danmark Pantsætter: Niels Bernhard Kattenhøj Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 DØ, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: Nordea Bank- Risskov Pantsætter: John Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 DØ, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: John Nielsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 I, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Merete Hvas Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 AN, Skovby By, Skovby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gert Carl Hoborg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 EE, Skæring By, Egå Pantsætter: Michael Bavnshøj Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 H, Skæring By, Egå Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hanne Svejstrup Hedevang Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 GO, Skæring By, Egå Pantsætter: Anny Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 EL, Skæring By, Egå Panthaver: Danmark Pantsætter: Susanne Brøgger Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 OÆ, Slet By, Tranbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Marianne Berming Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 CY, Solbjerg By, Tiset Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Niels Kristian Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 24 A, Stavtrup By, Kolt, lejl./anpart nr. 34 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mark S. Rasmussen Størrelse:

44 STATSTIDENDE 44 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 DÆ, Thorsager By, Thorsager Panthaver: Rønde og Omegns Sparekasse Pantsætter: Kim Bendtsen - 9/10 Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 BI, Thorsager By, Thorsager Panthaver: Danske Bank-Kredit Service/Kbh Pantsætter: Finn Lillie Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 EV, Tilst By, Tilst, lejl./ anpart nr. 10 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jesper Munk Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 28 B, Todbjerg By, Todbjerg Panthaver: Fin.selskabet Faaborg Formueforvaltn. Pantsætter: Michael Lasse Haumann Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 T, Trige By, Trige, lejl./ anpart nr. 11 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stefan Kjær Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 T, Trige By, Trige, lejl./ anpart nr. 11 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stefan Kjær Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 DQ, Trige By, Trige Panthaver: Danmark Pantsætter: Ole M. Nissen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 Z, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Henrik Cort Welander Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 28 X, Vejlby By, Risskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lena Kjestrup Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 29 CH, Vejlby By, Risskov Panthaver: Nordea Bank- Søndergade/Århus Pantsætter: Fritze Vigen Olesen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 29 CH, Vejlby By, Risskov Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Fritze Vigen Olesen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 EX, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Peer Christian Bærentsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 DD, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Den Jyske Sparekasse- Horsens Pantsætter: Simon Bendfeldt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 AY, Viby By, Fredens Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Rosendal Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 K, Vitten By, Vitten Panthaver: Danmark Pantsætter: Sanne Pagel Frederiksen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 K, Vitten By, Vitten Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Sanne Pagel Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 38 DO, Åby By, Åby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dennis Laursen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 AK, Ø. Halne By, Vadum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Søren Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 T, Ø. Halne By, Vadum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Ingerslev Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 BÆ, Ø. Halne By, Vadum, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 B m.fl., Ø. Halne By, Vadum Panthaver: Spar Nord Bank- Nørresundby Pantsætter: Ken Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den

45 STATSTIDENDE 45 Matrikel: 3 E, Ø. Hassing By, Ø. Hassing Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Edvard Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CA, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 197 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dorthe Ørbæk Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 A m.fl., Østbjerg, Hammer Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Søren Peter Jensen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 A m.fl., Østbjerg, Hammer Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Søren Peter Jensen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 40, Østbjerg, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lenette Haugaard Lynge Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 X, Østerågård, Hals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 CP, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 BA, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vibeke Fogsgaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AX, Aalborg Ladegård, Hasseris Panthaver: Nykredit Pantsætter: Mette Søndergaard Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 ANY, Aalborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Kaj Erik Nørgaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 17 BX, Biersted By, Biersted Panthaver: Danske Bank Kredit Service-Kbh(BG) Pantsætter: Majbrit Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AE, Drastrup By, Frejlev Panthaver: Spar Nord Bank-Hasseris/ Aalborg Pantsætter: Jane Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 BB, Ellidshøj By, Ellidshøj Pantsætter: Jesper Boye Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 CA, Ferslev By, Ferslev Pantsætter: Hanne Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 CA, Ferslev By, Ferslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Christensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 C, Fjellerad By, Gunderup, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Spar Nord Bank-Vejgaard Pantsætter: Kirsten Ravn Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 30 D, Fjordengene, Hammer Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Søren Peter Jensen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 BR, Gistrup By, Nøvling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Mandrup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 FK, Gistrup By, Nøvling Panthaver: Nykredit Pantsætter: Steen Johansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 FK, Gistrup By, Nøvling Panthaver: Nykredit Bank A/S, Kbh V Pantsætter: Steen Johansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 FF, Gjøl By, Gjøl Panthaver: Danmark Pantsætter: Jesper Studstrup Størrelse:

46 STATSTIDENDE 46 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 42 N, Gl. Hasseris By, Hasseris, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Torsten Michael Schøler Terp Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 BA, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Christoffer Hejle Madsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 AL, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Spar Nord Bank- Gug Pantsætter: Britt Rubio Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 CD, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Nykredit Pantsætter: Lene Bonderup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 DD, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jan Kær Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 DD, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jan Kær Sørensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 IT, Hals By, Hals Panthaver: Spar Nord Bank-Vejgaard/ Aalborg Pantsætter: Poul Richard Gade Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 O m.fl., Hjeds By, Veggerby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Mark Graversen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 Y, Hou By, Hals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Ljatifi Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 Y, Hou By, Hals Panthaver: Sig selv Pantsætter: Allan Ljatifi Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 BQ, Klarup By, Klarup Panthaver: Danske Bank Kredit Service-Kbh(BG) Pantsætter: Henrik Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 24 CZ, Lindholm By, Hvorup Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Vibeke Winther Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 CV, Lindholm By, Lindholm Panthaver: Nykredit Bank A/S- KBH K. Pantsætter: Birte Lassen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 F, Mastrup By, Buderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Elsebeth Kaasing Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 M, Nørholm By, Nørholm A/S Pantsætter: Runa Etly Schiøtt Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 149 K, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Lise Dahlquist Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 149 K, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 40 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Palle Ørtoft Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 149 K, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 45 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Lise Dahlquist Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 AF, Nørresundby Bygrunde Panthaver: Richwood Resources Inc. Pantsætter: Contrast Ejendomme A/S Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 76 P, Nørresundby Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 AY, Nørresundby Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: John Juul Hesthaven Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den

47 STATSTIDENDE 47 Matrikel: 15 IP, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Spk. Hobro-Aalborg Pantsætter: Jan Paluch Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 35 DV, Nr Uttrup By, Hvorup Pantsætter: Malgorzata Agata Pacyk Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 35 DV, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Danske Bank- Låne Service/Kbh Pantsætter: Malgorzata Agata Pacyk Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 35 DV, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Danske Bank- Låne Service/Kbh Pantsætter: Malgorzata Agata Pacyk Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 35 DV, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Danske Bank- Låne Service/Kbh Pantsætter: Malgorzata Agata Pacyk Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 RM, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Skalborg Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 BO, Romdrup By, Romdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 43 E, Sønderholm By, Sønderholm Panthaver: Nykredit Pantsætter: Sven Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 K, Sønderup By, Sønderup Pantsætter: Per Christen Gundorph Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CK, Sdr. Elkær Hgd., Sulsted Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Allan Munk Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CK, Sdr. Elkær Hgd., Sulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Munk Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 R, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Kjærsgaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 R, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jesper Kjærsgaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 BV, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Nordea Bank A/S Pantsætter: Hanne Falkensten Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 V, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dan Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 ABX, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Lone Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 QZ m.fl., Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Allan Domitz Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 V, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Allan Domitz Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 CT, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stær & Wedfald Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 DX, Støvring By, Buderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Solveig T Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 T, V. Hassing By, V. Hassing Pantsætter: Randi Helmer Størrelse: Type: A -

48 STATSTIDENDE 48 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 40 EV, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Lund Kristensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 110 AM, Vildmosen, Biersted Panthaver: Spar Nord Bank- Nørresundby Pantsætter: Ken Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 62 DG, Åby By, Åby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Charlotte Élèonore Tybjerg Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 K, Ø. Hassing By, Ø. Hassing Panthaver: Ulsted Sparekasse- Hals Pantsætter: Morten Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 BH, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 HR, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 503 BB, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Taus Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 957 C, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lars Frilev Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 CC, Aalborg Markjorder Pantsætter: A.S.P.Ejendom ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 FD, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 103 Panthaver: Danmark Pantsætter: Nicolas Thyge Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 79 ET, Aalborg Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Hans Jørgen Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 AAK, Aalborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mette Kjær Frilev Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 AAQ, Aalborg Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: PR Ejendomme A/S - CVR nr Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 AB, Frejlev By, Frejlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jacob Nødbak Johansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CT, Gistrup By, Nøvling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Jørgen Steffensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 FV, Gistrup By, Nøvling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kaj Pfeifer Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 17 AQ, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørn Sidelmann Mathiasen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 CM, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Danmark Pantsætter: Ernst Abildtrup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 Ø, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pialiv Emmelie Alison Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 BN, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Nykredit Pantsætter: Randi Vandal Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 FC, Gug By, Sdr. Tranders Pantsætter: Pia Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den

49 STATSTIDENDE 49 Matrikel: 48 B, Gåser By, Ø. Hassing Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jan Lassen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 BS, Hals By, Hals Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Jette Steen Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 24 AI, Hals By, Hals Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Susanne Lindemann Danielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 AZ, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 36 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Martin Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 AZ, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 68 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Thomas Møller Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 S, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kaspar Mønsted Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 AK, Nørresundby Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Hartvig Goul Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 BR, Nr Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marie Juul Bjerre Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 BB, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Nordjysk Kloak- og Industriservice Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 CA, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: NKI A/S Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 CZ, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anja Djurhuus Vilhelm Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 MZ, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Herle Margrethe Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 B, Nyrup By, Sønderholm Panthaver: Danske Bank A/S, København K Pantsætter: Ellen Schüsler Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 90 A m.fl., Restrup Hgd., Sønderholm Panthaver: Danmark Pantsætter: Enghavegård Aalborg ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 90 B, Restrup Hgd., Sønderholm Pantsætter: Enghavegård, Aalborg ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 CA, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Helle Petersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 DL, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: BG Bank (Danske Bank A/S),Kbh K Pantsætter: Helle Hagen Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 13 BB, Sofiendal By, Skalborg Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Johan Devadas Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 QM, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jill Hasselgren Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 QM, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jill Hasselgren Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 P, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 38 Panthaver: Handelsbanken-Aalborg Pantsætter: Jesper Gram Jacobsen Størrelse:

50 STATSTIDENDE 50 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 H, Støvring By, Buderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Flemming Strømsholt Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 27 L, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Andelsboligfore Klemensparken, afd 1 Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 DF, Suldrup By, Suldrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sten Faber Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 A m.fl., Sulsted By, Sulsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christen Boelsmand Pedersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 BE, Sulsted By, Sulsted Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Tina Lisbeth Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 17 R, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Betinna Brønnum Christensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 I, Visse By, Nøvling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Ejnar Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 DÆ, Visse By, Nøvling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ejler Gede Christensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 CO, Vodskov By, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lena Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 20 A m.fl., Aborg By, Gamtofte Panthaver: Sig selv Pantsætter: Sofie Simon Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 131 B, Assens Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 131 C, Assens Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 14 A m.fl., Bågø By, Bågø Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mogens John Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 7 AB, Dreslette By, Dreslette Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Thorsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 I m.fl., Flemløse By, Flemløse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Erik Absalonsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 21 D, Frøbjerg By, Orte Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bruno Brøgger Madsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 AÆ, Glamsbjerg By, Køng Panthaver: Nykredit Pantsætter: Heidi Abildskov Holst Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Assens den Matrikel: 16 CX, Haarby By, Haarby Pantsætter: Jens Kristian Rønning Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 20 AC, Haarby By, Haarby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Trine Frederikke Brüsch Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 20 C, Saltofte By, Kærum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Erik Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 20 G, Saltofte By, Kærum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Erik Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Assens den

51 STATSTIDENDE 51 Matrikel: 7 A, Sandager By, Sandager Panthaver: Nykredit Pantsætter: Anker Riis Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 7 A, Sandager By, Sandager Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anker Riis Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 KF, Skydebjerg By, Aarup Panthaver: Fionia Bank-Tarup/ Odense Pantsætter: Sine Ehlers Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 CD, Strandby By, Haarby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Waldorff-Gotthjelpsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 28 L, Turup By, Turup Panthaver: Danmark Pantsætter: Betina Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 28 L, Turup By, Turup Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Betina Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 61 U, Ørsted By, Ørsted Pantsætter: Bo Glasdam Hjorth Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 437, Assens Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jakob Johnson Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 437, Assens Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jakob Johnson Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 437, Assens Bygrunde Panthaver: BRFbank Pantsætter: Jakob Johnson Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 3 Q, Dærup By, Flemløse Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christina Outzen Nissen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 N, Ebberup By, Kærum Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Jens Hultgren Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 26 AL, Haarby By, Haarby Pantsætter: Laila Valentin Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 26 AL, Haarby By, Haarby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Laila Valentin Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 92 A, Køng By, Køng Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mogens Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 7 Ø, Kaslunde By, Barløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torsten Borgstrøm Fix Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 43 C, Nældemose Bys Skovhaver, Dreslette Panthaver: Sig selv Pantsætter: Søren Claus Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 38 A, Sønderby By, Sønderby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Ellemann Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 12 I, Saltofte By, Kærum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Iver Iversen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 HR, Skydebjerg By, Aarup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Lund Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 B, Torup By, Sandager Pantsætter: Mette Walther Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 14 C, Åker. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jan Ole Grønvall Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den

52 STATSTIDENDE 52 Matrikel: 39 D, Åker. Panthaver: Danmark Pantsætter: Jørn Birk Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 12 X, Østerlarsker Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Verner Henning Christensen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 4 E m.fl., Østerlarsker Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Gert Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 160 m.fl., Allinge-Sandvig Markjorder, lejl./anpart nr. 45 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Yvonne Stoltz Bak Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 161 D, Allinge-Sandvig Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Kristine Fangel Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 161 D, Allinge-Sandvig Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Kristine Fangel Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 38, Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Betty Margrethe Krogh Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 72 A, Hovedejerlavet, Olsker Pantsætter: Birgitte Lund Goldschmidt Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 3 m.fl., Knudsker Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Åge Hansen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 286 B, Nexø Bygrunde Pantsætter: Michael Grønbech Dam Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 286 B, Nexø Bygrunde Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Michael Grønbech Dam Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 367, Nexø Bygrunde Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Børge Nordahn Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 397 N, Nexø Bygrunde Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Bodil Katrine Ibsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 13 C, Nyker Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tommy Westh Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 13 C, Nyker Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tommy Westh Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 4 K m.fl., Nyker Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tommy Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 4 K m.fl., Nyker Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tommy Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 92, Nyker Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tommy Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 92, Nyker Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tommy Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 107 BA, Pedersker Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Niels Holger Andersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 14 B m.fl., Rø Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kim Sander Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 1471 D, Rønne Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kitty Elken Størrelse:

53 STATSTIDENDE 53 S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 224, Rønne Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anne Sophie Gravesen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 233 H, Rønne Bygrunde Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Inge Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 785, Rønne Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Gastronomen ApS Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 785, Rønne Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gastronomen ApS Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 20 DZ, Rønne Markjorder, lejl./anpart nr. 51 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Munch Kofoed Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 3 G, Rønne Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jesper Nymark Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 315 Æ, Rønne Markjorder Panthaver: DiBa Bank A/S Pantsætter: Jens Warren Hjorth Westh Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 74 M, Rønne Markjorder Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Evy Elisabeth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 334 B, Svaneke Bygrunde Panthaver: Bornholms Regionskommune Pantsætter: Inge Marie H Skovgaard-Sonne Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 7 DL, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Danmark Pantsætter: Holger Sønderup Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 GH, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Totalkredit fond Pantsætter: Maria Kähler Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 GH, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Danmark Pantsætter: Peter Karer Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 18 CØ, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Anne-Marie Hanegård Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 20 S, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: I/S Hadsundvej 12 Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 IC, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: BRFBank A/S Pantsætter: Allan Jensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 28 AU, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Danske Kredit aktieselskab Pantsætter: Joanna Corbard Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 28 M, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Bente Bihlet Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 FG, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danmark Pantsætter: Marie Pambi Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 14 O, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Vallensbæk Kommune Pantsætter: Rita Hudtloff Johansen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den

54 STATSTIDENDE 54 Matrikel: 18 BE, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Vallensbæk Kommune Pantsætter: Anny Kirstine Andersen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 18 DM, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Jyske Bank - Silkeborg Pantsætter: Johanna Munch Petersen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 KB, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Vallensbæk Kommune Pantsætter: Else Manniche Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 Ø, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Louise Hegner Nielsen for 1/3 del Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 170 Panthaver: Nordea Bank-Vallensbæk Pantsætter: Lasse Rye Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 470 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lis Tove Hviid-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 I, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Codan Garanti - Kvh V. Pantsætter: Ejendomsselskabet Vedersø Klit A/S Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 4 EH, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Vallensbæk Kommune Pantsætter: Hans Jørgen Nielsen Friis Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 BC, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Susanne Zeest Larsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 CZ, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Vallensbæk Kommune Pantsætter: Gunna Birthe Kean Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 XI, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nykredit Pantsætter: Stinna Elise Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 52 A, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Inger Petersen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 BS, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Totalkredit fond Pantsætter: Dorthe Jacobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 CÆ, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Kredit aktieselskab Pantsætter: Lars Kjær Storm Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 DM, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Danmark Pantsætter: Jesper Madsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 24 CY, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Dorthe Kronsell Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 14 BU, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Rene Petersen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 CH m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hans Kristian Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den

55 STATSTIDENDE 55 Matrikel: 5 AY, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Kredit aktieselskab Pantsætter: Hanne Hjulmann Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 7 EL, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Gert Hemmingsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 10 Q m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Ole H. Sønderup Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 KG, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jan Bentsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 DO, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Karina Schultz Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 DT, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Poulsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 DY, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Steffen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 EV, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Rusmil Herenda Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 FL, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 29 CC, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Steensgaard Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Adv.M.Johannsdottir c/o adv.cubus Pantsætter: Jimmi Korup Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Totalkredit fond Pantsætter: Jimmi Korup Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Jimmi Korup Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 EQ, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank- Albertslund Pantsætter: Ole Hartwich Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 CD, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danmark Pantsætter: Tage Christjansen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 18 LM, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Tina Synnest Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 20 AA, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Karina Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 HR, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Berina Cerimagic Sehic Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brøndbyerne den

56 STATSTIDENDE 56 Matrikel: 21 HR, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Berina Cerimagic Sehic Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 AAÆ, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Per S. Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 7 EP, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Jyske Bank- Holstebro Pantsætter: Susanne Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 1 I, Den Mellemste Del, Jetsmark Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kaas Grusgrav A/S Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 38 CS, Den Mellemste Del, Jetsmark Panthaver: Sig selv Pantsætter: Maria Jensen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 30 E m.fl., Den Nordøstlige Del, Jerslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Robertus Cornelius Kuyer Størrelse: Eur. S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 5 FN, Fårup By, Saltum Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Sanne Engelst Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 35 I, Hune By, Hune Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Øckenholt Skibsted Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 67 LA, Hune By, Hune Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Weng Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 69 A, Hune By, Hune Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Else M. Jansen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 7 FQ, Hune By, Hune Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thorkild Schrøder Frank Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 7 S, Jerslev By, Jerslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anders Melchiorsen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 7 S, Jerslev By, Jerslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Melchiorsen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 26 A m.fl., Sdr. Saltum By, Saltum Panthaver: Løkken Sparekasse Pantsætter: Poul Erik Bjerg Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 8 A m.fl., Stenum By, Stenum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Poul Erik Bjerg Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 26 L m.fl., Tise By, Tise Panthaver: Løkken Sparekasse Pantsætter: Poul Erik Bjerg Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 25 T, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Johan Ungermann Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 15 A, Den Nordlige Del, Jetsmark Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jørgen Olsen Lynnerup Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 32 AC, Hune By, Hune Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Villy Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 56 EM, Hune By, Hune Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Henning Simonsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 62 AL, Hune By, Hune Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Diness Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 62 AL, Hune By, Hune Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Diness Størrelse:

57 STATSTIDENDE 57 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 10 GB, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Simonsen Lentz Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 4 GE, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Malene Nørager Christensen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 2 T, Vesterå Gde., Serritslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 7 C m.fl., Hjortsvang By, Linnerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Alex Jensen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 2 KM, Rask Hgd., Hvirring Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: John Varberg Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 9 G m.fl., Tørring By, Tørring Pantsætter: Tina Mai-Britt Espensen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 5 D, Træden By, Træden Panthaver: ASX13626 ApS Pantsætter: André Udby m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 5 D, Træden By, Træden Panthaver: Nykredit Pantsætter: André Udby m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 2 I, Gribstrup By, Klovborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 DZ, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kirsten Schreiber Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 HO, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Schreiber Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 7 BP, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Schreiber Størrelse: Eur. S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 9 AO, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kirsten Schreiber Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 9 E, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kirsten Schreiber Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 MH, Brædstrup By, Ring Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Bente Andersen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 AH, Burgårde By, Grædstrup Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Susanne Nedergaard Jakobsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 11 I m.fl., Føvling By, Føvling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Preben Winther Christensen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 18 C m.fl., Føvling By, Føvling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Sunn Hansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 6 IQ, Nr. Snede By, Nr. Snede Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrijette Hertz Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 21 AR, Rask Hgd., Hvirring Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jane Svendsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 21 AR, Rask Hgd., Hvirring Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jane Svendsen m.fl. Størrelse:

58 STATSTIDENDE 58 S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 10 BB, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Priess Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 10 FG, Tørring By, Tørring Panthaver: Danske bank Pantsætter: Tina Funke Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 6 AL, Andrup, Esbjerg Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Lærke Henriette Herter Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 CR, Boldesager, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Hansen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 HC, Boldesager, Esbjerg Jorder Pantsætter: Michael Iversen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 PU, Boldesager, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 23 BR, Bryndum By, Bryndum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kenn Hansen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 23 BR, Bryndum By, Bryndum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kenn Hansen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 177 N, Esbjerg Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dean Moore Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 357 A, Esbjerg Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Lausten Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 623 B, Esbjerg Bygrunde Panthaver: T.F. Invest A/S, Århus C Pantsætter: Bristen Ejendomsinvest A/S Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 703, Esbjerg Bygrunde, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Erik Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 FH, Fovrfeld By, Guldager Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Niels Krogstrup Nissen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 5 CQ, Gammelby, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maibrit Jensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 10 BO, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Nordea Bank-Esbjerg Pantsætter: Hans Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 10 BO, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hans Jacobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 16 I, Hjerting By, Guldager Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Helle Langaa Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 16 I, Hjerting By, Guldager Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Langaa Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 10 A, Jerne, Esbjerg Jorder Panthaver: EBH Bank A/S Pantsætter: Jane Brix-Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 GN, Jerne, Esbjerg Jorder Pantsætter: Boligforeningen Ungdomsbo Afd 5 Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 GR, Jerne, Esbjerg Jorder Pantsætter: Boligf Ungdomsbo Afd 5 Størrelse: Type: A -

59 STATSTIDENDE 59 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 GI, Kvaglund, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sussi Holmen Jacobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 388 F, Odden By, Nordby Pantsætter: Kim Torkil Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 388 F, Odden By, Nordby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Torkil Andersen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 TX, Rørkær, Esbjerg Jorder Pantsætter: Eivind Astrup Holm Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 MA, Rørkær, Esbjerg Jorder Panthaver: Dansk Pantebrevsbørs A/S Pantsætter: Niels Jørgen Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 MA, Rørkær, Esbjerg Jorder Panthaver: Dansk Pantebrevsbørs A/S Pantsætter: Niels Jørgen Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 138 B, Rindby By, Nordby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ib Neubauer Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 15 BN, Rindby By, Nordby Panthaver: Jyske Bank-Esbjerg Pantsætter: Leo Bjarne Tuesen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 114, Sønderho By, Sønderho Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Babara Cashman Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 GB, Sønderris, Guldager Panthaver: Nordea Bank-Sædding Pantsætter: Inger Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 GB, Sønderris, Guldager Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Inger Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 23 A, Skads, Esbjerg Jorder Pantsætter: Dorthe Helene Bjørnholt Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 FV, Spangsbjerg, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Svarrer Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 AGY, Strandby, Esbjerg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Susan Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 CV, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Sanvig Juhler Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 13 R, Sædding By, Guldager Panthaver: Sig Selv Pantsætter: Sanne Klindt Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 19 L, Sædding By, Guldager Pantsætter: Ulrik Christtreu Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 BP, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jens Nørgaard Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 4 AE, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Jensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 44 BB, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Casper Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 44 BB, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Casper Sørensen Størrelse:

60 STATSTIDENDE 60 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 56 O, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sara Wedel Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 43 C, Østerby By, Svanninge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Hansen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 9 AD, Østerby By, Svanninge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Steen Thorvaldsson Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 A m.fl., Diernæs By, Diernæs Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kathriene Hjorth m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 13 A m.fl., Håstrup By, Håstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Karen Margrethe Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 28 BN, Nr. Broby By, Nr. Broby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gabi Monica Dydensborg Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 36 B m.fl., Sdr. Broby By, Sdr. Broby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Erik Marius Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 6 A m.fl., Sdr. Broby By, Sdr. Broby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Erik Marius Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 71 P, V. Åby By, V. Åby Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Ella Rosenstand Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 8 AG, Borregård By, Overlade Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette Lyscarz Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 26 D m.fl., Hvolgård, Øland Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carl Peter Møller Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 5 N m.fl., Hvolgård, Øland Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carl Peter Møller Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 18 BQ, Nr. Økse By, Brovst Panthaver: Spk.Vendsyssel- Hjørring m.fl. Pantsætter: Christian Johanson Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 TI, Slettegård, Hjortdal, ½ Panthaver: Jyske Bank-Århus Pantsætter: Poul Gade Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 15 BA, Brovst By, Brovst Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Louise Skovsgård Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 C, Gøttrup By, Gøttrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Linda Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 19 B, Løgsted By, Løgsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jane Finderup Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 58 A m.fl., Oudrup By, Oudrup Panthaver: Nykredit Bank- Kbh V m.fl. Pantsætter: Janne Petersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 29 Z, Sdr. Økse By, Brovst Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gert Gru Møller Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 FA m.fl., Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Preben Bøgstrup Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 FK, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Panthaver: Spar Nord Bank Pantsætter: Birthe Andersson Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den

61 STATSTIDENDE 61 Matrikel: 46 B, Tolstrup By, Næsborg Pantsætter: Leo Vestergaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 38 A, Torslev By, Torslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tommy Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 3 AV, Børkop By, Gauerslund Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Finn Ivang Hoffmann Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 3 F m.fl., Bredstrup By, Bredstrup Pantsætter: Peter Juul Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 3 F m.fl., Bredstrup By, Bredstrup Pantsætter: Peter Juul Størrelse: Eur. S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 R, Bredstrup By, Bredstrup Panthaver: Sparbank-Adelgade/ Skive Pantsætter: Heidi Just Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 9 O, Bredstrup By, Bredstrup Panthaver: Nordea Bank-Fredericia Pantsætter: Karen Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 B m.fl., Erritsø By, Erritsø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jane Vibeke Hansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 162 B, Fredericia Bygrunde Panthaver: Brask Thomsen Stiftung Pantsætter: Grenorm Vest Aps. Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 13 BV, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Nordea Bank-Fredericia Pantsætter: Kathrine Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 13 BV, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Nordea Bank-Fredericia Pantsætter: Kathrine Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 O, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Marie Petersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 56 FO, Fredericia Private Ejendomsjorder Panthaver: Nordea Bank-Fredericia Pantsætter: Hanne Hofmann Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 215 AZ, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Nordea Bank- Fredericia Pantsætter: Camilla Kissov Christensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 273 G, Fredericia Stadsjorder Pantsætter: Steen Langeland Larsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 335 AC, Fredericia Stadsjorder Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 19 Q, Skærbæk By, Taulov Pantsætter: Henriette Rørdam Birk Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 16 P, Taulov By, Taulov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Margit Petersen Størrelse: S Matrikel: 137 R, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Frederikshavn Kommune Pantsætter: Kurt Mose Christensen Størrelse: S Matrikel: 4 R, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Frederikshavn Kommune Pantsætter: Ib Dannervig Størrelse: S Matrikel: 13 K, Bratten, Elling Panthaver: Frederikshavn Kommune Pantsætter: Edel Jensen Størrelse: S

62 STATSTIDENDE 62 Matrikel: 17 AE, Den Østlige Del, Åsted Panthaver: Nordea Bank-Frederikshavn Pantsætter: Rudi Kristensen Størrelse: S Matrikel: 9 C m.fl., Den Sydlige Del, Åsted Panthaver: Nordjyske Bank- Frederikshavn Pantsætter: Malene Aae Andersen Størrelse: S Matrikel: 19 EÆ, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kontorbeplatningen ApS Størrelse: S Matrikel: 19 EZ, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: VVS Lykke ApS Størrelse: Type: A - S Matrikel: 21 GE, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Preben Schou Størrelse: S Matrikel: 28 SO, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank-Aalborg Pantsætter: Knud Erik Hørby Størrelse: S Matrikel: 29 EC, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Nykredit Bank-København V Pantsætter: Liselotte Thomsen Størrelse: S Matrikel: 184 C, Skagen Bygrunde Pantsætter: Eddy Tom Møller Petersen Størrelse: S Matrikel: 231 AS, Skagen Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Lise Gajhede Størrelse: Type: A - S Matrikel: 293 DE, Skagen Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Lone Nielsen Størrelse: S Matrikel: 4 K, Skagen Markjorder, anp, lejl./anpart nr. 56 Panthaver: Sig selv Pantsætter: CMLL ApS Størrelse: S Matrikel: 64 AA, Skagen Markjorder Panthaver: Frederikshavn Kommune Pantsætter: Alf Henning Andersen Størrelse: S Matrikel: 10 AO, Strandby By, Elling Pantsætter: Grefsholm ApS Størrelse: Type: A - S Matrikel: 60 BE, Vesterø By, Vesterø Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Orla Haastrup Størrelse: S Matrikel: 26 BQ, Ålbæk, Råbjerg Pantsætter: Hanne Jørgensen Størrelse: S Matrikel: 29 AE, Ålbæk, Råbjerg Pantsætter: Helga Anni Østergaard Størrelse: Type: A - S Matrikel: 39 E, Ålbæk, Råbjerg, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Danmark Pantsætter: Tanja Kürstein Grønvig Størrelse: S Matrikel: 39 E, Ålbæk, Råbjerg, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Estate Invest I/S Pantsætter: Tanja Kürstein Grønvig Størrelse: S Matrikel: 39 E, Ålbæk, Råbjerg, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Estate Invest

63 STATSTIDENDE 63 I/S Pantsætter: Tanja Kürstein Grønvig Størrelse: S Matrikel: 107 A, Bangsbo, Frederikshavn Jorder, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Danmark Pantsætter: John Aagaard Størrelse: S Matrikel: 107 A, Bangsbo, Frederikshavn Jorder, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Aagaard Størrelse: S Matrikel: 122 H, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Danske Bank-Kredit Service/Kbh K Pantsætter: Jette Nielsen Størrelse: S Matrikel: 2 O, Den Mellemste Del, Flade Panthaver: Nordjyske Bank- Frederikshavn Pantsætter: P. Conradsen Holding ApS Størrelse: S Matrikel: 2 Q, Den Mellemste Del, Flade Panthaver: Nordjyske Bank- Frederikshavn Pantsætter: Peter Conradsen Størrelse: S Matrikel: 14 CN, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erna Lisbeth Hansen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 26 IH m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Danmark Pantsætter: Farvebøtten,Frederikshavn A/S Størrelse: S Matrikel: 210 M, Frederikshavn Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danmark Pantsætter: Musling Holding ApS Størrelse: S Matrikel: 23 AI, Gærum By, Gærum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Svendsen Størrelse: S Matrikel: 47 CM, Gærum By, Gærum Pantsætter: Michael Pedersen Størrelse: S Matrikel: 17 AF, Jerup By, Elling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Brag Brogaard Størrelse: S Matrikel: 4 AÆ, Kvissel By, Åsted Panthaver: Jyske Bank A/S-Silkeborg Pantsætter: Lone Ringsholt Lundsgaard Størrelse: S Matrikel: 4 BX, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Henri Pedersen Størrelse: S Matrikel: 196 D, Skagen Bygrunde Pantsætter: St. Sct. Hans Gade 2-4, Viborg A/S Størrelse: S Matrikel: 500 K, Skagen Bygrunde Pantsætter: Adolfine Amalie Lauritzen m.fl. Størrelse: S Matrikel: 500 K, Skagen Bygrunde Panthaver: Danske Bank-København K Pantsætter: Adolfine Amalie Lauritzen m.fl. Størrelse: S Matrikel: 582 AA, Skagen Bygrunde Pantsætter: Henrik Bach Nielsen Størrelse: S Matrikel: 134 AD, Skagen Markjorder Panthaver: Spar Nord

64 STATSTIDENDE 64 Bank A/S-Skagen Pantsætter: Jonas Holm Løth Størrelse: S Matrikel: 221 AN, Skagen Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: K/S Skagen Størrelse: S Matrikel: 221 AN, Skagen Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: K/S Skagen Størrelse: S Matrikel: 256 G, Skagen Markjorder Pantsætter: Pernille H. Andersen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 297 BB, Skagen Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Birgitte D. Andersen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 301 AQ, Skagen Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Nielsen Størrelse: S Matrikel: 302 G, Skagen Markjorder Pantsætter: Britta Lønstrup Størrelse: S Matrikel: 4 K, Skagen Markjorder, lejl./anpart nr. 45 Panthaver: Nykredit Pantsætter: I/S Hus 45 Skagen Strand Størrelse: S Matrikel: 4 Z, Starholm, Skagen Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karen M. Christensen Størrelse: S Matrikel: 4 DY, Strandby By, Elling Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Else Marie Jensen Størrelse: S Matrikel: 42 N, Ålbæk, Råbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rune Bock Christensen Størrelse: S Matrikel: 8 BP, Den Vestlige Del, Flade Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Snebang Reinert Størrelse: S Matrikel: 19 AM, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Bendixen, Mc.Curdie & Mc.Curdie ApS Størrelse: S Matrikel: 19 AM, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Danske Bank A/S-1092 K Pantsætter: Bendixen, Mc.Curdie & Mc.Curdie ApS Størrelse: S Matrikel: 64 AF, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Nordjyske Bank-Frederikshavn Pantsætter: Svend Erik Jensen Størrelse: S Matrikel: 24 A m.fl., Jerup By, Elling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helge Dyrmose Størrelse: S Matrikel: 149 C, Skagen Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: ApS KBUS 8 nr Størrelse: S Matrikel: 146 CN, Skagen Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Hebsgaard Størrelse: S Matrikel: 67 AR, Skagen Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Flyvholm Riise Størrelse:

65 STATSTIDENDE 65 S Matrikel: 2 CY, Strandby By, Elling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tanja Aaen Larsen Størrelse: S Matrikel: 11 AE, Bratten, Elling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Simon Petersen Størrelse: S Matrikel: 2 L, Den Vestlige Del, Åsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Alf Søndergaard Thomsen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 1 EK, Elling By, Elling Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Frank Nørregaard Nielsen Størrelse: S Matrikel: 141 G, Skagen Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Iversen Størrelse: S Matrikel: 150 A, Skagen Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mikkel Burmeister Størrelse: S Matrikel: 19 B, Skagen Markjorder Panthaver: Finn Witzansky Jørgensen Pantsætter: Annette Witzansky Størrelse: S Matrikel: 306 AM, Skagen Markjorder Panthaver: Jyske Bank- Hjørring Pantsætter: Ruben Isager Bach Isaccer Størrelse: S Matrikel: 306 AQ, Skagen Markjorder Panthaver: Jyske Bank- Hjørring Pantsætter: Ruben Isager Bach Isaccer Størrelse: S Matrikel: 35 FÆ, Strandby By, Elling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gro Anita Kiis Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 O, Ølsted By, Ølsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Manja Louise Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 12 PT, Ølstykke By, Ølstykke Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Frost Stammerjohan Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 CN, Ølstykke By, Ølstykke, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit A/S Pantsætter: Marianne Hede Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 18 Q, Evetofte By, Melby Panthaver: Nordea Kredit A/S Pantsætter: Marianne Christensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 3 CG, Evetofte By, Melby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Mario Cimadon Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 3 DE, Evetofte By, Melby Pantsætter: Inge-Lise Kaufeld Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 N, Frederikssund Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Frederikssund Pantsætter: Rikke Sæther Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 CC, Frederikssund Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Gert Johannes Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den

66 STATSTIDENDE 66 Matrikel: 8 CC, Frederikssund Markjorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Gert Johannes Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 CE, Frederikssund Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Gert Johannes Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 CE, Frederikssund Markjorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Gert Johannes Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 AU, Grønnessegård Hgd., Torup Panthaver: Danske Bank A/S RetailServices Pantsætter: Johannes Leth Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 T, Karsemose By, Vinderød Pantsætter: John Peter Hempel Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 A m.fl., Kikhavn By, Torup Panthaver: Nordea Kredit A/S Pantsætter: Lena Zeeberg Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 AG, Kikhavn By, Torup Pantsætter: Anders Pedersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 10 V, Ll. Karlsminde, Torup Pantsætter: Jeannette Rimmer Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 V, Lynæs By, Torup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Gert Olsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 10 EU, Melby By, Melby Panthaver: Halsnæs kommune Pantsætter: Ib Schaldemose Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 KA, Melby By, Melby Panthaver: Halsnæs kommune Pantsætter: Lone Karakavukoglu Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 LØ, Melby By, Melby Panthaver: Halsnæs kommune Pantsætter: Grethe Christensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 EQ, Neder Dråby By, Dråby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Line Mette Cortsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 EQ, Neder Dråby By, Dråby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Line Mette Cortsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 EQ, Neder Dråby By, Dråby Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Line Mette Cortsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 CX, Over Dråby By, Dråby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Elise Larsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 R, Skibby By, Skibby Panthaver: Nordea Bank-Måløv Pantsætter: Jens Gran Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 10 C, St. Havelse By, Ølsted Panthaver: Nordea Kredit A/S Pantsætter: Margit Danielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 26 D m.fl., Stenløse By, Stenløse Panthaver: Nordea-Kredit Pantsætter: Gitte Kuni Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den

67 STATSTIDENDE 67 Matrikel: 15 BY, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Jane Danielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 24 F, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mia Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 IS, Udlejre By, Ølstykke Panthaver: Lokalbanken-Stenløse Pantsætter: Hanne Sigaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 BG, Veksø By, Veksø Pantsætter: Susan Byrdal Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 CK, Vellerup By, Vellerup Panthaver: Jyske Bank-Hvidovre Pantsætter: Flemming Stenholt Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 AV, Vinderød By, Vinderød Pantsætter: Anne-Jette Lyng Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 AN, Bernstorff Panthaver: Danmark Pantsætter: Vibeke Vesterager Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 KX, Bernstorff Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bente S. H. Brockenhuus- Schack Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 5 BE, Bernstorff Panthaver: Danmark Pantsætter: Jens Reimer Rye Petersen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 10 FÆ, Gentofte Panthaver: Sandra & Stanley Heller Pantsætter: Eileen Margaret Rugaard- Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 10 FÆ, Gentofte Panthaver: Virgil Travel Inc. Pantsætter: Eileen Margaret Rugaard-Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 10 FÆ, Gentofte Panthaver: Jonathan Heller Pantsætter: Eileen Margaret Rugaard-Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 16 OM, Gentofte, lejl./anpart nr. 7 Pantsætter: Birgit Chang Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 AT, Gentofte, lejl./anpart nr. 57 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Mollerup Breddam Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 AO, Gentofte Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stig Raff Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 20 EB, Gentofte Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Inger Myhrmann Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 21 KD m.fl., Gentofte Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Heddie Mejborn Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 26 T, Gentofte Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Mille Antonie Knøfler Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 4 CG, Gentofte Panthaver: Danmark Pantsætter: Helena Geert Mytarellis-Maytaros Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 7 NX, Gentofte Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Elisabeth Halling Vaporakis 25% Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 LV, Kristiansholm Panthaver: Danmark Pantsætter: Morten Damgaard Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den

68 STATSTIDENDE 68 Matrikel: 1 NØ, Kristiansholm Panthaver: Nykredit Pantsætter: Karen Kirstine Würtzen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 10 AM, Ordrup, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ellen Stick Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 F, Ordrup, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lene Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 5 ON, Ordrup, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jane Vinter Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 7 NA, Ordrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Birte Helle Dahl Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 8 DT, Ordrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Maria Birgitte Jöncke Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 10 ML, Vangede Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Lene Winding Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 12 CF, Vangede Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Ulla Dyring Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 13 FB, Vangede, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danmark Pantsætter: Cecilie Stefadouros Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 19 E m.fl., Vangede Panthaver: Nykredit Pantsætter: Andelsboligfor Søborg Hovedgade 33 Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 T, Vangede, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Annie Koch Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 23 CS, Vangede Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Ulla-Berith Holmgård Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 23 K, Vangede Panthaver: Danmark Pantsætter: Mette-Katrine Bistrup Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 9 DD m.fl., Vangede Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Thea Kølsen Fischer Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 14 VQ, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Elisabet Hanne Hornsyld Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 CT, Bagsværd Panthaver: Danmark Pantsætter: Anders Bøgeskov- Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 21 BØ, Bagsværd Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Inge Juul Jensen Pilegaard Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 22 AL, Bagsværd Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mahdad Akbar-Fahimi Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 AX, Bagsværd Panthaver: Nykredit Pantsætter: Helle Mostgaard Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 DT, Buddinge Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Tage Dennis Madsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 22 EK, Buddinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Finn Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 25 AX, Buddinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter:

69 STATSTIDENDE 69 Gedske Thygesen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 11 FQ, Gladsaxe Panthaver: Danmark Pantsætter: Max Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 VN, Gladsaxe Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ann Vincent Witoslavsky Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 A, Gladsaxe, lejl./anpart nr. 31 Pantsætter: Karin Meidell Tjelum Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 A, Gladsaxe, lejl./anpart nr. 32 Pantsætter: Karin Meidell Tjelum Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 RO m.fl., Mørkhøj, lejl./ anpart nr. 33 Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Lars Fahl Zschau Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 13 B m.fl., Bagsværd Panthaver: Forstædernes Bank A/S Pantsætter: Channie Sylvie Helle Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 FI, Bagsværd Panthaver: Jyske Bank A/s Pantsætter: Jacob Hedelund Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 G, Bagsværd, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danmark Pantsætter: Sonja Addy Ankerstjerne R. Scherning Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 16 ML, Buddinge Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Eva Cederbye Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 D, Buddinge, lejl./anpart nr. 44 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anders Torben Sevelsted m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 KI, Buddinge Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Karina Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 21 AF, Buddinge, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Tønder Bank Pantsætter: Mads Peters Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 25 K, Buddinge Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ida Marie Juel Stephens Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 17 XV, Gladsaxe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jette Louise Flensburg Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 DG, Gladsaxe, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: E/F Vadholm 3-8 & Christoffers Alle Pantsætter: Anne-Mette Brødgaard Berg 32% Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 3 AI, Gladsaxe Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Marlene Rossmann Planck Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 1 F, Glostrup By, Glostrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Peter Westendahl Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 3 CX, Glostrup By, Glostrup Pantsætter: Nini Bøje Andersen Bilton Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 21 DA, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Danmark Pantsætter: Helen Hammerstrøm Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 21 N, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Nykredit Pantsætter: Lissi Carlsen Luther Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 23 AH, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jeanette Frederiksen Størrelse:

70 STATSTIDENDE 70 S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 13 E, Herstedvester By, Herstedvester, lejl./anpart nr. 346 Panthaver: Danmark Pantsætter: Kasper Roesen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 2 OP, Vridsløselille By, Herstedvester Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Ejler Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 20 FM m.fl., Bønnerup By, Hemmed Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jytte Syppli Johanson Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 4 DC, Bønnerup By, Hemmed Panthaver: Arb.Landsbank- Randers Pantsætter: Jesper Gros Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 16 Ø, Boeslum By, Dråby Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Kirsten Preuthun Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 16 Ø, Boeslum By, Dråby Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Kirsten Preuthun Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 16 AP, Dejret By, Tved Pantsætter: Keld Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 5 BC, Dråby By, Dråby Pantsætter: Mariann Kjærlund Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 27 S, Ebeltoft Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Knud Vagn Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 11 CD, Fjellerup By, Fjellerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Flemming Stener Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 10 S, Grenaa Markjorder Pantsætter: Nina Topp Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 10 S, Grenaa Markjorder Pantsætter: Nina Topp Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 10 S, Grenaa Markjorder Panthaver: Jyske Bank-Grenaa Pantsætter: Nina Topp Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 4 Y, Grenaa Markjorder Panthaver: Jyske Bank-Grenaa Pantsætter: Kurt Vanggaard Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 64 EÆ, Grenaa Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gerda Gissel Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 64 KM, Grenaa Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lars Norengaard Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 7 AI, Grenaa Markjorder Pantsætter: Eske Nørgaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 7 BF, Grenaa Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jonas Højgaard Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 BA, Kolind By, Kolind Panthaver: Sig selv Pantsætter: Britta Jensen Thun Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 A m.fl., Kolindsund, Albøge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Blach m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 3 Q, Pederstrup By, Nødager Pantsætter: Jesper Bo Christiansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Grenå den

71 STATSTIDENDE 71 Matrikel: 3 Q, Pederstrup By, Nødager Panthaver: Danske Bank A/ S Pantebreve Kbh. Pantsætter: Jesper Bo Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 3 K m.fl., Søby By, Albøge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Blach m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AB, Torup By, Tved Panthaver: Danmark Pantsætter: Inge Borgbjerg Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 17 G, Vistoft By, Vistoft Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Carin Graves Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 17 G, Vistoft By, Vistoft Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carin Graves Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 OY, Østerby By, Sdr. Omme Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Berit Østergaard Lauriden Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 11 Y, Farre By, Give Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Bjarne Kristian Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 23 A, Filskov By, Filskov Panthaver: Nykredit Bank-Kbh V Pantsætter: Thora Kastberg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 FR, Give By, Give Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 AT, Give By, Give Panthaver: Danmark Pantsætter: Kathrine Jung Høvsgaard Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 F, Give By, Give Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Give Pantsætter: Finn Hougaard ApS Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 17 CÆ, Give By, Give Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Give Pantsætter: Finn Hougaard ApS Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 BG, Give By, Give Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Berit Lindsted Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 AØ, Hejnsvig By, Hejnsvig Panthaver: Erling Mogensen, Bagsværd Pantsætter: Johnni Henrik Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 11 CX, Hejnsvig By, Hejnsvig Pantsætter: Robert Holtegaard Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 U, Løvlund Gde., Grene Panthaver: Nykredit Pantsætter: Vestjyllands Andel A.M.B.A. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 U, Løvlund Gde., Grene Panthaver: Nykredit Pantsætter: Vestjyllands Andel A.M.B.A. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 LC, Plougslund By, Grene Pantsætter: Gitte Jørgensen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 LC, Plougslund By, Grene Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Gitte Jørgensen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 FT, St. Modvig Gde., Grindsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Vibeke Overgaard Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 15 A, Vorbasse By, Vorbasse Panthaver: Nykredit Pantsætter: Heidi Trans Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 FR, Billund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter:

72 STATSTIDENDE 72 Henning Mogensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 AK, Dal By, Grindsted Panthaver: Andelskassen Sydvestjylland-Agerbæk Pantsætter: Leo Christensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 U, Dal By, Grindsted Panthaver: Sydbank-Vejle Pantsætter: Michael Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 AØ, Elkær Gde., Ringive Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Egebjerg Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 F m.fl., Frederiksnåde Koloni, Vorbasse Panthaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Pantsætter: Ove Michael Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 AE, Gadbjerg By, Gadbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Kristensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 BQ, Grindsted By, Grindsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Nina Svejstrup Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 BQ, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Handelsbanken- Sdr.Omme Pantsætter: Nina Svejstrup Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 DO, Hejnsvig By, Hejnsvig Panthaver: FIH Erhvervsbank A/S, Kbh. Ø Pantsætter: Fin Form A/S CVR nr Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 IK, St. Modvig Gde., Grindsted Panthaver: Spk. Aulum Pantsætter: Charles Skals Damholt Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 MF, Billund By, Grene Pantsætter: Gitte Hedegaard Linding Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 LL, Dal By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Kousgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 BO, Farre By, Give Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Give Pantsætter: J.M.Byg I/S Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AG, Filskov By, Filskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisbeth Christensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 GU, Filskov By, Filskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 BO m.fl., Fitting By, Vorbasse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karin Arentoft Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 HP, Give By, Give Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Elinor Kristine Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AD, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bodil Mose Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AB m.fl., Harresø, Givskud Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Poul Erik Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 9 m.fl., Harresø, Givskud Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Poul Erik Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 V, Hejnsvig By, Hejnsvig Pantsætter: Vivian N.D. Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 CP, Kirkeby By, Sdr. Omme Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Kousgaard

73 STATSTIDENDE 73 Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 F, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Pantsætter: Lis Svejgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 K, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Pantsætter: Lis Svejgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 N, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Pantsætter: Lis Svejgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 D, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Pantsætter: Lis Svejgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 E, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Pantsætter: Lis Svejgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 C, Tøsby By, Gadbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John J Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 11 Æ, Tofthøj By, Gadbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jannie Larsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BC, Østerby By, Sdr. Omme Pantsætter: Marlene Møbius Medda Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 KK, Billund By, Grene Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Andreas Gundal Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 UR, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sune Boelskifte Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 FL, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 GH, Hejnsvig By, Hejnsvig Pantsætter: Merete Stampe Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 C, Jerrig By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henriette Krusborg Kristensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 A, Nollund By, Grindsted Pantsætter: Sara Piel Daugaard Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 C m.fl., Refstrup Hgd., Gadbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Rolf Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 D m.fl., Sdr. Langelund, Ringive Pantsætter: Lars Guldahl Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 I, Smidstrup By, Gadbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Edgar-Andre Schönfelder Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 I, Smidstrup By, Gadbjerg Panthaver: Nordea Bank-Give Pantsætter: Edgar-Andre Schönfelder Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 A, Stenderup By, Ansager Panthaver: Nykredit Bank A/ S, Kbh. V Pantsætter: Birthe Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 B, Thyregodlund, Thyregod Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tommy Smed Laursen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 A, Uhe By, Ringive Panthaver: Danmark Pantsætter: Maja Rinas Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den

74 STATSTIDENDE 74 Matrikel: 2 AY, Ulkind By, Ringive Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Britta Koed Garsdal Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 E m.fl., Vorbasse By, Vorbasse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Martin Skov Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 NØ, Billund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Henning Bergholt Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 C m.fl., Fitting By, Vorbasse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rune Stenfeldt Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 C m.fl., Fitting By, Vorbasse Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Rune Stenfeldt Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 23 A, Gadbjerg By, Gadbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bjørn Skovmand Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 BO, Give By, Give Panthaver: Danmark Pantsætter: Inge Ringive Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 BL m.fl., Givskud By, Givskud Pantsætter: Carsten Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 D m.fl., Givskud By, Givskud Pantsætter: Carsten Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 DD, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Andelskassen Grindsted Pantsætter: Carsten Rindom Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 IN, Hejnsvig By, Hejnsvig Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 L, Hinnum By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Vildbæk Larsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 AF, Kirkeby By, Sdr. Omme Panthaver: Handelsbanken- Kibæk Pantsætter: Lars Eg Bjerg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BD, Plougslund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 L m.fl., Sdr. Langelund, Ringive Panthaver: Ringkjøbing Landbobank A/S, Ringk. Pantsætter: Ove Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 P, Stenderup By, Ansager Pantsætter: TC Brød ApS Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 T m.fl., Svindbæk By, Thyregod Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Finn Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 BP, Thyregod By, Thyregod Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Helene Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 O, Vesterlund By, Vester Panthaver: Nykredit Bank, København V Pantsætter: Thorsten Clausen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 FV, Vonge By, Ø. Nykirke Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Yvan Twix Quintero Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 FV, Vonge By, Ø. Nykirke Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Yvan Twix Quintero Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 7 GY, Birkerød By, Birkerød Pantsætter: Pernille Ringer Hempsall Størrelse:

75 STATSTIDENDE 75 S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 126 AA, Birkerød By, Bistrup Pantsætter: Nilüfer Gülen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 KB, Bistrup By, Bistrup Pantsætter: Lauge Linnet Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 DV, Hørsholm By, Hørsholm Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jesper Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 DZ, Hørsholm By, Hørsholm Pantsætter: Sten Tarp Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 C m.fl., Hørsholm By, Hørsholm, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henny M Heimann Ritz Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 ED, Høsterkøb By, Birkerød Pantsætter: Filippa Asved Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 14 A m.fl., Kajerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 83 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Frede Madsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 14 A m.fl., Kajerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 83 Panthaver: Indu-Foam ApS Pantsætter: Frede Madsen Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 VI, Niverød By, Karlebo Panthaver: Nykredit Pantsætter: Silvia Gilli Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 33 CÆ, Niverød By, Karlebo Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Bent Kæmpf Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 BI m.fl., Rungsted By, Rungsted Pantsætter: Carsten Malby Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 Q, Sandbjerg By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Philip Kjær Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 173 IM, Usserød By, Hørsholm Pantsætter: Dorthe Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 173 IM, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Dorthe Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 GK, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Nordea Bank- Hørsholm Midtpunkt Pantsætter: Merete Greulich Meinertz Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 HÆ, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Birgitte Johannsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 IA, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Birgitte Johannsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 CB, Vallerød By, Rungsted Pantsætter: Susanne Winkelmann Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 178, Årø, Øsby Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Birgit Overgaard Thielsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 63, Årø, Øsby Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Birgit Overgaard Thielsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1260, Haderslev Panthaver: Arb.Landsbank-Haderslev Pantsætter: Anne-Marie Bomholt Størrelse:

76 STATSTIDENDE 76 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 3630, Haderslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Susanne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 106, Kastvrå, Sommersted Pantsætter: Niels Michaelsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 33 m.fl., Kastvrå, Sommersted Pantsætter: Niels Michaelsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 233, Sdr. Vilstrup, Vilstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hanne Bach Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 97, Seggelund, Tyrstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Per Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 600, Sommersted Ejerlav, Sommersted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kathrine Andersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 708, Sommersted Ejerlav, Sommersted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Malene Dirksen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 106, Vedbøl, Vedsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dennis Møller Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 106, Vedbøl, Vedsted Panthaver: BRFkredit-København Pantsætter: Dennis Møller Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1375, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lonnie Schultz Petersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1584, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Carina Petersen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 2 DA, Øverste Torp By, Humlebæk, 1, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kasper Steen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 2 DA, Øverste Torp By, Humlebæk, 1, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kasper Steen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 AM m.fl., Asminderød By, Asminderød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Merete Stæhr-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 11 AH, Asminderød By, Asminderød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Dønkjær Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 11 AN, Asminderød By, Asminderød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Dønkjær Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 11 AX, Asminderød By, Asminderød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Dønkjær Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 6 CR, Boderne, Hellebæk Pantsætter: Tina Niebuhr Ramskov Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 6 Z, Boderne, Hellebæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jeanett Egesø Buus Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 NC, Borupgård, Helsingør Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Villy Hartman Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 BE, Ellekilde By, Hellebæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Carl Christian Periolat Schiøler Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den

77 STATSTIDENDE 77 Matrikel: 1 BG, Ellekilde By, Hellebæk Pantsætter: Mogens Nørgaard Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 4 B, Fredensborg By, Asminderød Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Leonhard Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 24 C m.fl., Helsingør Bygrunde, lejl./anpart nr. 27 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Falck Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 474 G, Helsingør Bygrunde Panthaver: Lokalbanken i Helsingør A/S Pantsætter: Ejendomsselskabet Rosenkildevej A/S Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 A m.fl., Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 145 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Mona Rasmussen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 22 AR, Helsingør Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Lone Grieve Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 3, Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 41 Panthaver: Danmark Pantsætter: Birgitte Bæhr Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 3, Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 41 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Birgitte Bæhr Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 81 DN, Helsingør Overdrev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gunnar Korsgaard Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 40 F, Langstrup By, Asminderød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Michael Enoch Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 LX, Mørdrup By, Egebæksvang Panthaver: Danmark Pantsætter: Thomas Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 LX, Mørdrup By, Egebæksvang Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Thomas Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 9 BF, Mørdrup By, Egebæksvang Panthaver: Danmark Pantsætter: Kirsten Susanne Becker Duch Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 AS, Marienlyst, Helsingør Jorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Preben Vendorf Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 3 DY, Nederste Torp By, Humlebæk Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Marianne Abrahamsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 29, Nyrup By, Tikøb Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anna Kirstine Ditlev Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 6 GÆ, Nyrup By, Tikøb Pantsætter: Karen Jensen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 7 D m.fl., Saunte By, Hornbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Svend Erik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 7 CN, Snekkersten By, Egebæksvang Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Hanne Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 DA, Ammendrup By, Helsinge Panthaver: Amagerbanken- City/Kbh Pantsætter: Janne Adler Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 DQ, Ammendrup By, Helsinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Schmeltz Pedersen Størrelse:

78 STATSTIDENDE 78 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 B, Annisse By, Annisse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Søgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 BB, Bakkebjerg By, Blistrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Eyvind Albert Sundenæs Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 CT, Blistrup By, Blistrup Panthaver: Deichmann Invest ApS Pantsætter: Michael Deichmann Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 12 E, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jesper Vinther Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 OC, Gilleleje By, Gilleleje Pantsætter: Bente Egedal Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 39 B, Gilleleje By, Gilleleje Pantsætter: Lizzi Inga O Zederkopff Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 88 FL, Gilleleje By, Gilleleje Panthaver: Nykredit Pantsætter: Peter Præst Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 89 QZ, Gilleleje By, Gilleleje Pantsætter: KNAP Gilleleje Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 9 LI, Græsted By, Græsted Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Kirsten Bjerre Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 23 H, Højelt By, Blistrup Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Susanne Mylord Markersen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 MQ, Helsinge By, Helsinge Panthaver: Danske Bank A/ S, Kbh. K. Pantsætter: Grete Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 E m.fl., Helsinge By, Helsinge Panthaver: Ejerforeningen Bryggergården Pantsætter: FO NY- BYG A/S Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 IH, Hesselbjerg By, Blistrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Birthe Grønbech Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 AE, Holløse By, Vejby Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Lene Toft Gehrcke Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 Z, Kagerup By, Mårum Pantsætter: Mette Palsbo Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 Æ, Laugø By, Helsinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Laila Kronome Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 D, Laugø By, Helsinge Pantsætter: Joan Schmidt Hagstrøm Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 M, Laugø By, Helsinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Vita Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 25 AU, Ramløse By, Ramløse Panthaver: Danske Bank A/ S, Kbh. K. Pantsætter: Povl Pilemann-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 56 B, Søborg By, Søborg Pantsætter: Ohle Olander Fribo Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 BV, Skærød By, Ramløse Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: John Steffen Wilhelmsen Størrelse:

79 STATSTIDENDE 79 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 BF, Skærød By, Ramløse Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Jeanette Zoffmann Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 HN, Smidstrup By, Blistrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hanne Holmgreen Jensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 7 HL, Smidstrup By, Blistrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Poul Gyde Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 IG, Strand-Børstrup By, Gilleleje Panthaver: Nykredit Pantsætter: Helge Peter Muhle Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 BH, Tibirke By, Tibirke Pantsætter: Morten Thomas Hald Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 11 AZ, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Liselotte Riisager Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 12 AÆ, Tisvilde By, Tibirke Pantsætter: Kirsten Hoverby Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 13 BI, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Jane Langkjær Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 32, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Jane Langkjær Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 15 NV, Vejby By, Vejby Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Irene Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 11 DK, Villingerød By, Esbønderup Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Jørgen Zoffmann Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 C, Ammendrup By, Helsinge Pantsætter: Birgitte Frilund Jacobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 S, Bakkebjerg By, Blistrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Aase Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 CH, Blakshejede, Gilleleje Pantsætter: Niels Valdemar Hermansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 AU, Blistrup By, Blistrup Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Erik Krog Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 MQ, Bonderup, Gilleleje Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Janne Uldbrandt Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 MÆ, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Danmark Pantsætter: Jonna Vraa Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 LD, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Kaj Niels Jørgen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 XM, Gilleleje By, Gilleleje Pantsætter: Jette Eldal Rødsgaard Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 89 KU, Gilleleje By, Gilleleje Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Bent Bøgelund Andreassen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 89 OF, Gilleleje By, Gilleleje Panthaver: banktrelleborg a/s- Slagelse Pantsætter: Anne Backer Chrillesen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den

80 STATSTIDENDE 80 Matrikel: 7 AM, Græsted By, Græsted Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Ejvind Stougård Jensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 9 KE, Græsted By, Græsted Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S-Frederiksværk Pantsætter: Dorte Nygaard Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 T, Græsted Skovhuse, Græsted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Louise Holte Redder Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 KO, Helsinge By, Helsinge Pantsætter: Kristina Pries Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 AK, Hesbjerg Gde., Søborg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ole Rhiger Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 AI, Huseby By, Annisse Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Birthe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 BD, Munkerup Gde., Søborg Panthaver: Danske Bank A/S- Retail Services Pantsætter: Jesper Arentoft Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 I, Mårum By, Mårum Panthaver: Nordea Bank-Græsted Pantsætter: Teddy Halse Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 I, Mårum By, Mårum Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Teddy Halse Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 EB, Rødkilde Gde., Søborg Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Anita Metz Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 O, Ramløse By, Ramløse Panthaver: Nykredit Pantsætter: Margit Hagemann Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 A m.fl., Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Jyske Bank A/S, Hillerød Pantsætter: Susanne Thiemke Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 6 HE, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Dorte Barnow Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 11 BF, Udsholt By, Blistrup Pantsætter: Rene Olsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 AE, Villingerød By, Esbønderup Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Kristoffer Arthur Ward Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 NU, Villingerød By, Esbønderup Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Hans Jørgen Andersen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 OU, Villingerød By, Esbønderup Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Jørgen Leon Rümenapp Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 BN, Bakkebjerg By, Blistrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Vagn Søborg Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 ACH, Gilleleje By, Gilleleje Panthaver: Jyske Bank- Silkeborg Pantsætter: Anniqa Sarah Schack Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 LE, Gilleleje By, Gilleleje Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anne Kristine Marholt Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 6 DB, Græsted By, Græsted Pantsætter: Kien Sonny Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den

81 STATSTIDENDE 81 Matrikel: 8 MI, Helsinge By, Helsinge, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Agnes Olufsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 DO, Hesselbjerg By, Blistrup Pantsætter: Nana Riisager Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 37 C, Kirke-Esbønderup By, Esbønderup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lisbeth Worm Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 AC, Munkerup Gde., Søborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Bekker Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 E, Skærød By, Ramløse Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Maria Tjørved Olsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 H, Stokkerup, Græsted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Katrine Højring Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 H, Stokkerup, Græsted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Katrine Højring Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 IM, Strand-Esbønderup By, Græsted Panthaver: Gribskov Kommune Pantsætter: Grethe Boslev Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 LB, Strand-Esbønderup By, Græsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jael Olesen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 D, Strand-Esbønderup By, Græsted, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DFF-Fonden Pantsætter: Dansk Folke-Ferie A.m.b.a. Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 6 GO, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Poul Arnedal Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 9 DL, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Peter Egense Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 13 GC, Udsholt By, Blistrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bjarne Vecht Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 13 EM, Vejby By, Vejby Pantsætter: Carsten Bjerg Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 EC, Farum By, Farum Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Lillian Irene Væde Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 12 FG, Farum By, Farum Pantsætter: Piet Kingo Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 14 CU, Farum By, Farum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tina Damsgaard Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 14 CU, Farum By, Farum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tina Damsgaard Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 BQ, Farum By, Farum Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Grete Alice Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 LI, Farum By, Farum, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Ejer- og Grundejerforeningen Elmely Pantsætter: Doris Esther Rosvald Kristoffersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 19 GÆ, Farum By, Farum Panthaver: Unibank-Birkerød Pantsætter: Marine Alignment A/S Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den

82 STATSTIDENDE 82 Matrikel: 3 C, Farum By, Farum Panthaver: Jyske Bank, Silkeborg Pantsætter: Janne Lind Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 AR, Farum By, Farum Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kenneth Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 8 H, Farum By, Farum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Bodilsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 AEG, Farumgård, Farum Pantsætter: Lennart Rommel Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 OX, Farumgård, Farum Panthaver: Nordea Kredit, Kbh. C. Pantsætter: Aksel Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 OX, Farumgård, Farum Panthaver: Nordea Bank Danmark, Farum Pantsætter: Aksel Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 BÆ, Hammersholt By, Nr. Herlev Panthaver: Danmark Pantsætter: Birgitte Schrøder Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 BF, Hillerød Overdrev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Anders Feldbech Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 108 B, Hillerød Overdrev Pantsætter: Tommy Dorff Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 138 I, Hillerød Overdrev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ghassan Ghanan Thamer Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 146 C, Hillerød Overdrev, lejl./anpart nr. 94 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Charlotte Bundgaard Bach Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 146 C, Hillerød Overdrev, lejl./anpart nr. 94 Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Charlotte Bundgaard Bach Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 241 T, Hillerød Overdrev Pantsætter: Inge Lise Wind-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 250 CY, Hillerød Overdrev Panthaver: Nykredit, Kalvebod Brygge Pantsætter: Hanne Løjstrup Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 250 CY, Hillerød Overdrev Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Hanne Løjstrup Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 ØF, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Panthaver: Lån & Spar Bank Pantsætter: Lene Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 TL, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Per Stig Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 HÆ, Jordhøj By, Slangerup Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Trine Møller Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 HÆ, Jordhøj By, Slangerup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Trine Møller Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 P, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Munch Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 24 L, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carlos kyllesbeck Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den

83 STATSTIDENDE 83 Matrikel: 4 CB, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Mette Vestergaard Olesen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 CK, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Mette Vestergaard Olesen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 5 BA, Lillerød By, Lillerød Pantsætter: Eva Schultz Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 5 P, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Mette Vestergaard Olesen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 GA, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Søren Arleth Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 HY, Lynge By, Lynge Pantsætter: Ole Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 BK, Nejede By, Alsønderup Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Steen Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 16 B, Nyhuse, Hillerød Jorder Panthaver: Nordea Bank- Hillerød m.fl. Pantsætter: Stanko Peric Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 16 B, Nyhuse, Hillerød Jorder Panthaver: Nordea Kredit, Kbh. C. Pantsætter: Stanko Peric Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 B, Nyvang, Hillerød Jorder Panthaver: Nykredit Bank A/S- København Pantsætter: Karen Tonnesen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 KZ, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Nykredit, Kbh. V. Pantsætter: Kristjan Geirsson Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 13 Æ, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Anders Reimann Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 CB m.fl., Slangerup By, Slangerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nina Meling Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 25 CA, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Frederikssund Kommune Pantsætter: Jonna Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 BØ, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Frederikssund Kommune Pantsætter: Grete Inga Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 F m.fl., St. Lyngby By, Ll. Lyngby Panthaver: Sparekassen spar Trelleborg Pantsætter: Landbrugsselskabet Vejgaard ApS Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 BU, Stavnsholt By, Farum Pantsætter: Claus Fjellerup Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 FU, Stavnsholt By, Farum Pantsætter: Mette Skytte Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 KH, Stavnsholt By, Farum Pantsætter: Kurt Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 A, Stenholtsvang, Nødebo Pantsætter: Preben Sand 2/3 Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 BL, Tulstrup By, Alsønderup Panthaver: Nordea Kredit, Kbh. C. Pantsætter: Katty Maria s Heeren Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den

84 STATSTIDENDE 84 Matrikel: 4 BL, Tulstrup By, Alsønderup Panthaver: Unibank A/S- Hillerød Pantsætter: Katty Maria s Heeren Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 14 DK m.fl., Uggeløse By, Uggeløse, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Danmark Pantsætter: Helle Haas Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 E, Ullerød By, Ullerød Panthaver: Nykredit Pantsætter: Britt Karen Klint Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 8 AG, Vassingerød By, Uggeløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Liv Sofia Hartz Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 14 BG, Farum By, Farum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Suzanne Niemann Bangs Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 LI, Farum By, Farum, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Doris Esther Rosvald Kristoffersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 AQ, Farum By, Farum Panthaver: Nordea bank Danmark A/S Pantsætter: Sten Bertelsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 N, Hammersholt By, Nr. Herlev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Charlotte Austad Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 AYZ m.fl., Hillerødsholm, Hillerød Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Nordsjællands Landboforening Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 LF, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jesper Kruuse Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 BD, Lillerød By, Lillerød, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Esther P. Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 DF, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Thrane Schmidt Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 LB, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Nykredit Pantsætter: Knud Møller Vogensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 LB, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Nykredit Pantsætter: Knud Møller Vogensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 FQ, Lynge By, Lynge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Trine Reitz Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 73 F, Lynge By, Lynge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jette Borgstrøm Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 2 CS, Astrup By, Astrup Panthaver: Spar Nord Bank- Hjørring Pantsætter: Annette Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 10 B m.fl., Bjergby By, Bjergby Panthaver: Spar Nord Bank- Brønderslev Pantsætter: Søren Steen Smalbro Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 27 A m.fl., Den Nordlige Del, Mygdal Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Henning Grøntved Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 3 A m.fl., Em By, Em Panthaver: Nykredit Pantsætter: Hanna Berthelsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hjørring den

85 STATSTIDENDE 85 Matrikel: 16 BQ, Hjørring Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christina Trans Larsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 101 M, Horne By, Hirtshals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Robert Bruun Kjeldsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 102 N, Horne By, Hirtshals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Robert Bruun Kjeldsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 44 CK, Horne By, Hirtshals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sonja Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 K, Horne By, Horne Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nikolaj Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 17 A m.fl., Hundelev By, Jelstrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Marianne Nørgaard Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 15 A, Løkken Ladeplads, Furreby, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sharam Yazdizad Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 28 M m.fl., Måstrup By, Mosbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Stubmark Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 143 AX, Sdr. Tornby By, Tornby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulla Hedegaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 3 DX, Sdr. Vrå By, Vrå Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karin Kaas Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 B m.fl., Sæsing By, Tårs Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bo Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 B m.fl., Sæsing By, Tårs Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bo Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 A m.fl., Vennebjerg By, Vennebjerg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Helen Lykkegaard Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 A m.fl., Vennebjerg By, Vennebjerg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Marianne Nørgaard Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 13 AA, Vittrup By, Børglum Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Birgitte Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 38 G, Asdal Hgd., Asdal Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 16 I, Bagterp By, Skt. Hans Pantsætter: Lisbeth Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 6 A, Blæsbjerg, Mosbjerg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Klaas Jan Visser Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 6 A, Blæsbjerg, Mosbjerg Panthaver: Spar Nord Bank-Frederikshavn Pantsætter: Klaas Jan Visser Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 A m.fl., Borup By, Vrå Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Hollensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 A m.fl., Borup By, Vrå Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Hollensen Størrelse:

86 STATSTIDENDE 86 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 A, Borup By, Vrå Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 25 AL, Hjørring Bygrunde Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Mette Mejrup Drews Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 IÆ, Hjørring Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Mejrup Drews Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 IØ, Hjørring Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Mejrup Drews Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 KA, Hjørring Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Mejrup Drews Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 KB, Hjørring Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Mejrup Drews Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 10 CK, Hjørring Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Villy Sandager Jensen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 22 K, Hjørring Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Flemming Volsholt Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 11 R, Horne By, Horne Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bente Koning Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 119 I, Løkken Ladeplads, Furreby, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Poul Johansen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 13 BP, Lønstrup By, Mårup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vibeke Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 4 H m.fl., Nr. Vrå By, Vrå Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 36 BB, Rubjerg By, Rubjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Elsman Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 21 Q, Tolne By, Tolne Panthaver: Jens Erik Pedersen Pantsætter: Laila Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 II, Ulstedbo, Sindal Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mariette Søndergaard Olesen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 HN, V. Tirup By, Skt. Olai Panthaver: Generator Holding ApS Pantsætter: Ann Møller Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 7 BQ, Bygum By, Aalestrup Panthaver: Nordea Kredit aktieselskab Pantsætter: Gunnel Breisel Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 7 C m.fl., Bystrup By, Gedsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: William Ronald Van Der Wier Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 13 E, Handest By, Glenstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kaj Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 3 AC, Hegedal, Hobro Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thermo Service ApS Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 319 CC, Hobro Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lotte Østergaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hobro den

87 STATSTIDENDE 87 Matrikel: 37 K, Hobro Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S-København K. Pantsætter: Jens Ole Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 AA, Holmmark, Gedsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: William van der Wier Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 12 D, Døstrup By, Døstrup Pantsætter: Heidi Marie Bøgh Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 11 AA, Gedsted By, Gedsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Twin Heat Holding A/S Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 5 G, Glerup By, Vesterbølle Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Cita Charline Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 10 AT, Hørby By, Hørby Panthaver: Nordea Bank-Aalborg Pantsætter: Inge Dybdahl Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 13 A m.fl., Handest By, Glenstrup Pantsætter: Niels Erik Bjerrum Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 13 A m.fl., Handest By, Glenstrup Pantsætter: Niels Erik Bjerrum Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 19 B, Handest By, Glenstrup Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Jan Erik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 19 B, Handest By, Glenstrup Panthaver: Alm. Brand Bank A/ S, 2100 Kbh. Ø Pantsætter: Jan Erik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 26, Handest By, Glenstrup Pantsætter: Jacob Nygaard Bjerrum Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 26, Handest By, Glenstrup Pantsætter: Jacob Nygaard Bjerrum Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 14 H, Haverslev By, Haverslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 70 AL, Hobro Markjorder Panthaver: Mariagerfjord Kommune Pantsætter: Hilda Leth Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 Ø m.fl., Nørlund Hgd., Ravnkilde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 CE m.fl., Nørlund Hgd., Ravnkilde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 10 I, Tollestrup By, Hvilsom Panthaver: Danske Bank A/S, 1092 Kbh. K Pantsætter: Erna Nørgaard Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 2 H, Allerup By, Tuse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jette Kjærgaard Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 7 AM, Bakkerup By, Mørkøv Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kurt Vindegaard Larsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 2 A, Bredetved By, Ågerup Pantsætter: Sten Larsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 2 X, Gurede By, Hagested Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Rikke Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den

88 STATSTIDENDE 88 Matrikel: 22 HU, Holbæk Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Hvalsø Pantsætter: Else Ljungdahl Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 9 AT, Jyderup By, Jyderup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Per Henrik Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 3 A, Kajemose By, Holmstrup Panthaver: Roskilde Bank- Holbæk Pantsætter: Frank Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 8 V, Løserup By, Udby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kæth Otto Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 ABX, Ladegården, Holbæk Jorder Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Carsten Grønberg-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 TO, Ladegården, Holbæk Jorder Panthaver: Nordea Bank- Holbæk Pantsætter: Zadi Hadi Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 6 F, Ladegården, Holbæk Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tinna Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 8 AR, Regstrup By, Nr. Jernløse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Esther Svavarsdottir Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 8 AU, Regstrup By, Nr. Jernløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rikke Nyvang Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 4 AX, Søstrup By, Søstrup Pantsætter: Louise Hansen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 17 DG, Svinninge By, Svinninge Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Pia Birgit Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 4 A, Tjebberup By, Grandløse, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Peter Foli Larsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 4 G m.fl., Ugerløse By, Ugerløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Annet Guri Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 4 DN, Allerup By, Tuse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Berth Petersen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 AT, Bybjerg By, Orø Panthaver: PB Invest 2006 Aps, Aalborg Pantsætter: Lars Møller Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 8 I, Bybjerg By, Orø Panthaver: Danmark Pantsætter: Erik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 7 O, Gamløse By, Orø Panthaver: Danmark Pantsætter: Karly Hindsberg Bertelsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 24 CM, Holbæk Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Claus Lynge Severinsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 31 DH, Holbæk Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Fatma Kayhan Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 3 L, Jyderup By, Jyderup Pantsætter: Renate Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 AKG, Ladegården, Holbæk Jorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Annette Nørballe Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den

89 STATSTIDENDE 89 Matrikel: 12 FE, Mørkøv By, Mørkøv Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kirsten Andersen Veng Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 4 Z, Mårsø By, Hagested Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 5 L, Ordrup By, St. Tåstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 45 C, Svinninge By, Svinninge Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael Beyer Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 6 II, Syvendekøb By, Skamstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Wuust Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 A, Tjørnede By, Tølløse Panthaver: Nykredit Pantsætter: Carl Stenholm Larsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 28 CD, Tuse By, Tuse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Otto Emil Riedel Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 35 Y, Udby By, Udby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gerner Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 23 AB, Den Østlige Del, Borbjerg Pantsætter: Niels Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 BC, Den Sydvestlige Del, Mejrup Pantsætter: Christina Kamp Fredenslund Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 BC, Den Sydvestlige Del, Mejrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Christina Kamp Fredenslund Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 3 KN, Frøjk, Holstebro Jorder Panthaver: Ringkjøbing Landbobank-Ringkøbing Pantsætter: Marianne Maabjerg Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 CB, Halgårde, Tvis Panthaver: Danmark Pantsætter: Thasayine Sivapalan Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 CB, Halgårde, Tvis Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Thasayine Sivapalan Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 9 EI, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Emel Sahin Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 9 EI, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: Nordea Bank- Holstebro Pantsætter: Emel Sahin Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 AH, Lauralyst Hgd., Tvis Panthaver: Jyske Bank-Holstebro Pantsætter: Carsten Birger Johansen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 KD, Mejdal, Tvis Panthaver: Nykredit Bank-København V Pantsætter: Bente Hass Skou Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 15 AD, Skinbjerg By, Nr. Felding Panthaver: Danske Bank Bolig Service-Kbh(BG) Pantsætter: Johannes S Christensen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 BF, Særkærgård, Holstebro Jorder Panthaver: Nykredit Bank A/S-København V Pantsætter: Kent Sundgaard Schultz Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 3 CZ, Døes Gårdhøj, Holstebro Jorder Panthaver: Jyske Bank- Holstebro Pantsætter: Kurt Juel Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den

90 STATSTIDENDE 90 Matrikel: 6 EC, Den Sydvestlige Del, Mejrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Würtz Sejthen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 A m.fl., Gedbo, Tvis Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lauge Gjedbo Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 G, Holstebro Markjorder Fra Hammerum Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ove Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 DZ, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Bjørn & Thomas Hestbæk Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 65 BB, Holstebro Markjorder Fra Ulfborg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tommy Nyborg Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 65 BB, Holstebro Markjorder Fra Ulfborg Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Tommy Nyborg Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 LØ, Lauralyst Hgd., Tvis Panthaver: Spk Thy-Thisted Pantsætter: Jakob Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 V, Lauralyst Hgd., Tvis Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mette Engkær Johansen & Jens Holm Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 V, Lauralyst Hgd., Tvis Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mette Engkær Johansen & Jens Holm Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 O m.fl., Lindholt Gde., Tvis Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lauge Gjedbo Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 AX, Mejdal, Tvis Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Ørgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 A m.fl., Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 A m.fl., Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 A m.fl., Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 A m.fl., Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 S, Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 S, Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 S, Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 7 N, Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 7 N, Navr By, Navr Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Bjerre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 5 EE, Bisgård, Holstebro Jorder Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Niels Skovhede Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 IS, Døes Gårdhøj, Holstebro Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mikkel Borggaard

91 STATSTIDENDE 91 Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 7 Æ, Den Østlige Del, Borbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henriette Bro Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 12 EQ, Den Sydvestlige Del, Mejrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisbeth Jungersen Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 ML, Frøjk, Holstebro Jorder Pantsætter: John Thorsø Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 CA, Halgårde, Tvis Panthaver: Danmark Pantsætter: Kenneth Høgsberg Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 181, Holstebro Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Erland Højland Nielsen & Tina Gram Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 385 B, Holstebro Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ruth Kirsten Flechtner Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 10 AR, Holstebro Markjorder Fra Hammerum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Camilla Bètak Risom Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 20 BU, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Grethe Annette Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 50 BS, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: Danmark Pantsætter: Anne Marie Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 5 DN, Holstebro Markjorder Fra Ulfborg Panthaver: Scan-Mortgage Invest K/S c/o Alm Bran Pantsætter: Kaja Elisabeth Brink Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 5 DN, Holstebro Markjorder Fra Ulfborg Panthaver: Pro-Finans Danmark A/S, Esbjerg Pantsætter: Kaja Elisabeth Brink Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 11 M, Hvam, Borbjerg Panthaver: Danmark Pantsætter: Margit Else Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 HM, Lauralyst Hgd., Tvis Panthaver: Nykredit Bank-Kbh V Pantsætter: Maiken Toft Enevoldsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 11 CR, Måbjerg, Holstebro Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dorte Fjeldgren Thorsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 8 DC, Skinbjerg By, Nr. Felding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Sæther Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 GC, Særkærgård, Holstebro Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Knud Madsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 BE, Tvislund, Tvis Panthaver: Ringkjøbing Bank- Ringkøbing Pantsætter: Tage Andresen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 AO, Vegen Mølle, Nr. Felding Pantsætter: Paul Muller Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 22 CD, Eskelund By, Brørup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Allan Viuf Størrelse: S Anmeldt i Holsted den

92 STATSTIDENDE 92 Matrikel: 1 Z m.fl., Gamst By, Andst Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Gurli Nissen Kjølhede Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 A m.fl., Gamst By, Andst Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Gurli Nissen Kjølhede Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 A m.fl., Gamst By, Andst Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Gurli Nissen Kjølhede Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 16 ME, Nørbølling By, Folding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Bjerrum Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 10 DØ, Sdr. Holsted By, Holsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Henrik Dansbo Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 10 DØ, Sdr. Holsted By, Holsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Dansbo Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 1 CQ, Tirslund By, Føvling Pantsætter: Malene Baun Madsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 12 AC, Tuesbøl By, Brørup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Palle Pedersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 9 AP, Tuesbøl By, Brørup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Joachim Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 13 CO, Vejen By, Vejen Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Michael Guldbrandsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 16 BG, Vejen By, Vejen Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jette Lene Larsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 19 CV, Vejen By, Vejen Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Rueskov Nielsen og Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 34 DK, Vejen By, Vejen Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Dalsgaard Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 15 A, Ørnstrup By, Torsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Preben Fønss Frydenholm Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 AL, Egebjerg By, Hansted Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hildah M. Lunding Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 AM, Egebjerg By, Hansted Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Hildah M. Lunding Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 A m.fl., Elbæk By, Gangsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jens Peter Vejen Petersen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 21 D, Eriknauer By, Hatting Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frederik Brandt-Hansen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 23 A, Gantrup By, Voerladegård Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Roar Engelsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 23 BM, Gedved By, Tolstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Majken F. Pedersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 15 E m.fl., Hatting By, Hatting Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Hjorth Astrup Jensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den

93 STATSTIDENDE 93 Matrikel: 13 B m.fl., Hedensted By, Hedensted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bente Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 103, Horsens Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stine Klitgaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 782 A, Horsens Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Belkis ApS Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 DZ, Horsens Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars K. Pedersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 TD, Hovedgård By, Ørridslev Pantsætter: Finn Huusom Kofod Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 22 AZ, Klakring By, Klakring Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jane Jersild Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 AK, Løsning By, Løsning Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Ellem M. Pedersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 11 AF, Løsning By, Løsning Pantsætter: Jesper Hilding Thomsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 11 AF, Løsning By, Løsning Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Jesper Lindhardsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5, Lottrup Ladegård, Rårup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Preben Ørnhøj Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 34 F, Oens By, Ølsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erhvervsbyen Horsens Syd Udlejning II Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 A m.fl., Remmerslund By, Hedensted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Dallerupgaard Svineproduktion A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 AC, Sdr. Bjerre By, Bjerre Pantsætter: John Sørensen m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 11 AÆ, Stenderup By, Stenderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lis Bisted Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 11 AÆ, Stenderup By, Stenderup Pantsætter: Lis Bisted Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 15 U, Stensballe By, Vær Panthaver: Horsens Kommune Pantsætter: Esben Oxhøj Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 AB, Stubberup By, Løsning Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Steen Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 A m.fl., Såby By, Yding Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 18 AK, Tyrsted By, Tyrsted Pantsætter: Lars Christian Andersen m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 19 HC, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Christina Svane Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 14 O, Yding By, Yding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kurt Skydt Størrelse: S Anmeldt i Horsens den

94 STATSTIDENDE 94 Matrikel: 1 CY, Årup, Hedensted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Nygaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 DO, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Nykredit Pantsætter: Vibeke Rosenmeyer Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 DR, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helene Krusborg Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 G m.fl., Bøgballe By, Ø. Snede Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Klaus O. Hermansen m.fl. Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 24 A, Breth By, Barrit Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Sig Olesen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 DH, Dagnæs By, Tyrsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Dahl m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 GX, Dagnæs By, Tyrsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thuy Thi Truong Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 GX, Dagnæs By, Tyrsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thuy Thi Truong Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 10 K, Daugård By, Daugård Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Bodil Ørum Sørensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 12 Y, Egebjerg By, Hansted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Milton Property A/S Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 12 Y, Egebjerg By, Hansted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Milton Property A/S Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 13 DS, Gedved By, Tolstrup Panthaver: Danmark Pantsætter: Heidi Nielsen m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 38 BP, Hatting By, Hatting Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 DP, Hedensted By, Hedensted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Eskildsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 127 M, Horsens Bygrunde Panthaver: Roland E. Schelenz Pantsætter: Karina Balck Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 383 Z, Horsens Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rasmus B. Andersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 BP, Horsens Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Hartvig Horskjær Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 82 FA, Horsens Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henning Søgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 82 FA, Horsens Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henning Søgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 86 AY, Klakring By, Klakring Panthaver: Nykredit Pantsætter: Michael H. Levy m.fl. Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 14 BB, Korning By, Korning Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Knud Johannes Olsen Størrelse:

95 STATSTIDENDE 95 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 AY, Remmerslund By, Hedensted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Mette Heegaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 AI, Søvind By, Søvind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Fredslund Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5 C m.fl., Sattrup By, Østbirk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Charlotte Dam Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 19 Ø, Stouby By, Stouby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Margrethe Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 BÆ, Torsted By, Torsted Panthaver: Sydbank A/S Pantsætter: Tanja Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 G, Torsted By, Torsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 G, Torsted By, Torsted Panthaver: Sydbank Pantsætter: Erik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5 AN, Torsted By, Torsted Pantsætter: Benny Olaf Rye m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 10 AU, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Flemming Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 MS, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mik Elstrøm Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 21 LG, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Winnie Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 BK, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Benjamin Lyster Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 EF, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Jannie Uch Hansen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 EF, Ørridslev By, Ørridslev Pantsætter: Jannie Uch Hansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 FL, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Holm Eghøj Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 FL, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Malene Holm Eghøj Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5 A, Bleld By, Nebel Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Lindhardt Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 7 G, Brund By, Skjold Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Rita Elisabeth Madsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 EV, Bygholm Hgd., Horsens Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Kristensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 M, Dagnæs By, Tyrsted Pantsætter: Torben Rasmussen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 IP, Dagnæs By, Tyrsted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lene Ørnsholt Størrelse: S Anmeldt i Horsens den

96 STATSTIDENDE 96 Matrikel: 13 BK, Gedved By, Tolstrup Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Lily Dyveke Andersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 22 AL, Hedensted By, Hedensted Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Linda Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 VF, Hedensted By, Hedensted, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Inger Marie Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 168 A, Horsens Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Stiftelsen Horsens Hospital Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 895 D, Horsens Bygrunde Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Henrik Poulsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 895 D, Horsens Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Henrik Poulsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 86 B, Horsens Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Christian Wisby Møller Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5 G m.fl., Korning By, Korning Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Bach Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 A m.fl., Remmerslund By, Hedensted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Bie Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 23 F, Rårup By, Rårup Panthaver: Star Invest A/S Pantsætter: Svend Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 23 F, Rårup By, Rårup Panthaver: Investerings. af Pantsætter: Svend Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 25 V, Rårup By, Rårup Panthaver: Star Invest A/S Pantsætter: Svend Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 25 V, Rårup By, Rårup Panthaver: Inv.anp.sel. af Pantsætter: Svend Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 R, Sdr. Bjerre By, Bjerre Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Signe Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 A, Stenderup By, Stenderup Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Hanne Dinesen Reber Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 GG, Stensballe By, Vær Pantsætter: Jette Klindt Ejlertsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 7 DP, Torsted By, Torsted Pantsætter: Peter Sick Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 7 DP, Torsted By, Torsted Panthaver: Den Danske Bank A/S Pantsætter: Peter Sick Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 AP, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Erik Tretow-Loof m.fl. Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 Ø, Yding By, Yding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Hansen m.fl. Størrelse: S Matrikel: 513, Østervold Kvarter, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Karen Marie Zeuthen Størrelse: S Matrikel: 970, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 50 Panthaver: Danmark

97 STATSTIDENDE 97 Pantsætter: Henriette Hansen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 83 Panthaver: Danmark Pantsætter: Hannibal Ejendomme ApS Størrelse: Type: A - S Matrikel: 1360, Brønshøj, København Panthaver: Gudme Raaschou Bank Pantsætter: Kristinelund Invest ApS Størrelse: S Matrikel: 2791, Brønshøj, København Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Eva Holbek Størrelse: S Matrikel: 3178, Brønshøj, København, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hanne Jørgensen Størrelse: S Matrikel: 488 m.fl., Brønshøj, København Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Iben Vagnbo Søndergaard Størrelse: S Matrikel: 196, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 130 Panthaver: Danmark Pantsætter: Lars Westman Størrelse: S Matrikel: 325, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 142 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jan Thygesen Poulsen Størrelse: S Matrikel: 331, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 80 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Tabassum Khokhar Størrelse: S Matrikel: 1275, Emdrup, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ole Holmstrup Jensen Størrelse: S Matrikel: 1327, Husum, København Pantsætter: Anna-Grethe Hejlskov Timmermann Størrelse: S Matrikel: 157, Husum, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lisbeth Henderson Størrelse: S Matrikel: 186, Husum, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Dorit Maj Hansen Størrelse: S Matrikel: 186, Husum, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danmark Pantsætter: Dorit Maj Hansen Størrelse: S Matrikel: 105, Købmager Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Galleri K Retail APS Størrelse: S Matrikel: 375, Købmager Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Galleri K Retail APS Størrelse: Type: A - S Matrikel: 58, Købmager Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Galleri K Retail APS Størrelse: S Matrikel: 265, Klædebo Kvarter, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mads Frydendal Jeppesen Størrelse: S Matrikel: 235, Kongens Enghave, København Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Wihlborgs A/S Størrelse: S Matrikel: 532 m.fl., Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: K/S Teglværkshavnen Størrelse: S

98 STATSTIDENDE 98 Matrikel: 206, Nørrevold Kvarter, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Andelsb For Matr 206 Nørrevold Størrelse: S Matrikel: 16, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 55 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Henrik Møller Størrelse: S Matrikel: 385, Sankt Annæ Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Peter Wedell-Wedellsborg Størrelse: S Matrikel: 2 BG, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: debitor Pantsætter: Torben Jensen Størrelse: S Matrikel: 8 BG, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 28 Panthaver: Danmark Pantsætter: Rikke Vintersbølle Petersen 90/100 m.fl. Størrelse: S Matrikel: 11 D, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 35 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Slawomir Czajkowski Størrelse: S Matrikel: 144, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: Connie Jørgensen Størrelse: S Matrikel: 1770, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Adv fa Steffen Lauge Pedersen Pantsætter: Mihai Ian Stoian Størrelse: S Matrikel: 681, Sundbyvester, København Panthaver: Lån & Spar Bank- Vesterbro/Kbh Pantsætter: Jonas Axel Berger Størrelse: S Matrikel: 1194, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Otto Christian Haaber Boserup Størrelse: S Matrikel: 1661, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Signe Ertner Larsen Størrelse: S Matrikel: 2001, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: DLR Kredit A/S Pantsætter: Ejd.selsk. Griffenfeldsgade 10 ApS Størrelse: S Matrikel: 3396, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 7 Pantsætter: Milena Jordanova Størrelse: S Matrikel: 4855, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Deichmann Størrelse: S Matrikel: 5037, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Michael Koch Størrelse: S Matrikel: 5598, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Fonden Østergården Størrelse: S Matrikel: 5599, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Fonden Østergården - CVR nr Størrelse: S Matrikel: 5600, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Fonden Østergården - CVR nr Størrelse: S Matrikel: 5601, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Fonden Østergården - CVR nr Størrelse: S Matrikel: 675, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: BRFkredit Pantsætter:

99 STATSTIDENDE 99 Ritva Christel Seidl Størrelse: S Matrikel: 7 F, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jim Quist Holm Størrelse: Type: A - S Matrikel: 1241, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Handelsbanken-Vejle Pantsætter: Rikke Mathiasen Størrelse: S Matrikel: 1557, Udenbys Vester Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Fonden Enghaven Størrelse: S Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 4 Pantsætter: Ulrik Dahl Nielsen Størrelse: S Matrikel: 743, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Jyske Bank-Birkerød Pantsætter: Janne Ørnstrup Maegaard Størrelse: S Matrikel: 743, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Nordea Bank-gruppen/Kbh Pantsætter: Siff Storm Jørgensen Størrelse: S Matrikel: 988, Udenbys Vester Kvarter, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Linda Henriksen Størrelse: S Matrikel: 14 BU, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Spk.Lolland-Horslunde Pantsætter: Mikkel Jepsen Størrelse: S Matrikel: 820, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Danmark Pantsætter: Klaus Risom Størrelse: S Matrikel: 820, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Klaus Risom Størrelse: S Matrikel: 906, Utterslev, København Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Henrik Ravnild Størrelse: Type: A - S Matrikel: 958, Utterslev, København Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Daniel V Hayden Størrelse: S Matrikel: 997, Utterslev, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Fonden Hvidkildegård Størrelse: S Matrikel: 1028, Valby, København Pantsætter: Ali Akbar Razvi Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Cibor Invest A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Cibor Invest A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Cibor Invest A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Brask Thomasen Stiftung Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Dansk Pantebrevsbørs A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Dansk Pantebrevsbørs A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S

100 STATSTIDENDE 100 Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Dansk Pantebrevsbørs A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Jysk Ejendomspant ApS Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Jysk Ejendomspant ApS Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Jysk Ejendomspant ApS Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 13 H, Valby, København Panthaver: Jysk Ejendomspant ApS Pantsætter: Ernst Properties ApS Størrelse: S Matrikel: 1711, Valby, København Panthaver: Sydbank-Kgs.Nytorv/ Kbh Pantsætter: Ole Peter Lisse Størrelse: S Matrikel: 1856, Valby, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Danmark Pantsætter: Camilla Parkild Olsen Størrelse: S Matrikel: 1917, Valby, København, lejl./anpart nr. 88 Panthaver: Danmark Pantsætter: Janni Lone Larsen Størrelse: S Matrikel: 2074, Valby, København, lejl./anpart nr. 167 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Nicolai Patrick Sowa Størrelse: Type: A - S Matrikel: 2074, Valby, København, lejl./anpart nr. 167 Panthaver: BRFbank Pantsætter: Nicolai Patrick Sowa Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Danmark Pantsætter: Rikke Geertsen Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Rikke Geertsen Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Danmark Pantsætter: Lene Larsen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maja Helene Hardis Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Camilla Borup for 25% Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Danmark Pantsætter: Camilla Borup for 25% Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Kikki Mailtoft Størrelse: Type: A - S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: BRFbank Pantsætter: Kikki Mailtoft Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danmark Pantsætter: Rosa Cecilie Valeur Broch Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Danmark Pantsætter: Marie Brink Olesen Størrelse:

101 STATSTIDENDE 101 S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ann-Kristine Molter Waldorf Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Danmark Pantsætter: Ann- Kristine Molter Waldorf Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 33 Panthaver: Nordea Bank-Valby Pantsætter: Eri Tomi- Gottschau Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 33 Panthaver: Nordea Bank-gruppen/Kbh Pantsætter: Eri Tomi-Gottschau Størrelse: Type: A - S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jesper Toplund Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kathrine Christensen Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Danmark Pantsætter: Kathrine Christensen Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danmark Pantsætter: Daniela Paloma Lewin-Skjønnemann Størrelse: S Matrikel: 3 CI, Valby, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Fishtailing S.A. Pantsætter: Stefan Munksgaard Berg Størrelse: S Matrikel: 411 m.fl., Valby, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Wiebke Sophia Neymeyr Størrelse: S Matrikel: 625, Valby, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Charlotte Brunberg Lauritsen Størrelse: S Matrikel: 695, Valby, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Vibeke Larsen Størrelse: S Matrikel: 851, Valby, København, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dennis Barndorph Lind Størrelse: S Matrikel: 983, Valby, København Pantsætter: Flemming Mørk Størrelse: S Matrikel: 1048, Vanløse, København Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mia Rasmussen Størrelse: S Matrikel: 1095, Vanløse, København Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Jan Brandt Jørgensen Størrelse: S Matrikel: 13 T, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 61 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bjarne Frimann Steffensen Størrelse: S Matrikel: 1410, Vanløse, København Panthaver: Danske Bank, Holmens Kanal, Kbh. Pantsætter: Vibeke Steffens Størrelse: S Matrikel: 2345, Vanløse, København Panthaver: Danmarks Nationalbank Pantsætter: Rikke Nørding Christensen Størrelse: S Matrikel: 2699, Vanløse, København Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Bente Borup Kristensen Størrelse: S

102 STATSTIDENDE 102 Matrikel: 2713, Vanløse, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Mette Kirkegaard Størrelse: S Matrikel: 2834 m.fl., Vanløse, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lis Hauritz Johansen Størrelse: S Matrikel: 2961, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tommy Pedersen Størrelse: S Matrikel: 3292, Vanløse, København Panthaver: Nykredit Bank, Kalvebod, Kbh. Pantsætter: Søren Thoft Størrelse: S Matrikel: 3482, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 41 Panthaver: Danmark Pantsætter: Najiha Idrissi Størrelse: S Matrikel: 450, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Olsson Størrelse: S Matrikel: 738, Vanløse, København Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Grethe Marie Olsson Størrelse: S Matrikel: 99 m.fl., Vanløse, København, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Inge Cecilie Toft Størrelse: S Matrikel: 173, Vestervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tzara Schwab- Hazekamp Størrelse: S Matrikel: 189, Vestervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Piet Breinholm Bendtsen for 70% Størrelse: S Matrikel: 3017, Vigerslev, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jana Eger Schrøder Størrelse: S Matrikel: 3018, Vigerslev, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Lisbeth Binzer for 50% Størrelse: S Matrikel: 478 m.fl., Vigerslev, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lene Kreutzfeldt Andersen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 160, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tina Vejby Størrelse: S Matrikel: 945, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Danmark Pantsætter: Yvonne Vander Larsen Størrelse: S Matrikel: 968, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Livbjerg Størrelse: S Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lise Andreasen Størrelse: S Matrikel: 171, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Annette Koertz Størrelse: Type: A - S Matrikel: 200, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Ejerforeningnen Pantsætter: Jesper Reinholt Størrelse: S Matrikel: 57, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Amagerbanken - Amagerbrogade 25 Pantsætter: Camille Crone Nielsen Størrelse: S

103 STATSTIDENDE 103 Matrikel: 6, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Karen Gudnitz Størrelse: S Matrikel: 1299, Brønshøj, København Panthaver: Handelsbanken- Hammerum Pantsætter: Dorte Nygaard Kristiansen Størrelse: S Matrikel: 2836, Brønshøj, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ilse Plesner Pedersen Størrelse: S Matrikel: 3084, Brønshøj, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jane Johansen Størrelse: S Matrikel: 3145, Brønshøj, København, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jorge Daniel Alvarez Balberrama Størrelse: S Matrikel: 215, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Iben Ørneborg Pedersen Størrelse: S Matrikel: 325, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 123 Panthaver: Danmark Pantsætter: Caesar Invest A/S Størrelse: Type: A - S Matrikel: 325, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 127 Panthaver: Danmark Pantsætter: Caesar Invest A/S Størrelse: Type: A - S Matrikel: 326, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 86 Panthaver: Hain Invest ApS Pantsætter: Grethe Wendt Størrelse: S Matrikel: 326, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 86 Panthaver: Lysbro Invest ApS Pantsætter: Grethe Wendt Størrelse: S Matrikel: 331, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 123 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sarit Elbom Størrelse: S Matrikel: 331, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 123 Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Sarit Elbom Størrelse: S Matrikel: 1078, Emdrup, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Skjold Skarsholm Størrelse: S Matrikel: 1078, Emdrup, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Skjold Skarsholm Størrelse: S Matrikel: 128, Emdrup, København Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Birgitte Baltzer Størrelse: S Matrikel: 479, Emdrup, København Pantsætter: Pia Kronborg Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: Cibor Invest A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: Cibor Invest A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: Phønix Invest A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: Dansk Pantebrevsinvestering A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: IBA Invest ApS Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S

104 STATSTIDENDE 104 Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: Øernes Kapital A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: CVI Kredit A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 51, Frimands Kvarter, København Panthaver: CVI Kredit A/S Pantsætter: Thorion Invest K/S Størrelse: S Matrikel: 2027, Husum, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Storm Hansen Størrelse: S Matrikel: 2027, Husum, København Panthaver: Fiona Bank A/S Pantsætter: Jesper Storm Hansen Størrelse: S Matrikel: 2120, Husum, København Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hanne Rolsted Jensen Størrelse: S Matrikel: 2139, Husum, København Panthaver: Ringkjøbing Landbobank A/S Pantsætter: Annette Pia Nielsen Størrelse: S Matrikel: 3612, Husum, København Pantsætter: Agnes Christiansen Størrelse: S Matrikel: 19, Klædebo Kvarter, København Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: Skindergade 22 ApS Størrelse: S Matrikel: 236, Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jan-Erik Svensson Størrelse: S Matrikel: 298, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dennis Skouboe Størrelse: S Matrikel: 516, Kongens Enghave, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lindholm ApS Størrelse: S Matrikel: 66, Nørre Kvarter, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Walls A/S Størrelse: S Matrikel: 706, Sankt Annæ Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lisa Eckardt Størrelse: S Matrikel: 49, Sundby Overdrev, København, 38B Panthaver: Sparbank Vest Pantsætter: Jens Goth Størrelse: S Matrikel: 80, Sundby Overdrev, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Trine Brander Størrelse: S Matrikel: 1585, Sundbyøster, København Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Palle Hardy Madsen Størrelse: S Matrikel: 29 C, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Danske Bank A/S - Holmens Kanal 2-12 Pantsætter: Christian Bo Christensen Størrelse: S Matrikel: 3421, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Boesgaard Larsen Størrelse: S Matrikel: 35 L, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Palm-Henriksen Størrelse: S Matrikel: 3678, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 37 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jacob Vind Størrelse: S

105 STATSTIDENDE 105 Matrikel: 4502, Sundbyøster, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: Brunder Ejendomme A/S Størrelse: Eur. Type: A - S Matrikel: 5 B, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 61 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Rikke Riis Livoni Størrelse: S Matrikel: 652, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Jonas Sjøstedt Størrelse: S Matrikel: 8 AN m.fl., Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Nordea Bank, Amagerbrogade 92, 2300 S Pantsætter: Thomas Holm Størrelse: S Matrikel: 931, Sundbyvester, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Tine Simon Jahn Størrelse: S Matrikel: 1242, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 95 Pantsætter: Jesper Cullen Størrelse: S Matrikel: 2049, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: E/F Peter Fabersgade Pantsætter: Sally Rudgaard Jessen Størrelse: S Matrikel: 2488, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Merete Mortensen Haystrup Størrelse: S Matrikel: 278, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 73 Panthaver: Nordea Bank- Hellerup Pantsætter: Søren Brink Størrelse: S Matrikel: 3104, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jacob Christian Mollerup Størrelse: S Matrikel: 3220, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Vibeke Bertran Holm Oxenbøll Størrelse: S Matrikel: 3314, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tue Rosbirk Størrelse: S Matrikel: 3771, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Else Marie L Bach-Andersen Størrelse: S Matrikel: 3870, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Pantsætter: Kirsten Aggerholm Størrelse: S Matrikel: 4006, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jonathan D.D. de la Cour Størrelse: S Matrikel: 4255, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 35 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Matrikel: 4959, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Mathiasen Størrelse: S Matrikel: 5550, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Pantsætter: Anders Enok Olsen Størrelse: S Matrikel: 5710, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 134 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Judy Lærke Nilausen Størrelse: S Matrikel: 5957, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 140 Panthaver: BRFkredit

106 STATSTIDENDE 106 Pantsætter: Martin Jönsson Størrelse: S Matrikel: 860, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 38 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Alexander Grandjean Størrelse: S Matrikel: 1209, Udenbys Vester Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: A/B Godsbanegade Størrelse: S Matrikel: 1209, Udenbys Vester Kvarter, København Panthaver: Amagerbanken-Hovedkontor/Kbh Pantsætter: A/B Godsbanegade Størrelse: S Matrikel: 1608, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 140 Panthaver: Nordea Bank, Enghave afd Pantsætter: Jeppe Ankjær Gøransson Størrelse: S Matrikel: 808, Udenbys Vester Kvarter, København Panthaver: Danmark Pantsætter: Lisbeth Kjær Thomsen Størrelse: S Matrikel: 1168, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 211 Panthaver: Danmark Pantsætter: Martin Saxtorph Størrelse: S Matrikel: 14 M, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Mette Winther Vestergaard Størrelse: S Matrikel: 500, Utterslev, København Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Nordvest Invest ApS Størrelse: S Matrikel: 964, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Elsebeth Stærmose Krogh Størrelse: S Matrikel: 964, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Elsebeth Stærmose Krogh Størrelse: S Matrikel: 1015, Valby, København Pantsætter: Tina Marie Hansen Strauss Størrelse: Type: A - S Matrikel: 11 AP, Valby, København Panthaver: Julie Pohlentz Pantsætter: Julie Pohlentz Størrelse: S Matrikel: 1235, Valby, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anja Wedderkopp Størrelse: S Matrikel: 1551, Valby, København Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Christine Hovard m.fl. Størrelse: S Matrikel: 1825, Valby, København, lejl./anpart nr. 42 Panthaver: Roskilde Bank Pantsætter: Lilli Merete Fanefjord Pedersen Størrelse: S Matrikel: 1937, Valby, København Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Christine Rohdviell Howard m.fl. Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Louise Krath Størrelse: S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michala Mørk Størrelse: Type: A - S Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Borg Jensen Størrelse: S

107 STATSTIDENDE 107 Matrikel: 2280, Valby, København Pantsætter: Mette Krogsgaard Kristensen Størrelse: S Matrikel: 3 CQ, Valby, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Valby Børnehaveforening m.fl. Størrelse: S Matrikel: 3 CQ, Valby, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Valby Børnehaveforening m.fl. Størrelse: S Matrikel: 2408, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Vivi Dahm-Rasmussen Størrelse: S Matrikel: 3096, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anette Kjelsholt Størrelse: S Matrikel: 197, Vestervold Kvarter, København Panthaver: Nykredit Pantsætter: A/b Reverdilsgade 6-8 Størrelse: S Matrikel: 1944, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Danmark Pantsætter: Ali Ahamad Mohamed Al Tamimi Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 6 BP, Årby By, Årby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stella Schultz Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 9 U, Årby By, Årby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gerda Marie Trab Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 RQ, Avnsøgård Hgd., Avnsø Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Flexi Grunde ApS Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 B, Højsted By, Bregninge Panthaver: SPS Invest ApS Pantsætter: Per Madum Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 8 AA, Kaldred By, Bregninge Panthaver: Kalundborg Sparekasse Pantsætter: Ole Bech Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 99 A, Kalundborg Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Odin Ejendommn ApS Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 69 AC, Kalundborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: O H Rørteknik A/S Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 76 HA, Kalundborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Borup-Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 4 AH, Løgtved By, Viskinge Pantsætter: Pia Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 BM, Nostrup By, Raklev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Mette Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 R, Nyrup By, Raklev, lejl./ anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Per Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 4 DO, Raklev By, Raklev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Kjeld Holm Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 M, Rugtved By, Viskinge Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bettina Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 21 A, Snertinge By, Særslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helle Marianne Rasksen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den

108 STATSTIDENDE 108 Matrikel: 16 G m.fl., Ugerløse By, Rørby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kim Johansen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 Q, Eskebjerg By, Bregninge Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Evy Rudstrøm Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 6 DF m.fl., Havnsø By, Føllenslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Andelsboligfor. Havnsø Kystpark 6 Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 10 A m.fl., Jerslev By, Ll. Fuglede Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jørn Brix Jørgensen m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 10 A m.fl., Jerslev By, Ll. Fuglede Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jørn Brix Jørgensen m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 Q m.fl., Jerslev By, Ll. Fuglede Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jørn Brix Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 Q m.fl., Jerslev By, Ll. Fuglede Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jørn Brix Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 18 A, Jorløse By, Jorløse Pantsætter: Børge Verner Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 5 D, Jorløse By, Jorløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ady Evers Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 7 CZ, Kaldred By, Bregninge Panthaver: Nykredit Pantsætter: Martin Damm Petersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 4 B, Kalundborg Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ima Invest Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 75 NG, Kalundborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Tony Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 AFØ, Ladegården, Kalundborg Jorder, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Flemming Larsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 7 BM, Nostrup By, Raklev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Allan Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 4 LN, Raklev By, Raklev Pantsætter: Susanne Brandys Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 5 Æ, Ubby By, Ubby Panthaver: Nordea Bank-Kalundborg Pantsætter: Helle Tofte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 AD, Ulstrup By, Røsnæs Pantsætter: Eva Kold Hansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 15 CX, Viskinge By, Viskinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kjeld Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 19 C, Årby By, Årby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lotte Guldbrandt Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 6 BL, Årby By, Årby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mille Juel Munk Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 6 BL, Årby By, Årby Panthaver: Roskilde Bank A/S, Roskilde Pantsætter: Mille Juel Munk Størrelse:

109 STATSTIDENDE 109 S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 7 F, Asmindrup By, Værslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kenneth Larsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 12 A, Jerslev By, Ll. Fuglede Panthaver: Erling Mogensen Pantsætter: Thomas Raahauge Larsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 12 A, Jerslev By, Ll. Fuglede Panthaver: Erling Mogensen Pantsætter: Thomas Raahauge Larsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 29 BF, Jerslev By, Ll. Fuglede Pantsætter: Lotte Rosendahl Kugelmann Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 109, Kalundborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Lundberg Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 76 FZ, Kalundborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Katrine Wibe Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 ACG, Ladegården, Kalundborg Jorder Panthaver: Kalundborg Kommune Pantsætter: Jens Vestervig Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 29 B, Svebølle By, Avnsø Panthaver: VICH 4242 ApS Pantsætter: Bjarne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 29 B, Svebølle By, Avnsø Panthaver: VICH 4242 ApS Pantsætter: Bjarne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 9 A, Svebølle By, Avnsø Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kristian Kalek Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 DR, Torpe By, Bregninge Panthaver: HKL Pantebrevs Invest II ApS Pantsætter: John Beiner Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 MF, Amstrup By, Hvorslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kenneth Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 GV, Ans By, Grønbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dorthe Foged Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 BX, Bøgeskov By, Bjerringbro Panthaver: Nykredit Pantsætter: Susanne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 BX, Bøgeskov By, Bjerringbro Panthaver: Torben Jensen Invest A/S Pantsætter: Susanne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 17 A, Demstrup By, Sjørslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bo Vejling Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 A, Fuglemose, Vinderslev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Michael Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 A, Fuglemose, Vinderslev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Michael Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 H m.fl., Gullev By, Gullev Pantsætter: Søren Sloth Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 AS, Havredal By, Frederiks Panthaver: Sig selv Pantsætter: Pia Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 AGE, Hjermind By, Bjerringbro Panthaver: Nykredit Pantsætter: Drejer Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den

110 STATSTIDENDE 110 Matrikel: 10 AQ, Karup By, Karup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thomas Fürster Christensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 FX, Karup By, Karup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Villy Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 20 CQ, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Carl V. Ginnerup Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 23 CÆ, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bodil Astrup Freksen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 HIB, Umatrikulerede Arealer, 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bodega No 1 ApS Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 X, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Bank- Vamdrup Pantsætter: Lars Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 X, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lars Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 AB, Ødis By, Ødis Panthaver: Nordea Bank-Vamdrup Pantsætter: Berit Ehlers Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 88, Bastrup By, Vamdrup Panthaver: Lån & Spar-Reventlowsgade/Kbh Pantsætter: Kristian Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 5 Q, Ejstrup By, Harte Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Rikke Thorup Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 DV, Harte By, Harte Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Britta Lund Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 200, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Bente Niemann Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 34 GT, Kolding Markjorder 1. Afd. Pantsætter: Kirsten Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 101 S, Kolding Markjorder 2. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Per Franklin Hede Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 101 S, Kolding Markjorder 2. Afd. Panthaver: Nordea Bank- Kolding Pantsætter: Per Franklin Hede Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 87 AR, Kolding Markjorder 2. Afd. Pantsætter: Karsten Werner Røpcke Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 17 AS, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Outzen Kruse Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 17 AS, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Tønder Bank- Tønder Pantsætter: Mette Outzen Kruse Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 32, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ole Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 597, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Motzkus Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 719, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Karina Rolighed Rud Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 I m.fl., Lunderskov By, Skanderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: SG Ejendomsselskab A/S Størrelse:

111 STATSTIDENDE 111 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 20 F, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Egir Holmung Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 CÆ, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gitte Vestermark Vejlgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 CÆ, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Nordea Bank-Kolding Pantsætter: Gitte Vestermark Vejlgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 EX, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Sparbank-Kolding Pantsætter: Michele Anita Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 20 BR, Seest By, Seest Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Grethe Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 7 G m.fl., V. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Bank- Vamdrup Pantsætter: Holger Andersen Størrelse: S Matrikel: 8 K m.fl., Ødis-Bramdrup By, Ødis Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dorthe Cathrine Kjær Størrelse: Type: A - S Matrikel: 18 C m.fl., Almind By, Almind Panthaver: Alm.Brand Bank A/S Pantsætter: Ellen Margrethe Lindgaard Hansen Størrelse: S Matrikel: 31 A, Bastrup By, Vamdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Julie Petersen Størrelse: S Matrikel: 7 ED, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Helga Borg Størrelse: S Matrikel: 2 DS, Dalby By, Dalby Panthaver: Handelsbanken-Esbjerg Pantsætter: Skare Villa A/S m.fl. Størrelse: S Matrikel: 2 DS, Dalby By, Dalby Panthaver: Handelsbanken-Esbjerg Pantsætter: Skare Villa A/S m.fl. Størrelse: S Matrikel: 6 BA, Harte By, Harte Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lene Dam Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse:

112 STATSTIDENDE 112 S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse:

113 STATSTIDENDE 113 S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse:

114 STATSTIDENDE 114 S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Scan- Loan Invest K/S Pantsætter: Elmehaven ApS Størrelse:

115 STATSTIDENDE 115 S Matrikel: 15 Q, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Jyske Bank-Kolding Pantsætter: Rikke Lysholm Borch Størrelse: S Matrikel: 162 R, Kolding Markjorder 2. Afd., lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Torbensen Størrelse: Type: A - S Matrikel: 162 R, Kolding Markjorder 2. Afd., lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Torbensen Størrelse: S Matrikel: 888 BØ, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Susanne Lykkehus Sørensen Størrelse: S Matrikel: 117, Kolding Markjorder 4. Afd. Panthaver: Nykredit Pantsætter: Laura Timmermann Størrelse: S Matrikel: 323 A, Kolding Markjorder 4. Afd. Pantsætter: Dorte Kristoffersen Jepsen Størrelse: S Matrikel: 323 A, Kolding Markjorder 4. Afd. Pantsætter: Dorte Kristoffersen Jepsen Størrelse: S Matrikel: 333, Kolding Markjorder 4. Afd. Panthaver: Danmark Pantsætter: Investeringsselskabet Møllen ApS Størrelse: S Matrikel: 340, Kolding Markjorder 4. Afd. Panthaver: Danmark Pantsætter: Investeringsselskabet Møllen ApS Størrelse: S Matrikel: 8 H, Lejrskov By, Lejrskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rene Terpager Hviid Størrelse: Type: A - S Matrikel: 7 BI, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Nordea Bank-Sundbyvester/Kbh Pantsætter: Charlotte Holst Østergaard Størrelse: S Matrikel: 9 IH, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Støvring Størrelse: S Matrikel: 8 Ø, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert Panthaver: Sig selv Pantsætter: Trine Christiansen Størrelse: S Matrikel: 100 B, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Annelise Nielsen Størrelse: S Matrikel: 6 AF, Seest By, Seest Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dorte Astrup Shøtt Størrelse: S Matrikel: 8 AB, V. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Vivi Harboe Forum Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 CO, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ole Seidelin Appelby Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 94 B, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Danmark Pantsætter: Ruth Noer Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 EU, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nils Elsborg Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 DU, Dalby By, Dalby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Margrethe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 DZ, Dalby By, Dalby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Johannes Myrtoft Størrelse:

116 STATSTIDENDE 116 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 GX, Harte By, Harte Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stephan Lorenzen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 16 O, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gunnar Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 162 C, Kolding Markjorder 2. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Brian Tholstrup Nybo Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 162 C, Kolding Markjorder 2. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Brian Tholstrup Nybo Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 696, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Danmark Pantsætter: Troels Kehlet Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 946 U, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Poul Erik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 KO, Lunderskov By, Skanderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger-Lisbeth Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 35 B, Lunderskov By, Skanderup Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank, Kbh Pantsætter: Ole John Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 108 A, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Nils Sune Ehrenskjöld Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 108 L, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Nils Sune Ehrenskjöld Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 LØ, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Hellesø Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 CS, Rådvad By, Harte Panthaver: Kami ApS, Strandvejen 7, Kolding Pantsætter: Anne-Mette Andresen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 AF, Rådvad By, Harte Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tina Hvidtfeldt Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 FX, Tved By, Dalby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Marianne Rostermund Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 AY, V. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Børge Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 AX, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Nordea Bank-Kolding Pantsætter: Helle Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 AX, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 AX, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Nordea Bank-Kolding Pantsætter: Helle Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 22 BE, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Pantsætter: Didde Stenholt Østerkjærhus Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 AD, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Bank- Vamdrup Pantsætter: Susanne von Qualen Rudbæk Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 67 B, Ødis By, Ødis Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lise Lotte Sejer Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den

117 STATSTIDENDE 117 Matrikel: 8 AN, Ødis By, Ødis Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Bert Henrik L Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 103 B, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Danmark Pantsætter: Morten Storm Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 103 B, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Morten Storm Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 AU, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Danmark Pantsætter: Trine Zielke Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 AE, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Danmark Pantsætter: Majbritt Robstad Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 98 D, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Bach Petersen 2/3 Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 E m.fl., Almind By, Almind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Elbech Wagner Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 BE, Almind By, Almind Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hans Myrhøj Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 BE, Almind By, Almind Panthaver: Nordea Bank-Kolding Pantsætter: Hans Myrhøj Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 AS, Bastrup By, Vamdrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Rikke Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 AÆ, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Finn Calmar Clausen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 18 A, Eltang By, Eltang Pantsætter: Lone Due De Fønss Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 18 D m.fl., Eltang By, Eltang Pantsætter: Lone de Fønss Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 395, Kolding Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kirsten Jungersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 543, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 769, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: - Pantsætter: Mogens Thuesen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 769, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: - Pantsætter: Mikkel Kramer Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 135 G, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Mogens Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 224 B, Kolding Markjorder 2. Afd. Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Jytte Holm Lorentzen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1342, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisa Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 952, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Ingelise baronesse Rosenkrantz Pantsætter: Ella Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 952, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Investesteringsselsk Marienholm ApS Pantsætter: Ella Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den

118 STATSTIDENDE 118 Matrikel: 2 DÆ, Lunderskov By, Skanderup Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Cindie Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 GP, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Degnbol Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 HH, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Susanne Schøpzinsky Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 106 CM, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Nykredit Pantsætter: Sidse Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 7 E, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Nykredit Pantsætter: Palle Rosendahl Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 53 A, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert Panthaver: Danmark Pantsætter: Jens Christian R Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 KG, Tved By, Dalby Panthaver: Vestjysk Bank-Kolding Pantsætter: Lene Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 AP, Tved By, Dalby Panthaver: Danmark Pantsætter: Elke Hanquist Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 AP, Tved By, Dalby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Elke Hanquist Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 CØ, V. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Danske Bank- Kbh Pantsætter: Inge Lise Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 10 AH, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Størzer Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 22 D, Vonsild By, Vonsild Pantsætter: Arnt Dahlgren Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 T, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: BRFbank A/S, Kgs Lyngby Pantsætter: Pia Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 CM, Almind By, Almind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Nicolaisen Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 EH, Bastrup By, Vamdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger Marie Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 10 DD, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Kyed Leonhard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 11 L, Hjarup By, Hjarup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Niels Kjeld Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 156 R, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Sparekassen Sjælland-Holbæk Pantsætter: Steffen Mike Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 930, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rasmus Skovsgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 930, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Middelfart Spk.-Kolding Pantsætter: Rasmus Skovsgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 19 I, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Danmark Pantsætter: Flemming Rützou Størrelse: S Anmeldt i Kolding den

119 STATSTIDENDE 119 Matrikel: 9 BY, Kolding Markjorder 1. Afd. Pantsætter: Kaj Christian Albrechtsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 562, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Dann Emborg Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 305, Kolding Markjorder 4. Afd. Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Robert Jürgensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 ID, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Brørup Sparekasse- Kolding Pantsætter: Gitte Skov Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 106 EU, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Drabæk Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 D, Seest By, Seest Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sigrun Sigurjonsdottir Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 G, Seest By, Seest Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sigrun Sigurjonsdottir Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 11 AL, Vonsild By, Vonsild Pantsætter: Finn Bakmann Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 BN, Vonsild By, Vonsild Pantsætter: Stine Fyhn Heinze Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 BN, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Danske Bank Ejerskifte-Kbh(BG) Pantsætter: Stine Fyhn Heinze Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 CL, Hesselby By, Eggeslevmagle Panthaver: Skælskør Bank A/S Pantsætter: Tonia Bettina Andersen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 20 AG, Bisserup By, Holsteinborg Pantsætter: Karen Margrethe Ulrik-Petersen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 21 B m.fl., Eggeslevmagle By, Eggeslevmagle Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Ellegaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 173 AO, Korsør Markjorder Panthaver: Nykredit Bank-Kbh.V Pantsætter: Betty Elisabeth Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 43 D, Ormeslev By, Vemmelev Panthaver: Nykredit Pantsætter: Søren Rosing Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 186 AD, Skælskør Bygrunde Panthaver: Nordea Bank - Skælskør Pantsætter: Lene Mogensen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 203 Q, Skælskør Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tomas Nielsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 9 B, Stude By, Hemmeshøj Panthaver: Danske Bank A/S-Kbh.K. Pantsætter: Lonni Larsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 54, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Viggo Meng Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 8 I, Bøgelunde, Sdr. Bjerge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stine Louise Stenz Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 16 FC, Forlev By, Vemmelev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Claus Samuelsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den

120 STATSTIDENDE 120 Matrikel: 170 B, Korsør Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S/Korsør Pantsætter: Alice Bente Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 38 BR, Korsør Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mike Falk Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 38 BR, Korsør Markjorder Panthaver: Skælskør Bank A/S/Dalmose Pantsætter: Mike Falk Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 51 N, Korsør Markjorder Pantsætter: Michael Madsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 98 Y, Korsør Markjorder Panthaver: Arbejdernes Landsbank/ Slagelse Pantsætter: Susse Find Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 20 A, Ormeslev By, Vemmelev Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tina Beck Olsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 30 D, Sdr. Bjerge By, Sdr. Bjerge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stine Louise Stenz Foght Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 1 UE, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: K/S Vestsjælland Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 1 UF, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: K/S Vestsjælland Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 12 DV, Vemmelev By, Vemmelev Panthaver: Danmark Pantsætter: Anne Jette Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 Y, Øverød By, Søllerød Pantsætter: Thomas Eddie Skov Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 4 EE, Øverød By, Søllerød Panthaver: Rudersdal Kommune Pantsætter: Ulla Vibeke Bonnen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 9 C, Øverød By, Søllerød, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Minna Lillegaard Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 DY, Geelskov, Ny Holte, lejl./anpart nr. 70 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jan Heering Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 22 HÆ, Kgs. Lyngby By, Christians, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Isabella Østergård Jensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 14 M, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Michael Rosenløv Jensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 ÆY, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Lyngby Retail Properties A/S Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 IR, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Andrea Nürnberger Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 VV, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Lyngby Retail Properties A/S Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 GZ, Kgs. Lyngby By, Lundtofte Pantsætter: Mogens Max Christensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 9 GR, Kgs. Lyngby By, Lundtofte Panthaver: Nordjyske

121 STATSTIDENDE 121 Bank-København Pantsætter: Annette Karll Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 AF, Lundtofte By, Lundtofte, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Abelone Lind Andersen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 LE, Nærum By, Nærum Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Margrethe Borgbjerg Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 62 A m.fl., Nærum By, Nærum, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danmark Pantsætter: Birthe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 62 A m.fl., Nærum By, Nærum, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Birthe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 7 CD, Nærum By, Nærum Panthaver: Rudersdal Kommune Pantsætter: Karen Just Græbe Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 GZ, Søllerød By, Søllerød Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Zohreh Herluf Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 4 LQ, Søllerød By, Søllerød Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Søren Kromann Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 CO, Taarbæk By, Taarbæk Pantsætter: Margrete Stage Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 T, Taarbæk By, Taarbæk, lejl./anpart nr. 42 Panthaver: E/F Taarbækhave Pantsætter: Morten Riis Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 IH, Vedbæk By, Vedbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Conny Larsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 4 CL, Vedbæk By, Vedbæk Panthaver: Rudersdal Kommune Pantsætter: Louise Schultz Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 MS, Virum By, Lundtofte Pantsætter: Hannah Bro Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 31 H, Virum By, Lundtofte, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Erik Bjerg Mortensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 4 NI, Virum By, Lundtofte Pantsætter: Erik Jensen-Gaard Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 18 HO, Virum By, Sorgenfri Pantsætter: Kari A. Ahlefeldt-Laurvigen Schou Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 19 LG, Virum By, Sorgenfri Pantsætter: Ernst Hendrik Pohl Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 6 EV, Virum By, Virum, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Pia Lagard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 3 V, Østrup By, Albæk Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Louise Nybo Jakobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 9 A, Albæk By, Albæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Rasmussen Don Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 11 AE, Enslev By, Enslev Panthaver: Danske Bank Kbh Pantsætter: Helle Dahl Skøtt Størrelse: S Anmeldt i Mariager den

122 STATSTIDENDE 122 Matrikel: 2 AD, Gassum By, Gassum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rene Ofverlind Skovsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 5 D, Jennum By, Spentrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Flemming Ørnfeldt Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 26, Kousted By, Kousted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kurt Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 5 Q, Kousted By, Kousted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kurt Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 8 N, Kousted By, Kousted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kurt Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 14 L, Mariager Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S, KBH K Pantsætter: Thomas Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 3 AV, Spentrup By, Spentrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lenette Østerby Schmidt Køpke Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 AA, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Sig selv Pantsætter: AS ApS Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 AA, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Nykredit Pantsætter: AS ApS Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 FN, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Sig selv Pantsætter: AS ApS Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 FN, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Nykredit Pantsætter: AS ApS Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 M, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Sig selv Pantsætter: AS ApS Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 M, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Nykredit Pantsætter: AS ApS Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 5 D, Vestrup By, Albæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johannes Merrild Langberg Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 1 AS, Dalbyover By, Dalbyover Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kuno Visbech Brun Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 64 AV m.fl., Gjerlev By, Gjerlev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 6 D m.fl., Katbjerg, Mariager Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Wissing Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 5 T m.fl., Klattrup By, Udbyneder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Jørgen Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 6 A m.fl., Klattrup By, Udbyneder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Jørgen Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 3 E, Læsten By, Læsten Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karen Margrethe Grøn Thorsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 29 T, Mariager Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Monica Lindstrøm Christiansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Mariager den

123 STATSTIDENDE 123 Matrikel: 1 D m.fl., V. Tørslev Mølle, Mariager Jorder Panthaver: Spk.Kronjylland-Mariager Pantsætter: John Wissing Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 8 m.fl., Vinstrup By, Dalbyover Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Villadsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 44 A, Rødby Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Karin Johansen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 9 T, Rørbæk By, Sakskøbing Panthaver: Danmark Pantsætter: Henrik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 P, Tågerup By, Tågerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stella Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 5 R, V. Tirsted By, Tirsted Pantsætter: Johnny Ove Hansson Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 5 R, V. Tirsted By, Tirsted Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Johnny Ove Hansson Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 18 G, Vigsnæs By, Vigsnæs Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Erik Petersen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 15 C, Ø. Tirsted By, Tirsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rene Flemming Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 20 C m.fl., Østofte By, Østofte Pantsætter: Erik Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 BZ, Berritsgård Hgd., Tårs Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Clausen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 3 E, Grimstrup By, Hunseby Panthaver: Nordea Bank A/S- Nykøbing F. Pantsætter: Ole Seidenfaden Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 20 A, Hjelm By, Majbølle Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bodil Scharge Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 17 O m.fl., Hunseby By, Hunseby Panthaver: Nordea Bank A/ S-Nykøbing F. Pantsætter: Ole Seidenfaden Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 44 m.fl., Hunseby By, Hunseby Panthaver: Nordea Bank A/S- Nykøbing F. Pantsætter: Ole Seidenfaden Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 A m.fl., Langet By, Østofte Pantsætter: Erik Kim Christensen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 3 A m.fl., Maglemer By, Hunseby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Seidenfaden Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 45 BG, Maribo Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Viggo Ole Pannbacker Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 10 CT, Rødby Markjorder Panthaver: Lolland Kommune Pantsætter: Gert Andersson Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 245 BY, Rødby Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jøca ApS Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 321 A, Rødby Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jimmy Winther Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 332, Rødby Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Peder Bækkel Størrelse:

124 STATSTIDENDE 124 S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 348, Rødby Markjorder Pantsætter: Else Larsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 348, Rødby Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Else Larsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 A m.fl., Revshale By, Maribo Panthaver: Maribo kommune Pantsætter: Goldklubben Maribo Sø Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 A m.fl., Revshale By, Maribo, 2A Panthaver: Nykredit Pantsætter: Golfklubben Maribo Sø Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 B, Revshale By, Maribo Panthaver: Nykredit Pantsætter: Golfklubben Maribo Sø Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 B, Revshale By, Maribo Panthaver: Nykredit Pantsætter: Golfklubben Maribo Sø Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 E m.fl., Revshale By, Maribo Panthaver: Nykredit Pantsætter: Golfklubben Maribo Sø Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 13 F, Soesmarke By, Majbølle Panthaver: Nykredit Pantsætter: Palle Hersleb Larsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 3 F, V. Skørringe By, Skørringe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bjarne Egeberg Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 15 F m.fl., Kastager By, Utterslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kenn F. Karlsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 16 D m.fl., Kastager By, Utterslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kenn F. Karlsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 258, Nakskov Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Eva Karina Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 403, Nakskov Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Britt Langgaard Ekstrand Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 10 EH, Nakskov Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Møller Huusom Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 138 B, Nakskov Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Mistarz Benzon Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 5 AB, Rårup By, Vestenskov Panthaver: Danmark Pantsætter: Sabrina With Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 8 B, Rårup By, Vestenskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Elise Ramsløg Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 14 CA, Tjørnebjerg, Gloslunde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Sonja Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 25 E, Vesterbo By, Købelev Panthaver: Explorer Investment ApS Pantsætter: Kredit- og Prioriteringsselskabet af Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 3 D, Volshave By, Gurreby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lene Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den

125 STATSTIDENDE 125 Matrikel: 3 A, Binderup By, Vokslev Panthaver: Spar Nord Bank- Støvring Pantsætter: Grethe Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 14 X, Farsø By, Farsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Birte Bloch Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 AI, Kølby By, Farstrup Panthaver: BRF Bank Pantsætter: Carl Emil Laursen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 CU, Nibe Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Flemming Haase Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 GL, Nibe Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Oddbjørn Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 15 B m.fl., Skørbæk By, Ejdrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Morten Skovsager Øster Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 E, Stistrup By, Fovlum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Edith Elisabeth Madsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 KD, Aars By, Aars Panthaver: Nykredit Pantsætter: Torben Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AG, Farsø By, Farsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erling Hess-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 AG m.fl., Fovlum By, Fovlum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tommy Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 D m.fl., Fredbjerg By, Farsø Panthaver: Spar Nord Bank Pantsætter: Allan Husum Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 26 F m.fl., Kølby By, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anton Kvist Iversen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 AE m.fl., Krastrup Hgd., Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Rikke Rokkedahl Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 SÆ, Ll. Sjørup By, Flejsborg Panthaver: Danmark Pantsætter: Jytte Bengtson Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 CU, Østrup By, Vognsild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bodil Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 CU, Østrup By, Vognsild Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bodil Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 Æ, Bislev By, Bislev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Rise Svenningsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 M m.fl., Bjørnstrup By, Gundersted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Torben Myrup Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 M m.fl., Bjørnstrup By, Gundersted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Torben Myrup Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 E m.fl., Blære By, Blære Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Per Warming Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 E m.fl., Blære By, Blære Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Per Warming Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 A m.fl., Blære By, Blære Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Per Warming Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den

126 STATSTIDENDE 126 Matrikel: 8 A m.fl., Blære By, Blære Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Per Warming Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 A m.fl., Fovlum By, Fovlum Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bo Skov Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Ll. Ajstrup By, Gundersted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Torben Myrup m.fl. Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Ll. Ajstrup By, Gundersted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Torben Myrup m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 A, Nibe Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Flemming Bach Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 O, Skivum By, Skivum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Dannevig Lauridsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 F, Ullits By, Ullits Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Michael Rønnow Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 AZ, V. Hornum By, V. Hornum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thorgild Gjesthede Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 CT, Vegger Gde., Skivum Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Allan Grejsen Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 DV, Østrup By, Vognsild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Frode Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 MO, Aars By, Aars Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pasquale Prisco Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 MO, Aars By, Aars Panthaver: Sig selv Pantsætter: Pasquale Prisco Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 GI, Aars By, Aars Panthaver: Nykredit Pantsætter: Per Frederiksen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 A, Farsø By, Farsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Palle Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 AD, Farsø By, Farsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sussie Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 G m.fl., Farstrup By, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 AL m.fl., Helminggård, Ulstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 AL m.fl., Helminggård, Ulstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 AL m.fl., Helminggård, Ulstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 C m.fl., Jelstrup By, Havbro Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 C m.fl., Jelstrup By, Havbro Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 E m.fl., Kølby By, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur.

127 STATSTIDENDE 127 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 20 A m.fl., Kølby By, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 29 A m.fl., Kølby By, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 33 C, Nørrekær Enge, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedahl Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 34 C, Nørrekær Enge, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedahl Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 39 E, Nørrekær Enge, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 C, Sdr. Havbro, Havbro Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 F m.fl., Slemstrup Gde., Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 F m.fl., Slemstrup Gde., Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Sander Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 F, St. Ajstrup By, St. Ajstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Bang Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 F, St. Ajstrup By, St. Ajstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Bang Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 C, Tolstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 HE, Ulstrup By, Ulstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tina Charlotte Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 HK, Ulstrup By, Ulstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tina Charlotte Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 O, Vokslev By, Vokslev Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Jette Oda Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 m.fl., Vår Holm, Farstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mark Rokkedal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 20 AF, Farsø By, Farsø Pantsætter: Marianne Granfeld Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 HH, Farsø By, Farsø Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marianne Hallkjær Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 CT, Farsø By, Farsø Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Pia Olesen 1/3 Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 VY, Ll. Sjørup By, Flejsborg Panthaver: Nordea Bank, Ahlgade 20, 4300 Holbæk Pantsætter: Henrik Birk Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 R, Tandrup By, Aars Panthaver: FIH Erhvervsbank-Kbh Pantsætter: Dissing Udlejning ApS Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 Z, Østrup By, Vognsild Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Anna-Grethe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Bjørnstrup By, Gundersted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ole Skovbøll Jensen Størrelse: Eur.

128 STATSTIDENDE 128 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Bjørnstrup By, Gundersted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ole Skovbøll Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Bjørnstrup By, Gundersted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ole Skovbøll Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 GØ, Dybvad Mølle, Aars Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torben Larsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AQ, Lovns By, Lovns Panthaver: Sig selv Pantsætter: Susanne Lind Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 10 B, Bislev By, Bislev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Vestergaard Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 H, Ejdrup By, Ejdrup Pantsætter: Bente Juel Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 H, Ejdrup By, Ejdrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bente Juel Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 H, Ejdrup By, Ejdrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bente Juel Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 FM, Farsø By, Farsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Elly Tollestrup Christensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AX, Gelstrup By, Vokslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rikke Neumann Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 AM, Grydsted By, Vokslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Annette Krarup Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AR, Hole By, Lovns Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Allan Peter Handberg Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AR, Hole By, Lovns Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Allan Peter Handberg Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 VL, Ll. Sjørup By, Flejsborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 7 P, Stenildvad Gde., Aars Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Louise Buus Floris Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 7 P, Stenildvad Gde., Aars Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Buus Floris Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 A m.fl., Stistrup By, Fovlum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anne Markussen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 A m.fl., Stistrup By, Fovlum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Markussen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 17 T, Ø. Kippinge By, Kippinge Pantsætter: Nørre Alslev Almennyttige Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 C, Ø. Kippinge By, Kippinge Pantsætter: NR. Alslev Almenyttig Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 M, Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bianca Madsen Størrelse: Type: A -

129 STATSTIDENDE 129 S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 M, Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bianca Madsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 BC, Ønslev By, Ønslev Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Niels Ole Rüdiger Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 CH, Ønslev By, Ønslev Pantsætter: NR Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 CH, Ønslev By, Ønslev Pantsætter: NR Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 9 Z, Ønslev By, Ønslev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hans Jørgen Due Haustrøm Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 16 D, Alstrup By, Brarup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Loian Roth Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 9 BE, Eskilstrup By, Eskilstrup Panthaver: Danmark Pantsætter: NR.Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 9 BR, Eskilstrup By, Eskilstrup Panthaver: Danmark Pantsætter: NR.Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 52, Gedesby By, Gedesby Pantsætter: Charlotte Justesen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 12 U, Gundslev By, Gundslev Pantsætter: NR.Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 AC, Kettinge By, Kettinge Panthaver: Danmark Pantsætter: Helle Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 CÆ, Kraghave By, Tingsted Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anita Nørrelykke Hansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 8 N, Lundby By, Brarup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bente Hvii Holm for 50% Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 8 N, Lundby By, Brarup Panthaver: Nordea Bank-Nørre Alslev Pantsætter: Bente Hvii Holm for 50% Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 2 F, Meelse By, Horbelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frantz Czajkowski Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 35 B, Moseby By, Åstrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Tove Ingeborg Larsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 47 H, Nr. Alslev By, Nr. Alslev Pantsætter: Rasmus Johansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 98, Nr. Alslev By, Nr. Alslev Pantsætter: Nørre Alslev Almennyt-

130 STATSTIDENDE 130 tige Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 7 E, Nr. Tåstrup By, Horbelev Panthaver: Nordea Bank- Nykøbing F Pantsætter: Mona Larsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 25 L, Nr. Vedby By, Nr. Vedby Pantsætter: Nr. Alslev almennytige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1063 S, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Nete Kalum Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 96, Nysted Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Inger G Werner Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 2 BP, Orehoved By, Nr. Vedby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars-Henrik Kieler Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1 E, Sildestrup By, Idestrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Eigil Gajda Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1 KX, Sundby By, Toreby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Birthe Kirstine Kok Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 BZ, Systofte By, Systofte Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lis Meier Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 15 K, Systofte By, Systofte Panthaver: Nykredit Pantsætter: Verner Tom Hansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 11 K, Tingsted By, Tingsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lykke Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 11 A, Vantore By, Vantore Panthaver: ALP Pant 3 A/S Pantsætter: Melissa Bruun Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 13 CE, Væggerløse By, Væggerløse Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tine Kamper Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 P, Væggerløse By, Væggerløse Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Ole Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 15 Y, Vålse By, Vålse Panthaver: Danmark Pantsætter: NR. Alsev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 7 G, Vålse By, Vålse Panthaver: Danmark Pantsætter: NR.Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 50 I, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Lone Tornehave Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 AZ, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Majbrit Kjær Hansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 BZ, Ebbeløkke By, Højby Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Inga Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den

131 STATSTIDENDE 131 Matrikel: 3 A m.fl., Engelstrup By, Grevinge Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jette Lau Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 AO, Glostrup By, Egebjerg Pantsætter: Charlotte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 14 DN, Hønsinge By, Vig Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Vallentin Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 16 AQ, Hønsinge By, Vig Panthaver: Sparekassen Sjælland Pantsætter: Preben Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 20 C, Lammefjorden, Grevinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Arslan Yildiz Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 20 C, Lammefjorden, Grevinge Panthaver: Gudme Raaschou Bank a/s Pantsætter: Arslan Yildiz Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 AA, Lammefjorden, Hørve Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Egelund Bredum Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 12 AI, Ordrup By, Fårevejle Pantsætter: Arne Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 8 CK, Overby By, Odden Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Jens Andreas Klausen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 DD, Starreklinte By, Vallekilde Panthaver: Alm. Brand Bank Pantsætter: Ole Steen Vogelius Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 5 AC, Svinninge By, Nr. Asmindrup Panthaver: Danmark Pantsætter: Ditte Rørbeck Christensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 32 BB, Veddinge By, Fårevejle Panthaver: Nykredit Pantsætter: Torben Larsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 66 A, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Cathrine Møller Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 EZ, Asnæs By, Asnæs Pantsætter: Daniel Jørgensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 24 B, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Panthaver: Nordjyske Bank- København Pantsætter: Winnie Frisenette-Fich Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 3 DØ, Ebbeløkke By, Højby Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Lis Vidkjær Hjorth Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 CK, Egebjerg By, Egebjerg Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Alice Bjørn-Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 60 B, Grønnehave, Nykøbing S. Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Anette Vind Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 HE, Højby By, Højby Panthaver: Frank Lenshøj Pantsætter: Kirsten Annette Flindt Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 140 CV, Lammefjorden, Fårevejle Panthaver: Nordea Bank- Holbæk Pantsætter: Marianne Kristoffersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 154 AL, Lammefjorden, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 BØ, Nakke By, Rørvig Panthaver: BRFkredit Pantsætter:

132 STATSTIDENDE 132 Bjarne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 BN, Nakke By, Rørvig Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bent Corlin Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 AF, Nakke By, Rørvig Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Niels Lykkeberg Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 45 BA, Nykøbing S. Vangjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Ingelise Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 45 BA, Nykøbing S. Vangjorder Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Ingelise Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 AÆ, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birthe Torp Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 3 GE, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bent Nordal Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 CK, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Anders Kristian Bech Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 CK, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anders Kristian Bech Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 NS, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Henrik Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 GU, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: BRFBank a/s Pantsætter: Ingelise Madsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 5 H, Rørvig By, Rørvig Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Grethe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 8 BQ, Vejleby By, Hørve Panthaver: Nykredit Pantsætter: Vibeke Monnick- Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 13 DH, Vig By, Vig Panthaver: BrfBank Pantsætter: Bente Juul Skule Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 E, Fårevejle By, Fårevejle Pantsætter: Lasse Flemming Petersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 E, Fårevejle By, Fårevejle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lasse Flemming Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 34 G, Grevinge By, Grevinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørgen Michael Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 AR, Hørve By, Hørve Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Bjerregård Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 AT, Høve By, Asnæs Pantsætter: Ingelise Lund Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 21 R, Høve By, Asnæs Panthaver: Danmark Pantsætter: Karen Elisabeth Nørgård Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 148 K, Lammefjorden, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Fleck Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 18 C, Lestrup By, Egebjerg Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Asnæs Pantsætter: Brian

133 STATSTIDENDE 133 Michael Nielsen Klinke Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 A, Ulstrup By, Vig Panthaver: Danmark Pantsætter: Joan Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 15 D, Vig By, Vig Panthaver: Sig selv Pantsætter: Paw Gaarde Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 AN, Vig By, Vig Panthaver: Nykredit Pantsætter: Annelise Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 AQ, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Martin Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 AQ, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Martin Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 EK, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Poul Thorup Remontiussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 22 G, Bårse By, Bårse Panthaver: Nykredit Pantsætter: Maja Nerup Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 GT, Enø, Karrebæk Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Henrik Paaske Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 C, Everdrup By, Everdrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Gitte Holch Strunze Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 F, Everdrup By, Everdrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Gitte Holch Strunze Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 HX, Fensmark By, Fensmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jes Vistisen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 DE, Grimstrup, Næstved Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Carsten Folkersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 16 BN, Herlufmagle By, Herlufmagle Panthaver: Danmark Pantsætter: Aksel Groth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 BP, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jeanne Vilsted Nielsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 EÆ, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Valentin Bremer Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 L, Ll. Røttinge By, Snesere Panthaver: Nykredit Pantsætter: Susanne Warding Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 C, Lov By, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torben Benny Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 64 B, Næstved Bygrunde Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jørgen K Gislinge Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 A, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgit Solvejg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 19 D, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Mindahl Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den

134 STATSTIDENDE 134 Matrikel: 192 AK, Næstved Markjorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Trine Thorup Færch-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 216, Næstved Markjorder Panthaver: Torben Rasmussen Pantsætter: Peter Bo Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 FG, Næstved Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mie Simmelsgaard Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 95 C, Næstved Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tina Tønnersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 99 B, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 41 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 K, Sølperup By, Snesere Panthaver: Nordea Bank-Mogenstrup Pantsætter: Ole Thormod Ernstsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 B m.fl., Sørup By, Toksværd Panthaver: Max Bank- Næstved Pantsætter: Dagny Gudrun Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 17 D, Sandby By, Sandby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Teddy Wang Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 G, Smidstrup Hovgårde By, Skibinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jon Møller Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 G, Smidstrup Hovgårde By, Skibinge Panthaver: BRFbank - Kgs. Lyngby Pantsætter: Jon Møller Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 Q, Snesere By, Snesere Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Lyngby Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 Q, Snesere By, Snesere Panthaver: Møns Bank-Stege Pantsætter: Bo Lyngby Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 NB, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Danmark Pantsætter: Bjarne Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 NB, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Bjarne Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 NB, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Bjarne Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 DV, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dennis Onsvig Gjedved Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 FK, Vridsløse By, Herlufsholm Pantsætter: Christina Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 BX, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Jette Dorit Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 DN, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Rasmussen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 13 CØ, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kewin Leif Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 C m.fl., Dyrlev By, Beldringe Pantsætter: Dyrlev-Hastrup Skov A/S Størrelse:

135 STATSTIDENDE 135 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 19 V, Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Birgitte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 BV, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Bille Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 EZ, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Casper Brinn Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 EZ, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Casper Brinn Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 ET, Kalkerup By, Fensmark Panthaver: Max Bank- Næstved Pantsætter: Sara Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 62 B, Karrebæk By, Karrebæk Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jørgen Erik Grønbek Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 A, Kyse By, Vallensved Panthaver: Nykredit Pantsætter: Rasmus Møller Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 EK, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Danmark Pantsætter: Dan Pedersen Lund Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 DC, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Hanne Løbner Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 B, Nr. Tvede By, Toksværd Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Birthe Lind Brodthagen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 28, Næstelsø By, Næstelsø Pantsætter: Jørgen Funch Holm Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 104 T, Næstved Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Jan Truelsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 110 BF, Næstved Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mads Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 56 C, Næstved Markjorder Pantsætter: Torben Pedersen Lund Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 AZ, Rønnebæksholm Hgd., Næstved Jorder Panthaver: Jyske Bank-Næstved Pantsætter: Anne Dorthe Hejn Brædder Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 Æ, Risby By, Bårse Panthaver: Danmark Pantsætter: Berit Bjældsø Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 D, Saltø By, Vallensved Pantsætter: Jens Egon Nyborg Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 CF, Stavreby By, Jungshoved Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Poul-Erik Gylling Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 CY, Stavreby By, Jungshoved Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 E, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Thomas Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den

136 STATSTIDENDE 136 Matrikel: 6 HU, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Max Bank-Storcenter/Næstved Pantsætter: Steen Douglas Bruun Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 KQ, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulrich Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 EX, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 64 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Erhan Kekec Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 EY, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 123 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Susanne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 EY, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 123 Panthaver: Nordea Bank-Næstved Pantsætter: Pia Susanne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 B, Appenæs By, Vejlø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Bidstrup Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 CN, Brøderup By, Snesere Pantsætter: Robert Sten Skov Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 B, Dyrlev By, Beldringe Panthaver: Nordea Bank-Præstø Pantsætter: Nicolaj Frode Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 B m.fl., Everdrup By, Everdrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Marianne Elisabeth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 F, Gødstrup By, Toksværd Pantsætter: Susanne Schæffer Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 27 A, Herlufmagle By, Herlufmagle Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Anne Marie Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 DB, Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Dahl Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 DD, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Erik E Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 LG, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Nordea Bank- Næstved Pantsætter: Thomas Liepke Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 L, Hyllinge By, Hyllinge Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Morten Mildahl Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 CM, Kalkerup By, Fensmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Nikolajsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 28 D, Kalkerup By, Fensmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 A m.fl., Ladby By, Herlufsholm Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Søren Thomasen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 DK, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Fini Christensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 EB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jesper Freund-Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 EB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Jesper Freund- Poulsen Størrelse:

137 STATSTIDENDE 137 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 AB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christine Marie Larsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 P, Lov By, Hammer Panthaver: Thomdal A/S Pantsætter: Gitte Grauengaard Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 V, Næstelsø By, Næstelsø Panthaver: Nykredit Pantsætter: Niels Erik Berner Olsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 104 H, Næstved Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Jan Holst Petersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 BU, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mads Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 BM, Rislev By, Rislev Pantsætter: Sussi Nørgaard Larsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 E m.fl., Toksværd By, Toksværd Panthaver: Nykredit Pantsætter: Dorthe Helene Margrethe Berlenborg Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 AM, Tybjerglille By, Tybjerg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Peter Erik Christensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 35, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: BNE ApS Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 MQ, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Bente Olsson Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 81, Allerup, Toftlund Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Søren Bangsgaard Petersen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 185, Hygum, Sdr. Hygum Panthaver: Jyske Bank A/S Silkeborg Pantsætter: Bjarne Garder Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 633, Hygum, Sdr. Hygum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ole Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 429 m.fl., Rangstrup, Agerskov Panthaver: Danmark Pantsætter: Kurt Asmussen Mathiasen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 44 m.fl., Rangstrup, Agerskov Panthaver: Danmark Pantsætter: Hans Peder Mathiasen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 677 A, Skodborg Ejerlav, Skodborg Pantsætter: Anette Marina Sejrup Christensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1188, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ann Funk Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1198, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nicolai Heinrich Jacobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 114, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Brian Fuglsig Fogh Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 276, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Brian Fuglsig Fogh Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødding den

138 STATSTIDENDE 138 Matrikel: 276, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet Panthaver: Nordea Bank Rødding A/S Pantsætter: Brian Fuglsig Fogh Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 869, Arrild Ejerlav, Arrild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Connie Brodersen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 159, Bevtoft Ejerlav, Bevtoft Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Paul Frederik Grundt Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1213, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mona Sandholt Hansen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1318, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Kyed Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 7 m.fl., Mojbøl, Ø. Lindet Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 643, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Nykredit Pantsætter: Pia Ringbæk Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 1 KY, Islev By, Islev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Michael Vedelsted-Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 21 K, Islev By, Islev Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Trine Kjær Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 26 T, Islev By, Islev Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Henrik Skjellerup Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 32 R, Islev By, Islev Panthaver: Danmark Pantsætter: Eva Grøndal Olsen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 7 AE, Islev By, Islev Panthaver: Danmark Pantsætter: Tanja Vang Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 7 LD, Rødovre By, Grøndalslund Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gitte Pedersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 3 KL, Rødovre By, Hendriksholm, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Ejerforeningen Damlunden Pantsætter: Jesper Christensen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 3 NH, Rødovre By, Hendriksholm Pantsætter: Morten Pragner Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 4 DX, Rødovre By, Hendriksholm Pantsætter: Inger Solvejg Raaberg Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 1 XF, Rødovre By, Rødovre Pantsætter: Jannie Sundstrøm Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 28 O, Islev By, Islev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Louis Dakar Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 4 AL, Islev By, Islev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Torben Bøg og Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 7 CU, Islev By, Islev Panthaver: Danmark Pantsætter: Alice Lergren Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 8 H, Islev By, Islev Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Heidi Ulstrup Hartvig Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 14 RM, Rødovre By, Grøndalslund Panthaver: BRF Kredit- Kbh Pantsætter: Merete Petersen Størrelse:

139 STATSTIDENDE 139 S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 3 BK, Rødovre By, Hendriksholm Panthaver: Nykredit Pantsætter: Aase Gavnholt Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 3 DR, Rødovre By, Hendriksholm Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: John Ovgaard Pedersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 6 EV, Rødovre By, Hendriksholm Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Benny Steen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 12 CT, Rødovre By, Rødovre Panthaver: Nykredit Pantsætter: Joan Deciderius Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 4 AE, Assentoft By, Essenbæk Panthaver: Randers Kommune Pantsætter: Viggo Bech Jensen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 7 L, Assentoft By, Essenbæk Panthaver: Randers Kommune Pantsætter: Gunnar Jensen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 1 LN, Bjellerup Ladegård, Dronningborg Panthaver: Randers Kommune Pantsætter: Per Lassen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 4 G m.fl., Drastrup By, Essenbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Ejner Søby Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 13 Z, Galten By, Nr. Galten Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ellis B. Nielsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Randers den Matrikel: 27 S, Hadbjerg By, Hadbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørn Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 3 AX, Hadsten By, Over- Og Neder Hadsten Panthaver: Nordea Bank-Hadsten Pantsætter: Julius Skovgaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 11 EQ, Helsted By, Borup Panthaver: Randers Kommune Pantsætter: Jørgen Vive Andersen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 108 DQ, Kristrup By, Kristrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Nina Breiner Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Randers den Matrikel: 110 F, Kristrup By, Kristrup, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Joy Aninaat Gabrielsen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 110 F, Kristrup By, Kristrup, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joy Aninaat Gabrielsen Larsen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 5 AD, Lystrup By, Vivild Panthaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal, Kbh Pantsætter: Birgit Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 19 AE, Neder Hornbæk By, Hornbæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sally Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 175 AZ, Randers Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Yde Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 165 A, Randers Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Claus Holm Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 165 A, Randers Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Randers Pantsætter: Claus Holm Størrelse: S Anmeldt i Randers den

140 STATSTIDENDE 140 Matrikel: 81 K, Randers Markjorder Panthaver: Randers Kommune Pantsætter: Erik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 95 AF, Randers Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Caspar Thrane Leth Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Randers den Matrikel: 4 AP, Selling By, Ødum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Stormfeldt Hjarsen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 4 P, Selling By, Ødum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 4 P, Selling By, Ødum Panthaver: Djurslands Bank-Grenaa Pantsætter: Søren Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 6 AP, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Østergaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 10 DV, Vorup By, Vorup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Leif Frahm Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 111, Vorup By, Vorup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jane Thøgersen Duelund Størrelse: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 13 CV, Vorup By, Vorup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Iben Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 1 ASA, Bramming Hgd., Bramming Panthaver: Danmark Pantsætter: Elsebeth Pedersen ½ Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 1 II, Bramming Hgd., Bramming, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frank Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 1 L, Bramming Hgd., Bramming Panthaver: Nykredit Pantsætter: A & P Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 635 Z, Nørremarken, Ribe Jorder Pantsætter: Glen Skovby Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 18 BK, Ribe Ladegård, Ribe Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vibeke Thysen Christensen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 4 O, Sdr. Gørding By, Gørding Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bob Stefan Lund Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 4 T, Sdr. Gørding By, Gørding Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bob Stefan Lund Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 34 K, Den Mellemste Del, Hee Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørgen Bro Lauridsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 37 BL, Den Mellemste Del, Hee Panthaver: Ringkjøbing Landbobank-Ringkøbing Pantsætter: Jens Toft Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 57 BA, Den Nordlige Del, Velling Panthaver: Ringkjøbing Landbobank-Ringkøbing Pantsætter: Niels Sindberg Martinsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 8 P, Den Nordlige Del, Velling Panthaver: Sydvest Finans ApS Pantsætter: Sandager Ejendomme A/S Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 8 P, Den Nordlige Del, Velling Panthaver: Sydvest Finans ApS Pantsætter: Sandager Ejendomme A/S Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 16 A m.fl., Hovedejerlavet, Hover Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Klaus Ellegaard Kris-

141 STATSTIDENDE 141 tensen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 16 A m.fl., Hovedejerlavet, Hover Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Klaus Ellegaard Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 154 C m.fl., Hovedejerlavet, Stadil Pantsætter: Bruno Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 14 AL, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Ringkøbing-Skjern Kommune Pantsætter: Ole Christian Matthesen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 16 AP, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jytte Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 29 I m.fl., Norden Åen, Tim Panthaver: Nykredit Pantsætter: Peder Smedegaard Graversen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 29 I m.fl., Norden Åen, Tim Panthaver: Nykredit Pantsætter: Peder Smedegaard Graversen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 61 BF, Ringkøbing Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Susanne Rystok Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 61 BF, Ringkøbing Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Susanne Rystok Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 156 I, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Sig selv Pantsætter: Susanne Thulstrup Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 163 AF, Søgård Hgd., Holmsland Klit, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nordea Bank-Tørring Pantsætter: Tove Brix Rosengreen Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 3 L m.fl., Sønden Åen, Tim Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jesper Noe Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 3 L m.fl., Sønden Åen, Tim Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jesper Noe Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 147 DE, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kim Krogsgaard Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 147 DE, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Krogsgaard Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 46 B m.fl., Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Claus Fogh Mogensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 58 C, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: BJX Pantebreve Aps Pantsætter: Erik Lindstrøm Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 58 C, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: H.H. Byg ApS Pantsætter: Erik Lindstrøm Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 58 C, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: H.H. Byg Aps Pantsætter: Erik Lindstrøm Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 2 BF, Vemb By, Vemb Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Rikke Møller Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 45 AH, Ringsted Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Olderkjær Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den

142 STATSTIDENDE 142 Matrikel: 57 AB, Ringsted Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Ute Zehngraff Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 H, Sø Torup By, Bråby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Georg Peter Moltke Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 B, Sø Torup By, Bråby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Georg Peter Moltke Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 B, Sø Torup By, Bråby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Georg Peter Moltke Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 8 B, Sø Torup By, Bråby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Georg Peter Moltke Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 B, Sø Torup By, Bråby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Georg Peter Moltke Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 A m.fl., Skellerød By, Sigersted Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kasper Ardahl Larsen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 28 A, Skuderløse By, Teestrup Pantsætter: Carsten Bøje Olsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 BB, Terslev By, Terslev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: May-Britt Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 AX, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Marlene Pietrowski Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 4 DP, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Danske Bank A/S - Kbh. K Pantsætter: Irene Vissing Månsson Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 48 A, Turebyholm Hgd., Tureby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Christian Georg Peter Moltke Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 S, Vigersted By, Vigersted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Benny Alfast Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 8 U, Ørslevvester By, Gyrstinge Pantsætter: Tonni Juel Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 BN, Benløse By, Benløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgit Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 BÆ, Benløse By, Benløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Britta Schrøder Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Danmark Pantsætter: Brian Kristian Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 78 CO, Benløse By, Benløse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lars Brejnholt Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 13 AF, Gyrstinge By, Gyrstinge Panthaver: Nykredit Pantsætter: Flemming Henrik Johansen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 HC, Haslev By, Haslev Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Per Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 CY, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Henriette Thane Størrelse:

143 STATSTIDENDE 143 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 25 H, Kværkeby By, Kværkeby Panthaver: Nykredit Bank A/S - Kbh. V. Pantsætter: Karina Bøjstrup Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 35 C, Ringsted Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anja Hye Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 35 S, Ringsted Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Olsen & Pedersen Stål A/S Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 13 V, Ørslev By, Ørslev Panthaver: Roskilde Bank A/S Pantsætter: Maj Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 I m.fl., Ørslev By, Ørslev Pantsætter: Preben Lervang Larsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 BZ, Benløse By, Benløse Panthaver: Roskilde Bank A/S Pantsætter: Helle Rohtmann Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 CS, Benløse By, Benløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gül Meric Kocak Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 57 D, Benløse By, Benløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sussie Haagensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 65 B, Benløse By, Benløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Connie Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 78 CE, Benløse By, Benløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Haydar Kocak Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 AR, Benløse By, Benløse Pantsætter: Anja Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 A m.fl., Egerup By, Bringstrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jens Villum Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 13 DU, Haslev By, Haslev Panthaver: Faxe Kommune Pantsætter: Poul Erik Dinesen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 26 DV, Ringsted Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Pia Sibbern Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 31 DX, Ringsted Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: K/S Vestsjælland Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 2 B m.fl., Sørup Hgd., Vetterslev Pantsætter: Luise Magrethe Gottfredsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 G, Sigersted By, Sigersted Panthaver: Nordjyske Bank- Hirtshals Pantsætter: Kritian Lilholt Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 G, Sigersted By, Sigersted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marie Lidbjerg Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 Ø, Terslev By, Terslev Pantsætter: Hans Ole Duelund Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 Y, Bistrup Hgd., Roskilde Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Leif Poul Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 CV, Ejby By, Rye Panthaver: Nordea Bank-Hvalsø Pantsætter: Johnny Brenøe Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den

144 STATSTIDENDE 144 Matrikel: 5 AC, Ejby By, Rye Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vera Ottogreen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 23 CX, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Sarah Wittig Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 AG, Gøderup By, Glim Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Steffen Lægård Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 HO, Greve By, Greve, lejl./anpart nr. 54 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Jørgen Christoffersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 24 BB, Greve By, Greve Pantsætter: Elin Birgit Olsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 BM, Gundsømagle By, Gundsømagle Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Kirsten Liselotte Bengaard Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 LY, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hannah Frederiksen f.s.v.a. 40% Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 GB, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Lisbeth Gravesen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 HÆ, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Pia Engel Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 KU, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jim Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 RF, Himmelev By, Himmelev, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Guldager Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 MX, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Peter Leedsager Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 IC, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Danske Bank A/S-Kbh K Pantsætter: Heidi Rikke Strøm Lippke Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 EØ, Hundige By, Kildebrønde, 11 Panthaver: Danmark Pantsætter: James Timothy Murray Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BB, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Danmark Pantsætter: Leif Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BB, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Danske Bank-Greve(BG) Pantsætter: Leif Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 KT, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Danske Bank A/S-Kbh K Pantsætter: Heidi Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 PØ, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Hostrup Schouw Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 EÆ, Jersie By, Jersie Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Niels Thorup Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 GR, Jersie By, Jersie Pantsætter: Flemming Reinholdt Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 Y, Jyllinge By, Jyllinge Pantsætter: Charlotte Staib Hansen Størrelse:

145 STATSTIDENDE 145 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 EV, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Jan Christensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 NR, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tim Toftgaard Albertsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BÆ, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Kaj Sillesen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 55 L, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Roskilde Bank, Hvalsø Pantsætter: Rikke Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 AA, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Sparekassen Faaborg, Faaborg Pantsætter: Martin Fundal Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 AR, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: John Warni Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 AR, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: ebh bank a/s Pantsætter: John Warni Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 AR, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: ebh bank a/s Pantsætter: John Warni Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 BF, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S, Kbh. S Pantsætter: Tina Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 GC, Karlslunde By, Karlslunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Fanø Sparekasse-Fanø Pantsætter: Lars Blicher Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 HD, Karlslunde By, Karlslunde Panthaver: Roskilde Bank A/ S-Greve Pantsætter: Kenneth Fredmark Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 DR, Karlstrup By, Karlstrup Panthaver: Danmark Pantsætter: Helle Houborg Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 38 FY, Karlstrup By, Karlstrup Panthaver: Werner Wekin, 2690 Karlslunde Pantsætter: Kenneth Wekin Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 DE, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Line Rabech Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 22 D, Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lotte Hauritz Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 CK, Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lotte Schønberg- Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 IY, Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup Panthaver: Danmark Pantsætter: Suzanne Crooy Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 IY, Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup Panthaver: Danske Bank A/S-Kbh K Pantsætter: Suzanne Crooy Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 40 A, Kirke Såby By, Kirke Såby Panthaver: Danmark Pantsætter: Grethe Saabye Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 AK, Kirke Såby By, Kirke Såby Panthaver: Danske Bank - Kbh K Pantsætter: Mette Dørum Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 50 P, Klostermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Christina Gjørtsvang Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den

146 STATSTIDENDE 146 Matrikel: 50 P, Klostermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Christina Gjørtsvang Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 CO, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge Panthaver: Nordea Bank S.A. Luxembourg Pantsætter: Thomas Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 AU, Lyndby By, Lyndby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kirsten Kornval Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 OX, Mosede By, Greve Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Charlotte Søgaard Holt Christensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 31 T, Nymarken, Roskilde Jorder Pantsætter: Torsten Dalgaard Slotsbjerg Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 N, Nymarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 113 Pantsætter: Eylem Seker Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 DB, Osted By, Osted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tanja Heidi Sonne Lieb Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 477, Roskilde Bygrunde Pantsætter: Susanne Ryhl Jensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 G, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Nana Hostrup Mørch Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 G, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Panthaver: Investeringsselskabet Marienholm ApS Pantsætter: Nana Hostrup Mørch Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 I, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Nana Hostrup Mørch Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 I, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Panthaver: Investeringsselskabet Marienholm ApS Pantsætter: Nana Hostrup Mørch Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 19 DÆ, Solrød By, Solrød Pantsætter: Charlotte Arlofelt Bøgevig Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 41 AI, Solrød By, Solrød Panthaver: Jyske Bank A/S, 8600 Silkeborg Pantsætter: Gitte Kjær Stoffer Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 51 CP, Solrød By, Solrød Pantsætter: Gitte Anthony Winsløw Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 57 AV, Solrød By, Solrød Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Marianne Gitte Børgesen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 DQ, St. Karleby By, Kirke Hyllinge Panthaver: TS Invest A/S Pantsætter: Johnny Litte Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 CB, Svogerslev By, Svogerslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Autzen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 17 X, Svogerslev By, Svogerslev Panthaver: Danmark Pantsætter: Elly Vestergaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 15 FB, Tune By, Tune Panthaver: Nordea Bank-Tune/Roskilde Pantsætter: Kjeld Tage Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 X, Tune By, Tune Panthaver: Greve Kommune Pantsætter:

147 STATSTIDENDE 147 Tove Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 E, Tune By, Tune Panthaver: Danmark Pantsætter: Camilla Rudi Christiansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 E, Tune By, Tune Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Camilla Rudi Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 AM, Ulvemose, Havdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Machholdt Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 BB, Ulvemose, Havdrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Janeth Ingemann Svendsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 38 Y, Ulvemose, Havdrup Panthaver: Danske Bank- København Pantsætter: Rikke Ea Overgaard Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 K, V. Såby By, Kirke Såby Panthaver: Roskilde Bank - Hvalsø Pantsætter: Elsebeth Sinding Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 34 AP, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danmark Pantsætter: Ninette Mulvad Madsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BM m.fl., Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 141 Pantsætter: Keld Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 R, Vestermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Zennie Jespersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 23 C, Viby By, Syv Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bjørn Høyer Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 AN, Viby By, Syv Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tina Bang Rehder Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 AN, Viby By, Syv Panthaver: Roskilde Bank-Roskilde Pantsætter: Tina Bang Rehder Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 DS, Vindinge By, Vindinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Jalris Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 26 AQ, Hou Ejerlav, Hou Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad Aps og Dansk Grundinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 26 BD, Hou Ejerlav, Hou Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad Aps og Dansk Grundinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 26 BE, Hou Ejerlav, Hou Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad Aps og Dansk Grundinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 AA, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 AB, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 AE, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 AF, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 AM, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse:

148 STATSTIDENDE 148 S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 BG, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 BH, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 M, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 7 V, Rifbjerg By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lystad ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 10 AE, Søby By, Søby Panthaver: Danmark Pantsætter: Michael Lindekilde Randløb m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 11 E, Skrøbelev By, Skrøbelev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette C. Skovhus Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 8 M, Ålstrup By, Falling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dennis Olsen Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 A m.fl., Bjerager By, Bjerager Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bodil Marie Hedemann Møller Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 9 A m.fl., Bjerager By, Bjerager Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bodil Marie Hedemann Møller Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 13 CM, Dyngby By, Bjerager Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hans Malling Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 Y, Fregerslev By, Hørning Pantsætter: Rikke Binderup Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 Y, Fregerslev By, Hørning Pantsætter: Rikke Binderup Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 12 AQ, Hørning By, Hørning Pantsætter: Pernille Iburg Brask Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 4 CÆ, Hørning By, Hørning Pantsætter: Mette Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 H, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Eva Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 FN, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tine Enevold Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 GQ, Hestehaven, Skanderborg Jorder, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lone Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 BS, Koldby By, Koldby Pantsætter: Henriette og Carsten Kvistgaard Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 H, Koldby By, Koldby Pantsætter: Henriette og Carsten Kvistgaard Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 8 C m.fl., Kysing By, Saksild Panthaver: Odder Kommune Pantsætter: Ejler Bülow Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 9 Ø, Kysing By, Saksild Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bent Poulsen Størrelse:

149 STATSTIDENDE 149 S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 GQ, Odder By, Odder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Grete Haugaard Paulsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 17 BX, Odder By, Odder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Abild Andersen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 31 DU, Odder By, Odder Panthaver: Odder Kommune Pantsætter: Holger Rosenberg Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 12 Q, Randlev By, Randlev Panthaver: Odder Kommune Pantsætter: Edel Malinovski Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 49 V, Randlev By, Randlev Pantsætter: Gitte Bager Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 8 A m.fl., Saksild By, Saksild Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bodil Marie Hedemann Møller Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 A, Siim By, Dover, lejl./ anpart nr. 1 Panthaver: Danmark Pantsætter: Mette Lund Rørbæk Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 7 IR, Siim By, Dover Panthaver: Danmark Pantsætter: Anne-Dorte Lange Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 139 D, Skanderborg Bygrunde Pantsætter: Elisabeth Engelbrechtsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 45 AI, Skanderborg Markjorder Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Morten Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 11 DM, Stilling, Skanderborg Jorder Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Niels Randbæk Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 14 A m.fl., Svejstrup By, Dover Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Søren Johansen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 AB, Alken By, Dover Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Viggo Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 AB, Alken By, Dover Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Viggo Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 88 C, Brundby By, Tranebjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Knud Herbert Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 CO, Edelsborg, Skanderborg Jorder Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Dagmar Lorentsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 2 DV, Flensted By, Låsby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Sonja Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 I, Fregerslev By, Hørning Panthaver: Sig selv Pantsætter: Sanne Nordestgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 I, Fregerslev By, Hørning Panthaver: Nykredit Pantsætter: Sanne Nordestgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 6 BA, Fregerslev By, Hørning Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Dorthe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 3 AG, Hørning By, Hørning Panthaver: Nykredit Pantsætter: Gitte Marcussen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den

150 STATSTIDENDE 150 Matrikel: 3 DE, Hørning By, Hørning Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Torkil Birkefeldt Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 3 GZ, Hørning By, Hørning Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Ove Kurt Madsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 AT, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Erik Bøge Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 FH, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Louise Skriver Rasmussen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 FH, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Louise Skriver Rasmussen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 4 M, Javngyde By, Tulstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Britt Petersen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 4 Q, Javngyde By, Tulstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Britt Petersen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 BD, Mallinggård, Skanderborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Skov Andersen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 CN, Mallinggård, Skanderborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erik Mølgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 CN, Mallinggård, Skanderborg Jorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Erik Mølgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 29 AT, Odder By, Odder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Solvej Natalie Videbæk Munkholm Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 33 A, Odder By, Odder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Dorthe Rohde-Madsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 15 Æ, Randlev By, Randlev Pantsætter: Michael Nielsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 3 HG, Siim By, Dover Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Per Møller Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 8 HF, Siim By, Dover Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Kaj Frederik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 162, Skanderborg Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Nina Jørgensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 172, Skanderborg Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Nina Jørgensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 149 EL, Skanderborg Markjorder Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Jette Annelise Bang Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 149 FS, Skanderborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Knud Ernst-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 17 Z, Skanderborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jette Christensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 12 AA, Virring By, Fruering Panthaver: Skanderborg Kommune Pantsætter: Bent Frislev Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 AØ, Vrold, Skanderborg Jorder Panthaver: Skanderborg Kom-

151 STATSTIDENDE 151 mune Pantsætter: Johannes Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 111 BF, Besser By, Besser Pantsætter: Lene Lillian Brønnum Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 25 C, Blegind By, Blegind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Max Schramm Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 A m.fl., Blegind By, Blegind Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ulrik Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 AN, Brundby By, Tranebjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Navndrup Holm Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 31 O, Båstrup By, Hylke Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peder Johansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 59 M, Gl. Rye By, Gl. Rye Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jeanette Jul Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 11 Z, Gram, Skanderborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karin Ahle Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 15 CB, Gram, Skanderborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lisette Paaskesen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 BP, Hørning By, Hørning Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ulrik Høj Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 BP, Hørning By, Hørning Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ulrik Høj Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 EO, Halling By, Halling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 FE, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Martin Sponholtz Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 FE, Hestehaven, Skanderborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Martin Sponholtz Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 C, Odder By, Odder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gert R. Knudsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 46 D, Odder By, Odder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Henning Fausholt Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 53 B, Odder By, Odder, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jørn Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 4 FQ, Siim By, Dover Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Rasmus Stenz Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 14 BF, Skanderborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Øistein Blirup Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 3 P, Gust By, Balling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Charlotte Hostrup Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 10 A m.fl., Harre By, Harre Panthaver: Nykredit Pantsætter: Holger Abildgård Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Skive den Matrikel: 10 E, Harre By, Harre Panthaver: Nykredit Pantsætter: Holger Abildgård Størrelse: Type: A -

152 STATSTIDENDE 152 S Anmeldt i Skive den Matrikel: 24 G, Hem By, Hem Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Slot Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 1 EØ, Krabbesholm, Skive Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mads Fjendbo Madsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 11 C, Nr. Lem By, Lem Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin K. Viftrup Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 11 C, Nr. Lem By, Lem Panthaver: Sig selv Pantsætter: Martin K. Viftrup Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 10 CM, Søby By, Kobberup Panthaver: Spk.Balling-Skive Pantsætter: Søren Thorsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 319, Skive Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Amstrup Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 3 B, Stouby By, Grinderslev Panthaver: Frøslev-Mollerup Sparekasse-Frøslev Pantsætter: Peter Korsgaard Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 4 O, Toustrup By, Durup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tage Stouby Jensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 E, Ø. Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Gotfredsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 K, Bjerge By, Svallerup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Christian Skou Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 A m.fl., Bjerge By, Svallerup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Christian Skou Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 DV, Fuglebjerg By, Fuglebjerg Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Hanne Bisgård Dahl Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 AS m.fl., Fyrendal Hgd., Fyrendal Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Allan Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 F, Gørlev By, Gørlev Panthaver: Nykredit Bank /Kbh. V Pantsætter: Birgit Refstrup Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 CX, Høng By, Finderup Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Bjørn Løvgren Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 15 A m.fl., Høve By, Høve Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Ellegaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 32 B, Haldagermagle By, Krummerup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Leo Specht Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 17 E m.fl., Hallenslev By, Hallenslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kim Flemming Christoffersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 AE, Havrebjerg By, Havrebjerg Panthaver: Danmark Pantsætter: Kirsten Gram Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 AE, Havrebjerg By, Havrebjerg Panthaver: Børge Gram Pantsætter: Kirsten Gram Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 31 P, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Sparekassen Trelleborg/Slagelse Pantsætter: Kenneth Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den

153 STATSTIDENDE 153 Matrikel: 68 F, Løve By, Gierslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gitte Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 80 D, Løve By, Gierslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gitte Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 A m.fl., Sørbymagle By, Sørbymagle Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Ellegaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 S, Sandved By, Hårslev Pantsætter: Ingrid Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 314 AO, Slagelse Markjorder Panthaver: BG Bank A/S- Kbh K Pantsætter: Benny Lauritzen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 36 G, Slagelse Markjorder Pantsætter: Robert Bo Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 55 AG, Slagelse Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Girdla Holding Aps Cvr.Nr Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 69 HL, Slagelse Markjorder Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejendomsselskabet Stjerne Aps Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 63 B, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: Danmark Pantsætter: Dorthe Linda Salling Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 Q, Strandgård, Drøsselbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Else Marie Ehlers Patij Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 A m.fl., Tyvelse By, Sorterup Panthaver: banktrelleborg/ Nytorv 11A/Slagelse Pantsætter: Keen Bryde Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 DZ, Ulstrup By, Gørlev Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 DZ, Ulstrup By, Gørlev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Michael Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 C, Bendslev By, Krummerup Pantsætter: Søren Staall Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 CM, Fuglebjerg By, Fuglebjerg Pantsætter: Karen Axelsson Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 CÆ, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh.K Pantsætter: Per Sennenwald Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 CÆ, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Danske Bank- Slagelse Pantsætter: Per Sennenwald Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 NQ, Holmstrup, Slagelse Jorder Pantsætter: Connie Buch Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 NQ, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh.K Pantsætter: Connie Buch Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 BD, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Spks spartrelleborg/nytorv-slagelse Pantsætter: Jens Christian Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 BB, Landsgrav, Slagelse Jorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danmark Pantsætter: K/S Vestsjælland Størrelse:

154 STATSTIDENDE 154 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 BE, Landsgrav, Slagelse Jorder Pantsætter: K/S Vestsjælland Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 AØ, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: Alm.Brand Bank A/S Pantsætter: Karin Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 m.fl., Nørager Hgd., Buerup Pantsætter: Peter Kjær Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 m.fl., Nørager Hgd., Buerup Pantsætter: Peter Kjær Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 19 D m.fl., Reerslev By, Reerslev Pantsætter: Peter Kjær Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 GI, Sørbymagle By, Sørbymagle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Holm Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 15 BA, Slagelse Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ditte Anette Fabricius Kragh Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 263 BY, Slagelse Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Kim Michael Bek Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 55 KÆ, Slagelse Markjorder Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Ellen Rita Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 75 C, Slagelse Markjorder, lejl./anpart nr. 209 Panthaver: Arbejdernes Landsbank-Taastrup Pantsætter: Kim Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 B, Tystrup By, Tystrup Pantsætter: Gitte Tornbo Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 15 B, Fjenneslevmagle By, Fjenneslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Holmstrand Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 BR, Lynge By, Lynge Panthaver: Sorø kommune Pantsætter: Bent Duedahl Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 NT, Lynge By, Lynge Panthaver: Sorø Kommune Pantsætter: Bente Frisk Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 CÆ, Lynge By, Lynge Pantsætter: Vibeke Thaudal Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 F, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Nykredit Pantsætter: C Byg Service ApS Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 115 Z, Sorø Markjorder, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mery Humble Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 L, V. Broby By, V. Broby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Haugaard Enkebølle Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 5 DL, Fjenneslevmagle By, Fjenneslev Panthaver: Danmark Pantsætter: Lene Brun Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 1 C, Haverup By, Pedersborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Antero Komi Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 7 I, Haverup By, Pedersborg Panthaver: Danmark Pantsætter: Janne Kanding Christrup Størrelse:

155 STATSTIDENDE 155 S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 14 P, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lysen Biler A/S Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 17 CB, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Malene Busk Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 DA, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Karina Grønnebæk Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 19 AC, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Sorø Kommune Pantsætter: Anna Margrethe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 OP, Lynge By, Lynge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Maria Lose Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 OP, Lynge By, Lynge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karen Maria Lose Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 104, Sorø Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Peter Possing Andersen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 Y, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Jørgen Søndergaard Greve Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 16 HB, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Claus Krolak-Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 3 H, Tersløsegård, Tersløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 2 L, Vedde By, Munke Bjergby, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jim Rosenhagen Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 V, Dalby By, Sdr. Dalby Pantsætter: Anni Inge Olsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 8 R, Dalby By, Sdr. Dalby Pantsætter: Lone Hedebo Hansen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 CM, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tina Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 8, Grunderup By, Kongsted Panthaver: Dansk Erhvervskapital UIIF A/S Pantsætter: Knud Erling Ruhwald Andresen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 32, Hovby By, Fakse Panthaver: Max Bank A/S Pantsætter: Katja Chanah Szakolnik Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 E, Hovby By, Fakse Panthaver: Nykredit Pantsætter: Marion Jegaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 33 A, Kongsted By, Kongsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Karen Dahl Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 P, Kongsted-Borup By, Kongsted Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Anni Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 7 A, Leestrup By, Kongsted Panthaver: Danske Bank-Ishøj Pantsætter: Flemming Peter Pihl Størrelse:

156 STATSTIDENDE 156 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 DP, Ll. Favrby, Hylleholt Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kurt Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 B m.fl., Smerup By, Smerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kristian Danielsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 15 AS m.fl., Ørum By, Ørum Panthaver: Dronninglund Sparekasse-Hjallerup Pantsætter: Ørum Maskinstation A/S Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 62 AN, Bolle Fjerding, Dronninglund Panthaver: Danmark Pantsætter: Aksel Thorsen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 32 Æ, Den Mellemste Del, Torslev Panthaver: Danske Bank, København Pantsætter: Bent Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 32 Z, Den Mellemste Del, Torslev Panthaver: Danske Bank, København Pantsætter: Bent Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 30 I, Den Nordlige Del, Skæve Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tommy Reinhard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 CQ, Dronninglund Hgd., Dronninglund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Grutt Hansen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 3 D m.fl., Hellevad By, Hellevad Panthaver: Dronninglund Sparekasse-Hjallerup Pantsætter: Henrik Christian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 21 P, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Søren Lodberg Therkildsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 34 AG, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Hangstrup Jacobsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 31 A m.fl., Karupgård, Karup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Dionissios Tsangaratos Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 13 Q m.fl., Lemb By, Hellevad Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 18 AD, Lyngså By, Albæk Pantsætter: Mona Holm Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 5 H, Røgelhede By, Hellevad Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Niels Jørn Skovsgaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 30 BM, Sæby Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank, Aalborg Pantsætter: Palle Legaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 343 E, Sæby Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danmark Pantsætter: Mona Møldrup Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 95 CG, Sæby Markjorder Panthaver: Frederikshavn kommune Pantsætter: Ruth Olesen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 KI, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Danske Bank- København Pantsætter: Susanne Isaksen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 A, V. Glindvad, Ørum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 646, Brøns Ejerlav, Brøns Panthaver: Alm Brand Bank A/S Pantsætter: Niels Jørgen Rasmussen Størrelse:

157 STATSTIDENDE 157 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 646, Brøns Ejerlav, Brøns Panthaver: Alm Brand Bank A/S Pantsætter: Niels Jørgen Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 202 m.fl., Grøngård, Burkal Panthaver: Sig selv Pantsætter: Margit Hansen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 21 m.fl., Hajstrup, Bylderup Pantsætter: Thomas Bucka Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 479, Jejsing, Hostrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Lund Christensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 60 m.fl., Jejsing, Hostrup Pantsætter: Thomas Bucka Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 35 m.fl., Lendemark, Bylderup Pantsætter: Ingrid Maria Johanna Bucka Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 403, Uge Ejerlav, Uge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Vicky Fallesen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 51, Uge Ejerlav, Uge Panthaver: Sydbank Storegade- Aabenraa Pantsætter: Jens Foged Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 5 m.fl., Vollum, Brede Panthaver: Danmark Pantsætter: Andreas P Nielsen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 53 m.fl., Vollum, Brede Pantsætter: Andreas P Nielsen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 253, Bolderslev, Bjolderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tina Winther Torbensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 2 m.fl., Gl. Frederikskog, Højer Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Carstensen Johannsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 3 m.fl., Hostrup Ejerlav, Hostrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ruth Arentoft Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 791, Kirkeby, Rømø, lejl./ anpart nr. 138 Panthaver: Danmark Pantsætter: Kim Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1273, Kongsmark, Rømø Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Michael Kirkegaard Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 104, Sønderby, Møgeltønder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jørn Vodder Nissen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 414, Skærbæk Ejerlav, Skærbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Else Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1002, Tønder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Christensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 2157, Tønder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 755, Tønder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anette Warnecke Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 176 A, Visby Ejerlav, Visby Pantsætter: Morten Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den

158 STATSTIDENDE 158 Matrikel: 242, Vollerup, Bjolderup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Henrik Bladt Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 11 m.fl., Ellum, Løgumkloster Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans J. Dahlmann Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 186, Juvre, Rømø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anette Skaarup Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 186, Juvre, Rømø Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette Skaarup Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 5 m.fl., Kumled, Brede Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans J Dahlmann m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 133, Sønderby, Møgeltønder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 133, Sønderby, Møgeltønder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thomas Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 242, Sønderby, Møgeltønder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Jensen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 10 AX, Baldersbrønde By, Hedehusene Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tekimex International ApS Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 CN, Fløng By, Fløng Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Kurt Helmer Holtermann Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 EP, Fløng By, Fløng Panthaver: Danmark Pantsætter: Margit Jensen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 EP, Fløng By, Fløng Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Margit Jensen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 BB, Fløng Hede, Fløng Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Pia Kit Knoblauch Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 20 L, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Peter Jens Lindholm Kurtzhals Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 AC, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 66 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Finn Morell Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 OI, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 31 Panthaver: Danmark Pantsætter: Susanne Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 15 BZ, Ishøj By, Ishøj Panthaver: Danmark Pantsætter: Betina Desbo Jensen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 3 S m.fl., Kallerup Gdr., Hedehusene, 234 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S/Medarbejderb. Pantsætter: Ronnie Pettersson Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 14 BC, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Danmark Pantsætter: Mette Gry Hasle Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 14 BC, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Gry Hasle Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 Q, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Tommy Bendt Hansen

159 STATSTIDENDE 159 Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 9 HU, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brian Gissel Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 AG, Tranegilde By, Ishøj Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Frank Jensby Wahl Larsen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 CD, Vasby By, Sengeløse Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jens Viggo Tryde Larsen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 2 A m.fl., Ejstrup By, St. Brøndum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rikke Ewald Førster Pedersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 U, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Michael Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 A m.fl., Hedegårde By, Rostrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Christian Janner Olesen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 8 IP, Nr. Hurup By, Als, 1 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jimmy Lund Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 6 AE, Odde By, Als Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Inger Bjerre Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 6 AE, Odde By, Als Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Inger Bjerre Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 L, Ovegård Hgd., Ove Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carl Emil Vorsøe-Petersen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 4 AI, Sdr. Hurup By, Als Panthaver: Nykredit Pantsætter: Allan Nis Poulsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 10 GV, Teglgård, Skørping Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulla Jensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 12 HS, Terndrup By, Lyngby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Majbritt Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 37 A m.fl., Veddum By, Skelund Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Kjelds Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 8 A, Visborg By, Visborg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Else Marie Nielsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 C m.fl., Viveterpgård, Rostrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Christian Janner Olesen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 49 D, Als By, Als Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Thygesen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 A, Fræer By, Fræer Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Skørping Pantsætter: Mette Sand Alstrup Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 D, Fræer By, Fræer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rikke Jøker Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 D, Fræer By, Fræer Panthaver: Sparekassen Himmerland A/S, Aars afd. Pantsætter: Rikke Jøker Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 8 D m.fl., Gerding By, Gerding Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kardy Thorkild Jensen Størrelse:

160 STATSTIDENDE 160 S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 26 BO, Hadsund By, Hadsund Panthaver: Østjydsk Bank A/S, Hadsund Pantsætter: Jørn G. Jensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 62 AC, Hadsund By, Hadsund Panthaver: Nykredit Pantsætter: Borup Andersens Maskinfabrik Aps Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 27 AE m.fl., Hellum By, Torup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørn Hovalt Bundgaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 29 D, Ove By, Ove Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Nichlas Lindgaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 29 D, Ove By, Ove Panthaver: Sig selv Pantsætter: Nichlas Lindgaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 6 O, Rebild By, Skørping Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne-Marie Kjærgaard Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 SS, Teglgård, Skørping Pantsætter: Helle Limkilde Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 10 GM, Teglgård, Skørping Pantsætter: Mette Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 12 BØ, Terndrup By, Lyngby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marie Larsen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 2 N, Blenstrup By, Blenstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Fyenbo Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 29 Ø m.fl., Hadsund By, Hadsund Pantsætter: Bo Ramsing Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 4 HØ, Hesselholt By, St. Arden Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 4 C m.fl., Monstrup By, Rostrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Gitte Raja Bukhave Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 5 A, Redsø By, Valsgård Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Susanne Hindkjær Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 24 E, Skørping By, Skørping Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bent Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 9 L, Skelund By, Skelund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Britta Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 8 E, St. Arden By, St. Arden Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Helene Sanco Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 KN, Teglgård, Skørping Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lotte Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 VT, Teglgård, Skørping Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Kirsten Theilmann Jensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 L, Blenstrup By, Blenstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Laila Buus Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 2 I, Glerup By, Visborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Myrna Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den

161 STATSTIDENDE 161 Matrikel: 31 AP, Hadsund By, Hadsund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ann Brink Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 1 AR, Hedegårde By, Als Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Skov Jensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 O, Hesselholt Huse, St. Arden Panthaver: Sig selv Pantsætter: Palle Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 O, Hesselholt Huse, St. Arden Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Palle Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 9 H, Hesselholt Huse, St. Arden Panthaver: Investeringsselskabet Luxor A/S, Kbh. Pantsætter: Arne Poul Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 9 H, Hesselholt Huse, St. Arden Panthaver: Bergen Pantebreve ApS, Aalborg Pantsætter: Arne Poul Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 22 H, Skelund By, Skelund Pantsætter: Birger Christensen Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 30 D, Skelund By, Skelund Panthaver: Nykredit Pantsætter: Terry Short Størrelse: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 21 A m.fl., Veddum By, Skelund Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Christen Hillersborg Størrelse: Eur. S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 22 AF, Veddum By, Skelund Pantsætter: Kaare Fuglsang Toft Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 22 AF, Veddum By, Skelund Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kaare Fuglsang Toft Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 8 A m.fl., Gærup By, Stagstrup Panthaver: Nykredit Pantsætter: Peder Hove Laustsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 42, Hørdum By, Hørdum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tommy Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 3 E m.fl., Skyum By, Skyum Panthaver: Nykredit Pantsætter: Thomas K. Laustsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 139, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ruben Kim Jensen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 139, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: ebh bank- Frøstrup Pantsætter: Ruben Kim Jensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 367 U, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Danmark Pantsætter: Lise Lotte Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 27 I m.fl., Vorupør, Hundborg, lejl./anpart nr. 175 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S-Vinderup Pantsætter: Tove Bang Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 2 AK, Agger By, Agger Panthaver: Spk Thy-Thisted Pantsætter: Flemming Raal Andersen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 13 I m.fl., Bedsted By, Bedsted Panthaver: Vestjysk Bank- Thyborøn Pantsætter: Mona Risbank Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 4 E m.fl., Frøstrup By, Tømmerby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Arne Kaspersen Størrelse: Eur.

162 STATSTIDENDE 162 S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 5 CR, Hansted By, Hansted Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Karina Larsen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 12 Ø, Helligsø By, Helligsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørn Bonde Petersen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 23 L m.fl., Heltborg By, Heltborg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bach Composite Industry A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 19 BP m.fl., Hundborg By, Hundborg Pantsætter: Ville Andreas Rose Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 19 BP m.fl., Hundborg By, Hundborg Pantsætter: Ville Andreas Rose Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 38 AH, Klitmøller Huse, V. Vandet Panthaver: Nordea Bank-Erhverv/Holstebro Pantsætter: Per Overgaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 11 AZ, Sjørring By, Sjørring Pantsætter: Dorthe Jensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 13 A m.fl., Sjørring By, Sjørring Pantsætter: Ville Sørensen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 18 A m.fl., Tømmerby By, Tømmerby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Arne Kaspersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 19 D m.fl., Tømmerby By, Tømmerby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Arne Kjær Kaspersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 429, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Morten Odde Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 429, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sparekassen Farsø Pantsætter: Morten Odde Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 429, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Morten Odde Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 429, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sparekassen Farsø Pantsætter: Morten Odde Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 802 B, Thisted Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Erik Dalgaard Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 807, Thisted Bygrunde Panthaver: Nykredit Pantsætter: Erik Dalgaard Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 34 B m.fl., Tilsted By, Tilsted Pantsætter: Ville Andreas Rose Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 1 FÆ, Tingstrup By, Thisted Pantsætter: Bent Sejbæk Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 1 KC, Tingstrup By, Thisted Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Knud Erik Larsen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 18 N, Tåbel By, Vestervig Panthaver: Spk Thy-Thisted Pantsætter: Flemming Raal Andersen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den

163 STATSTIDENDE 163 Matrikel: 1 HA, Vesløsgård, Vesløs Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Kær Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 8 AM, Østerild By, Østerild Panthaver: Hunstrup-Østerild Sparekasse Pantsætter: Tina Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 6 BB, Fårtoft By, Thisted Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S-Thisted Pantsætter: Lars Buck Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 4 CZ, Hansted By, Hansted Panthaver: Spk Thy-Thisted Pantsætter: Ulla Houe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 3 B, Harring By, Harring Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jan Steffensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 3 N, Harring By, Harring Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jan Steffensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 22 A, Klitmøller Huse, V. Vandet Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gunnar Gøsta Olof Ottosson Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 22 DQ, Klitmøller Huse, V. Vandet Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gunnar Gøsta Olof Ottosson Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 8 V m.fl., Lund By, Lild Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Keld Harder Blæsild Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 7 L, Malle By, Sennels Panthaver: Danmark Pantsætter: Maria Ishøy Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 7 L, Malle By, Sennels Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Maria Ishøy Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 83 B, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Brian Westergaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 83 B, Thisted Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Brian Westergaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 9 DE, Thisted Markjorder Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jan Pedersen Resen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 9 DE, Thisted Markjorder Panthaver: Torben Jensen Invest A/S Pantsætter: Jan Pedersen Resen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 99 CH, Thisted Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Greve Center Pantsætter: John Utermøhl Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 240, Dragør By, Dragør Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ken Kisbye Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 IZ, Kastrup By, Kastrup, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jørgen Bjerre Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 IZ, Kastrup By, Kastrup, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Danmark Pantsætter: Jørgen Bjerre Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 FS, Kastrup By, Kastrup, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Danmark Pantsætter: Bente Milton Olsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 3 BI, Kastrup By, Kastrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ida Kirstine Harpøth Gudmundsson Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den

164 STATSTIDENDE 164 Matrikel: 9 AF, Kastrup By, Korsvejen Panthaver: Sig selv Pantsætter: Christian Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 9 Q, Kastrup By, Korsvejen Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jeanet Hamburger Haugan Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 53 L, Løjtegård, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Helmer Frede Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 13 BB m.fl., Maglebylille By, Tårnby, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Liane Bredvig Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 15 BI, Skelgårde, Tårnby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Hjorth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 31 Q, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anne Prahl Nissen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 32 S, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Louise Monique Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 7 LD, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Bentia Strikert Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 E, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Pultz Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 AIK, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helge Kanstrup Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 CA, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Ovi Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 CA, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Ovi Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 4 FF, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dan Ravn Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 6 K, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marianne Tandberg Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 15 G, Tårnby By, Korsvejen, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mine Tølløse Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 15 G, Tårnby By, Korsvejen, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mine Tølløse Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 20 AQ, Tårnby By, Korsvejen, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Anne Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 DX, Tårnby By, Tårnby Pantsætter: Christina Sahl Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 KI, Tårnby By, Tårnby Pantsætter: Peter Bredahl Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 5 CI, Tårnby By, Tårnby Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Sussi Ane Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 7 DT, Tårnby By, Tårnby Pantsætter: Søren Troest Petersen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 7 DT, Tårnby By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Søren Troest Petersen Størrelse:

165 STATSTIDENDE 165 S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 9 NH, Tårnby By, Tårnby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Yrsa Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 38 CH, Ullerup By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rene Gerlach Richter Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 38 EA, Ullerup By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Vibeke Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 233 A, Dragør By, Dragør Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anna-Lisa Løvschal Sewohl Holder Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 5 DG, Kastrup By, Kastrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Nina Kjærbo Lolk Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 AEY, Løjtegård, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Back Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 HD, Løjtegård, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Erik Veistrup Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 PX, Løjtegård, Tårnby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 6 G, Løjtegård, Tårnby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anna Wetterstein Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 20 BU, St. Magleby By, St. Magleby Pantsætter: Charlotte Passarge Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 5 AN, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Hanne Trolle Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 12 AU, Tømmerup By, Tårnby Pantsætter: Henning Schou Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 17 AI, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Birgit Løfqvist Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 ÆL, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Bjarne Schou Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 BD, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Jørn Christensen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 DH, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Irene Kruse Wenk Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 V, Tårnby By, Tårnby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Huset Totalbyg A/S Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AQ, Fidde By, Henne Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbhvn Pantsætter: Christian Lohmann Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AO m.fl., Fåborg By, Fåborg, and Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Helle Karpfen Petersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AO m.fl., Fåborg By, Fåborg, and Panthaver: Finans. Faaborg Formueforvaltning A/S Pantsætter: Helle Karpfen Petersen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AO m.fl., Fåborg By, Fåborg, and Panthaver: Finans. Faaborg Formueforvaltning A/S

166 STATSTIDENDE 166 Pantsætter: Helle Karpfen Petersen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 FU, Grimstrup By, Grimstrup Panthaver: Danmark Pantsætter: Morten Smedegaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 VV, Henne By, Henne, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Danske Bank-Kbhv. K. Pantsætter: Lene Andersen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 B, Hjortkær By, Grimstrup Panthaver: Alm. Brand Bank- Kbhv. Ø. Pantsætter: Marianne Houlberg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 35 N, Ho By, Ho Panthaver: Danmark Pantsætter: Kate Sloth Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 RR, Jegum Gde., Ål Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Else Marie Jensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 RR, Jegum Gde., Ål Panthaver: Gudme-Raaschou Bank Pantsætter: Else Marie Jensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 9 U m.fl., Oksbøl By, Ål Panthaver: Nykredit Pantsætter: Den Selvejende Institution Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 3 G m.fl., Rodebæk By, Fåborg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gitte Dammark Hvelplund Størrelse: Eur. S Anmeldt i Varde den Matrikel: 3 G m.fl., Rodebæk By, Fåborg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gitte Dammark Hvelplund Størrelse: Eur. S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 AA, Skyhede By, Outrup Pantsætter: Margit Kjær Christensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 AA, Skyhede By, Outrup Panthaver: Danske Bank-Kbhv. K. Pantsætter: Margit Kjær Christensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 18 I, Sædding By, Nr. Nebel Panthaver: Outrup Andelskasse Pantsætter: Kim Buch Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 12 CQ, Vandflod By, Oksby Panthaver: Nykredit Pantsætter: Birte Kjær Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 270 A, Varde Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Pantsætter: Ghazi Naef Jamal Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 23 BE, Varde Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mikkel Emborg Sadova Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 B m.fl., Åsted By, Kvong Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: 2 H Pedersen ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 BX, Ansager By, Ansager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Brix-Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 3 H, Frisvad, Varde Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 8 K m.fl., Kvong By, Kvong Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: 2 H Pedersen Aps Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 24 AR, Lønne Præstegård, Lønne Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Gitte Flycht Størrelse: S Anmeldt i Varde den

167 STATSTIDENDE 167 Matrikel: 2 B m.fl., Lervad By, Horne Panthaver: Nykredit Pantsætter: Kjeld Pedersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 N, Lærkeholt By, Skovlund Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bettina Margrethe Bargsteen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 N, Lærkeholt By, Skovlund Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bettina Margrethe Bargsteen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 8 AN, Sig By, Thorstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Simon Kjærsgaard Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 C, Tastrup By, Thorstrup Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Ids Idsinga Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 131 AN, Varde Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Varde Ejendomsinvest A/S Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 147 F, Varde Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Hundebøl Jensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 188, Varde Markjorder Pantsætter: Varde Ejendomsinvest A/S Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 33 M, Varde Markjorder Pantsætter: Varde Ejendomsinvest A/S Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 8 AQ, Vejers By, Oksby Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Katrine Brandt Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 11 A, Ammitsbøl By, Ødsted Panthaver: Sydbank-Århus Pantsætter: Lene Sponholtz Wædeled Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 11 AZ, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Nykredit Pantsætter: Roar Houmøller Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 11 X, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Lisa Pabst Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 21 BS, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bent Horn Rasmussen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 EP, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Nykredit Pantsætter: Lizzi Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 K, Bredballe By, Bredballe Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Benny Hubel Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 338, Engene, Vejle Jorder, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hans Lykkegaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 531 X, Engene, Vejle Jorder Pantsætter: Jens Bramstrup Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 531 X, Engene, Vejle Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jens Bramstrup Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 AX, Hover By, Hover Pantsætter: Benny Nørgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 9 A, Lihmskov By, Nørup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Ebbe Eide Jacobsen Størrelse:

168 STATSTIDENDE 168 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 D, Oustrup By, Egtved Panthaver: Nykredit Pantsætter: Elisabeth Sejr Groth Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 D, Oustrup By, Egtved Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Elisabeth Sejr Groth Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 34 C, Søndermarken, Vejle Jorder Pantsætter: Lisbeth Grunnet Griggs Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 34 C, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Lisbeth Grunnet Griggs Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 5 M, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kirsten Emdal Vinther Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 DM, Slelde By, Skibet Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Charlotte Søby Thykjær Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 DB, St. Grundet Hgd., Hornstrup Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Jane Raimer Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 5 D, Tudved By, Ødsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christina Flinker Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 15 P, V. Nebel By, V. Nebel Pantsætter: Henning Lykkegård Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 K, Vandel By, Randbøl Pantsætter: Ann-Kiara Tonie Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 50 F, Vinding By, Mølholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 DP, Vinding By, Vinding Panthaver: Danske Bank- Udlånsservice/Kbh Pantsætter: Elin Mølgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 B, Vork By, Egtved Panthaver: Debitorerne Pantsætter: Mette Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 H, Vork By, Egtved Panthaver: debitorerne Pantsætter: Mette Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 K, Ågård By, Ø. Starup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Søren Juhl Petersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 V, Ågård By, Ø. Starup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Søren Juhl Petersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 Q, Bredal By, Engum Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Diafarm A/S Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 35 AE, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danmark Pantsætter: Harald Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 27 B, Egtved By, Egtved Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Ane Marie Juul Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 36 T, Engene, Vejle Jorder Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Olaf Lindhardt Lund Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 58 D, Ildved By, Hvejsel Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Rikke Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 10 R, Jelling By, Jelling Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jens Christian Lorenz Størrelse:

169 STATSTIDENDE 169 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 10 Z, Jelling By, Jelling Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jens Christian Lorenz Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 28 B, Jelling By, Jelling Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jens Christian Lorenz Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 28 D, Jelling By, Jelling Panthaver: Nykredit Pantsætter: Jens Christian Lorenz Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 NR, Jelling By, Jelling Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Nina Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 58 G, Nørremarken, Vejle Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Elzina Omic Caskovic Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 EQ, St. Grundet Hgd., Hornstrup Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Inge Berthold Christensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 IM, Uhre By, Hover Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Anja Vestergaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 69 B m.fl., Vindelev By, Vindelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dan Lorenz Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 NO, Vinding By, Mølholm, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danmark Pantsætter: Malene Lund Christensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 45 A, Vinding By, Mølholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torry Vitus Bering Johansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 46 Z, Vinding By, Mølholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lotte Bundgaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 19 AK, Vinding By, Vinding Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Else Marie Chmiel Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 58 A, Vinding By, Vinding Pantsætter: Peter Lassen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 CH, Vinding By, Vinding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Chrois Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 S, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Nykredit Pantsætter: Tommy Andersen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 S, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Tommy Andersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 46 BB, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danmark Pantsætter: PBL Invest A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 46 BC, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danmark Pantsætter: PBL Invest, Vejle A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 46 BD, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danmark Pantsætter: PBL Invest, Vejle A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 O, Hvejsel By, Hvejsel Pantsætter: Martin Hinrichsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 36 A m.fl., Jelling By, Jelling Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Poul Erik Thomsen Størrelse:

170 STATSTIDENDE 170 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 BM, Jelling By, Jelling Panthaver: Vejle Kommune Pantsætter: Hans Refsgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 CY, Jelling By, Jelling Panthaver: Vejle Kommune Pantsætter: Ida Larsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 BG, Jerlev By, Jerlev Panthaver: Nordea Bank-Vejle Pantsætter: Ove Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 BG, Jerlev By, Jerlev Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ove Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 DN, Pedersholm, Vejle Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Niels Antonsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 QX, Pedersholm, Vejle Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Gude Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 YS, Pedersholm, Vejle Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anna Jytte Wihrs Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 90 Z, Søndermarken, Vejle Jorder Pantsætter: Christian Hollensberg Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 90 Z, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Christian Hollensberg Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 DL, Slelde By, Skibet Pantsætter: Inger Marie Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 T, Uhre By, Hover Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Vicki Skudstrup Kruse Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 45 AM, Vinding By, Mølholm Panthaver: Nykredit Pantsætter: Anne Mette Lindved Schou Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 50 BA, Vinding By, Mølholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Vallentin Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 IR, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Eva Udengaard Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 BZ, Egtved By, Egtved Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Robert Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 30 A, Hvejsel By, Hvejsel Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Per Møller Hansen og Margit Lindholm Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 27 B, Ildved By, Hvejsel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Kjær Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 10 AY m.fl., Jelling By, Jelling, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Sydbank-Vejle Pantsætter: Birthe Mathiesen Kjær Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 DB, Jelling By, Jelling Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Karen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 5 AE, Jelling By, Jelling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kenneth Marquard Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 10 A m.fl., Mejsling By, Jerlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hertha Catrine Mogensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den

171 STATSTIDENDE 171 Matrikel: 8 H, Nørup By, Nørup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lotte Larsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 G m.fl., Nr. Vilstrup By, Skibet Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Karsten Bjerremand Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 OG, Uhre By, Hover Panthaver: Nykredit Pantsætter: Hanna Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 9 AX, V. Nebel By, V. Nebel Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Henny Allermann Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 315 E m.fl., Vejle Bygrunde, lejl./anpart nr. 46 Panthaver: Danmark Pantsætter: Peter Lesemann Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 ID, Vinding By, Mølholm Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Birgit Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 50 BA, Vinding By, Mølholm Panthaver: Den jyske Sparekasse-Jelling Pantsætter: Helle Vallentin Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 DÆ, Vinding By, Vinding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vibeke Johansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 AI, Ågård By, Ø. Starup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Inga Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 AI, Ågård By, Ø. Starup Panthaver: Nordea Bank-Kolding Pantsætter: Inga Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 AR, Ø. Starup By, Ø. Starup Panthaver: Danske Boliglån A/S Pantsætter: Karsten Brødsgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den

172 STATSTIDENDE 172 Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 R, Balle By, Bredsten, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helmbo ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 IX, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Nina Neckelmann Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 21 AQ, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frifelt & Rasmussen ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 37 AØ, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: Mona Michaelsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 37 EB, Bredballe By, Bredballe, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danmark A/S Pantsætter: Marianne Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 550 A, Engene, Vejle Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lars Ramsgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 550 A, Engene, Vejle Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Lars Ramsgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 565 N, Engene, Vejle Jorder Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: Per Andreas O Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 649 O, Engene, Vejle Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hanne Julie Roelsgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 11 AÆ, Jelling By, Jelling Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Allan Krøyer Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 BÆ, Jelling By, Jelling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 AR, Kirkeby By, Hornstrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Gitte Arp Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 S, Kirkeby By, Hornstrup Panthaver: Danske bank A/S Pantsætter: Gitte Arp Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 AC, Lihme By, Nørup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Solvejg E Damgaard Størrelse:

173 STATSTIDENDE 173 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 X m.fl., Lihme By, Nørup Panthaver: Danske Bank, København K Pantsætter: Solvejg E Damgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 117 E, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: IBA Invest ApS Pantsætter: HM Finans - DK ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 117 E, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Finansieringskompagniet A/S Pantsætter: HM Finans - DK ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 117 E, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Finansieringskompagniet A/S Pantsætter: HM Finans - DK ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 KH, Uhre By, Hover Panthaver: Nykredit A/S Pantsætter: Connie Lissner Tougaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 MK, Uhre By, Hover Panthaver: Danmark A/S Pantsætter: Annie Sohn Christensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 OA, Uhre By, Hover Panthaver: Sig selv Pantsætter: Caia Thychosen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 31 Q, V. Nebel By, V. Nebel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mikael Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 315 E m.fl., Vejle Bygrunde, lejl./anpart nr. 52 Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: Brian troelsen - 1/3 Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 315 E m.fl., Vejle Bygrunde, lejl./anpart nr. 52 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brian troelsen - 1/3 Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 12 U, Vesterby By, Ødsted Panthaver: Danske Bank, København Pantsætter: Carsten Andersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 20 HL, Vinding By, Mølholm Pantsætter: Per Michael Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 20 NI, Vinding By, Mølholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Lykke Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 20 NP, Vinding By, Mølholm Pantsætter: Ulla Vinther Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 21 L, Vinding By, Mølholm Panthaver: Nykredit Pantsætter: Frank Holst Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 50 AI, Vinding By, Mølholm Pantsætter: Mette Klingenberg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 50 AI, Vinding By, Mølholm Panthaver: Danske Bank A/ S, København K Pantsætter: Mette Klingenberg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 18 EL, Vinding By, Vinding Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Balling Lund Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 F, Vinding By, Vinding Pantsætter: Karin Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 I m.fl., Engedal, Daugbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John Skindstad Frederiksen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 I m.fl., Engedal, Daugbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Skindstad Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den

174 STATSTIDENDE 174 Matrikel: 6 A m.fl., Engedal, Daugbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John Skindstad Frederiksen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 A m.fl., Engedal, Daugbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Skindstad Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 Q m.fl., Fusager By, Nr. Borris Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Schmidt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 G, Kokholm, Rødding Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 25 Z, Løvel By, Løvel Panthaver: Nykredit Pantsætter: Søren Leif Lausten Fruergaard Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 25 Z, Løvel By, Løvel Panthaver: Selandia Finans ApS Pantsætter: Søren Leif Lausten Fruergaard Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 D m.fl., Lunddorp Gde., Viskum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 B m.fl., Lånum By, Smollerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Harry Ebbesen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 B m.fl., Lånum By, Smollerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John S. Frederiksen Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 B m.fl., Lånum By, Smollerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Skindstad Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 S m.fl., Sparkær By, Nr. Borris Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Schmidt i h.t. betinget skøde Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 K m.fl., Sparkær By, Nr. Borris Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Schmidt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 A m.fl., Sparkær By, Nr. Borris Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Torben Schmidt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 B, Thisted By, Tapdrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 B, Thisted By, Tapdrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Johan Haugaard Høyer Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 ED, Troelstrup By, Feldingbjerg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Hanne Kristiansen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 KH, Troelstrup By, Feldingbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Eva Bach Holmgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 KH, Troelstrup By, Feldingbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eva Bach Holmgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 14 C m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 14 C m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Johan Haugaard Højer Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den

175 STATSTIDENDE 175 Matrikel: 25 A m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: Nykredit Pantsætter: Torben Pedersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 34 m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugaard Høyer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 B m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 K m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 9 E m.fl., Vejrumbro, Vejrum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Haugard Højer Størrelse: Eur. Type: A - S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 77 B, Viborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Handelsbanken Pantsætter: Leif Elsborg Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 193 I, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Thorup Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 446 BZ, Viborg Markjorder Panthaver: Danmark Pantsætter: Frank Møller Reinert Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 476 AF, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Bech Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 476 AF, Viborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Bech Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 487 AK, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tanja Franck Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 9 AI, Vridsted By, Vridsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Claus Petersen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 11 C, Østermark By, Elmelunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 7 AE, Køng By, Køng Panthaver: Nordea Bank-Lundby Pantsætter: Daisy Christensen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 AN, Kastrup By, Kastrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Danton A/S Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 3 O, Lendemarke, Stege Jorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S-Stege Pantsætter: Kennet Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 F, Neble By, Sværdborg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Lisbeth Linde Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 32 H, Ore, Vordingborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ore Strandpark ApS Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 32 H, Ore, Vordingborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ore Strandpark ApS Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 X, Sdr. Mern By, Mern Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Müller Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den

176 STATSTIDENDE 176 Matrikel: 1 LZ, Skyttemarken, Kalvehave Panthaver: Nykredit Bank A/S - København V Pantsætter: Hanne Margot L Christensen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 17 A, Stege Bygrunde Panthaver: Danske Bank Kredit Service- Kbh(BG) Pantsætter: Lars Boe Helweg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 20 C, Stege Bygrunde Panthaver: Danske Bank Bolig Service- Kbh(BG) Pantsætter: Lars Boe Helweg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 7 A, Stensby By, Kalvehave Panthaver: Møns Bank-Stege Pantsætter: Palle Roland Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 H, Ullemarke By, Keldby Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mette Conradsen Størrelse: Type: A - S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 10 DK, Vordingborg Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Næstved Pantsætter: Jesper Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 BØ, Vordingborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Poul Bentzen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 31 B, Æbelnæs By, Damsholte Panthaver: Nykredit Pantsætter: Leif Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 32 A m.fl., Ørslev By, Ørslev Panthaver: Nykredit Pantsætter: Karsten Erik Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 11 AC, Bogø By, Bogø Pantsætter: Christina Midjord for 25% m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 54 A, Kalvehave By, Kalvehave Panthaver: Nordea Bank- Stensved Pantsætter: Flemming Scheldt Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 18 A, Mandemarke By, Magleby Panthaver: Vordingborg Kommune Pantsætter: Ole Stig Andersen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 D m.fl., Over Vindinge By, Sværdborg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Henrik Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 9 A m.fl., Remkolde By, Sværdborg Panthaver: Nykredit Pantsætter: Henrik Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 KA, Skyttemarken, Kalvehave Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Malene Bækmann Bagge Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 206, Vordingborg Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tony Christiansen Størrelse: Byret - Skøder og lignende S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1039 C, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Graven 18A Sælger: Leon Andreasen Køber: Ejendomsselsk. Graven 20, Århus ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1166 B, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Høegh- Guldbergs Gade 35, 3 TV Sælger: Lene Qvistgaard m.fl. Køber: Freja Anette Haugaard Petersen og Daniele Antonelli Købesum: 0 Ejd.værdi:

177 STATSTIDENDE 177 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1279 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Vesterbrogade 31, 2 TV Sælger: Finn Myllerup m.fl. Køber: Maria Cochet Myllerup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2117 CI, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 9 Beliggende: Nordre Ringgade 88, 4 Sælger: Dansk Investerings Compagny af m.fl. Køber: Heidi Toft Simonsen og Allan Brøndum Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2200 I, Århus Bygrunde Beliggende: Værkmestergade 2 Sælger: Århus Hovedbanegård (Statsbane) Køber: Kuben Byg A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 498 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 16 Beliggende: Vesterport 8D, 1 Sælger: Søren Vestergaard Rasmussen m.fl. Køber: Lars Kløvborg Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 69 GØ, Århus Markjorder Beliggende: Mandalsvej 33 Sælger: Holger Johannes Houe Køber: Poul Erik Houe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 I, Børup By, Tranbjerg Beliggende: Tranbjergvej 25 Sælger: Pernille Mondrup Simonsen m.fl. Køber: Helle Vibeke Damkjer og Jesper Gorm Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 CM, Brabrand By, Brabrand Beliggende: Hans Broges Vej 33 Sælger: Magdalena Zajfman - 20% Køber: Egon Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 AF, Egå By, Egå Beliggende: Rouloen 25 Sælger: Torben Olesen Køber: Janne Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 345 D, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Skt.Pauls Gade 11B, ST Sælger: Didde Maria Theibel m.fl. Køber: Didde Maria Theibel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 739 L, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Bogensegade 8, 3 TH Sælger: Karsten Lykkegaard Køber: Ole Engelbredt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 819 A, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Ewaldsgade 19, ST TV Sælger: Torben Lauridsen Køber: Jytte Gaardsted og Poul Hyldgård Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 727 BU, Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 59 Beliggende: Langenæs Alle 37, 1 TV Sælger: Bricks Projektudvikling A/S Køber: Lars Syska Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 K, Vitten By, Vitten Beliggende: Toftkærvej 2 Sælger: Henrik Villholth Køber: Sanne Pagel Frederiksen og Mick Pagel Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1619, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Sjællandsgade 82A, 2 Sælger: Hanne Eskesen Køber: Bo Bloch Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1797 E, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Falstersgade 42, 2 TH Sælger: Mette Lindholt Køber: Bent Haller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1814, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Falstersgade 61, KL Sælger: Kim Mathiasen m.fl. Køber: Helle Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2126 E, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 58 Beliggende: Gebauersgade 8, 2 3 Sælger: Tina Jensen Køber: Søren Knud Hoffding Hedetoft Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 EX, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Regenburgsgade 8, ST TV Sælger: Leif Thyssen Køber: Anna Marie Kirkegaard Nielsen og Jakob Kirkegaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

178 STATSTIDENDE 178 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 GT m.fl., Brabrand By, Brabrand Beliggende: Helenelyst 42 Sælger: Annette Guldberg m.fl. Køber: Anette Guldberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AB, Følle By, Bregnet, 4 Beliggende: Strandvejen 21 Sælger: Ninna Marie Pedersen Køber: Karin Mann Mortensen og Inge-Lise Jespersen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 A m.fl., Foldby By, Foldby Beliggende: Enemærket 4 Sælger: Ole Gam Jensen m.fl. Køber: Gert Gam Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 A, Foldby By, Foldby Beliggende: Postvej 57 Sælger: Ole Gam Jensen m.fl. Køber: Gert Gam Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 A, Hasle By, Hasle, lejl./ anpart nr. 18 Beliggende: Ryvej 36L Sælger: Hanne Bøttern m.fl. Køber: Mathias Böttern Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 U m.fl., Herskind By, Skivholme Beliggende: Hedevej 10B Sælger: Jan Erik Frønsdal Toft Køber: Ellen Christine Toft Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 741 BY, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: De Mezas Vej 15, 1 TH Sælger: Anne Lundsgaard Nielsen Køber: Niels Holst Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 819 A, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Ewaldsgade 19, KL Sælger: Torben Lauridsen Køber: Jytte Gaardsted og Poul Huldgård Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 HV, Søften By, Søften Beliggende: Lavritsdalsvej 23 Sælger: Projekt Ejendomme 6 ApS Køber: Dorte Andersen og Brian Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 A, Skejby, Århus Jorder Beliggende: Olof Palmes Alle 42 Sælger: Sjælsø Entreprise A/S Køber: Oluf Palmes Allé ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CQ, Skåde By, Skåde Beliggende: Sandmosevej 58 Sælger: Palle Enevoldsen Køber: Marianne Probst-Enevoldsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 KR, True By, Brabrand Beliggende: Drejøvænget 43 Sælger: Else Marie Aagaard Køber: Else Marie Aagaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 F, Ugelbølle By, Mørke Beliggende: Blåbærvej 7 Sælger: Paula Cæcilie Sigerstrøm Køber: Mette Brøgger og Jesper Skau Madsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1504 BV, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Niels Juels Gade 8, 1 TV Sælger: Alf Østergaard Laursen Køber: Fredborg Ejendomsselskab ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1521 G, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Aldersrovej 11, 3 TV Sælger: Kirsten Andersen m.fl. Køber: Helle Lyster Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1940 F, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Grønningen 1, ST TV Sælger: Casper Nielsen Køber: Maria Vesti Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 117 UH, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 113 Beliggende: Vestervang 39, Sælger: Per Sørensen Køber: Christina Cecilie Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 AO, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Skernvej 10, 3 TH Sælger: Charlotte Egegaard Christiansen Køber: Judith Kuhr Jensen og Søren Venzel Gregers Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den

179 STATSTIDENDE 179 Matrikel: 53 BM m.fl., Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Jordbrovej 8, ST 2 Sælger: Ruth Groth m.fl. Køber: Anders Groth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AT, Østerby By, Tranbjerg Beliggende: Kirkevænget 145 Sælger: Lena Rasmussen m.fl. Køber: Rigmor Ledet og Bo Bartels Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 P, Bering By, Kolt Beliggende: Beringvej 17 Sælger: Århus Komm Køber: Beringvej 17 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 26 R, Brabrand By, Brabrand Beliggende: Lykkensdalsvej 5 Sælger: Bent Pedersen Køber: Pia Mikkelsen og Johnny Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 FV, Brabrand By, Brabrand, lejl./anpart nr. 49 Beliggende: Hougårdsvej 64, st.tv. Sælger: Graham Mitchell Køber: Kifayet Citirikkaya og Cahit Citirikkaya Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 IO, Hasle By, Hasle, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Bronzealdervej 22A Sælger: Hasle Ungbo A/S Køber: Hasle Ungbo af 31. december 2007 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 GØ, Hornslet By, Hornslet Beliggende: Ellekærparken 34 Sælger: Mai Britt Funk Køber: Anders Grundtvig Holst Jensen og Annemette Westh Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 MD, Hornslet By, Hornslet Beliggende: Snedkervænget 34 Sælger: ASX 7103 ApS Køber: Kirsten Marianne Ranthe og Jørn Ranthe Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 G, Ingerslev By. Tiset Beliggende: Frisenholt 130 Sælger: Ingelise Tindbæk Riising Køber: Lars Ulrik Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 741 GE, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Chr.Wærums Gade 24, 1 TV Sælger: Helle Vibeke Damkjær m.fl. Køber: Else Helleshøj og Mogens Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 46 E, Skader By, Skader Beliggende: Baunehøjvej 8 Sælger: Kasper Duus Køber: Louise Duus Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 AR, Skovby By, Skovby Beliggende: Hjaltevej 24 Sælger: Skanderborg kommune Køber: Renosyd I/S Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 D, Solbjerg By, Tiset Beliggende: Søvangsvej 13 Sælger: Inga Pedersen Køber: Morten Winther Laursen og Mette Linnemann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 AQ, Stjær By, Stjær Beliggende: Granatvænget 12 Sælger: Silkebyg Invest A/S Køber: Jakob Terp Reelsbo og Heidi Norman Reelsbo Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 70, Stjær By, Stjær Beliggende: Granatvænget 19 Sælger: Silkebyg Invest ApS Køber: Thomas Wriedt og Tanja Bang Wriedt Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 C, Testrup By, Mårslet Beliggende: Obstrupvej 58 Sælger: Sydøstjyske Net A/S Køber: Østjysk Energi Net A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 H, Tilst By, Tilst Beliggende: Kastedvej 7 Sælger: Kim Loan Thi Diep Køber: Kim Loan Thi Diep Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 SL, Vejlby By, Ellevang Beliggende: Vejlbjergvej 4 Sælger: Spedalsø betonvarefabrik A/S Køber: Ajos A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 32 CR, Vejlby By, Ellevang Beliggende: Miravej 6 Sælger: Frode Oluf Larsen Køber: Benthe Ca-

180 STATSTIDENDE 180 ja Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 32 CR, Vejlby By, Ellevang Beliggende: Miravej 6 Sælger: Benthe Caja Larsen Køber: Katrine Lyngby Hansen og Michael Vestergaard Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 25 AM, Åby By, Åby Beliggende: Industrivej 8 Sælger: Jan Holsko Køber: Jan Holsko Ejendomsudlejning ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 N, Ø. Hassing By, Ø. Hassing Beliggende: Parallelvej 12 Sælger: Grete Rask Olsen Køber: Jakob Bruun Munk-Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 V, Ø. Hassing By, Ø. Hassing Beliggende: x Sælger: Jacob Bruun Munk-Andersen (BH 439) Køber: Grethe Rask Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CA, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 197 Beliggende: Årestrupsvej 32, 2 TV Sælger: Dorthe Ørbæk m.fl. Køber: Hans Henrik Jensen og Ninna Dalbro Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 978 D, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 31 Beliggende: Poul Paghs Gade 6E, 4 TV Sælger: Erik Mortensen Køber: Mika Daniel Walther-Larsen og Eva Mårtensson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 ADH, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 13 Beliggende: Peder Skrams Gade 15, 1 TV Sælger: Rasmus Jensen Køber: Niels Christian Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 CA, Ferslev By, Ferslev Beliggende: Traverbakken 57 Sælger: Peter Dahl Jensen Køber: Hanne Christensen og Morten Mølgaard Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 AB, Frejlev By, Frejlev Beliggende: Frejlev Skolevej 8 Sælger: Henriette Schüsler Kristensen m.fl. Køber: Jacob Nødbak Johansen og Susanne Hjort Nyc Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 AD, Gandrup By, Ø. Hassing Beliggende: Gl Kongevej 41 Sælger: Anders Nørgaard Madsen Køber: Maj Wittrup Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 CM, Gl. Hasseris By, Hasseris Beliggende: Blegdalsparken 40 Sælger: Lis Ejdrup m.fl. Køber: Gitte Ejdrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 BV, Grindsted By, Hammer Beliggende: Kornelparken 52 Sælger: Jørgen Bøgh Christensen m.fl. Køber: Christian Søby Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 FF, Gug By, Sdr. Tranders Beliggende: C.Th. Zahles Vej 5 Sælger: Boet efter Allan Bregnholdt Nielsen Køber: Birgitte Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 FF, Gug By, Sdr. Tranders Beliggende: C.Th. Zahles Vej 5 Sælger: Birgitte Pedersen m.fl. Køber: Boet efter Allan Bregnholdt Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 139 I, Hals By, Hals Beliggende: Heravej 3 Sælger: Hans Sørensen m.fl. Køber: Ulla Rygaard Sørensen og Simon Høxbroe Bach Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 29 AR, Hals By, Hals Beliggende: Junovej 3 Sælger: Flemming Wodstrup Køber: Flewo Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 AZ, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 77 Beliggende: Arkildsdal 154, 1 Sælger: Finn Holst Villadsen Køber: Kim Næsager Dalum Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 39 A, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Forbindelsesvejen 14, 2 TH Sælger:

181 STATSTIDENDE 181 Kjeld Truesen Køber: Hanne Benzon Truesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 AA, Mou By, Mou Beliggende: Fjordhaven 36 Sælger: Børge Hjalager ApS Køber: Flemming Knudsen - 25% og Jytte Larsen - 75% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 Æ, Mou By, Mou Beliggende: Toften 21 Sælger: Birgitte Drischel Køber: Birgitte Drischel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 149 K, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 40 Beliggende: Vesterbrogade 4C, ST 6 Sælger: Jørgen Vigel Pedersen Køber: Palle Ørtoft Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 AF, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Galstersgade 9 Sælger: Andelsboligforeningen Køber: Contrast Ejendomme A/S og CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 EP, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Galstersgade 7 Sælger: Andelsboligforeningen m.fl. Køber: Contrast Ejendomme A/S og CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 EU, Nr Svenstrup By, Svenstrup Beliggende: Badmintonvej 9 Sælger: Anette Søgaard Jørgensen Køber: Jakob Dueholmd Jørgensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 35 DV, Nr Uttrup By, Hvorup Beliggende: Gammel Høvej 32 Sælger: Carsten Hove Køber: Malgorzata Agata Pacyk og Grezegorz Jaroslaw Pacyk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 55 C, Nr Uttrup By, Hvorup, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Fredensvej 8, 1 Sælger: Søren Jensen Køber: Tim Tommy Vigsø Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 RM, Nr Uttrup By, Hvorup Beliggende: Ledreborgparken 28 Sælger: Leon Hellum Coltau m.fl. Køber: Helle Skalborg Rasmussen og Per Mørk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 32 H, Nr. Kongerslev By, Nr. Kongerslev Beliggende: Landmandsgade 1 Sælger: Lone Bøgh Hansen m.fl. Køber: Jan Müller Hagensen og Lotte Hedemann Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 K, Sønderup By, Sønderup Beliggende: Trængstrupvej 1 Sælger: Engeltoft Lemvigh Nielsen Køber: Per Christen Gundorph Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CK, Sdr. Elkær Hgd., Sulsted Beliggende: Bjørnsonparken 76 Sælger: Hans Oscar Jonasson Køber: Allan Munk Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 AM, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Beliggende: Kongensgade 21 Sælger: Johnny Wedsgaard Jensen Køber: Sisse Pedersen og Daniel Steen Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 R, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Beliggende: Kildevej 20 Sælger: Boet efter Aage Hvid Christensen Køber: Boet efter Aage Hvid Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 R, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Beliggende: Kildevej 20 Sælger: Boet efter Aage Hvid Christensen Køber: Jesper Kjærsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 Q, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Beliggende: Gammel Viborgvej 4 Sælger: HSH Ejendoms Invest af ApS Køber: Memax Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 AT, Støvring By, Buderup Beliggende: x Sælger: Kuben Byg A/S Køber: Karsten Wøhlk-Poulsen - 75% og Inge Marie Kikkenborg - 25% Købesum: 0 Ejd.værdi: 0

182 STATSTIDENDE 182 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 44 V, Ulsted By, Ulsted Beliggende: Østerpark 12 Sælger: Hans Erik Thomsen Køber: Lone Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 40 BT, V. Hassing By, V. Hassing Beliggende: Haslundparken 102 Sælger: Lene Simonsen m.fl. Køber: Michael Christiansen og Lisbet Willum Sørensen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 36 AV, Åby By, Åby Beliggende: Kastanievej 2 Sælger: Mikkel Kjær Arbøl Køber: Vibeke Ertmann og Gunner Ertmann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 B, Årestrup By, Årestrup Beliggende: Aarestrupvej 100 Sælger: Rie Nielsen Køber: Jan Hjorth Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 BH, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Beliggende: Grønnegade 25 Sælger: Handelsselskabet N.J. Holm A/S Køber: Michael Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 HR, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Beliggende: Grønnegade 25 Sælger: Handelsselskabet N.J. Holm A/S Køber: Michael Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1264 N, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Borgmestervænget 4, 3 TH Sælger: Jens Hvidberg Damgaard Køber: Simon Damgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 957 E, Aalborg Bygrunde Beliggende: Kastetvej 20 Sælger: Peter Rasmussen Køber: Ejendomsselskabet Aalborg ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 FD, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 103 Beliggende: Falstersgade 25, ST TV Sælger: Finn Thyge Køber: Nicolas Thyge Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 AEV, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Herluf Trolles Gade 7, 2 TH Sælger: Lars Peter Søbye Køber: Mikkel Søbye Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 YD, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Mølleparkvej 53, 1 Sælger: Dan Helbert m.fl. Køber: Kirsten Bruus Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 27 I, Gjøl By, Gjøl Beliggende: Marken 13 Sælger: Jeanet Jepsen Køber: Jeppe Johan Jepsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 24 O, Hals By, Hals Beliggende: Knudshoved 2 Sælger: Knud Henning Andersen Køber: Søren Larsen og Heidi Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 BØ, Hals By, Hals Beliggende: Osbornsvej 71 Sælger: Erik Christensen Køber: Per Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 I, Klarup By, Klarup Beliggende: Klarupvej 13 Sælger: Christina Lund Sørensen m.fl. Køber: Tommy Hillgren Guldbæk og Pia Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 24 BE, Lindholm By, Hvorup Beliggende: Gyldenlakvej 6 Sælger: Anne-Mette Rusmann Køber: Charlotte Gadegaard Andersen og Torben Gadegaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 AZ, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 68 Beliggende: Arkildsdal 136, ST Sælger: Anna Kathrine Stiholt m.fl. Køber: Thomas Møller og Emma Thulstrup Leed Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 39 A, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 41 Beliggende: Lindholmsvej 73B, 1 TV Sælger: Flemming Jensen Køber: Ronny Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den

183 STATSTIDENDE 183 Matrikel: 7 EX, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 28 Beliggende: Strubjerg 77, ST Sælger: Allan Hellegaard Køber: Louise Frøstrup Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 S, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Ane Dams Gade 2A, ST Sælger: Jonas Sharck m.fl. Køber: Kaspar Mønsted Andersen og Line Krogh Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 204 H, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Østergade 29A Sælger: Kielstrup Ejendoms Invest A/S Køber: Peterhus A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 DQ, Nr Svenstrup By, Svenstrup Beliggende: Tornsangervej 2 Sælger: Jan Michal Engemann m.fl. Køber: Vibeke Falgren Vilger og Kim Falgren Vilger Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 90 A m.fl., Restrup Hgd., Sønderholm Beliggende: Nørholmsvej 165 Sælger: Boet efter Ragna Anna Christensen Køber: Enghavegård Aalborg ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 DQ, Romdrup By, Romdrup Beliggende: Klarupvej 41 Sælger: Anna Nødskou m.fl. Køber: Jan Nødskou Udlejning ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 BT, Scheelsminde, Aalborg Jorder Beliggende: Vestavej 13 Sælger: Christian Flemming Carlsen Køber: Ulla Slothved Sørensen og Claus Bruun Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 AF, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Beliggende: Solvej 19 Sælger: Elisabeth Refsgaard m.fl. Køber: Ole Jan Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 DH, Støvring By, Buderup, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Støvringparken 1, 1 TH Sælger: Heidi Skølvad Køber: Jimmy Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 H, Støvring By, Buderup Beliggende: Hybenvej 2 Sælger: Helle Lundquist Køber: Flemming Strømsholt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 DB, Støvring By, Buderup Beliggende: Tranebærvej 30 Sælger: Karen Margrethe Rosenkilde Køber: Anja Visgaard Hansen og Mattias Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 E, Storvorde Østerenge, Storvorde Beliggende: Vester Vase 8 Sælger: Sigfred Jørgensen Christensen Køber: Allan Kjær Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 DF, Suldrup By, Suldrup Beliggende: Møllers Bakker 5 Sælger: Erik Pedersen Køber: Sten Faber og Marianne Schou Faber Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 Z, Sulsted By, Sulsted Beliggende: Toftelodden 9 Sælger: Kenn Larsen Køber: Jesper Overgaard Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 99 AO, Vildmosen, Biersted Beliggende: Holtebakkevej Sælger: Erik Nyborg Sørensen Køber: Steffen Christensen - 1/3 og Poul Erik Christensen - 1/3 m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 HÆ, Vodskov By, Hammer, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Syrenvej 29F Sælger: Knud Kristensen Køber: Handelsselskabet N.J. Holm A/S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 CE, Vodskov By, Hammer Beliggende: Drøvten 30 Sælger: Jonna Andersen m.fl. Køber: Knud Holm Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 BV m.fl., Vrå Hgd., Ajstrup Beliggende: Skovmarkvej 15 Sælger: Kurt Larsen Køber: Mette Krogsgaard Thomsen og Casper Bak Pedersen Købesum: Ejd.værdi:

184 STATSTIDENDE 184 S Anmeldt i Assens den Matrikel: 20 E, Haarby By, Haarby Beliggende: Algade 66 Sælger: Inger Lise Hansen Køber: Anette Nina Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 28 L, Turup By, Turup Beliggende: Kærvangen 9 Sælger: Maiken A Nielsen Køber: Betina Poulsen og Rune Damkjær Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 437, Assens Bygrunde Beliggende: Nørregade 72 Sælger: Karsten Nielsen m.fl. Køber: Jakob Johnson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 10 B, Assens Markjorder Beliggende: Pilehaven 25 Sælger: Boet efter Aage Andersen Køber: Annie M. B. Frederiksen og Svend A. Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 10 B, Assens Markjorder Beliggende: Pilehaven 25 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Aage Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 44 B m.fl., Frøbjerg By, Orte Beliggende: Temmeshave 9 Sælger: Mai-Britt Wismann Køber: Grambogård Landbrug ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Assens den Matrikel: 26 AL, Haarby By, Haarby Beliggende: Skovvangen 14 Sælger: Tove Jensen m.fl. Køber: Laila Valentin Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 4 A m.fl., Holevadgård, Holevad Beliggende: Mygindvej 25 Sælger: Boet efter Kathrine Petersen Køber: Torben Bang Møllegård Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 43 C, Nældemose Bys Skovhaver, Dreslette Beliggende: Kragemosevej 13 Sælger: Henrik Kjær Madsen Køber: Søren Claus Jacobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 B, Torup By, Sandager Beliggende: Torupvej 12 Sælger: Bente Rasmussen m.fl. Køber: Mette Walther og Niels Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 134 B, Allinge Bygrunde Beliggende: Grummeløkkegade 3 Sælger: Tina Helbo Køber: Ib Børge Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 134 C, Allinge Bygrunde Beliggende: Grummeløkkegade 3 Sælger: Tina Helbo Køber: Ib Børge Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 161 D, Allinge-Sandvig Markjorder Beliggende: Strandvejen 49 Sælger: Elsebeth Fermann m.fl. Køber: Kristine Fangel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 33 F, Hovedejerlavet, Ibsker Beliggende: Smedegårdsvejen 5 Sælger: Benny Johannes Nielsen Køber: Rikke Broegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 19 M, Povlsker Beliggende: Hovedgade 64 Sælger: Dorte Munch Westphal m.fl. Køber: Dorte Larsen og Kenneth Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 1529 R, Rønne Bygrunde Beliggende: Åkirkebyvej 35 Sælger: Sven-Erik Madvig Gregersen Køber: Tove Ditte Marchmann Gregersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 1529 T, Rønne Bygrunde Beliggende: Åkirkebyvej 35 Sælger: Sven-Erik Madvig Gregersen Køber: Tove Ditte Marchmann Gregersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 785, Rønne Bygrunde Beliggende: Store Torvegade 29 Sælger: Inna Margr Munch Gudhjem m.fl. Køber: Gastronomen ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den

185 STATSTIDENDE 185 Matrikel: 21 FK m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Hyrdeengen 253 Sælger: Svend Jepsen Køber: Christina Olufsen og Aristoteles Barreta Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 470 Beliggende: Vejlegårdsparken 22, 2 24 Sælger: Lis Tove Hviid-Nielsen Køber: Ziya östürk Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 10 Q m.fl., Brøndbyvester By, Brøndby Strand Beliggende: Holmesøvej 1 Sælger: Kurt Svenson Køber: Ole H. Sønderup og Tinbe B. Jakobsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 EM, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Hyrdeengen 25 Sælger: Olaf Bøsling Køber: Boet efter Olaf Bøsling Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 EM, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Hyrdeengen 25 Sælger: Boet efter Olaf Bøsling Køber: Pia Kaul Enghoff og Jan Enghoff Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 HR, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Valmuebakken 20 Sælger: Karina Nielsen m.fl. Køber: Berina Cerimagic Sehic og Srebrenko Sehic Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BM, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Beliggende: Parkdammen 33 Sælger: Brian Jørgensen Køber: Nanette Dissing Kühnel og Henrik Kühnel Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 32 X, Brøndbyvester By, Brøndbyvester, lejl./anpart nr. 16 Beliggende: Brøndbyvestervej 60B, ST 4 Sælger: Ejendoms A/S Brøndbyvestervej 62 Køber: Jimmi Korup og Christina Bjergsted Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Y m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 27 Beliggende: Vejlegårdsparken 84, 2 TH Sælger: Marianne Jørgensen m.fl. Køber: Lilian Strand Ho-Lanng Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 3 AF, Østerågård, Serritslev Beliggende: Blåregnvej 3 Sælger: Asger Josefsen, Brønderslev ApS Køber: Anette Vanggaard Knudsen og Morten Bertelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 30 E m.fl., Den Nordøstlige Del, Jerslev Beliggende: Oustrupmøllevej 151 Sælger: Finn Mikkelsen Køber: Robertus Cornelius Kuyer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 56 EA, Hune By, Hune Beliggende: Klitvejen 91B Sælger: Bent Aagaard Andersen Køber: Annette Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 67 HH, Hune By, Hune, anp Beliggende: jord Sælger: Vibeke Schioldan Rytter m.fl. Køber: Ellen Margrethe Rye Ovesen og Anna Marie Rye Ovesen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 1 FL, Ingstrup Præstegård, Ingstrup Beliggende: Præstegaardsvej 44 Sælger: Pandrup Kommune Køber: Gitte Langagergård Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 1 FM, Ingstrup Præstegård, Ingstrup Beliggende: Præstegaardsvej 46 Sælger: Pandrup Kommune Køber: Gitte Langagergård Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 1 K, Ingstrup Præstegård, Ingstrup Beliggende: Præstegaardsvej 48 Sælger: Pandrup Kommune Køber: Gitte Langagergård Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 13 GD, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder Beliggende: Ådalen 109 Sælger: Arne Andersen, Vrå A/S, Byggegrunde Køber: Birthe Christensen og Torben Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

186 STATSTIDENDE 186 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 9 AC, Hallund By, Hallund Beliggende: Zinkvej 12 Sælger: Laurits Jørgensen Køber: Thomas Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 56 EM, Hune By, Hune, 1/2 Beliggende: Sandvejen 12 Sælger: Boet efter Else Margrethe Simonsen Køber: Henning Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 2 ACS, Klitterne, Ingstrup Beliggende: Kringelbækvej 60 Sælger: Jens Sten Køber: Kasper Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 2 NP, Klitterne, Ingstrup Beliggende: Ellysvej 3 Sælger: Boet efter Kirsten L.Sørensen Køber: Børge Johannes Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 16 AS m.fl., V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, anp Beliggende: jord Sælger: Bettina Østergaard m.fl. Køber: Finn Boelt Kristiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 31 AL, Boring By, Hvirring Beliggende: Lupinvej 3 Sælger: VIVENDA ApS Køber: NJ-Gruppen A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 10 B, Grættrup By, Nr. Snede Beliggende: Rørbækvej 34 Sælger: 3XL Holding ApS Køber: JJO Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 4 A, Grættrup By, Nr. Snede Beliggende: Rørbækvej 34 Sælger: 3XL Holding ApS Køber: JJO Invest aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 2 KM, Rask Hgd., Hvirring Beliggende: Hybenvej 7 Sælger: Linda Rasmussen m.fl. Køber: John Varberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 9 G m.fl., Tørring By, Tørring Beliggende: Søndre Fælledvej 21 Sælger: Jens Pedersen m.fl. Køber: Tina Mai-Britt Espensen og Simon Espensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 5 D, Træden By, Træden Beliggende: Trimmelbanken 7 Sælger: Ingrid Troldborg Køber: André Udby og Kenneth Thorsøe Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 3 CG, Nr. Snede By, Nr. Snede Beliggende: Strøget 25 Sælger: Gunnar Gregersen Køber: H. D. Byg Ejstrupholm aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 21 AR, Rask Hgd., Hvirring Beliggende: Honumvej 8 Sælger: Karen Urup Rasmussen Køber: Thomas Holm Frederiksen og Jane Svendsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 BD, Stovgård Hgd., Tørring Beliggende: Sønderbrogade 4 Sælger: Hans Othar Baungaard m.fl. Køber: Niels Kristian Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 CX, Stovgård Hgd., Tørring, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Sønderbrogade 12, ST Sælger: Bent Olsen Køber: Niels Kristian Mikelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 CX, Stovgård Hgd., Tørring, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Sønderbrogade 12, 1 Sælger: Bent Olsen Køber: Niels Kristian Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 12 DO, Tørring By, Tørring Beliggende: Melhedevej 6 Sælger: Hansen & Hjernøe I/S Køber: Jamus Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 12 I, Tørring By, Tørring Beliggende: Viborgvej 11 Sælger: Hansen & Hjernøe I/S Køber: Jamus Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 PI, Brædstrup By, Ring Beliggende: Fredsbovej 19 Sælger: Horsens Kommune Køber: JF Ejen-

187 STATSTIDENDE 187 domme Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 11 I m.fl., Føvling By, Føvling Beliggende: Nedervej 22 Sælger: Jane Reinholdt Geertsen Køber: Preben Winther Christensen (1/2) Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 18 C m.fl., Føvling By, Føvling Beliggende: Nedervej 19 Sælger: Louise Westermann Mathisen m.fl. Køber: Lone Aslak Hansen og Jesper Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1152 A m.fl., Esbjerg Bygrunde, 1 Beliggende: Exnersgade 2 Sælger: ABB A/S Køber: Vattenfall A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 388 F, Odden By, Nordby Beliggende: Lærkevej 6 Sælger: Laila Søbye Køber: Kim Torkil Andersen og Svenja Reusch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 TX, Rørkær, Esbjerg Jorder Beliggende: Frederiksberg Alle 6 Sælger: Bjarne Knudsen m.fl. Køber: Eivind Astrup Holm og Clara Sofie Lindberg Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 VÆ, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 17, ½ Beliggende: Stormgade 87A, 2 TV Sælger: Per Skourup Køber: Mette Qvist Søndberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 CV, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Marbækvej 5, ST TV Sælger: Sandie Pedersen Køber: Martin Sanvig Juhler Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 13 AI, Sædding By, Guldager, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Sædding Strandvej 21, 1. Sælger: Henry Jørgensen Køber: Morten Lauridsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 13 AI, Sædding By, Guldager, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Sædding Strandvej 21, st. Sælger: Henry Jørgensen Køber: Kathe Arnsbæk og Morten Lauridsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 13 AI, Sædding By, Guldager, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Sædding Strandvej 21, st Sælger: Henry Jørgensen Køber: Kathe Arnsbæk og Morten Lauridsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 BP, Tjæreborg By, Tjæreborg Beliggende: Jens Kusks Vej 6 Sælger: Lise Klit Køber: Jens Nørgaard Jørgensen og Vivian Skotte Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 A m.fl., Diernæs By, Diernæs Beliggende: Solbjergvej 2 Sælger: Elsebeth og Niels Glasdam for 1/3 m.fl. Køber: Katrine Hjorth og Peter Hjorth Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 36 AQ, Horne By, Horne Beliggende: Skolevej 24 Sælger: Henrik Middelbo Andersen Køber: Tommy Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 5 FC, Horne By, Horne Beliggende: Thurøvej 30 Sælger: Anna Frandsen Johansen Køber: Pia Merete Johansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 89 E, Horne By, Horne Beliggende: Hornelandevej 63 Sælger: Poul Erik Hansen Køber: Hai Van Pham Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 13 A m.fl., Håstrup By, Håstrup Beliggende: Bygaden 35 Sælger: Karen Margrethe Sørensen Køber: Peter Richardy Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 9 O m.fl., V. Hæsinge By, V. Hæsinge Beliggende: xxx Sælger: Jette Immerdal Krøll Køber: Henning Krøll Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 38 E m.fl., Øslev By, Gøttrup Beliggende: Gøttrupstrandvej Sælger: Herdis Mathiasen Køber:

188 STATSTIDENDE 188 Gert Gunnersen Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 17 O, Borregård By, Overlade Beliggende: Marthasvej 2 Sælger: Thomas Dam - 50% Køber: Mikael Skrøder Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 PM, Bratskov Hgd., Brovst Beliggende: Grabows Vej 13 Sælger: Knud Holt Køber: Boet efter Gudrun Ramløv Holt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 PM, Bratskov Hgd., Brovst Beliggende: Grabows Vej 13 Sælger: Boet efter Gudrun Ramløv Holt Køber: Inger Lisse Kjærgaard og Knud Kjærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 8 ES, Fjerritslev By, Kollerup Beliggende: Rolighedsvej 17 Sælger: Robert Jensen Køber: Brian Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 110 CQ, Løgstør Markjorder Beliggende: Juulsgade 9 Sælger: Boet efter Tove Abildgaard Lauridsen Køber: Anders Christian Tavs Andersen og Maren Lis Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 110 CQ, Løgstør Markjorder Beliggende: Juulsgade 9 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Tove Abildgaard Lauridsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 12 H, Ranum By, Ranum, anp Beliggende: Næsbyvej 73 Sælger: Peter Vilfred Rod Jensen Køber: Merete Sondrup Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 15 BA, Brovst By, Brovst Beliggende: Ørstedsvej 6 Sælger: Martin Møller Pedersen Køber: Louise Skovsgård Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 C, Gøttrup By, Gøttrup Beliggende: Stjerslevvej 56 Sælger: Ute Jakobsen Køber: Linda Jensen og Alex Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 90 BK, Løgstør Markjorder Beliggende: Rosenstien 1 Sælger: Majo Aps Køber: OO group Ejendomme Viborg ApS og CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 IØ, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Beliggende: Skovbakken 4 Sælger: Elsebeth Høholt Køber: Pia Jytte Røge Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 KA, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Beliggende: Skovbakken 4 Sælger: Elsebeth Høholt Køber: Pia Jytte Røge Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 NO, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Beliggende: Kaj Munks Vej 6 Sælger: Tommy Sørensen Køber: Per Nøttrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 38 A, Torslev By, Torslev Beliggende: Aggersundvej 32 Sælger: Danny Paaske Christensen Køber: Tommy Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 K, V. Ørbæk By, Løgsted Beliggende: Lollandsvej 1 Sælger: A Andersens Enke A/S Køber: Henriksen & Madsen Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 HD, Børkop By, Gauerslund Beliggende: Borggårdsparken 116 Sælger: Hans Erik Lilliendahl Lindholm Køber: Kristina Nøhr Lorentsen og Martin Hess Skov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 3 E, Børkop By, Gauerslund Beliggende: Amaliegade 26D Sælger: Helle Johns m.fl. Køber: Jane Schurmann og Eik Moen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 162 B, Fredericia Bygrunde Beliggende: Gothersgade 19 Sælger: S&W Group A/S Køber: Grenorm Vest Aps. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den

189 STATSTIDENDE 189 Matrikel: 13 BV, Fredericia Kobbeljorder Beliggende: Oktobervej 20 Sælger: Michael Jensen m.fl. Køber: Kathrine Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 O, Fredericia Kobbeljorder Beliggende: Rungsvej 3 Sælger: Jimmy Vestergaard m.fl. Køber: Helle Marie Petersen og Kim Haahr Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 215 CB, Fredericia Stadsjorder Beliggende: Luthersvej 27 Sælger: Bo Palm Køber: Keld Palm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2 O, Den Mellemste Del, Flade Beliggende: Lykkensminde 9, Fr.havn Sælger: Lars Trie Christensen Køber: P. Conradsen Holding ApS Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 32 C, Elling By, Elling, ½ Beliggende: Langthjemvej 30 Sælger: Lone Korsholt Pedersen Køber: Hans Henrik Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 39, Elling By, Elling, ½ Beliggende: Langthjemvej 30 Sælger: Lone Korsholt Pedersen Køber: Hans Henrik Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 13 BI m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Flade Engvej 48 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 15 D m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Flade Engvej 51 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 16 AT, Flade, Frederikshavn Jorder, 25% Beliggende: Niels Juels Vej 93 Sælger: Per Pedersen Køber: Inger Elisabeth & Erik Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 16 DA, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Flade Engvej 58 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 17 G, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Oddervej 28 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 19 FD, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Abildhaven 10 Sælger: Høm Huse ApS - cvr nr Køber: Christina Larsen og Flemming Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 3 B m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Bækvej 37 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3 K m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Bækvej 18A Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3 M, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Oddervej 44 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 5 I m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Bækvej 18A Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S

190 STATSTIDENDE 190 Matrikel: 5 R, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Bækvej 20 Sælger: Fr.Havn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 50, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Krogen Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 A, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Skagensvej 185 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 AF, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Kærsvinget 10 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 AG, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Kærsvinget 8 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 AK m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Skagensvej 100B Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 AV m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Skagensvej 100C Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 M, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Flade Engvej 53 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 7 X m.fl., Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: - Sælger: Fr.Havn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 8 S, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Bækvej 18E Sælger: Fr.Havn Kommune (akt E 474) Køber: Palm City Properties A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 9 B, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Flade Engvej 50 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 242, Frederikshavn Bygrunde Beliggende: Danmarksgade 81A Sælger: Børge Pahl Christensen Køber: Frejos Ejendom ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1 m.fl., Jerup By, Elling Beliggende: Skagensvej 475 Sælger: Boet efter Henny & Ib Kjeld Køber: Gitte Thaarup Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 1 DØ, Lerbæk Hgd., Elling Beliggende: Bævervej 7 Sælger: Frederikshavns Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1 FL, Lerbæk Hgd., Elling Beliggende: Bævervej 7 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Palm City Properties A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 185 B, Skagen Markjorder Beliggende: Minkvej 53 Sælger: Ellinor Marie Iversen Andersen Køber: Skagen Nordstrand Holding K/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S

191 STATSTIDENDE 191 Matrikel: 96 BM, Vesterø By, Vesterø Beliggende: Marehalmsvej 1 Sælger: Peter Brunskov Køber: Jeanette & Charlotte Brunskov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 29 AE, Ålbæk, Råbjerg Beliggende: Lærkevej 9 Sælger: Pia Charlotte Teien Køber: Helga Anni Østergaard og Henning Petersen Østergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 39 E, Ålbæk, Råbjerg, lejl./ anpart nr. 7 Beliggende: Stationsvej 30 Sælger: Øernes Ejendomskontor ApS Køber: Tanja Kürstein Grønvig og Tommy Grønvig Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 42 N, Ålbæk, Råbjerg Beliggende: Vibevej 6A Sælger: Lars D Nielsen & Søn Aps Køber: Rune Bock Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2 L, Den Mellemste Del, Flade Beliggende: Lykkensminde 34 Sælger: Lars Trie Christensen Køber: Dansk Norsk Trailerservice ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 14 AK, Elling By, Elling Beliggende: Skolevangsvej 14 Sælger: Ove Nielsen m.fl. Køber: Kim Thirup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 19 FV, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Abildhaven 9 Sælger: Høm Huse ApS - cvr nr Køber: Susanne Hansen og Søren Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 210 M, Frederikshavn Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Skippergade 40, 2 TH Sælger: Per Nørgaard Offersen Køber: Musling Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 500 K, Skagen Bygrunde Beliggende: Vinkelvej 20 Sælger: Adolfine Amalie Lauritzen Køber: Lene Billingsø Dons og Finn Radouch Boldt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 215 BX, Skagen Markjorder Beliggende: Poppelvej 5 Sælger: Kenth Ole Rasmussen Køber: Søren Mejer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 220 D, Skagen Markjorder, lejl./anpart nr. 23 Beliggende: Hedevej 71 Sælger: Torben Flyvholm Riise Køber: Dorthe Cecilie N & Søren Bjarnt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 254 BV, Skagen Markjorder Beliggende: Sovkrogsvej 8 Sælger: Marianne Findinge m.fl. Køber: Sonja larsen og Torben Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 98 A, Skagen Markjorder Beliggende: Ankermedet 70 Sælger: Arne Andersen, Vrå A/S Køber: Andelsboligforeningen Ankermedet Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 3 K, Starholm, Skagen Beliggende: Dødningebakken 55 Sælger: Niels Poul Tulstrup med 45% m.fl. Køber: Søren Tulstrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 15 K, Ålbæk, Råbjerg Beliggende: Bekkasinvej 1 Sælger: Ulla Petersen m.fl. Køber: Maria Antonella & Peter Valvik Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 28 AC, Ålbæk, Råbjerg, ½ Beliggende: Hirsholmvej 3 Sælger: Louise Møller Køber: Thomas Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1 FØ, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Beliggende: Gærumvej

192 STATSTIDENDE Sælger: Helle Nielsen Køber: Thomas Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 11 AE, Bratten, Elling Beliggende: Engblommen 6 Sælger: Lene Sørensen m.fl. Køber: Simon Petersen og Laila Boel Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 173 D, Byrum By, Byrum Beliggende: Nørholmsvej 4 Sælger: Ib Pedersen Køber: Michael Tsatiris Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 19 AM, Den Østlige Del, Åsted Beliggende: Morbrovej 3 Sælger: Jesper Andersen m.fl. Køber: Claus Høeg og Pernille Høeg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 150 DU, Skagen Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Vognmandssti 5 Sælger: Jan Jørgensen Køber: Lonny Knudtskov Andersen og Jens Peter Hjortkjær Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 140 T, Vesterø By, Vesterø Beliggende: Tørkerivej 19 Sælger: Johnny P. Strøm Køber: Erik Dahl og Ingun Sletnes Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 18 AT, Bratten, Elling Beliggende: Kippen 20A Sælger: Centralforeningen for Stampersonel Køber: Dorthe Høngaard George Thomsen og Karsten Nørskov Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3 N, Den Mellemste Del, Flade Beliggende: Mimersvej 1 Sælger: Pernille Larsen m.fl. Køber: Helle Hougaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2 Æ, Den Vestlige Del, Flade Beliggende: Højvangen 5 Sælger: Stig Løvschall Køber: Nicoline Ploug & Morten Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 8 AL, Jerup By, Elling Beliggende: Åmarksvej 38 Sælger: Eva Hansen m.fl. Køber: Lilli & Bjarne Hundtofte Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 12 RA, Ølstykke By, Ølstykke Beliggende: Gefionsvej 20 Sælger: Kim Handryziak Køber: Mette Friis Knudsen og Jesper Ottosen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 CN, Ølstykke By, Ølstykke, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Bryggertorvet 5 Sælger: Erling Wellejus Køber: Marianne Hede Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 Z, Bakkegårde, Dråby Beliggende: Strandkrogen 2 Sælger: boet efter Eigil Børge Petersen Køber: boet efter Eigil Børge Petersen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 Z, Bakkegårde, Dråby Beliggende: Strandkrogen 2 Sælger: boet efter Eigil Petersen Køber: Sune Petersen og Mia Petersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 A, Frederikssund Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Lodshaven 15 Sælger: Boet efter Hedvig Agnete Sørensen Køber: Boet efter Hedvig Agnete Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 A, Frederikssund Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Lodshaven 15 Sælger: Boet efter Hedvig Agnete Sørensen Køber: Else Berg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 10 BH, Græse By, Græse Beliggende: Bakkekammen 84 Sælger: Fjordhusene ApS (cvr.

193 STATSTIDENDE ) Køber: Bo Ingemann Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 20 CT, Melby By, Melby Beliggende: Nannasvej 34 Sælger: Lasse Reinholdt Hansen Køber: Enes Mujnovic Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 DQ, Neder Dråby By, Dråby Beliggende: Magnoliavej 15 Sælger: Charlotte Lyberth m.fl. Køber: Gunnar Gudmundsson Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 EQ, Neder Dråby By, Dråby Beliggende: Gyvelkrogen 8 Sælger: Anne Kirstine Andreassen Køber: Line Mette Cortsen og Brian Vestergaard Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 3 HG, Oppe Sundby By, Oppe Sundby Beliggende: Dyrlægegårds Alle 12 Sælger: Tina Koch m.fl. Køber: Henning Askholm Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 P, Søsum By, Stenløse Beliggende: Skovvangsvej 61 Sælger: boet efter John Ingolf Nielsen Køber: boet efter John Ingolf Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 P, Søsum By, Stenløse Beliggende: Skovvangsvej 61 Sælger: boet efter John Ingolf Nielsen Køber: Ninna Ninet Pedersen og Rene Bramwell Lydholm Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 HA, Tømmerup Bys Overdrev, Torup Beliggende: Fyrrehegnet 3 Sælger: Jørgen Nielsen Køber: Christoffer Harkjær Karlsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 AT, Gentofte, lejl./anpart nr. 57 Beliggende: Phistersvej 15, ST TV Sælger: June Kitchen m.fl. Køber: Boet efter Erik Werner-Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 AT, Gentofte, lejl./anpart nr. 57 Beliggende: Phistersvej 15, ST TV Sælger: Boet efter Erik Werner- Madsen Køber: Kirsten Mollerup Breddam og Frands Erling Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 30 KØ, Gentofte Beliggende: Løvsangervej 3 Sælger: Nina Charlotte Bruun Rasmussen m.fl. Køber: Vibeke Holstein Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 70 A, Gentofte, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Skrænten 5, ST Sælger: Henrik Vejre m.fl. Køber: Martin Ravnebjerg og Marlene Back Hansen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 E m.fl., Kristiansholm, lejl./anpart nr. 34 Beliggende: Strandvejen 429, 2 TV Sælger: Skifteretsattest lyst som adkomst for Køber: Rita Marvits Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 F, Ordrup, lejl./anpart nr. 13 Beliggende: Jægersborg Alle 27A, 4 MF Sælger: Tanja Isabel Larsen m.fl. Køber: Lene Andersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 3 FÆ, Vangede, lejl./anpart nr. 14 Beliggende: Ericavej 163, Sælger: Karin Østergaard Køber: Jannik Østergaard Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 ØC, Gladsaxe Beliggende: Muldvad 67 Sælger: Charlotta Birgitta Malin Skog m.fl. Køber: Mette Roug og Torben Roug Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 CC, Buddinge Beliggende: Lauggårds Alle 39 Sælger: Berit Jakobsen m.fl. Køber: Lise Sjelberg og Bastian Sjelberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 20 IK, Bønnerup By, Hemmed, lejl./anpart nr. 35 Beliggende: Fægangsvej 11A, Sælger: Dorte Olsen m.fl. Køber:

194 STATSTIDENDE 194 Flemming Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 CB, Ebeltoft Markjorder Beliggende: Bøgebjerg 11B Sælger: KT Projektudvikling ApS Køber: Helle Rosborg og Lars Rosborg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 4 CT, Egsmark By, Dråby Beliggende: Grønhøj 49 Sælger: Lene Larsen m.fl. Køber: John Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 11 BN, Fjellerup By, Fjellerup Beliggende: Benzonstien 32 Sælger: Flemming Olsen Køber: Torben Tellefsen og Dorte Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 9 V, Fjellerup By, Fjellerup Beliggende: Benzonstien 32 Sælger: Flemming Olsen Køber: Torben Tellefsen og Dorte Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 10 S, Grenaa Markjorder Beliggende: Rosenbakken 11 Sælger: Merete Gissel Køber: Nina Topp og Søren Woller Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 64 EÆ, Grenaa Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Fuglevænget 15, ST TH Sælger: Skifteretsatt. som adkomst for Køber: Boet efter Gerda Gissel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 64 EÆ, Grenaa Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Fuglevænget 15, ST TH Sælger: Boet efter Gerda Gissel Køber: N.J. Ejendomsadministration GrenaaApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 AT, Give By, Give Beliggende: Hospitalsgade 50 Sælger: Simon Sørensen m.fl. Køber: Kathrine Jung Høvsgaard og Jakob Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 IX, Grindsted By, Grindsted Beliggende: Industrivej 15A Sælger: Apollo 98, Grindsted ApS Køber: UIV A/S, CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 LC, Plougslund By, Grene Beliggende: Tingstedet 58 Sælger: Marlene Bøttcher Rasmussen Krogh m.fl. Køber: Gitte Jørgensen Nielsen og Jimmy Aleksander Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 G, Donslund By, Hejnsvig Beliggende: Rugbjergvej 55 Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 EG, Givskud By, Givskud Beliggende: Østre Villavej 1 Sælger: Fogedretten i Kolding Køber: Per Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 BQ, Grindsted By, Grindsted Beliggende: Ågeslundvej 13 Sælger: Svetlena A. Egesdahl-Jensen m.fl. Køber: Nina Svejstrup Thomsen og Hans Petur Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 N, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Nebellundvej 3C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 22 A, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Fromssejervej 24C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 22 B, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Fromssejervej 24C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 22 C, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Fromssejervej 24D Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 U, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Fromssejervej 24C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

195 STATSTIDENDE 195 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 E, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Nebellundvej 3C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 F, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Nebellundvej 3C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 G, Nebel By, Vorbasse Beliggende: Nebellundvej 3C Sælger: Anders Peter Terkelsen Køber: Kristoffer Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BC, Østerby By, Sdr. Omme Beliggende: Vejlevej 37 Sælger: Liselotte Jacobsen Køber: Marlene Møbius Medda og Salvatore Medda Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 DM, Østerby By, Sdr. Omme, ½ Beliggende: Gammel Bøvlvej 32 Sælger: X Køber: Peter Vemmelund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 V, Hejnsvig By, Hejnsvig Beliggende: Skrænten 12 Sælger: Gerda Birgitte Østergaard Køber: Vivian N.D. Vestergaard og Jannik Gry Hollænder Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 AF, Kirkeby By, Sdr. Omme Beliggende: Herningvej 18 Sælger: Mary Staal Køber: Lars Eg Bjerg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 AF, Kirkeby By, Sdr. Omme Beliggende: Herningvej 18 Sælger: Boet efter Peter Nissen Staal Køber: Mary Staal Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 CP, Kirkeby By, Sdr. Omme Beliggende: Nørager 77 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Ane Petree Hyldgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 CP, Kirkeby By, Sdr. Omme Beliggende: Nørager 77 Sælger: Boet efter Ane Petree Hyldgaard Køber: Carsten Kousgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 BH, Thyregod By, Thyregod Beliggende: Ibsensvej 13 Sælger: Brian Johansen Køber: Thomas Bæk Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 A, Nollund By, Grindsted Beliggende: Nollundvej 191 Sælger: Niels Jørgen Rasmussen m.fl. Køber: Sara Piel Daugaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 D m.fl., Sdr. Langelund, Ringive Beliggende: Høgelundvej 40 Sælger: Jens Guldahl Andersen Køber: Lars Guldahl Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 Æ, Stenderup By, Ansager Beliggende: Storegade 8 Sælger: Leif Preben Kruse Køber: Dorthe Linde Nielsen og Lasse Carsten Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 FV, Vonge By, Ø. Nykirke Beliggende: Pilevænget 9 Sælger: Susanne Storm Køber: Yvan Twix Quintero og Richard Jalop Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 AO, Filskov By, Filskov Beliggende: Sognegårdsvej 1 Sælger: Tina Mølgaard Andersen m.fl. Køber: Britt Hansen Maarup og Mads Harboe Arp Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 C m.fl., Fitting By, Vorbasse Beliggende: Gejlvangvej 2 Sælger: Kit Falk Køber: Rune Stenfeldt og Katrine Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 MX, Grindsted By, Grindsted Beliggende: Svinget 17 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Vagn Eeg Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 MX, Grindsted By, Grindsted Beliggende: Svinget 17 Sælger: Boet efter Vagn Eeg Sørensen Køber: Claus Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

196 STATSTIDENDE 196 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 L, Hinnum By, Grindsted Beliggende: Vejle Landevej 46 Sælger: Annette Houmann m.fl. Køber: Anders Vildbæk Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 I m.fl., Moltkenberg, Vorbasse Beliggende: Skjoldbjergvej 33 Sælger: Ernst Thomsen Køber: Peter Vejen Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 12 BM, Plougslund By, Grene Beliggende: Lillevang 58 Sælger: Billund Kommune Køber: Diana Skov og Ole Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 F, Bistrup By, Bistrup Beliggende: Plantagevej 63 Sælger: Kirsten Dohn Køber: Lis Rasmussen og Bjarne Rasmussen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 88 B, Hørsholm By, Hørsholm, lejl./anpart nr. 69 Beliggende: Byporten 69 Sælger: Poul Hansen Køber: Maria Schiff Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 14 A m.fl., Kajerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 112 Beliggende: Lyngborghave 26, 1 TV Sælger: Pia Nielsen Køber: Jan Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 14 A m.fl., Kajerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 83 Beliggende: Lyngborghave 16, 2 TH Sælger: Indu- Foam ApS Køber: Frede Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 7 DE, Niverød By, Karlebo Beliggende: Solhøj 13 Sælger: Boet efter Kjeld Rahbek Ryttig Køber: Elsebeth Ryttig Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 BM m.fl., Niverød By, Karlebo, lejl./anpart nr. 43 Beliggende: Langelunden 4, 2 TV Sælger: Lone Riemann Køber: Frederikke Madsen og Loke Melgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 6 HG, Ravnsnæs By, Birkerød Beliggende: Traneholmen 41 Sælger: Bente Dyrberg Køber: Katrine Thorsgaard Pedersen og Jesper Thorsgaard Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 5 DC, Rungsted By, Rungsted Beliggende: Piniehøj 26 Sælger: Trine Kornerup Jensen Køber: Kristian Kornerup Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 EÆ, Usserød By, Hørsholm Beliggende: Tjørnevej 35 Sælger: Trine Otkjær Walløe m.fl. Køber: Barbara Hansen og Michael Anthonsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 68, Bjerning Ejerlav, Bjerning Beliggende: Kabdrupvej 2 Sælger: Ejendomsselskabet Kabdrupvej 2 ApS Køber: Knud Henrik Daugaard- Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16 m.fl., Ustrup, Vedsted Beliggende: Vartenbjergvej 3 Sælger: Lorentz Linnet Køber: Arie Kooijman Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 106, Vedbøl, Vedsted Beliggende: Skovbyvej 4 Sælger: Bjarne Andersen Køber: Dennis Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1288, Vojens Ejerlav, Vojens Beliggende: Spurvevej 2 Sælger: Ulla Hansen m.fl. Køber: Hanife Hizarci Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 3 DR, Apperup By, Hellebæk Beliggende: Tunøvej 3 Sælger: Mariann Antoinette Ternby m.fl. Køber: Tinie Hauch Petersen og Michael Tarp Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 12 AÆ, Ellekilde By, Hellebæk Beliggende: Krondrevet 72 Sælger: Mette Andersen m.fl. Køber: Nicklas Fagralid og Tina Brisson Fagralid Købesum: 0 Ejd.værdi:

197 STATSTIDENDE 197 S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 529 A m.fl., Helsingør Bygrunde, lejl./anpart nr. 66 Beliggende: Stengade 8A, 2 TV Sælger: Maja Birgitta Inge Olsen Køber: Mikkel Retz Pamperin Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 3, Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 41 Beliggende: Bragesvej 33, ST TH Sælger: Maria Elise Pedersen m.fl. Køber: Birgitte Bæhr Nielsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 6 Æ, Horneby By, Hornbæk Beliggende: Villingebækvej 37B Sælger: Kerry Jayne Kassow m.fl. Køber: Helle Vibeke Unmack Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 8 EL, Horneby By, Hornbæk Beliggende: Skættevej 3 Sælger: Trine Kornerup Jensen Køber: Kristian Kornerup Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 4 C, Jonstrup By, Tikøb Beliggende: Fredensborgvej 58 Sælger: Boet efter H. W. weinberger Køber: Bente Weinberger Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 4 D m.fl., Jonstrup By, Tikøb Beliggende: Fredensborgvej 56 Sælger: Boet efter Hans Wolfgang Weinberger Køber: Bente Weinberger Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 FE, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder Beliggende: Ingemannsvej 8 Sælger: Rikke Meng Langvad m.fl. Køber: Johannes Evald Johansen og Hanne Johansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 88 AD, Gilleleje By, Gilleleje, 4/24 Beliggende: Vandværksvej 11A Sælger: Boet efter Arne Villy Forsing m.fl. Køber: Peter Forsing Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 Z, Helsinge By, Helsinge, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Nygade 8 Sælger: Veronica Karlsen Køber: Dorrit Blom Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 Æ, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 9 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Laila Kronome og Istvan Kronome Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 Ø, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 7 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Else Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 C, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 22 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Kathleen Nordahl Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 D, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 20 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Joan Schmidt Hagstrøm og Henrik Hagstrøm Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 H, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 27 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Lis Egholm Kristiansen og Mogens Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 I, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 25 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Birgith Pedersen og Egon Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 M, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 12 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Vita Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 O, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 8 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Jette Fram Elvekjær og Søren Reinhold Muusmann Elvekjær Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 P, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 6 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Anni Valentin og

198 STATSTIDENDE 198 Ralf Valentin Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 Q, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 4 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Anja Mundt og Flemming Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 R, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 2 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Anette Sichel Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 U, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 19 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Rigmor Jensen og Conny Trine Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 X, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 1 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Mehmet Ay og Emine Ay Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 22 Y, Laugø By, Helsinge Beliggende: Bryggerengen 13 Sælger: Ejendomsselskabet Kildevej, Helsinge Køber: Birgit Rasmussen og Ove Aksel Strøjer Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 BV, Skærød By, Ramløse, 50% Beliggende: Gurrehaven 4 Sælger: Anita Kristiansen Whyte Køber: John Steffen Wilhelmsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 ET, Helsinge By, Helsinge Beliggende: Østergade 71 Sælger: Poul Steen Petersen Køber: Annette Blyitgen Gonzalez og Emilio Gonzalez Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 15 HN, Holløse By, Vejby Beliggende: Lundehøj 15 Sælger: Helle Azar m.fl. Køber: Pia Carlsen og Johnny Carlsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 6 K, Mårum By, Mårum, ½ Beliggende: Helsingørvej 9 Sælger: Boet efter Gitte Drejer Køber: Boet efter Gitte Drejer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 6 K, Mårum By, Mårum, ½ Beliggende: Helsingørvej 9 Sælger: Boet efter Gitte Drejer Køber: Lars Boe Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 EB, Rødkilde Gde., Søborg, ½ Beliggende: Engledet 11 Sælger: Anita Metz Køber: Allan Metz Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 2 LB, Strand-Esbønderup By, Græsted Beliggende: Storhøjs Alle 49 Sælger: Ellen Elita Petersen Køber: Jael Olesen og Kim Adrian Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 14 CX, Tibirke By, Tibirke Beliggende: Bakkedalen 5 Sælger: Erik Rolf Pedersen Køber: Ulla Rolfsigne Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 9 GØ, Tisvilde By, Tibirke, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Dyrehøj 4 Sælger: Ostermann Petersen Ejendomme A/S Køber: Birgit Honoré og Michael Honoré Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 15 IY, Vejby By, Vejby Beliggende: Kamillevej 7 Sælger: Boet efter Bent Andersen Køber: Inger Jytte Andnersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 16 KR, Vejby By, Vejby Beliggende: Lindehøjen 8 Sælger: Trine Grønbech Køber: Charlotte W. Connor-Muir Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 LI, Farum By, Farum, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Elmely 5, 1 TV Sælger: Codan Ejendomme I A/S Køber: Doris Esther Rosvald Kristoffersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 138 I, Hillerød Overdrev Beliggende: Skansevej 90 Sælger: Arne Traugott Watzold Køber: Ghassan Ghanan Thamer og Elzbieta

199 STATSTIDENDE 199 Thamer Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 250 AN, Hillerød Overdrev Beliggende: Smedievej 30 Sælger: Peter Aksel Winther Andreasen m.fl. Køber: Ann-Sofie Teller og Michael Flensborg Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 TL, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Beliggende: Stutmestervej 16 Sælger: Kim Wolfgang Duelund for 40% m.fl. Køber: Per Stig Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 P, Lillerød By, Lillerød Beliggende: Nøddehaven 4 Sælger: Jette Munch Køber: Carsten Munch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 FQ, Lynge By, Lynge Beliggende: Brislingvej 24 Sælger: Børge Svendsen Køber: Trine Reitz og Martin Thor Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 8 GU, Nødebo By, Nødebo Beliggende: Egebakken 28 Sælger: Poul Paludan Køber: Joan Paludan Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 18 AM, Slangerup By, Slangerup Beliggende: Industrivej 21 Sælger: Bedre Bolig Ejendomme ApS af 2003 Køber: Tonny Skarby Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 25 AU, Slangerup By, Slangerup Beliggende: Lupinvej 17 Sælger: Flemming Wagn Nielsen Køber: Tenna Bihlet Dahl og Uffe Dahl Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 F m.fl., St. Lyngby By, Ll. Lyngby Beliggende: Store Lyngbyvej 45 Sælger: boet efter Bertha Augusta Larsen Køber: Landbrugsselskabet Vejgaard ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 BL, Tulstrup By, Alsønderup Beliggende: Violvej 5 Sælger: Carsten Hermann m.fl. Køber: Katty Maria s Heeren og Stijn Hottat Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 5 DV, Ullerød By, Ullerød Beliggende: Skovduevej 9 Sælger: Lisbeth Windfeld Køber: Jette Drøger og Lars Drøger Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 250 AO, Hillerød Overdrev Beliggende: Smedievej 24 Sælger: Henning Jensen Køber: Dina Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 ØY, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Beliggende: Trollesmindealle 18 Sælger: Solwang ApS Køber: Hillerød Storcenter P/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 XN, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Beliggende: Trollesmindealle 18 Sælger: Solwang ApS Køber: Hillerød Storcenter P/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 11 AR, Skævinge By, Skævinge Beliggende: Strøvej 36 Sælger: Arne J Sørensen Køber: Pia Lykke Pedersen Brennalt og Ole Brennalt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 C m.fl., Furreby By, Furreby Beliggende: Løkkensvej 910 Sælger: Heidi Evy Henlov m.fl. Køber: Lando Henlov og Grethe Henlov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 124 AA m.fl., Horne By, Hirtshals Beliggende: Sandgade 19 Sælger: Ingolf Nielsen Køber: Leif Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 11 R, Horne By, Horne Beliggende: Bakkedraget 24 Sælger: Karsten Magnussen Køber: Bente Koning og Leif Koning Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 K, Horne By, Horne Beliggende: Stendyssevej 63 Sælger: Arne Kristoffersen Køber: Nikolaj

200 STATSTIDENDE 200 Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 36 BB, Rubjerg By, Rubjerg Beliggende: Grønningen 2 Sælger: Inga Jensen Køber: boet efter Inga Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 36 BB, Rubjerg By, Rubjerg Beliggende: Grønningen 2 Sælger: boet efter Inga Jensen Køber: Gitte Elsman Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 A m.fl., Skallerup Præstegård, Skallerup, 3 Beliggende: Møllebakkevej 260 Sælger: Jan Heine Olesen Køber: Ulla Bach Zakarias Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 39 CT, Tversted By, Tversted Beliggende: Flodbækvej 3 Sælger: Claus Nielsen Køber: Kirsten Hornshøj Hjorth og Tommy Hjorth Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 2 D m.fl., V. Vidstrup By, Mårup Beliggende: Rubjergvej 55 Sælger: Christian Pedersen Køber: Kirsten Friis Pedersen og Karl Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 4 A, V. Vidstrup By, Mårup Beliggende: Rubjergvej 51 Sælger: Christian Pedersen Køber: Kirsten Friis Pedersen og Karl Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 10 A m.fl., Vennebjerg By, Vennebjerg Beliggende: Nydalvej 2 Sælger: Svenning Christensen Køber: Karen Margrethe Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Hornfisken 56 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Gitte Højgaard og Søren Salling Højgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 9 K, Furreby By, Furreby Beliggende: Harald Fischers Vej 70 Sælger: Henrik Thorkild Pedersen Køber: Løkken Boliginvest af 2007 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 124 ACO, Horne By, Hirtshals Beliggende: Norgesgade 8 Sælger: Anette Søndergaard Køber: Klaus Søndergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 3 GØ, Sdr. Vrå By, Vrå Beliggende: Fredensvej 28 Sælger: Ole Rasmus Rømer Radoor Køber: Annalise Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 11 G, Skallerup Præstegård, Skallerup Beliggende: Nørlev Strandvej 490 Sælger: Connie Brems Rosengart Køber: Karl Kristian Nørgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 CR, Skallerup Præstegård, Skallerup Beliggende: Klitmøllervej 3 Sælger: Karen Krogsgaard Køber: Jesper Sandberg og Henrik Frandsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 CR, Skallerup Præstegård, Skallerup Beliggende: Klitmøllervej 3 Sælger: Boet efter Kristen Krogsgaard Køber: Karen Krogsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 5 G, Glerup By, Vesterbølle Beliggende: Glerupvej 104 Sælger: Martin Ulrik Jensen Køber: Cita Charline Mikkelsen og Glenn Ray Broe Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 4 F, Hørby By, Hørby Beliggende: Ormhøjen 1 Sælger: Susanne Provst Hansen m.fl. Køber: Torben Bøgh Hansen Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 43 DØ, Hobro Markjorder Beliggende: Sallingvej 49 Sælger: Boet efter Niels Ove Nielsen Køber: Dorthe Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 60 AX, Hobro Markjorder Beliggende: Bellisvej 28 Sælger: Ella Andersen og Steen Nørgård Jensen Køber: Ernst Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

201 STATSTIDENDE 201 S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 90 D, Hobro Markjorder Beliggende: Skovvej 17 Sælger: Jan Praastrup Lorentsen Køber: Rene Praastrup Lorentsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 10 A, Boldrup By, Stenild Beliggende: Ørnbjergvej 9 Sælger: Erik Korgård Hansen Køber: Heidi Ellen Ingeborg Andersen og Alex Reiholt Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 11 AA, Gedsted By, Gedsted Beliggende: Nørrevangen 7 Sælger: Hans Troelsen Køber: Twin Heat Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 14 H, Haverslev By, Haverslev Beliggende: Strandvejen 9 Sælger: Bente Bruun Jensen Køber: Finn Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 144 A m.fl., Hobro Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Lillegade 8 Sælger: Rico Østergaard Holmgård Nielsen Køber: H.E. Udlejning I/S og C.J.V. Eriksen ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 70 AL, Hobro Markjorder Beliggende: Skovbrynet 12 Sælger: Boet efter Arne Hjortshøj Leth Køber: Hilda Leth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 2 H, Allerup By, Tuse Beliggende: Kalundborgvej 202 Sælger: Boet efter Hjalmar Kjærgaard Køber: Jette Kirkeballe Kjærgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 GB, Ejlstrup, Sdr. Asmindrup Beliggende: Møllervænget 51 Sælger: Ib Leo Jensen Køber: Ruth Elly Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 43 C, Tølløse By, Tølløse Beliggende: Møllegårdsvej 2B Sælger: Susanne Hansson m.fl. Køber: Kristian Hey og Katja Hey Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 11 CR, Måbjerg, Holstebro Jorder Beliggende: Måbjerg Skolevej 22 Sælger: Kurt Christensen Køber: Dorte Fjeldgren Thorsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 OR, Døes Gårdhøj, Holstebro Jorder Beliggende: Brahmsvej 104 Sælger: Betina Sumborg m.fl. Køber: Paw Buchwardt Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 12 EQ, Den Sydvestlige Del, Mejrup Beliggende: Provst Lønstrups Vej 14 Sælger: Boet efter Bjarne Pedersen fsv 1/2 Køber: Bodil Dyrberg Pedersen fsv 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 12 EQ, Den Sydvestlige Del, Mejrup Beliggende: Provst Lønstrups Vej 14 Sælger: Bodil Pedersen Køber: Lisbeth Jungersen Poulsen og Torben Baggersgaard Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 13 DØ, Den Sydvestlige Del, Mejrup Beliggende: Havfruen 16 Sælger: Boet efter Nils Juel Jensen Køber: Karin Juel Dam Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 13 DØ, Den Sydvestlige Del, Mejrup Beliggende: Havfruen 16 Sælger: Karin Juel Dam Køber: Lars Erik Overgaard Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 181, Holstebro Bygrunde Beliggende: Vestergade 28 Sælger: Bodil Christensen m.fl. Køber: Erland Højland Nielsen & Tina Gram Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 DZ, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Beliggende: Sundevedsgade 5 Sælger: Karin Toft Carlsen Køber: Helle Bjørn & Thomas Hestbæk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 8 DC, Skinbjerg By, Nr. Felding Beliggende: Steensgårdsvej 40 Sælger: Bjarne Rosbjerg Korsgaard m.fl. Køber: Brian Sæther og Marie Louise Sæther Købesum: 0 Ejd.værdi: 0

202 STATSTIDENDE 202 S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 3 N m.fl., Den Sydøstlige Del, Mejrup Beliggende: Hodsagervej 22 Sælger: Ove Grønkjær Jensen Køber: Henrik Brinch Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 12 CZ, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Beliggende: Hostrupsvej 21 Sælger: Krangården A/S Køber: MT Højgaard a/s Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 BA, Mejdal, Tvis Beliggende: Prins Buris Vej 57 Sælger: Susanne Dausel Køber: Malene Pedersen og Mikkel Thatt-Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 22 CD, Eskelund By, Brørup Beliggende: Skovbrynet 19 Sælger: Hans A Viuf og Inger Viuf Boet efter Køber: Allan Viuf Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 22 CD, Eskelund By, Brørup Beliggende: Skovbrynet 19 Sælger: Hans A.Viuf, Inger Viuf,Boet efter Køber: Hans A Viuf og Inger Viuf Boet efter Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 5 T, Nørbølling By, Folding Beliggende: ej anført Sælger: John Sørensen Køber: Vejen Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 10 DØ, Sdr. Holsted By, Holsted Beliggende: Østre Alle 1 Sælger: Gunnar Trankjær m.fl. Køber: Henrik Dansbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 1 CQ, Tirslund By, Føvling Beliggende: Fredensgade 37 Sælger: Preben Michaelsen Køber: Malene Baun Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 9 AP, Tuesbøl By, Brørup Beliggende: Landbovænget 14 Sælger: Henrik Jensen Køber: Henrik Joachim Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 13 CO, Vejen By, Vejen Beliggende: Baungårdsvej 29A Sælger: Helga Klockmann Køber: Michael Guldbrandsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 CR, Østbirk By, Østbirk Beliggende: Præstemarken 34 Sælger: Gunnar Grabow Jensen Køber: Nanna Maack og Bent Rosenkrantz Mack Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 NQ, Dagnæs By, Tyrsted Beliggende: Korundvej 32 Sælger: Annette Møller Christensen m.fl. Køber: Jan Jegstrup Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 23 A, Gantrup By, Voerladegård Beliggende: Ryvej 49 Sælger: Roar Engelsen for 30 % m.fl. Køber: Roar Balling Engelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 VG, Hedensted By, Hedensted, lejl./anpart nr. 13 Beliggende: Søparken 24, 2 8 Sælger: Investeringselskabet af 11/ A/S Køber: Erik Duedal Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 714 D, Horsens Bygrunde Beliggende: Parallelvej 16 Sælger: KP Ejendomme ApS Køber: Kent Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 714 E, Horsens Bygrunde Beliggende: Parallelvej 14 Sælger: KP Ejendomme ApS Køber: Kent Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 782 A, Horsens Bygrunde Beliggende: Spedalsø 35 Sælger: Hans Clausen Køber: Belkis ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 DZ, Horsens Markjorder Beliggende: Borgmestervej 34 Sælger: Heidi Jensen Køber: Lars Krogh Pedersen og Tenna Strømkjær Krogh Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 20 AK m.fl., Klakring By, Klakring, 67 Beliggende: Mirabellevej 15 Sælger: Bent Andresen Køber: Kirsten Andresen og Carsten Holst

203 STATSTIDENDE 203 Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 11 AF, Løsning By, Løsning Beliggende: Frederiksbergvej 20 Sælger: Jesper Lindhardsen Køber: Anne Mette Guldbrandt Thomsen og Jesper Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 10 S, Lund By, Tamdrup Beliggende: Bækvej 3 Sælger: Susanne Rasmussen m.fl. Køber: Lisbeth Feldballe og Søren Richard Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5 BI, Remmerslund By, Hedensted Beliggende: Ringparken 3 Sælger: Susanne Egely Alban m.fl. Køber: Ruben Kirkegård Jensen og Susie Mølkjær Skipper Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 AV, Torup By, Hedensted Beliggende: Egernvej 48 Sælger: Glenn Malund m.fl. Køber: Betty Hougård Børsting og Finn Børsting Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 20 EG, Tyrsted By, Tyrsted Beliggende: Prinsessevej 13 Sælger: Allan Baggesgaard Bruun Køber: Pia Bondgaard Gadegaard og Karl Henning Gadegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 8 CN, Østbirk By, Østbirk, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Ryvej 11 B Sælger: Jemo Ejendomme ApS Køber: Anne Marie Hvid Andreasen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 DH, Dagnæs By, Tyrsted Beliggende: Bellisalle 5 Sælger: Søren Larsen m.fl. Køber: Anders Dahl og Rikke Dahl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 IC, Dagnæs By, Tyrsted Beliggende: Fjordparken 220 Sælger: Suwanna Nimanee Køber: Nick Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 13 DS, Gedved By, Tolstrup Beliggende: Præstehøj 36 Sælger: Maria Louise Hamann Ellebæk m.fl. Køber: Heidi Ellebæk Nielsen og Arne Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 AZ, Hatting By, Hatting Beliggende: Præstemarksvej 31 Sælger: Boet efter Marie Kirstine Hansen Køber: Birthe Marie Wielandt Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 AZ, Hatting By, Hatting Beliggende: Præstemarksvej 31 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Marie Kirstine Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 AZ, Hatting By, Hatting Beliggende: Præstemarksvej 31 Sælger: Birte Marie Wielandt Sørensen Køber: Rigmor Petra Jensine Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 AZ, Hatting By, Hatting Beliggende: Præstemarksvej 31 Sælger: Boet efter Henry Peter Sørensen Køber: Rigmor Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 383 Z, Horsens Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Carolinelundsvej 17, ST Sælger: Annie Andersen m.fl. Køber: Rasmussen Bissenbakker Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 895 D, Horsens Bygrunde Beliggende: Gormsgade 6 Sælger: Niels Deichmann Nielsen m.fl. Køber: Hanne Poulsen og Henrik Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 EH, Sebberup By, Løsning Beliggende: Marsvej 55 Sælger: Hedensted Kommune m.fl. Køber: Katrine Møller Clausen og Steffen Algreen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 25, Sebberup By, Løsning Beliggende: Saturnvej 51 Sælger: Erik Buhl Køber: Sussanne Thorsen og Jens Lindholm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 V m.fl., Bygholm Hgd., Hatting Beliggende: Østerlundvej 14 Sælger: Jimmi Nielsen Køber: Hors-

204 STATSTIDENDE 204 ens Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 DD, Dagnæs By, Tyrsted Beliggende: Bjerrevej 62 Sælger: Jean-Marc Lanoix m.fl. Køber: Tilde Josefine Ellebæk Kristensen og Dennis Lyngholm Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 12 N, Egebjerg By, Hansted, 11 Beliggende: Lykkeholmsvej 15 Sælger: Frost Holding Ejendomme A/S Køber: DKi Logistics A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 23 F, Rårup By, Rårup Beliggende: Smedegade 4 Sælger: Tommy Vingborg Andersen m.fl. Køber: Svend Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 25 V, Rårup By, Rårup Beliggende: Smedegade 4 Sælger: Tommy Vingborg Andersen m.fl. Køber: Svend Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 E, Soleskov By, Ø. Snede Beliggende: Troldhøjvej 5 Sælger: Thomas Knudsen Køber: Kurt Flemming Jensen og Helle Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 13 DD, Stensballe By, Vær Beliggende: Stensballe Strandvej 24B Sælger: Pernille Haargaard m.fl. Køber: Henrik Kragh-Madsen og Lissi Kragh-Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 Y, Stensballegård Hgd., Vær, lejl./anpart nr. 17 Beliggende: Rasmus Østerg. Have 6, 1 MF Sælger: BYG 27 ApS Køber: Lene Steinicke Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 7 FE, Torsted By, Torsted Beliggende: Hyldeblomsten 4 Sælger: Horsens Kommune Køber: Irene Bjeverskov og Jesper Mossin Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 215, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Ørestads Boulevard 57A, Sælger: Stefan Laszlofi Køber: Iben Ørneborg Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 3799, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Gerbrandsvej 24, ST 4 Sælger: Annette Reimers m.fl. Køber: Vagn Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 3987, Sundbyøster, København Beliggende: Holmbladsgade 136 Sælger: On The Spot A/S Køber: TDE.200 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 4503, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Øresunds Parkvej 9, 2 TV Sælger: Birthe Bille Worm Køber: Liselotte Klug Andersen og Thomas Caspersen Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 1323, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Holsteinsgade 21, 1 TV Sælger: Ann Miriam Kjaeldgaard Køber: Kamilla Heden Henningsen og Alistair Michael Asquith Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 1691, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Viborggade 40, 3 TH Sælger: Casper Santin Køber: Jens Erik Karlskov Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 3220, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Marstalsgade 19, ST TV Sælger: Erik Børge Christensen Køber: Vibeke Bertran Holm Oxenbøll og Carsten Reeh Oxenbøll Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 413, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Rosenvængets Alle 5, 3 Sælger: Camilla Christoffersen for 25% m.fl. Køber: Christina Munck Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 4370, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 14 Beliggende: Korsørgade 44, 1 TH Sælger: Bjarne Andersson Køber: Christoffer Leise Andersson Købesum: Ejd.værdi:

205 STATSTIDENDE 205 S Matrikel: 4783, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Bryggervangen 14, 3 TH Sælger: Troels Molzen Køber: Per Vagn Jensen og Marianne Clemensen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 4820, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 66 Beliggende: Rønnegade 14, 4 MF Sælger: Tune Vitnes Køber: Neser ApS Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 5704, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 33 Beliggende: Hamletsgade 30, 4 TH Sælger: Rass Bøge Skov m.fl. Køber: Helge Solberg Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 5947, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Baldersgade 1, 2 TH Sælger: Klaus Rune Andersen Køber: Miriam Frieden Bruguera og Antonio Segovia Silvestre Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 858, Udenbys Klædebo Kvarter, København Beliggende: A.L. Drewsens Vej 4 Sælger: Birgitte Haarder Køber: Mikkel Haarder Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Halmtorvet 29A, 1 TV Sælger: Halmtorvet 29 A/S Køber: Ulrik Dahl Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 1593, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Rejsbygade 8B, KL Sælger: Ejendomsselskabet Rejsbygade ApS Køber: Københavns Kommune Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 340, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 22 Beliggende: Halmtorvet 58, 4 TH Sælger: Jørgen Huno Rasmussen Køber: Anne Kirstine Korsgaard Rasmussen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 2194, Valby, København, lejl./anpart nr. 79 Beliggende: Ebbe Rodes Allé 4, 3 TV Sælger: K/S Brombærparken B Køber: Birthe Leth Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 3517, Vanløse, København Beliggende: Åbjergvej 5A Sælger: Birtha Rønde Køber: Boet efter Birtha Rønde Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3517, Vanløse, København Beliggende: Åbjergvej 5A Sælger: Birtha Rønde Køber: Inge Jensen og Mogens Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 1944, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 14 Beliggende: Peter Bangs Vej 229, ST TH Sælger: Martin Elleby Pedersen m.fl. Køber: Ali Ahamad Mohamed Al Tamimi Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Pakhusvej 2, 3. TH Sælger: Amerika Plads I ApS Køber: Pernille Sauer og Michael Christensen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 20 Beliggende: Pakhusvej 4, 1. TV Sælger: Amerika Plads I ApS Køber: Andreas Poul Cederholm Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 21 Beliggende: Pakhusvej 4, 1. TH Sælger: Amerika Plads I ApS Køber: Lise Andreasen og Henrik Andreasen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 36 Beliggende: Pakhusvej 6, 3. TV Sælger: Amerika Plads I ApS Køber: Kirsten Roed Nielsen og Ole Roed Nielsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S

206 STATSTIDENDE 206 Matrikel: 982, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 60 Beliggende: Pakhusvej 10, 2. TH Sælger: Amerika Plads I ApS Køber: Pernille Friis og Niels Friis Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 200, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 20 Beliggende: Ved Sønderport 22, 3 TH Sælger: Erik Andersen Køber: Jesper Reinholt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2790, Brønshøj, København Beliggende: Bækkeskovvej 49 Sælger: Lars Bech-Larsen for 75% m.fl. Køber: Anne Jensen og Morten Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 2843, Brønshøj, København, lejl./anpart nr. 27 Beliggende: Himmerlandsvej 29, 1 TV Sælger: Frank Fokking Christiansen m.fl. Køber: Katrine Guldager Petersen og Hans Buur Enevoldsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 8 BØ m.fl., Brønshøj, København Beliggende: Håbets Alle 10 Sælger: Bashir Ejendomsinvest ApS Køber: Rosengaard ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 623, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 78 Beliggende: David Balfours Gade 3, 3 TV Sælger: Christian Poulsen Køber: Dens APS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 325, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 141 Beliggende: C.F. Møllers Allé 18, 10 TH Sælger: Ørestad 4A P/S Køber: Egon Nielsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 2120, Husum, København Beliggende: Tryggevældevej 135 Sælger: Inge Løvenstein m.fl. Køber: Hanne Rolsted Jensen og Kim Werner Rolsted Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 2862, Husum, København, 129 Beliggende: 0 Sælger: Sissel Notkin m.fl. Køber: Mikael Lyng og Eva Helen Daran Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 647, Husum, København, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Dyssevænget 86 Sælger: Louise Haladyn m.fl. Køber: Charlotte Lund Pedersen og Tommy Junker Jakobsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 294, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 25 Beliggende: Sjælør Boulevard 28, 1 MF Sælger: Dorte Andersen Køber: Jeanette Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 120, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Badstuestræde 10A, 1 TH Sælger: Gunnar Kjems Køber: Hanne Balslev Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 124, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Badstuestræde 18D, 1 TV Sælger: JDM Badestuestræde A/S Køber: Anne Vejse Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Kompagnistræde 14D, 3 Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Kompagnistræde 14D, 4 Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Kompagnistræde 14C, KL Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Kompagnistræde 14C, ST TV Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi:

207 STATSTIDENDE 207 S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Kompagnistræde 14C, ST TH Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Kompagnistræde 14D, 1 Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 67, Snarens Kvarter, København, lejl./anpart nr. 9 Beliggende: Kompagnistræde 14D, 2 Sælger: Ejend.selsk. Kompagnistræde 14B ApS Køber: Ejendomssels. af 18. juni 1992 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1923, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Strandlodsvej 85, ST Sælger: Kaj Nielsen Køber: Folke Flateland Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 652, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Kongovej 35A, ST 15 Sælger: Björn Stefan Nilsson Køber: Jonas Sjøstedt Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 2177, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 30 Beliggende: Willemoesgade 23, 4 TV Sælger: Jytte Arntzen Rasmussen m.fl. Køber: Lykke Yakaboylu og Baris Yakaboylu Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 3863, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Jagtvej 7, 2 TV Sælger: Lise Sjelberg for 65% m.fl. Køber: Søren Jesper Meyer-Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3870, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Hesseløgade 4, 2 TV Sælger: Martin Hansen Engelbert-Petersen Køber: Kirsten Aggerholm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Herman Triers Plads 4, ST TV Sælger: PHS Invest ApS Køber: Kalle Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1125, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Tøndergade 12, 5 TV Sælger: Tøndergade ApS m.fl. Køber: Jonatan Spang Købesum: Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 1209, Udenbys Vester Kvarter, København Beliggende: Godsbanegade 14 Sælger: J C Christensen Køber: A/B Godsbanegade Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 407, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Istedgade 69, 2 Sælger: Carsten Lakner Køber: Lars Schmidt Hansen og Anja Koustrup Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 72 A, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 16 Beliggende: Viktoriagade 8D, 3 TV Sælger: Solveig Daugaard Køber: Clara Emilie Steensborg og Anders Ellegaard Wendt Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 1168, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 211 Beliggende: Nattergalevej 48, 1 TV Sælger: Michael Sylvester Saxtorph Køber: Martin Saxtorph Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 11 AP, Valby, København Beliggende: Trekronergade 57 Sælger: Ruth Schmidt Køber: Julie Pohlentz og Hjalte Jørgensen Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 1824, Valby, København, lejl./anpart nr. 39 Beliggende: Lauravej 19, 3 TH Sælger: Anette Bendixen Køber: Karina Smith Kjølby og Henrik Kjølby Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S

208 STATSTIDENDE 208 Matrikel: 184, Valby, København Beliggende: Gerdasgade 4 Sælger: Winnie Pertou Werborg 33% m.fl. Køber: Winnie Werborg Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 370, Vestervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 180 Beliggende: Vester Søgade 54, 3 TH Sælger: Katrine Mulvad Thomsen Køber: Jonas Stubkjær Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1839, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Vigerslevvej 258A, ST TV Sælger: Susanne M. Littau Køber: SUF Ejendom ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 AØ, Kåstrup, Kalundborg Jorder Beliggende: Stejlhøj Sælger: Kalundborg Kommune Køber: Morten Nielsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 14 A m.fl., Kåstrup, Kalundborg Jorder, 2 Beliggende: Kåstrup Holmevej 7A Sælger: Jens Bønlykke Olsen Køber: Gunner Dusinius Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 5 DÆ, Årby By, Årby Beliggende: Vangevej 4 Sælger: Henriette Kjærulff Køber: Jan Schønberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 AD, Egemarke Hgd., Føllenslev Beliggende: Birkebakken 12 Sælger: Ove Dantoft m.fl. Køber: Rikke Henegaard Jensen og Thomas Jensen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 6 DF m.fl., Havnsø By, Føllenslev Beliggende: Lyngstræde Sælger: Vesta Management A/S Køber: Andelsboligfor. Havnsø Kystpark 6 Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 CD, Kalundborg Markjorder Beliggende: Kastanievej 4 Sælger: Jørgen Helmer Hansen Køber: Vagn Lynge Jacobsen og Birthe Solveig Olsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 DP, Torpe By, Bregninge Beliggende: Eskebjergvej 81 Sælger: Mads Christian Andersen Køber: Mette Bernsdorf Kristjansen og Lars Bernsdorf Kristjansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 GØ, Avnsøgård Hgd., Avnsø, 1/2 Beliggende: Frederiksberg 5 Sælger: Glenn Rene Jensen Køber: Netti Mikaela Kindtler Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 20 CQ, Kjellerup By, Hørup Beliggende: Søndergade 44 Sælger: Børge Kristensen Mønster Køber: Carl V. Ginnerup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 DN, Almind By, Almind Beliggende: Egevænget 34 Sælger: Anne Marie Hansen m.fl. Køber: Jesper Burchardt Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 88, Bastrup By, Vamdrup Beliggende: Søndermarken 23 A, 6580 Vamdrup Sælger: Jette G. Kruse for sin halvdel m.fl. Køber: Kristian Bøcher Poulsen for halvdelen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 11 F m.fl., Bramdrup By, Nr. Bramdrup Beliggende: Kokbjerg Sælger: Kolding Kommune m.fl. Køber: Profilvej 34 Aps Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 BD, Lilballe By, Eltang Beliggende: Korsvej 2 Sælger: Applus Danmark A/S, CVR nr Køber: Würth Danmark A/S, CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 FS, Lunderskov By, Skanderup Beliggende: Vestergade 1 Sælger: Kolding Kommune Køber: Carsten Jacobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 DQ, Seest By, Seest Beliggende: Skovlundvej 35 Sælger: Lone Poulsen Køber: Diana Thomsen og Finn Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S

209 STATSTIDENDE 209 Matrikel: 14 G, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Beliggende: Sønderholmsvej 16 Sælger: Kuben Byg A/S Køber: Peter Stabel Petersen og Ellen M. Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2 EU, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Beliggende: Martsvænget 28 Sælger: Nils Elsborg Jensen Køber: Nils Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2 DU, Dalby By, Dalby Beliggende: Goldbækparken 40 Sælger: Skare Villa ApS Køber: Karen Margrethe Nielsen og Jens Meilandt Langdal Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 4 BM, Dalby By, Dalby Beliggende: Idyl Allé 13 Sælger: Finn Møller m.fl. Køber: Finn Møller 3/5 og Kirsten Orloff 2/5 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Bredgade 12C, 1 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Bredgade 12C, 1 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Bredgade 12D, 2 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 13 Beliggende: Bredgade 12C, 3 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 14 Beliggende: Bredgade 12C, 3 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Bredgade 12C, 4 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 16 Beliggende: Bredgade 12C, 4 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 17 Beliggende: Bredgade 12D, 1 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Bredgade 12D, 1 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Bredgade 12D, 2 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Bredgade 12, 2 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 20 Beliggende: Bredgade 12D, 3 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 21 Beliggende: Bredgade 12D, 3 Sælger: Ejendoms-

210 STATSTIDENDE 210 selskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 22 Beliggende: Bredgade 12D, 3 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 23 Beliggende: Bredgade 12D, 4 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 24 Beliggende: Bredgade 12D, 4 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 25 Beliggende: Bredgade 14A Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 26 Beliggende: Bredgade 14B Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Bredgade 12A, 2 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Bredgade 12A, 2 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Bredgade 12A, 3 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Bredgade 12A, 3 Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Bredgade 12B Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Bredgade 12C, ST Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 330 B, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 9 Beliggende: Bredgade 12C, ST Sælger: Ejendomsselskabet Holger ApS m.fl. Køber: Elmehaven ApS, CVR-nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 34 FV, Kolding Markjorder 1. Afd., lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Agtrupvej 52, 1 TH Sælger: Jette Aggerholm Heltborg Køber: Maiken Lillelund Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 MA, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Beliggende: Julivænget 19 Sælger: Gert Vindeløv Larsen Køber: Kirsten Solgaard Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 GX, Harte By, Harte Beliggende: Højgårdshaven 49 Sælger: Mette Lindekilde Eskildsen m.fl. Køber: Stephan Lorenzen og Aneta K. Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 ED, Harte By, Harte Beliggende: Bernhardpasset 4 Sælger: Kaj Verner Bech Køber: S. Petersen ApS, og CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 543, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Agtrupvej 23, 2 Sælger: Tue Knudsen Køber: Torben Hansen

211 STATSTIDENDE 211 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 927, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Kongebrogade 46 A, 1. sal Sælger: Kristian Frellsen Køber: Kristian Malvang Frellsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 930, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Hollændervej 23, 1, Kolding Sælger: Kurt Skovsgaard Køber: Rasmus Skovsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 11 AB, Kolding Markjorder 1. Afd. Beliggende: Nellikevej 42 Sælger: Christa Lindahl Jacobsen Køber: Christa Lindahl Jacobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 402, Kolding Markjorder 3. Afd. Beliggende: Immanuelsvej 20 Sælger: Ane Friis Køber: Jørgen Kamstrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 646 B, Kolding Markjorder 3. Afd., ½ Beliggende: Dreyersvej 32 Sælger: Jørgen Kamstrup Køber: Ane Brøbech Friis Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 KO, Lunderskov By, Skanderup Beliggende: Storegade 29 Sælger: Lillian Hansen m.fl. Køber: Inger-Lisbeth Christensen og Kaj Erik Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 CS, Rådvad By, Harte Beliggende: Lykkevænget 12 Sælger: Ejendomsselskabet Lykkevænget ApS Køber: Anne-Mette Andresen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 53 A m.fl., Ødis By, Ødis Beliggende: Fløjbjergvej 26 Sælger: Johannes Thomsen Højsager Køber: Anna Kathrine Højsager Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 103 B, Agtrup By, Sdr. Bjert Beliggende: Gammelgårdsvej 2 Sælger: Lisbeth Rosholm Prehn- Mehlsen Køber: Morten Storm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 98 D, Agtrup By, Sdr. Bjert Beliggende: Nørrevænget 5 Sælger: Preben Thomsen Køber: Malene Bach Petersen 2/3 og Flemming Cilius Petersen 1/3 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 C, Almind By, Almind Beliggende: Møsvråvej 27 Sælger: Sten Asmus Schmidt Køber: Sten Asmus Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 DS, Almind By, Almind, ½ Beliggende: Egevænget 39 Sælger: skifteretsattest som adkomst Køber: Gitte Bøgh Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 15 Æ, Kolding Markjorder 1. Afd. Beliggende: Anemonevej 10 Sælger: Gunna Villumsen Køber: Boet efter Gunna Villumsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 15 Æ, Kolding Markjorder 1. Afd. Beliggende: Anemonevej 10 Sælger: Gunna Villumsen Køber: Tina Jensen og Luis De Leon Tejera Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 562, Kolding Markjorder 3. Afd. Beliggende: Piledamsvej 62 Sælger: Kurt Eskildsen Køber: Dann Emborg og Christina Søsted Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 5 A m.fl., Lunderskov By, Skanderup Beliggende: Østergade 11 Sælger: Arne Dam Mortensen Køber: Lotte Petersen og Brian Birk Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 GV, Nagbøl By, Skanderup Beliggende: Åparken 14 Sælger: Tina Jacobsen m.fl. Køber: Trine Klinge og Nicolai Lund Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 14 P m.fl., Nagbøl By, Skanderup Beliggende: Koldingvej 56B Sælger: Lunderskov Entreprenør- og Vognmands- Køber: Poul Erik Rytter Købesum: 0 Ejd.værdi: 0

212 STATSTIDENDE 212 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 EZ m.fl., Nr. Bjert By, Nr. Bjert, 12 Beliggende: - Sælger: Danske Boliger ApS Køber: Jan Skjøtt Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 EZ m.fl., Nr. Bjert By, Nr. Bjert, 11 Beliggende: - Sælger: Danske Boliger ApS Køber: Lis Kruse Nørggard og Hans Christian Nørgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 EZ m.fl., Nr. Bjert By, Nr. Bjert, 8 Beliggende: - Sælger: Danske Boliger ApS Køber: Ulrik Klindt Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 D, Seest By, Seest Beliggende: Bredevej 15 Sælger: Lotte Vittrup Wadowski m.fl. Køber: Sigrun Sigurjonsdottir og Sverrir Thor Sævarsson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 G, Seest By, Seest Beliggende: Bredevej 15 Sælger: Lotte Vittrup Wadowski m.fl. Køber: Sigrun Sigurjonsdottir og Sverrir Thor Sævarsson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 BQ, Vonsild By, Vonsild Beliggende: Vonsild Sælger: J S S Invest ApS Reg nr m.fl. Køber: J.S.S. Development ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 BN, Vonsild By, Vonsild Beliggende: Søholm 3 Sælger: Søholm Kolding A/S Køber: Stine Fyhn Heinze og Mikael Heinze Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 73 C, Skælskør Overdrev Beliggende: Kobækvej 52 Sælger: Kenneth Pedersen Køber: Anette Buurgaard Jensen og Lars Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 90 C, Korsør Markjorder Beliggende: Møllebjergvej 47 Sælger: John Boysen Andersen Køber: Inge Rosa Solvejg Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 155 T, Skælskør Bygrunde Beliggende: Carl Medingsvej 32 Sælger: Claus Handberg Andersen Køber: Dennis Pedersen og Micha Skovgaard Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 L, Dronninggård, Ny Holte, lejl./anpart nr. 47 Beliggende: Sofievej 10, 2 TV Sælger: Mirjam Lollike m.fl. Køber: Lars Allan Hjelm Maan og Janni Vester Lassen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 A m.fl., Jægersborg Dyrehave, Taarbæk Beliggende: Dyrehaven 1 Sælger: Statskassen Skovstyrelsen m.fl. Køber: Stephanie Dahl, Steva I/S og Vanessa Dahl, Steva I/S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 62 A m.fl., Nærum By, Nærum, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Egebækvej 169 Sælger: Kirsten Wilken m.fl. Køber: Birthe Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 8 MZ, Virum By, Sorgenfri Beliggende: Kvædevej 83 Sælger: Elin Elisabeth Wagner Larsen Køber: Susie Vogt Poulsen og Thomas Vogt Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 6 EV, Virum By, Virum, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Cedervænget 27, ST TV Sælger: Thomas Andresen m.fl. Køber: Pia Lagard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 18 X, Gassum By, Gassum Beliggende: Vangen 7 Sælger: Randers Kommune Køber: Lene Gregersen og Karl Esben Nielsen Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 12 EØ, Rørbæk By, Sakskøbing Beliggende: Rosengården 110 Sælger: Lars Christian Larsen Køber: Erling Olsen og Margit Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Torslunde By, Torslunde Beliggende: Torslundevej 55 Sælger: Fogeden i Nykøbing F. Køber: Teca A/S Købesum: 0 Ejd.værdi:

213 STATSTIDENDE 213 S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 5 R, V. Tirsted By, Tirsted Beliggende: Hollevej 4A Sælger: Ulla Birthe Poulsen Køber: Johnny Ove Hansson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 A m.fl., Revshale By, Maribo, 2A Beliggende: Refshale Byvej 22A Sælger: Maribo Kommune Køber: Golfklubben Maribo Sø Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 403, Nakskov Bygrunde Beliggende: Kattesundet 24 Sælger: Kurt Henning Ib Rasmussen Køber: Britt Langgaard Ekstrand og Michael Langgaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 10 AØ, Nakskov Markjorder Beliggende: Svingelsvej 41 Sælger: Birgitte Møller Wikke m.fl. Køber: Jimmie Pinarbasi og Mia Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 5 AB, Rårup By, Vestenskov Beliggende: Rårupvænget 2 Sælger: Retten i Nykøbing F. Køber: Sabrina With Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 8 B, Rårup By, Vestenskov Beliggende: Fredsholms Alle 2 Sælger: Maryanne Skailand Køber: Elise Ramsløg og Gerd Stuber Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 14 X, Farsø By, Farsø Beliggende: Johs. Nielsens Vej 18 Sælger: John Holst Haubro Køber: Inge Birte Bloch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 10 A m.fl., Fovlum By, Fovlum, 2 Beliggende: Dammergårdsvej 79 Sælger: Børge Kristensen Køber: Bjarne Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 BQ, Ulstrup By, Ulstrup Beliggende: Jasminvej 10 Sælger: Ella Larsen Køber: Kittie Borup Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AG, Farsø By, Farsø Beliggende: Ibisvej 29 Sælger: Jimi Mogensen Køber: Erling Hess-Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 SÆ, Ll. Sjørup By, Flejsborg Beliggende: Golfsvinget 233 Sælger: Bente Rynning Køber: Jytte Bengtson og Steen Meier Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 N, Nibe Markjorder Beliggende: Lundevej 20 Sælger: Kuben Byg A/S Køber: Poul Erik Marcussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 7 T, Stenildvad Gde., Aars Beliggende: Stenildhøjdalen 35 Sælger: Marlene Skjellerup m.fl. Køber: Vesthimmerlands Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 F, Ullits By, Ullits Beliggende: Tinghusvej 14 Sælger: Heini Bøgelund Andersen Køber: Michael Rønnow Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 CU, Østrup By, Vognsild Beliggende: Nørregade 30 Sælger: Michael Vestergaard Køber: Bodil Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Bjørnstrup By, Gundersted Beliggende: Bjørnstrupvej 55 Sælger: Birgith Pedersen Køber: Ole Skovbøll Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 AD, Farsø By, Farsø Beliggende: Thit Jensens Vej 23 Sælger: Specialarbejderforbundet I Danmark Køber: Sussie Andreasen og Niels Christian Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 R m.fl., Farsø By, Farsø Beliggende: Gormsvej 1 Sælger: Vesthimmerlands Kommune Køber: Brian Haldrup og Camilla Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den

214 STATSTIDENDE 214 Matrikel: 1 A, Farsø By, Farsø Beliggende: Vestbyen 34 Sælger: Leif Gregersen Køber: Palle Gregersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 X m.fl., Grønnerup, Strandby Beliggende: Grønnerupvej 103 Sælger: Hans Christian Klejs Hansen m.fl. Køber: Jozef Antonius Maria Robben Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 F, St. Ajstrup By, St. Ajstrup Beliggende: St.Ajstrupvej 46 Sælger: Kjeld Nyholm Munch Nielsen Køber: Boet efter Kjeld N.M. Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 F, St. Ajstrup By, St. Ajstrup Beliggende: St.Ajstrupvej 46 Sælger: Boet efter Kjeld N. M. Nielsen Køber: Michael Bang Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 15 A m.fl., Ullits By, Ullits Beliggende: Ullitshøjvej 114 Sælger: Inger Kristine Nielsen Køber: Kurt Friis Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 GX, Aars By, Aars Beliggende: Hjortkjærsvej 26 Sælger: Tommy Hedehus Køber: Aalestrup Elektro ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 CT, Farsø By, Farsø Beliggende: Mortensgade 8 Sælger: Kiki Holm Hansen m.fl. Køber: Pia Olesen og Klaus Søren Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 BX, Grydsted By, Vokslev Beliggende: Solhøj 56 Sælger: David Michael Kaspersen Køber: Trine Wagner Kaspersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 P m.fl., Kyø Hgd., St. Ajstrup Beliggende: Kyømarksvej 7 Sælger: Skifteretten Køber: Boet efter Thomas Bang Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 P m.fl., Kyø Hgd., St. Ajstrup Beliggende: Kyømarksvej 7 Sælger: Boet efter Thomas Christian Bang Køber: Ejgil Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 AD, Myrhøj By, Strandby Beliggende: Granvænget 8 Sælger: Grete Lisbeth Henriksen Køber: Peter Viggo Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 7 O, Svingelbjerg By, Svingelbjerg Beliggende: Hestbækvej 253 Sælger: Bonnik Norman Christensen Køber: Niels Jørgen Nør Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 CÆ, Aars By, Aars Beliggende: Markvænget 7 Sælger: Torben Poulsen og Poul Poulsen Aars m.fl. Køber: Michael Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AX, Gelstrup By, Vokslev Beliggende: Skalhøje 39 Sælger: Nibe Entrepenør og Transport A/S Køber: Rikke Neumann Andersen og Kian Ankjær Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 VL, Ll. Sjørup By, Flejsborg Beliggende: Golfsvinget 297 Sælger: Johnny Kokholm m.fl. Køber: Thomas Jensen og Vibeke Høgh Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 M, Østrup By, Vognsild Beliggende: Sdr Stadionvej 4 Sælger: Jesper Bak Simonsen Køber: Jesper Bak Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 AN, Aars By, Aars Beliggende: Højvang 9B Sælger: Per Hyldal Mølgaard 50% Køber: Charlotte Frederiksen 50% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 BP, Dybvad Mølle, Aars Beliggende: Oustrupvej 9 Sælger: Laila Henriksen Køber: Ole Andeasen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 H, Ejdrup By, Ejdrup Beliggende: Louisendalvej 17 Sælger: Carl Ernst Nielsen Køber: Bente Juel Kristensen og Hans Otto Kristensen

215 STATSTIDENDE 215 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 FM, Farsø By, Farsø Beliggende: Østergade 29 Sælger: Hans Henrik Mark m.fl. Køber: Elly Tollestrup Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AR, Hole By, Lovns Beliggende: Illerisørevej 44 Sælger: Rye Rasmussen Køber: Allan Peter Handberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 EP, Nibe Markjorder Beliggende: Rosenparken 21 Sælger: Per Ole Elefsen Køber: Bente Landgrebe Elefsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 EP, Nibe Markjorder Beliggende: Rosenparken 21 Sælger: Bente Landgrebe Elefsen Køber: Rasmus Kristian Elefsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 AC, Kettinge By, Kettinge Beliggende: Kettingevej 29 Sælger: Helle Kjep Jakobsen m.fl. Køber: Helle Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 54 B m.fl., Nr. Vedby By, Nr. Vedby Beliggende: Nyskolevej 28 Sælger: Boet efter Jens A. Søndergaard-Jensen Køber: Sigrid Marie Kristine Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 54 B m.fl., Nr. Vedby By, Nr. Vedby Beliggende: Nyskolevej 28 Sælger: Sigrid Marie Kristine Jensen Køber: Torben Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 EH, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Annebergparken 21, 1 TV Sælger: Peter Damborg Køber: Birgit Palludan og Bent Helge Hansen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 U, Asnæs By, Asnæs Beliggende: Bobjergvej 17 Sælger: Asnæs Sogneråd Køber: Dennis Pøhl- Christensen, Johnny Pøhl og Christensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 AZ, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Beliggende: Bøsserup Vænge 13 Sælger: Erik Christensen Køber: Lillian Christenen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 AZ, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Beliggende: Bøsserup Vænge 13 Sælger: Erik Christensen m.fl. Køber: Majbrit Kjær Hansen og Benny Buch Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 AB, Hønsinge By, Vig Beliggende: Agerleddet 15 Sælger: Henning Tommy Jensen Køber: Inge Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 Z, Klint By, Højby Beliggende: Nybovej 16 Sælger: Boet efter Bent Rudolf Hansen Køber: Bithe Zahle Thyregod Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 32 I, Veddinge By, Fårevejle Beliggende: Enebakken 30 Sælger: Anders Svarre m.fl. Køber: Morten Svarre og Peter Svarre m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 V, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder Beliggende: Egebjergvej 123 Sælger: Henrik Reimer Køber: Henrik Reimer Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 E, Fårevejle By, Fårevejle Beliggende: Vinkelvej 13 Sælger: Christian Sigurd Christensen Køber: boet efter Christian Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 E, Fårevejle By, Fårevejle Beliggende: Vinkelvej 13 Sælger: Christian Sigurd Christensen m.fl. Køber: Lasse Flemming Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 DG, Gudmindrup By, Højby Sælger: Allan Nielsen Køber: Dorte Kristensen Købesum: Ejd.værdi: 0

216 STATSTIDENDE 216 S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 AN, Højby By, Højby, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Mellemvangen 2B Sælger: Troldepladsen A/S Køber: Jette Echberg Petersen og Poul Echberg Petersen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 13 BÆ, Højby By, Højby Beliggende: Fløjtevej 3 Sælger: Byggefirmaet Per Johansen ApS Køber: Lisbeth Øbo Willumsen og Jens Christian Øbo Willumsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 U, Højby By, Højby Beliggende: Gisselfeldvej 9 Sælger: Jørgen Erik Sørensen m.fl. Køber: Anne Bøgh Faber og Jesper Chetronoch Faber Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 U, Højby By, Højby Beliggende: Gisselfeldvej 9 Sælger: Jørgen Erik Sørensen Køber: Rita Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 16 GD, Hønsinge By, Vig Beliggende: Nørregårdsvej 15 Sælger: Bente Overgård Christiansen Køber: Lone Uhlmann Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 17 CO, Høve By, Asnæs Beliggende: Blomstervænget 82 Sælger: Dorthe Ebbe Køber: boet efter Dorthe Ebbe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 17 CO, Høve By, Asnæs Beliggende: Blomstervænget 82 Sælger: Dorthe Ebbe m.fl. Køber: Inge Dahl Overgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 F, Skippinge By, Vallekilde Beliggende: Starreklintevej 11 Sælger: Harry Immanuel Bache Barsvig Køber: Birthe Larsen og Peter Møller Larsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 BI, Svinninge By, Nr. Asmindrup Beliggende: Solvænget 13 Sælger: Carl August Friedrichsen Køber: Irene Louise Grøndahl Friedrichsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 BK, Svinninge By, Nr. Asmindrup Beliggende: Solvænget 11 Sælger: Carl August Friedrichsen Køber: Irene Louise Grøndahl Friedrichsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 15 D, Vig By, Vig Beliggende: Gl Nykøbingvej 37 Sælger: Keld Jensen Køber: Paw Gaarde Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 21 CV, Asnæs By, Asnæs Beliggende: Mellemvangen 3 Sælger: Kurt Petersen Køber: Gitte Brodersen og Michael Brodersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 CT, Klint By, Højby Beliggende: Lars Krandsvej 4 Sælger: Thøger Brogaard Køber: Boet efter Thøger Brogaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 CT, Klint By, Højby Beliggende: Lars Krandsvej 4 Sælger: Thøger Brogaard m.fl. Køber: Kirsten Sandberg Weber Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 DG, Ordrup By, Fårevejle Beliggende: Truntestien 12 Sælger: Anker Hertz Køber: Birte Knutsson Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 SA, Ordrup By, Fårevejle Beliggende: Hyrehøjvej 10 Sælger: Verner K Henriksen m.fl. Køber: Lise Gilså 75% og Jørgen Kelp Henriksen 25% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 DY, Ordrup By, Fårevejle Beliggende: Sejerøvej 35 Sælger: Ebbe Foyn Iversen m.fl. Køber: Ebbe Foyn Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 8 CN, Overby By, Odden Beliggende: Hegnsvej 21 Sælger: Steen Nørhave Køber: Inga Nørhave Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den

217 STATSTIDENDE 217 Matrikel: 41 B m.fl., Rørvig By, Rørvig Beliggende: Rørvig Kirkevej 23 Sælger: Michael Hjortbøl Køber: Birgit Christiansen og Einar Olsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 13 CZ, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Lyøvej 11 Sælger: boet efter Grethe O.Hanefeld Hansen Køber: boet efter Grethe O. Hanefeld Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 13 CZ, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Lyøvej 11 Sælger: boet efter Grethe O. Hanefeld Hansen Køber: Lars Bruun Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 AQ, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Odensevej 120, ST TV Sælger: boet efter Knud Willy Nielsen Køber: boet efter Knud Willy Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 AQ, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Odensevej 120, ST TV Sælger: boet efter Knud Willy Nielsen Køber: Martin Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 C, Glumsø By, Glumsø Beliggende: Bavelsevej 25 Sælger: Mette Lund Lidsmoes m.fl. Køber: Line Schou og Kjeld Jespersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 110 BF, Næstved Markjorder Beliggende: Ved Kilden 5 Sælger: Boet efter Frode Jernbjerg Johansen Køber: Boet efter Frode Jernbjerg Johansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 110 BF, Næstved Markjorder Beliggende: Ved Kilden 5 Sælger: Boet efter Frode Jernbjerg Johansen Køber: Mads Nielsen og Janni Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 AO, Næstved Markjorder Beliggende: Alfehøjen 20 Sælger: Lene Birgitte Christrup m.fl. Køber: Marianne Kromann Andersen og Knud Erik Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 LN, Pederstrup By, Mogenstrup Beliggende: Stejlehøjen 146 Sælger: Fladså Kommune Køber: Rexen & Hoff Huse ApS og Cvr nr Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 DN, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Trekanten 57 Sælger: Karina Peitersen Køber: Hanne Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 FØ, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Rolighedsvej 96 Sælger: Boet efter Erik Pultz Lund Køber: Boet efter Erik Pultz Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 FØ, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Rolighedsvej 96 Sælger: Boet efter Erik Pultz Lund Køber: Tanja Schwartzbach og Jesper Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 C m.fl., Dyrlev By, Beldringe Beliggende: Hovedvejen 130 Sælger: Malene Skov Stolborg Køber: Dyrlev-Hastrup Skov A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 NO, Holsted By, Herlufsholm, 2 Beliggende: Lillevang 4 Sælger: Lene Hanne Rasmussen m.fl. Køber: Carsten Dahlstrøm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 HU, Vridsløse By, Herlufsholm Beliggende: Meteorvej 4A Sælger: Søren Lose m.fl. Køber: Steen Douglas Bruun Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 EY, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 123 Beliggende: Bogensevej 25, ST 303 Sælger: boet efter Tonny Ejnar Kirkebække Køber: boet efter Tonny Ejnar Kirkebække Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 EY, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 123 Beliggende: Bogensevej 25, ST 303 Sælger: boet efter Tonny Ejnar Kirkebække Køber: Pia Susanne Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi:

218 STATSTIDENDE 218 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 GT, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Parkvej 2, 2 TV Sælger: John Dreibøl m.fl. Køber: Tonni Hansen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 BC, Fensmark By, Fensmark Beliggende: Næstvedvej 24A Sælger: Thomas Pedersen Køber: Jørgen Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 AP m.fl., Hyllinge By, Hyllinge, ½ Beliggende: Nørregade 18 Sælger: Birgit Hennecke Petersen Køber: Bent Ryttersgaard Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 EB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Beliggende: Jeppe Åkjærs Vej 10 Sælger: boet efter Otto Bernhardt Clausen Køber: Jesper Freund-Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 AB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Beliggende: Chr Winthers Vej 91 Sælger: boet efter Leif Erik Larsen Køber: Christine Marie Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 100, Næstved Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Torvestræde 17 Sælger: Axxell Invest ApS m.fl. Køber: E/A Gøyernes Gaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 100, Næstved Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Torvestræde 15, 1 TH Sælger: Axxell Invest ApS m.fl. Køber: E/A Gøyernes Gaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 251 A, Næstved Bygrunde Beliggende: Grønnegade 37 Sælger: Axxell Invest ApS m.fl. Køber: E/A Gøyernes Gaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 88 D, Næstved Bygrunde Beliggende: Jernbanegade 5 Sælger: Axxell Invest ApS m.fl. Køber: E/A Gøyernes Gaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 BU, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Odinsvej 14, 2 TV Sælger: Peter Holmstrand Køber: Mads Kristiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 Q, Skibinge By, Skibinge Beliggende: Værkstedsvej 10 Sælger: Niels Peter Jensen Køber: Mogens Albrechtsen ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 32, Hjartbro, Bevtoft Beliggende: Hjartbro Skovvej 9 Sælger: Michael Rask Køber: Marijane Sandal og Jens Aksel Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 633, Hygum, Sdr. Hygum Beliggende: Vesterkær 1B Sælger: KOF & SYDVESTJYSK ANDEL A.M.B.A. Køber: Ole Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 677 A, Skodborg Ejerlav, Skodborg Beliggende: Gilbjergvej 9 Sælger: Mette Thomasberg Andersen m.fl. Køber: Anette Marina Sejrup Christensen og Kurt Nybo Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 3 KL, Rødovre By, Hendriksholm, lejl./anpart nr. 16 Beliggende: Damparken 36, 1 TH Sælger: A/S Damlunden II Køber: Jesper Christensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 4 GM, Rødovre By, Hendriksholm Beliggende: Damhusdalen 39B Sælger: Henrik Borg Møller Køber: Henrik August Halborg Sørensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 14 PØ, Rødovre By, Grøndalslund Beliggende: Kamstrupvej 113 Sælger: Gitte Hannibal Lohmann m.fl. Køber: Annette Tidsvilde og Peter Tidsvilde Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 15 OA, Rødovre By, Grøndalslund Beliggende: Jyllingevej 285 Sælger: Allan Kølbæk Thomsen

219 STATSTIDENDE 219 Køber: Natascha Glerup Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 11 FR, Rødovre By, Rødovre, lejl./anpart nr. 34 Beliggende: Rødovre Parkvej 307, 1 Sælger: Anita Vind Petersen m.fl. Køber: Carina Vind Petersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 13 BB, Hadbjerg By, Hadbjerg, 7 Beliggende: d Sælger: Textil Print ApS Køber: Søren Gade Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Randers den Matrikel: 1 E, Hagsholm Hgd., Houlbjerg, ½ Beliggende: Tværvej 6 Sælger: Jette Revsbeck Køber: Martin Veigaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 14 E, Houlbjerg By, Houlbjerg Beliggende: Hammelvej 221 Sælger: Fogden ved Retten i Randers Køber: Ejendomsselskabet Chr.d.IV A/S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 14 T, Houlbjerg By, Houlbjerg Beliggende: Hammelvej 221 Sælger: Fogden ved Retten i Randers Køber: Ejendomsselskabet Chr.d.IV A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 110 F, Kristrup By, Kristrup, lejl./anpart nr. 32 Beliggende: Grenåvej 4, 2 TV Sælger: Ejendomsanpartsselskabet Tronborg Køber: Joy Aninaat Gabrielsen Larsen og Mikkel Beider Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 47 Y, Langkastrup By, Virring Beliggende: Koglevej 32 Sælger: Randers Kommune Køber: Gitte Margrethe Møller og Per Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Randers den Matrikel: 19 GD, Langå By, Langå Beliggende: Parkstien 12 Sælger: Uffe Boesen Køber: Anders Boesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 424 B, Randers Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Jernbanegade 10, 2 Sælger: Anders Damborg Rasmussen Køber: Hanna Marie Damborg Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 118 D, Randers Markjorder, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Lathyrusvej 4, 1 TH Sælger: Kirsten Margit Albrechtsen Køber: Peter Lykke Revsbæk Sønderbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 118 D, Randers Markjorder, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Lathyrusvej 4, 1 TH Sælger: Kirsten Margit Albrechtsen Køber: Peter Lykke Revsbæk Sønderbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 95 AF, Randers Markjorder Beliggende: Hørhaven 38 Sælger: Esben Daugaard-Jensen Køber: Caspar Thrane Leth og Kristina Scheel Leth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 14 AT, Romalt By, Kristrup Beliggende: Palmelunden 25 Sælger: Bodil Frigg Bernth Schacksen m.fl. Køber: Gitte Raahauge og Henrik Krarup Stefansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Randers den Matrikel: 14 Y, Voldum By, Voldum Beliggende: Østervænget 16 Sælger: Ulrik Brask-Madsen Køber: Rolf Lysegaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 18 BK, Ribe Ladegård, Ribe Jorder Beliggende: Stadionvej 10 Sælger: Lene Kjældgaard Pedersen m.fl. Køber: Vibeke Thysen Christensen og Kim Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 11 EY, Tømmerby By, Bramming Beliggende: Kirkegade 5B Sælger: Henriette Thrane Køber: Lars Thrane Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 16 B, Bur By, Bur Beliggende: Burvej Sælger: Abel Husted Køber: Lars Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 14 AQ, Husby By, Husby Beliggende: Kornbjergvej 25, 6990 Ulfborg Sælger: Aksel Gade Hansen Køber: Ole Sørensen og Tom Østberg

220 STATSTIDENDE 220 Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 5 F, Klitengene, Sdr. Nissum Beliggende: Fuglevænget 46 Sælger: Villi Jensen Søndergaard Køber: Svend Åge Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 18 A m.fl., Nørby, Ringkøbing Jorder, 124 Beliggende: Ndr Ringvej 2B Sælger: Ringkøbing- Skjern Kommune Køber: Morten villumsen og Kirsten Højris Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 61 BF, Ringkøbing Markjorder Beliggende: Egevej 4 Sælger: Finn Nielsen Køber: Susanne Rystok og Jakob Bisgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 58 C, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Beliggende: Sdr Fjandvej 36 Sælger: H.H. Byg ApS Køber: Erik Lindstrøm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 84 Z, Strandgårde, Holmsland Klit Beliggende: Præstestien 6 Sælger: Skifteretatt. som adkomst for Køber: Boet efter Jens Christian Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 84 Z, Strandgårde, Holmsland Klit Beliggende: Præstestien 6 Sælger: Boet efter Jens Christian Nielsen Køber: Rita Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 G, Sigersted By, Sigersted Beliggende: Sorøvej 189 Sælger: Jeanet S. Jensen m.fl. Køber: Marie Lidbjerg og Anders Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 52 E, Sigersted By, Sigersted Beliggende: Englerupvej 143 Sælger: boet efter Per Engell Larsen Køber: Karen Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 A m.fl., Skellerød By, Sigersted Beliggende: Høm Møllevej 30 Sælger: Niels Peter Nielsen Køber: Kasper Ardahl Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 24 C, Skuderløse By, Teestrup Beliggende: Skuderløse Indelukke 10 Sælger: Torben Dalskov Køber: Haslev Autoophug ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 28 A, Skuderløse By, Teestrup Beliggende: Skuderløse Indelukke 12 Sælger: Fogedretten i Næstved Køber: Carsten Bøje Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 5 CE, Terslev By, Terslev Beliggende: Ternesøvej 5 Sælger: Rikke Andersen m.fl. Køber: Lisbeth Jørgensen og Jan-Ulrich Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 AX, Troelstrup By, Haslev Beliggende: CarlJ. Ulrichs Vænge 7 Sælger: O.C.Huset A/S Køber: Marlene Pietrowski og Thomas Sievers Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 4 BÆ, Troelstrup By, Haslev Beliggende: Rosenvænget 7 Sælger: Annette Birch Nielsen m.fl. Køber: Kristian Egelund Rosengaard og Flemming Poul Rosengaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 12 AK, Benløse By, Benløse, 1/2 Beliggende: Sandagervej 6 Sælger: Karina Nielsen Køber: Brian Toft Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 CG, Benløse By, Benløse Beliggende: Højen 96 Sælger: NCC Énfamiliehuse A/S Køber: Karina Hartmann og Thomas Hartmann Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 18 F, Kværkeby By, Kværkeby Beliggende: Kværkebyvej 58 Sælger: Rogedretten i Roskilde Køber: Poul Erik Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 61 F, Ringsted Markjorder, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Teglovnsvej 27, 1 TV Sælger: Correll Ejendomme A/S Køber: Pia Annemone Bjarnov og Tommy Søren

221 STATSTIDENDE 221 Brostrøm Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 46 A, Jystrup By, Jystrup Beliggende: Jystrup Bygade 1 Sælger: boet efter Gudrun Alvilda Mortensen Køber: boet efter Gudrun Alvilda Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 46 A, Jystrup By, Jystrup Beliggende: Jystrup Bygade 1 Sælger: boet efter Gudrun Alvilda Mortensen Køber: Alison Norminton og Lars Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 A m.fl., Ørsted By, Ørsted Beliggende: Ørsted Bygade 5 Sælger: Tine Boris Olsen Køber: Jens Steen Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BÆ, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Rådalsvej 8 Sælger: Ketty Sillesen Køber: Kaj Sillesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 AR, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Hasselvej 13 Sælger: Diane Elisabeth Nygaard Hansen Køber: John Warni Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 38 FY, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Engstien 6 Sælger: Ellen Margrethe Busk Køber: Kenneth Wekin Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 IY, Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup Beliggende: Bygmarken 22 Sælger: Finn Christensen Køber: Suzanne Crooy Kristensen og Niels Crooy Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 50 P, Klostermarken, Roskilde Jorder Beliggende: Fugledalen 8 Sælger: Nicoline Lyngaa m.fl. Køber: Christina Gjørtsvang og Frederik Bruun Fonnesbech Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 U, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge Beliggende: Stendyssen 16 Sælger: Flemming Dinesen Køber: Boet efter Flemming Dinesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 U, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge Beliggende: Stendyssen 16 Sælger: Boet efter Flemming Dinesen Køber: Nina Dinesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 CM, Mosede By, Karlslunde Beliggende: Annasvej 19 Sælger: Per Koch Køber: Michael Barlev og Maria Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 S, Nymarken, Roskilde Jorder Beliggende: Hedemøllevænget 11 Sælger: Mira Helena Bergkvist Køber: Helle Raaberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 DB, Osted By, Osted Beliggende: Alfarvejen 17 Sælger: Ove Kjeldsen Køber: Åse Kirsten Kragh Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 DB, Osted By, Osted Beliggende: Alfarvejen 17 Sælger: Åse Kirsten Kragh Jensen Køber: Tanja Heidi Sonne Lieb og Dennis Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 775 A, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Frederiksborgvej 38A, 2 4 Sælger: Charlotte Max Køber: Connie G. Bekker Liljenberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 T, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Beliggende: Vestergade 38 Sælger: Magnus Blak, Peder Blak, m.fl. Køber: 4 B Ejendomme A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 123 BH m.fl., St. Hede, Roskilde Jorder Beliggende: Jernaldermarken 25 Sælger: Roskilde Kommune Køber: Karsten Erling Jensen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 BZ, Ulvemose, Havdrup Beliggende: Kildemarken 46 Sælger: Sandra Moll Køber: Cindie Reinholdt Munch og Jesper John

222 STATSTIDENDE 222 Munch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BN, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 67 Beliggende: Ejboparken 15, 1 TH Sælger: Anja Ringhus Petersen m.fl. Køber: Gülsah Öztürk og Ferhat Öztürk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 CÆ, Vindinge By, Vindinge Beliggende: Havremarken 6 Sælger: Susan Nielsen Køber: Rudi Eiliff Almann Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 200, Ærøskøbing Bygrunde Beliggende: Vestergade 39 Sælger: Grethe Mumm Christensen Køber: Astrid Korsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 29 F, Dunkær By, Rise Beliggende: Østermarksvej 25 Sælger: Caroline Venia Nielsen Køber: Birgit Skjoldborg Buhr og Henrik Schrøder Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 11 D m.fl., Illebølle By, Lindelse Beliggende: Illebøllevej 42 Sælger: Hans Julius Hansen Køber: Claus Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 17 AF, Skiften Ejerlav, Hou Beliggende: Bastemosevej 8 Sælger: Boet efter Torben Toft Køber: Ulla Toft Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 17 T, Skiften Ejerlav, Hou Beliggende: Bastemosevej 8 Sælger: Boet efter Torben Toft Køber: Ulla Toft Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 46 A, Stokkeby By, Rise Beliggende: Tivoli 10 Sælger: Elsebeth Kirstine Urban Køber: Hanne Reinholt Kristiansen og Lars Henrik Krogh Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 19 A, Vindeballe By, Tranderup Beliggende: Vindeballevej 43 Sælger: Boet efter Aage Kristian Rasmussen Køber: Lis Strube, Anne Würtz, Inge Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 19 A, Vindeballe By, Tranderup Beliggende: Vindeballevej 43 Sælger: Maren Petersen m.fl. Køber: Ruth Mahler og Per Bak Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 2 E, Gersdorffslund Hgd. Gosmer Beliggende: Lemmestrupvej 30 Sælger: Boet efter Hans Frederik Jensen Køber: boet efter Hans Frederik Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 2 E, Gersdorffslund Hgd. Gosmer Beliggende: Lemmestrupvej 30 Sælger: boet efter Hans Frederik Jensen Køber: Jens Gammelgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 P, Siim By, Dover, 4 Beliggende: Allingvej 9 Sælger: Hanne Breinholm Skovlund Køber: Keld Rørbæk Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 21 A m.fl., Siim By, Dover Beliggende: Klostervej 148 Sælger: Poul Erik Madsen Køber: Klaus Nissen og Cathrine Linnet Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 21 E, Siim By, Dover Beliggende: Klostervej 148A Sælger: Poul Erik Madsen Køber: Klaus Nissen og Cathrine Marie Linnet Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 8 CG, Siim By, Dover Beliggende: Thorsvej 5 Sælger: Lenette Skau Madsen m.fl. Køber: Line Koustrup Kristensen og Mikael Kriegbaum Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 64 B m.fl., Skanderborg Markjorder, lejl./anpart nr. 147 Beliggende: Eskebækparken 76, ST TV Sælger: Troels Poulsen Køber: Poul Rysholt Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 11 T, Tranebjerg By, Tranebjerg Beliggende: Bakken 26 Sælger: Diana Møller m.fl. Køber:

223 STATSTIDENDE 223 Peter Christian Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 88 C, Brundby By, Tranebjerg Beliggende: Mejerivej 13 Sælger: Ann Vester Robinson m.fl. Køber: Knud Herbert Sørensen og John Leø m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 AN, Gram, Skanderborg Jorder Beliggende: Damgårdsvej 68 Sælger: Boet efter Niels Erik Dalberg Køber: Anja Skriver Brogaard og Thomas Martin Brogaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 AN, Gram, Skanderborg Jorder Beliggende: Damgårdsvej 68 Sælger: Boet efter Niels Erik Dalberg Køber: Boet efter Niels Erik Dalberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 6 DA, Hørning By, Hørning, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Nørre Alle 17, ST Sælger: Remien holding ApS Køber: Continue Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 38 A, Tranebjerg By, Tranebjerg Beliggende: Langgade 37A Sælger: Kirsten Poulsen Køber: Jan Jenen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 13 AB, Dyngby By, Bjerager Beliggende: Dyngby Havvej 17 Sælger: Vagner Nielsen m.fl. Køber: Jens Christian Klibo og Berit Slumstrup Klibo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 BT, Gersdorffslund Hgd. Gosmer Beliggende: Bøgelunden 37 Sælger: SJG Invest ApS Køber: Morten Lundkvist Bundgaard og Charlotte Lundkvist Bundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 7 CG, Låsby By, Låsby Beliggende: Jens Martin Knudsens Vej 20 Sælger: Skanderborg Kommune Køber: Lise Stenholt og Jakob Søndergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 20 C, Odder By, Odder Beliggende: Rørthvej 182 Sælger: Gitte Jensen m.fl. Køber: Kirsten Maria Birk Barnung og Gert Reinhardt Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 27 AQ, Odder By, Odder Beliggende: Saloparken 204 Sælger: Inge Yde Frederiksen m.fl. Køber: Jette Heimann Thorsell og Georg Thorsell Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 3 T, Torup By, Hundslund Beliggende: Søndervej 19 Sælger: Frode Ingolf Madsen Køber: Henrik Holm Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 B, Vrold, Skanderborg Jorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Eskebækparken 18, ST MF Sælger: Denise Voigt Køber: Aksel Henning Skaarup Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 1 P m.fl., Estvadgård, Estvad, 2 Beliggende: xxx Sælger: Johnny Poulsen Køber: Finn Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 2 A m.fl., Hesselbjerg Gde., Estvad, 2 Beliggende: xxx Sælger: Johnny Poulsen Køber: Finn Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 11 C, Nr. Lem By, Lem Beliggende: Vesterbrogade 22 Sælger: Karen Buhl Hendriksen m.fl. Køber: Martin K. Viftrup og Heidi K. Viftrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 AE, Havrebjerg By, Havrebjerg Beliggende: Havrebjerg Stationsv 17 Sælger: Karsten Kolding Køber: Kirsten Gram Andreasen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 31 A m.fl., Nordrup By, Nordrupvester Beliggende: Nordrupvej 32A Sælger: J. H. Development ApS Køber: Ejendomsselskabet Sydsjælland ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den

224 STATSTIDENDE 224 Matrikel: 7 CK, Reersø By, Kirke Helsinge Beliggende: Tranevej 11 Sælger: Ejnar Madsen Køber: Ulla Nedergaard Madsen og Per Henry Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 B, Tystrup By, Tystrup Beliggende: Tystrupvej 8 Sælger: Marianne Antabi m.fl. Køber: Gitte Tornbo og Jesper Laungrye Tornbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 8, Vollerup By, Gimlinge Beliggende: Præstebakken 26 Sælger: Poul Mørck-Jensen Køber: Jens Grand og Sonan Tanvir Malik Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 C, Bendslev By, Krummerup Beliggende: Flemstoftevej 17 Sælger: Marion Dahl Staall Køber: Søren Stall Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 BA, Bjerge By, Svallerup Beliggende: Blåmunkevej 2 Sælger: Jane Schødts Sørensen_for 1/6 m.fl. Køber: Jane Schødts Sørensen_for 1/3 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 G, Halleby Ore By, Buerup Beliggende: Hallebyorevej 40 Sælger: Thomas Birk Hansen Køber: Jette Lindholm Nielsen og Poul Lindholm Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 AØ, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Beliggende: Ringduevej 1 Sælger: Ole Rasmussen m.fl. Køber: Karin Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 409, Slagelse Bygrunde Beliggende: Svendsgade 13 Sælger: Ove Højgaard Andersen Køber: Boet efter Ove Højtgaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 409, Slagelse Bygrunde Beliggende: Svendsgade 13 Sælger: Boet efter Ove Højtgaard Andersen Køber: Niels Højgaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 222 D, Slagelse Markjorder Beliggende: Nørreås 48 Sælger: Birthe Zimmermann Køber: Anne Markvardsen og Jacob Helt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 F, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Beliggende: Slagelsevej 10 Sælger: Janne Bisgaard m.fl. Køber: C Byg Service ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 116 AF, Sorø Markjorder Beliggende: Molbechs Alle 21 Sælger: boet efter Henny Esther Langkjær Køber: Karin Lone Hansen og Peter Vibe Hansen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 116 BE, Sorø Markjorder Beliggende: Molbechs Alle 21 Sælger: boet efter Henny Esther Langkjær Køber: Karin Lone Hansen og Peter Vibe Hansen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 4 T, Lyng By, Pedersborg Beliggende: Lange Løng 10 Sælger: Jørgen Larsens Stenindustri m.fl. Køber: Lone Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 OP, Lynge By, Lynge Beliggende: Banevej 11A Sælger: Ole Linding m.fl. Køber: Karen Maria Lose og Søren Lose Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 CA, Pedersborg By, Pedersborg Beliggende: Gravenstensvej 13 Sælger: Ivan Hansen Køber: Helle Bøgelund og Steen Kullberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 AK, Pedersborg By, Pedersborg Beliggende: Søstrædet 19 Sælger: Ulla Gjessing Klestrup Køber: Niels Georg Ejlersen og Lene Gjessing Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 4 A m.fl., Stenstrup By, Lynge, 2 Beliggende: Stenstrupvej 6 Sælger: Finn Hansen Køber: Jens Christian Crone Johannesen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 AØ, Hellested By, Hellested Beliggende: Maglehøjvej 9B Sælger: Søren Karkov Køber:

225 STATSTIDENDE 225 Anette Svejstrup Ahlmann Larsen og Casper Ahlmann Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 11 AP, Kongsted By, Kongsted Beliggende: Møllevej 40 Sælger: Bettina Kathe Exaudi van der Wehle Køber: Marianne Exaudi van der Wehle Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 13 m.fl., Ll. Spjellerup By, Spjellerup Beliggende: Pushusvej 5 Sælger: Claus Henning Matzen Køber: Gert Teglgaard Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 19 B, Ørum By, Ørum Beliggende: Vestermarksvej 30 Sælger: Winnie Jensen Køber: Jens Erik Jensen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 BÆ, Den Sydlige Del, Hørby Beliggende: Hjørringvej 134 Sælger: Fatou Sady Køber: Morten Renberg Bennedsen og Pernille Albertsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 O, Den Sydlige Del, Hørby Beliggende: Hjørringvej 134 Sælger: Fatou Sady Køber: Morten Renberg Bennedsen og Pernille Albertsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 53 T, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Beliggende: V Hassingvej 17 Sælger: Pernille Rokkedal Pedersen m.fl. Køber: Benny Ian Holst Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 18 AD, Lyngså By, Albæk Beliggende: Østergårdsvej 15 Sælger: Boet efter Ejler Sørensen Køber: Mona Holm Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 6 C m.fl., Stidsholt Gde., Volstrup Beliggende: Hybholtvej 24 Sælger: Tage Christian Nielsen Køber: Henrik Juul Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 646, Brøns Ejerlav, Brøns Beliggende: Kr Olesensvej 1A Sælger: Kristian Olesen Køber: Boet efter Kristian Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 646, Brøns Ejerlav, Brøns Beliggende: Kr Olesensvej 1A Sælger: Boet efter Kristian Olesen Køber: Niels Jørgen Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 930, Bredebro, Brede Beliggende: Håndværkervej 18 Sælger: Tønder Kommune Køber: Bredebro Maskinhandel Ejendomsselskab og ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 202 m.fl., Grøngård, Burkal Beliggende: Vindtvedvej 5 Sælger: Nis Petersen Jørgensen Køber: Margit Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 158, Hjerpsted Ejerlav, Hjerpsted Beliggende: Stampemøllevej Sælger: Marie Knudsen, vedr 1/3 Køber: Teddy Lykou Bock Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 163, Hjerpsted Ejerlav, Hjerpsted Beliggende: Stampemøllevej Sælger: Marie W. Knudsen, vedr 1/3 Køber: Teddy Lykou Bock Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 193, Hjerpsted Ejerlav, Hjerpsted Beliggende: Stampemøllevej Sælger: Marie Nielsine Knudsen, vedr 1/3 Køber: Teddy Lykou Bock Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 210, Hjerpsted Ejerlav, Hjerpsted Beliggende: Stampemøllevej Sælger: Marie Nielsine Knudsen, vedr 1/3 Køber: Teddy Lykou Bock Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 79, Hjerpsted Ejerlav, Hjerpsted Beliggende: Stampemøllevej Sælger: Marie Nielsine Knudsen, vedr 1/6 Køber: Teddy Lykou Bock Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den

226 STATSTIDENDE 226 Matrikel: 479, Jejsing, Hostrup Beliggende: Hostrupvej 24 Sælger: Lone Jessen m.fl. Køber: Michael Lund Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 186, Juvre, Rømø Beliggende: Vesterhavsvej 3 Sælger: Sol og Strand Feriehusudlejning A/S Køber: Anette Skaarup Sørensen og Jørgen Hvam Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 791, Kirkeby, Rømø, lejl./ anpart nr. 11 Beliggende: Vestergade 225F Sælger: Eva Nissen Køber: Kate Skov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 699, Bredebro, Brede Beliggende: Østervang 7 Sælger: Boet efter Jens Nielsen Poulsen Beck Køber: Ester Kold Beck Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 699, Bredebro, Brede Beliggende: Østervang 7 Sælger: Ester Kold Beck Køber: Marie Christine Frisk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 791, Kirkeby, Rømø, lejl./ anpart nr. 138 Beliggende: Vestergade 161A Sælger: Klaus Kristian Nielsen m.fl. Køber: Kim Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 77 m.fl., V. Gasse, Skærbæk Beliggende: Hedebovej 49 Sælger: Jacob Hansen, vedr matr 157 og 467 Køber: Allan Løhndorf og Helene Løhndorf Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 176 A, Visby Ejerlav, Visby Beliggende: Høybergvej 74 Sælger: Jens Nicolaisen m.fl. Køber: Morten Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 563, Brøns Ejerlav, Brøns Beliggende: Højbjergsvej 5 Sælger: Birthe Steenholdt Kromann m.fl. Køber: Steen Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 279, Ellum, Løgumkloster Beliggende: Ellum Bygade 27 Sælger: Fogedretten Køber: Randi Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 71, Nr. Sejerslev, Emmerlev Beliggende: Nr Sejerslev Sælger: Sanne Sommer Pedersen Køber: Lene Behrens Lønne Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 133, Sønderby, Møgeltønder Beliggende: Højervej 21 Sælger: Torben Bruun Iversen Køber: Thomas Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 8 BG, Fløng By, Fløng Beliggende: Magnoliavej 2 Sælger: Maria-Christina Lundorf m.fl. Køber: Maria-Christina Lundorf Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 OI, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 31 Beliggende: Taastrup Vænge 35, 1 2 Sælger: Ninna Eckberg Køber: Susanne Pedersen og Steen Honoré Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 24 D, Ishøj By, Ishøj Beliggende: Søndergade Sælger: Københavns Kommune Køber: KE Vand A/ S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 C, Ishøj By, Ishøj Beliggende: Ishøj Søndergade Sælger: Københavns Kommune Køber: KE Vand A/S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 76 AG m.fl., Als By, Als Beliggende: Hadsundvej 70 Sælger: Kim Rene Jensen Køber: Bo Gothart Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 76 AX, Als By, Als Beliggende: Hadsundvej 70 Sælger: Kim Jensen Køber: Bo Gothart Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 CX, Helberskov By, Als Beliggende: Odde Naturpark 11 Sælger: Kirsten Sevelsted Frost Køber: John Arnfalk og Elisabeth Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

227 STATSTIDENDE 227 S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 24 B, Ove By, Ove Beliggende: Borgervej 31A Sælger: Hans Mutanda Andersen`s bo Køber: Kaj Thostrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 10 GV, Teglgård, Skørping Beliggende: Enighedsvej 2 Sælger: Frida Agnete Jørgensens bo Køber: Boet efter Frida Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 10 GV, Teglgård, Skørping Beliggende: Enighedsvej 2 Sælger: Boet efter Frida Jørgensen Køber: Ulla Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 7 D, Fræer By, Fræer Beliggende: Gerdingvej 36 Sælger: Judith Jøker Køber: Rikke Jøker Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 288, Hadsund By, Hadsund Beliggende: Skovvej 18 Sælger: Johanne Overgaards bo Køber: Birger Overgaard på anpart Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 14 DC, Nr. Hurup By, Als Beliggende: Sitkastien Sælger: Jens Peter Thorup Køber: Anita Møhlenberg og Egon Møhlenberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 6 O, Rebild By, Skørping Beliggende: Rebildvej 7A Sælger: Peter Haldrup Køber: Anne-Marie Kjærgaard og Søren Kjærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 8 E, St. Arden By, St. Arden Beliggende: Hvarrevej 33 Sælger: Knud Christensen m.fl. Køber: Helene Sanco og Morten Østergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 76 AÆ, Als By, Als Beliggende: Hadsundvej 88 Sælger: Jørn B. Simonsen Køber: Jørn S. Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 29 AV, Hadsund By, Hadsund Beliggende: Mogensgade 6 Sælger: Birgitte Bidstrup Østergaard Køber: Lasse Steffens Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 15 D, Lyngby By, Lyngby Beliggende: Aalborgvej 49 Sælger: Krastrup Dambrug ApS Køber: Blegø Fiskeri ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 3 AÆ, Terndrup By, Lyngby Beliggende: N. Bødkersvej 1 Sælger: Jørn Baag Simonsen Køber: Trinneruptømreren ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 30 H m.fl., Veddum By, Skelund, 2 Beliggende: Rønholtvej 46 Sælger: Frans Christensen Køber: AP VindMøller ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 9 H, Hesselholt Huse, St. Arden Beliggende: Miehesgade 56 Sælger: Bruno Hansen Køber: Arne Poul Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Terndrup den Matrikel: 22 AF, Veddum By, Skelund Beliggende: Kærvej 25 Sælger: Jan Ove Munch Køber: Kaare Fuglsang Toft og Birgitte Østergaard Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 8 DD, Fårtoft By, Thisted Beliggende: Hortensiavej 5 Sælger: Anne Marie Damgaard Køber: Søren Højmose Damgaard ½ Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 12 Ø, Helligsø By, Helligsø Beliggende: Strandskadevej 8 Sælger: Christian Jensen Køber: Jørn Bonde Petersen og Elin Bonde Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 27 I m.fl., Vorupør, Hundborg, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Sandtornvej 1 Sælger: Leif Jespersen Køber: Jørgen Skytte Jespersen ½ Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 5 HQ, Hansted By, Hansted, 1 Beliggende: Gyvelvænget 105- Hanstholm Sælger: Anni Sørensen

228 STATSTIDENDE 228 Køber: Per Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 7 L, Malle By, Sennels Beliggende: Mallevej 3 Sælger: Jannie Lund Køber: Maria Ishøy og Mette Ishøy Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 9 DE, Thisted Markjorder Beliggende: Kronborgvej 35 Sælger: Allan Bundgård Køber: Jan Pedersen Resen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 FS, Kastrup By, Kastrup, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Helmer Søgårds Alle 8, 1 MF Sælger: Ivar Saabye Køber: Boet efter Ivar Saabye Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 10 Æ, Ansager By, Ansager, ½ Beliggende: Kølbanken 2 Sælger: Ginny Haarbo Nissen Køber: Benny Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 10 Ø, Ansager By, Ansager, ½ Beliggende: Kølbanken 2 Sælger: Ginny Haarbo Nissen Køber: Benny Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 10 AA, Ansager By, Ansager, ½ Beliggende: Kølbanken 2 Sælger: Ginny Haarbo Nissen Køber: Benny Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 10 AY, Ansager By, Ansager, ½ Beliggende: Kølbanken 2 Sælger: Ginny Haarbo Nissen Køber: Benny Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 FU, Grimstrup By, Grimstrup Beliggende: Vesterled 25 Sælger: Clemmen Thøgersen Køber: Morten Smedegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 12 G, Grimstrup By, Grimstrup, del Beliggende: xxx Sælger: Carl Christian Knudtzen Køber: Jens Edvard Lauridsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 ABI, Henne By, Henne Beliggende: Svalevej 1 Sælger: Anders Bruun m.fl. Køber: UIV A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 O, Henne By, Henne, 1/2 Beliggende: Rævestien 10 Sælger: Martin Hedegård m.fl. Køber: Martin Andersen og Lone Loof Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 RR, Jegum Gde., Ål Beliggende: Blåbærvangen 6 Sælger: Ole Kristensen Køber: Else Marie Jensen og Jes Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 BL, Kvong By, Kvong Beliggende: Brinksvej 11 Sælger: Freddy Ejner Jepsen Køber: Tina Lindahl Henriksen og Ib Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 CA, Nordenskov By, Øse, and Beliggende: J C Jensensvej 3A Sælger: Verner Hansen Køber: Knud Ernst Mikkelsen og Birthe Sonja Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AZ, Oksbøl By, Ål Beliggende: Engvej 2 Sælger: Peder Kristian Ulriksen m.fl. Køber: Lene Dyrvig Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 BA, Rottarp By, Outrup Beliggende: Rottarpvej 8 Sælger: Flemming Frederiksmose Køber: Flemming Frederiksmose Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 AA, Skyhede By, Outrup Beliggende: Kløvbakken 40 Sælger: Kaj Poulsen Køber: Margit Kjær Christensen og Johnny Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 4 O, Tarp By, Lunde Beliggende: Tobjergevej 10 Sælger: Flemming Frederiksmose Køber: Lone Frederiksmose Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 12 CQ, Vandflod By, Oksby Beliggende: Horns Rev 4A Sælger: Oluf Dyhr m.fl. Køber: Birte Kjær og

229 STATSTIDENDE 229 Henrik Quistgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 44 BE, Vandflod By, Oksby Beliggende: Hedetoftvej 30 Sælger: Birte Skovbjerg m.fl. Køber: DR-Feriefond Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 19 BB, Varde Markjorder Beliggende: Ådalsvænget 27 Sælger: Murerfirmaet Ahlquist & Pedersen ApS Køber: Ulrik Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 23 BE, Varde Markjorder Beliggende: Villavej 46 Sælger: Niels CHR Søndergaard Jensen Køber: Mikkel Emborg Sadova og Lisa Blåbjerg Sadova Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 36 BX, Varde Markjorder Beliggende: Stubmøllen 14 Sælger: Leif Thomsen Køber: Allan Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 51 DU, Varde Markjorder Beliggende: Sletten 80 Sælger: Vest- Jord A/S Køber: Anders Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 BP, Årre By, Årre Beliggende: Toften 15 Sælger: Tina Sørensen m.fl. Køber: Charlotte Abildgaard og Flemming Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 1 D, Grimstrup By, Grimstrup Beliggende: Trehøjevej 7 Sælger: Hanna Marie Junker Køber: Bent Sommer og Kirsten Bering Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 12 G, Grimstrup By, Grimstrup Beliggende: x Sælger: Carl Christian Knudtzen Køber: Edvard Pultz Lauridsen og Dorthe Hjort Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 L, Hostrup By, Øse, 4 Beliggende: Sønderskovvej 9 Sælger: Jens Ove Andersen Køber: Kasper Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 12 m.fl., Løftgård, Outrup Beliggende: Løftgårdevej 51 Sælger: Dorthe Dalgaard m.fl. Køber: Johan Pauli Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 15 R, Lønne Præstegård, Lønne Beliggende: Vesterhavsvej 124 Sælger: Kirsten Hansen Køber: Søren Nissen Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 15 T, Lønne Præstegård, Lønne Beliggende: Vesterhavsvej 124 Sælger: Kirsten Hansen Køber: Søren Nissen Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 24 AR, Lønne Præstegård, Lønne Beliggende: Kirkeflod 12 Sælger: Kurt Mølster Jensen m.fl. Køber: Gitte Flycht og Lars Flycht Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 B m.fl., Lervad By, Horne, ½ Beliggende: Lervadvej 45 Sælger: Erling Kristian Pedersen Køber: Kjeld Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AS, Skovlund By, Skovlund Beliggende: Solbakken 12 Sælger: Martha Gejl Uhd Nielsen Køber: Heidi Kjærsgaard Bigom Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 AS, Skovlund By, Skovlund Beliggende: Solbakken 12 Sælger: Peder Uhd Nielsen Køber: Martha Gejl Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 8 CS, Tistrup By, Tistrup Beliggende: Storegade 21 Sælger: Bjarne Rasmussen Køber: Brian Haudal Lyst Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 45 AG, Vandflod By, Oksby Beliggende: Tane Hedevej 22 Sælger: Poul Erik Jessen Køber: Blåvand Invest Holding af 2001 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi:

230 STATSTIDENDE 230 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 N, Bøgvad By, Egtved Beliggende: Verstvej 9 Sælger: Erik Pallesen Køber: Lene Stolberg Madsen og Helge Stolberg Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 15 P, V. Nebel By, V. Nebel Beliggende: Hestehaven 3 Sælger: Jørn Erik Rasmussen Køber: Henning Lykkegård Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 FH, Vinding By, Mølholm Beliggende: Kirsten Piils Vej 25 Sælger: X Køber: Betty Gerda Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 32 AG, Bredballe By, Bredballe Beliggende: Udesensvej 3 Sælger: Lars Bechsøfft Mikkelsen Køber: Lotte Mikkelsen og Bjarke Fomsgaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 531 AD, Engene, Vejle Jorder Beliggende: Chr Winthersvej 37B Sælger: Bodil Olsen Køber: Anja Eide Hansen og Claus Balslev Bøgh- Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 531 V, Engene, Vejle Jorder Beliggende: Chr Winthersvej 37C Sælger: Bodil Olsen Køber: Anja Eide Hansen og Claus Balslev Bøgh- Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 CI, Kærbølling By, Bredsten Beliggende: Storedalsvej 27 Sælger: Mette Bjørklund m.fl. Køber: Betty Egebjerg Pedersen og Kjeld Erling Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 176 G, Vejle Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Havnegade 22B, 1 1 Sælger: Stampe Vejle ApS Køber: Jakob Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 NO, Vinding By, Mølholm, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Egely Alle 1, 1 TH Sælger: Tage Lund Christensen Køber: Malene Lund Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 58 A, Vinding By, Vinding Beliggende: Bagsnoge 1 Sælger: Henrik Troelsen m.fl. Køber: Peter Lassen og Bibi Marlene Lassen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 A, Hjelmdrup By, Egtved Beliggende: Borlevvej 64 Sælger: Edvard Simonsen Køber: Jesper Simonsen og Jens Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 F, Hjelmdrup By, Egtved Beliggende: Borlevvej 64 Sælger: Edvard Simonsen Køber: Jesper Simonsen og Jens Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 BH, Jelling By, Jelling Beliggende: Nordkrogen 13 Sælger: PI Ejendomme ApS Køber: Palle Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 5 A m.fl., Rugballe By, Jelling Beliggende: Skovdallundvej 13 Sælger: Lars Jørgen Jensen Køber: Grethe Folkersen Jensen,Erik Jensen, og Niels Jesper Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 HF, Uhre By, Hover Beliggende: Adonisvej 30 Sælger: Vejle Kommune m.fl. Køber: Margarita Kristoffersen og Per Kristoffersen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 31 Q, V. Nebel By, V. Nebel Beliggende: Krogen 2 Sælger: Arne Nielsen Køber: Mikael Pedersen og Heidi Højrup Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 315 E m.fl., Vejle Bygrunde, lejl./anpart nr. 46 Beliggende: Vedelsgade 10, 2 TH Sælger: Søren Lyhr Sørensen Køber: Peter Lesemann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 BC, Ødsted By, Ødsted Beliggende: Vestparken 7 Sælger: Jakob Ravn Jensen Køber: Heidi Bech Andersen og Renè Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

231 STATSTIDENDE 231 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 IR, Bredballe By, Bredballe Beliggende: Humlevangen 6 Sælger: Eva Udengaard Jørgensen Køber: Eva Britta Udengaard Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 550 A, Engene, Vejle Jorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Uhrskovvej 55, 1 Sælger: Paw Dalgård Elbæk Køber: Lars Ramsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 649 O, Engene, Vejle Jorder Beliggende: Mosevej 6 Sælger: Pia Berggren Boisen Køber: Hanne Julie Roelsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 G, Fredsted By, Ø. Starup Beliggende: Hovedvejen 177 Sælger: Boet efter Jes Christian Nielsen Køber: Annette Reimann og Per Lyngby Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 G, Fredsted By, Ø. Starup Beliggende: Hovedvejen 177 Sælger: X Køber: Boet efter Jes Christian Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 I, Skovbølling By, Jelling Beliggende: Skovbøllingvej 17 Sælger: Jan Bøgelund Olesen Køber: John Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 LE, Uhre By, Hover Beliggende: Erosvej 10 Sælger: KI Byg ApS Køber: Kim Nissen og Pia Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 AF, Ødsted By, Ødsted Beliggende: Ribevej 11A Sælger: Anita Lauridsen - fsv. ½ - Køber: Arne Pedersen - fsv. ½ - Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 21 AQ, Bredballe By, Bredballe Beliggende: Rosenhaven 14 Sælger: Ivan Buckley Køber: Frifelt & Rasmussen ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 37 AØ, Bredballe By, Bredballe Beliggende: Stejlbjergvej 12 Sælger: Nanny Maria Christensen Køber: Mona Michaelsen og Anders Christian Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 7 FO, Egtved By, Egtved Beliggende: Syrenhaven 19 Sælger: Carsten Dahl Køber: Olav Jessen Hansen og Anette Balsgaard Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 187 AM, Engene, Vejle Jorder Beliggende: Kiddesvej 26 Sælger: Anette Cramer m.fl. Køber: Mirjam Junker Lerager og Hans Henrik Lerager Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 13 AO, Jelling By, Jelling Beliggende: Tornager 17 Sælger: Dorrit Jürgensen m.fl. Køber: Ny Tornager ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 BÆ, Jelling By, Jelling Beliggende: Siljeager 26 Sælger: Katrine Bech Karlsson m.fl. Køber: Pernille Christiansen og Klaus Korfits Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 26 E m.fl., Kærbølling By, Bredsten Beliggende: Kærbøllinghusevej 45 Sælger: Bente Pedersen Køber: Kirsten Schjødt Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 MC, Pedersholm, Vejle Jorder Beliggende: Kløvervej 11 Sælger: Boet efter Hans Ørsted- Müller Køber: Søren Christian Ørsted-Müller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 315 E m.fl., Vejle Bygrunde, lejl./anpart nr. 52 Beliggende: Vedelsgade 12, 2 TV Sælger: Helene Henriette Eriksen Køber: Brian troelsen - 1/3 og Lars Berggreen - 2/3 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 20 NI, Vinding By, Mølholm Beliggende: Eskholtvænget 6 Sælger: Tina Poulsen m.fl. Køber: Lars Lykke og Lisbeth Aagaard Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den

232 STATSTIDENDE 232 Matrikel: 25 F, Vinding By, Vinding Beliggende: Bagsnoge 9 Sælger: Christina Østergård Andersen m.fl. Køber: Karin Mikkelsen og Lars Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 17 F m.fl., Fly By, Fly, dek Beliggende: Kjeldbjergvej 2 Sælger: Flemming Nielsen Køber: Flemming Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 B m.fl., Lånum By, Smollerup Beliggende: Lånumvej 56 Sælger: Harry Ebbesen Køber: John S. Frederiksen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 ND, Overlund By, Asmild Beliggende: Odshøjvej 1A Sælger: Bach Gruppen A/S Køber: Kaj Antonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 9 CV, Overlund By, Asmild Beliggende: Spangsbjerg Have 10 Sælger: Thomas Storm Jensen m.fl. Køber: Thomas Storm Jensen for halvdelen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 C, Busene By, Magleby Beliggende: Busenevej 62 Sælger: Kirsten Nielsen Køber: Hanne Legart Berthelsen og Jens Ole Legart Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 6 CN, Kastrup By, Kastrup Beliggende: x Sælger: Vordingborg Kommune Køber: Martin Rasmussen og Tina Demcker Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 9 N, Kostræde By, Køng, 2 Beliggende: Kviemarken 16 Sælger: B & O Byggeindustri A/S Køber: Hans Kristian Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 AN, Nr. Mern By, Mern, 7 Beliggende: Under Egen 1 Sælger: Byggeforeningen Åbakke Huse Køber: Jeroen Meijer og Lise Meijer Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 AN, Nr. Mern By, Mern, 9 Beliggende: Under Egen 1 Sælger: Byggeforeningen Åbakke Huse Køber: Ole Hansen og Ann Westergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 32 H, Ore, Vordingborg Jorder Beliggende: Orevej 119 Sælger: Willi Becke ApS Køber: Ore Strandpark ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 48 MN m.fl., Råbylille By, Elmelunde Beliggende: Bundgarnet 54 Sælger: Uffe Andersen Køber: Ejerlavet Stræktovet,Råbylille Strand Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 KA, Skyttemarken, Kalvehave Beliggende: Parkvej 1B Sælger: Tove Rita Jensen m.fl. Køber: Malene Bækmann Bagge Rasmussen og Johnny Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 16 AB, Stensby By, Kalvehave Beliggende: x Sælger: Driton Bytyqi Køber: Pia Anne Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 KO, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder Beliggende: Wesselsvej 35 Sælger: Carsten Henriksen m.fl. Køber: Troels Therkildsen og Britt Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 4 F, Næs By, Kastrup Beliggende: Næsbyvej 45A Sælger: Hans Helge Jensen Køber: Susanne Lundby Købesum: 0 Ejd.værdi: > Tvangsauktioner Fast ejendom S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom

233 STATSTIDENDE 233 Matr. nr. 15 q, Nim By, Nim Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 14 u, Nim by, Nim Møllegade 4 Nim 8740 Brædstrup Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus, der ifølge BBR-ejermeddelelse er opført i 1952 og udgør et bebygget areal på 105 m². Ejendommen er opført i røde mursten og er i tre etager med udsigt over Nim by. Kælderen indeholder 3 rum, herunder vaskekælder med vaskemaskine, mrk. Samsung, og tørretumbler, mrk. Zanussi, samt garage med stor port på 21 m². I garagen er der installeret træpillefyr. Stueetagen indeholder entre med trappe til 1. sal og kælder, et lille badeværelse med badekar, køkken indeholdende opvaskemaskine, mrk. Siemens, køleskab, mrk. Vestfrost, emhætte, mrk. Wasco samt ældre gaskomfur. Endvidere er der en stor stue med trægulv og træloft. 1. salen indeholder repos med faste skabe, to værelser, hvoraf der fra det ene værelse er udgang til altan. I værelserne er der trælofter og trægulve. Grundens areal udgør 1254 m² og haven er i det væsentligste udlagt med græsplæne. Ejendommen opvarmes af eget centralvarmeanlæg med pillefyr. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Kenneth Nyhus Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Skattecenter Horsens v/advokat Ole Møller Jespersen Løvenørnsgade Horsens Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Advokat Ole Møller Jespersen Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:00 Fogedretten i Horsens Godsbanegade Horsens Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Ladegaard, Rasmussen & partnere Løvenørnsgade Horsens Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten i Horsens, Godsbanegade 2, 8700 Horsens Rekvirering af salgsopstilling Ladegaard, Rasmussen & partnere Løvenørnsgade Horsens Tlf.nr.: Retskreds Horsens Sagsnummer: 6-212/2007 Ekstra bemærkninger Ny tvangsauktion. Budsum ved første auktion kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 2 am, Borup by, Borup Østergade Borup Areal iht tingbogen: 805 m². Ejendommen er et fritliggende enfamiliehus, opført i 1960 med et bebygget areal på 133 m², heraf er 80 m² boligareal og 53 småbygningsareal. Ejendommen er i et plan. Ydervægge er mursten. Taget er fibercement, herunder asbest. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Carporten, opført i 1994 på 37 m². Udhus, opført i Ejendommen er besigtiget den Ejendommen indeholder: Køkken med emhætte mrk. Wasco, køle/fryseskab mrk. Elektrolux, komfur mrk. Gorenje, Opvaskemaskine mrk. Siemens. Køkkenelementerne var af ældre dato. Gulvbelægning i vinyl. God stor stue med brændeovn. Trægulve af ældre dato. Udgang til stor have. Fordelergang med plads til garderobe. Trægulve. Nedgang til kælder, hvor der er et værelse. Badeværelse med toilet, håndvask og badekar. Mindre kontor og godt stort soveværelse. I haven er et redskabsskur. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Alice Aarøe og Peter Aarøe Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Claes Lagerbon Jensen på vegne af panthaver Torvet Køge Telefon Fax Journalnr /dp Auktionsbekendtgører Retten i Roskilde Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 13:00

234 STATSTIDENDE 234 Retten i Roskilde Skifteretten Helligkorsvej 3, st 4000 roskilde Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advodan, Køge Torvet Køge Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Roskilde As nr /2008 Rekvirering af salgsopstilling Advodan, Køge Torvet Køge Tlf.nr.: Retskreds Roskilde Sagsnummer: 10-15/2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 8 u, Flade by, Flade Heltoften Nykøbing M Af areal iflg. tingbogen 779 m², heraf vej 0 m². Beboelsesejendom opført i mursten i Tagdækning er tegl. Bebygget areal er på 91 m². Til ejendommen hører et udhus på 15 m², og en garage på 10 m². Ejendommen er opført i røde mursten og har rødt tegltag. Ejendommen trænger til kraftig vedligeholdelse/oprydning overalt. Bag huset er der skrånende grund med store træer. Det var ved besigtigelsen ikke muligt at komme ind i huset, hvorfor følgende beskrivelse er ifølge BBR-ejermeddelelse: 2 værelser, badeværelse og køkken. Ejendommen opvarmes med centralvarmeanlæg med oliefyr. Der er vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg og der er afløb til offentligt spildevandsanlæg. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Arne Lindberg Tarbensen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokatfirmaet Funch & Nielsen på vegne Skat, Skattecenter Thisted Nygade Nykøbing M Telefon Journalnr /LB Auktionsbekendtgører Retten i Holstebro - Afdelingen i Thisted Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:00 Retten i Holstebro Afdelingen i Thisted Skovgade Thisted Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokatfirmaet Funch og Nielsen Nygade Nykøbing M Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Holstebro - afdelingen i Thisted Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Funch & Nielsen Nygade Nykøbing M Tlf.nr.: Retskreds Holstebro, afd. Thisted Sagsnummer: 7-213/2007 Ekstra bemærkninger 2. auktion. Budsum på 1. auktion: Kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 4 p, Nyrup by, Stenmagle Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 3 k, Nyrup by, Stenmagle Bygaden Nyrup Areal ifølge tingbogen 839 m², heraf vej 110 m². Ejendomskategori beboelsesejendom med 1 lejlighed. Bebygget areal for ejendommen er 78 m², udnyttet tagetage på 30 m², kælder 12 m², samlet boligareal 108 m². Ejendommen indeholder entre, stort køkken/alrum samt mindre toilet med brus. 1. sal indeholder 2 mindre

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S CVR-nr. 12 51 75 99 1. Selskabets navn er Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr

Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr Som følge af at generalforsamlingen den 24. april 2009 ikke kunne gennemføres indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr. 36696915 Generalforsamlingen afholdes:

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG

BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG Bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, har indkaldt ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag den 11.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr

VEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr VEDTÆGTER for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr. 29 21 33 64 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 25. marts 2010 Meddelelse nr. 9 Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 11. december 2012 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S tirsdag den 11. december 2012 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

INDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr

INDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr. 41 25 79 11 Onsdag, den 4. marts 2009, kl. 16.30 Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer Bestyrelsen for Bang & Olufsen

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune.

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. J.nr. 020122-0045 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRO. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. 2. Selskabets formål

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 220 5. april 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

INDKALDELSE. til ordinær generalforsamling. Risk Intelligence A/S (CVR-nr )

INDKALDELSE. til ordinær generalforsamling. Risk Intelligence A/S (CVR-nr ) Til aktionærerne i Risk Intelligence A/S INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Risk Intelligence A/S (CVR-nr. 27 47 56 71) I henhold til 5 i vedtægterne for Risk Intelligence A/S (CVR-nr. 27 47 56

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Vi gør opmærksom på, at der er tale om en personlig udpegelse som advokat, hvorfor det er den konkrete advokat

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16.

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16. Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark Tlf. 49 11 11 11 Fax 49 11 15 55 www.coloplast.com Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december 2006 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17.

GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17. GENERALFORSAMLING indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Midtjyske Jernbaner A/S

VEDTÆGTER. for. Midtjyske Jernbaner A/S J.nr. 31008684 CMk/ds/cmk Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S

Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S Vedtægter for FLSmidth & Co. A/S Navn og formål 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S og FLS Industries A/S. 2 Selskabets formål er at drive handel, ingeniør-,

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for TMS RINGSTED A/S

VEDTÆGTER. for TMS RINGSTED A/S Advokat Vagn Sanggaard Jakobsen Møllegade 7 4100 Ringsted J.nr.: 202-032701 VEDTÆGTER for TMS RINGSTED A/S 1. NAVN Selskabets navn er TMS RINGSTED A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling MEDDELELSE NR. 170 17. september 2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 10. oktober 2019 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

torsdag den 26. april 2018 kl på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

torsdag den 26. april 2018 kl på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: Haderslev, den 23. marts 2018 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse torsdag den 26. april 2018 kl. 15.00 på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling ALM. BRAND A/S Direktionen Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 35 26 62 38 E-mail almbrand@almbrand.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 6/2000

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 12/2011 7. december 2011 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 7. december 2011 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Fuldstændige forslag * * * * * Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

Fuldstændige forslag * * * * * Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. Ordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR nr. 22460218, onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00, der afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg: Fuldstændige forslag * * *

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR BØRSMEDDELELSE NR 115. INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR. 25362195 Bestyrelsen for Esoft System A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer

Læs mere

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr 1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE HOTELLER A/S

VEDTÆGTER FOR DANSKE HOTELLER A/S FOR DANSKE HOTELLER A/S ÆNDRINGSFORSLAG TIL SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske Hoteller A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Nordjyske Hoteller A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. GrønlandsBANKEN, Aktieselskab

Vedtægter. for. GrønlandsBANKEN, Aktieselskab Vedtægter for GrønlandsBANKEN, Aktieselskab 28. marts 2017 I. Bankens formål og hjemsted Side 2 1 GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, der er stiftet i 1967, har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq. Banken er

Læs mere