"; /!! 4 ;,"!6 "!! - PDF">

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 ! "!

2 !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! #

3 ) $%&& &!' %(! &#0*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6 "! 4! "!!!!" )3 6 "!! " ; &)34";!''! "!! <!&" =!"!!!%"&"/" 9!" 4!"" ""!44!!! " 4!!!"4 "!!" ",!"!: +!!!:9 4 ' 6 " "!!!!: /!!"! "!"!,!"4!!"'>,!",!" "4,!"!!",!"' 9 '"1!1!3'"!!4' "",!">";,4!!"!,!"-"# 4!!4!!!" "9! " "!!1!!!!!" " /!! 4 ;,"!6 "!!!" ;,"!:"!:%""!!!",!"!!4"!!!!! " "!,,!"!!!!"!

4 -?""!!!,!""!" ';;! 9;!" "!" 4!!"!!"!" : (!" 9 "4! "!"!!; 4!!"!"!!9 "!"4! "!', 9', "' ; 9 '!, ;' '! 5 ;, 4'! " 3!!!" A)-';,!!!4! "'! "!!!"!"9 ',"!!" "!''! 4 ","",""! : (!" 9; "!"! ",""!!" "!""!" (;! 5" 2B9',!!!!,"" 34!,"",!","" ;! +3 ;","" 4,!" "!' "!!"! '"!: (!" =; 4 " ;!",!"!""!"!"',!"" ; 9!!!"!"!!",!",!" 9'!,!! "" "" ""!"4"!,!!!! "!"!!%,!" ""<! "'!!"!!"'!!"#!$$%

5 4!!"':

6 * (!" +!"!!!"!"'C#D > "4 ""'4'!"4!"' '; "! 9!"!"!" "!4 '! '"!!!4 ""! 4',!" 9 4!4!!!!"4!"!4' ' E 4!!3!!" ;!",!""!"4"!" "!!"!!!"! =!"!!! " ' =!" ;!"4!! ;!!" 9 4!!!!"!!"2F5 ", 4!!"!'!!"4!!3!!" ;!" 9!"',!2F5 '! ',"( 4! " 4!!"9!!"! #0 9, ' 2F5!!!!!"!,"!!" &'!! ' ""!," " ""! "" #": (!"!" "!,"!" "!!"'! "#"9 #G!! "!,"!""#"4G!! "!,"!"" #" 9 '!,!)G1#G4!!"!"!,!"!!"' "!"9!!!" #G!!,"4'!!! "!!" "" #"

7 0 H,!" "!!!!" ""!"!!!(!""!!!!!" /!!!"','!53! &"5' "" %&"(!! "9 "!"" 5 "','!,! %,!" "04' "!!!" "4 ; 9 ; "!!!,!" 5!"?; 9,""! "!!. *&!&&&! +(&!,!-!!&%%&!. &&! 5 3' <! "!!4 "!! " " " "!!!5!" *&%! =!!" " # > &. C2D &! 6 "%!" 6 "%!"&! "&- 6 "/!!"!" 5!5!" F%'!" /!!!"

8 $! /(!&!- &##)12! &! %'!" ""!");! )!&% 2!!!' """!"&);! %""!"'! "!!""!!'!" E!""!"4 "!!!"",!!""=!!" " "!)4-!4' ""!"! -4*!9!!!"!!"3!9,!"';","! "! "!,!"; %""!" ;;, I!3!!!"! 6 " I 9 "!!"!3!4 "'!"!!!!!"!"'4'!!!"4!"!" %""!" ) ;! "!"!!" "! '!! ()!*)! 9!!!!,!&""!"!53! ;,!"")-4)!4"!,! "!#4#!"!, "!!" 04*!+!&1" "!40!"!" " " %""!" "! "4"'! ;!"!'!!"4 J" "'! "!?!",! C!,! D F! 9 "! &4* C9 ";43! ' D

9 H!!" &#4$ C. "!"4! &""D ) (""4'",!"! 40 4 ;;D # 2; )-4) C(!!4 ';,4!!"D 0 K&"'!3 &4- C;34!"4!!4'!3 D $ 5' 4* C2!!!!!"D = 4 "D * B,"!! &*4* C% ;4 ;D <!" 40 2!"!'!!"" )-4 #!*#( H!"!,"" "!!,";!!!"-4!!'!!!""4",""!"" 4!=,""', #4-! 9,!"!,""!,!"!!! ""!" "C-4!D4"4,!!!!" 5!",!!! 040!!!!" %"!)04$!;"C'!!!!"!"! "!! % 42 F!"5" D = "!!""! ""!""""!" 0& 1/&&!! - /(!! - /(! 5 &)0#40 &)0-4 &)0)4$ B! &$4- &$)4 &$#4 =,"! &0*4 &$04 &$4 9!"! #4# #4# #4# %""!" 4? "!!" ';,L!"! )4* 2 "!"'!," &4 %""!" 4$

10 9!"!! #4# #4 *4) / 4) 4) )4 &2& %&" ,""!!! #04 #4 #-4 2,""!,&";!" -)4 6!" 4 4) 2,""!! 4 && !!' &4 4 &4 2,"!' $4 )4* $4 / 2 *4 )4* 04 & '' " 4* 4* 4. """"! &#40 &04 &4$ (!!"J! "! 4 (!!"J!" *4) *4) #4 7&!&%& &% 66 3' 36 =! ""!"!!" 4! ",";"!)"!!;94!""! ',""!J"!""!! ; " +!*,! %""!",! ) ">!" 4!-4*!!!!!" 3!,! 9"4 "!,!!"!4 "!!"!""!")4" ;! 4 ; "!!""!" +"' ""!",! " "4"!!!" "! 2 &!%! 2!"!'!"

11 %""!" F!"'!!!""! "&H " ;"!"'!"!"' 8&-!0&9(%! 3 B "!!" (-!:&&%! 3 %""!"" " );&-!)"%! 4 %""!" 4 "'!" " '4!" # FF!6"CED -:& &!<& & %! 5 H " """!"!!""!!! <! "4!!" 2 >!! ""!") :%2 6"" # =? 9!!' $ "4 ""!""!!"" '!!4 3'" "3' 9!!!!! 4!,!"!!,"!!"!!"4!!! ; 4"!!&" 9"!!!!4 "!!,"!!"! ;!"!!"!"!!"",!" ';,&"!"!B! "!!,"!!"!!" 4 "!!!! "!!!!3!!!" *&!&&&! 5!""!"4!,!!!!!""4

12 !!!"!!!"3!5!,,!"';","!!!!"""! "!,!"; 9" "" ',! ""!,"!!"! ##-! ;!!!!" "!!!!"" ';!"'! 0**! ;!!!!" "!! ';,"!"!" "!!"! )*! "&-$))C! &$0D!!" "!" "!4'",!"! 9"!!,"!!"! "!!9;!"!!,"!!"- >; 3C!>; D!!!0C9 "! D""!!!"& -!!-C"(!!D! 9 ",!"!!>; 5" "! ;!!,"!!"!! '"!!!!$C5'D""!!!"&!!!*CB,"!!D4!""!"!4 ' ;!' +(&!,!-!!&%%&!. &&! 5 3'<!"!! <! " "" " ""!! '!"!!! '!! " ""!""!!"! "!!,"!!"##-! ;!!!!" "!!!!"" ';!"' "!!,"!!"0**! ;!!!!" "!! ';,"!"!" "!!" "!!,"!!")*! "&-$))!!" "!" "!4'",!"! "!!,"!!"- >; 3C! >; D!!!0C9 "! D""!!!"&-!!-C"(!!D! 9 ",!"!!>; 5" "! ; "!!,"!!"!! '"!!!!$C5'D""!

13 )!!"&!!!*CB,"!!D4!""!"!4 ' ;!' *&%! =!!" "4!<! ""4!! "! & '! ' ""!!!&!!"" ' "9,!!"4!" ) ;!"!!9 4 '!"! "4!!" " &" ""!" ;!!!"! # > &. C2D &! (!!!"&""!" 5 ""!"!&<H

14 - $"%! &*)19!F;' &! ' " )!&% > " """"!"4!!"94!"!!" " 4!"!' "!""!" 5!,!" "4! ' " 4!!!"!'!!!""4#!9!"' ""!4!!"!!" 4#!F!" "" 4,!" "!!"!! "!"!," 9,!""!!,!"!," )4)!,!" "!! = '," "" ""4! 4! ;"!",!"! "! "!,"#4#!,"! ;' " 4!" ;!!""2,""' "!!"'!"," "" " '!!,""!4!""!" ","; "1"! -).#! = 4!"!"! 5 '!"!4 ;' " > "!",;4!4 ""!!!"4"!!" ;"!"" 6 "' "!!!"4 "!!" " ' "!,""!"!'!" > "!!"!3!!!, ""!"4,!"4 " "

15 # ""!"!"!" " "!"" 4' "!"!!" " " "!"" > " " 4 "! "! '!" "!," + "!' ",!"! <!& " =!"!!!4!"!""';! H!!"' "!! <!&" =!"!!!4!" "!!!!!"!!!!4!"!!" " '!9 5!! 9! 4 ' " "!! > " 4,""4 "!! " "4! "!"4! ;!"" 5 "!!," "!! " "4!" "!!" 9 4 " ","" " E!", " ' " 9 ",!" " );! ",!"!' 4!" ""!");! 9 ' ""4"!",!" -).#? ' "! 0& =!!! :% #%&!!! - /3,5 %! 2! 5 &)0#40 &)0#40 &004* &)0)4$ 4! &$4- &$4- &-#40 &$#4 &-4$ =,"! &0*4 &0*4 &))4) &$4 &4

16 * >&!& CM3!"!'D %&"(!! " *$-4* *004 ))4 *0$4* &*4 %,!" " -*4$ -#$4$ #4 -)4 )4) 53! &"5' " **)4 **4- )#4 **)4* &4) B!&"F!; " $* #4# 0)4- &)4) &4(!!&".!! " -*4 -$4) *4- -4 )4 <! " *4* $40 #4-40 &)4 9!"!! #4# 04) -4 *4) 4$ % 4) 4) *4- )4 4$ &2& %&" ' #2!!& CM3!"!'D %&"(!! " 40 4$ 4 4$ &4 53! &"5' " 4# -)4 *4- -)4-4# B!&"F!; " *4$ 4 4# 4 4) &4(!!&".!! " #4 4 )4) 4 &)4 <! " 4 )4 4 )4 )4 2,""!! #04 04 )4# 04-4 &! 5 " ; &-4 &4 &*4) &4* &04* %""!""! $4 6!"! 4 )4 40 4) 4) && 436 5' !C!,"&"!D &4 &4 &4 &4 4 2,"C!,"&"!D $4 4# &4- $4 4 &!%&" C?)D<8#8.#<8E#FG ' ' 2!! "! "!?"! C&D "!!," > " 4" "! "4!!!!"! 9 4 "!!!!",""!!!"4!""!!!!" 5! ' "! "! "!,"!" 0& =!!! :% #%&!!! - /3,5 %! C?)D<8#8.#<8E#FGE&! % G ' #4

17 0 2 " 4* 4* 4 4 4#. """"! &#40 &4* &)*4# &4$ &-4 (!!" *4) *4-4# #4$ 4#?)D<8#8.#< !,"!," 4! 4 '! ;"!",!"!"!"#4#!!!!"!!"!!""" " 4$!5!!",,!" " ' " )4)! 4!" "N'!" " 4#! H "!" "! "!" 40!!,"" 9!!,""!!3;!"!"! -4! 2!"!!" " " "! '(! $4!!&","!4" "!!,"!!"40!!,"" +!" /!!'"!-4!!"!',"! "! 4! 2!"4,""!!!!" ""!!!!,"!!"! /! '"!!'!!!"" #4!F "!!!"4' "!!!!",""! " "!!!!"4!"!'!!!""4! 2!"! " " ;! "! "!!. 4%""&" ",4!! %""" *&!&&&! 9'!! """!"C!"D

18 $ +(&!,!-!!&%%&! =. &&! 5 3'<!"!!4 "' " "!,!" *&%! =!!" " # > &. C2D &! %,!"!' " /" " /"!"

19 :( "&!! 3 &* '2 &! ('!" ")" "-&* )!&% <! "" $; 3 "! ; ") /*#!*!!* <! " 4 ",!! " )! " 4 ",!" ","" )!"! I,I! '!;,,"!! >! "4! " ;!!!")5!" 4 ;!!"&"!!!" "!4!!! " 4!"!!"& "!!!" " "!!"'!" "!! /*#!*!!## <! "!! "!!!"& "!!!" "! " >! " '!!"& "!!!" "! '!" 9!" 4! "!"!! "3 5!!"! "4! ",""! ;!!!"&"!!!" " *4)!9! "!!"!4'! "! ;!","" 0**!!$## * ",!" " ) "".!"! ",!*#!*!!$## <! ""!" "!"'

20 -! ;#!! '; 9!!"!"!!!"3 4# 3! 9 "!!"!!"!"!!!"3 '!" " *#!)!( 6 "' "<!&"=!"!!!,!- "!!''!#!!!!4#4$!!"!;!!,;! ) " "!" 6 "!!!!,!4! " -!!!;4! "!!,;! "!!!!! 1!#!(2 9!3","!"!!! <H ('!" " > ""<H 9! " 0 ('!" " %"'!" $ (!,!" " ) <H 2'!" " 2'!" "!! 9 *&!&&&! 9,"" "! <! " "!'"!!!!! 5 "! "! 5,!! 2,"")!!!.!!!!!!! =" 3!*4)!

21 H" "" """ 0& *D D!!- / 5 &#-4* &#-4* B!"!"!" &004 &004 5,! O &4 =,"! &4$ &))4$ 9!"! $#4 $#4 B! " *4* 4* B! "&,!" )4 )4 E!!"&"!!!" " &*4) &*4) 9!"!! 04# 4# / )4 )4 &2& %&" - - 2,""!&!! )4 )4 2,""!&,&";';!" )$4 )$4 && 2 9!!' &40 &40 2,"!' 4 4 / 2 &40 &40 & 2 " "&!! &*4 &*4. "&,&";';!" &)-4 &)-4.!!!! &4 (!!" 4 4 7&!&%& &% " " 33 -! +(&!,!-!!&%%&! 6, " "3 '! "!!!"& "!!!" ",!! F+9&4 "! "!" '!!"& "!!!" ",! '!" ) "! # >!"!!","!"!! "

22 "! 0"$. &&!!!!4! "!'!" 4"! " ","" " "!!!"! '!" ") *&%! "" "!! "4!!! "!'!" " ")&*! 4 " "! "!! ; "!!!)4$!! "!!)! ; "!!!"" -4#!!!"!!);3!!!!"!!,!" ",! " %" ")&*!'!"! 9! "!" ';F!!! '!"! 5"5(P "!!!'!" ;!!", '; "!"" 4! " " ""!" "!!"!2 "!" ' 4"'!"!!!!!!!" '6 " # > &. C2D &! ( "!!!"&"!!!" ") / " <! "" " "!'!"

23 ) 3?% 2&! % 2! -!! & &2 %%&!! & 2& &)#)1> / &! +,!","& " "!!,! " "!,! CF!"'!,!!D )!&% ") ;"$;! '!"!;!,"!, A) 3**4&..)! *!#!!!! **#4**!*!#!!,! '!!*)!*#*,!4)!*! 9!4 "!!'<!&" =!"!!!!!,!,"4 ',!!,""!! A*4$4; ""A*4) ""' <!&"!!"!!!" 4 6 "!!"!, "! ;!)3)!, "!!'!,"4!"A *$!,!" 4 3!!!,"6 "":F!!!" C;!)3)D: 5"',!","!; /& B..H(!!!.*!!5.!!(! #$$6!2*$.!*!.

24 -!***!**4 7.8.!!7..( 2! 9!' "" *&!&&&! 9!!"!!!"!,!, +(&!,!-!!&%%&!. &&! %"!! " "!'!" 3 4! " "!'!" # + /2C2D F ' C(D :%2 FF!6"CED

25 # 4 :! & ( 3 &-)18!2!"2 &! ( "! ) )!&% 9 ; "!!),!"4' "'!, '4; " 9 " ",!"' '9!"! " " 9 ; ""!!! %" 4A$ *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! =. &&! 5!!!4 ; " &! ( "!F ) F!)" :%2 FF!6"CED

26 * ' :/&!& &0#1>!"6 &!!3!!"!" )!&% 9",5,"6 "!'!"4' ' 3!,!"!" 4!"!""!" 9" ( A-44,"""!'9!!"4!"", ',4! 5!'!"4", ( A--44 =''!!,4,!3!!!" "!!"4"!!!4'!3!!" ="5,"6 "!!"!"', 9"!" (!"2 " ;!!!! ""!"4!'&!"' 4!!"J) 4!-J* "!"0J E!"!"!!"!!C D ","!",;4!4!"!! "1 "4' 9!4!!,!!"'!' "'!! "4 ""!1! "9!"!4!!,!!"'''!!!"4!"!"

27 9!!!" 4'!" 4 ""!"!"4 "! 0 F",4 ;!"4!"CDJ# "*J 9,! 4!!! 4 ' 4 (,F 9,!6 " "" "!!"!!"J) 4!-J* "!"0J 2CD' 9!!"4!,!!" 4* 9,!"!"4!"J# "*J 4! (,!! F!"', "!,"!"! "!""3! H!",! 2! : ':!'! " "!"" "!"! 2',"!","!"""!!",! "! "!"!" " " 3 4," "!! ( A-4"A--44 *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! 9 " 5,"6 "4!' 4;( A-. &&! %&"(!!!!!4 %&"(!! "4!!!!"3!'!!"!,""" " 5,"4 "4!"!",,

28 $!!4,!"!"',4 4!!!"C&#"*& D,)&!"C&)-&*"0& D '!!4,!"!"',4 %&"(!! " "!'!"!!!;!! " "!'!"4 " "%&" (!! ") (-!:&&%! 4 2!"3!'!!"!,""" " 5,"4 "4!"!",,4!,)&!"C&)4-&*"0& D ' 2,!"!"'," 2%&"(!! " "!'!"!" F+9!!;!! "'! " " "%&"(!! ") 53! 4, "!"!"4 " '!!"4!" 4 " "!"!",4!!"!"!!"! " QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q!"#$%& +'!"! "! '!". &&! %&"(!!!!!4 %&"(!! " '!'!" " "!!!!"!! " (-!:&&%! 3

29 %&"(!! " '!" ;! # &! %&"(!! " ;!2P! > " "" " 5," 53! "4 ( A-44 ",6 "3!"34 '!,,!3!!!""!!"4"!!!4'!3!!" :%2 FF!6"CED

30 ) 5 $< &$)16%" &!.%/6 " )!&% 9 ' 3'%; 6' " "!4!, ' &"!3'!6 "/NR"!.%/ 6 " 9 ;"!!"!!6>6C>/ "!( 5 D!.%/6 ".E!!.!,!!. "!"!,!"! *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! =. &&! %,!"3'!!4 "!!.%/6 " " :%2 FF!6"CED

31 ) D& +!=" C(D + /2C2D ( <" C2D >% 2 =? ="C2D 6?" C2D 68'!"C2D 6"" 53'C2D. F ' C(D F" FC2D E5 C2D E;,. > &. C2D 6C2D 52CBD 5%!C8D 59 FC2D

32 Jammerbugt Kommune CVR Revisionsberetning af15.august2012 vedr. årsregnskabet 2011

33

34 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Indholfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision Revisionserklæring/Påtegning Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden Særlig støtte jf. Aktivlovens 34, sagsrevision Aflæggelse af anlægsregnskaber Efterlevelse af bevillingsregler Udgifter driftsloft aktivering(afløbsudgifter 2010) Modregning af regresindtægter Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og-bemærkninger Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning 3 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering Formål og ansvar Revisionens udførelse Risovurdering og revisionsstrategi Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces Drøftelse med ledelsen om besvigelser Rapportering 7 3. Den løbende revision Internt kontrolmiljø IT-skerhed Økonomistyring Overholdelse af konteringsregler Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn Beholdningseftersyn samt afstemning af balanceposter Besøg ved decentrale enheder Lønninger og vederlag Forretningsgange Sagsrevision Sociale ydelsesområder Forretningsgange og sagsrevision Den afsluttende revision Identifation af Kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Formkrav til regnskabsaflæggelsen Udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Regnskabsforklaringer Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Bevillingsregler Skattefinansieret område 16 PwC

35 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Brugerfinansieret område Anlæg Forsyningsvirksomhed Finansiering(Skat, tilskud og udligning) Renter Områder med statsrefusion Revision af refusionsopgørelser Opfølgning på decisionsskrivelser Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav Regler om lviditet, låntagning og deponering Moms og afgifter Revision af balancen Systemafstemninger vedrørende løn- og sociale udbetalingssystemer Forvaltningsrevision Vurdering af Kommunens økonomiske udvling Periodisering Anden rådgivning og assistance Lovpligtige oplysninger Bilag 1- Afgivne beretninger og erklæringer Revisionsberetninger til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, erklæringer mv Bilag 2- Redegørelse til ressortministerierne for revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret Bilag 3- Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrters områder- i regnskabsåret Bilag 4- Temarevision- Fleksydelsesområdet PwC PwC-Arkiv internal ID: v. 9/tts

36 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Konklusion på den udførte revision 1.1 Revisionserklæring/Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Jammerbugt Kommune for perioden 1. jaar- 31. december 2011 omfattende de regnskabsopstillinger, oversigter, regnskabsforklaringer og redegørelse for anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. De af Økonomi- og Indeigsministeriets autoriserede regnskabsoversigter udviser et udgiftsbaseret resultat på DKK-2,2 mio.(underskud), en balancesum på DKK mio., samt en egenkapital på DKK 758,7 mio. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionssk samt kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af skerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. PwC 1

37 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Revisionen har ke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Jammerbugt Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Jammerbugt Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. jaar- 31. december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Jammerbugt Kommune har i henhold til gældende regler i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget sammenligningstal fra det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ke været underlagt revision. 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggenderkeervaretagetpåenøkonomiskhensigtsmæssigmåde,jf. 42,stk.2,3.pkt.ilovomkommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: Særlig støtte jf. Aktivlovens 34, sagsrevision Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig om manglende vurdering af, om der kunne skaffes en rimelig billigere bolig på ansøgningstipunktet. Ved tidligere års revision er tilsvarende problemstilling konstateret. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i Bilag Aflæggelse af anlægsregnskaber Vi har noteret, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber ke er efterlevet. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit Efterlevelse af bevillingsregler Vi har noteret, at beskæftigelsesudvalget ke har søgt bevilling til de afholdte udgifter. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit Udgifter driftsloft aktivering(afløbsudgifter 2010) Vi har noteret, at der er anmeldt et større beløb i 2011 end årets rådigheloft. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit i bilag 2-4 til beretningen. PwC 2

38 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Modregning af regresindtægter Kommunen har undladt at modregne regresindtægter vedrørende sygedagpenge til personer på dagpenge over 52 uger. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit i bilag 2-4 til beretningen. 1.3 Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og-bemærkninger Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger, herunder revisionens bemærkninger, er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen, og at Kommunalbestyrelsen har afgivet besvarelse over for tilsynsmyndigheden. 1.4 Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst. PwC 3

39 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Revisionens formål, udførelse og afrapportering 2.1 Formål og ansvar Revisionen har til formål at påse: atregnskabogårsberetningerrigtigtopstilletpågrundlagafkommunensbogføring, atregnskabogårsberetningisinhelhedgiveretretvisendebilledeafkommunenssamledeøkonomiske forvaltning, atdeaføkonomi-ogindeigsministerietsfastsattereglerforregnskabsaflæggelseerefterlevet, atdererentilfrestillendeinternkontrolpåvæsentligeområder, atgældendeloveogforskriftersamtkommunalbestyrelsensbeslutningerbliveroverholdt, attilsynsmyndighedensgodkendelseforeliggertildisposition,hvordeternødvendigt,og atkommunalbestyrelsensogtilsynsmyndighedensafgørelservedrørendeeventuellerevisionsbemærkninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at godkende budgettet for det kommende år, borgmesteren skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indeigsministeriet og Kommunalbestyrelsens fastsatte regler. Gennem regler godkendt af Kommunalbestyrelsen er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de administrative forhold. Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom, og at forvaltningen foregår på betryggende måde. Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kommunens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med foruætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fultændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henbl på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af kommunens aktiver og bevite fejlinformationer i regnskabsrapporteringen. 2.2 Revisionens udførelse Vores revision omfatter: finansielrevision,sombeståriatefterprøveomregnskabeterrigtigt,detvilsigeudenvæsentligefejl og mangler, PwC 4

40 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 juridisk-kritiskrevision,hvorvivurderer,omdedispositioner,dereromfattetafregnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger(bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, økonomiskkritiskrevision,hvorformåleteratvurdere,omdeenkelteafdelinger,institutionerog medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde(forvaltningsrevision). Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning(væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommunens interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revision indgår altid som en integreret del af den finansielle revision. Ved den økonomisk kritiske revision vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision(analytisk og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne kontroller(forretningsgange) er hensigtsmæssigt og skert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå. Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid utrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de foruætninger, som ligger til grund herfor. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Vi har anvendt specialudtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersøgelser, stprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplaelationer vedrørende økonomiposteringer Risovurdering og revisionsstrategi Fejl og mangler i regnskabsføringen, i overholdelsen af love og regler mv. samt i den økonomiske forvaltning kan være en følge af både ubevite handlinger(egentlige fejl) og bevite handlinger(svig). Især bevite fejl og mangler(besvigelser) kan være vanskelige at imødegå. Dette skyldes, at disse begås medforsætogofteafpersoner,derharindgåendekenkabtilområdetogsomderertillidtil. I forhold til ubevite fejl og mangler, så opstår disse ofte i tilknytning til ændringer i organisationsstrukturer, systemer, regler og opgaver samt ved ukiftning af nøglepersoner. Det er næppe økonomisk hensigtsmæssigt at etablere et kontrolniveau, der giver fuld skerhed mod at sådanne situationer aktualiseres, men det er efter vores opfattelse vigtigt, at kommunens ledelse konkret forholder sig til risici, der vurderes som væsentlige samt til hvorledes- og i hvilket omfang risiciene skal imødegås- og dermed også, hvilke ressourcer, der skal bruges til dette. En sådan vurdering bør foretages på en systematisk og struktureret måde ved, at der udarbejdes oversigter over,hvadderkangågaltiengivenproces-ogatderdereftertagesstillingtil,omdetereisoman ønsker at løbe eller man ønsker at bruge ressourcer på at undgå at en given fejlmulighed aktualiseres. PwC 5

41 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Oversigterne skal i fornødent omfang tilpasses ved ændringer i kommunens risobillede. Kommunen udarbejder ke i dag sådanne oversigter- og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt de alment anerkendte kontroller giver det ønskede skerheniveau, som kommunens ledelse forventer og ønsker. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risofyldte områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kenkab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2011 identificeret følgende områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsberetningen: Væsentligebalanceposter,herundergrundlagetfordissesplaceringpåstatus Detsocialeområde,herunderhjemtagelseafstatsrefusion Periodiseringafindtægterogudgifterorrektregnskabsår. På øvrige områder har vi vurderet risoen for fejl i årsregnskabet som middel. Revisionens omfang har været tilpasset dertil. Revisionengiversåledeskeenfulkerhedfor,atallefejlogmangleropdages,menkunenhøjgradaf skerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt at foretage og anvende forskellige analyser, nøgletal, udvlingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af forretningsgange. Herved udføres automatisk forvaltningsrevision som en integreret del af de normale revisionshandlinger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng. Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer. Analyser, udvling af hjælpeværktøjer og rådgivning, herunder tolkning af lovgivning og refusionsregler mv. kan også medføre, at der ændres praksis. Det medfører i nogle tilfælde, at afregninger, tilskud og refusioner kan effektueres i et ændret betalingsflow og-omfang. Endvidere bidrager vores rådgivning til forbedringer og justeringer af praksis og regnskabsvejledninger, f.eks. vedrørende: statusafstemninger, bogførings-oglegalitetskontrol, elektroniskebetalinger, bilagsbehandlingog-kontrol,samtudnyttelseafbetalingsfrister, indkøbsadfærd, moms-ogafgiftsmæssigemuligheder, PwC 6

42 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 fritvalgsordningersadministration, udarbejdelseogopstillingaftilsku-ogspecialregnskaber, omkostningsbaseretregnskabsaflæggelseafkommuneregnskabet, budget-ogregnskabsmodellerforopgørelse,regulering,styringogregnskabsføringafresultatvedrørende takstfinansierede institutioner samt kommunale ældreboliger, hvor den løbende drift administreres af en boligorganisation Drøftelse med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. 2.3 Rapportering Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholvis det administrative og det politiske niveau. Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at forebygge, at der opstår væsentlige fejl. Rapportering til Kommunalbestyrelsen sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærkninger i afsnittet Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Vi har pligt til at anføre forbehold eller afgive revisionsbemærkning, hvis vi vurderer, at regnskabetkeansesforretvisende, regnskabsaflæggelsenkeopfylderkraveneiøkonomi-ogindeigsministerietsregelsæt, dererdisponeretistridmedkommunalbestyrelsensbeslutningerogmål, dererhandletistridmedgældendeloveogbestemmelser, lovlighedenafenpostellerdispositionmåansesfortvivlsom, deforeskrevneforretningsgangeiøvrigtkeerfulgt,eller vannoterevæsentligemanglerontrolmæssighenseendevedetableredeforretningsgangeog/eller der mangler forretningsgange på væsentlige områder. Revisionen kan samtidig fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler. PwC 7

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 2. juni 2016 af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Horsens Kommune. CVR-nr Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Revisionsberetning nr. 14 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Revisionsberetning nr. 2 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Revisionsberetning nr. 2 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Revisionsberetning nr. 2 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Holstebro Kommune. CVR-nr Revisionsberetning nr. 1 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Holstebro Kommune. CVR-nr Revisionsberetning nr. 1 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Revisionsberetning nr. 1 af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende beretning for året 2007) Beretning nr. 3

Norddjurs Kommune. Revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende beretning for året 2007) Beretning nr. 3 Revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende beretning for året 2007) Indholdsfortegnelse 1. Revisionspåtegning 1 2. Samlet konklusion, herunder bemærkninger 2 2.1 Aftaler, anbefalinger og særlige forhold

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011

Roskilde Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011 6. august 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende beretning for året 2007) Beretning nr. 3. Qualityln Everything We Do

Brønderslev Kommune. Revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende beretning for året 2007) Beretning nr. 3. Qualityln Everything We Do Revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende beretning for året 2007) Qualityln Everything We Do =!l ERNST &YOUNG Indholdsfortegnelse 1. Revisionspåtegning l 2. Samlet konklusion, herunder bemærkninger

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere