"; /!! 4 ;,"!6 "!!">

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 ! "!

2 !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! #

3 ) $%&& &!' %(! &#0*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6 "! 4! "!!!!" )3 6 "!! " ; &)34";!''! "!! <!&" =!"!!!%"&"/" 9!" 4!"" ""!44!!! " 4!!!"4 "!!" ",!"!: +!!!:9 4 ' 6 " "!!!!: /!!"! "!"!,!"4!!"'>,!",!" "4,!"!!",!"' 9 '"1!1!3'"!!4' "",!">";,4!!"!,!"-"# 4!!4!!!" "9! " "!!1!!!!!" " /!! 4 ;,"!6 "!!!" ;,"!:"!:%""!!!",!"!!4"!!!!! " "!,,!"!!!!"!

4 -?""!!!,!""!" ';;! 9;!" "!" 4!!"!!"!" : (!" 9 "4! "!"!!; 4!!"!"!!9 "!"4! "!', 9', "' ; 9 '!, ;' '! 5 ;, 4'! " 3!!!" A)-';,!!!4! "'! "!!!"!"9 ',"!!" "!''! 4 ","",""! : (!" 9; "!"! ",""!!" "!""!" (;! 5" 2B9',!!!!,"" 34!,"",!","" ;! +3 ;","" 4,!" "!' "!!"! '"!: (!" =; 4 " ;!",!"!""!"!"',!"" ; 9!!!"!"!!",!",!" 9'!,!! "" "" ""!"4"!,!!!! "!"!!%,!" ""<! "'!!"!!"'!!"#!$$%

5 4!!"':

6 * (!" +!"!!!"!"'C#D > "4 ""'4'!"4!"' '; "! 9!"!"!" "!4 '! '"!!!4 ""! 4',!" 9 4!4!!!!"4!"!4' ' E 4!!3!!" ;!",!""!"4"!" "!!"!!!"! =!"!!! " ' =!" ;!"4!! ;!!" 9 4!!!!"!!"2F5 ", 4!!"!'!!"4!!3!!" ;!" 9!"',!2F5 '! ',"( 4! " 4!!"9!!"! #0 9, ' 2F5!!!!!"!,"!!" &'!! ' ""!," " ""! "" #": (!"!" "!,"!" "!!"'! "#"9 #G!! "!,"!""#"4G!! "!,"!"" #" 9 '!,!)G1#G4!!"!"!,!"!!"' "!"9!!!" #G!!,"4'!!! "!!" "" #"

7 0 H,!" "!!!!" ""!"!!!(!""!!!!!" /!!!"','!53! &"5' "" %&"(!! "9 "!"" 5 "','!,! %,!" "04' "!!!" "4 ; 9 ; "!!!,!" 5!"?; 9,""! "!!. *&!&&&! +(&!,!-!!&%%&!. &&! 5 3' <! "!!4 "!! " " " "!!!5!" *&%! =!!" " # > &. C2D &! 6 "%!" 6 "%!"&! "&- 6 "/!!"!" 5!5!" F%'!" /!!!"

8 $! /(!&!- &##)12! &! %'!" ""!");! )!&% 2!!!' """!"&);! %""!"'! "!!""!!'!" E!""!"4 "!!!"",!!""=!!" " "!)4-!4' ""!"! -4*!9!!!"!!"3!9,!"';","! "! "!,!"; %""!" ;;, I!3!!!"! 6 " I 9 "!!"!3!4 "'!"!!!!!"!"'4'!!!"4!"!" %""!" ) ;! "!"!!" "! '!! ()!*)! 9!!!!,!&""!"!53! ;,!"")-4)!4"!,! "!#4#!"!, "!!" 04*!+!&1" "!40!"!" " " %""!" "! "4"'! ;!"!'!!"4 J" "'! "!?!",! C!,! D F! 9 "! &4* C9 ";43! ' D

9 H!!" &#4$ C. "!"4! &""D ) (""4'",!"! 40 4 ;;D # 2; )-4) C(!!4 ';,4!!"D 0 K&"'!3 &4- C;34!"4!!4'!3 D $ 5' 4* C2!!!!!"D = 4 "D * B,"!! &*4* C% ;4 ;D <!" 40 2!"!'!!"" )-4 #!*#( H!"!,"" "!!,";!!!"-4!!'!!!""4",""!"" 4!=,""', #4-! 9,!"!,""!,!"!!! ""!" "C-4!D4"4,!!!!" 5!",!!! 040!!!!" %"!)04$!;"C'!!!!"!"! "!! % 42 F!"5" D = "!!""! ""!""""!" 0& 1/&&!! - /(!! - /(! 5 &)0#40 &)0-4 &)0)4$ B! &$4- &$)4 &$#4 =,"! &0*4 &$04 &$4 9!"! #4# #4# #4# %""!" 4? "!!" ';,L!"! )4* 2 "!"'!," &4 %""!" 4$

10 9!"!! #4# #4 *4) / 4) 4) )4 &2& %&" ,""!!! #04 #4 #-4 2,""!,&";!" -)4 6!" 4 4) 2,""!! 4 && !!' &4 4 &4 2,"!' $4 )4* $4 / 2 *4 )4* 04 & '' " 4* 4* 4. """"! &#40 &04 &4$ (!!"J! "! 4 (!!"J!" *4) *4) #4 7&!&%& &% 66 3' 36 =! ""!"!!" 4! ",";"!)"!!;94!""! ',""!J"!""!! ; " +!*,! %""!",! ) ">!" 4!-4*!!!!!" 3!,! 9"4 "!,!!"!4 "!!"!""!")4" ;! 4 ; "!!""!" +"' ""!",! " "4"!!!" "! 2 &!%! 2!"!'!"

11 %""!" F!"'!!!""! "&H " ;"!"'!"!"' 8&-!0&9(%! 3 B "!!" (-!:&&%! 3 %""!"" " );&-!)"%! 4 %""!" 4 "'!" " '4!" # FF!6"CED -:& &!<& & %! 5 H " """!"!!""!!! <! "4!!" 2 >!! ""!") :%2 6"" # =? 9!!' $ "4 ""!""!!"" '!!4 3'" "3' 9!!!!! 4!,!"!!,"!!"!!"4!!! ; 4"!!&" 9"!!!!4 "!!,"!!"! ;!"!!"!"!!"",!" ';,&"!"!B! "!!,"!!"!!" 4 "!!!! "!!!!3!!!" *&!&&&! 5!""!"4!,!!!!!""4

12 !!!"!!!"3!5!,,!"';","!!!!"""! "!,!"; 9" "" ',! ""!,"!!"! ##-! ;!!!!" "!!!!"" ';!"'! 0**! ;!!!!" "!! ';,"!"!" "!!"! )*! "&-$))C! &$0D!!" "!" "!4'",!"! 9"!!,"!!"! "!!9;!"!!,"!!"- >; 3C!>; D!!!0C9 "! D""!!!"& -!!-C"(!!D! 9 ",!"!!>; 5" "! ;!!,"!!"!! '"!!!!$C5'D""!!!"&!!!*CB,"!!D4!""!"!4 ' ;!' +(&!,!-!!&%%&!. &&! 5 3'<!"!! <! " "" " ""!! '!"!!! '!! " ""!""!!"! "!!,"!!"##-! ;!!!!" "!!!!"" ';!"' "!!,"!!"0**! ;!!!!" "!! ';,"!"!" "!!" "!!,"!!")*! "&-$))!!" "!" "!4'",!"! "!!,"!!"- >; 3C! >; D!!!0C9 "! D""!!!"&-!!-C"(!!D! 9 ",!"!!>; 5" "! ; "!!,"!!"!! '"!!!!$C5'D""!

13 )!!"&!!!*CB,"!!D4!""!"!4 ' ;!' *&%! =!!" "4!<! ""4!! "! & '! ' ""!!!&!!"" ' "9,!!"4!" ) ;!"!!9 4 '!"! "4!!" " &" ""!" ;!!!"! # > &. C2D &! (!!!"&""!" 5 ""!"!&<H

14 - $"%! &*)19!F;' &! ' " )!&% > " """"!"4!!"94!"!!" " 4!"!' "!""!" 5!,!" "4! ' " 4!!!"!'!!!""4#!9!"' ""!4!!"!!" 4#!F!" "" 4,!" "!!"!! "!"!," 9,!""!!,!"!," )4)!,!" "!! = '," "" ""4! 4! ;"!",!"! "! "!,"#4#!,"! ;' " 4!" ;!!""2,""' "!!"'!"," "" " '!!,""!4!""!" ","; "1"! -).#! = 4!"!"! 5 '!"!4 ;' " > "!",;4!4 ""!!!"4"!!" ;"!"" 6 "' "!!!"4 "!!" " ' "!,""!"!'!" > "!!"!3!!!, ""!"4,!"4 " "

15 # ""!"!"!" " "!"" 4' "!"!!" " " "!"" > " " 4 "! "! '!" "!," + "!' ",!"! <!& " =!"!!!4!"!""';! H!!"' "!! <!&" =!"!!!4!" "!!!!!"!!!!4!"!!" " '!9 5!! 9! 4 ' " "!! > " 4,""4 "!! " "4! "!"4! ;!"" 5 "!!," "!! " "4!" "!!" 9 4 " ","" " E!", " ' " 9 ",!" " );! ",!"!' 4!" ""!");! 9 ' ""4"!",!" -).#? ' "! 0& =!!! :% #%&!!! - /3,5 %! 2! 5 &)0#40 &)0#40 &004* &)0)4$ 4! &$4- &$4- &-#40 &$#4 &-4$ =,"! &0*4 &0*4 &))4) &$4 &4

16 * >&!& CM3!"!'D %&"(!! " *$-4* *004 ))4 *0$4* &*4 %,!" " -*4$ -#$4$ #4 -)4 )4) 53! &"5' " **)4 **4- )#4 **)4* &4) B!&"F!; " $* #4# 0)4- &)4) &4(!!&".!! " -*4 -$4) *4- -4 )4 <! " *4* $40 #4-40 &)4 9!"!! #4# 04) -4 *4) 4$ % 4) 4) *4- )4 4$ &2& %&" ' #2!!& CM3!"!'D %&"(!! " 40 4$ 4 4$ &4 53! &"5' " 4# -)4 *4- -)4-4# B!&"F!; " *4$ 4 4# 4 4) &4(!!&".!! " #4 4 )4) 4 &)4 <! " 4 )4 4 )4 )4 2,""!! #04 04 )4# 04-4 &! 5 " ; &-4 &4 &*4) &4* &04* %""!""! $4 6!"! 4 )4 40 4) 4) && 436 5' !C!,"&"!D &4 &4 &4 &4 4 2,"C!,"&"!D $4 4# &4- $4 4 &!%&" C?)D<8#8.#<8E#FG ' ' 2!! "! "!?"! C&D "!!," > " 4" "! "4!!!!"! 9 4 "!!!!",""!!!"4!""!!!!" 5! ' "! "! "!,"!" 0& =!!! :% #%&!!! - /3,5 %! C?)D<8#8.#<8E#FGE&! % G ' #4

17 0 2 " 4* 4* 4 4 4#. """"! &#40 &4* &)*4# &4$ &-4 (!!" *4) *4-4# #4$ 4#?)D<8#8.#< !,"!," 4! 4 '! ;"!",!"!"!"#4#!!!!"!!"!!""" " 4$!5!!",,!" " ' " )4)! 4!" "N'!" " 4#! H "!" "! "!" 40!!,"" 9!!,""!!3;!"!"! -4! 2!"!!" " " "! '(! $4!!&","!4" "!!,"!!"40!!,"" +!" /!!'"!-4!!"!',"! "! 4! 2!"4,""!!!!" ""!!!!,"!!"! /! '"!!'!!!"" #4!F "!!!"4' "!!!!",""! " "!!!!"4!"!'!!!""4! 2!"! " " ;! "! "!!. 4%""&" ",4!! %""" *&!&&&! 9'!! """!"C!"D

18 $ +(&!,!-!!&%%&! =. &&! 5 3'<!"!!4 "' " "!,!" *&%! =!!" " # > &. C2D &! %,!"!' " /" " /"!"

19 :( "&!! 3 &* '2 &! ('!" ")" "-&* )!&% <! "" $; 3 "! ; ") /*#!*!!* <! " 4 ",!! " )! " 4 ",!" ","" )!"! I,I! '!;,,"!! >! "4! " ;!!!")5!" 4 ;!!"&"!!!" "!4!!! " 4!"!!"& "!!!" " "!!"'!" "!! /*#!*!!## <! "!! "!!!"& "!!!" "! " >! " '!!"& "!!!" "! '!" 9!" 4! "!"!! "3 5!!"! "4! ",""! ;!!!"&"!!!" " *4)!9! "!!"!4'! "! ;!","" 0**!!$## * ",!" " ) "".!"! ",!*#!*!!$## <! ""!" "!"'

20 -! ;#!! '; 9!!"!"!!!"3 4# 3! 9 "!!"!!"!"!!!"3 '!" " *#!)!( 6 "' "<!&"=!"!!!,!- "!!''!#!!!!4#4$!!"!;!!,;! ) " "!" 6 "!!!!,!4! " -!!!;4! "!!,;! "!!!!! 1!#!(2 9!3","!"!!! <H ('!" " > ""<H 9! " 0 ('!" " %"'!" $ (!,!" " ) <H 2'!" " 2'!" "!! 9 *&!&&&! 9,"" "! <! " "!'"!!!!! 5 "! "! 5,!! 2,"")!!!.!!!!!!! =" 3!*4)!

21 H" "" """ 0& *D D!!- / 5 &#-4* &#-4* B!"!"!" &004 &004 5,! O &4 =,"! &4$ &))4$ 9!"! $#4 $#4 B! " *4* 4* B! "&,!" )4 )4 E!!"&"!!!" " &*4) &*4) 9!"!! 04# 4# / )4 )4 &2& %&" - - 2,""!&!! )4 )4 2,""!&,&";';!" )$4 )$4 && 2 9!!' &40 &40 2,"!' 4 4 / 2 &40 &40 & 2 " "&!! &*4 &*4. "&,&";';!" &)-4 &)-4.!!!! &4 (!!" 4 4 7&!&%& &% " " 33 -! +(&!,!-!!&%%&! 6, " "3 '! "!!!"& "!!!" ",!! F+9&4 "! "!" '!!"& "!!!" ",! '!" ) "! # >!"!!","!"!! "

22 "! 0"$. &&!!!!4! "!'!" 4"! " ","" " "!!!"! '!" ") *&%! "" "!! "4!!! "!'!" " ")&*! 4 " "! "!! ; "!!!)4$!! "!!)! ; "!!!"" -4#!!!"!!);3!!!!"!!,!" ",! " %" ")&*!'!"! 9! "!" ';F!!! '!"! 5"5(P "!!!'!" ;!!", '; "!"" 4! " " ""!" "!!"!2 "!" ' 4"'!"!!!!!!!" '6 " # > &. C2D &! ( "!!!"&"!!!" ") / " <! "" " "!'!"

23 ) 3?% 2&! % 2! -!! & &2 %%&!! & 2& &)#)1> / &! +,!","& " "!!,! " "!,! CF!"'!,!!D )!&% ") ;"$;! '!"!;!,"!, A) 3**4&..)! *!#!!!! **#4**!*!#!!,! '!!*)!*#*,!4)!*! 9!4 "!!'<!&" =!"!!!!!,!,"4 ',!!,""!! A*4$4; ""A*4) ""' <!&"!!"!!!" 4 6 "!!"!, "! ;!)3)!, "!!'!,"4!"A *$!,!" 4 3!!!,"6 "":F!!!" C;!)3)D: 5"',!","!; /& B..H(!!!.*!!5.!!(! #$$6!2*$.!*!.

24 -!***!**4 7.8.!!7..( 2! 9!' "" *&!&&&! 9!!"!!!"!,!, +(&!,!-!!&%%&!. &&! %"!! " "!'!" 3 4! " "!'!" # + /2C2D F ' C(D :%2 FF!6"CED

25 # 4 :! & ( 3 &-)18!2!"2 &! ( "! ) )!&% 9 ; "!!),!"4' "'!, '4; " 9 " ",!"' '9!"! " " 9 ; ""!!! %" 4A$ *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! =. &&! 5!!!4 ; " &! ( "!F ) F!)" :%2 FF!6"CED

26 * ' :/&!& &0#1>!"6 &!!3!!"!" )!&% 9",5,"6 "!'!"4' ' 3!,!"!" 4!"!""!" 9" ( A-44,"""!'9!!"4!"", ',4! 5!'!"4", ( A--44 =''!!,4,!3!!!" "!!"4"!!!4'!3!!" ="5,"6 "!!"!"', 9"!" (!"2 " ;!!!! ""!"4!'&!"' 4!!"J) 4!-J* "!"0J E!"!"!!"!!C D ","!",;4!4!"!! "1 "4' 9!4!!,!!"'!' "'!! "4 ""!1! "9!"!4!!,!!"'''!!!"4!"!"

27 9!!!" 4'!" 4 ""!"!"4 "! 0 F",4 ;!"4!"CDJ# "*J 9,! 4!!! 4 ' 4 (,F 9,!6 " "" "!!"!!"J) 4!-J* "!"0J 2CD' 9!!"4!,!!" 4* 9,!"!"4!"J# "*J 4! (,!! F!"', "!,"!"! "!""3! H!",! 2! : ':!'! " "!"" "!"! 2',"!","!"""!!",! "! "!"!" " " 3 4," "!! ( A-4"A--44 *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! 9 " 5,"6 "4!' 4;( A-. &&! %&"(!!!!!4 %&"(!! "4!!!!"3!'!!"!,""" " 5,"4 "4!"!",,

28 $!!4,!"!"',4 4!!!"C&#"*& D,)&!"C&)-&*"0& D '!!4,!"!"',4 %&"(!! " "!'!"!!!;!! " "!'!"4 " "%&" (!! ") (-!:&&%! 4 2!"3!'!!"!,""" " 5,"4 "4!"!",,4!,)&!"C&)4-&*"0& D ' 2,!"!"'," 2%&"(!! " "!'!"!" F+9!!;!! "'! " " "%&"(!! ") 53! 4, "!"!"4 " '!!"4!" 4 " "!"!",4!!"!"!!"! " QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q!"#$%& +'!"! "! '!". &&! %&"(!!!!!4 %&"(!! " '!'!" " "!!!!"!! " (-!:&&%! 3

29 %&"(!! " '!" ;! # &! %&"(!! " ;!2P! > " "" " 5," 53! "4 ( A-44 ",6 "3!"34 '!,,!3!!!""!!"4"!!!4'!3!!" :%2 FF!6"CED

30 ) 5 $< &$)16%" &!.%/6 " )!&% 9 ' 3'%; 6' " "!4!, ' &"!3'!6 "/NR"!.%/ 6 " 9 ;"!!"!!6>6C>/ "!( 5 D!.%/6 ".E!!.!,!!. "!"!,!"! *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! =. &&! %,!"3'!!4 "!!.%/6 " " :%2 FF!6"CED

31 ) D& +!=" C(D + /2C2D ( <" C2D >% 2 =? ="C2D 6?" C2D 68'!"C2D 6"" 53'C2D. F ' C(D F" FC2D E5 C2D E;,. > &. C2D 6C2D 52CBD 5%!C8D 59 FC2D

32 Jammerbugt Kommune CVR Revisionsberetning af15.august2012 vedr. årsregnskabet 2011

33

34 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Indholfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision Revisionserklæring/Påtegning Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden Særlig støtte jf. Aktivlovens 34, sagsrevision Aflæggelse af anlægsregnskaber Efterlevelse af bevillingsregler Udgifter driftsloft aktivering(afløbsudgifter 2010) Modregning af regresindtægter Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og-bemærkninger Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning 3 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering Formål og ansvar Revisionens udførelse Risovurdering og revisionsstrategi Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces Drøftelse med ledelsen om besvigelser Rapportering 7 3. Den løbende revision Internt kontrolmiljø IT-skerhed Økonomistyring Overholdelse af konteringsregler Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn Beholdningseftersyn samt afstemning af balanceposter Besøg ved decentrale enheder Lønninger og vederlag Forretningsgange Sagsrevision Sociale ydelsesområder Forretningsgange og sagsrevision Den afsluttende revision Identifation af Kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Formkrav til regnskabsaflæggelsen Udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Regnskabsforklaringer Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Bevillingsregler Skattefinansieret område 16 PwC

35 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Brugerfinansieret område Anlæg Forsyningsvirksomhed Finansiering(Skat, tilskud og udligning) Renter Områder med statsrefusion Revision af refusionsopgørelser Opfølgning på decisionsskrivelser Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav Regler om lviditet, låntagning og deponering Moms og afgifter Revision af balancen Systemafstemninger vedrørende løn- og sociale udbetalingssystemer Forvaltningsrevision Vurdering af Kommunens økonomiske udvling Periodisering Anden rådgivning og assistance Lovpligtige oplysninger Bilag 1- Afgivne beretninger og erklæringer Revisionsberetninger til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, erklæringer mv Bilag 2- Redegørelse til ressortministerierne for revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret Bilag 3- Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrters områder- i regnskabsåret Bilag 4- Temarevision- Fleksydelsesområdet PwC PwC-Arkiv internal ID: v. 9/tts

36 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Konklusion på den udførte revision 1.1 Revisionserklæring/Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Jammerbugt Kommune for perioden 1. jaar- 31. december 2011 omfattende de regnskabsopstillinger, oversigter, regnskabsforklaringer og redegørelse for anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. De af Økonomi- og Indeigsministeriets autoriserede regnskabsoversigter udviser et udgiftsbaseret resultat på DKK-2,2 mio.(underskud), en balancesum på DKK mio., samt en egenkapital på DKK 758,7 mio. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionssk samt kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af skerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. PwC 1

37 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Revisionen har ke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Jammerbugt Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Jammerbugt Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. jaar- 31. december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Jammerbugt Kommune har i henhold til gældende regler i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget sammenligningstal fra det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ke været underlagt revision. 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggenderkeervaretagetpåenøkonomiskhensigtsmæssigmåde,jf. 42,stk.2,3.pkt.ilovomkommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: Særlig støtte jf. Aktivlovens 34, sagsrevision Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig om manglende vurdering af, om der kunne skaffes en rimelig billigere bolig på ansøgningstipunktet. Ved tidligere års revision er tilsvarende problemstilling konstateret. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i Bilag Aflæggelse af anlægsregnskaber Vi har noteret, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber ke er efterlevet. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit Efterlevelse af bevillingsregler Vi har noteret, at beskæftigelsesudvalget ke har søgt bevilling til de afholdte udgifter. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit Udgifter driftsloft aktivering(afløbsudgifter 2010) Vi har noteret, at der er anmeldt et større beløb i 2011 end årets rådigheloft. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit i bilag 2-4 til beretningen. PwC 2

38 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Modregning af regresindtægter Kommunen har undladt at modregne regresindtægter vedrørende sygedagpenge til personer på dagpenge over 52 uger. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit i bilag 2-4 til beretningen. 1.3 Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og-bemærkninger Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger, herunder revisionens bemærkninger, er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen, og at Kommunalbestyrelsen har afgivet besvarelse over for tilsynsmyndigheden. 1.4 Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst. PwC 3

39 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Revisionens formål, udførelse og afrapportering 2.1 Formål og ansvar Revisionen har til formål at påse: atregnskabogårsberetningerrigtigtopstilletpågrundlagafkommunensbogføring, atregnskabogårsberetningisinhelhedgiveretretvisendebilledeafkommunenssamledeøkonomiske forvaltning, atdeaføkonomi-ogindeigsministerietsfastsattereglerforregnskabsaflæggelseerefterlevet, atdererentilfrestillendeinternkontrolpåvæsentligeområder, atgældendeloveogforskriftersamtkommunalbestyrelsensbeslutningerbliveroverholdt, attilsynsmyndighedensgodkendelseforeliggertildisposition,hvordeternødvendigt,og atkommunalbestyrelsensogtilsynsmyndighedensafgørelservedrørendeeventuellerevisionsbemærkninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at godkende budgettet for det kommende år, borgmesteren skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indeigsministeriet og Kommunalbestyrelsens fastsatte regler. Gennem regler godkendt af Kommunalbestyrelsen er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de administrative forhold. Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom, og at forvaltningen foregår på betryggende måde. Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kommunens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med foruætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fultændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henbl på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af kommunens aktiver og bevite fejlinformationer i regnskabsrapporteringen. 2.2 Revisionens udførelse Vores revision omfatter: finansielrevision,sombeståriatefterprøveomregnskabeterrigtigt,detvilsigeudenvæsentligefejl og mangler, PwC 4

40 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 juridisk-kritiskrevision,hvorvivurderer,omdedispositioner,dereromfattetafregnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger(bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, økonomiskkritiskrevision,hvorformåleteratvurdere,omdeenkelteafdelinger,institutionerog medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde(forvaltningsrevision). Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning(væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommunens interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revision indgår altid som en integreret del af den finansielle revision. Ved den økonomisk kritiske revision vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision(analytisk og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne kontroller(forretningsgange) er hensigtsmæssigt og skert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå. Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid utrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de foruætninger, som ligger til grund herfor. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Vi har anvendt specialudtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersøgelser, stprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplaelationer vedrørende økonomiposteringer Risovurdering og revisionsstrategi Fejl og mangler i regnskabsføringen, i overholdelsen af love og regler mv. samt i den økonomiske forvaltning kan være en følge af både ubevite handlinger(egentlige fejl) og bevite handlinger(svig). Især bevite fejl og mangler(besvigelser) kan være vanskelige at imødegå. Dette skyldes, at disse begås medforsætogofteafpersoner,derharindgåendekenkabtilområdetogsomderertillidtil. I forhold til ubevite fejl og mangler, så opstår disse ofte i tilknytning til ændringer i organisationsstrukturer, systemer, regler og opgaver samt ved ukiftning af nøglepersoner. Det er næppe økonomisk hensigtsmæssigt at etablere et kontrolniveau, der giver fuld skerhed mod at sådanne situationer aktualiseres, men det er efter vores opfattelse vigtigt, at kommunens ledelse konkret forholder sig til risici, der vurderes som væsentlige samt til hvorledes- og i hvilket omfang risiciene skal imødegås- og dermed også, hvilke ressourcer, der skal bruges til dette. En sådan vurdering bør foretages på en systematisk og struktureret måde ved, at der udarbejdes oversigter over,hvadderkangågaltiengivenproces-ogatderdereftertagesstillingtil,omdetereisoman ønsker at løbe eller man ønsker at bruge ressourcer på at undgå at en given fejlmulighed aktualiseres. PwC 5

41 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Oversigterne skal i fornødent omfang tilpasses ved ændringer i kommunens risobillede. Kommunen udarbejder ke i dag sådanne oversigter- og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt de alment anerkendte kontroller giver det ønskede skerheniveau, som kommunens ledelse forventer og ønsker. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risofyldte områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kenkab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2011 identificeret følgende områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsberetningen: Væsentligebalanceposter,herundergrundlagetfordissesplaceringpåstatus Detsocialeområde,herunderhjemtagelseafstatsrefusion Periodiseringafindtægterogudgifterorrektregnskabsår. På øvrige områder har vi vurderet risoen for fejl i årsregnskabet som middel. Revisionens omfang har været tilpasset dertil. Revisionengiversåledeskeenfulkerhedfor,atallefejlogmangleropdages,menkunenhøjgradaf skerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt at foretage og anvende forskellige analyser, nøgletal, udvlingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af forretningsgange. Herved udføres automatisk forvaltningsrevision som en integreret del af de normale revisionshandlinger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng. Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer. Analyser, udvling af hjælpeværktøjer og rådgivning, herunder tolkning af lovgivning og refusionsregler mv. kan også medføre, at der ændres praksis. Det medfører i nogle tilfælde, at afregninger, tilskud og refusioner kan effektueres i et ændret betalingsflow og-omfang. Endvidere bidrager vores rådgivning til forbedringer og justeringer af praksis og regnskabsvejledninger, f.eks. vedrørende: statusafstemninger, bogførings-oglegalitetskontrol, elektroniskebetalinger, bilagsbehandlingog-kontrol,samtudnyttelseafbetalingsfrister, indkøbsadfærd, moms-ogafgiftsmæssigemuligheder, PwC 6

42 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 fritvalgsordningersadministration, udarbejdelseogopstillingaftilsku-ogspecialregnskaber, omkostningsbaseretregnskabsaflæggelseafkommuneregnskabet, budget-ogregnskabsmodellerforopgørelse,regulering,styringogregnskabsføringafresultatvedrørende takstfinansierede institutioner samt kommunale ældreboliger, hvor den løbende drift administreres af en boligorganisation Drøftelse med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. 2.3 Rapportering Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholvis det administrative og det politiske niveau. Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at forebygge, at der opstår væsentlige fejl. Rapportering til Kommunalbestyrelsen sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærkninger i afsnittet Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Vi har pligt til at anføre forbehold eller afgive revisionsbemærkning, hvis vi vurderer, at regnskabetkeansesforretvisende, regnskabsaflæggelsenkeopfylderkraveneiøkonomi-ogindeigsministerietsregelsæt, dererdisponeretistridmedkommunalbestyrelsensbeslutningerogmål, dererhandletistridmedgældendeloveogbestemmelser, lovlighedenafenpostellerdispositionmåansesfortvivlsom, deforeskrevneforretningsgangeiøvrigtkeerfulgt,eller vannoterevæsentligemanglerontrolmæssighenseendevedetableredeforretningsgangeog/eller der mangler forretningsgange på væsentlige områder. Revisionen kan samtidig fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler. PwC 7

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Århus Kommune. Revision af årsregnskabet for 2008 (afsluttende beretning foråret 2008) Beretning nr. 14. Qualityln Everything We Do

Århus Kommune. Revision af årsregnskabet for 2008 (afsluttende beretning foråret 2008) Beretning nr. 14. Qualityln Everything We Do Revision af årsregnskabet for 2008 (afsluttende beretning foråret 2008) Qualityln Everything We Do =U ERNST &YOUNG Indholdsfortegnelse 1. Revisionspåtegning l 2. Samlet konklusion, herunder bemærkninger

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 456-501) Afsluttende beretning Årsberetning 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 23 (side 485-537) Afsluttende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 731.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere