"; /!! 4 ;,"!6 "!!">

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 ! "!

2 !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! #

3 ) $%&& &!' %(! &#0*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6 "! 4! "!!!!" )3 6 "!! " ; &)34";!''! "!! <!&" =!"!!!%"&"/" 9!" 4!"" ""!44!!! " 4!!!"4 "!!" ",!"!: +!!!:9 4 ' 6 " "!!!!: /!!"! "!"!,!"4!!"'>,!",!" "4,!"!!",!"' 9 '"1!1!3'"!!4' "",!">";,4!!"!,!"-"# 4!!4!!!" "9! " "!!1!!!!!" " /!! 4 ;,"!6 "!!!" ;,"!:"!:%""!!!",!"!!4"!!!!! " "!,,!"!!!!"!

4 -?""!!!,!""!" ';;! 9;!" "!" 4!!"!!"!" : (!" 9 "4! "!"!!; 4!!"!"!!9 "!"4! "!', 9', "' ; 9 '!, ;' '! 5 ;, 4'! " 3!!!" A)-';,!!!4! "'! "!!!"!"9 ',"!!" "!''! 4 ","",""! : (!" 9; "!"! ",""!!" "!""!" (;! 5" 2B9',!!!!,"" 34!,"",!","" ;! +3 ;","" 4,!" "!' "!!"! '"!: (!" =; 4 " ;!",!"!""!"!"',!"" ; 9!!!"!"!!",!",!" 9'!,!! "" "" ""!"4"!,!!!! "!"!!%,!" ""<! "'!!"!!"'!!"#!$$%

5 4!!"':

6 * (!" +!"!!!"!"'C#D > "4 ""'4'!"4!"' '; "! 9!"!"!" "!4 '! '"!!!4 ""! 4',!" 9 4!4!!!!"4!"!4' ' E 4!!3!!" ;!",!""!"4"!" "!!"!!!"! =!"!!! " ' =!" ;!"4!! ;!!" 9 4!!!!"!!"2F5 ", 4!!"!'!!"4!!3!!" ;!" 9!"',!2F5 '! ',"( 4! " 4!!"9!!"! #0 9, ' 2F5!!!!!"!,"!!" &'!! ' ""!," " ""! "" #": (!"!" "!,"!" "!!"'! "#"9 #G!! "!,"!""#"4G!! "!,"!"" #" 9 '!,!)G1#G4!!"!"!,!"!!"' "!"9!!!" #G!!,"4'!!! "!!" "" #"

7 0 H,!" "!!!!" ""!"!!!(!""!!!!!" /!!!"','!53! &"5' "" %&"(!! "9 "!"" 5 "','!,! %,!" "04' "!!!" "4 ; 9 ; "!!!,!" 5!"?; 9,""! "!!. *&!&&&! +(&!,!-!!&%%&!. &&! 5 3' <! "!!4 "!! " " " "!!!5!" *&%! =!!" " # > &. C2D &! 6 "%!" 6 "%!"&! "&- 6 "/!!"!" 5!5!" F%'!" /!!!"

8 $! /(!&!- &##)12! &! %'!" ""!");! )!&% 2!!!' """!"&);! %""!"'! "!!""!!'!" E!""!"4 "!!!"",!!""=!!" " "!)4-!4' ""!"! -4*!9!!!"!!"3!9,!"';","! "! "!,!"; %""!" ;;, I!3!!!"! 6 " I 9 "!!"!3!4 "'!"!!!!!"!"'4'!!!"4!"!" %""!" ) ;! "!"!!" "! '!! ()!*)! 9!!!!,!&""!"!53! ;,!"")-4)!4"!,! "!#4#!"!, "!!" 04*!+!&1" "!40!"!" " " %""!" "! "4"'! ;!"!'!!"4 J" "'! "!?!",! C!,! D F! 9 "! &4* C9 ";43! ' D

9 H!!" &#4$ C. "!"4! &""D ) (""4'",!"! 40 4 ;;D # 2; )-4) C(!!4 ';,4!!"D 0 K&"'!3 &4- C;34!"4!!4'!3 D $ 5' 4* C2!!!!!"D = 4 "D * B,"!! &*4* C% ;4 ;D <!" 40 2!"!'!!"" )-4 #!*#( H!"!,"" "!!,";!!!"-4!!'!!!""4",""!"" 4!=,""', #4-! 9,!"!,""!,!"!!! ""!" "C-4!D4"4,!!!!" 5!",!!! 040!!!!" %"!)04$!;"C'!!!!"!"! "!! % 42 F!"5" D = "!!""! ""!""""!" 0& 1/&&!! - /(!! - /(! 5 &)0#40 &)0-4 &)0)4$ B! &$4- &$)4 &$#4 =,"! &0*4 &$04 &$4 9!"! #4# #4# #4# %""!" 4? "!!" ';,L!"! )4* 2 "!"'!," &4 %""!" 4$

10 9!"!! #4# #4 *4) / 4) 4) )4 &2& %&" ,""!!! #04 #4 #-4 2,""!,&";!" -)4 6!" 4 4) 2,""!! 4 && !!' &4 4 &4 2,"!' $4 )4* $4 / 2 *4 )4* 04 & '' " 4* 4* 4. """"! &#40 &04 &4$ (!!"J! "! 4 (!!"J!" *4) *4) #4 7&!&%& &% 66 3' 36 =! ""!"!!" 4! ",";"!)"!!;94!""! ',""!J"!""!! ; " +!*,! %""!",! ) ">!" 4!-4*!!!!!" 3!,! 9"4 "!,!!"!4 "!!"!""!")4" ;! 4 ; "!!""!" +"' ""!",! " "4"!!!" "! 2 &!%! 2!"!'!"

11 %""!" F!"'!!!""! "&H " ;"!"'!"!"' 8&-!0&9(%! 3 B "!!" (-!:&&%! 3 %""!"" " );&-!)"%! 4 %""!" 4 "'!" " '4!" # FF!6"CED -:& &!<& & %! 5 H " """!"!!""!!! <! "4!!" 2 >!! ""!") :%2 6"" # =? 9!!' $ "4 ""!""!!"" '!!4 3'" "3' 9!!!!! 4!,!"!!,"!!"!!"4!!! ; 4"!!&" 9"!!!!4 "!!,"!!"! ;!"!!"!"!!"",!" ';,&"!"!B! "!!,"!!"!!" 4 "!!!! "!!!!3!!!" *&!&&&! 5!""!"4!,!!!!!""4

12 !!!"!!!"3!5!,,!"';","!!!!"""! "!,!"; 9" "" ',! ""!,"!!"! ##-! ;!!!!" "!!!!"" ';!"'! 0**! ;!!!!" "!! ';,"!"!" "!!"! )*! "&-$))C! &$0D!!" "!" "!4'",!"! 9"!!,"!!"! "!!9;!"!!,"!!"- >; 3C!>; D!!!0C9 "! D""!!!"& -!!-C"(!!D! 9 ",!"!!>; 5" "! ;!!,"!!"!! '"!!!!$C5'D""!!!"&!!!*CB,"!!D4!""!"!4 ' ;!' +(&!,!-!!&%%&!. &&! 5 3'<!"!! <! " "" " ""!! '!"!!! '!! " ""!""!!"! "!!,"!!"##-! ;!!!!" "!!!!"" ';!"' "!!,"!!"0**! ;!!!!" "!! ';,"!"!" "!!" "!!,"!!")*! "&-$))!!" "!" "!4'",!"! "!!,"!!"- >; 3C! >; D!!!0C9 "! D""!!!"&-!!-C"(!!D! 9 ",!"!!>; 5" "! ; "!!,"!!"!! '"!!!!$C5'D""!

13 )!!"&!!!*CB,"!!D4!""!"!4 ' ;!' *&%! =!!" "4!<! ""4!! "! & '! ' ""!!!&!!"" ' "9,!!"4!" ) ;!"!!9 4 '!"! "4!!" " &" ""!" ;!!!"! # > &. C2D &! (!!!"&""!" 5 ""!"!&<H

14 - $"%! &*)19!F;' &! ' " )!&% > " """"!"4!!"94!"!!" " 4!"!' "!""!" 5!,!" "4! ' " 4!!!"!'!!!""4#!9!"' ""!4!!"!!" 4#!F!" "" 4,!" "!!"!! "!"!," 9,!""!!,!"!," )4)!,!" "!! = '," "" ""4! 4! ;"!",!"! "! "!,"#4#!,"! ;' " 4!" ;!!""2,""' "!!"'!"," "" " '!!,""!4!""!" ","; "1"! -).#! = 4!"!"! 5 '!"!4 ;' " > "!",;4!4 ""!!!"4"!!" ;"!"" 6 "' "!!!"4 "!!" " ' "!,""!"!'!" > "!!"!3!!!, ""!"4,!"4 " "

15 # ""!"!"!" " "!"" 4' "!"!!" " " "!"" > " " 4 "! "! '!" "!," + "!' ",!"! <!& " =!"!!!4!"!""';! H!!"' "!! <!&" =!"!!!4!" "!!!!!"!!!!4!"!!" " '!9 5!! 9! 4 ' " "!! > " 4,""4 "!! " "4! "!"4! ;!"" 5 "!!," "!! " "4!" "!!" 9 4 " ","" " E!", " ' " 9 ",!" " );! ",!"!' 4!" ""!");! 9 ' ""4"!",!" -).#? ' "! 0& =!!! :% #%&!!! - /3,5 %! 2! 5 &)0#40 &)0#40 &004* &)0)4$ 4! &$4- &$4- &-#40 &$#4 &-4$ =,"! &0*4 &0*4 &))4) &$4 &4

16 * >&!& CM3!"!'D %&"(!! " *$-4* *004 ))4 *0$4* &*4 %,!" " -*4$ -#$4$ #4 -)4 )4) 53! &"5' " **)4 **4- )#4 **)4* &4) B!&"F!; " $* #4# 0)4- &)4) &4(!!&".!! " -*4 -$4) *4- -4 )4 <! " *4* $40 #4-40 &)4 9!"!! #4# 04) -4 *4) 4$ % 4) 4) *4- )4 4$ &2& %&" ' #2!!& CM3!"!'D %&"(!! " 40 4$ 4 4$ &4 53! &"5' " 4# -)4 *4- -)4-4# B!&"F!; " *4$ 4 4# 4 4) &4(!!&".!! " #4 4 )4) 4 &)4 <! " 4 )4 4 )4 )4 2,""!! #04 04 )4# 04-4 &! 5 " ; &-4 &4 &*4) &4* &04* %""!""! $4 6!"! 4 )4 40 4) 4) && 436 5' !C!,"&"!D &4 &4 &4 &4 4 2,"C!,"&"!D $4 4# &4- $4 4 &!%&" C?)D<8#8.#<8E#FG ' ' 2!! "! "!?"! C&D "!!," > " 4" "! "4!!!!"! 9 4 "!!!!",""!!!"4!""!!!!" 5! ' "! "! "!,"!" 0& =!!! :% #%&!!! - /3,5 %! C?)D<8#8.#<8E#FGE&! % G ' #4

17 0 2 " 4* 4* 4 4 4#. """"! &#40 &4* &)*4# &4$ &-4 (!!" *4) *4-4# #4$ 4#?)D<8#8.#< !,"!," 4! 4 '! ;"!",!"!"!"#4#!!!!"!!"!!""" " 4$!5!!",,!" " ' " )4)! 4!" "N'!" " 4#! H "!" "! "!" 40!!,"" 9!!,""!!3;!"!"! -4! 2!"!!" " " "! '(! $4!!&","!4" "!!,"!!"40!!,"" +!" /!!'"!-4!!"!',"! "! 4! 2!"4,""!!!!" ""!!!!,"!!"! /! '"!!'!!!"" #4!F "!!!"4' "!!!!",""! " "!!!!"4!"!'!!!""4! 2!"! " " ;! "! "!!. 4%""&" ",4!! %""" *&!&&&! 9'!! """!"C!"D

18 $ +(&!,!-!!&%%&! =. &&! 5 3'<!"!!4 "' " "!,!" *&%! =!!" " # > &. C2D &! %,!"!' " /" " /"!"

19 :( "&!! 3 &* '2 &! ('!" ")" "-&* )!&% <! "" $; 3 "! ; ") /*#!*!!* <! " 4 ",!! " )! " 4 ",!" ","" )!"! I,I! '!;,,"!! >! "4! " ;!!!")5!" 4 ;!!"&"!!!" "!4!!! " 4!"!!"& "!!!" " "!!"'!" "!! /*#!*!!## <! "!! "!!!"& "!!!" "! " >! " '!!"& "!!!" "! '!" 9!" 4! "!"!! "3 5!!"! "4! ",""! ;!!!"&"!!!" " *4)!9! "!!"!4'! "! ;!","" 0**!!$## * ",!" " ) "".!"! ",!*#!*!!$## <! ""!" "!"'

20 -! ;#!! '; 9!!"!"!!!"3 4# 3! 9 "!!"!!"!"!!!"3 '!" " *#!)!( 6 "' "<!&"=!"!!!,!- "!!''!#!!!!4#4$!!"!;!!,;! ) " "!" 6 "!!!!,!4! " -!!!;4! "!!,;! "!!!!! 1!#!(2 9!3","!"!!! <H ('!" " > ""<H 9! " 0 ('!" " %"'!" $ (!,!" " ) <H 2'!" " 2'!" "!! 9 *&!&&&! 9,"" "! <! " "!'"!!!!! 5 "! "! 5,!! 2,"")!!!.!!!!!!! =" 3!*4)!

21 H" "" """ 0& *D D!!- / 5 &#-4* &#-4* B!"!"!" &004 &004 5,! O &4 =,"! &4$ &))4$ 9!"! $#4 $#4 B! " *4* 4* B! "&,!" )4 )4 E!!"&"!!!" " &*4) &*4) 9!"!! 04# 4# / )4 )4 &2& %&" - - 2,""!&!! )4 )4 2,""!&,&";';!" )$4 )$4 && 2 9!!' &40 &40 2,"!' 4 4 / 2 &40 &40 & 2 " "&!! &*4 &*4. "&,&";';!" &)-4 &)-4.!!!! &4 (!!" 4 4 7&!&%& &% " " 33 -! +(&!,!-!!&%%&! 6, " "3 '! "!!!"& "!!!" ",!! F+9&4 "! "!" '!!"& "!!!" ",! '!" ) "! # >!"!!","!"!! "

22 "! 0"$. &&!!!!4! "!'!" 4"! " ","" " "!!!"! '!" ") *&%! "" "!! "4!!! "!'!" " ")&*! 4 " "! "!! ; "!!!)4$!! "!!)! ; "!!!"" -4#!!!"!!);3!!!!"!!,!" ",! " %" ")&*!'!"! 9! "!" ';F!!! '!"! 5"5(P "!!!'!" ;!!", '; "!"" 4! " " ""!" "!!"!2 "!" ' 4"'!"!!!!!!!" '6 " # > &. C2D &! ( "!!!"&"!!!" ") / " <! "" " "!'!"

23 ) 3?% 2&! % 2! -!! & &2 %%&!! & 2& &)#)1> / &! +,!","& " "!!,! " "!,! CF!"'!,!!D )!&% ") ;"$;! '!"!;!,"!, A) 3**4&..)! *!#!!!! **#4**!*!#!!,! '!!*)!*#*,!4)!*! 9!4 "!!'<!&" =!"!!!!!,!,"4 ',!!,""!! A*4$4; ""A*4) ""' <!&"!!"!!!" 4 6 "!!"!, "! ;!)3)!, "!!'!,"4!"A *$!,!" 4 3!!!,"6 "":F!!!" C;!)3)D: 5"',!","!; /& B..H(!!!.*!!5.!!(! #$$6!2*$.!*!.

24 -!***!**4 7.8.!!7..( 2! 9!' "" *&!&&&! 9!!"!!!"!,!, +(&!,!-!!&%%&!. &&! %"!! " "!'!" 3 4! " "!'!" # + /2C2D F ' C(D :%2 FF!6"CED

25 # 4 :! & ( 3 &-)18!2!"2 &! ( "! ) )!&% 9 ; "!!),!"4' "'!, '4; " 9 " ",!"' '9!"! " " 9 ; ""!!! %" 4A$ *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! =. &&! 5!!!4 ; " &! ( "!F ) F!)" :%2 FF!6"CED

26 * ' :/&!& &0#1>!"6 &!!3!!"!" )!&% 9",5,"6 "!'!"4' ' 3!,!"!" 4!"!""!" 9" ( A-44,"""!'9!!"4!"", ',4! 5!'!"4", ( A--44 =''!!,4,!3!!!" "!!"4"!!!4'!3!!" ="5,"6 "!!"!"', 9"!" (!"2 " ;!!!! ""!"4!'&!"' 4!!"J) 4!-J* "!"0J E!"!"!!"!!C D ","!",;4!4!"!! "1 "4' 9!4!!,!!"'!' "'!! "4 ""!1! "9!"!4!!,!!"'''!!!"4!"!"

27 9!!!" 4'!" 4 ""!"!"4 "! 0 F",4 ;!"4!"CDJ# "*J 9,! 4!!! 4 ' 4 (,F 9,!6 " "" "!!"!!"J) 4!-J* "!"0J 2CD' 9!!"4!,!!" 4* 9,!"!"4!"J# "*J 4! (,!! F!"', "!,"!"! "!""3! H!",! 2! : ':!'! " "!"" "!"! 2',"!","!"""!!",! "! "!"!" " " 3 4," "!! ( A-4"A--44 *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! 9 " 5,"6 "4!' 4;( A-. &&! %&"(!!!!!4 %&"(!! "4!!!!"3!'!!"!,""" " 5,"4 "4!"!",,

28 $!!4,!"!"',4 4!!!"C&#"*& D,)&!"C&)-&*"0& D '!!4,!"!"',4 %&"(!! " "!'!"!!!;!! " "!'!"4 " "%&" (!! ") (-!:&&%! 4 2!"3!'!!"!,""" " 5,"4 "4!"!",,4!,)&!"C&)4-&*"0& D ' 2,!"!"'," 2%&"(!! " "!'!"!" F+9!!;!! "'! " " "%&"(!! ") 53! 4, "!"!"4 " '!!"4!" 4 " "!"!",4!!"!"!!"! " QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q!"#$%& +'!"! "! '!". &&! %&"(!!!!!4 %&"(!! " '!'!" " "!!!!"!! " (-!:&&%! 3

29 %&"(!! " '!" ;! # &! %&"(!! " ;!2P! > " "" " 5," 53! "4 ( A-44 ",6 "3!"34 '!,,!3!!!""!!"4"!!!4'!3!!" :%2 FF!6"CED

30 ) 5 $< &$)16%" &!.%/6 " )!&% 9 ' 3'%; 6' " "!4!, ' &"!3'!6 "/NR"!.%/ 6 " 9 ;"!!"!!6>6C>/ "!( 5 D!.%/6 ".E!!.!,!!. "!"!,!"! *&!&&&! = +(&!,!-!!&%%&! =. &&! %,!"3'!!4 "!!.%/6 " " :%2 FF!6"CED

31 ) D& +!=" C(D + /2C2D ( <" C2D >% 2 =? ="C2D 6?" C2D 68'!"C2D 6"" 53'C2D. F ' C(D F" FC2D E5 C2D E;,. > &. C2D 6C2D 52CBD 5%!C8D 59 FC2D

32 Jammerbugt Kommune CVR Revisionsberetning af15.august2012 vedr. årsregnskabet 2011

33

34 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Indholfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision Revisionserklæring/Påtegning Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden Særlig støtte jf. Aktivlovens 34, sagsrevision Aflæggelse af anlægsregnskaber Efterlevelse af bevillingsregler Udgifter driftsloft aktivering(afløbsudgifter 2010) Modregning af regresindtægter Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og-bemærkninger Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning 3 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering Formål og ansvar Revisionens udførelse Risovurdering og revisionsstrategi Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces Drøftelse med ledelsen om besvigelser Rapportering 7 3. Den løbende revision Internt kontrolmiljø IT-skerhed Økonomistyring Overholdelse af konteringsregler Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn Beholdningseftersyn samt afstemning af balanceposter Besøg ved decentrale enheder Lønninger og vederlag Forretningsgange Sagsrevision Sociale ydelsesområder Forretningsgange og sagsrevision Den afsluttende revision Identifation af Kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Formkrav til regnskabsaflæggelsen Udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Regnskabsforklaringer Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Bevillingsregler Skattefinansieret område 16 PwC

35 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Brugerfinansieret område Anlæg Forsyningsvirksomhed Finansiering(Skat, tilskud og udligning) Renter Områder med statsrefusion Revision af refusionsopgørelser Opfølgning på decisionsskrivelser Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav Regler om lviditet, låntagning og deponering Moms og afgifter Revision af balancen Systemafstemninger vedrørende løn- og sociale udbetalingssystemer Forvaltningsrevision Vurdering af Kommunens økonomiske udvling Periodisering Anden rådgivning og assistance Lovpligtige oplysninger Bilag 1- Afgivne beretninger og erklæringer Revisionsberetninger til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, erklæringer mv Bilag 2- Redegørelse til ressortministerierne for revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret Bilag 3- Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrters områder- i regnskabsåret Bilag 4- Temarevision- Fleksydelsesområdet PwC PwC-Arkiv internal ID: v. 9/tts

36 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Konklusion på den udførte revision 1.1 Revisionserklæring/Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Jammerbugt Kommune for perioden 1. jaar- 31. december 2011 omfattende de regnskabsopstillinger, oversigter, regnskabsforklaringer og redegørelse for anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. De af Økonomi- og Indeigsministeriets autoriserede regnskabsoversigter udviser et udgiftsbaseret resultat på DKK-2,2 mio.(underskud), en balancesum på DKK mio., samt en egenkapital på DKK 758,7 mio. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionssk samt kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af skerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. PwC 1

37 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Revisionen har ke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Jammerbugt Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Jammerbugt Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. jaar- 31. december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indeigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Jammerbugt Kommune har i henhold til gældende regler i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget sammenligningstal fra det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ke været underlagt revision. 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggenderkeervaretagetpåenøkonomiskhensigtsmæssigmåde,jf. 42,stk.2,3.pkt.ilovomkommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: Særlig støtte jf. Aktivlovens 34, sagsrevision Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig om manglende vurdering af, om der kunne skaffes en rimelig billigere bolig på ansøgningstipunktet. Ved tidligere års revision er tilsvarende problemstilling konstateret. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i Bilag Aflæggelse af anlægsregnskaber Vi har noteret, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber ke er efterlevet. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit Efterlevelse af bevillingsregler Vi har noteret, at beskæftigelsesudvalget ke har søgt bevilling til de afholdte udgifter. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit Udgifter driftsloft aktivering(afløbsudgifter 2010) Vi har noteret, at der er anmeldt et større beløb i 2011 end årets rådigheloft. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit i bilag 2-4 til beretningen. PwC 2

38 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Modregning af regresindtægter Kommunen har undladt at modregne regresindtægter vedrørende sygedagpenge til personer på dagpenge over 52 uger. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit i bilag 2-4 til beretningen. 1.3 Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og-bemærkninger Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger, herunder revisionens bemærkninger, er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen, og at Kommunalbestyrelsen har afgivet besvarelse over for tilsynsmyndigheden. 1.4 Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst. PwC 3

39 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august Revisionens formål, udførelse og afrapportering 2.1 Formål og ansvar Revisionen har til formål at påse: atregnskabogårsberetningerrigtigtopstilletpågrundlagafkommunensbogføring, atregnskabogårsberetningisinhelhedgiveretretvisendebilledeafkommunenssamledeøkonomiske forvaltning, atdeaføkonomi-ogindeigsministerietsfastsattereglerforregnskabsaflæggelseerefterlevet, atdererentilfrestillendeinternkontrolpåvæsentligeområder, atgældendeloveogforskriftersamtkommunalbestyrelsensbeslutningerbliveroverholdt, attilsynsmyndighedensgodkendelseforeliggertildisposition,hvordeternødvendigt,og atkommunalbestyrelsensogtilsynsmyndighedensafgørelservedrørendeeventuellerevisionsbemærkninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at godkende budgettet for det kommende år, borgmesteren skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indeigsministeriet og Kommunalbestyrelsens fastsatte regler. Gennem regler godkendt af Kommunalbestyrelsen er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de administrative forhold. Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom, og at forvaltningen foregår på betryggende måde. Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kommunens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med foruætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fultændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henbl på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af kommunens aktiver og bevite fejlinformationer i regnskabsrapporteringen. 2.2 Revisionens udførelse Vores revision omfatter: finansielrevision,sombeståriatefterprøveomregnskabeterrigtigt,detvilsigeudenvæsentligefejl og mangler, PwC 4

40 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 juridisk-kritiskrevision,hvorvivurderer,omdedispositioner,dereromfattetafregnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger(bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, økonomiskkritiskrevision,hvorformåleteratvurdere,omdeenkelteafdelinger,institutionerog medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde(forvaltningsrevision). Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning(væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommunens interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revision indgår altid som en integreret del af den finansielle revision. Ved den økonomisk kritiske revision vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision(analytisk og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne kontroller(forretningsgange) er hensigtsmæssigt og skert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå. Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid utrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de foruætninger, som ligger til grund herfor. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Vi har anvendt specialudtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersøgelser, stprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplaelationer vedrørende økonomiposteringer Risovurdering og revisionsstrategi Fejl og mangler i regnskabsføringen, i overholdelsen af love og regler mv. samt i den økonomiske forvaltning kan være en følge af både ubevite handlinger(egentlige fejl) og bevite handlinger(svig). Især bevite fejl og mangler(besvigelser) kan være vanskelige at imødegå. Dette skyldes, at disse begås medforsætogofteafpersoner,derharindgåendekenkabtilområdetogsomderertillidtil. I forhold til ubevite fejl og mangler, så opstår disse ofte i tilknytning til ændringer i organisationsstrukturer, systemer, regler og opgaver samt ved ukiftning af nøglepersoner. Det er næppe økonomisk hensigtsmæssigt at etablere et kontrolniveau, der giver fuld skerhed mod at sådanne situationer aktualiseres, men det er efter vores opfattelse vigtigt, at kommunens ledelse konkret forholder sig til risici, der vurderes som væsentlige samt til hvorledes- og i hvilket omfang risiciene skal imødegås- og dermed også, hvilke ressourcer, der skal bruges til dette. En sådan vurdering bør foretages på en systematisk og struktureret måde ved, at der udarbejdes oversigter over,hvadderkangågaltiengivenproces-ogatderdereftertagesstillingtil,omdetereisoman ønsker at løbe eller man ønsker at bruge ressourcer på at undgå at en given fejlmulighed aktualiseres. PwC 5

41 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 Oversigterne skal i fornødent omfang tilpasses ved ændringer i kommunens risobillede. Kommunen udarbejder ke i dag sådanne oversigter- og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt de alment anerkendte kontroller giver det ønskede skerheniveau, som kommunens ledelse forventer og ønsker. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risofyldte områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kenkab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2011 identificeret følgende områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsberetningen: Væsentligebalanceposter,herundergrundlagetfordissesplaceringpåstatus Detsocialeområde,herunderhjemtagelseafstatsrefusion Periodiseringafindtægterogudgifterorrektregnskabsår. På øvrige områder har vi vurderet risoen for fejl i årsregnskabet som middel. Revisionens omfang har været tilpasset dertil. Revisionengiversåledeskeenfulkerhedfor,atallefejlogmangleropdages,menkunenhøjgradaf skerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt at foretage og anvende forskellige analyser, nøgletal, udvlingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af forretningsgange. Herved udføres automatisk forvaltningsrevision som en integreret del af de normale revisionshandlinger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng. Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer. Analyser, udvling af hjælpeværktøjer og rådgivning, herunder tolkning af lovgivning og refusionsregler mv. kan også medføre, at der ændres praksis. Det medfører i nogle tilfælde, at afregninger, tilskud og refusioner kan effektueres i et ændret betalingsflow og-omfang. Endvidere bidrager vores rådgivning til forbedringer og justeringer af praksis og regnskabsvejledninger, f.eks. vedrørende: statusafstemninger, bogførings-oglegalitetskontrol, elektroniskebetalinger, bilagsbehandlingog-kontrol,samtudnyttelseafbetalingsfrister, indkøbsadfærd, moms-ogafgiftsmæssigemuligheder, PwC 6

42 Jammerbugt Kommune Revisionsberetning af 15. august 2012 fritvalgsordningersadministration, udarbejdelseogopstillingaftilsku-ogspecialregnskaber, omkostningsbaseretregnskabsaflæggelseafkommuneregnskabet, budget-ogregnskabsmodellerforopgørelse,regulering,styringogregnskabsføringafresultatvedrørende takstfinansierede institutioner samt kommunale ældreboliger, hvor den løbende drift administreres af en boligorganisation Drøftelse med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. 2.3 Rapportering Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholvis det administrative og det politiske niveau. Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at forebygge, at der opstår væsentlige fejl. Rapportering til Kommunalbestyrelsen sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærkninger i afsnittet Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Vi har pligt til at anføre forbehold eller afgive revisionsbemærkning, hvis vi vurderer, at regnskabetkeansesforretvisende, regnskabsaflæggelsenkeopfylderkraveneiøkonomi-ogindeigsministerietsregelsæt, dererdisponeretistridmedkommunalbestyrelsensbeslutningerogmål, dererhandletistridmedgældendeloveogbestemmelser, lovlighedenafenpostellerdispositionmåansesfortvivlsom, deforeskrevneforretningsgangeiøvrigtkeerfulgt,eller vannoterevæsentligemanglerontrolmæssighenseendevedetableredeforretningsgangeog/eller der mangler forretningsgange på væsentlige områder. Revisionen kan samtidig fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler. PwC 7

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere