REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012"

Transkript

1 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

2

3 1 Generelle bemærkninger

4

5 Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Ledelsens påtegning Hovedkonklusioner på regnskabet Opmærksomhedspunkter Opfølgning på budgettets forudsætninger Budget- og regnskabsprincipper Regnskabsopgørelse Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Finansieringsoversigt Balance SPECIELLE BEMÆRKNINGER BILAG: 1. Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder 2. Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger 3. Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Generelle bemærkninger Side 5 Regnskab 2011

6 Generelle bemærkninger 1.1. Indledning Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelser er opgjort. Det skal bemærkes, at overførsler behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen. Regnskabet består af følgende: Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Generelle bemærkninger og oversigter (dette dokument): Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat. Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis Skoler, Administration og Ældre. Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2011 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således: 1. Kort om politikområdet. Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven? 2. Aktiviteter og indsatsområder 2011 Hvad har vi nået: Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2011 indenfor de enkelte politikområder. 3. Nøgletal: Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv. 4. Noter til Regnskab 2011 Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau. Generelle bemærkninger Side 6 Regnskab 2011

7 Generelle bemærkninger 1.2. Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 7. maj 2012 aflagt årsregnskab for 2011 for Ringsted Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Ringsted Kommune, den 14. maj 2012 Borgmester Kommunaldirektør Generelle bemærkninger Side 7 Regnskab 2011

8 Generelle bemærkninger 1.3. Hovedkonklusioner på regnskabet Nøgletal fra regnskab 2011 i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Skatter tilskud og udligning Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Anlæg herunder Køb og salg Resultat af skattefinansieret område Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt Serviceudgifter Likviditet 31. december Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Overholdelse er sket selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter i 2010 på 19,8 mio. kr. til 2011, som var til forbrug i 2011 udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Generelle bemærkninger Side 8 Regnskab 2011

9 Generelle bemærkninger 1.4. Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder hvor der i 2012 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Ejendomsstaben, hvor der i 2011 har været merforbrug, blandt andet som følge af opstartomkostninger og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Udlejningsboliger. I budgettet er forudsat lejeindtægter på i alt 2,5 mio. kr. fra lejeboliger og udlejningsejendomme som ikke længere er udlejet. Det drejer sig om Prinsensvej 10, Ole Hansensvej 7, Tolstrupvej 23 samt diverse lejeboliger. Der er således et permanent budgetproblem som der bør tages stilling til. Skolerne, har fået eftergivet tidligere oparbejdet gæld pr. 31. december 2012 med henblik på at kunne påbegynde ny skolestuktur fra 1. august 2012 uden at skulle afdrag gæld fra skolerne i den hidtidige skolestruktur. Der vil være særlig fokus på, at skolerne i den nye skolestruktur overholder budgettet. Dagplejen, har i 2011 haft et merforbrug som følge af en lavere udnyttelse end forudsat. Der er i 2012 særlig fokus på dagplejens udnyttelse med henblik på budgetoverholdelse i Dagplejen har i de seneste år ikke været i stand til at sikre en tilstrækkelig hurtig tilpasning til de faldende antal børn. Der har været merforbrug på 2-3 mio. kr. årligt. Dagplejen har ikke nogen reel finansiel mulighed for at afdrage gæld, hvorfor det indstilles at gælden ikke overføres. I stedet bør der udarbejdes en langsigtet plan der sikrer en løbende tilpasning af dagpasningsområdet, herunder overvejes hvorledes de gentagne budgetoverskridelser i dagplejen kan undgås fremadrettet. Bo- og Servicecenteret, har de seneste år haft budgetoverskridelser og der er fastlagt en plan for tilbagebetaling af gælden. Institutionen vil derfor blive fulgt tæt af forvaltningen i 2012 med henblik på budgetoverholdelse. Sundhed. Der har i 2011 være budgetoverskridelse på områderne Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Områderne vil i 2012 blive fulgt tæt, herunder bør det analyseres hvilke muligheder der reelt er for at styre og påvirke udgifterne. Generelle bemærkninger Side 9 Regnskab 2011

10 Generelle bemærkninger 1.5. Opfølgning på budgettets forudsætninger Pris- og lønudvikling Stigning fra 2010 til 2011 i % Forudsat prisog lønudvikling Faktisk pris- og lønudvikling Forskel Løn 0,34 0,20-0,14 Brændsel 3,19 8,20 5,01 Øvrige varer og anskaffelser 0,95 1,81 0,86 Entreprenør og håndværkerydelser 1,99 0,70-1,29 Øvrige tjenesteydelser 1,98 2,30 0,32 Løn og priser i alt 0,80 0,90 0,10 Kilde: KL's budgetvejledning Budgetter for 2011 er ikke korrigeret for den faktiske pris- og lønregulering, men den faktiske prisog lønudvikling fra 2010 til 2011 er anvendt i budget 2012 og efterfølgende år Befolkningsudvikling Alder Forudsat befolkning pr. 1. januar 2012 i budget 2011 Faktisk befolkning pr. 1. januar 2012 Forskel I alt Kilde: Danmarks Statistik Den befolkningsprognose, der var en del af grundlaget for budget 2011, viste en forventet befolkning ved udgangen af 2011 på i alt personer. Den faktiske befolkning var på personer eller 583 flere end forudsat. Afvigelsen dækker over 443 flere årige, 102 flere årige og 30 flere over 80 årige, mens antallet af børn og unge samlet set er som forudsat, dog ses et faldende antal 0-2 årige. Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således: Generelle bemærkninger Side 10 Regnskab 2011

11 Generelle bemærkninger Alder Ændring fra 2008 til ,6% ,3% ,3% ,6% ,5% ,5% I alt ,3% Kilde: Danmarks Statistik Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen i perioden fra 2008 til 2012 er steget med 3,3 % svarende til en årlig vækst på 0,8 %. På landsplan har den årlige befolkningsvækst i samme periode udgjort 0,5 % Budget- og regnskabsprincipper Overførsler Institutionsbevillinger: Byrådet har tilkendegivet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbruget på institutionsbevillingen i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk. Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger ikke. Byrådet har den 7. februar 2011 godkendt ny økonomisk politik som fastsætter nye regler for institutioners overførsel af uforbrugte bevillinger. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Generelle bemærkninger Side 11 Regnskab 2011

12 Generelle bemærkninger Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskabet) og omkostninger i resultatopgørelsen (omkostningsregnskabet) indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger. Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab. Generelle bemærkninger Side 12 Regnskab 2011

13 Generelle bemærkninger Omkostningsregnskab Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver. Ringsted Kommune har ikke i 2011 udarbejdet omkostningsregnskab. Generelle bemærkninger Side 13 Regnskab 2011

14 Generelle bemærkninger 1.7. Regnskabsopgørelse Regnskab 2011 Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning , ,2 6, ,0-11,2-4,4 1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 214,3 198,2 4,7 191,1 7,1 11,8 2 Erhverv og turisme 2,1 1,6-0,8 1,7-0,1-0,8 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,0 0,3 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,2 5,1 0,5 5,3-0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 6,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 4,1 0,8 4,1 0,0 0,8 Trafik, vej og park 62,4 63,1 4,4 66,1-3,0 1,4 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig 2,5 30,8-0,3 38,2-7,3-7,6 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 282,0 271,9 1,2 269,1 2,8 4,0 5 Dagtilbud til børn 137,7 136,7 3,3 138,8-2,1 1,2 6 Børn og unge 129,8 84,7 0,2 77,4 7,3 7,6 7 Vidtgående specialundervisning/spt 42,1 44,9 6,6 45,7-0,8 5,8 8 Socialudvalg Sundhed 83,8 84,9 0,0 85,9-1,0-1,0 Handicap, social og psykiatri 182,7 135,3-2,5 134,1 1,2-1,3 Unge 0,0 91,2 0,0 91,2 0,0 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 188,3 182,6 1,4 174,4 8,2 9,6 9 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 343,2 389,3 1,8 382,1 7,3 9,1 10 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,2 21,1 0,0 20,6 0,5 0,6 Fritid og sundhed 27,8 28,3 1,4 27,4 0,9 2,3 Skattefinansieret drift i alt 1.736, ,6 22, ,5 21,1 44,0 Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,9 0,0 13,1 0,8 0,8 Resultat af ordinær drift 96,5 97,7-29,7 108,4 10,7 40,4 11 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Generelle bemærkninger Side 14 Regnskab 2011

15 Generelle bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget 3,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 Miljø og natur 2,0 2,0 0,1 0,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 4,2 5,3 19,0 19,5-14,2 4,8 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,5 12,1 3,1 4,7 7,4 10,4 By og bolig -2,1-0,2 0,0 1,5-1,7-1,7 Energipulje 0,0 6,3 2,2 3,9 2,4 4,6 Skoler 9,1 11,8 11,4 20,9-9,1 2,3 Dagtilbud til børn 4,0 2,6 0,5 0,5 2,2 2,7 Vidtgående specialundervisning/spt 0,0 0,0 0,3 0,2-0,2 0,1 Handicap, social og psykiatri 0,0 1,0-2,2 0,6 0,4-1,8 Ældreliv 0,0 0,3-3,9-7,6 7,9 4,0 Kultur 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 0,1 Fritid og Sundhed 12,7 5,1 14,1 14,9-9,9 4,3 Børn og Unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt 46,3 46,8 44,6 59,7-12,9 31,8 12 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 0,2 1,0 4,1-1,3 2,3 6,5 13 Resultat af skattefinansierer område 49,9 49,8-78,4 50,0 0,2 78,6 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0 0,0 0,0-2,0 2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-13,3 0,0-17,8 4,6 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 15,7 5,6 6,3 9,4 15,0 Renovation 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 2,4 8,7 5,6-13,5 22,2 27,8 14 Resultat i alt 47,5 41,1-84,0 63,5 22,4 106,5 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 0,0 0,0 11,2 7,4-7,4 3,8 15 Øvrige finansforskydninger -7,5-14,3 0,0 5,2-19,4-19,4 16 Optagne lån -19,8-22,0-30,4-30,4 8,4-22,0 17 Afdrag på lån 41,3 41,3 0,0 40,4 0,9 0,9 Ændring af likvide aktiver 33,5 36,0-64,8 41,0 4,9 69,8 18 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Læsevejledning til regnskabsopgørelsen Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side. Oprindeligt budget 2011: På 1.736,0 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober Generelle bemærkninger Side 15 Regnskab 2011

16 Generelle bemærkninger Korrigeret budget 2011: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2010, men excl. overførsler fra Regnskab 2011: Der har i 2011 været udgifter for 1.753,5 mio. kr. Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 1.774,6 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.753,5 mio. kr., var der således ved årets afslutning en afvigelse på 21,1 mio. kr.. Der var overført merforbrug i 2010 på netto 22,9 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 44,0 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet Noter til regnskabsopgørelsen: 1. Skatter, tilskud og udligning: Afvigelsen skyldes dels færre indtægter som følge af nedsættelse af grundlag for beregning af grundskyld og dækningsafgift samt en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 2. Ledelse og personale viser et resultat på 7,1 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2010 primært vedrørende lønpuljer og trepartsmidler på 4,7 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 11,8 mio. kr. 3. Trafik, vej og park: Merforbrug i 2011 på 3,0 mio. kr. som primært vedrører vintervedligeholdelse. Der er overført 4,4 mio. kr. fra 2010 således at den samlede afvigelse er på 1,4 mio. kr. 4. By og Bolig: Merforbrug i 2011 på 7,6 mio. kr., hvoraf de 6,3 mio. kr. vedrører ejendomsstaben. 5. Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug i 2011 på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært afdrag på tidligere opsamlet gæld. 6. Dagtilbud til børn: Der er samlet set er merforbrug i 2011 på 2,1 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra årene før 2011 på 3,3 mio. kr. således at den samlede afvigelse er på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreforbrug i en række institutioner. 7. Børn og unge: Der er et mindreforbrug i 2011 på 7,3 mio. kr. 8. Vidtgående specialundervisning/spt: Der er et merforbrug i 2011 på 0,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra 2010 på 6,6 mio. kr., således at der er et samlet mindreforbrug bliver på 5,8 mio. kr. 9. Ældreliv: Området har i 2011 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. 10. Beskæftigelsesindsatsen: Samlet set er der et mindreforbrug på området på 7,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes at skulle anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 108,4 eller 11,9 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet i 2013 skal udvise 110 mio. kr. 12. Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2010 på 44,6 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 31,7 mio. kr. Heraf er de 24,2 mio. kr. indstillet overført til Køb og salg af jord: Der er et nettomindreforbrug på 2,4 mio. kr. Hertil kommer en overført mindreudgift fra 2010 på 4,1 mio. kr. således at den samlede mindreudgift er på 6,5 mio. kr. 14. Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et mindre forbrug i ,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært anlæg som er indstillet overført til Almene boliger: Der er i 2011 foretaget indskud i boliger på Bengerds Alle på 7,4 mio. kr.. Der er reserveret budget til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger på Amtstue Alle. Generelle bemærkninger Side 16 Regnskab 2011

17 Generelle bemærkninger 16. Øvrige finansforskydninger: Afvigelsen skyldes, primært forskydninger i refusionsmellemværender med staten. 17. Optagne lån: Der er i 2011 optaget lån på 30,4 mio. kr. som vedrører Der er ikke optaget yderligere lån. 18. Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2011 forbedrer de likvide aktiver med 41,0 mio. kr Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Beløb i mio. kr. Vedtaget Tillægsbevillinger budget ) Omplaceringer Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 214,3 3,1-19,2 198,2 4,7 191,1 7,1 11,8 Erhverv og turisme 2,1-0,4 1,6-0,8 1,7-0,1-0,8 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,2-0,1 5,1 0,5 5,3-0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 6,3-6,3 0,1 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,0 4,1 0,8 4,1 0,0 0,8 Trafik, vej og park 62,4 0,5 0,2 63,1 4,4 66,1-3,0 1,4 Plan- og Boligudvalget By og bolig 2,5-0,3 28,7 30,8-0,3 38,2-7,3-7,6 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 282,0 1,0-11,1 271,9 1,2 269,1 2,8 4,0 Dagtilbud til børn 137,7-1,8 0,8 136,7 3,3 138,8-2,1 1,2 Børn og unge 129,8-45,2 84,7 0,2 77,4 7,3 7,6 Vidtgående specialundervisning/spt 42,1 2,8 44,9 6,6 45,7-0,8 5,8 Socialudvalg Sundhed 83,8 0,7 0,4 84,9 85,9-1,0-1,0 Handicap, social og psykiatri 182,7 1,0-48,4 135,3-2,5 134,1 1,2-1,3 Unge -1,0 92,2 91,2 91,2 0,0 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 188,3-6,1 0,4 182,6 1,4 174,4 8,2 9,6 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 343,2-9,6 55,7 389,3 1,8 382,1 7,3 9,1 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,2-0,2 0,1 21,1 0,0 20,6 0,5 0,6 Fritid og sundhed 27,8 0,2 0,3 28,3 1,4 27,4 0,9 2,3 Skattefinansieret drift i alt 1.736,0-12,5 51, ,6 22, ,5 21,1 44,0 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Ovenfor er vist oversigt, der viser udviklingen i budgettet for skattefinansieret drift fra det budget, Byrådet vedtog i oktober 2010 for 2011, til det korrigerede budget for Der er givet tillægsbevillinger på i alt -12,5 mio. kr. som er givet til følgende formål: 1. Trafik, vej og park: 0,5 mio. kr. vedrørende forudsat besparelse vedrørende nedklassificering af veje. 2. By og Bolig: Overført 0,3 mio. kr. til anlæg vedr. erstatning til VAB. 3. Skoler: 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageført besparelse vedrørende tidlig SFO-start. Generelle bemærkninger Side 17 Regnskab 2011

18 Generelle bemærkninger 4. Dagtilbud for børn: Overført 1,8 mio. kr. til anlæg fra kompensationsbeløb vedrørende frokostordninger til renovering af Valdemarskolen. 5. Ældreliv: Tildeling til demografi reduceret med 2,5 mio. kr. 6. Beskæftigelse: Overførsel af mindreforbrug på 9,4 mio. kr. til beskæftigelsestilskud under Skatter, tilskud og udligning. I bilag 2 er optrykt en detaljeret oversigt over budgettets tilblivelse, regnskab og regnskabsresultat for samtlige budgetområder Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver. Mio. kr. Regnskab 2011 Likvide beholdninger primo -37,7 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat før finansielle poster 63,5 Låneoptagelse 30,4 Kursregulering, obligationer 0,6 94,5 Anvendelse af likvide aktiver: Almene boliger -7,4 Afdrag på lån -40,4 Øvrige finansforskydninger -5,2-52,9 Likvide beholdninger ultimo 3,9 Årets resultat har tilført kassen 63,5 mio. kr., optagelse af lån har tilført kassen 30,4 mio. kr. og kommunens obligationer er kursreguleret med 0,6 mio. Kr. - i alt 94,4 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden med 7,4 mio. kr., afdraget 40,4 mio. kr. på lån og øvrige finansforskydninger har i alt forbrugt 5,2 mio. kr. i alt 52,9 mio. kr. Netto er kassen forøget fra -37,7 mio. kr. til +3,9 mio. kr. eller en forbedring på 41,6 mio. kr Balance Præsentation af balancen Generelle bemærkninger Side 18 Regnskab 2011

19 Generelle bemærkninger Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringsskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Generelle bemærkninger Side 19 Regnskab 2011

20 Generelle bemærkninger Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider Grunde og bygninger Bygningens anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Administrative formål Forskellige serviceydelser Diverse formål Rådhuse, administrationsbygninger m.v. Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v. 50 år 30 år 15 år Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Tekniske anlæg Maskiner Ledninger og stikledninger vedrørende varme Øvrige anlæg Sneplove og fejemaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v år 30 år 15 år Generelle bemærkninger Side 20 Regnskab 2011

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere