REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012"

Transkript

1 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

2

3 1 Generelle bemærkninger

4

5 Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Ledelsens påtegning Hovedkonklusioner på regnskabet Opmærksomhedspunkter Opfølgning på budgettets forudsætninger Budget- og regnskabsprincipper Regnskabsopgørelse Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Finansieringsoversigt Balance SPECIELLE BEMÆRKNINGER BILAG: 1. Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder 2. Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger 3. Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Generelle bemærkninger Side 5 Regnskab 2011

6 Generelle bemærkninger 1.1. Indledning Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelser er opgjort. Det skal bemærkes, at overførsler behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen. Regnskabet består af følgende: Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Generelle bemærkninger og oversigter (dette dokument): Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat. Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis Skoler, Administration og Ældre. Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2011 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således: 1. Kort om politikområdet. Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven? 2. Aktiviteter og indsatsområder 2011 Hvad har vi nået: Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2011 indenfor de enkelte politikområder. 3. Nøgletal: Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv. 4. Noter til Regnskab 2011 Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau. Generelle bemærkninger Side 6 Regnskab 2011

7 Generelle bemærkninger 1.2. Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 7. maj 2012 aflagt årsregnskab for 2011 for Ringsted Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Ringsted Kommune, den 14. maj 2012 Borgmester Kommunaldirektør Generelle bemærkninger Side 7 Regnskab 2011

8 Generelle bemærkninger 1.3. Hovedkonklusioner på regnskabet Nøgletal fra regnskab 2011 i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Skatter tilskud og udligning Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Anlæg herunder Køb og salg Resultat af skattefinansieret område Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt Serviceudgifter Likviditet 31. december Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Overholdelse er sket selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter i 2010 på 19,8 mio. kr. til 2011, som var til forbrug i 2011 udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Generelle bemærkninger Side 8 Regnskab 2011

9 Generelle bemærkninger 1.4. Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder hvor der i 2012 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Ejendomsstaben, hvor der i 2011 har været merforbrug, blandt andet som følge af opstartomkostninger og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Udlejningsboliger. I budgettet er forudsat lejeindtægter på i alt 2,5 mio. kr. fra lejeboliger og udlejningsejendomme som ikke længere er udlejet. Det drejer sig om Prinsensvej 10, Ole Hansensvej 7, Tolstrupvej 23 samt diverse lejeboliger. Der er således et permanent budgetproblem som der bør tages stilling til. Skolerne, har fået eftergivet tidligere oparbejdet gæld pr. 31. december 2012 med henblik på at kunne påbegynde ny skolestuktur fra 1. august 2012 uden at skulle afdrag gæld fra skolerne i den hidtidige skolestruktur. Der vil være særlig fokus på, at skolerne i den nye skolestruktur overholder budgettet. Dagplejen, har i 2011 haft et merforbrug som følge af en lavere udnyttelse end forudsat. Der er i 2012 særlig fokus på dagplejens udnyttelse med henblik på budgetoverholdelse i Dagplejen har i de seneste år ikke været i stand til at sikre en tilstrækkelig hurtig tilpasning til de faldende antal børn. Der har været merforbrug på 2-3 mio. kr. årligt. Dagplejen har ikke nogen reel finansiel mulighed for at afdrage gæld, hvorfor det indstilles at gælden ikke overføres. I stedet bør der udarbejdes en langsigtet plan der sikrer en løbende tilpasning af dagpasningsområdet, herunder overvejes hvorledes de gentagne budgetoverskridelser i dagplejen kan undgås fremadrettet. Bo- og Servicecenteret, har de seneste år haft budgetoverskridelser og der er fastlagt en plan for tilbagebetaling af gælden. Institutionen vil derfor blive fulgt tæt af forvaltningen i 2012 med henblik på budgetoverholdelse. Sundhed. Der har i 2011 være budgetoverskridelse på områderne Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Områderne vil i 2012 blive fulgt tæt, herunder bør det analyseres hvilke muligheder der reelt er for at styre og påvirke udgifterne. Generelle bemærkninger Side 9 Regnskab 2011

10 Generelle bemærkninger 1.5. Opfølgning på budgettets forudsætninger Pris- og lønudvikling Stigning fra 2010 til 2011 i % Forudsat prisog lønudvikling Faktisk pris- og lønudvikling Forskel Løn 0,34 0,20-0,14 Brændsel 3,19 8,20 5,01 Øvrige varer og anskaffelser 0,95 1,81 0,86 Entreprenør og håndværkerydelser 1,99 0,70-1,29 Øvrige tjenesteydelser 1,98 2,30 0,32 Løn og priser i alt 0,80 0,90 0,10 Kilde: KL's budgetvejledning Budgetter for 2011 er ikke korrigeret for den faktiske pris- og lønregulering, men den faktiske prisog lønudvikling fra 2010 til 2011 er anvendt i budget 2012 og efterfølgende år Befolkningsudvikling Alder Forudsat befolkning pr. 1. januar 2012 i budget 2011 Faktisk befolkning pr. 1. januar 2012 Forskel I alt Kilde: Danmarks Statistik Den befolkningsprognose, der var en del af grundlaget for budget 2011, viste en forventet befolkning ved udgangen af 2011 på i alt personer. Den faktiske befolkning var på personer eller 583 flere end forudsat. Afvigelsen dækker over 443 flere årige, 102 flere årige og 30 flere over 80 årige, mens antallet af børn og unge samlet set er som forudsat, dog ses et faldende antal 0-2 årige. Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således: Generelle bemærkninger Side 10 Regnskab 2011

11 Generelle bemærkninger Alder Ændring fra 2008 til ,6% ,3% ,3% ,6% ,5% ,5% I alt ,3% Kilde: Danmarks Statistik Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen i perioden fra 2008 til 2012 er steget med 3,3 % svarende til en årlig vækst på 0,8 %. På landsplan har den årlige befolkningsvækst i samme periode udgjort 0,5 % Budget- og regnskabsprincipper Overførsler Institutionsbevillinger: Byrådet har tilkendegivet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbruget på institutionsbevillingen i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk. Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger ikke. Byrådet har den 7. februar 2011 godkendt ny økonomisk politik som fastsætter nye regler for institutioners overførsel af uforbrugte bevillinger. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Generelle bemærkninger Side 11 Regnskab 2011

12 Generelle bemærkninger Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskabet) og omkostninger i resultatopgørelsen (omkostningsregnskabet) indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger. Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab. Generelle bemærkninger Side 12 Regnskab 2011

13 Generelle bemærkninger Omkostningsregnskab Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver. Ringsted Kommune har ikke i 2011 udarbejdet omkostningsregnskab. Generelle bemærkninger Side 13 Regnskab 2011

14 Generelle bemærkninger 1.7. Regnskabsopgørelse Regnskab 2011 Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning , ,2 6, ,0-11,2-4,4 1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 214,3 198,2 4,7 191,1 7,1 11,8 2 Erhverv og turisme 2,1 1,6-0,8 1,7-0,1-0,8 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,0 0,3 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,2 5,1 0,5 5,3-0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 6,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 4,1 0,8 4,1 0,0 0,8 Trafik, vej og park 62,4 63,1 4,4 66,1-3,0 1,4 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig 2,5 30,8-0,3 38,2-7,3-7,6 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 282,0 271,9 1,2 269,1 2,8 4,0 5 Dagtilbud til børn 137,7 136,7 3,3 138,8-2,1 1,2 6 Børn og unge 129,8 84,7 0,2 77,4 7,3 7,6 7 Vidtgående specialundervisning/spt 42,1 44,9 6,6 45,7-0,8 5,8 8 Socialudvalg Sundhed 83,8 84,9 0,0 85,9-1,0-1,0 Handicap, social og psykiatri 182,7 135,3-2,5 134,1 1,2-1,3 Unge 0,0 91,2 0,0 91,2 0,0 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 188,3 182,6 1,4 174,4 8,2 9,6 9 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 343,2 389,3 1,8 382,1 7,3 9,1 10 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,2 21,1 0,0 20,6 0,5 0,6 Fritid og sundhed 27,8 28,3 1,4 27,4 0,9 2,3 Skattefinansieret drift i alt 1.736, ,6 22, ,5 21,1 44,0 Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,9 0,0 13,1 0,8 0,8 Resultat af ordinær drift 96,5 97,7-29,7 108,4 10,7 40,4 11 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Generelle bemærkninger Side 14 Regnskab 2011

15 Generelle bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget 3,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 Miljø og natur 2,0 2,0 0,1 0,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 4,2 5,3 19,0 19,5-14,2 4,8 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,5 12,1 3,1 4,7 7,4 10,4 By og bolig -2,1-0,2 0,0 1,5-1,7-1,7 Energipulje 0,0 6,3 2,2 3,9 2,4 4,6 Skoler 9,1 11,8 11,4 20,9-9,1 2,3 Dagtilbud til børn 4,0 2,6 0,5 0,5 2,2 2,7 Vidtgående specialundervisning/spt 0,0 0,0 0,3 0,2-0,2 0,1 Handicap, social og psykiatri 0,0 1,0-2,2 0,6 0,4-1,8 Ældreliv 0,0 0,3-3,9-7,6 7,9 4,0 Kultur 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 0,1 Fritid og Sundhed 12,7 5,1 14,1 14,9-9,9 4,3 Børn og Unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt 46,3 46,8 44,6 59,7-12,9 31,8 12 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 0,2 1,0 4,1-1,3 2,3 6,5 13 Resultat af skattefinansierer område 49,9 49,8-78,4 50,0 0,2 78,6 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0 0,0 0,0-2,0 2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-13,3 0,0-17,8 4,6 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 15,7 5,6 6,3 9,4 15,0 Renovation 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 2,4 8,7 5,6-13,5 22,2 27,8 14 Resultat i alt 47,5 41,1-84,0 63,5 22,4 106,5 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 0,0 0,0 11,2 7,4-7,4 3,8 15 Øvrige finansforskydninger -7,5-14,3 0,0 5,2-19,4-19,4 16 Optagne lån -19,8-22,0-30,4-30,4 8,4-22,0 17 Afdrag på lån 41,3 41,3 0,0 40,4 0,9 0,9 Ændring af likvide aktiver 33,5 36,0-64,8 41,0 4,9 69,8 18 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Læsevejledning til regnskabsopgørelsen Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side. Oprindeligt budget 2011: På 1.736,0 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober Generelle bemærkninger Side 15 Regnskab 2011

16 Generelle bemærkninger Korrigeret budget 2011: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2010, men excl. overførsler fra Regnskab 2011: Der har i 2011 været udgifter for 1.753,5 mio. kr. Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 1.774,6 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.753,5 mio. kr., var der således ved årets afslutning en afvigelse på 21,1 mio. kr.. Der var overført merforbrug i 2010 på netto 22,9 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 44,0 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet Noter til regnskabsopgørelsen: 1. Skatter, tilskud og udligning: Afvigelsen skyldes dels færre indtægter som følge af nedsættelse af grundlag for beregning af grundskyld og dækningsafgift samt en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 2. Ledelse og personale viser et resultat på 7,1 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2010 primært vedrørende lønpuljer og trepartsmidler på 4,7 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 11,8 mio. kr. 3. Trafik, vej og park: Merforbrug i 2011 på 3,0 mio. kr. som primært vedrører vintervedligeholdelse. Der er overført 4,4 mio. kr. fra 2010 således at den samlede afvigelse er på 1,4 mio. kr. 4. By og Bolig: Merforbrug i 2011 på 7,6 mio. kr., hvoraf de 6,3 mio. kr. vedrører ejendomsstaben. 5. Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug i 2011 på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært afdrag på tidligere opsamlet gæld. 6. Dagtilbud til børn: Der er samlet set er merforbrug i 2011 på 2,1 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra årene før 2011 på 3,3 mio. kr. således at den samlede afvigelse er på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreforbrug i en række institutioner. 7. Børn og unge: Der er et mindreforbrug i 2011 på 7,3 mio. kr. 8. Vidtgående specialundervisning/spt: Der er et merforbrug i 2011 på 0,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra 2010 på 6,6 mio. kr., således at der er et samlet mindreforbrug bliver på 5,8 mio. kr. 9. Ældreliv: Området har i 2011 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. 10. Beskæftigelsesindsatsen: Samlet set er der et mindreforbrug på området på 7,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes at skulle anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 108,4 eller 11,9 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet i 2013 skal udvise 110 mio. kr. 12. Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2010 på 44,6 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 31,7 mio. kr. Heraf er de 24,2 mio. kr. indstillet overført til Køb og salg af jord: Der er et nettomindreforbrug på 2,4 mio. kr. Hertil kommer en overført mindreudgift fra 2010 på 4,1 mio. kr. således at den samlede mindreudgift er på 6,5 mio. kr. 14. Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et mindre forbrug i ,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært anlæg som er indstillet overført til Almene boliger: Der er i 2011 foretaget indskud i boliger på Bengerds Alle på 7,4 mio. kr.. Der er reserveret budget til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger på Amtstue Alle. Generelle bemærkninger Side 16 Regnskab 2011

17 Generelle bemærkninger 16. Øvrige finansforskydninger: Afvigelsen skyldes, primært forskydninger i refusionsmellemværender med staten. 17. Optagne lån: Der er i 2011 optaget lån på 30,4 mio. kr. som vedrører Der er ikke optaget yderligere lån. 18. Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2011 forbedrer de likvide aktiver med 41,0 mio. kr Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Beløb i mio. kr. Vedtaget Tillægsbevillinger budget ) Omplaceringer Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 214,3 3,1-19,2 198,2 4,7 191,1 7,1 11,8 Erhverv og turisme 2,1-0,4 1,6-0,8 1,7-0,1-0,8 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,2-0,1 5,1 0,5 5,3-0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 6,3-6,3 0,1 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,0 4,1 0,8 4,1 0,0 0,8 Trafik, vej og park 62,4 0,5 0,2 63,1 4,4 66,1-3,0 1,4 Plan- og Boligudvalget By og bolig 2,5-0,3 28,7 30,8-0,3 38,2-7,3-7,6 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 282,0 1,0-11,1 271,9 1,2 269,1 2,8 4,0 Dagtilbud til børn 137,7-1,8 0,8 136,7 3,3 138,8-2,1 1,2 Børn og unge 129,8-45,2 84,7 0,2 77,4 7,3 7,6 Vidtgående specialundervisning/spt 42,1 2,8 44,9 6,6 45,7-0,8 5,8 Socialudvalg Sundhed 83,8 0,7 0,4 84,9 85,9-1,0-1,0 Handicap, social og psykiatri 182,7 1,0-48,4 135,3-2,5 134,1 1,2-1,3 Unge -1,0 92,2 91,2 91,2 0,0 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 188,3-6,1 0,4 182,6 1,4 174,4 8,2 9,6 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 343,2-9,6 55,7 389,3 1,8 382,1 7,3 9,1 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,2-0,2 0,1 21,1 0,0 20,6 0,5 0,6 Fritid og sundhed 27,8 0,2 0,3 28,3 1,4 27,4 0,9 2,3 Skattefinansieret drift i alt 1.736,0-12,5 51, ,6 22, ,5 21,1 44,0 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Ovenfor er vist oversigt, der viser udviklingen i budgettet for skattefinansieret drift fra det budget, Byrådet vedtog i oktober 2010 for 2011, til det korrigerede budget for Der er givet tillægsbevillinger på i alt -12,5 mio. kr. som er givet til følgende formål: 1. Trafik, vej og park: 0,5 mio. kr. vedrørende forudsat besparelse vedrørende nedklassificering af veje. 2. By og Bolig: Overført 0,3 mio. kr. til anlæg vedr. erstatning til VAB. 3. Skoler: 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageført besparelse vedrørende tidlig SFO-start. Generelle bemærkninger Side 17 Regnskab 2011

18 Generelle bemærkninger 4. Dagtilbud for børn: Overført 1,8 mio. kr. til anlæg fra kompensationsbeløb vedrørende frokostordninger til renovering af Valdemarskolen. 5. Ældreliv: Tildeling til demografi reduceret med 2,5 mio. kr. 6. Beskæftigelse: Overførsel af mindreforbrug på 9,4 mio. kr. til beskæftigelsestilskud under Skatter, tilskud og udligning. I bilag 2 er optrykt en detaljeret oversigt over budgettets tilblivelse, regnskab og regnskabsresultat for samtlige budgetområder Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver. Mio. kr. Regnskab 2011 Likvide beholdninger primo -37,7 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat før finansielle poster 63,5 Låneoptagelse 30,4 Kursregulering, obligationer 0,6 94,5 Anvendelse af likvide aktiver: Almene boliger -7,4 Afdrag på lån -40,4 Øvrige finansforskydninger -5,2-52,9 Likvide beholdninger ultimo 3,9 Årets resultat har tilført kassen 63,5 mio. kr., optagelse af lån har tilført kassen 30,4 mio. kr. og kommunens obligationer er kursreguleret med 0,6 mio. Kr. - i alt 94,4 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden med 7,4 mio. kr., afdraget 40,4 mio. kr. på lån og øvrige finansforskydninger har i alt forbrugt 5,2 mio. kr. i alt 52,9 mio. kr. Netto er kassen forøget fra -37,7 mio. kr. til +3,9 mio. kr. eller en forbedring på 41,6 mio. kr Balance Præsentation af balancen Generelle bemærkninger Side 18 Regnskab 2011

19 Generelle bemærkninger Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringsskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Generelle bemærkninger Side 19 Regnskab 2011

20 Generelle bemærkninger Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider Grunde og bygninger Bygningens anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Administrative formål Forskellige serviceydelser Diverse formål Rådhuse, administrationsbygninger m.v. Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v. 50 år 30 år 15 år Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Tekniske anlæg Maskiner Ledninger og stikledninger vedrørende varme Øvrige anlæg Sneplove og fejemaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v år 30 år 15 år Generelle bemærkninger Side 20 Regnskab 2011

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 5 Indledning... 7 Ledelsens påtegning... 8 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Likviditet... 12 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5

Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 Indledning... 6 Ledelsens påtegning... 8 Hovedkonklusioner på regnskabet... 9 Opmærksomhedspunkter... 10 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 11 Budget-

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere