REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012"

Transkript

1 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

2

3 1 Generelle bemærkninger

4

5 Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Ledelsens påtegning Hovedkonklusioner på regnskabet Opmærksomhedspunkter Opfølgning på budgettets forudsætninger Budget- og regnskabsprincipper Regnskabsopgørelse Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Finansieringsoversigt Balance SPECIELLE BEMÆRKNINGER BILAG: 1. Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder 2. Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger 3. Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Generelle bemærkninger Side 5 Regnskab 2011

6 Generelle bemærkninger 1.1. Indledning Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelser er opgjort. Det skal bemærkes, at overførsler behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen. Regnskabet består af følgende: Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Generelle bemærkninger og oversigter (dette dokument): Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat. Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis Skoler, Administration og Ældre. Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2011 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således: 1. Kort om politikområdet. Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven? 2. Aktiviteter og indsatsområder 2011 Hvad har vi nået: Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2011 indenfor de enkelte politikområder. 3. Nøgletal: Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv. 4. Noter til Regnskab 2011 Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau. Generelle bemærkninger Side 6 Regnskab 2011

7 Generelle bemærkninger 1.2. Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 7. maj 2012 aflagt årsregnskab for 2011 for Ringsted Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Ringsted Kommune, den 14. maj 2012 Borgmester Kommunaldirektør Generelle bemærkninger Side 7 Regnskab 2011

8 Generelle bemærkninger 1.3. Hovedkonklusioner på regnskabet Nøgletal fra regnskab 2011 i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Skatter tilskud og udligning Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Anlæg herunder Køb og salg Resultat af skattefinansieret område Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt Serviceudgifter Likviditet 31. december Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Overholdelse er sket selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter i 2010 på 19,8 mio. kr. til 2011, som var til forbrug i 2011 udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Generelle bemærkninger Side 8 Regnskab 2011

9 Generelle bemærkninger 1.4. Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder hvor der i 2012 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Ejendomsstaben, hvor der i 2011 har været merforbrug, blandt andet som følge af opstartomkostninger og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Udlejningsboliger. I budgettet er forudsat lejeindtægter på i alt 2,5 mio. kr. fra lejeboliger og udlejningsejendomme som ikke længere er udlejet. Det drejer sig om Prinsensvej 10, Ole Hansensvej 7, Tolstrupvej 23 samt diverse lejeboliger. Der er således et permanent budgetproblem som der bør tages stilling til. Skolerne, har fået eftergivet tidligere oparbejdet gæld pr. 31. december 2012 med henblik på at kunne påbegynde ny skolestuktur fra 1. august 2012 uden at skulle afdrag gæld fra skolerne i den hidtidige skolestruktur. Der vil være særlig fokus på, at skolerne i den nye skolestruktur overholder budgettet. Dagplejen, har i 2011 haft et merforbrug som følge af en lavere udnyttelse end forudsat. Der er i 2012 særlig fokus på dagplejens udnyttelse med henblik på budgetoverholdelse i Dagplejen har i de seneste år ikke været i stand til at sikre en tilstrækkelig hurtig tilpasning til de faldende antal børn. Der har været merforbrug på 2-3 mio. kr. årligt. Dagplejen har ikke nogen reel finansiel mulighed for at afdrage gæld, hvorfor det indstilles at gælden ikke overføres. I stedet bør der udarbejdes en langsigtet plan der sikrer en løbende tilpasning af dagpasningsområdet, herunder overvejes hvorledes de gentagne budgetoverskridelser i dagplejen kan undgås fremadrettet. Bo- og Servicecenteret, har de seneste år haft budgetoverskridelser og der er fastlagt en plan for tilbagebetaling af gælden. Institutionen vil derfor blive fulgt tæt af forvaltningen i 2012 med henblik på budgetoverholdelse. Sundhed. Der har i 2011 være budgetoverskridelse på områderne Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Områderne vil i 2012 blive fulgt tæt, herunder bør det analyseres hvilke muligheder der reelt er for at styre og påvirke udgifterne. Generelle bemærkninger Side 9 Regnskab 2011

10 Generelle bemærkninger 1.5. Opfølgning på budgettets forudsætninger Pris- og lønudvikling Stigning fra 2010 til 2011 i % Forudsat prisog lønudvikling Faktisk pris- og lønudvikling Forskel Løn 0,34 0,20-0,14 Brændsel 3,19 8,20 5,01 Øvrige varer og anskaffelser 0,95 1,81 0,86 Entreprenør og håndværkerydelser 1,99 0,70-1,29 Øvrige tjenesteydelser 1,98 2,30 0,32 Løn og priser i alt 0,80 0,90 0,10 Kilde: KL's budgetvejledning Budgetter for 2011 er ikke korrigeret for den faktiske pris- og lønregulering, men den faktiske prisog lønudvikling fra 2010 til 2011 er anvendt i budget 2012 og efterfølgende år Befolkningsudvikling Alder Forudsat befolkning pr. 1. januar 2012 i budget 2011 Faktisk befolkning pr. 1. januar 2012 Forskel I alt Kilde: Danmarks Statistik Den befolkningsprognose, der var en del af grundlaget for budget 2011, viste en forventet befolkning ved udgangen af 2011 på i alt personer. Den faktiske befolkning var på personer eller 583 flere end forudsat. Afvigelsen dækker over 443 flere årige, 102 flere årige og 30 flere over 80 årige, mens antallet af børn og unge samlet set er som forudsat, dog ses et faldende antal 0-2 årige. Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således: Generelle bemærkninger Side 10 Regnskab 2011

11 Generelle bemærkninger Alder Ændring fra 2008 til ,6% ,3% ,3% ,6% ,5% ,5% I alt ,3% Kilde: Danmarks Statistik Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen i perioden fra 2008 til 2012 er steget med 3,3 % svarende til en årlig vækst på 0,8 %. På landsplan har den årlige befolkningsvækst i samme periode udgjort 0,5 % Budget- og regnskabsprincipper Overførsler Institutionsbevillinger: Byrådet har tilkendegivet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbruget på institutionsbevillingen i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk. Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger ikke. Byrådet har den 7. februar 2011 godkendt ny økonomisk politik som fastsætter nye regler for institutioners overførsel af uforbrugte bevillinger. I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Generelle bemærkninger Side 11 Regnskab 2011

12 Generelle bemærkninger Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskabet) og omkostninger i resultatopgørelsen (omkostningsregnskabet) indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger. Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab. Generelle bemærkninger Side 12 Regnskab 2011

13 Generelle bemærkninger Omkostningsregnskab Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver. Ringsted Kommune har ikke i 2011 udarbejdet omkostningsregnskab. Generelle bemærkninger Side 13 Regnskab 2011

14 Generelle bemærkninger 1.7. Regnskabsopgørelse Regnskab 2011 Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning , ,2 6, ,0-11,2-4,4 1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 214,3 198,2 4,7 191,1 7,1 11,8 2 Erhverv og turisme 2,1 1,6-0,8 1,7-0,1-0,8 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,0 0,3 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,2 5,1 0,5 5,3-0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 6,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 4,1 0,8 4,1 0,0 0,8 Trafik, vej og park 62,4 63,1 4,4 66,1-3,0 1,4 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig 2,5 30,8-0,3 38,2-7,3-7,6 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 282,0 271,9 1,2 269,1 2,8 4,0 5 Dagtilbud til børn 137,7 136,7 3,3 138,8-2,1 1,2 6 Børn og unge 129,8 84,7 0,2 77,4 7,3 7,6 7 Vidtgående specialundervisning/spt 42,1 44,9 6,6 45,7-0,8 5,8 8 Socialudvalg Sundhed 83,8 84,9 0,0 85,9-1,0-1,0 Handicap, social og psykiatri 182,7 135,3-2,5 134,1 1,2-1,3 Unge 0,0 91,2 0,0 91,2 0,0 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 188,3 182,6 1,4 174,4 8,2 9,6 9 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 343,2 389,3 1,8 382,1 7,3 9,1 10 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,2 21,1 0,0 20,6 0,5 0,6 Fritid og sundhed 27,8 28,3 1,4 27,4 0,9 2,3 Skattefinansieret drift i alt 1.736, ,6 22, ,5 21,1 44,0 Renter Økonomiudvalget Renter 13,9 13,9 0,0 13,1 0,8 0,8 Resultat af ordinær drift 96,5 97,7-29,7 108,4 10,7 40,4 11 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Generelle bemærkninger Side 14 Regnskab 2011

15 Generelle bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget 3,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 Miljø og natur 2,0 2,0 0,1 0,0 2,0 2,0 Trafik, vej og park 4,2 5,3 19,0 19,5-14,2 4,8 Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg 12,5 12,1 3,1 4,7 7,4 10,4 By og bolig -2,1-0,2 0,0 1,5-1,7-1,7 Energipulje 0,0 6,3 2,2 3,9 2,4 4,6 Skoler 9,1 11,8 11,4 20,9-9,1 2,3 Dagtilbud til børn 4,0 2,6 0,5 0,5 2,2 2,7 Vidtgående specialundervisning/spt 0,0 0,0 0,3 0,2-0,2 0,1 Handicap, social og psykiatri 0,0 1,0-2,2 0,6 0,4-1,8 Ældreliv 0,0 0,3-3,9-7,6 7,9 4,0 Kultur 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 0,1 Fritid og Sundhed 12,7 5,1 14,1 14,9-9,9 4,3 Børn og Unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt 46,3 46,8 44,6 59,7-12,9 31,8 12 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 0,2 1,0 4,1-1,3 2,3 6,5 13 Resultat af skattefinansierer område 49,9 49,8-78,4 50,0 0,2 78,6 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0 0,0 0,0-2,0 2,0 2,0 Varmeforsyning -13,3-13,3 0,0-17,8 4,6 4,6 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Varmeforsyning 15,7 15,7 5,6 6,3 9,4 15,0 Renovation 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 6,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 2,4 8,7 5,6-13,5 22,2 27,8 14 Resultat i alt 47,5 41,1-84,0 63,5 22,4 106,5 Finansielle poster Økonomiudvalget Almene boliger 0,0 0,0 11,2 7,4-7,4 3,8 15 Øvrige finansforskydninger -7,5-14,3 0,0 5,2-19,4-19,4 16 Optagne lån -19,8-22,0-30,4-30,4 8,4-22,0 17 Afdrag på lån 41,3 41,3 0,0 40,4 0,9 0,9 Ændring af likvide aktiver 33,5 36,0-64,8 41,0 4,9 69,8 18 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Læsevejledning til regnskabsopgørelsen Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side. Oprindeligt budget 2011: På 1.736,0 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober Generelle bemærkninger Side 15 Regnskab 2011

16 Generelle bemærkninger Korrigeret budget 2011: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2010, men excl. overførsler fra Regnskab 2011: Der har i 2011 været udgifter for 1.753,5 mio. kr. Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 1.774,6 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.753,5 mio. kr., var der således ved årets afslutning en afvigelse på 21,1 mio. kr.. Der var overført merforbrug i 2010 på netto 22,9 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 44,0 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet Noter til regnskabsopgørelsen: 1. Skatter, tilskud og udligning: Afvigelsen skyldes dels færre indtægter som følge af nedsættelse af grundlag for beregning af grundskyld og dækningsafgift samt en regulering af beskæftigelsestilskuddet. 2. Ledelse og personale viser et resultat på 7,1 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2010 primært vedrørende lønpuljer og trepartsmidler på 4,7 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 11,8 mio. kr. 3. Trafik, vej og park: Merforbrug i 2011 på 3,0 mio. kr. som primært vedrører vintervedligeholdelse. Der er overført 4,4 mio. kr. fra 2010 således at den samlede afvigelse er på 1,4 mio. kr. 4. By og Bolig: Merforbrug i 2011 på 7,6 mio. kr., hvoraf de 6,3 mio. kr. vedrører ejendomsstaben. 5. Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug i 2011 på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært afdrag på tidligere opsamlet gæld. 6. Dagtilbud til børn: Der er samlet set er merforbrug i 2011 på 2,1 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra årene før 2011 på 3,3 mio. kr. således at den samlede afvigelse er på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreforbrug i en række institutioner. 7. Børn og unge: Der er et mindreforbrug i 2011 på 7,3 mio. kr. 8. Vidtgående specialundervisning/spt: Der er et merforbrug i 2011 på 0,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra 2010 på 6,6 mio. kr., således at der er et samlet mindreforbrug bliver på 5,8 mio. kr. 9. Ældreliv: Området har i 2011 et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. 10. Beskæftigelsesindsatsen: Samlet set er der et mindreforbrug på området på 7,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes at skulle anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 108,4 eller 11,9 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet i 2013 skal udvise 110 mio. kr. 12. Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2010 på 44,6 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 31,7 mio. kr. Heraf er de 24,2 mio. kr. indstillet overført til Køb og salg af jord: Der er et nettomindreforbrug på 2,4 mio. kr. Hertil kommer en overført mindreudgift fra 2010 på 4,1 mio. kr. således at den samlede mindreudgift er på 6,5 mio. kr. 14. Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et mindre forbrug i ,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært anlæg som er indstillet overført til Almene boliger: Der er i 2011 foretaget indskud i boliger på Bengerds Alle på 7,4 mio. kr.. Der er reserveret budget til Indskud vedrørende projekterne ældreboliger på Amtstue Alle. Generelle bemærkninger Side 16 Regnskab 2011

17 Generelle bemærkninger 16. Øvrige finansforskydninger: Afvigelsen skyldes, primært forskydninger i refusionsmellemværender med staten. 17. Optagne lån: Der er i 2011 optaget lån på 30,4 mio. kr. som vedrører Der er ikke optaget yderligere lån. 18. Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2011 forbedrer de likvide aktiver med 41,0 mio. kr Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Beløb i mio. kr. Vedtaget Tillægsbevillinger budget ) Omplaceringer Korrigeret budget 2011 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) Afvigelse excl. overførsler 2) Afvigelse incl. overførsler 2) Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 214,3 3,1-19,2 198,2 4,7 191,1 7,1 11,8 Erhverv og turisme 2,1-0,4 1,6-0,8 1,7-0,1-0,8 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,2-0,1 5,1 0,5 5,3-0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 6,3-6,3 0,1 0,1 0,1 Miljø og natur 4,1 0,0 4,1 0,8 4,1 0,0 0,8 Trafik, vej og park 62,4 0,5 0,2 63,1 4,4 66,1-3,0 1,4 Plan- og Boligudvalget By og bolig 2,5-0,3 28,7 30,8-0,3 38,2-7,3-7,6 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 282,0 1,0-11,1 271,9 1,2 269,1 2,8 4,0 Dagtilbud til børn 137,7-1,8 0,8 136,7 3,3 138,8-2,1 1,2 Børn og unge 129,8-45,2 84,7 0,2 77,4 7,3 7,6 Vidtgående specialundervisning/spt 42,1 2,8 44,9 6,6 45,7-0,8 5,8 Socialudvalg Sundhed 83,8 0,7 0,4 84,9 85,9-1,0-1,0 Handicap, social og psykiatri 182,7 1,0-48,4 135,3-2,5 134,1 1,2-1,3 Unge -1,0 92,2 91,2 91,2 0,0 0,0 Ældreudvalget Ældreliv 188,3-6,1 0,4 182,6 1,4 174,4 8,2 9,6 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 343,2-9,6 55,7 389,3 1,8 382,1 7,3 9,1 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 21,2-0,2 0,1 21,1 0,0 20,6 0,5 0,6 Fritid og sundhed 27,8 0,2 0,3 28,3 1,4 27,4 0,9 2,3 Skattefinansieret drift i alt 1.736,0-12,5 51, ,6 22, ,5 21,1 44,0 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Ovenfor er vist oversigt, der viser udviklingen i budgettet for skattefinansieret drift fra det budget, Byrådet vedtog i oktober 2010 for 2011, til det korrigerede budget for Der er givet tillægsbevillinger på i alt -12,5 mio. kr. som er givet til følgende formål: 1. Trafik, vej og park: 0,5 mio. kr. vedrørende forudsat besparelse vedrørende nedklassificering af veje. 2. By og Bolig: Overført 0,3 mio. kr. til anlæg vedr. erstatning til VAB. 3. Skoler: 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageført besparelse vedrørende tidlig SFO-start. Generelle bemærkninger Side 17 Regnskab 2011

18 Generelle bemærkninger 4. Dagtilbud for børn: Overført 1,8 mio. kr. til anlæg fra kompensationsbeløb vedrørende frokostordninger til renovering af Valdemarskolen. 5. Ældreliv: Tildeling til demografi reduceret med 2,5 mio. kr. 6. Beskæftigelse: Overførsel af mindreforbrug på 9,4 mio. kr. til beskæftigelsestilskud under Skatter, tilskud og udligning. I bilag 2 er optrykt en detaljeret oversigt over budgettets tilblivelse, regnskab og regnskabsresultat for samtlige budgetområder Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver. Mio. kr. Regnskab 2011 Likvide beholdninger primo -37,7 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat før finansielle poster 63,5 Låneoptagelse 30,4 Kursregulering, obligationer 0,6 94,5 Anvendelse af likvide aktiver: Almene boliger -7,4 Afdrag på lån -40,4 Øvrige finansforskydninger -5,2-52,9 Likvide beholdninger ultimo 3,9 Årets resultat har tilført kassen 63,5 mio. kr., optagelse af lån har tilført kassen 30,4 mio. kr. og kommunens obligationer er kursreguleret med 0,6 mio. Kr. - i alt 94,4 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden med 7,4 mio. kr., afdraget 40,4 mio. kr. på lån og øvrige finansforskydninger har i alt forbrugt 5,2 mio. kr. i alt 52,9 mio. kr. Netto er kassen forøget fra -37,7 mio. kr. til +3,9 mio. kr. eller en forbedring på 41,6 mio. kr Balance Præsentation af balancen Generelle bemærkninger Side 18 Regnskab 2011

19 Generelle bemærkninger Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringsskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Generelle bemærkninger Side 19 Regnskab 2011

20 Generelle bemærkninger Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider Grunde og bygninger Bygningens anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Administrative formål Forskellige serviceydelser Diverse formål Rådhuse, administrationsbygninger m.v. Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v. 50 år 30 år 15 år Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Tekniske anlæg Maskiner Ledninger og stikledninger vedrørende varme Øvrige anlæg Sneplove og fejemaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v år 30 år 15 år Generelle bemærkninger Side 20 Regnskab 2011

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Region Midtjylland. Århus Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 3

Region Midtjylland. Århus Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 3 Region Midtjylland Århus Amts regnskab 26 Bilag til Regionsrådets møde den 23. maj 27 Punkt nr. 3 ÅRHUS AMTS REGNSKAB 26 Med udgangen af 26 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere