FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING"

Transkript

1 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig eller Ufrivillig Arbejdsløs. I forsikringsvilkårene er også beskrevet undtagelser og begrænsninger i Forsikringsselskabets ansvar. Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er skrevet med stort forbogstav og forklaret under overskriften DEFINITIONER. 2. MEDLEMSKAB I FORSIKRINGSORDNINGEN Forsikringen kan omfatte personer som har indgået aftale om medlemskab med Business Danmark, forudsat at vedkommende; har fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) er mellem 18 og 60 år ved Forsikringens Startdato, har et dansk cpr-nummer har været fastansat som lønmodtager i mere end 16 timer om ugen de seneste 6 måneder og ikke selvstændig, vikar eller ansat i flexjob ikke har, eller burde have kendskab til kommende ufrivillig arbejdsløshed. Forsikringen gælder fra Forsikringens Startdato. 3. DEFINITIONER Ansat/Arbejdstager: En Forsikret, som er ansat mod betaling hos en enkeltperson eller i en organisation eller et selskab, er at anse som ansat/-arbejdstager, medmindre Forsikrede er Selvstændig Erhvervsdrivende eller medmindre Forsikrede gennem sin ejerandel, aktionæraftale eller lignende har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse over beslutninger i den organisation eller det selskab, hvori han er ansat. Ufrivillig Arbejdsløs: En Forsikret som er fuldstændig uden arbejde på grund af Opsigelse, er registreret som Ufrivillig Arbejdsløs ved Jobcenteret, modtager arbejdsløshedsdagpenge såfremt medlem af en a- kasse, er tilgængelig for arbejdsmarkedet, og aktivt søger andet arbejde. En forsikret er et medlem af Business Danmark, for hvem Forsikringsselskabet har accepteret tegning, og 1. præmie er indbetalt. Forsikringens Ophørsdato: Forsikringen ophører i henhold til Afsnit 9 i disse forsikringsvilkår. Forsikringens Startdato: Forsikringen starter, når Forsikringsselskabet har accepteret tegning, og 1. præmie er indbetalt. Ved omtegning fra lignende forsikring hos Forsikringsselskabet eller andet selskab beregnes en måned i punkt 4.1.1, 4. afsnit og de 6 måneder i punkt 4.2.1, 7. afsnit fra startdatoen på den udgående police. Ved lignende forsikring menes samme ydelse, Selvrisikoperiode og udbetalingsperiode. Forsikringsaftalen: Nærværende aftale om Business Danmarks Lønforsikring mellem Forsikrede og Forsikringspolice: Police udstedt til Forsikrede med beskrivelse af dækning og ydelser. Forsikringsselskabet: AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland Ltd. Forsikringsperioden: Perioden fra Forsikringens Startdato til Forsikringens Ophørsdato. Hidtidig indkomst: Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven. Hændelsestidspunktet: Den dag Forsikrede bliver sygemeldt eller Ufrivillig Arbejdsløs. FAL: Den til enhver tid gældende Lov om Forsikringsaftaler. Forsikrede: Side 1 af 7

2 Optjeningsperiode: Optjeningsperiode er hver dag Forsikrede er Ufrivillig Arbejdsløs efter udløbet af Selvrisikoperioden. Selvrisikoperiode: Selvrisikoperioden er de første 30 dage efter tilmelding til jobcenter. Selvrisikoperioden starter tidligst den første dag efter udløbet af Forsikredes opsigelsesperiode, og samtidig med Forsikrede er tilmeldt jobcenter som Ufrivilligarbejdsløs. Det er i denne forbindelse uden betydning, om Forsikrede reelt har været på arbejde eller afholdt ferie. Læge: Læge godkendt af danske myndigheder og som praktiserer som læge i Danmark, og som Forsikrede ikke har nogen form for personlig eller forretningsmæssig forbindelse med. Maksimale udbetalingsperiode: Det maksimale antal måneder betaling kan modtages under denne forsikring, som fremgår af forsikringspolicen. Medlem: Personlige medlemmer af Business Danmark. Månedlig Udbetaling: Ydelser under Forsikringsvilkårenes punkt 4.1 og 4.2. efter aftalen i Forsikringspolicen. Opsigelse/Opsagt: Forsikrede er uden arbejde som en direkte følge af, at Forsikrede er blevet fyret. Uarbejdsdygtighed/Uarbejdsdygtig: Medicinsk tilstand bekræftet af en Læge, og som forhindrer Forsikrede i at udføre sit sædvanlige arbejde, et tilsvarende arbejde eller andet arbejde, som Forsikrede gennem sin erfaring, uddannelse eller oplæring er kvalificeret til at udføre. 4. FORSIKRINGSDÆKNING - FORSIKRINGSSUM 4.1 Forsikring ved uarbejdsdygtighed Vilkår for erstatning ved uarbejdsdygtighed Med de begrænsninger, som følger af de øvrige bestemmelser i disse forsikringsvilkår, betaler Forsikringsselskabet den ydelse, som er beskrevet i punkt 4.1.3, hvis Forsikrede er fraværende fra sit sædvanlige arbejde som følge af Uarbejdsdygtighed. Retten til forsikringsudbetaling indtræffer efter Selvrisikoperioden og Optjeningsperioden. Der udbetales ingen ydelse før Selvrisikoperiodens og Optjeningsperiodens udløb. Selvrisikoperioden fremgår af forsikringspolicen. Forsikringsudbetalingen er betinget af, at der fremlægges en sygemelding fra en Læge, hvoraf Forsikredes diagnose fremgår, og af at Forsikrede er under behandling af en Læge, så længe Uarbejdsdygtigheden varer. Forsikrede har kun ret til forsikringsudbetaling under denne forsikringsdækning, hvis sygemeldingen skyldes sygdom, som har vist de første symptomer senere end en måned fra forsikringens Startdato. Forsikringsselskabet kan kræve, at Forsikrede vurderes af en Læge, som tager stilling til, om Forsikrede er at anse som Uarbejdsdygtig i henhold til denne forsikringsdækning. Forsikringsselskabet kan kræve en yderligere lægelig vurdering af en af Forsikringsselskabet udpeget Læge. Forsikringsselskabets ansvar dækker ikke Uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke, hvis årsagen til uarbejdsdygtighed er opstået som en direkte eller indirekte følge af sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før forsikringens tegning. Hvis Forsikrede tidligere har fremsat krav om Uarbejdsdygtighedserstatning under denne forsikringsdækning, er det en betingelse for ret til yderligere udbetaling for samme lidelse under denne forsikringsdækning, at Forsikrede efter raskmelding ikke har været sygemeldt på ny for samme lidelse de 6 efterfølgende måneder efter raskmelding Vilkår for ændring af anmeldelse fra Uarbejdsdygtighed til ufrivillig Arbejdsløshed Hvis der udbetales forsikringsydelser på grund af uarbejdsdygtighed, og Forsikrede bliver Ufrivillig Arbejdsløs, skal Forsikrede hurtigst muligt give Forsikringsselskabet meddelelse herom. Udbetalingen på grund af uarbejdsdygtighed vil ophøre, og Forsikrede skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om arbejdsløshed til Såfremt Forsikrede i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny Selvrisikoperiode, så længe Forsikrede er Ufrivillig Arbejdsløs, dog højest til udløbet af den valgte udbetalingsperiode beregnet Side 2 af 7

3 fra det tidspunkt, hvor Forsikrede blev uarbejdsdygtig. Forsikringsselskabet vil i vurderingen af Forsikredes anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed se bort fra, at Forsikrede ikke har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder umiddelbart før, Forsikrede blev Ufrivillig Arbejdsløs, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelse. De 6 måneder regnes i dette tilfælde frem til uarbejdsdygtighedens indtræden Ydelse ved Uarbejdsdygtighed Forsikringsselskabets ydelse er en Månedlig Udbetaling i den i policen anførte Maksimale Udbetalingsperiode. Ydelsen udbetales for hele Optjeningsperioder på 30 dage første gang efter Selvrisikoperiodens og Optjeningsperiodens udløb. Selvrisikoperioden fremgår af forsikringspolicen. Forsikrede modtager en ny Månedlig Udbetaling for hver hele Optjeningsperiode på 30 dage fortløbende, hvor Forsikrede er uarbejdsdygtig udover Selvrisikoperioden, indtil det første af følgende forhold indtræffer: Forsikrede raskmeldes eller er i arbejde igen Forsikrede har fået udbetalt et beløb, som svarer til den i policen anførte Maksimale Udbetalingsperiode Forsikringens Ophørsdato Forsikrede dør Forsikrede går på pension. Uanset hvilken ydelse den forsikrede har valgt ved etablering af forsikringen, kan udbetalinger af forsikringsydelser sammen med alle former for sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af uarbejdsdygtighed, maksimalt udgøre 90 % af den Hidtidige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingen fra Forsikringsselskabet ved Uarbejdsdygtighed er begrænset til ydelsen jfr. Forsikringspolicen, se endvidere punkt Forsikring ved ufrivillig arbejdsløshed Vilkår for arbejdsløshedsforsikring Med de begrænsninger, som følger af de øvrige bestemmelser i forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskabet den ydelse, som er beskrevet i punkt 4.2.3, hvis Forsikrede er Ufrivillig Arbejdsløs, eller i aktivering (kurser/uddannelse eller offentlig ansættelse med løntilskud). Retten til forsikringsudbetaling indtræffer efter Selvrisikoperiodens og Optjeningsperiodens. Der udbetales ingen ydelse før Selvrisikoperiodens og Optjeningsperiodens udløb. Selvrisikoperioden fremgår af forsikringspolicen Forsikringsdækningen gælder kun for personer, der har været fast ansat i mere end 16 timer ugentligt. Forsikringsdækningen gælder ikke for tidsbegrænsede arbejdsaftaler. Forsikringsselskabets ansvar dækker ikke Arbejdsløshed som forsikrede, havde eller burde have kendskab til på tegningstidspunktet. Baseret på oplysninger opgivet ved tegning kan Forsikringsselskabet tage konkrete forbehold om, at dækningen ikke gælder ved Arbejdsløshed som følge af forhold, der blev oplyst ved tegning. Den forsikrede kan i udbetalingsperioden påtage sig midlertidigt arbejde i indtil 12 måneder ad gangen, mod forudgående godkendelse af Business Danmark eller Forsikringsselskabet, uden at det betragtes som to arbejdsløshedsperioder. I givet tilfælde stoppes udbetalingen fra forsikringen i arbejdsperioden. Der skal indsendes dokumentation for arbejdets art og arbejdsperioden skriftligt med tilsagn fra arbejdsgiver. Forsikringen dækker ikke hvis: Forsikrede ikke er tilmeldt Jobcentret Forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked Forsikrede ikke er berettiget til dagpenge fra A- kassen eller Forsikrede ikke ville være berettiget til dagpenge hvis Forsikrede var medlem af en A-kasse Forsikrede har fået karantæne fra A-kassen Arbejdsløsheden er frivillig, eller forsikrede er bortvist Arbejdsløsheden skyldes forsømmelse, uærlighed eller bedrageri fra Forsikredes side Arbejdsløsheden skyldes, at Forsikrede har deltaget i en strejke eller lockout eller en ulovlig handling Forsikrede er Ufrivillig Arbejdsløs, har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed ved forsikringens tegning Forsikrede pensionerede sig fra fast arbejde Arbejdsløsheden indtræffer eller varsles inden 6 måneder efter Forsikringens Startdato Arbejdsløshed efter tidsbegrænset arbejde Forsikrede ikke var fastansat (mere end 16 timer om ugen) sammenhængende i 6 måneder umiddelbart før, Forsikrede blev Ufrivillig Arbejdsløs. Arbejdsløshedsperioder på 14 dage Side 3 af 7

4 eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Forsikringsselskabet udbetaler ingen ydelse for Arbejdsløshed for eventuelle tidsrum, hvor Forsikrede er stoppet med at arbejde før den effektive opsigelsesdato angivet af Forsikredes arbejdsgiver eller for perioden fra det tidspunkt, hvor Forsikrede mod vederlag effektivt er fratrådt arbejdet og til udløbet af den Aftalte/lovlige opsigelsestid. Ret til yderligere udbetalinger som følge af arbejdsløshed under denne forsikring er betinget af, at Forsikrede efter at være vendt tilbage til lønnet arbejde ikke bliver Ufrivillig Arbejdsløs igen i de følgende 6 måneder. Ovenstående gælder dog ikke, hvis Forsikrede efter en arbejdsløshedsperiode er i arbejde i 3 måneder eller mindre efterfulgt af en ny arbejdsløshedsperiode, da dette så betragtes som én arbejdsløshedsperiode. Dog kun under forudsætning af, at der stadig resterer noget af udbetalingsperioden efter den første arbejdsløshed og at Forsikrede er Ufrivillig Arbejdsløs Vilkår for ændring af anmeldelse fra Arbejdsløshed til Uarbejdsdygtighed Hvis der udbetales forsikringsydelser på grund af arbejdsløshed, og Forsikrede bliver uarbejdsdygtig, skal Forsikrede hurtigst muligt give Forsikringsselskabet meddelelse herom. Udbetalingen på grund af arbejdsløshed vil ophøre, og Forsikrede skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om uarbejdsdygtighed til Såfremt Forsikrede i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny Selvrisikoperiode, så længe Forsikrede er uarbejdsdygtig, dog højest til udløbet af den valgte udbetalingsperiode beregnet fra det tidspunkt, hvor Forsikrede blev Ufrivillig Arbejdsløs Ydelse ved ufrivillig Arbejdsløshed Forsikringsselskabets ydelse er en Månedlig Udbetaling i den i policen anførte maksimale udbetalingsperiode. Ydelsen udbetales for hele Optjeningsperioder på 30 dage første gang efter Selvrisikoperiodens udløb. Selvrisikoperioden fremgår af forsikringspolicen. Forsikrede modtager en ny Månedlig Udbetaling for hver hele Optjeningsperiode på 30 dage fortløbende, hvor Forsikrede er Ufrivillig Arbejdsløs udover Selvrisikoperioden, indtil det første af følgende forhold indtræffer: forsikrede starter på arbejde Forsikrede har fået udbetalt et beløb, som svarer til den i policen anførte maksimale udbetalingsperiode Forsikringens Ophørsdato Forsikrede dør Forsikrede går på pension. Uanset hvilken ydelse den Forsikrede har valgt ved etablering af forsikringen, kan udbetalinger af forsikringsydelser sammen med alle former for dagpenge fra A-kassen og pensions- /forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den ufrivillige arbejdsløshed, maksimalt udgøre 90 % af den Hidtidige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingen fra Forsikringsselskabet ved ufrivillig Arbejdsløshed er begrænset til ydelsen jfr. Forsikringspolicen, se for øvrigt punkt UNDTAGET FRA FORSIKRINGSDÆKNINGEN Følgende undtagelser gælder for forsikringsdækningen 5.1 Forsikringsselskabet udbetaler ingen ydelser ved Uarbejdsdygtighed eller ufrivillig Arbejdsløshed, som direkte eller indirekte skyldes: krig (uanset om den erklæres), kamphandling fra fremmed magt, fjendtlighed, terrorisme eller terrorhandling, oprør eller forstyrrelser af den offentlige orden, eller ioniserende stråling eller radioaktiv forurening fra atomaffald, som fremstilles ved kernekraft, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved atomindretninger eller komponenter, eller HIV (humant immunsvigt-virus) og/eller andre HIV-relaterede sygdomme, herunder AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) og/eller mutantderivater eller variationer af disse, eller svangerskab, fødsel, spontant abort, abort eller tilknyttede tilstande, eller alle mentale tilstande, inkl. men ikke begrænset til nervøst sammenbrud, stress, depression eller angst, eller alle tilstande forbundet med ryggen eller rygraden, eller skaden er et resultat af kriminelle eller ulovlige handlinger Forsikrede har begået, eller Side 4 af 7

5 enhver sygdom forårsaget af alkohol eller narkotikamisbrug, eller enhver tidligere fysisk eller psykisk lidelse eller sygdom som forsikrede har søgt og modtaget behandling for indenfor de 12 forudgående måneder inden forsikringens ikrafttrædelse, eller ethvert operativt indgreb eller behandling, som ikke er medicinsk nødvendigt såsom (men ikke begrænset til) kosmetisk kirurgi. Forsikringsselskabet udbetaler endvidere ingen ydelser ved Uarbejdsdygtighed eller ufrivillig Arbejdsløshed for perioder hvor forsikrede oppebærer løn under sygdom. 5.2 Har den Forsikrede forsøgt at tage sit eget liv, har Forsikrede kun krav på dækning, hvis der er gået mere end et år efter Forsikringens Startdato, eller det må antages, at forsikringen blev tegnet uden tanke på selvmord, eller skade som følge heraf. 5.3 Forsikringsselskabet er uden pligt til at foretage udbetaling under samtlige forsikringsdækninger, hvis Forsikrede svigagtigt har forsømt sin oplysningspligt, jfr. FAL 4. Hvis Forsikrede i øvrigt har forsømt sin oplysningspligt, kan Forsikringsselskabets dækningspligt sættes ned eller bortfalde helt, jfr. FAL I øvrigt er udbetaling for alle forsikringsdækninger begrænset af reglerne i FAL om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, jfr. FAL FORHOLDET MELLEM DE FORSKELLIGE FORSIKRINGSDÆKNINGER Så længe, der udbetales ydelser under en af forsikringsdækningerne, har Forsikrede ikke krav på udbetaling under en anden forsikringsdækning. Der kan ikke rejses mere end ét krav for samme tidsrum. Udbetaling under alternativ 4.1) eller 4.2) fratager ikke Forsikrede ret til senere udbetaling under et andet af alternativerne 4.1 og 4.2, dog er Forsikringsselskabets ansvar begrænset til den i Forsikringspolicen anførte Maksimale Udbetalingsperiode og til beløbet anført i Forsikringspolicen pr. måned. Forsikringen ophører, når det maksimale beløb for Uarbejdsdygtighed og Arbejdsløshed er udbetalt. Forsikringsselskabets dækningsforpligtelse i anledning af én forsikringsbegivenhed er i alle tilfælde begrænset til det maksimale antal af ydelser nævnt i Forsikringspolicen gange den månedlige ydelse ligeledes anført i Forsikringspolicen. 7. UDBETALING AF YDELSER UNDER FORSIKRINGEN Enhver udbetaling i henhold til en forsikringsdækning skal udbetales fra Forsikringsselskabet til Forsikrede. 8. PRÆMIE 8.1 Præmiebetaling Forsikringspræmien opkræves kvartalsvis af 8.2 Ændring af præmie Ved førstkommende kvartalsopkrævning efter Forsikrede er fyldt 50 år, hæves præmien med 10 %. Ved førstkommende kvartalsopkrævning efter Forsikrede er fyldt 60 år, hæves præmien med 25 %. 8.3 Manglende præmiebetaling fra Forsikrede Hvis præmien ikke er betalt på forfaldsdato, indgår præmien i Forsikringsselskabets rykkerprocedure. Forsikringsselskabet skal sammen med egne rykkerrutiner varsle forsikrede om en ny betalingsfrist. I varslet skal det klart fremgå, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den opgivne frist. 9. FORSIKRINGENS OPHØRSDATO Dækningen træder i kraft, når Forsikringsselskabet har accepteret tegning, og når 1. præmie er indbetalt, og ophører, når det første af følgende forhold indtræffer: datoen, hvor Forsikrede får besked fra Forsikringsselskabet om, at forsikringen er ophørt, fordi skyldige beløb i henhold til aftalen ikke er betalt, eller den første af datoerne, hvor Forsikrede går af med pension eller efterløn, eller hvor Forsikrede fylder 65 år, eller ved dødsfald, eller Forsikringens Ophørsdato. 10. OPSIGELSE AF FORSIKRINGEN I FORSIKRINGSTIDEN 10.1 Opsigelse fra Forsikrede Forsikrede kan når som helst opsige forsikringen skriftligt med et varsel på 30 dage til en betalingsdato. Side 5 af 7

6 10.2 Forsikringsselskabets ret til at opsige aftalen i Forsikringstiden Forsikringsselskabet kan opsige forsikringsdækningen i Forsikringstiden i overensstemmelse med reglerne I FAL. 11. GENERELLE VILKÅR 11.1 Ændring af vilkår Forsikringsselskabet kan ændre forsikringsvilkårene med 30 dages skriftligt varsel til en betalingsdato Anmeldelse af krav i henhold til Forsikringsaftalen Fremgangsmåde ved skade Efter et indtruffet forsikringstilfælde skal krav under forsikringsdækningen uden ophold og på særskilt skadeanmeldelse anmeldes til Forsikrede skal fremlægge dokumentation hver måned, som viser, at Forsikrede er Uarbejdsdygtig eller Ufrivillig Arbejdsløs. Hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå, om Forsikrede har et krav i henhold til forsikringsdækningen, kan Forsikringsselskabet efter fuldmagt fra Forsikrede indhente yderligere dokumentation for at vurdere, om kravet er dækningsberettiget. Forsikrede kan i den forbindelse blive pålagt at undergive sig undersøgelse af en anden læge eller medicinsk sagkyndig, for hvilken Forsikringsselskabet dækker omkostningerne. eller Business Danmark samtykke til at indhente oplysninger fra læge og sundhedsmyndigheder, hvor Forsikrede har været til undersøgelse og/eller behandling, både forud for tegning og senere. Forsikrede forpligter sig ligeledes til at fritage lægerne og sundhedsmyndighederne fra tavshedspligt, selv om oplysningerne skulle indebære tab eller reduktion af rettigheder under forsikringen. 13. TVISTER Forsikrede som har klager i tilknytning til forsikringsaftalen eller skadebehandlingen kan skriftligt rette denne til 13.1 Business Danmark Klagenævn Bliver Forsikrede uenig med Forsikringsselskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Forsikringsselskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan Forsikrede klage til: Business Danmark Klagenævn Roskildevej Rødovre Business Danmark Klagenævn er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra Forsikringsselskabet og Business Danmark. Kan oplysninger ikke udleveres direkte til Forsikringsselskabet, skal Forsikrede indhente oplysningerne, og overbringe disse til Sker dette ikke indenfor en rimelig frist, standses udbetalingerne Anmeldelse af skade uden ophold Forsikrede skal anmelde skaden uden ophold efter at forsikringsbegivenheden er indtrådt, jfr. FAL Forældelse af krav Krav mod Forsikringsselskabet forældes efter FAL 29, jf. Lov om forældelse af visse fordringer Lovvalg Forsikringsaftalen er underlagt dansk ret. Tvister afgøres af dansk domstol. 12. PERSONOPLYSNINGER Hvis krav fremsættes under forsikringen, er Forsikrede pligtig at give Forsikringsselskabet og/ Side 6 af 7

7 14. ANKENÆVN Forsikrede kan endvidere få enhver klage over selskabets afgørelse behandlet ved Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K telefon mellem kl og Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis forsikrede: forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Forsikringsselskabet efter at tvist er opstået og til Ankenævnet betaler et gebyr fastsat af ankenævnet Gebyret betales tilbage hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i Klagen hvis Ankenævnet afviser at behandle sagen hvis forsikrede selv tilbagekalder klagen. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til 15. Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået forsikringsaftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den tegnede forsikring. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt pr. brev eller underrette Forsikringsselskabet om, at du har fortrudt forsikringsaftalen. Underretning om at du har fortrudt forsikringsaftalen, skal gives på Side 7 af 7

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere