DESIGN-MANUAL. Offentlige rum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN-MANUAL. Offentlige rum"

Transkript

1 SUNDSØRE KOMMUNE DESIGN-MANUAL DESIGN-MANUAL Offentlige rum

2 DESIGN-MANUAL Manualen er udarbejdet af Arkitekterne Ramvad og Thomsen, Skive i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Sundsøre Kommune 1. udgave 2004

3 FORORD DESIGN-MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Byens vægge...s. 2 Forslag til forskønnelse af byens huse. Herunder en bevidst facade- og skiltepolitik. Belægning...s. 6 Smuk, funktionel og holdbar belægning. Trafikstruktur og tilgængelighed. Belysning...s. 8 Effektiv og velafbalanceret belysning med smukke og funktionelle armaturer der indgår harmonisk i det samlede visuelle miljø. Møblering...s. 9 Bænke, affaldskurve, cykelstativer, pullerter m.m. samt udformning af vejskilte. Beplantning...s. 11 Der skal skabes naturlige og smukke overgange mellem by og land. Efterskrift...s. 13 Manualens brug i dagligdagen. Sundsøre Kommune har et ønske om at bearbejde kommunens offentlige rum. Hermed menes gader, veje, torve, beplantning m.m. Kort sagt - der hvor vi færdes blandt hinanden. Målsætningen er at samtlige bysamfund bearbejdes med henblik på målrettet højnelse af de fysiske rammer - dels gennem individuel bearbejdning af lokale karakteristika dels gennem en vis standardisering af inventar, belægninger m.v. Denne Design-manual er udarbejdet for at give ideforslag til fælles byinventar - bænke, pullerter, belysning m.m. - samt til overordnede retningslinier for belægninger, beplantning, bygningernes udseende, skiltning o.l. Derudover produceres små hæfter omhandlende hvert af de små bysamfund, som indeholder en registrering af de fysiske forhold og eventuelle karakteristika samt giver konkrete forslag til offentlige tiltag og inspirationsforslag til ændringer på private arealer og ejendomme. Spørgsmål til nærværende Design-manual bedes rettet til: Sundsøre Kommune Teknisk Forvaltning Skolevej 5, Breum 7870 Roslev Tlf

4 2 DESIGN-MANUAL BYENS VÆGGE Byens huse er byens vægge og de spiller en stor rolle i oplevelsen af det offentlige rum. Det kræver et stort samarbejde med byens borgere, husejere og forretningsliv at få gennemført en forskønnelse af byens huse og det er ønsket, at denne manual fremover benyttes ved nybyggeri eller større ombygninger. I manualen vil vi gerne give nogle eksempler på, hvordan man bevidst kan udforme bygningernes facader på en harmonisk måde - både overordnet og ned i detaljen. Desuden vil vi give eksempler på hvordan skiltning på facader ønskes udformet, så det ikke tager magten fra huset. Eksempel på en facade som har holdt husets oprindelige stil efter renovering med stik over vinduer, fortandet gesims m.m. Eksempel på en velproportioneret facade. Vinduerne er placeret over hinanden og med samme sprosseinddeling. Der er desuden indtrukne felter under vinduerne som er med til at markere vinduernes lodrette bevægelse. Facader Byerne i Sundsøre Kommune må gerne vise, at de ønsker fremskridt og fremdrift, og derfor bør nye bygninger signalere noget nyt og afspejle den tid hvori det er bygget. Dette gælder både i materialevalg og udformning af vinduespartier m.m. Det er vigtigt, at man ikke fører alt tilbage til en svunden tid, da dette giver udtryk for en by i stilstand. Der er dog nogle steder, hvor facader kan gøres smukkere ved at føre dem tilbage til de oprindelige intentioner, men dette kan gøres ved en nyfortolkning af det gamle istedet for blot at føre huset tilbage. Eksempel på en bygning som svæver ovenpå et stort glasparti. Mange facader er gennem tiden ændret pga. nye funktioner eller for at give bygningen et andet udtryk. Dette gælder bl.a. mange butiksfacader som op igennem 1960 erne blev ændret, da man ønskede større vinduesareal. Det medførte, at mange huse mistede deres tunge sokkel og derved kom resten af bygningen til at svæve ovenpå en let konstruktion med glas. Dette er ikke særlig harmonisk, og det er ønskeligt, at facaderne føres tilbage til de oprindelige proportioner, så husene igen kan få en harmonisk

5 BYENS VÆGGE DESIGN-MANUAL 3 helhed. Dette kan bl.a. ske ved at butiksvinduer og skilte så vidt muligt følger den takt der er i eventuelle vinduer i etagerne over samt ved at der kommer synlige murpiller imellem butiksvinduerne. Dette gælder dog ikke den type bygninger som oprindeligt er bygget med store glaspartier i harmoni med resten af bygningen. Mange butiksfacader er blevet indklædt af pladematerialer, klinker, træbeklædning o.l. og her bør facaden også føres tilbage til det oprindelige, så huset igen kommer ned og stå på jorden. Det er vigtigt, at bygningsudtrykket tilpasses de omkringliggende bygninger, så der fremkommer en helhed i gaden. Dette er især vigtigt i byernes hovedgader hvor facaderne ligger som en sammenhængende bebyggelse lige ud til gaden. Proportionerne i husene skal passe sammen og fælles træk med vandrette og lodrette bånd i facaden er med til at give en harmonisk og sammenhængende bebyggelse. Det skal dog være muligt at etablere afvigelser, så der tilføres nyt liv og skabes et varieret bybillede - blot det passer ind i den overordnede harmoni. Eksempel på fine bygningsmæssige deltaljer Specielle træk Nogle byer har overordnede træk som går igen og det er ønskeligt at bibeholde dem så hver by får sin egen identitet. Det kan være specielle trapper, kviste, tårne, porte o.l. F.eks. er Kirkegade i Jebjerg præget af en bestemt type trapper foran husene med smedejernsgelænder. Husene på østsiden af gaden er placeret med stueplan hævet ca. 1 m over gadeniveau og dette medfører trapper foran hoveddøren. Det er vigtigt at bibeholde dette fællestræk, så et nyt hus midt i rækken ikke placeres med gulvet helt nede i gadeniveau, da dette vil give et uharmonisk udseende. Ligeledes bør gelænderet alle steder udføres af sortmalet smedejern. Sådanne specielle træk i de forskellige byer bliver taget op i de hæfter der udformes om udvalgte byer, således at det kan indarbejdes i en samlet plan for byen. Eksempel fra Kirkegade i Jebjerg som viser de karakteristiske trapper

6 4 DESIGN-MANUAL BYENS VÆGGE Butiksskilte Butikkernes skiltning på facaderne er ofte meget stor og anmasende, pga. et ønske om at kunne ses. Dette kan dog gøres på en mere enkel og harmonisk måde og det er ikke altid skiltets størrelse der har betydning. Selve udformningen af skiltet er meget vigtig - herunder god design og et tydeligt budskab. Skiltet skal desuden tilpasses bygningens arkitektur, således at der skabes en helhed, og så det ikke dækker over vigtige bygningsmæssige træk. Hvis skiltningen er enkel og beskeden udgør den en naturlig del af huset og selve huset bliver derved butikkens skilt! Flot eksempel med løse bogstaver på facaden - enkelt og letlæseligt En flot løsning er løse bogstaver opsat direkte på facaden. Dette er enkelt og dominerer ikke hele huset. Desuden virker det ikke forstyrrende i gadebilledet. Bogstaverne bør udføres i en afdæmpet farve så de ikke tager magten fra huset. En anden enkel løsning kunne være at skrive butiksnavnet direkte på butiksruden. Udhængsskilte er også en god måde at skilte på. De har den fordel at de kan ses på afstand samtidig med at de er enkle og flotte. Ofte kan et symbol være nok til at vise, hvilken butik det drejer sig om. Traditionelt har det været brugt af de forskellige håndværkerlaug med f.eks. en kringle for bager, brille for optiker, ur for urmager o.l. Det er vigtigt at udarbejdelsen af udhængsskiltet er uført med omhu så det fremstår let og enkelt. Det skal heller ikke være for stort, så det dominerer gadebilledet. Det skal placeres i en højde hvor det ikke generer forbipasserende fodgængere - min. 220 cm over fortov - og i en afstand på min. 40 cm fra kørebanekant. Eksempel på et enkelt udhængsskilt Tidligere har det været populært med store lysskilte, men dette er med til at give et uroligt bybillede og bør begrænses mest muligt. Ved opsætning af lysskilte er det vigtigt at de ikke medfører gener for trafikken, naboer m.fl. Det er muligt at indarbejde mindre lysskilte i facaden samt i mindre udhængsskilte på en harmonisk måde. Markiser og Baldakiner Markiser og baldakiner er med til at skærme for solen, så f.eks. fødevarebutikker ikke får direkte sollys ind i butikken. Eksempel på en vellykket markikse Markiser er et let solsejl som ofte kan rulles sammen når der ikke er brug for det. De kan være med til at skabe et varieret gadebillede og give bygningen en lethed. De forstyrrer ikke bygningens arkitektur, hvis udformning og farvevalg tilpasses husets overordnede struktur. F.eks. er det vigtigt at markiserne opsættes lige over vinduerne, så de ikkke dækker hele facadelængden og derved skærer huset over. Monteringen skal desuden holdes under en evt. gesims. Af hensyn til fodgængerne skal der være min. 220 cm fra fortov til markisens underkant.

7 BYENS VÆGGE DESIGN-MANUAL 5 Baldakiner er derimod faste skærme som er fastgjort til facaden. Hvis de er indarbejdet i bygningens arkitektur kan de være med til at give bygningen et løft, men hvis de derimod blot er plastret udenpå en eksisterende bygning, kan de være med til at ødelægge en ellers flot facade. Synsmæssigt kan de let komme til at skære facaden over, hvis de løber i hele husets længde. Ved opsætning af nye markiser eller baldakiner, er det vigtigt at se på huset som helhed og ikke blot på den ønskede funktion. Farver De fleste bygninger i hovedgaderne i Sundsøre Kommune er opmuret i røde teglsten. Enkelte bygninger er dog vandskurede og malet i en farve. Det er ønsket at skabe liv og mangfoldighed med disse farveklatter i gadeforløbet og det er derfor ikke ønskeligt at kræve bestemte farver. Dog vil det være at foretrække, hvis ejerne af bygningerne langs byernes hovedgader kommer i dialog med kommunen i forbindelse med nyt farvevalg, så man kan højne harmonien i gadeforløbet. Eksempel på brug af farver. Den valgte farve harmonerer flot med tagets farve og husets markante træk er fremhævet med hvid farve. Farver kan desuden være med til at fremhæve bygningsmæssige træk såsom gesimser, indfatninger om døre og vinduer samt en markering af soklen. Dette kan evt. være hvid eller en nuance i forhold til baggrundsfarven. Ofte vil det være praktisk med en mørk sokkel, hvor smuds er mindre synlig, og synsmæssigt får det huset til at stå på jorden. Det er vigtigt at farven også er med til at give huset en helhed, således at farven som udgangspunkt er den samme for hele huset - også butiksfacaden, så huset ikke bliver skåret over. Hvis underetagen er udformet med kvadrer eller lignende som en høj sokkel, kan denne dog males i en anden farve. Hvis der er flere butikker i samme hus bør farvevalget koordineres så huset fremstår som ét hus. Flot eksempel på meget enkel brug af farver. Huset fremstår i blank mur, men husets markante træk er fremhævet med hvid farve.

8 6 DESIGN-MANUAL BELÆGNING Eksempel på store rødlige granittrædesten som kan benyttes til markering i belægningen særlige steder. Overordnet En af de vigtigste ting i byens offentlige rum er belægningen - byens gulv - som er med til at skabe byens identitet. Udformningen af denne bør derfor bearbejdes med stor omhu, så man opnår de mål man har for byens udseende. Det er ønsket at få en smuk, funktionel og holdbar belægning som kan opfylde flere ting. Herunder at den skal medvirke til at skabe overblik og skabe et roligt bybillede, men derudover skal den også udformes så den fremmer tilgængeligheden for alle - også handicappede i kørestole, gangbesværede, svagtseende samt personer med barnevogne o.l. Det er derfor vigtigt, at det overvejende skal være jævne belægninger på fodgængerarealerne. Belægningstyper og sammensætning behøver ikke at være ens i hele kommunen, da forskellige materialer kan være med til at understrege lokal identitet. Trafikstruktur Trafikstrukturen - herunder trafiksikkerheden og trafikintensiteten - er forskellig fra by til by og der skal derfor udarbejdes planer for de enkelte byer mht. hvorledes man ønsker gaderne skal indrettes. Der kan evt. indrettes sivegader med eller uden trafikal ensretning, indsnævring af kørebanen, forhøjninger/bump o.l. Der kan arbejdes med skift i belægningen ved adgangsveje til skoler og andre institutioner hvor agtpågivenhed er ekstra påkrævet. Mindre områder - f.eks. torve - kan indrettes så den gående trafik prioriteres højere - evt. ved at hele det offentlige areal imellem husene udføres i ét niveau og funktionerne adskilles via forskellige belægninger, farveskift o.l. Herved kan der skabes et mere attraktivt og trafikalt roligt bycenter med stor tilgængelighed for alle. Eksempel på brug af forhøjning samt pullerter med lys. Den kørende trafik Veje belægges overvejende med asfalt. Det er dog muligt enkelte steder at supplere med en flisebelægning hvor der er ønske om særlige markeringer. Dette kan f.eks. være i sivegader, på torve samt ved forhøjninger/bump. Flisebelægningen kan være den samme som på fodgængerarelet blot i en anden farve. Herved opnås en smuk helhed samtidig med at funktionen synliggøres. Alternativt kan funktionerne adskilles med pullerter.

9 BELÆGNING DESIGN-MANUAL 7 Den gående trafik Fodgængeraraler belægges ud fra ønsket om stor sikkerhed og komfort for alle. Det er vigtigt med jævne belægninger for funktionens skyld, så den overvejende del belægges med betonfliser. Disse skal dog altid kombineres med en form for granit. Betonfliserne vælges i farve og udformning udfra den individuelle placering og i samspil med belægningen på kørebanen. Til markering af overgange mellem gående og kørende trafik anvendes taktilbelægninger i form af granit (chaussesten/brosten), støbte fliser eller lignende så også blinde og svagtseende kan færdes sikkert i trafikken. Parkering Parkeringsarealer bearbejdes individuelt udfra samspil med omgivelserne. Arealerne er overvejende belagt med asfalt men i forbindelse med torve og lignende arealer kan de belægges med de samme fliser som benyttes til kørebane. Markeringen af p-båse kan evt. ske ved en farvenuance i fliserne eller ved at lægge granit/chaussesten. Det er ønskeligt, at parkeringsarealerne bearbejdes, så det bliver indbydende torverum der også kan benyttes som rekreativt areal til andre funktioner. Eksempel på belægningsskift, hvor to fliser i forskellig farve adskilles af et bånd med chaussésten. Eksempel hvor taktilbelægning markerer trin i belægningen Eksempel med brug af betonfliser i to kontrastfarver. Stier til boliger samt vandrender markeres i kontrastfarve til torvearealets mørke bundfarve. Enkelt og elegant.

10 8 DESIGN-MANUAL BELYSNING Der ønskes en effektiv og velafbalanceret belysning. Det er vigtigt at armaturerne er funktionelle men også smukke, da de er en vigtig del af gadebilledet - selv når de ikke lyser. De skal indgå harmonisk i det samlede visuelle miljø. Det er ønskeligt at have mindst mulig vedligehold, så alle armaturer skal fremstå med varmgalvaniseret overflade. Der er forskellige behov alt efter hvor armaturet er placeret, så der er udvalgt forskellige typer og størrelser. Disse skal som hovedregel benyttes fremover på kommunale arealer i kommunen, men der kan dog være enkelte steder, hvor beliggenheden lægger op til en anden udformning. For at give en helhed er armaturerne valgt i samme serie. De opsatte lamper skal være som Konus armaturerne fra Veksø, designet af Torben Rix & Ole Bruhn. Konus Parklygte Standerarmatur Langs hovedgader samt i torverum benyttes armaturet Konus Parklygte. Leveres i 2500 mm, 3000mm og 3500 mm s højde. Pullertarmatur Til supplerende belysning langs stier, på torve eller som markering af forhøjninger, bump o.l. benyttes armaturet Konus Pullert. Vægarmatur Til supplerende belysning på bl.a. offentlige bygninger benyttes armaturet Konus Væglampe. Konus Pullert Konus Væglampe

11 MØBLERING DESIGN-MANUAL 9 Der ønskes en samlet plan for møbleringen af de offentlige rum. De valgte modeller ønskes som hovedregel benyttet ved fremtidige indretninger samt ved renoveringer af eksisterende. Bænke På torve og pladser benyttes bænke som AP 1000 fra Veksø, designet af A PART DESIGN. Stellet er varmgalvaniseret og sæde og ryg består af oliebehandlet mahogni/ask. Bænken kan leveres med hel eller halv ryglæn eller blot som plint man kan sidde på fra begge sider. Ryglæn kan oliebehandles sort. AP 1000 bænk SHL affaldskurv Affaldskurve Som affaldskurve i bynære bebyggelser benyttes model som SHL fra Veksø, designet af Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer & Lassen K/S. Leveres galvaniseret med l. beholder og med eller uden askebæger. Affaldsbeholdere Som affaldsbeholdere i landskabelige sammenhæng benyttes modellen som vist fra Dansk Signal Materiel. Affaldsbeholder

12 10DESIGN-MANUAL MØBLERING Cykelstativer Hvor der ønskes cykelstativer benyttes model som SHL 21 fra Veksø, designet af Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer & Lassen K/S. De leveres varmgalvaniseret og kan sættes i mindre grupper placeret i en lige linie. Pullerter Hvor der ønskes pullerter uden lys, benyttes model som SHL 20 fra Veksø, designet af Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer & Lassen K/S. Leveres varmgalvaniseret. Alternativt kan cykelstativet også benyttes som pullert. SHL 21 cykelstativ Busskure Hvor der ønskes busskure placeres en model som Bergen fra Veksø, designet af Veksø Taulov I/S. Leveres varmgalvaniseret og pulverbelagt i Veksø standardfarve sort - RAL Trafikskilte Mange trafikskilte er styret af lovgivningsmæssige krav med hensy til sikkerhed, trafikregulering og retningsangivelse. Det bør således være forvaltningens mål i samarbejde med politiet at få etableret en så hensigtsmæssig og skånsom skiltning som muligt. SHL 20 pullert I første omgang vil en total renovering af eksisterende skilte formentlig være alt for omfattende, hvorfor der bør arbejdes hen imod mere ensartede retningslinier for den fremtidige skiltning. Det skal være et mål at begrænse antallet af skilte og samtidig give dem en tilpas diskret placering, så de iikke unødigt forstyrrer helhedsbilledet af det offentlige rum. Henvisningsskilte til offentlige bygninger og lignende bør fortsat udformes med blå skrift og kant på hvid baggrund og i et format, der svarer til trafikskiltene. Andre skilte skal så vidt muligt tilpasses dette format og skal i øvrigt udformes og placeres efter nærmere aftale med teknisk forvaltning i hvert enkelt tilfælde. Bergen buslæskur Eksempel på henvisningsskilt med blå skrift og kant på hvid baggrund

13 BEPLANTNING DESIGN-MANUAL11 Byerne i Sundsøre Kommune ønskes tilført rekreative værdier og grønne tiltag. Hvor det er muligt ønskes åbninger fra byen til landskabet omkring, men dette bearbejdes særskilt for hver by med udgangspunkt i den enkdelte by s beliggenhed i forhold til landskabet. Der ønskes naturlige og smukke overgange mellem det åbne land og byerne. Dette kan enten være steder hvor grænserne er skarpt trukket op, så byen virkelig markerer sig i landskabet, eller mere udflydende grænser, hvor landskabet trækkes med ind som kiler i den bymæssige bebyggelse. Herved skabes nogle spændingsfelter og attraktive områder der både er let tilgængelige i forhold til de bymæssige aktiviteter og samtidig er en oase af fri luft og åben land. Træer plantes hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til funktion og udsyn. Der plantes enten et enkelt, flot solitært træ som markering af f.eks. et torv. Alternativt plantes flere træer i samme område, så der kommer grupperinger istedet for tilfældigt strøede træer. Træer skal kun placeres, hvor der er plads til, at de kan vokse sig store. Som supplement kan slyngplantestativer benyttes. Dette er bl.a. hensigtsmæssigt ved tæt bebyggelse, hvor der ikke er plads til store træer. Eksempel på stort, solitært træ Omkring torve, parkeringsarealer, mindre opholdszoner o.l. kan der dannes rum via tætklippede hækplanter som f.eks. bøgepur. Parkeringspladser kan også gøres mere attraktive som rekreativt område ved en bevidst beplantning. Eksempel hvor beplantning strammer stiforløbet op Eksempel hvor tætklippede hække omkranser parkeringsareal. Midt på pladsen står desuden et stort sollitær-træ.

14 12DESIGN-MANUAL BEPLANTNING I forbindelse med beplantningen af de offentlige byrum kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at benytte hjælpemidler til at beskytte små træer, stativer til slyngplanter o.l. Der er her valgt nogle typer, som vil harmonere pænt sammen og som ønskes benyttet i de offentlige byrum. Træbeskytter Mindre træer beskyttes med træbeskytter som model HB 12 fra Veksø, designet af Stadsarkitektens Kontor, Århus. Leveres varmgalvaniseret. Træhulsriste Hvor det ønskes placeres træhulsriste som JL 1245 fra Veksø, designet af John Grundahl Lund. Leveres som rund eller kvadratisk i sortmalet støbejern. HB12 træbeskytter Slyngplantestativ Hvor der ønskes beplantning i form af slyngplanter anvendes fritstående slyngplantestativer som Milano fra Veksø, designet af Ginman, Harboe, Borup Landskabsarkitekter MAA, MDL. Leveres varmgalvaniseret. JL 1245 træhulsrist Milano slyngplantestativ

15 EFTERSKRIFT 13 DESIGN-MANUAL Designmanualens funktion i hverdagen Design-manualen for det offentlige rum i Sundsøre Kommune vil i det daglige danne baggrund for arbejdet i teknisk forvaltning, når det gælder kommunale tiltag, såsom ny vejbelægning, etablering af torve, opstilling af skilte m.v. Manualen vil således være styrende for de fremtidige kommunale aktiviteter på disse områder. Manualen vil tillige blive anvendt som støtte for sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om nyopførelse af bebyggelse, tilbygninger samt ved restaurering (nyt tag, nye vinduer o.lign.). Teknisk forvaltning vil på ingen måde komme til at fungere som smagsdommer i disse tilfælde, men vil med udgangspunkt i anvisningerne i manualen i visse tilfælde lægge op til en inspirerende dialog om den konkrete æstetiske/arkitektoniske udformning af de ønskede bygge- og anlægsarbejder. Det er tillige håbet, at de 10 lokale områdehæfter som bliver udarbejdet for hvert enkelt bysamfund, vil supplere indholdet af design-manualen. Hæfterne tænkes udarbejdet i samarbejde med beboerne i de enkelte områder. Indholdet af hæfterne rummer derfor et lokalt håndslag på hvilke tiltag man lokalt søger at fremme, samt ikke mindst en inspirerende anvisning på, hvordan de kommende fysiske ændringer skal foregå og udformes. De lokale hæfter vil derfor også i forbindelse med byggeønsker o.lign. i de 10 lokalområder danne udgangspunkt for - og i et vist omfang være styrende - for den kommunale sagsbehandling.

SUNDSØRE KOMMUNE JEBJERG. Offentlige rum

SUNDSØRE KOMMUNE JEBJERG. Offentlige rum SUNDSØRE KOMMUNE Offentlige rum Hæftet er udarbejdet af Arkitekterne Ramvad og Thomsen, Skive i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Sundsøre Kommune 1. udgave 2004 FORORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Registrering

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

DESIGN-MANUAL FOR BYINVENTAR

DESIGN-MANUAL FOR BYINVENTAR DESIGN-MANUAL FOR BYINVENTAR ODDER KOMMUNE MANUAL FOR BYINVENTAR Manualen er en del af den planlægning af Byens Rum, som er foregået i forbindelse med projektet om helhedsorienteret byfornyelse af Odder

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-13-13 Ref.: Mikael Jensen Dato: 22-05-2014 Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 S. 7, kap. 4, 1. afsnit Ændres fra Butikker og liberale erhverv

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG 06.08.2015 Områder 2 Ideudvikling Bogense bymidte og marina 8 10 11 9 1 a 3 2 12 4 c 6 5 7 d b e Ideudvikling Bogense bymidte og marina 3 1 Havnepladsen Området

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Belægningssten. www.rc-beton.dk

Belægningssten. www.rc-beton.dk Belægningssten www.rc-beton.dk RC Beton er blandt landets største leverandører af betonbelægninger. Vi værdsætter et stærkt samarbejde, og det er vores mål at levere den bedste service og kvalitet til

Læs mere

ODDER MIDTBY. Materialepalet 13. maj 2004

ODDER MIDTBY. Materialepalet 13. maj 2004 ODDER MIDTBY Forprojekt til renovering af Rosensgade og Torvet Materialepalet 13. maj 2004 PRINCIPPER Primært færdselsareal Sekundært færdselsareal Adskillende bånd - Bedste belægning - Større fliser -

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledning om BYGGERI I LANDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Skiltning af større byggerier Vejledning RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Indholdsfortegnelse side 2 Skiltning af større byggerier - Vejledning - maj 2013 1. Overblik, baggrund og kontakt

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE Butik JANUAR 1998 INDHOLD FORORD 3 GLADSAXE KOMMUNE, NU OG I FREMTIDEN 4 BAGSVÆRD BYMIDTE 6 SØBORG TORV 8 SØBORG HOVEDGADE SYD 10 FACADERENOVERING 12 SKILTNING 18 BYUDSTYR

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Designmanual. for udenomsarealer. Designmanual 12.12.03

Designmanual. for udenomsarealer. Designmanual 12.12.03 Designmanual for udenomsarealer 0.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Designmanualens formål 2.0 Visionen 3.0 Masterplan 3.1 Delområder 3.2 Delområder 4.0 Byrum 5.0 Handicapforhold 6.0 Belægninger og kanter 7.0

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere