Forsøgsordningen for elbiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsordningen for elbiler"

Transkript

1 Forsøgsordningen for elbiler Indkaldelse af ansøgninger 2008 Vejledning til ansøgningsskema December 2008

2 Indledning Energistyrelsen kan yde tilskud til en forsøgsordning for anvendelse af elbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Tilskud ydes efter ansøgning. De nærmere regler for tilskudsordningen findes i bekendtgørelse nr af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler. På Energistyrelsens hjemmeside findes der en nærmere beskrivelse af tilskudsordningen samt de nødvendige dokumenter i forbindelse med ansøgning til forsøgsordningen. Dette er en vejledning til ansøgningsskemaet, der skal anvendes ved ansøgning om tilskud i henhold til indkaldelse af ansøgninger 2008 ( Forsøgsordningen for elbiler, indkaldelse af ansøgninger 2008 ). Sådan søges der. Ansøgningsskemaet skal underskrives af indehaver, ansvarlig leder eller ansvarlige person for ansøger, der derved bekræfter, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er rigtige, samt at alle betingelser for opnåelse af tilskud, der er beskrevet i denne vejledning, er opfyldt. Ansøgningsskemaet skal indsendes pr. med teksten Ansøgning til forsøgsordningen om elbiler i emnefeltet til Ansøgning skal være modtaget i Energistyrelsen senest den 23. januar Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om tilskud vil blive fremsendt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse. På baggrund af ansøgningen træffer Energistyrelsen beslutning om, hvorvidt projektet kan få tilskud. Kriterierne for Energistyrelsens vurdering af ansøgningerne er beskrevet i indkaldelsen af ansøgninger. Hvis det ansøgte proces opnår tilskud, modtager ansøgeren et tilsagn om tilskud vedlagt Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøg med elbiler og en attest med erklæring om accept af tilsagnet. Hvis ansøger ikke inden en måned efter modtagelsen accepterer tilsagnet og tilsagnsvilkårene, bortfalder tilsagnet. Tilskuddet ydes til ansøgeren. Ansøger er ejer af tilskuddet samt ansvarlig for, at betingelserne og frister i tilsagnet bliver overholdt. Tilskuddet udbetales efter ansøgning, når udgifterne er afholdt. Med tilsagnet modtager ansøger et skema til brug ved den efterfølgende ansøgning om udbetaling. Tilskuddet er skattepligtigt samt indberetningspligtigt til skattemyndighederne. Energistyrelsen foretager denne indberetning. Hvis Energistyrelsen beslutter, at projektet ikke kan få tilskud, modtager ansøgeren skriftligt afslag på ansøgningen. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Nedenstående refererer til ansøgningsskemaets punkter Hvilket formål søges der tilskud til?

3 I ansøgningsskemaets punkt 1 skal det angives, hvilket formål der søges om tilskud til. Der kan søges til følgende formål: 1. Flådeprojekter, herunder forsøgselementer 2. Tværgående projekter: Standardpakke for udstyr til fælles dataindsamling 3. Tværgående projekter: Udvidet pakke for udstyr til fælles dataindsamling 4. Tværgående projekter: Tværgående analyser Der henvises til indkaldelsens kapitel 4 for en nærmere beskrivelse af hver af de nævnte typer af projekter og af de krav, der stilles til dem. 2. Projekttitel Der anføres en kort, sammenfattende titel på projektet. 3. Oplysninger om ansøger. Tilskudsberettigede ansøgere er: Private virksomheder, organisationer eller institutioner Offentlige myndigheder, virksomheder eller institutioner I punkt 3 skal der gives en række oplysninger om ansøger. For ansøgere, som ikke er en offentlig myndighed, skal der endvidere vedlægges en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 4. Kort projektbeskrivelse. I ansøgningsskemaets punkt 4 gives en kortfattet beskrivelse af projektet og dets formål, der skal belyse følgende forhold: 1. Projektets formål og hovedindhold, 2. Hvilke fremadrettede, praktiske erfaringer eller resultater, der forventes opnået. Herudover skal der sammen med ansøgningsskemaet vedlægges en uddybende projektbeskrivelse, der som minimum skal belyse følgende forhold: For flådeprojekter: Projektets organisering, herunder o Beskrivelse af ansøger samt eventuelle andre projektdeltagere, samt projektdeltagernes kompetencer o Projektets bemanding og organisering, herunder arbejdsdeling og samarbejde, hvis der er flere projektdeltagere o Projektleders kompetencer og ledelseserfaring, samt de øvrige projektmedarbejderes kompetencer. Der skal vedlægges CV for projektleder. Projektets formål og indhold, herunder o Hvilke aktiviteter og praktiske og tekniske forsøg, som påtænkes gennemført o Konkrete forsøgselementer, som skal indgå i projektet o Oplysning om bilernes brugergrupper o Tidsplan for projektet

4 Beskrivelse af køretøjerne (type, antal, anvendelse) og batteritypen. Der skal herunder redegøres for, at bilerne overholder de af Energistyrelsen opstillede funktionskrav, samt for forhold vedrørende færdsels- og trafiksikkerhed. Redegørelse for, om der er behov for eftermontering af dataindsamlingspakke, herunder om der i forhold til databehovet ved projektets forsøgselementer ønskes anvendt standardpakke eller udvidet pakke. Hvis der ønskes en udvidet dataindsamlingspakke, skal ansøger redegøre for databehov, med henblik på at Energistyrelsen kan definere specifikationer for en udvidet dataindsamling. Beskrivelse af batterierne, hvis disse er omkostnings- og driftsmæssigt udskilt fra køretøjet, type, størrelse mv. Ladeudstyr og anden infrastruktur. Der skal herunder redegøres for, at udstyret overholder de af Energistyrelsen opstillede funktionskrav. Overvejelser om samspillet mellem elbiler og opladningsfaciliteter. Redegørelse for, hvilke erfaringer der forventes opnået vedrørende anvendelse af elbiler og vedrørende forsyning af elbiler med el som drivmiddel. Forslag til håndtering af eventuelle teknologiske og organisatoriske barrierer for eller risici ved projektet, herunder vedrørende valg af flådetype, elbiler, opladning, serviceaftaler og driftsorganisering, og vedrørende brugergruppen og dennes ønsker/behov, arbejdsmiljøspørgsmål, ligestillingsspørgsmål m.v. Redegørelse for, hvordan erfaringerne opsamles og afrapporteres. Redegørelse for, hvordan fremdriften i projektet rapporteres og de indhøstede erfaringer tænkes formidlet til offentligheden. For tværgående projekter vedrørende udstyr til fælles dataindsamling, standardpakke: Projektets organisering, herunder o Beskrivelse af ansøger samt eventuelle andre projektdeltagere, samt projektdeltagernes kompetencer o Projektets bemanding og organisering, herunder arbejdsdeling og samarbejde, hvis der er flere projektdeltagere o Projektleders kompetencer og ledelseserfaring, samt de øvrige projektmedarbejderes kompetencer. Der skal vedlægges CV for alle medarbejdere. Projektets indhold, herunder o Projektets formål o Projektets indhold o Hvilke aktiviteter, der tænkes gennemført o Tidsplan for projektet Redegørelse for, at standardpakken overholder de af Energistyrelsen opstillede funktionskrav. Redegørelse for, hvordan standardpakken sikrer, at dataindsamling og databehandling sker under overholdelse af reglerne i persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. For tværgående projekter vedrørende udstyr til fælles dataindsamling, udvidet pakke (funktionskravene til den udvidede pakke vil blive defineret på baggrund af ansøgninger om flådeprojekter, der indeholder forslag og ønsker til en udvidet dataindsamling): Projektets organisering, herunder

5 o Beskrivelse af ansøger samt eventuelle andre projektdeltagere, samt projektdeltagernes kompetencer o Projektets bemanding og organisering, herunder arbejdsdeling og samarbejde, hvis der er flere projektdeltagere o Projektleders kompetencer og ledelseserfaring, samt de øvrige projektmedarbejderes kompetencer. Der skal vedlægges CV for alle medarbejdere. Projektets indhold, herunder o Projektets formål o Projektet indhold o Hvilke aktiviteter, der tænkes gennemført o Tidsplan for projektet Redegørelse for, i hvilket omfang den udvidede pakke bliver baseret på produkter og løsninger som sælges og er udbredt på markedet i dag. Redegørelse for, hvordan den udvidede pakke sikrer, at dataindsamling og databehandling sker under overholdelse af reglerne i persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. For projekter vedrørende tværgående analyser: Projektets organisering, herunder o Beskrivelse af ansøger samt eventuelle andre projektdeltagere, samt projektdeltagernes kompetencer o Projektets bemanding og organisering, herunder arbejdsdeling og samarbejde, hvis der er flere projektdeltagere o Projektleders kompetencer og ledelseserfaring, samt de øvrige projektmedarbejderes kompetencer. Der skal vedlægges CV for alle medarbejdere. Projektets indhold, herunder o Projektets formål o Projektets indhold o Hvilke aktiviteter, der tænkes gennemført o Tidsplan for projektet Redegørelse for, hvordan analysens resultater afrapporteres til Energistyrelsen Redegørelse for, hvordan det sikres, at dataindsamling og databehandling sker under overholdelse af reglerne i persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. 5. Søges der om tilskud til flådeprojekt, hvor elbil leases eller lejes? Hvis der ansøges om tilskud til projekter, hvor elbilen leases eller lejes, skal dette angives ved afkrydsning i ansøgningsskemaets punkt 5, og der skal vedlægges dokumentation i form af hidtidig leasingkontrakt/lejekontrakt for, at den bilflåde, som elbilerne indgår i har været leaset/lejet forud for 4. december I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til flådeprojekter, hvor elbilerne leases eller lejes og indgår i en flåde, som ikke har været leaset eller lejet inden den 4. december Det er en forudsætning, at projektet på afgørende måde supplerer forsøgsordningens indsamling af erfaringer og viden om

6 elbiler. Hvis der ansøges om tilskud under denne bestemmelse, skal det angives i ansøgningsskemaets punkt 5, og der skal anføres begrundelse for, at den nævnte forudsætning er opfyldt. 6. Ansøgt beløb og dokumentation herfor, Her angives det beløb, som der søges tilskud til i hvert af årene i forsøgsperioden , og det samlede, ansøgte beløb for perioden. Ansøgningsskemaet er vedlagt et budgetskema i excelformat, som skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgningen. Der er et budgetskema for hver af de 4 typer af projekter, hvortil der kan søges om tilskud, jf. punkt 1 i ansøgningsskemaet. De beløb, som angives i ansøgningsskemaets punkt 6, skal svare til de beløb, som fremgår af det udfyldte budgetskema. Det udbetalte tilskud til flådeprojekter (jf. vejledningens pkt.1.1) er momsfrit. Det ansøgte beløb til flådeprojekter skal derfor være angivet uden moms. Tilskud til tværgående projekter, hvor der foreligger en 100 pct. modydelse (jf. vejledningens pkt.1.2, pkt.1.3 og 1.4) til Energistyrelsen er ikke momsfrit og skal derfor være angivet inklusive moms. Der kan ydes tilskud på op til 100 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger. Tilskuddet skal dog holde sig inden for rammerne af EU s statsstøtteregler, jf. vejledningens punkt 13. Energistyrelsen kan foreslå projekter begrænset eller koordineret, hvis der er flere kvalificerede projekter, end der er afsat bevillinger til. Styrelsen kan ligeledes beslutte, at de ansøgte støttesatser reduceres, hvis der er flere kvalificerede projekter, end der er afsat bevillinger til. De tilskudsberettigede omkostninger opgøres således: Flådeprojekter, herunder forsøgselementer Nødvendige og dokumenterede merudgifter til anskaffelse af elbil(er). Merudgiften opgøres som forskellen mellem på den ene side elbilens købspris eksklusive moms og på den anden side den aktuelle købspris inklusive afgifter og eksklusive moms for den konventionelle bil, som hidtil har været anvendt af ansøger til den pågældende funktion, eller en tilsvarende model af mindst samme standard. Dokumentation skal vedlægges i form af tilbud fra forhandler på elbil og på konventionel bil. Der skal i ansøgningsskemaet gives begrundelse for valget af den konventionelle bil, som er lagt til grund ved beregningen af merudgiften til elbilen. Der skal endvidere vedlægges dokumentation for, at elbilen og opladningsfaciliteterne overholder funktionskravene angivet i indkaldelsens kapitel 4. Hvis der ansøges om tilskud til projekt, hvor elbil leases eller lejes, opgøres merudgiften som forskellen mellem leasingbetaling/leje af elbil og leasingbetaling/leje af den konventionelle bil, som hidtil har været anvendt af ansøger til den pågældende funktion, eller en tilsvarende model af mindst samme standard. Dokumentation for opgørelsen af merudgifter vedlægges i form af leasing/leje-tilbud for elbil og leasingkontrakt/lejeaftale for konventionel bil. Leasingbetaling henholdsvis leje skal opgøres efter fradrag af alle elementer i leasingbetalingen/lejen, som ikke dækker afskrivning og forrentning af bil, f.eks. elementer til dækning af vedligehold, reparation,

7 forsikring, elforbrug m.v., og den vedlagte dokumentation skal dokumentere, at dette fradrag er foretaget. Nødvendige og dokumenterede udgifter til køb, leasing eller leje af batteri, hvis batteriet ikke indgår i købspris/leasing/leje af elbilen. Prisen opgives eksklusive moms og skal dokumenteres ved fremsendelse af salgstilbud eller tilbud om leasing/leje. For så vidt angår leasingomkostninger eller leje opgøres omkostningerne efter fradrag af de priselementer, som ikke vedrører afskrivning og forrentning af batteriet, eksempelvis vedrørende vedligeholdelse og reparationer, forsikringer og elforbrug og det skal dokumenteres, at disse elementer ikke indgår. Ansøger skal i ansøgningsskemaet bekræfte, at leasingomkostninger/leje af bil og/eller batteri er opgjort efter fradrag af omkostninger, som ikke vedrører afskrivning og forrentning af henholdsvis bil og batteri. Nødvendige og dokumenterede udgifter til opladningsfaciliteter, herunder til udstyr (ladestander, elmåler m.v.) og til opstilling heraf. Dokumentation skal vedlægges i form af tilbud. Der skal indhentes minimum 2 uafhængige tilbud og det økonomisk mest fordelagtige skal lægges til grund for ansøgningen. Nødvendige og dokumenterede udgifter til forsøgselementer. Den dataopsamling, som er fælles og standardiseret for alle elbilerne sker automatisk via en aftale med en flådeudstyrsleverandør eller lignende, og ansøgeren har ikke nogle opgaver i forbindelse med opsamling og indrapportering af disse data udover at sikre, at den elbil der, anskaffes enten allerede kan opsamle og overføre data eller får eftermonteret forsøgsordningens standard- eller udvidede pakke til dataindsamling. Der kan derfor alene søges om tilskud, hvis elbilerne ikke fra fabrik eller leverandør leveres med det nødvendige udstyr til dataopsamling. Det anføres i så fald i ansøgningsskemaet, at der søges om tilskud til eftermontering af forsøgsordningens standardpakke eller en udvidet pakke til dataindsamling Ansøger skal herudover ind rapportere stamdata ved projektstart samt kvartalsvis indrapportere udvalgte driftsoplysninger, herunder fejl, drifts- og serviceomkostninger mv. samt indsende en årlig rapportering, hvor også kan indgå mere kvalitative forhold, herunder brugertilfredshed. Der kan ikke søges om tilskud til dette forsøgselement, da dataopsamlingen herfra forventes at være begrænset og data ventes opsamlet som en integreret del af driften. Hvert flådeforsøg skal desuden indeholde et eller flere konkrete forsøgselementer og det skal i projektbeskrivelsen, jf. punkt 4 i vejledningen, anføres, hvilke konkrete forsøgselementer, der foreslås. Der kan her søges om tilskud til omkostningerne til konsulentbistand. Tilskud til merudgifter til anskaffelse af elbiler og til udgifter til opladningsfaciliteter og udstyr til dataopsamling vil være tilskud til investeringsomkostninger, og de afholdes typisk i starten af forsøgsprojektet. Tilskud til forsøgselementer vil kunne løbe i hele forsøgsperioden dvs. frem til udgangen af Tværgående projekter: Standardpakke for udstyr til fælles dataindsamling Omkostningerne ønskes i budgetskemaet anført med separate priser for montering, afmontering samt drift, herunder datatransmissionsudgifter, hosting, færdigudviklet applikationssoftware og eventuel tilpasning af applikationssoftware m.v. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms. Tværgående projekter: Udvidet pakke for udstyr til fælles dataindsamling

8 Omkostningerne ønskes i budgetskemaet anført med separate priser for montering, afmontering samt drift, herunder datatransmissionsudgifter, hosting, færdigudviklet applikationssoftware og eventuel tilpasning af applikationssoftware m.v. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms. Tværgående projekter: Tværgående analyser Der kan søges om tilskud til omkostninger ved de udredningsarbejder og analyser, som er nærmere beskrevet i indkaldelsens kapitel 4 vedrørende projekter, som har til formål at gennemføre tværgående analyser. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms. Der ydes ikke tilskud til: Drift af elbiler eller af opladningsfaciliteter, herunder faste eller løbende driftsomkostninger til eksempelvis el, forsikringer, service, vedligehold m.v. Opladningsfaciliteter eller dele heraf, som ikke er nødvendige for projektets gennemførelse. Honorering af flådeejernes egen tid og ressourceanvendelse, herunder til forsøgselementer. Køb eller leje af grunde, arealer, ejendomme, lokaler, garager m.v. og relaterede omkostninger. Gennemførelse af myndighedsbehandlinger i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser og lignende. Opbygning af nye institutioner eller videreførelse af eksisterende institutioner gennem driftslignende bevillinger m.v. Projekter, der har til formål at udvikle teknologier, markeder, eller virksomhedskoncepter. Projekter, der har masseudrulning af teknologier som formål. Erhvervelse af patenter og lignende rettigheder. 7. Forventes der ratevis udbetaling af tilskud? Udbetalingen af tilskuddet sker efter ansøgning, enten når projektet er afsluttet, eller som ratevise udbetalinger undervejs i projektet. Hvis der forventes ratevise udbetalinger, skal dette fremgå af afkrydsningsfeltet i punkt 7. Tilskuddet vil så fald kunne udbetales årligt for udgifter afholdt i det foregående kalenderår, eller når beløbet til udbetaling overstiger kr siden sidste udbetaling. Når der ansøges om ratevis udbetaling, vil ansøgningen skulle indeholde en erklæring fra ansøger om, at projektet forløber som forudsat i tilsagnet. Det vil endvidere være en betingelse, at projektet efterfølgende gennemføres som forudsat i tilsagnet. I modsat fald kan tilskuddet kræves tilbagebetalt. 8. Udgiftsfordeling. Her anføres fordelingen af de samlede, tilskudsberettigede omkostninger ved projektet mellem det ansøgte tilskud, ansøgerens eventuelle egenfinansiering af de tilskudsberettigede omkostninger, samt eventuel øvrig finansiering. Den procentandel af de samlede, tilskudsberettigede omkostninger, som det ansøgte tilskud dækker, beregnes og angives. Omkostningseffektivitet er et af de kriterier, som indgår ved vurdering af ansøgningerne. Det vil derfor indgå i vurderingen af ansøgningen, hvor stor en procentdel af de tilskudsberettigede omkostninger, ansøgeren søger om at få dækket med tilskuddet. Projekter med en høj andel af egenfinansiering vil alt andet lige blive foretrukket frem for projekter med en lav andel af egenfinansiering. 9. Andre projektdeltagere.

9 Her oplyses navn og CVR-nummer for eventuelle andre deltagere i projektet end ansøger. Hvis der gives tilsagn, er det alene ansøgeren, som er tilsagnsmodtager, og som dermed er økonomisk og fagligt ansvarlig for projektet over for Energistyrelsen, herunder for, at vilkårene for modtagelse af tilsagn overholdes. 10. Underleverandører. Her opgives navn og CVR-nummer for underleverandører til projektet. Hvis der gives tilsagn, er det alene ansøgeren, som er tilsagnsmodtager, og som dermed er økonomisk og fagligt ansvarlig for projektet over for Energistyrelsen, herunder for, at vilkårene for modtagelse af tilsagn overholdes. 11. Forholdet til anden lovgivning. Hvis projektet er pålagt efter anden lovgivning, kan der ikke ydes tilskud til projektet. Der ydes ikke tilskud til projekter, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning. 12. Projektets start/slut tidspunkt Der må ikke være indgået aftaler om arbejder eller leverancer mv. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb vedr. projektet, før skriftligt tilsagn om tilskud er modtaget, og ansøgeren har accepteret tilsagnet skriftligt over for Energistyrelsen på vedlagte blanket om accept af tilsagn. For så vidt angår flådeprojekter, forpligter ansøgeren sig til at fortsætte det projekt, hvortil der er givet tilsagn, frem til udgangen af 2012, og opfylde de forpligtelser, der følger med tilsagnet, frem til udgangen af Konkrete forsøgselementer i det enkelte flådeprojekt kan eventuelt aftales for en kortere periode. Dette skal i så fald angives i ansøgningsskemaet. 13. Forholdet til statsstøttereglerne. Tilskuddet ydes i nærværende, første tilskudsrunde kun til projekter, som enten falder uden for EU s statsstøtteregler, eller som falder ind under de såkaldte minimis-regler eller den generelle gruppefritagelsesordning. Det indebærer for det første, at der uden særlige begrænsninger kan ydes støtte til offentlige myndigheder, som ikke udøver økonomisk aktivitet på et marked i konkurrence med private aktører, samt til almennyttig forskning, hvis resultater offentliggøres og stilles til rådighed for alle i EU. Her er tale om støtte, som falder uden for EU s statsstøtteregler. Det indebærer for det andet, at der til private ansøgere og offentlige myndigheder, som udøver økonomisk aktivitet på et marked i konkurrence med private aktører, kan ydes tilskud efter de minimis-reglerne eller efter den generelle gruppefritagelsesordning. Her er tale om støtte, som er omfattet af EU s statsstøtteregler. I henhold til forordningen om de minimis-støtte (Kommissionens forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte, EU-Tidende 2006 nr. L 379, side 5) er det en forudsætning, at den samlede støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger EUR over en periode på tre regnskabsår. Den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed i vejtransportsektoren må dog ikke overstige EUR over en periode på tre regnskabsår. Til virksomheder, der udfører vejgodstransport for fremmed regning, må der ikke gives støtte til anskaffelse af køretøjer. Regnskabsåret er det regnskabsår, der anvendes af

10 virksomheden til skatteformål. Når der ydes støtte, beregnes det, hvor meget der er ydet i de minimis-støtte i det indeværende og de to foregående regnskabsår. I henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesordning), EU-Tidende 2008 nr. L 214, side 3) er det muligt at yde støtte til en række aktiviteter uden godkendelse fra Kommissionen. Det gælder bl.a. støtte til miljøbeskyttelse omfattet af bestemmelserne i forordningens afsnit 4. Der kan bl.a. ydes investeringsstøtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (forordningens artikel 19). Der kan ydes støtte på op til 35 pct. af de støtteberettigede omkostninger. For mellemstore virksomheder kan støtten udgøre op til 45 pct. af de støtteberettigede omkostninger og for små virksomheder op til 55 pct. Det fremgår af forordningens artikel 19 og artikel 18, stk. 6 og 7, hvordan de støtteberettigede omkostninger beregnes. Både forordningen om de minimis-støtte og den generelle gruppefritagelsesforordning indeholder bestemmelser om kumulation. Det fremgår af disse bestemmelser, at der under visse betingelser kan ydes støtte efter begge forordninger til samme modtager. Ifølge artikel 7 i den generelle gruppefritagelsesforordnings og artikel 2, stk. 5, i forordningen om de minimis-støtte, må kumulering ikke medføre en overskridelse af den højeste støtteintensitet eller det højeste støttebeløb, der gælder for støtten i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning. I forbindelse med ansøgningen om tilskud til forsøg med elbiler skal ansøgeren i ansøgningsskemaets punkt 13 oplyse, om tilskud søges under de minimis-reglerne eller under gruppefritagelsesordningen. Hvis der søges under de minimis-reglerne, skal ansøger samtidig erklære, at de minimis-reglerne overholdes, d.v.s. at ansøger maksimalt modtager hvad der svarer til EUR over en periode på tre regnskabsår i tilskud (for virksomheder i vejtransportsektoren hvad der svarer til EUR). De minimis-støtten som der ansøges om i henhold til forsøgsordningen for elbiler skal lægges sammen med de minimis-støtte som modtages i henhold til andre støtteordninger inden for perioden på tre regnskabsår. Ansøgere kan få vejledning af Energistyrelsen om de statsstøtteretlige aspekter, herunder vurderingen af, om et initiativ indebærer statsstøtte eller ej. Med henblik på at der i senere indkaldelser af projektansøgninger kan ydes støtte ikke alene efter de minimis-reglerne eller gruppefritagelsesforordningen, men også i henhold til EU s miljørammebestemmelser (Kommissionens EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (2008/C 82/01), EU-Tidende C 82, side 1), anmelder Energistyrelsen bekendtgørelse nr af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler til Europa-Kommissionen efter miljørammebestemmelserne. Når Kommissionens godkendelse foreligger, kan Energistyrelsen yde støtte i overensstemmelse med miljørammebestemmelserne, som giver mulighed for at yde støtte til en større del af de støtteberettigede omkostninger end den generelle gruppefritagelsesforordning. Yderligere oplysninger om statsstøtte kan findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside (link: hvor man bl.a. kan finde Konkurrencestyrelsens statsstøttehåndbog. Håndbogen indeholder en overskuelig og let tilgængelig gennemgang af EF-traktatens statsstøtteregler, procedurer mm. Link til de omtalte EU-retsakter:

11 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte: Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesordning): Kommissionens EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse:

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvad gives der støttet til?... 3 1.2 Hvem kan søge om støtte?...

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler

Forsøgsordningen for elbiler Forsøgsordningen for elbiler Indkaldelse af ansøgninger 2009 (2. tilskudsrunde) 9. oktober 2009 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2013 (5. tilskudsrunde) 11. oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2015 (7. tilskudsrunde) 1. September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 975 af 10/08/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4063

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler.

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 11, 4, stk. 3, 5, stk. 3, 6, stk. 2, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, 12, stk. 3,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale - 2011 16. maj 2011 3 Forsøgspuljen Indhold Om puljen 4 Formål 5 Hvilke projekter kan der gives tilskud til? 6 Økonomisk

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Støtte til udbredelse af nyt forretningskoncept for varmepumper

Støtte til udbredelse af nyt forretningskoncept for varmepumper Støtte til udbredelse af nyt forretningskoncept for varmepumper Indkaldelse af ansøgninger Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-7528 trh/ Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at Standardvilkår af marts 2013 for modtagelse af tilskud fra ordningen for Grønne Ildsjæle Finanslov 2013, tekstanmærkning 106. 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om,

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere