Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring"

Transkript

1

2 Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Personerne bag: Jørgen Hartvig Jørgensen S)na Løndahl Henriksen

3 AGENDA )l inspira)ons foredrag E)k og moral Det større formål med virksomheden Hvad er CSR? Strategisk, forretningsdrevet CSR Hvad er det? Hvorfor fokuserer regeringen på det? Hvad vinder virksomheden på det? Hvordan starter man? Hvor får man hjælp? Det nye lovkrav )l store virksomheder

4 Dyds e)kken Pligt e)kken NyQe e)kken Thomas Ryan Jensen, Konsulent og Filosof, Ryan&Højlund, 2008

5 Et velformuleret formål, som når helt ind )l virksomhedens rygrad, og som handler om mere end kun at tjene penge 4 kategorier: Heroisme: ambi)øs, modig, effek)v Excellence: krea)v, professionel Opdagelse: skabe nyt Altruisme: hjælpende, godgørende Undersøgelse fra Center for Ledelse Purpose, januar 2009

6 Et velformuleret formål, der handler om mere end kun at tjene penge betyder bedre rustet )l at klare sig i globaliseret verden giver poten)alet )l bedre bundlinjeresultat 68% af danske virksomheder har det (mod 12% i USA) men der er ringe sammenhæng mellem danske virksomheders formål og ak)viteter!!! Undersøgelse fra Center for Ledelse Purpose, januar 2009

7 Skab sammenhæng mellem formål, strategi og ak)viteter! Et velformuleret formål kan være nøglen )l en bæredyg)g og vedvarende succes på trods af krisen Måske bliver formålet frem)dens allervig)gste konkurrenceparameter??? Undersøgelse fra Center for Ledelse Purpose, januar 2009

8 Men hvad er så en succesfuld leder: Ser det større formål med firmaet!!! Fokuseret på profitabilitet for at kunne opfylde formålet!!! Fokuseret på at skabe værdi for alle interessenter ikke kun ak)eejerne! Prof. Michael Beer, Harvard Business School, februar 2009

9 En succesfuld leder generer goodwill og skaber loyalitet hos de ansaqe Fungerer som forbillede, når det gælder balance mellem arbejde og fri)d Empa), generøsitet og klar tale i forbindelse med omrokeringer eller nedskæringer Skal der skæres i lønnen, så bliver det mest hos topledelsen Prof. Michael Beer, Harvard Business School, februar 2009

10 Påstand: Samfundsansvar og social ansvarlighed nyqer kun, hvis hele organisa)onens kultur, værdisæt, personalepoli)k, mission, vision og strategi er gennemsyret af tankegangen!!! CSR er ikke en branding strategi! Al begyndelse er svær Fortæl hellere åbent om dilemmaer og mangler og lysten og evnen )l at gøre det bedre!

11 Frivilligt ini*a*v, der strækker sig ud over det gældende lands lovgivning EU s defini+on: CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsak+viteter og i interak+onen med deres interessenter

12 Ledelse, vision og værdier Kundeak)viteter Medarbejderak)viteter Leverandørak)viteter Interessentrela)oner Samfundsak)viteter Miljøak)viteter Ashridge for E&S, Katalog over CSR ak)viter: Et overblik, april 2005

13 Bo.om of the pyramid Udviklede markeder / Halv milliard mennesker / Købekral i snit > $/år De nye vækstmarkeder / 2 milliarder mennesker / Købekral i snit ml $/år U lande / 4 milliarder mennesker / Købekral op )l $/år World Resources Ins)tute, 2005 tal, Ar)kel fra Erhvervsbladet

14 Undersøgelse: CSR i de mindre virksomheder, DI, 2009 (1581 SMV)

15 Undersøgelse: CSR i de mindre virksomheder, DI, 2009 (1581 SMV)

16 Undersøgelse: CSR i de mindre virksomheder, DI, 2009 (1581 SMV)

17 De tre bundlinjer Økonomisk bæredyg)ghed Social bæredyg)ghed Miljømæssig bæredyg)ghed

18 Hvad er det??? Sponsorering af det lokale fodboldhold versus udnyqelse af virksomhedens kernekompetencer

19 Hvorfor fokuserer regeringen på det??? Fordi fokusering på kernekompetencer gavner samfundet mest, og fordi det sam)digt gavner virksomhedens bundlinje mest Danmark er på mange områder mere samfundsansvarlig end andre lande det skal udnyqet som en konkurrencefordel!

20 Hvad vinder virksomheden på det??? 83% af adspurgte ak)eanaly)kere bruger ikke virksomhedernes CSR rapportering )l at værdiansæqe virksomhederne 80% af adspurgte børsnoterede virksomheder vil gerne have, at analy)kerne gør brug af CSRrapporteringen kræver større fokus på den for virksomheden strategiske forretningsdrevne CSR! kræver ensartet, kvan)ficerbar rapportering Undersøgelse fra kommunika)onsvirksomheden Prospect, 2008

21 Hvad vinder virksomheden på det??? UN Environment Programme Finance Ini)a)ve: In the future ESG data (Environment, Social and Governance) might be included in stock analysis as a way to inform investors about the som values of the companies, and then social responsibility will improve the bonom line

22 Hvad vinder virksomheden på det??? Forbedret image, corporate branding og Goodwill Gå ikke ind i CSR med en forventning om hur)ge økonomiske forbedringer LeQere at fastholde medarbejdere Mere )lfredse medarbejdere giver større effek)vitet Social ansvarlighed og høj e)k er et vig)gt parameter, når unge og specielt højtuddannende søger job.

23 Hvad vinder virksomheden på det??? Bare at gøre opmærksom på de strenge danske lovkrav i sammenligning med udenlandske konkurrenter forbedrer konkurrenceevnen (CSR Kompasset) Frivillige ini)a)ver ud over landets lovkrav (CSR!) gavner yderligere firmaets bundlinje (minimum +2%, men med strategisk, forretningsdrevet CSR meget mere, kunder villige )l at give +11% ekstra for varer produceret af SA8000 cer)ficerede virksomheder) Undersøgelser fra Harvard Business School

24 Hvad vinder virksomheden på det??? Øget aqrak)vitet som underleverandør Iflg. undersøgelse fra DI lægger mere end 75% af danske forbrugere vægt på at handle e)sk og samfundsmæssigt ansvarlige varer

25 Hvad vinder virksomheden på det??? Ved at skære i energi og råvareforbrug og dermed gøre produk)onen mere miljøvenlig! gøres produkterne sam)digt billigere at producere!

26 Hvad vinder virksomheden på det??? Iflg. undersøgelse fra Dansk Erhverv svarer 60% af adspurgte virksomheder, at de kan se på bundlinjen, at de har påtaget sig et socialt ansvar og arbejder med CSR

27 Hvad vinder virksomheden på det??? Noget at stå sammen om. En fælles indsats, hvor alle spiller en afgørende rolle for at lykkes Lidt som med kærlighed??? Jo mere du deler ud, jo mere får du?

28 Hvordan starter man??? Mo)veret ledelse! En velfungerende arbejdsplads er en forudsætning for god CSR ledelse! Inddrag bestyrelsen og gør brug af dens eksper)se

29 Hvordan starter man??? Interessentanalyse Medarbejdere, investorer, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, forbrugere, poli)kere (lokalt, na)onalt og/eller interna)onalt), pressen og konkurrenter (??) Hvem er interessante for os?, hvem er vi interessante for?, hvordan kommunikerer vi med vores interessenter?

30 Hvordan starter man???

31 Hvordan starter man??? Code of Conduct (e)sk regelsæt) Leverandørstyring CSR Kompasset SA8000 cer)ficering ISO26000 standard/vejledning for CSR UN Global Compact s 10 principper Ikke finansiel rapportering F.eks. grønt regnskab

32 Hvordan starter man??? Kommunika)on, formidling og dialog Start internt!!!! AnsaQe fungerer som ambassadører CSR strategien skal ses som arbejdsredskab i dagligdagen for alle i virksomheden Eksternt Gå kun i dialog om de )ng, hvor virksomheden reelt er åben overfor ændringer Vær ærlig og realis)sk!

33 Hvordan starter man??? Ord og handling skal gå hånd i hånd!

34 Hvordan starter man??? Husk målinger og evalueringer!!!

35 Hvor får man hjælp??? On line værktøj )l at håndtere sociale og miljømæssige forhold i leverandørkæden Egentlig ikke CSR. On line værktøj )l at få styr på bl.a. CO2 måling og reduk)on Publika)oner og konkrete værktøjer Gra)s pjece Handel og ansvar fra Dansk Industri

36 Hvem er omfaqet af loven? Store virksomheder i regnskabsklasse C Børsnoterede virksomheder og statslige ak)eselskaber i regnskabsklasse D Ins)tu)onelle investorer, investeringsforeninger og børsnoterede finansielle virksomheder (pengeins)tuqer og forsikringsselskaber)

37 Hvilke store virksomheder? Overskrider mindst to af disse tre kriterier: Balancesum på 143 mio. kr. NeQoomsætning på 286 mio. kr. Gennemsnitligt antal hel)dsbeskæligede på 250 DaQerselskaber fritaget, hvis moderfirma rapporterer for koncernen

38 Hvad skal oplyses? Poli)kker for samfundsansvar Standarder Retningslinjer Principper Hvordan omsæqes poli)kkerne )l handling? Systemer Procedurer Vurdering af, hvad der er opnået? Evt. forventninger )l arbejdet fremover

39 Hvordan skal oplysningerne gives? Placeres i ledelsesberetningen i årsrapporten Alterna)vt Supplerende beretning )l årsrapporten Virksomhedens hjemmeside Henvisning )l fremskridtsrapport fra FN s Global Compact Henvisning )l fremskridtsrapport fra FN s Principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) Hvis virksomheden har bæredyg)ghedsrapport eller lign., kan der henvises )l denne, hvis kravene )l redegørelse er opfyldt Det skal fremgå af ledelsesberetningen, hvor redegørelsen er placeret!

40 Hvornår træder loven i kral? 1. januar 2009 med virkning for det regnskabsår, der begynder den eller senere Erhvervs &Selskabsstyrelsen udarbejder vejledning, der forventes at foreligge medio maj 2009 E&S avolder informa)onsmøde for implicerede virksomheder medio maj 2009

41 Hvor kan man læse mere? Erhvervs &Selskabsstyrelsens informa)on om regeringens handlingsplan med link )l lovtekster, notater og vejledninger (medio maj 2009) Verdens største CSR ini)a)v med info om, hvordan man )lsluqer sig de 10 principper Global Repor)ng Ini)a)ve har lanceret et af de mest anerkendte sæt af retningslinier for rapportering om bæredyg)ghed. Gra)s værktøj eller mulighed for officiel )lslutning

42 Gra)s, uforpligtende møde

43 Det er i modgang, det skal vise sig, om man tager sine værdier alvorligt, eller om det blot er noget, man s)ller )l skue, når det ikke koster noget!

44 Det er den rig)ge måde at drive forretning på, men det er også en god måde at drive forretning på!

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ=

h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw= bí=çîéêääáâ= bå=ê~ééçêí=ìç~êäéàçéí=~ñ=^ëüêáçöé=ñçê= = bêüîéêîëj=c=péäëâ~äëëíóêéäëéå== = ^éêáä=ommr= = h~í~äçö=çîéê=`poj~âíáîáíéíéêw=bí=çîéêääáâ=====================================

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere