DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-24111 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Sundhedsprofil for Region Nordjylland og nordjyske kommuner, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Region Nordjylland. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, , som oprindeligt blev indsamlet af Region Nordjylland. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-24111). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-24111: Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Primærundersøger: Region Nordjylland. DDA-24111, 1. udgave (ved Kim Vexborg, Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (11497 respondenter, 268 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (136 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Region Nordjylland, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i december,2009 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Kim Vexborg, Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-24111: Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske

3 kommuner, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Maj 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner,

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Alkohol; Arbejdsmiljø ; Depression; Forebyggelse; Fysisk aktivitet; Helbred; Kost; Kronisk sygdom; Livskvalitet; Livsstil; Lokalområde; Luftforurening; Regional data; Ressourcer; Rygning; Social kapital; Socialt netværk; Stress; Sundhed; Sundhedsadfærd; Sundhedsfremme; Sundhedsprofil; Sundhedsvane; Sygdom; Sygdomsadfærd; Sygelighed; Trivsel; Velbefindende. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-24111: Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Primærundersøger: Region Nordjylland. Donor (afleverende instans): Region Nordjylland. Niels Bohrs Vej 30, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Region Nordjylland. Niels Bohrs Vej 30, 9220 AALBORG Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007, har betydet en ny opgavefordeling på sundhedsområdet. Kommunerne skal skabe rammerne for, at borgerne kan leve et sundt liv, herunder etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Regionen skal tilbyde patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og almen praksis, og skal i øvrigt rådgive kommunerne om indsatsen. En forudsætning for god planlægning og prioritering på sundhedsområdet er viden om befolkningens trivsel, sundhed og sygdom. Det overordnede formål med Sundhedsprofilundersøgelsen er således gennem beskrivelse af sundhedsforholdene hos borgerne i Region Nordjylland, herunder i de 11 kommuner i regionen, at styrke vidensgrundlaget for det regionale og kommunale sundhedsarbejde. Undersøgelsen er baseret på en kommunestratificeret repræsentativ stikprøve blandt borgere i alderen år, der i 2006 var bosiddende i de områder, der udgør den nye region. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i 2006/2007. Det anvendte spørgeskema tog udgangspunkt i HEPRO-modellen (Health Profiles Model), som er opstillet med baggrund i et bredt og rummeligt sundhedsbegreb. Der blev indhentet oplysninger om forekomst og fordeling af bl.a. sygdom, livskvalitet, sundhedsvaner og sygdomsadfærd, social kapital og sociale relationer samt individuelle og omgivelsesmæssige forhold, der har betydning for sundhed og livskvalitet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): enheder i oprindelig stikprøve; enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: respondenter; 268 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 56 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. Kommunestratificeret repræsentativ stikprøve blandt borgere i alderen år, der i 2006 var bosiddende i de områder, der udgør den nye Region Nordjylland. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: regional. Region Nordjylland. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der blev i alt udsendt to rykkerskrivelser til de borgere, der ikke havde returneret skemaet. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og STATA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Region Nordjylland. Niels Bohrs Vej 30, 9220 AALBORG Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Rasmussen NK, Pedersen J, Hayes VS: Sådan står det til med sundheden i Nordjylland - Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner. Region Nordjylland; 1-95; 2007.

9 Referencer til beslægtede studier: Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006: Sd. nr MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Antal børn under 18 år. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Økonomiske aktiver: Haft besvær med at betale regninger. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Region Nordjylland Fra Michael Falk Hvidberg, Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, modtog DDA en datafil i SAS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (24111) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den

10 givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V10 er filtreret af V9, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V9. Kodebogens opbygning Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3-V17 Konstruerede variable V18-V59 Spørgsmål om sundhed i din nye region og kommune V06-V151 Spørgsmål om faktorer der påvirker helbredet V152-V172 Spørgsmål om lokalsamfundet V173-V183 Baggrundsvariable V184-V268 Genererede variable KODEBOG Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra til 11497) af respondenter.

11 Konstruerede variable V0003 SKEMANUMMER start 11, bredde 10, tekstfelt Skemanummer Variablen er kodet i intervallet til V0004 KOMMUNENUMMER start 21 Kommunenummer Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg --- V0005 ANTAL2 start 23 Antal2?? Udokumenteret kode Udokumenteret kode V0006 SSH start 27, bredde 5, tekstfelt

12 SSH?? Variablen er kodet i intervallet 0,01-0,90. V0007 VÆGT start 32, bredde 5, tekstfelt Vægt Variablen er kodet i intervallet 0,01-67,5. V0008 VÆGTFAKTOR start 37, bredde 5 Vægtfaktor Variablen er kodet i intervallet V0009 NY VÆGT start 42, bredde 5 Ny vægt Variablen er kodet i intervallet V0010 KOMMUNER start 47 Kommuner Frederikshavn Læsø Hjørring Jammerbugt Thisted Morsø Aalborg Rebild Vesthimmerland Mariagerfjord Brønderslev Dronninglund ---- V0011 FØDSELSDAG start 50, bredde 2, manglende data: = 99

13 Fødselsår: Dag: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1016) V0012 FØDSELSMÅNED start 52, bredde 2, manglende data: = 99 Fødselsår: Måned: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1016) V0013 FØDSELSÅR start 54, bredde 4, manglende data: = 9999 Fødselsår: År: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1016) V0014 NUMERISK ALDER start 58, bredde 2 Nummerisk alder Variablen er kodet i intervallet V0015 GL. KOMMUNENUMMER start 60, bredde 3, manglende data: = 999 Gl. kommunenummer Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1016) V0016 POSTNUMMER start 63, bredde 4, manglende data: = 9999 Postnummer Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1016) V0017 POSTBY

14 start 67, bredde 13, tekstfelt Postby Variablen indeholder en liste over postbyer. Sundhed i din nye region og kommune ---- V0018 NUVÆR. HELBREDSTILSTAND start 80 Spm. 1: Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? (Sæt kun ét kryds) Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke V0019 FRISK NOK start 81 Spm. 2: Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? (Sæt kun ét kryds) Ja, for det meste Ja, af og til Nej (næsten aldrig) Ved ikke V0020 STRESSET I DAGLIGDAG

15 start 82 Spm. 3: Føler du dig stresset i din dagligdag? (Sæt kun ét kryds) Ja, ofte Ja, af og til Nej (næsten aldrig) Ved ikke V0021 NOGEN LANGVARIG SYGDOM start 83 Spm. 4: Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej, gå til spm. 6 (V23) Ved ikke, gå til spm. 6 (V23) V0022 HÆMMET AF SYGDOM I ARB start 84, manglende data: >=10 FILTER: V21 Spm. 5: Er du hæmmet af sygdommen i dit arbejde? (Sæt kun ét kryds) % md Ja, meget Ja, lidt Nej Ved ikke Irrelevant 100 svarprocent: 32 V0023 SYGDOM SKADER SIDS 12 MD

16 start 86 Spm. 6: Har sygdom, skader eller lidelser gjort det besværligt eller umuligt for dig inden for de sidste 14 dage at udføre dine sædvanlige gøremål? (Sæt kun ét kryds) Ja, hvis ja: skriv antal dage Nej, gå til spm. 8 (V26) Ved ikke, gå til spm. 8 (V26) V0024 SYGDOM ANTAL DAGE start 87, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 6: Har sygdom, skader eller lidelser gjort det besværligt eller umuligt for dig inden for de sidste 14 dage at udføre dine sædvanlige gøremål? Hvis ja: skriv antal dage: (Sæt kun ét kryds) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (466) 100 = Irrelevant (9930) V0025 AF VARIG KARAKTER start 90, manglende data: >=10 FILTER: V23 Spm. 7: Er disse vanskeligheder/begrænsninger af en mere varig karakter? Med varig menes, at de har varet eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere? (Sæt kun ét kryds) % md Ja Nej Ved ikke Irrelevant svarprocent: 14

17 V0026 ÆNGSTELSE, NERVØSITET start 92 Spm. 8: Beskriv hvor meget hvert af de nedenstående problemer eller lidelser har generet dig i de sidste 7 dage inklusiv i dag. (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) A: Ængstelse, nervøsitet eller uro Overhovedet ikke En lille smule En hel del Rigtig meget Ved ikke ---- V0027 ANGST start 93 Spm. 8: Beskriv hvor meget hvert af de nedenstående problemer eller lidelser har generet dig i de sidste 7 dage inklusiv i dag. (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) B: Angst Overhovedet ikke En lille smule En hel del Rigtig meget Ved ikke V0028 FØLELSE AF HÅBLØSHED start 94 Spm. 8: Beskriv hvor meget hvert af de nedenstående problemer eller lidelser har generet dig i de sidste 7 dage inklusiv i dag. (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) C: Følelse af håbløshed for fremtiden

18 Overhovedet ikke En lille smule En hel del Rigtig meget Ved ikke V0029 NEDTRYKT, DEPRIMERET start 95 Spm. 8: Beskriv hvor meget hvert af de nedenstående problemer eller lidelser har generet dig i de sidste 7 dage inklusiv i dag. (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) D: Nedtrykt, deprimeret, ulykkelig Overhovedet ikke En lille smule En hel del Rigtig meget Ved ikke V0030 FOR MANGE BEKYMRINGER start 96 Spm. 8: Beskriv hvor meget hvert af de nedenstående problemer eller lidelser har generet dig i de sidste 7 dage inklusiv i dag. (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) E: For mange bekymringer Overhovedet ikke En lille smule En hel del Rigtig meget Ved ikke V0031 VELOPLAGT FULD AF LIV start 97 Spm. 9: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste

19 4 uger...? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) A: Har du følt dig veloplagt og fuld af liv? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke V0032 FULD AF ENERGI start 98 Spm. 9: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger...? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) B: Har du været fuld af energi? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke V0033 FØLT DIG NEDSLIDT start 99 Spm. 9: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger...? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) C: Har du følt dig nedslidt? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke

20 V0034 FØLT DIG TRÆT start 100 Spm. 9: Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger...? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) D: Har du følt dig træt? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke V0035 NUVÆRENDE ARBEJDE start 101 Spm. 10: Hvad er din nuværende erhvervsmæssige stilling/ arbejde? (Sæt kun ét kryds) I arbejde Arbejdsgiver Selvstændig Husmoder / hjemmegående gå til spm. 17 (V60) Forældreorlov / barselsorlov / anden orlov gå til spm. 17 (V60) Folkepensionist gå til spm. 17 (V60) Førtidspensionist gå til spm. 17 (V60) Arbejdsløs gå til spm. 17 (V60) På efterløn / på kontanthjælp gå til spm. 17 (V60) Studerende / skoleelev gå til spm. 17 (V60) Andet gå til spm. 17 (V60)

21 V0036 FYSISKE BELASTNING I ARB start 103, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 11: Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) % md Hovedsageligt stillesiddende arbejde, som ikke kræver legemlig anstrengelse Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående, men ellers ikke kræver legemlig anstrengelse Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0037 OFTE UDSAT FOR STØJ start 105, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 12: Hvor ofte er du udsat for følgende forhold i dit arbejde? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) A: Støj (må hæve stemmen ved samtale) % md Aldrig Sjældent Nogle dage om ugen Hver dag Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0038 OFTE UDSAT FOR KEMISKE start 107, manglende data: >=10 FILTER: V35

22 Spm. 12: Hvor ofte er du udsat for følgende forhold i dit arbejde? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) B: Kemiske stoffer, væsker, gasser % md Aldrig Sjældent Nogle dage om ugen Hver dag Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0039 OFTE UDSAT MONOTONT start 109, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 12: Hvor ofte er du udsat for følgende forhold i dit arbejde? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) C: Monotont og ensidigt arbejde (f.eks. ved computer, samlebåndsarbejde osv.) % md Aldrig Sjældent Nogle dage om ugen Hver dag Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0040 OFTE UDSAT TUNGE LØFT start 111, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 12: Hvor ofte er du udsat for følgende forhold i dit arbejde? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) D: Tunge løft (mere end 20 kg/løft) % md Aldrig

23 Sjældent Nogle dage om ugen Hver dag Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0041 BESLUTNINGER EGEN HÅND start 113, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) A: Jeg tager mange beslutninger på egen hånd % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke Irrelevant 101 svarprocent: 57 V0042 BEGRÆNSET INDFLYDELSE start 115, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) B: Jeg har meget begrænset indflydelse på, hvordan mit arbejde skal udføres % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke Irrelevant

24 100 svarprocent: 57 V0043 KRÆVER ARBEJDE HURTIGT start 117, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) C: Mit job kræver, at jeg arbejder hurtigt % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke Irrelevant 101 svarprocent: 57 V0044 TID NOK TIL ARBEJDE start 119, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) D: Jeg har for det meste tid nok til mit arbejde % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke Irrelevant 100 svarprocent: 57 V0045 OVERORDNEDE LYTTER start 121, manglende data: >=10

25 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) E: Min overordnede lytter til, hvad jeg har at sige % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0046 OVERORDNEDE HJÆLPER start 123, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) F: Min overordnede hjælper mig med at få arbejdet gjort % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0047 ARB.KOL. INT. I PERSON start 125, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en

26 overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) G: Mine arbejdskollegaer er interesserede i mig som person % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0048 ARB.KOL. HJÆLPER MIG start 127, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) H: Mine arbejdskollegaer hjælper mig med at få arbejdet gjort % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0049 OFTE UDSAT MOBNING ARB start 129, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 13: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, når det gælder din arbejdssituation? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje. Hvis du ikke har en overordnet eller ikke arbejder med andre, skal du sætte kryds i felt nr. 5 i udsagnene (V45-V49) I: Jeg er ofte udsat for mobning på arbejdet

27 % md Helt uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant Ved ikke Irrelevant svarprocent: 57 V0050 DAGE HJ. SIDSTE 14 DAG start 131, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V35 Spm. 14: Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de sidste 14 dage og inden for det sidste år? (Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 00, hvis "ved ikke" skriv 99) A: Indenfor der sidste 14 dage Skriv antal sygefraværsdage: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (133) 100 = Irrelevant (4894) V0051 DAGE HJ. SIDSTE ÅR start 134, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V35 Spm. 14: Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de sidste 14 dage og inden for det sidste år? (Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 00, hvis "ved ikke" skriv 99) B: Indenfor der sidste år (incl. de sidste 14 dage) Skriv antal sygefraværsdage: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (257) 1000 = Irrelevant (4894) V0052 MIN. TRANS. TIL FRA ARB start 138, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000

28 FILTER: V35 Spm. 15: Hvor mange minutter om dagen bruger du normalt på transport til og fra arbejde? (Notér antallet af minutter. Hvis ved ikke, skriv 999) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (431) 1000 = Irrelevant (4894) V0053 GÅR - ARBEJDE start 142, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) A: Går % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 57 V0054 CYKEL - ARBEJDE start 144, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) B: Cykel % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 101 svarprocent: 57 V0055 BIL - ARBEJDE start 146, manglende data: >=10 FILTER: V35

29 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) C: Bil % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 101 svarprocent: 57 V0056 BUS - ARBEJDE start 148, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) D: Bus % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 101 svarprocent: 57 V0057 TOG - ARBEJDE start 150, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) E: Tog % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 57 V0058 ANDET TRANSP. ARBEJDE

30 start 152, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) F: Andet transportmiddel % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 101 svarprocent: 57 V0059 VED IKKE TRANSP. ARB start 154, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 16: Hvilken form for transportmiddel bruger du for at kommer til og fra arbejde? (Sæt gerne flere kryds) G: Ved ikke % md Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 101 svarprocent: 57 Faktorer der påvirker helbredet Til alle: Nu drejer det sig om faktorer der generelt påvirker helbredet V0060 RYGER DU start 156 Spm. 17: Ryger du, eller har du tidligere røget? (Sæt kun ét kryds)

31 Ja, dagligt Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældent Nej, jeg er holdt op Nej, jeg har aldrig røget gå til spm. 20 (V67) Ved ikke gå til spm. 20 (V67) V0061 ANTAL CIGARETTER start 157, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V60 Spm. 18: Hvor meget ryger du, eller har du tidligere røget i gennemsnit om dagen? A: Antal cigaretter: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (127) 100 = Irrelevant (5459) V0062 ANTAL CIGARER start 160, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V60 Spm. 18: Hvor meget ryger du, eller har du tidligere røget i gennemsnit om dagen? B: Antal cigarer: Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (5459) V0063 ANTAL CERUTTER start 163, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V60 Spm. 18: Hvor meget ryger du, eller har du tidligere røget i gennemsnit om dagen? C: Antal cerutter: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (533) 100 = Irrelevant (5459)

32 V0064 GRAM PIBETOBAK start 166, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V60 Spm. 18: Hvor meget ryger du, eller har du tidligere røget i gennemsnit om dagen? D: Gram pibetobak (incl. vandpibe): Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (425) 100 = Irrelevant (5459) V0065 GRAM SNUS start 169, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V60 Spm. 18: Hvor meget ryger du, eller har du tidligere røget i gennemsnit om dagen? E: Gram snus: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (468) 100 = Irrelevant (5459) V0066 VIGTIGT HOLDE OP RYGE start 172, manglende data: >=100 FILTER: V60 Spm. 19: Hvor vigtigt er det for dig at holde op med at ryge? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "slet ikke vigtigt" og 10 er "meget vigtigt". % md Slet ikke vigtigt Meget vigtigt

33 Ved ikke Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 53 V0067 ØL - MANDAG start 175, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) A: Øl - Mandag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (38) V0068 ØL - TIRSDAG start 177, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) B: Øl - Tirsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (35) V0069 ØL - ONSDAG start 179, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) C: Øl - Onsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (35)

34 V0070 ØL - TORSDAG start 181, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) D: Øl - Torsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (39) V0071 ØL - FREDAG start 183, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) E: Øl - Fredag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (35) V0072 ØL - LØRDAG start 185, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) F: Øl - Lørdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (39) V0073 ØL - SØNDAG start 187, bredde 2

35 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) G: Øl - Søndag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (30) V0074 VIN - MANDAG start 189, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) H: Vin - Mandag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (25) V0075 VIN - TIRSDAG start 191, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) I: Vin - Tirsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (23) V0076 VIN - ONSDAG start 193, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end

36 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) J: Vin - Onsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (26) V0077 VIN - TORSDAG start 195, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) K: Vin - Torsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (24) V0078 VIN - FREDAG start 197, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) L: Vin - Fredag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (26) V0079 VIN - LØRDAG start 199, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) M: Vin - Lørdag Se note: 2

37 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (29) V0080 VIN - SØNDAG start 201, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) N: Vin - Søndag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (22) V0081 SPIRITUS - MANDAG start 203, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) O: Spiritus - Mandag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (23) V0082 SPIRITUS - TIRSDAG start 205, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) P: Spiritus - Tirsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (21)

38 V0083 SPIRITUS - ONSDAG start 207, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) Q: Spiritus - Onsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (22) V0084 SPIRITUS - TORSDAG start 209, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) R: Spiritus - Torsdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (21) V0085 SPIRITUS - FREDAG start 211, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) S: Spiritus - Fredag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (32) V0086 SPIRITUS - LØRDAG start 213, bredde 3 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du

39 på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) T: Spiritus - Lørdag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (42) V0087 SPIRITUS - SØNDAG start 216, bredde 2 Spm. 20: Hvor mange genstande (øl, vin, spiritus) drak du på hver af dagene i sidste uge? Begynd med i går og tag én dag ad gangen. (Skriv antal genstande hver dag. Hvis ingen eller mindre end 1, skriv 00. Hvis "Ved ikke" skriv 99) U: Spiritus - Søndag Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (21) V0088 SIDSTE MDR DRUK +5 GENS start 218 Spm. 21: Hvor mange gange har du inden for den sidste måned ved en enkelt lejlighed drukket 5 genstande eller derover? (Sæt kun ét kryds) Ingen En gang Cirka 2-3 gange Cirka 4 gange Cirka 5 gange eller mere Ved ikke gå til spm. 23 (V90) V0089 VIGT NEDSÆT ALK.FORBRUG start 219, manglende data: >=100 FILTER: V88

40 Spm. 22: Hvor vigtigt er det for dig at nedsætte dit alkoholforbug? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "slet ikke vigtigt" og 10 er "meget vigtigt". % md Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 98 V0090 FRITID TRÆNER HÅRDT start 222, manglende data: = 9 Spm. 23: Indenfor det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Sæt gerne flere kryds) A: Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen % md Ikke nævnt Nævnt Uoplyst 100 svarprocent: 91 V0091 FRITID MOTIONSIDRÆT start 223, manglende data: = 9 Spm. 23: Indenfor det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Sæt gerne flere kryds) B: Dyrker motionsidræt eller tungt havearbejde mindst 4 timer pr. uge % md

41 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst 100 svarprocent: 91 V0092 FRITID LETTERE MOTION start 224, manglende data: = 9 Spm. 23: Indenfor det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Sæt gerne flere kryds) C: Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejdet) % md Ikke nævnt Nævnt Uoplyst 100 svarprocent: 91 V0093 FRITID STILLESID BESKÆFT start 225, manglende data: = 9 Spm. 23: Indenfor det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Sæt gerne flere kryds) D: Læser, ser fjernsyn, bruger computeren eller har anden stillesiddende beskæftigelse % md Ikke nævnt Nævnt Uoplyst 101 svarprocent: 91 V0094 FRITID VED IKKE AKT start 226, manglende data: = 9 Spm. 23: Indenfor det sidste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse på din aktivitet i fritiden? (Sæt gerne flere kryds) E: Ved ikke

42 % md Ikke nævnt Nævnt Uoplyst 101 svarprocent: 91 V0095 GÅR CYKLER - SOMMER start 227 Spm. 24: Hvor megen af din transporttid går eller cykler du? Ved transporttid forstås transport til og fra arbejde, til og fra skole eller uddannelsessted. (Sæt kun ét kryds for henholdsvis "Sommer" og "Vinter") A: Sommer minutter om dagen minutter om dagen minutter om dagen time eller mere om dagen Udokumenteret kode V0096 GÅR CYKLER - VINTER start 228 Spm. 24: Hvor megen af din transporttid går eller cykler du? Ved transporttid forstås transport til og fra arbejde, til og fra skole eller uddannelsessted. (Sæt kun ét kryds for henholdsvis "Sommer" og "Vinter") B: Vinter minutter om dagen minutter om dagen minutter om dagen time eller mere om dagen Udokumenteret kode V0097 VIGTIGT FYSISK AKTIV start 229 Spm. 25: Hvor vigtigt er det for dig at være fysisk aktiv?

43 Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "slet ikke vigtigt" og 10 er "meget vigtigt" Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Udokumenteret kode V0098 HVOR HØJ ER DU start 231, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 26: Hvor høj er du? Skriv højden i cm: (Hvis "Ved ikke", skriv 999) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (675) V0099 HVOR MEGET VEJER DU start 234, bredde 3 Spm. 27: Hvor meget vejer du? Skriv vægten i kg: (Hvis "Ved ikke", skriv 999) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (697) V0100 VIGTIGT ÆNDRE DIN VÆGT start 237 Spm. 28: Hvor vigtigt er det for dig at ændre din vægt? Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "slet ikke vigtigt" og 10 er "meget vigtigt" Slet ikke vigtigt

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere