Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i første kvartal EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004."

Transkript

1 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i første kvartal EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal Resultat før skat steg til DKK 170 mio. fra DKK 100 mio. i første kvartal Cash flow fra driften steg til DKK 261 mio. fra DKK 171 mio. i første kvartal For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Jørn Kildegaard Adm. direktør GN Store Nord A/S Telefon: Jens Due Olsen Koncerndirektør GN Store Nord A/S Telefon:

2 GN Store Nord Q side 2 af 17 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar- 31. marts 2005 for GN Store Nord A/S. Delårsrapporten, der er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med indregning- og målingsbestemmelser i de internationale regnskabsstandarder (IFRS), jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis, og danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Delårsrapporten giver, efter vores opfattelse, et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. marts 2005 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar-31. marts Høje-Taastrup, den 4. maj 2005 I bestyrelsen Mogens Hugo Jørgensen Finn Junge-Jensen Jørgen Bardenfleth Formand Næstformand Asger Domino Per Harkjær Lise Kingo Jens Bille Bergholdt Henrik Nielsen John Radich I direktionen Jørn Kildegaard Jens Due Olsen Jesper Mailind Administrerende

3 GN Store Nord Q side 3 af 17 Forventninger til 2005 Forventningerne til 2005 fastholdes i forhold til udmeldingen den 21. februar Forventninger til 2005 og hovedtal for 2004, Q1/2005, Q1/2004 (DKK mio.) 2005 Forventning 2004** Q1/2005 Q1/2004** Ændring Q1-o-Q1 DKK/USD: 5,75 DKK/USD: 5,99 DKK/USD: 5,68 DKK/USD: 5,96 DKK/USD: (4,7)% Omsætning Contact center & office headset mindst ,2% Mobile headset mindst ,7% Høreapparater ca (3,2)% Audiologisk diagnoseudstyr ca (11,1)% GN i alt* mindst ,6% EBITA Contact center & office headset 19-21% 19,5% 20,8% 18,5% 2,3%p Mobile headset 1-3% 1,7% (2,7)% (7,3)% 4,6%p Høreapparater 20-22% 19,8% 19,8% 16,5% 3,3%p Audiologisk diagnoseudstyr beskedent overskud (2,0)% 1,3% 3,3% (2,0)%p GN i alt* ,8% Amortiseringer, mv. GN i alt* ca (75,9)% EBT GN i alt* ,0% Cash flow fra driften GN i alt* ingen guidance ,6% * Inklusive "øvrige" ** Inklusive amortisering af goodwill Fællesfunktioner og GN Store Nordiske Telegraf-Selskab ventes at påvirke EBITA med DKK (50) mio. Hertil kommer omkostninger på omkring DKK 20 mio. forbundet med det nye domicil, inklusive den accelererede amortisering på indretning af fraflyttede lejemål på DKK 10 mio. Der er endnu ikke taget stilling til den endelige udformning af GN s nye domicil i Ballerup, herunder de nødvendige om- og tilbygninger. Som tidligere udmeldt forventes amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb at udgøre DKK 30 mio. opgjort efter IFRS 3 Virksomhedssammenslutning, der gælder fra regnskabsåret Fra og med 2005 amortiseres goodwill ikke. Nettofinansposter ventes at udgøre ca. DKK (40) mio. inklusive effekt af det planlagte aktietilbagekøbsprogram i andet kvartal. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver inklusive udviklingsprojekter ventes at blive DKK 375 mio. eksklusive yderligere investeringer i det nye domicil. Da omkring halvdelen af GN s omsætning og ca. 60% af omkostningerne er i USD eller USD-relaterede valutaer, herunder CNY, er GN s langsigtede industrielle konkurrenceevne og EBITA robuste over for sandsynlige udsving i USD. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne kvartalsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2005 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på GN s markeder, udviklingen i efterspørgslen efter GN s produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktionen og integration af tilkøbte virksomheder. Denne kvartalsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord.

4 GN Store Nord Q side 4 af 17 Koncernens hovedtal (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Indtjening Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards (IFRS) Nettoomsætning Resultat af primær drift før resultatandele Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Periodens resultat Periodens resultat ekskl. amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Indtjening Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITDA) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivninger af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITA) Balance Aktiekapital (GN Store Nord A/S) Egenkapital Samlede aktiver Rentebærende nettogæld (204) (660) (245) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (64) (59) (273) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt Udviklingsomkostninger Periodens afholdte udviklingsomkostninger før tilskud Omstruktureringsomkostninger Betalte omstruktureringer Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Egenudviklede udviklingsprojekter Øvrige immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og amortisering af immaterielle anlægsaktiver Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) 13,4% 12,5% 13,1% Egenkapitalens forrentning 2,6% 1,0% 11,1% Soliditetsgrad 75,2% 69,5% 75,8% Nøgletal pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 0,58 0,23 2,38 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS) 0,57 0,23 2,36 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. (EPS) 0,61 0,50 3,45 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet (EPS) 0,61 0,49 3,42 Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 1,22 0,80 4,50 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo perioden Medarbejdere Gennemsnitligt antal

5 GN Store Nord Q side 5 af 17 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregning- og målingsbestemmelser i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2004 med undtagelse af den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger, hvor der fra og med første kvartal 2005 ikke længere foretages amortisering på goodwill. Årets goodwill amortiseringer for 2004 udgør i alt DKK 195 mio. der fremgår af den Investororienterede resultatopgørelse pr. kvartal. Nedenstående kommentarer relaterer sig til de investororienterede opgørelser: Omsætning og resultat GN s organiske vækst forblev høj i første kvartal pga. fortsat fremgang i salget af mobilheadset. Salget af høreapparater var som ventet uændret som følge af flere konkurrenters nylanceringer siden efteråret 2004, ligesom omsætningen inden for CC&O headset udviste den ventede stigning. Nye produkter og opgraderinger fra de seneste 24 måneder udgjorde fortsat mere end 60% af GN s samlede omsætning. Den 5% lavere USD i forhold til første kvartal 2004 reducerede omsætningen med DKK 45 mio. GN s bruttoresultat blev DKK 749 mio. mod DKK 685 mio. i første kvartal Fremgangen skyldes den stadig mere effektive produktion, den nye produktportefølje og omsætningsstigningen på DKK 130 mio. Den lavere bruttomargin på 55% skyldes den store vækst i salget af mobilheadset, der udgjorde 21% af kvartalets omsætning. GN s salgs- og distributionsomkostninger udgjorde DKK 324 mio. mod DKK 289 mio. i første kvartal Stigningen afspejler den generelt intensiverede salgs- og markedsføringsindsats inden for CC&O-headset og mobilheadset samt høreapparater. GN s opprioritering af vækst understøttes af øgede ressourcer til salg, markedsføring og udvikling, i alt op til DKK 150 mio., i hele 2005 sammenholdt med GN s EBITA steg i første kvartal med 19% til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal EBITA er belastet med DKK 4 mio. i forbindelse med den planlagte flytning til nyt domicil i 2005/2006. Amortiseringer af erhvervede immaterielle aktiver (eksklusive goodwill) udgjorde ligesom i samme periode sidste år DKK 7 mio. Kvartalets finansielle nettoposter beløb sig til DKK (6) mio. Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 41 mio. i årets tre første måneder til DKK 204 mio. pr. 31. marts 2005 trods betaling af udbytte og det igangværende tilbagekøb af aktier. GN s resultat før skat steg med 70% til DKK 170 mio. fra DKK 100 mio. i første kvartal GN havde i kvartalet, i gennemsnit, medarbejdere mod året før.

6 GN Store Nord Q side 6 af 17 Balance Balancen udgjorde pr. 31. marts 2005 DKK mio. mod DKK mio. ultimo Goodwill beløb sig til DKK mio. Heraf hidrørte DKK 461 mio. fra headset og DKK mio. fra høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Varebeholdninger var DKK 478 mio. mod DKK 518 mio. ultimo Debitorer var DKK mio. mod DKK 947 mio. pr. 31. december Målt i forhold til omsætningen ventes arbejdskapitalen fastholdt på det nuværende niveau i På længere sigt påregnes yderligere forbedringer omend i mindre omfang end hidtil realiseret. Likvide beholdninger steg i kvartalet til DKK 95 mio. Egenkapitalen var DKK mio. mod DKK mio. ved kvartalets begyndelse. Valutakursreguleringer påvirkede egenkapitalen positivt med DKK 168 mio. Cash flow Cash flow fra driften blev DKK 261 mio. mod DKK 171 mio. i første kvartal Fremgangen skyldes de stigende marginer og de stadigt mere effektive supply chains. Likviditetspåvirkningen fra investeringer udgjorde DKK (64) mio. mod DKK (59) mio. i første kvartal Det frie cash flow var DKK 197 mio. mod DKK 112 mio. i første kvartal Aktieoptioner Ultimo marts 2005 udestod i alt stk. europæiske og stk. amerikanske optioner, svarende til 2,5% af aktiekapitalen. Direktionens beholdning udgjorde stk. (gennemsnitlig strikekurs 44), ledende medarbejderes beholdning var stk. (gennemsnitlig strikekurs 40) og øvrige medarbejdere ejede stk. optioner (gennemsnitlig strikekurs 49). Aktiebeholdninger Bestyrelsen og direktionens beholdninger af GN-aktier udgør henholdsvis stk. og stk. GN s beholdning af egne aktier er pr. 27. april stk., svarende til 4,8% af aktiekapitalen. Beholdningen dækker optionsordningen, ligesom stk. tilbagekøbte aktier i henhold til GN s aktietilbagekøbsprogram indgår i beholdningen. Tilbagekøbsprogrammet løber indtil udgangen af juni og omfatter samlet køb af aktier for op til DKK 400 mio. GN har købt for i alt DKK mio. egne aktier siden tilbagekøbet blev indledt den 15. marts Udenlandske investorer ejer mere end 50% af GN. Danske institutioner og private investorer ejer anslået henholdsvis 25% og 20% af aktiekapitalen. Nyvalg til bestyrelsen På generalforsamlingen den 14. marts valgtes Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk, til bestyrelsen.

7 GN Store Nord Q side 7 af 17 Contact Center & Office headset Omsætningen steg 5% til DKK 342 mio. fra DKK 325 mio. i første kvartal Den organiske vækst var 8%, hvilket afspejler den forbedrede efterspørgsel på de fleste markeder uden for EU, idet kontorsegmentet i USA fortsat udviser størst fremgang. Den amerikanske afsætning til mindre kontorer via Hello Direct voksede ligeledes med 8% i faste valutakurser. Trådløse produkter som GN 9120 udgjorde 33% af omsætningen mod 27% i samme periode Nye produkter introduceret inden for de seneste 24 måneder tegnede sig for godt 35% af salget. Kontorsegmentets stigende betydning fordrer et højere innovationstempo fremover. GN s etablering i det amerikanske detailsegment udvikler sig planmæssigt med en netop indgået aftale med Best Buy. Leverancerne hertil indledes i efteråret. Det er planen at skabe en konkurrencedygtig platform her ved udgangen af Omsætningen var DKK 154 mio. i Nordamerika, DKK 164 mio. i Europa og DKK 24 mio. i Asien og resten af verden. CC&O headset realiserede et EBITA på DKK 71 mio. (EBITA-margin 20,8%) mod DKK 60 mio. (18,5%) i første kvartal Mobile headset Omsætningen næsten fordobledes til DKK 292 mio., hvoraf 42% var OEM-salg. Salget af trådløse headset beløb sig til DKK 236 mio. Konkurrencen er fortsat hård og OEM-salget svært forudsigeligt. Jabra-omsætningen steg godt 40% organisk sammenholdt med første kvartal Omsætningen var DKK 160 mio. i Nordamerika, DKK 112 mio. i Europa og DKK 20 mio. i Asien og resten af verden. EBITA blev DKK (8) mio. ((2,7)%) mod DKK (11) mio. ((7,3)%) i første kvartal 2004, hvilket afspejler den høje OEM-andel og den kraftige udbygning af organisationen gennem Det samlede cash flow fra driften inden for GN s headsetaktiviteter steg til DKK 109 mio. fra DKK 99 mio. i første kvartal Høreapparater Omsætningen faldt til DKK 641 mio. fra DKK 662 mio. i første kvartal 2004, svarende til et uændret salg målt til faste valutakurser. Den forudsete opbremsning skyldes hovedsageligt flere konkurrenters nylanceringer i Bruttomarginen steg til 64% fra 59% i første kvartal 2004, hvilket skyldes de fortsatte effektiviseringer og det betydelige salg af produkter i højprissegmentet. Kvartalets salg af de åbne ReSoundAIR-produkter var det højeste i et kvartal siden introduktionen i maj På AAA-messen i marts lanceredes ReSound Metrix, som er GN s nye high-end - produkt. ReSound Metrix introduceres på 10 markeder i maj-juni. Efter sommerferien vil produktet blive markedsført på de øvrige markeder. På messen blev mini-bte apparatet MIA lanceret under Beltone-brandet, der nu råder over en meget konkurrencedygtig produktportefølje. Nye produkter og opgraderinger tegnede sig for ca. 70% af salget.

8 GN Store Nord Q side 8 af 17 Omsætningen var DKK 254 mio. i Nordamerika, DKK 293 mio. i Europa og DKK 94 mio. i Asien og resten af verden. Inden for høreapparater blev EBITA DKK 127 mio. (19,8%) mod DKK 109 mio. (16,5%) i første kvartal Audiologisk diagnoseudstyr Omsætningen faldt i forhold til første kvartal 2004 med godt 10% til DKK 80 mio. efter afslutningen af leverancerne til det engelske sundhedsvæsen. Divisionens nye ledelse er i færd med at strømline organisationen, produktporteføljen og produktionen, hvoraf mange mellemprodukter i dag fremstilles i Kina. En svag efterspørgsel i USA opvejedes af forbedrede afsætningsforhold på flere andre markeder. Omsætningen var DKK 13 mio. i Nordamerika, DKK 59 mio. i Europa og DKK 8 mio. i Asien og resten af verden. Audiologisk diagnoseudstyr realiserede et EBITA på DKK1 mio. (1,3%) mod DKK 3 mio. (3,3%) i første kvartal Høreapparater og audiologisk diagnoseudstyrs samlede cash flow fra driften blev DKK 139 mio. mod DKK 52 mio. i første kvartal Øvrige aktiviteter GN Store Nordiske Telegraf-Selskab realiserede i første kvartal en omsætning på DKK 7 mio. og et EBITA på DKK 2 mio. GN er fortsat via det 75% ejede DPTG I/S involveret i en voldgiftsag med Telekomunikacja Polska S.A. om principperne for trafikopgørelsen på det polske NSL-fiberoptiske telesystem, hvor DPTG har ret til en del af nettoindtægterne fra systemet. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom is under license.

9 GN Store Nord Q side 9 af 17 Resultatopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (624) (557) (2.647) Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (60) (64) (272) Salgs- og distributionsomkostninger (328) (292) (1.235) Ledelses- og administrationsomkostninger (167) (165) (677) Andre driftsindtægter Amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedskøb (7) (57) (225) Resultat af primær drift før resultatandele Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af primær drift Fortjeneste/tab ved afhændelse af ophørende aktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (21) (14) (69) Resultat af ordinær drift før skat Skat af ordinært resultat (49) (53) (28) Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS) 0,58 0,23 2,38 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS) 0,57 0,23 2,36 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. (EPS) 0,61 0,50 3,45 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet (EPS) 0,61 0,49 3,42

10 GN Store Nord Q side 10 af 17 Aktiver Koncern (DKK mio.) 31. marts 31. marts 31. dec (urev.) (urev.) (rev.) Anlægsaktiver Goodwill Udviklingsprojekter, egenudviklede Software, erhvervet Software, egenudviklet Patenter og rettigheder Telesystemer Øvrige immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Fabriks- og kontorejendomme Indretning, lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasede anlæg og inventar Telesystemer Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Andre tilgodehavender og deponerede bankindeståender Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Børsnoterede aktier Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 GN Store Nord Q side 11 af 17 Passiver Koncern (DKK mio.) 31. marts 31. marts 31. dec (urev.) (urev.) (rev.) Egenkapital Aktiekapital Kursreguleringer (1.396) (1.195) (1.564) Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Kapitaliserede leasingforpligtelser Anden langfristet gæld Modtagne forudbetalinger Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Gæld til leverandører Gæld til associerede virksomheder Skyldig skat Anden gæld Modtagne forudbetalinger Andre hensatte forpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

12 GN Store Nord Q side 12 af 17 Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger 27 (24) 25 Ændring i tilgodehavender (68) (49) (122) Ændring i leverandørgæld og anden gæld Ændring i arbejdskapital i alt (20) (61) 3 Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster, omstruktureringer og skat Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (6) (12) (48) Betalte omstruktureringer (6) (9) (40) Betalte skatter, netto (12) (8) (57) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver ekskl. udviklingsprojekter (6) (2) (41) Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (37) (31) (142) Køb af materielle anlægsaktiver (26) (32) (217) Køb af finansielle anlægsaktiver (1) (4) (8) Salg af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Køb/salg af børsnoterede værdipapirer 2-16 Betalte forpligtelser i forbindelse med afvikling af aktiviteter mv Pengestrømme fra investeringsaktivitet (64) (59) (273) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet Finansiering Forøgelse af kortfristet gæld 39 (27) 3 Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld (50) (50) (550) Udnyttede aktieoptioner 1-8 Betalt udbytte til aktionærer (103) - (127) Køb af egne aktier (51) - - Kursreguleringer mv. (6) 18 (23) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (170) (59) (689) Nettopengestrømme (3) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler 1 (1) - Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det øvrige regnskabsmateriale.

13 GN Store Nord Q side 13 af 17 Koncernens egenkapital (DKK mio.) Aktiekapital Foreslået Total (opdelt i aktier Kurs- udbytte for Overført egenkapital à DKK 4) reguleringer regnskabsåret overskud ultimo Balance 31. december (1.278) Egenkapitalbevægelser i perioden Valutakursregulering Skat af egenkapitalbevægelser (15) (15) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (15) 68 Periodens resultat Periodens indkomst i alt Udstedte aktieoptioner Balance 31. marts (1.195) Egenkapitalbevægelser i perioden Valutakursregulering - (369) - - (369) Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen - (369) - 58 (311) Periodens resultat Periodens indkomst i alt - (369) Udstedte aktieoptioner Udnyttede aktieoptioner Udloddet udbytte til aktionærer - - (127) - (127) Udbytte, egne aktier - - (5) 5 - Balance 31. december (1.564) Egenkapitalbevægelser i perioden Valutakursregulering Skat af egenkapitalbevægelser (28) (28) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (28) 140 Periodens resultat Periodens indkomst i alt Udstedte aktieoptioner Udnyttede aktieoptioner Køb egne aktier (51) (51) Udloddet udbytte til aktionærer - - (127) - (127) Udbytte, egne aktier - - (5) 5 - Balance 31. marts (1.396)

14 GN Store Nord Q side 14 af 17 Investororienteret resultatopgørelse pr. kvartal (Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS) eller årsregnskabsloven) (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (546) (634) (743) (680) * (612) (2.603) Bruttoresultat Afholdte udviklingsomkostninger (66) (72) (65) (104) * (72) (307) Salgs- og distributionsomkostninger (289) (302) (300) (330) * (324) (1.221) Ledelses- og administrationsomkostninger (146) (152) (149) (154) * (143) (601) Andre driftsindtægter Resultat af primær drift før aktivering og amortisering af udviklingsomkostninger, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering af udviklingsomkostninger (30) (25) (24) (28) (26) (107) EBITDA Afskrivninger vedr.: Produktion (11) (10) (11) (12) (12) (44) Salg og distribution (3) (3) (4) (4) (4) (14) Administration (19) (17) (19) (21) (24) (76) EBITA Andel af resultat i associerede virksomheder Amortisering af goodwill (50) (51) (47) (47) - (195) Amortisering af øvrige immaterielle anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedskøb (7) (8) (8) (7) (7) (30) Resultat af primær drift (EBIT) Fortjeneste/tab ved salg af ophørende aktiviteter Kursgevinst/-tab på aktier, udbytter 3 (1) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (14) (20) (19) (16) (21) (69) Resultat af ordinær drift før skat (EBT) Marginer: Bruttomargin 55,6% 54,2% 49,0% 54,0% 55,0% 53,1% EBITA-margin 12,5% 14,8% 12,1% 13,1% 13,4% 13,1% EBITA-margin, ekskl. kapitalisering og amortisering af udviklingsomkostninger 12,3% 14,0% 11,8% 11,8% 12,6% 12,5% *) I ovenstående regnskabsposter for 4. kvartal 2004 er indeholdt hensat huslejeforpligtelse vedr. fraflytning af lejemål på i alt DKK 30 mio. Huslejeforpligtelsen er fordelt på funktioner og er indeholdt i "Øvrige".

15 GN Store Nord Q side 15 af 17 Forretningsområdernes drift pr. kvartal (Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS) eller årsregnskabsloven) (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Omsætning Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr Øvrige * GN i alt Bruttoresultat Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr Øvrige * (3) ** 6 9 GN i alt Kapacitetsomkostninger ekskl. udviklingsomkostninger og afskrivninger på anlægsaktiver Contact Center & Office headset (126) (130) (131) (126) (131) (513) Mobile headset (35) (47) (57) (69) (63) (208) Høreapparater (237) (236) (213) (219) (235) (905) Audiologisk diagnoseudstyr (27) (31) (29) (35) (25) (122) Øvrige * (9) (10) (13) (32) ** (12) (64) GN i alt (434) (454) (443) (481) (466) (1.812) Omkostningsførte udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (9) (8) (9) (9) (10) (35) Mobile headset (13) (11) (11) (15) (15) (50) Høreapparater (27) (31) (27) (38) (27) (123) Audiologisk diagnoseudstyr (15) (11) (14) (17) (8) (57) Øvrige * (7) ** - (7) GN i alt (64) (61) (61) (86) (60) (272) EBITDA Contact Center & Office headset Mobile headset (9) (4) 32 Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr 6 1 (4) (1) 2 2 Øvrige * (5) (6) (9) (42) ** (6) (62) GN i alt Afskrivninger Contact Center & Office headset (9) (9) (9) (10) (10) (37) Mobile headset (2) (2) (3) (5) (4) (12) Høreapparater (17) (15) (18) (17) (23) (67) Audiologisk diagnoseudstyr (3) (2) (2) (2) (1) (9) Øvrige * (2) (2) (2) (3) ** (2) (9) GN i alt (33) (30) (34) (37) (40) (134) EBITA Contact Center & Office headset Mobile headset (11) (8) 20 Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr 3 (1) (6) (3) 1 (7) Øvrige * (7) (8) (11) (45) ** (8) (71) GN i alt EBITA-margin Contact Center & Office headset 18,5 % 22,8 % 14,3 % 22,1 % 20,8 % 19,5 % Mobile headset (7,3)% 5,5 % 3,1 % 0,6 % (2,7)% 1,7 % Høreapparater 16,5 % 18,0 % 21,0 % 23,5 % 19,8 % 19,8 % Audiologisk diagnoseudstyr 3,3 % (1,2)% (7,7)% (3,1)% 1,3 % (2,0)% Øvrige * (175,0)% (200,0)% (275,0)% (1.125,0)% (133,3)% (443,8)% GN i alt 12,5 % 14,8 % 12,1 % 13,1 % 13,4 % 13,1 % *) Under "Øvrige" indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer. **) I ovenstående regnskabsposter for 4. kvartal 2004 er indeholdt hensat huslejeforpligtelse vedr. fraflytning af lejemål på i alt DKK 30 mio. Huslejeforpligtelsen er fordelt på funktioner og er indeholdt i "Øvrige".

16 GN Store Nord Q side 16 af 17 Omkostningsførte udviklingsomkostninger (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Afholdte udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (7) (9) (6) (15) (10) (37) Mobile headset (10) (10) (10) (18) (13) (48) Høreapparater (35) (40) (36) (48) (40) (159) Audiologisk diagnoseudstyr (14) (13) (13) (16) (9) (56) Øvrige * (7) ** - (7) GN i alt (66) (72) (65) (104) (72) (307) Aktivering af udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr Øvrige * GN i alt Amortisering af udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (5) (4) (5) (5) (4) (19) Mobile headset (9) (7) (8) (7) (9) (31) Høreapparater (8) (10) (7) (12) (9) (37) Audiologisk diagnoseudstyr (8) (4) (4) (4) (4) (20) Øvrige * GN i alt (30) (25) (24) (28) (26) (107) Udvikling i udvalgte balanceposter (DKK mio.) 31. dec. 31. marts 30. juni 30. sept. 31. dec. 31. marts (rev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) Goodwill GN Netcom GN ReSound GN i alt Udviklingsprojekter, egenudviklede GN Netcom GN ReSound GN i alt Varebeholdninger GN Netcom GN ReSound GN i alt Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Gæld til leverandører GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt *) Under "Øvrige" indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer. **) I ovenstående regnskabsposter for 4. kvartal 2004 er indeholdt hensat huslejeforpligtelse vedr. fraflytning af lejemål på i alt DKK 30 mio. Huslejeforpligtelsen er fordelt på funktioner og er indeholdt i "Øvrige".

17 GN Store Nord Q side 17 af 17 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift (EBIT) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger (24) 23 (33) Ændring i tilgodehavender (49) (118) (16) 61 (68) (122) Ændring i leverandørgæld og anden gæld (13) Ændring i arbejdskapital i alt (61) (37) (6) 107 (20) 3 Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster, omstruktureringer og skat Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (12) (10) (14) (12) (6) (48) Betalte omstruktureringer (9) (9) (13) (9) (6) (40) Betalte skatter, netto (8) (14) (11) (24) (12) (57) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (31) (37) (29) (45) (37) (142) Køb af øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto (28) (32) (53) (48) (32) (161) Køb/salg af finansielle anlægsaktiver, netto Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af ejendom, Ballerup (75) - (75) Salg af ophørende aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet (59) (43) (82) (89) (64) (273) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet Finansiering Forøgelse/nedbringelse af kortfristet gæld (27) 34 (45) Køb af egne aktier (51) - Udnyttede aktieoptioner Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld (50) (100) (91) (309) (50) (550) Betalt udbytte til aktionærer - (127) - - (103) (127) Kursreguleringer mv. 18 (5) (15) (21) (6) (23) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (59) (193) (149) (288) (170) (689) Nettopengestrømme 53 (6) (30) (20) 27 (3) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler (1) Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang Forretningsområdernes pengestrømme pr. kvartal Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital GN Netcom GN ReSound Øvrige (4) (7) (7) (12) (3) (30) GN i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster, omstruktureringer og skat GN Netcom GN ReSound Øvrige 6 (16) (2) (10) - (22) GN i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet GN Netcom (13) (24) (37) (49) (22) (123) GN ReSound (46) (44) (46) (40) (43) (176) Øvrige GN i alt (59) (43) (82) (89) (64) (273) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet GN Netcom (6) GN ReSound Øvrige GN i alt

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa.

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 15. august 2007 MEDDELELSE Nr.: 22 Delårsrapport 2/2007 Andet kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere