ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche Sikrede personer I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. GENERELT. Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der i forsikringstagerens interesse og med hans billigelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Forsikringen dækker, når der ikke er tegnet ansvars- eller prøveskilteforsikring for samme risiko, skader der indtræder, skader på køretøjet, mens det efter køretøjets levering er overladt til reparation eller service hos forhandlere eller værksteder. Ansvars- og kaskoskader opstået under prøvekørsel dækkes kun, hvis kørslen sker i direkte forbindelse med reparation eller service af bilen, og kun hvis kørslen er under tre timers varighed, og er sket i forsikringstagers interesse. Forsikringen dækker ikke skader forvoldt, mens køretøjet er overladt til personer eller virksomheder i kommission. Ved afhændelse af køretøjet er den nye ejer i 21 dage efter ejerskifte dækket af forsikringen i samme omfang som forsikringstageren, dog kun for så vidt risikoen ikke er dækket ved en af den nye ejer tegnet forsikring. Ved manglende anmeldelse af ejerskifte hæfter forsikringstager og ny ejer solidarisk for policens selvrisiko ved skade. 2. Skadeanmeldelse Skadetilfælde skal omgående anmeldes til Selskabet. Hærværk, tyveri og forsøg på tyveri skal tillige omgående anmeldes til politiet. Det er et krav for erstatningsudbetaling, at de nævnte skader er anmeldt til politiet, og at der indsendes politikvittering til Selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne tilfælde. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatningskrav eller udførelse af reparationer. 3. Dækningsomfangets afgrænsning Forsikringen dækker ikke: 1

2 1. Skade eller ansvar for skade forvoldt under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil. Dog dækkes skader opstået under orienteringsløb, pålidelighedsløb og økonomiløb uden for bane, når disse foregår i Danmark, og under forudsætning af, at der foreligger offentlig tilladelse til løbet, og at de foreskrevne regler overholdes. Skade på køretøjet eller ansvar for skade samt enhver kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område, dog dækkes skader opstået ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- og skolekørsel o.l.), hvis ; kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. kørslen foregår under instruktion fra motor- og eller kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige. 2. Skade eller ansvar for skade ved udløsning af atomenergi, jordskælv, krig eller terrorisme. 3. Skade eller ansvar for skade under anvendelse af køretøjet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. 4. Skade eller ansvar for skade opstået under kørsel indenfor en lufthavns område, med undtagelse at kørsel på offentlig tilgængelige områder inden for lufthavnen samt midlertidig af og pålæsning. Enhver skade der direkte eller indirekte involverer luftfartøjer er ikke dækket af forsikringen SÆRLIGE BETINGELSER FOR ANSVARSFORSIKRING 4. Geografisk område Forsikringen dækker ved kørsel i Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen. Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Højere summer kan aftales, og må da fremgå af policen. I lande, med hvem grøn-kort -ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. 5. Omfang Forsikringen dækker med de i færdselsloven fastsatte beløb sikredes erstatningsansvar overfor 3. mand for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. De ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse med Selskabets billigelse pådragne omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb hørende under forsikringen betales af Selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides. Forsikringen dækker endvidere ansvar for skade på sikredes person, hvis skaden indtræder uden forbindelse til dennes brug af køretøjet som fører. Forsikringen dækker ikke forsikringstagers eller sikredes ansvar for skade påført ting eller ejendom, som sikrede ejer, lejer, låner eller har til lån, 2

3 opbevaring eller i varetægt, når skaden forvoldes af forsikringstager eller sikrede som fører af køretøjet Hvad er undtaget ansvarsdækningen Med mindre andet er angivet i policen eller skriftligt aftalt med selskabet, dækker forsikringen ikke: 1. Skade eller ansvar for skade på campingvogne, sættevogne, tilkoblingsredskaber og påmonteret veksellad, hvis disse er i forsikringstagers varetægt og/eller tilkoblet forsikrede køretøjer. 2. Ansvar for skade omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR). 3. Skade eller ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker uden for Danmark. Dog dækkes ansvar for skade på 3. mands personlige rejsebagage samt sikredes rejsebagage, hvis denne ikke er fører på skadetidspunktet. 6. Regres Selskabet har i henhold til de af justitsministeriet fastsatte bestemmelser pligt til at gøre regres gældende mod enhver, der efter færdselslovens 108, stk. 2 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om Selskabet skal have regres og i bekræftende fald i hvilket omfang. Køretøjet må ikke udlejes. Sker dette alligevel er Selskabet forpligtiget til at kræve en skade refunderet (gøre regres), hvis skaden har medført udgifter for selskabet. Såfremt Selskabet i øvrigt har måtte udrede erstatning for skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har Selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. I tilfælde af udbetaling under denne police indtræder Selskabet i enhver rettighed, der tilkommer sikrede i anledning af denne udbetaling. SÆRLIGE BETINGELSER FOR KASKOFORSIKRING 7. Geografisk område Forsikringen dækker ved kørsel i Europa samt i de lande der er tilknyttet grønt kort ordningen. Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat for kaskoforsikringen i policens bestemmelser herom. I lande uden for Danmark dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, som er nævnt ovenfor. 3

4 8. Omfang Kaskoforsikringen dækker enhver skade, der påføres det sikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Skade på eller tyveri af ekstraudstyr/-tilbehør, herunder autoradioer, walkie-talkies, biltelefoner, GPS og navigationsanlæg, visir, spoilere og specialfælge, dækkes med maksimalt og i alt kr pr. skade, med mindre andet er anført i policen. Det er en forudsætning, at udstyret/tilbehøret er fastmonteret køretøjet på skadetidspunktet. For personvogne, registreret til privat kørsel, har forsikringstageren i skadestilfælde ret til erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang, som den skaderamte, under forudsætning af: 1. at skaden er indtruffet indenfor det første år efter første registrering, 2. at den skaderamte vogn er fabriksny ved nytegning af forsikringen og 3. at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af vognens nyværdi på skadetidspunktet. Dog ydes der ikke nyværdierstatning hvis køretøjet er leaset. 9. Selvrisiko Kaskoforsikringen er tegnet med selvrisiko. Forsikringstageren betaler selv det i policen angivne selvrisikobeløb ved enhver skade. Der henvises til opkrævningsbestemmelserne i 13 for så vidt angår Selskabets ret til at opsige aftalen ved manglende betaling. 10. Skader, som ikke erstattes Uden for Selskabets erstatningspligt falder: 1. skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens 18; 2. skade forvoldt, medens køretøjet blev ført af en person, der var beruset, jf. forsikringsaftalelovens 20; 3. Tyveri af eller fra køretøjet og skader i tilknytning hertil, hvis køretøjets nøgle/nøgler var efterladt i eller på køretøjet, herunder i køretøjets tændings- eller dørlås. 4. Skader forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der ikke overholdt gældende køre/hviletidsbestemmelser. 5. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis omfattende ret til kørsel med det skaderamte køretøj, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. 6. skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.). 4

5 7. skade, der påføres køretøjet eller dele heraf, under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling; 8. skade som følge af vejrligets almindelige påvirkning, f.eks. rust, tæring og frostsprængning, samt forringelse af køretøjet som følge af almindelig slitage. 9. skade, der er opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, terror og borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag. Er en skade, som nævnt under pkt. 1-5, ikke forvoldt af forsikringstageren selv er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren eller forsikringstagerens ledende medarbejdere var vidende om førerens grove uagtsomhed, spirituspåvirkethed m.v. Har Selskabet til forsikringstager måtte udrede erstatning for en skade, der ikke i øvrigt ville være dækket efter pkt. 1-5, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Hvis Selskabet på andet grundlag end policen har betalt en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regresret for de afholdte udgifter mod forsikringstager eller den for skaden ansvarlige. 11. Skadens regulering Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere, i henhold til de til enhver tid gældende toldregler og forordninger o. lign.. 1) Kontant erstatning: Såfremt Selskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til stede inden 4 uger efter skadens anmeldelse til selskabet, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, dog højst det på policen anførte beløb. 2) Transportomkostninger: Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af Selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til stede inden fristen i pkt. 1, betaler Selskabet ud over den køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. 3) Reparation: Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået medens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, jf. 1, skal reparationer som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, 5

6 som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 12. Redningsforsikring i udlandet A. Hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke delkasko- eller brandforsikring alene) for person-, vare og lastvogn med en totalvægt på højst 3,5 tons, påhængs-/campingvogn eller motorcykel, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. B. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som fås hos QBE Insurance Limited. 13. Præmiens betaling FÆLLES BETINGELSER Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, der tidligst foretages på forfaldsdagen, sker der skriftlig påmindelse om præmiebetaling med oplysning om retsvirkning af manglende præmiebetaling efter den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 7 dage efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt. Ophører forsikringsaftalen forinden udløbet af den tid, for hvilken den er tegnet, ristonerer Selskabet for meget betalt præmie i henhold til de i Selskabet til enhver tid gældende regler for korttidsforsikringer. 14. Indeksregulering af præmien Præmien reguleres i henhold til bestemmelse herom anført i policen. 15. Præmieændring m.v. Hvis Selskabets metoder for risikovurdering eller forsikringsbetingelser ændres, foretages en lignende ændring for nærværende forsikring i henhold til bestemmelsen om opsigelse i 19. Ønsker forsikringstageren ikke at indgå på en forhøjelse af præmien eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden for 14 dage, efter han har modtaget meddelelsen om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdagen. Såfremt forsikringstageren betaler den forhøjede præmie, betragtes dette som accept af de ændrede vilkår. 6

7 16. Flytning og risikoforandring I tilfælde af, at der sker ændring i den i policen nævnte betalingsadresse, eller der sker forandring i den nævnte beskrevne risiko - f.eks. køretøjets hjemsted (virksomhedens hjemadresse), anvendelse (hvilken type transport køretøjet anvendes til og/eller erhvervstransport contra civil transport), vægt, tilkoblingsanordning, ændring af motorstørrelse eller installation af tuningsudstyr, installation af ekstraudstyr efter køretøjets indtegning i selskabet - skal der snarest ske anmeldelse til Selskabet, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter den gældende tarif. Selskabet, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter den gældende tarif. Manglende anmeldelse af flytning og/eller risikoforandring kan føre til bortfald eller nedsættelse af retten til erstatning. 17. Merværdiafgift (kaskoskader) Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/ med senere ændringer betales af Selskabet. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Benyttes sådant køretøj i den registrerede virksomhed, bæres merværdiafgiften endeligt af forsikringstageren i det omfang, i hvilket denne efter de herom gældende regler har adgang til at medregne beløbet i sin indgående merværdiafgift. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften Merværdiafgift (ansvarsskader) Med virkning fra den 1. april 1989 kan momsregistrerede skadevoldere opnå fradrag for det momsbeløb der er indeholdt i erstatningsbeløbet til skadelidte. Dette betyder, at Selskabet kan henvise forsikringstager til selv at betale merværdiafgiften til skadelidte eller dennes reparatør eller forsikringsselskab, eller at Selskabet efter afregning af skadeudgiften kan opkræve momsbeløbet/merværdiafgiften hos forsikringstager (skadevolder). Ovenstående er dog betinget af følgende: Skadelidte er ikke selv momsregistreret eller har ikke selv fuld fradragsret for moms af erstatningsbeløbet. Erstatningskravet skal være opstået som led i skadevolders momspligtige aktiviteter. Dette betyder, at skaden skal være sket som led i tjenestelig/arbejdsmæssig kørsel (ikke private ærinder eller i fritiden). Betingelsen indebærer fx at en momsregistreret skadevolder uanset at kørsel sker i en hvidpladebil kan opnå fradrag for ansvarsmomsen/merværdiafgiften af skadelidtes skadeudgift. Erstatningskravet skal indeholde moms, og dette skal kunne dokumenteres via faktura. 7

8 Ved eventuel fordeling af ansvaret/skylden for en skade mellem skadevolder og skadelidte ansættes andelen af det fradragsberettiget momsbeløb til skyldfordelingsprocenten (fx 50 /50). Dette betyder, at skadevolder kan opnå delvis fradrag af momsbeløbet/merværdiudgiften. 18. Afhændelse af køretøjet Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero, og det påhviler forsikringstageren straks at underrette Selskabet om salget, jf. dog 1 Anskaffer forsikringstageren under forsikringens løbetid et andet lignende køretøj i stedet for det afhændede, er han forpligtet til at underrette Selskabet og lade forsikringen ændre til at omfatte det anskaffede køretøj med beregning af præmie efter den gældende tarif. Ved manglende anmeldelse af det nye køretøj, kan forsikringstagers ret til erstatning nedsættes eller bortfalde. 19. Opsigelse Forsikringen er fortløbende, indtil den med mindst én måneds varsel skriftligt opsiges til en hovedforfaldsdag, hvilket dog tidligst kan ske til den på policens anførte udløbsdato. Efter anmeldt skade er Selskabet berettiget til at opsige kaskoforsikringen eller at kræve skærpede vilkår men ikke f.s.v.a. den lovpligtige ansvarsforsikring i indtil 14 dage efter den endelige afgørelse af en anmeldt skade. Indtil een måned efter afslutning af enhver skade er forsikringstageren berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 8

9 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING Branche 97E SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker de skadetilfælde, der er beskrevet i de særlige betingelser for de enkelte dækninger i Sektion B. 2. Dækningsområde Forsikringen dækker det geografiske område, der er angivet i de særlige betingelser for de enkelte dækninger i Sektion B. 3. Dækningsperiode Forsikringens dækningsperiode fremgår af det udstedte forsikringscertifikat. 4. Dobbeltforsikring Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringsbetingelser, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Sikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end Sikrede ville have opnået hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer. 5. Forhold ved skadetilfælde Du skal så hurtigt som muligt efter skaden er opstået anmelde skaden ved at gå ind på og udfylde en skadeblanket, samt indsende den i blanketten beskrevne dokumentation, til: SOS International a/s Nitivej Frederiksberg Danmark Ved tvivlsspørgsmål kan man ringe på tlf mellem kl og Efter kl kan der ringes på tlf Sikrede kan også kontakte SOS pr. mail: Tyveri skader skal tillige meldes til politiet hurtigst muligt, og dokumentation for dette skal vedlægges skadeblanketten. 9

10 SOS forbeholder sig ret til at lade en ekspert undersøge de nærmere omstændigheder ved enhver skade, ligesom SOS kan bede om yderligere oplysningerne og dokumentation, hvis det vurderes nødvendigt. 6. Krav mod 3. mand Såfremt Sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder QBE i sikredes sted og kan gøre krav gældende mod 3. mand. 7. Præmie og skadeforsikringsafgift Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, der tidligst foretages på forfaldsdagen, sker der skriftlig påmindelse om præmiebetaling med oplysning om retsvirkning af manglende præmiebetaling efter den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 7 dage efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt. Ophører forsikringsaftalen forinden udløbet af den tid, for hvilken den er tegnet, ristonerer Selskabet for meget betalt præmie i henhold til de i Selskabet til enhver tid gældende regler for korttidsforsikringer. 8. Opsigelse og fornyelse 8.1 Forsikringen ophører såfremt den Sikredes police udløber. 8.2 Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med højst 12 og mindst 1 måneds varsel til fornyelsesdatoen. Er Sikrede en forbruger, jf. Forsikringsaftalelovens 2, stk.4, kan denne tillige opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned mod erlæggelse af det herfor fastsatte gebyr. 8.3 Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel, senest 1 måned dage efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet. 8.4 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år af gangen sammen med kaskoforsikringen. 8.5 Ved forsikringsophør ophører dækningen samtidigt med at aftalen udløber. Skader, der ikke er anmeldt senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. SEKTION B Særlige vilkår 9. DÆK FORSIKRING 9.1 Dækning. Forsikringen dækker en pludselig og udefra opstået skade på et af den Sikrede bils dæk, hvis skaden sker indenfor de første 2 år efter købet af dækket. En skade kan eksempelvis være punktering, dækket eksploderer eller der kommer en udposning på dækkets side, som følge af en påkørsel/et slag. Det kan også 10

11 være en skade som følge af hærværk (dækket er skåret op), såfremt din kaskoforsikring ikke dækker dette. Du får refunderet udgiften til et nyt identisk dæk, såfremt det beskadigede dæk ikke kan repareres. Såfremt der ikke kan skaffes et identisk dæk, erstattes udgiften til et tilsvarende dæk (samme størrelse, tekniske specifikationer og lignende fabrikat og model). Arbejdsløn er ikke inkluderet, se pkt Det er en forudsætning at dækket er brugt som foreskrevet af producenten, se undtagelserne under Dæknings summer m.m.. Forsikringen dækker egen indregistreret bil, herunder bil hvor du er registreret som bruger. Forsikringen dækker maksimalt udgifter op til DKK inkl. moms. pr. skade og pr. år. Dog maksimalt 1 skade om året. Forsikringen dækker både bilens sommer- og vinterdæk indtil de er 2 år gamle. Forsikringen dækker i hele Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen (sikrede skal have permanent adresse i Danmark og køretøjet skal være indregistreret på danske nummer plader). Der er ingen selvrisiko. 9.3 Undtagelser: Følgende er undtaget: Reparationsomkostninger/løn af enhver art Punktering efter et færdselsuheld (dækkes af bilens kaskoforsikring) Tyveri eller forsøg på tyveri af hjul/fælg Skader på dækket som følge af brand, ætsende væsker, forkert montering af dækket og eller fælgen, eller nedslidte dæk (mønster profil <1,6 mm) Langsom udsivning af luft, lyde fra dækket, vibrationer, alm. slid o.l Bevidst eller svigagtig handling af Sikrede, eller dennes familie eller nærtstående (hustru/mand, kæreste, børn, svigerfamilie o.l.) Skader opstået under kørsel på lukket bane eks. banedage eller deltagelse i løb (kurser afholdt på lukket bane, hvor bilens kaskoforsikring i øvrigt dækker er dog dækket) Bevidst dækafbrænding (lade baghjulet snurre rundt på stedet) Skader som dækkes af dækproducentens garanti/reklamationsret Ikke godkendte dæk eller dæk der ikke passer til bilen jf. specifikationerne i instruktionsbogen, og dæk der ikke er godkendt til landevejs brug Enhver skade der ikke kan beskrives som pludselig udefra kommende uheld Enhver skade der er opstået efter at bilforsikringen er ophørt Indirekte skader (eks. hvis det punkterede dæk ødelægger skærmkassen på køretøjet eller på anden vis får ødelagt/beskadiget andre dele af køretøjet) Endvidere henvises til Sektion A, Generelle Vilkår for DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING. 11

12 10. FEJLTANKNING 10.1 Dækning: Vi dækker Sikredes Fejltankning af eget køretøj jf nedenfor. Følgende udgifter dækkes ved Fejltankning: Bugsering vi dækker dine omkostninger til at få transporteret dit køretøj fra tankstationen hvor Fejltankningen fandt sted og til nærmeste værksted, maks. 50 km. fra uheldsstedet, maksimalt dkk 2.250, Taxi udgifter vi refunderer dig dine taxi udgifter til at komme fra og til værkstedet eller fra tankstationen hvor Fejltankningen fandt sted og til din bopæl eller alternativt til den destination du var på vej til, maksimalt dkk 375, Tømning og bortskaffelse af det forkerte brændstof vi refunderer dig udgifterne til værkstedets arbejde med at tømme og rengøre brændstoftanken, og efterfølgende at bortskaffe det forkerte brændstof, maksimalt dkk 2.250, Erstatningskøretøj vi refunderer udgifter til at leje et erstatningskøretøj mens dit eget køretøj er på værkstedet. Vi betaler maksimalt op til 375,00 dkk pr. dag og i maksimalt 3 dage, i alt 1.125, Dækningssummer: Forsikringen dækker egen indregistreret bil, herunder bil hvor du er registreret som bruger, på danske nummerplader. Vi udbetaler maksimalt dkk pr. år uanset antallet af skader. Yderligere er der følgende maksimale udbetalinger per udgiftstype pr. skade, også nævnt ovenfor: Bugsering maks. dkk pr. skade Taxi kørsel maks. dkk 375 pr. skade Tømning og bortskaffelse maks. dkk pr. skade Erstatningskøretøj maks. dkk pr. skade Der er ingen selvrisiko. Forsikringen dækker i hele Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen (sikrede skal have permanent adresse i Danmark og køretøjet skal være indregistreret på danske nummer plader) Undtagelser: Vi dækker ikke følgende: Skader opstået uden for police perioden Andre udgifter end dem der er forbundet med Fejltanknings skaden som nævnt i punkt Dækning Følgeskader af enhver art Skader som følge af bedrageriske eller bevidste handlinger udført af dig eller din familie. I den forbindelse vil forsikringen i øvrigt ophøre straks Skader på køretøjet som en følge af Fejltanknings skaden eller øvrige mekaniske skader på køretøjet Skader opstået som en følge af at partikler/væsker er kommet ind i køretøjets brændstoftank bortset fra benzin og diesel olie Erhvervskøretøjer inklusiv taxa er og industri køretøjer. 12

13 Køretøjer der benyttes i konkurrenceøjemed (sport) Køretøjer der ikke længere opfylder producentens oprindelige specifikationer for køretøjet, medmindre ændringerne er foretaget af et af producenten godkendt værksted Tab der er dækket af andre forsikringsaftaler eller vejhjælps aftaler Fejltanknings skader forårsaget af andre end dig, mens du tankede din bil Tab/erstatning som følge af en evt. forurening i forbindelse med Fejltankningen, eller potential fremtidig forurening i forbindelse med Fejl-tankningen eller bortskaffelsen af det fejlagtige brændstof Udgifterne til brændstoffet der fejlagtigt er påfyldt køretøjet og heller ikke udgiften til at fylde tanken med det korrekte brændstof efter tømning af tanken Police Definitioner. Fejltankning betyder, at du ved et uheld kommer den forkerte type brændstof i brændstoftanken til din bil. Eksempelvis hælder diesel på en benzindrevet bil og visa versa. Familie betyder din ægtefælle, din registrerede partner, forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, egne børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, søskende, svoger/svigerinde, onkel/tante, nevø, niece og fætre/kusiner. Biludlejningsfirma betyder et firma, der er godkendt af de relevante lokale myndigheder til at udleje biler. Værksted betyder et myndigheds godkendt autoværksted med passende udstyr til at fjerne det forkerte brændstof fra tanken på din bil samt til at bortskaffe det efterfølgende. Erstatningskøretøj betyder en bil lejet hos et Biludlejningsfirma til en pris som nævnt under Vi, os og vores er selskabet, der udsteder forsikringen, QBE Insurance Limited, dansk filial. Du eller din er den Sikrede som fremgår af policen. Endvidere henvises til Sektion A, Generelle Vilkår for DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING. 11. NØGLEFORSIKRING 11.1 Dækning. Forsikringen dækker tilfælde, hvor sikredes bilnøgler bliver stjålet eller tabt. Sikrede skal være ejer eller registreret som bruger af køretøjet (hos DMR), og køretøjet skal være indregistreret på danske nummer plader. Forsikringen dækker i hele Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort ordningen. Forsikringen dækker den Sikredes udgifter til at anskaffe sig en ny nøgle magen til den tabte/stjålne. 13

14 11.2 Dæknings summer m.m.. Forsikringen dækker maksimalt udgifter op til dkk inkl. moms. pr. skade og pr. år, dog maksimalt 2 skader om året. Der er ingen selvrisiko Undtagelser: Der ydes ikke erstatning i følgende tilfælde: Hvis nøglerne er tabt eller stjålet som følge af en forsætlig eller svigagtig handling begået af sikrede selv eller dennes ægtefælle/samlever, barn eller forældre Nøglerne mistes som følge af grov uagtsomhed af sikrede Bortkomst af nøglerne som følge af, at sikrede eller en anden har forlagt dem Bortkomst af nøglerne som følge af konfiskation udført af myndigheder Der ydes ikke erstatning til udskiftning af låsen Alle former for erhvervskøretøjer. Endvidere henvises til Sektion A, Generelle Vilkår for DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING. Klager Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til QBE Insurance Limited, Vester Farimagsgade 7, 4, 1606 København V. QBEs regler for klagebehandling kan hentes på vores hjemmeside. Ankenævn for forsikring QBE er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og QBE om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til QBE ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45) Klage over fastsættelse af ménprocenten Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode QBE om at indsende sagen til: 14

15 Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Tlf.: Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon (+45) Behandling af personoplysninger Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for QBE i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst QBE Insurance Limited, Vester Farimagsgade 7, 4, 1606 København V. Der henvises til QBEs Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på eller tilsendes efter skriftlig anmodning. Tvister Tvister om forsikringen, herunder dækningsomfang og fastsættelse af erstatningen, afgøres ved de almindelige domstole i overensstemmelse med dansk rets regler, herunder Forsikringsaftaleloven i det omfang den ikke er fraveget ved ovenstående forsikringsvilkår. 15

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere