Indkaldelse til generalforsamling 2008 og information om fremtidig bestyrelsessammensætning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling 2008 og information om fremtidig bestyrelsessammensætning"

Transkript

1 25. februar 2008 MEDDELELSE Nr. : 4 Indkaldelse til generalforsamling 2008 og information om fremtidig bestyrelsessammensætning Vedlagt er indkaldelse til generalforsamling 2008 samt fuldstændige forslag med bilag vedrørende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Herudover er følgende ordlyd udsendt til GN Store Nords navnenoterede aktionærer: Til aktionærerne i GN Store Nord A/S Vedr. punkt e), valg af medlemmer til bestyrelsen, skal bestyrelsen for GN Store Nord oplyse følgende: GN Store Nord besluttede i november 2007 at introducere en ny ledelsesstruktur, som indebærer, at der er etableret to adskilte direktioner, der fokuserer på henholdsvis headset-forretningen (GN Netcom) og høreapparat-forretningen (GN ReSound). GN Store Nords koncerndirektion består af de to forretningers administrerende direktører, som er sideordnede og støttes af et lille koncernsekretariat. GN Store Nord udnævnte den 12. februar 2008 Mike van der Wallen som administrerende direktør for GN ReSound med virkning fra 1. marts Sammen med Toon Bouten, administrerende direktør for GN Netcom er koncerndirektionen i GN Store Nord således på plads. Anders Boyer fortsætter som finansdirektør i GN Netcom, og når der om kort tid udnævnes en ny finansdirektør for GN ReSound vil direktionen for denne forretning også være på plads. Bestyrelsen for GN Store Nord skal naturligt afspejle, at GN Store Nord består af to fokuserede og separate forretninger. Bestyrelsen skal derfor rumme kompetencer og erfaringer, så den både understøtter høreapparat-forretningen med kompetencer indenfor medicoteknik og headset-forretningen med kompetencer inden for forbrugerelektronik. Sidste år blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer med kompetencer, der særligt var relevante for GN Netcom. Det er derfor naturligt, at bestyrelsen nu styrkes med nye medlemmer, der særligt kan understøtte GN ReSound. I samråd med selskabets store aktionærer er bestyrelsen p.t. i dialog med mulige kandidater. Samtidig har bestyrelsesformand Mogens Hugo meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen, fordi det er passende at nye kræfter kommer til for at virkeliggøre

2 Side 2 af 2 GN Store Nords ændrede strategi og udmønte den nye ledelsesstruktur fuldt ud. Mogens Hugo har dog indvilliget i at fortsætte i bestyrelsen i en kort overgangsperiode. På generalforsamlingen den 11. marts 2008 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer på valg. I lyset af ovenstående og for at sikre den nødvendige kontinuitet i bestyrelsen vil bestyrelsen derfor foreslå genvalg af alle nuværende medlemmer, eksklusive næstformand Lise Kingo, som ikke ønsker genvalg. Det vil sige: Mogens Hugo Jørgen Bardenfleth René Svendsen-Tune William (Bill) E. Hoover, Jr. Mike van der Wallen Bestyrelsen vil i løbet af foråret 2008 indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor Mogens Hugo og Mike van der Wallen begge fratræder, og nye medlemmer indvælges. For yderligere information kontakt venligst: Jens Bille Bergholdt VP, Investor Relations GN Store Nord A/S Tlf.:

3 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S (i det følgende kaldet Selskabet ), der afholdes tirsdag den 11. marts 2008, kl på Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 København V med følgende dagsorden: a) Beretning om Selskabets virksomhed b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud d) Forslag fra bestyrelsen (i) Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier (ii) Bestyrelsens forslag om ændring af navnet Københavns Fondsbørs til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, jf. vedtægternes 2, stk. 3 (iii) Bestyrelsens forslag om fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og aktier til medarbejderne, jf. vedtægternes 4, stk Det beløb, for hvilket der kan udstedes tegningsoptioner, vil efter forslaget være nominelt kr , og bemyndigelsen vil være gældende i et år (iv) Bestyrelsens forslag om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling g) Eventuelt GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

4 Dagsordenen og de fuldstændige forslag der agtes fremsat på generalforsamlingen, herunder forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning og Selskabets årsrapport for 2007 ligger fra og med den 3. marts 2008 til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hovedkontor, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup. De fuldstændige forslag med bilag sendes til navnenoterede aktionærer. Selskabets vedtægter, som de vil se ud efter vedtagelse af samtlige forslag under dagsordenens punkt d) (ii)-(iv) og forslag til overordnede retningslinjer for incitaments aflønning, findes på Selskabets hjemmeside Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest torsdag den 6. marts 2008 kl har løst adgangskort for sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på på vedlagte blanket eller ved henvendelse til Selskabets kontor alle hverdage kl Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer, der er mødeberettigede, jf. ovenfor, og som rettidigt har løst adgangskort. For at have stemmeret skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Har aktionæren erhvervet aktien ved overdragelse, skal aktien yderligere have været noteret på aktionærens navn på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, eller aktionæren skal på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsens formand eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på vedlagte blanket eller på Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. d)(iii) fremsatte forslag kræves ifølge aktieselskabslovens 78 tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte GN Store Nord A/S på tlf Ballerup, den 25. februar 2008 GN Store Nord A/S Bestyrelsen Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og te med kage

5 FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S der afholdes tirsdag den 11. marts 2008, kl på Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 København V a) Beretning om Selskabets virksomhed Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion (ansvarsfrihed for forhold, der er generalforsamlingen bekendt). c) Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2007 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets overskud. d) Forslag fra bestyrelsen (i) Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til om ønskeligt at lade Selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i Selskabet op til 10% af aktiekapitalen i Selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. (ii) Bestyrelsens forslag om ændring af navnet Københavns Fondsbørs til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, jf. vedtægternes 2, stk. 3 Som følge af, at Københavns Fondsbørs har ændret navn foreslås vedtægternes 2, stk. 3 ændret som følger: 2 Stk. 3. Selskabet er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. (iii) Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til at udstede tegningsoptioner og aktier til medarbejderne, jf. vedtægternes 4, stk. 4-6 For fortsat at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere foreslås en fornyelse af bemyndigelsen til udstedelse af tegningsoptioner. Det beløb, for hvilket der kan udstedes tegningsoptioner, vil efter forslaget være nominelt kr , og bemyndigelsen vil være gældende i et år. Det foreslås således, at den hidtidige bestemmelse i vedtægternes 4, stk. 4, erstattes af en bestemmelse med følgende ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner til tegning af Selskabets aktier til Selskabets og datterselskabers medarbejdere, der opfylder visse af bestyrelsen fastsatte kriterier, for indtil nominelt kr aktiekapital. Bemyndigelsen gælder indtil den 11. marts 2009, men kan fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

6 af tegningsoptioner. Der betales intet vederlag på tidspunktet for tegningsoptionernes tildeling. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har delvis udnyttet de tidligere bemyndigelser optaget i vedtægternes 4, stk. 4 (før 21. marts , stk. 5), i) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 30. marts 2000, ii) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 31. marts 2004, iii) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 14. marts 2005, iv) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 21. marts 2006 samt v) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 21. marts 2007 ved at udstede tegningsoptioner, der giver medarbejdere ret til at tegne samlet indtil nominelt kr aktiekapital i Selskabet. Vilkårene for tegningsoptionerne fremgår af GN Store Nord A/S Internationale Optionsprogram, som er vedlagt som bilag. Det foreslås endvidere, at den afledte bemyndigelse i vedtægternes 4, stk. 5, til udvidelse af aktiekapitalen med kr forhøjes til kr og forlænges med et år, således at tallet ændres til , og ordene indtil den 21. marts 2012 ændres til indtil den 11. marts (iv) Bestyrelsens forslag om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget en ændring af aktieselskabsloven, der betyder, at børsnoterede selskaber skal fastsætte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Bestyrelsen foreslår derfor, at de vedlagte retningslinjer Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen, jf. aktieselskabslovens 69 b godkendes, og at der indsættes en ny bestemmelse i vedtægternes 18, stk. 4 som følger: 18 Stk. 4. Generalforsamlingen har på Selskabets generalforsamling den 11. marts 2008 godkendt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Retningslinjerne findes på Selskabets hjemmeside e) Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes 18, stk. 2, er hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen er derfor på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Hugo, Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune, Mike van der Wallen og William E. Hoover, jr. Lise Kingo ønsker ikke genvalg. Til oplysning om ledelseshverv for de bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt, henvises til årsrapporten for f) Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling I henhold til vedtægternes 25 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. g) Eventuelt Bestyrelsen fremsætter ikke forslag under dagsordenens pkt. g). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om ethvert anliggende relateret til Selskabet. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Ballerup, den 25. februar 2008 GN Store Nord A/S Bestyrelsen

7 GN Store Nord A/S (CVR nr ) Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen, jf. aktieselskabsloven 69 b 1. Indledning GN Store Nord A/S ( GN ) har i henhold til aktieselskabslovens 69 b fastlagt disse overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets registrerede direktion ( Direktionen ) samt disses aflønning i GN s 100% ejede datterselskaber GN Netcom A/S ( Netcom ) og GN Resound A/S ( Resound ). GN s bestyrelse modtager ikke aflønning omfattet af retningslinjerne. Retningslinjerne omfatter alene variabelt vederlag tildelt Direktionen efter generalforsamlingens afholdelse. Warrantprogrammet beskrevet i punkt 2 ( Warrantprogrammet ) og den kontante bonus beskrevet i punkt 3 er de eneste incitamentsaflønningsformer, der er omfattet af retningslinjerne. Bestyrelsen har besluttet at etablere Warrantprogrammet primært med henblik på at kunne tiltrække og fastholde den bedst mulige ledelse af selskabet. Det er bestyrelsens vurdering, at programmet skal være internationalt konkurrencedygtigt, således at rekruttering af udenlandske kandidater er en mulighed. Warrantprogrammet i Resound er baseret på, at Direktionen foretager en betydelig egen investering, jf. punkt 2.4. Warrantprogrammet i Netcom er baseret på, at Direktionen får tildelt warrants vederlagsfrit, men med en mindre gevinstmulighed end i Resound. I overensstemmelse med praksis reguleres udnyttelseskursen nedad, såfremt der udbetales et udbytte, der overstiger et for GN normalt historisk niveau. GN s bestyrelse træffer de endelige beslutninger vedrørende selskabets overordnede forhold og er ikke omfattet af programmet. Herved er det søgt sikret, at programmet ikke leder til uforsigtighed eller urimelig adfærd. Warrantprogrammet i Resound understøtter selskabets langsigtede mål, da det har en løbetid på 5 til 7 år. I Netcom har Warrantprogrammet en kortere løbetid, fordi de strategiske udfordringer og målsætninger er fastsat med en kortere tidshorisont. Løbetiden er her fastsat til 2 til 4 år. Warrantprogrammet afspejler aktionærernes interesser, da et afkast til deltagerne forudsætter en stigning i aktiekursen. Dette sikres ved, at warrants giver ret til at tegne aktier til en pris, der modsvarer markedsprisen på tildelingstidspunktet. Tildelingen af kontantbonus til Direktionen sker med henblik på i hvert enkelt år at give Direktionen en særlig motivation til at søge at nå de specifikke mål, som af bestyrelsen er fastsat for ReSound henholdsvis Netcom i det pågældende år. 2. Warrantprogrammet 2.1. Personkreds Det er alene variabel aflønning af Direktionen, der er omfattet af disse retningslinjer, jf. punkt Formål med tildelingen af warrants Formålet med etableringen af Warrantprogrammet er primært at tiltrække og fastholde den bedst mulige direktion i GN og dets datterselskaber. Derudover er formålet at motivere Direktionen til at arbejde målrettet og fokuseret mod de langsigtede mål opstillet af GN s bestyrelse, herunder langsigtet værdiskabelse, til fordel for både aktionærer og medarbejdere i GN.

8 I overensstemmelse med GN s koncern- og ledelsesstruktur er programmet tilrettelagt så den ansvarlige for en forretningsenhed ReSound eller Netcom - får et afkast, såfremt der er skabt værditilvækst i den relevante forretningsenhed, uanset hvilke resultater den anden forretningsenhed leverer. Programmet er derfor baseret på tegningsretter til aktier i henholdsvis Resound og Netcom Hovedbetingelser for tildeling Resound Direktionen tildeles mod en egen investering et antal warrants i Resound. Af hensyn til et langsigtet fokus på værdiskabelse og midlertidige udsving i aktiekursen sker tildeling og den tilhørende investering - over tre år, med en tredjedel per år. En warrant giver ret til tegning af en aktie i Resound, når tegningsperioden indtræder. Netcom Direktionen tildeles vederlagsfrit et antal warrants i Netcom. Af hensyn til et langsigtet fokus på værdiskabelse og midlertidige udsving i aktiekursen sker tildelingen over to år, det vil sige med 50% per år. En warrant giver ret til tegning af en aktie i Netcom, når tegningsperioden indtræder Vilkår Medinvestering - Resound Mod en betydelig medinvestering på ca. 4 mio. kr. tildeles Direktionen i Resound warrants i Resound. Medinvestering - Netcom I Netcom tildeles Direktionen warrants vederlagsfrit. Tegningsret - Resound En warrant giver deltageren en tegningsret til en aktie i Resound. Tegningsretten har en løbetid på 5 år. Tegningsretten kan udnyttes i 4 uger efter offentliggørelse af årsrapporten i det tredje, fjerde og femte år efter tildeling. Den første tildeling kan således tidligst udnyttes i et vindue umiddelbart efter offentliggørelse af årsrapporten i 2011 og senest efter offentliggørelse af årsrapporten i Selskabets værdi og dermed aktiekurs bliver fastlagt mindst en gang årligt via en værdiansættelse udarbejdet af mindst et større anerkendt dansk pengeinstitut eller revisionsselskab. Hvis tegningsretten ikke udnyttes før udgangen af vinduet i det femte år efter tildeling bortfalder den, og Direktionens investering er dermed tabt. Tegningsret - Netcom En warrant giver deltageren en tegningsret til en aktie i Netcom. Tegningsretten har en løbetid på 3 år. Tegningsretten kan udnyttes i 4 uger efter offentliggørelse af årsrapporten i det første, andet og tredje år efter tildeling. Den første tildeling kan således tidligst udnyttes i et vindue umiddelbart efter offentliggørelse af årsrapporten i 2009 og senest efter offentliggørelse af årsrapporten i Selskabets værdi og dermed aktiekurs bliver fastlagt mindst en gang årligt via en værdiansættelse udarbejdet af mindst et større anerkendt dansk pengeinstitut eller revisionsselskab. Hvis tegningsretten ikke udnyttes før udgangen af vinduet i det tredje år efter tildeling bortfalder den. Tegningskurs Tegningskursen eller udnyttelsesprisen bliver fastlagt som aktiekursen på tildelingstidspunktet. Førtidig udnyttelse Tegningsretten kan udnyttes tidligere end efter det ovenfor beskrevne i følgende tilfælde (i) ved GN s salg af Netcom eller Resound, (ii) ved GN s, Netcoms eller Resounds fusion med et andet selskab hvorved tredjemand opnår majoritet af stemmerne i det fortsættende selskab, (iii) ved overtagelse af GN, (iv) ved børsnotering af Netcom eller Resound eller (v) ved spaltning af GN. I førnævnte tilfælde skal Direktionen have en kontant kompensation såfremt den indre værdi af de tildelte warrants (forskellen mellem udnyttelseskursen og markedskursen på

9 udnyttelsestidspunktet) er mindre end investeringen på tidspunktet for change of control. Kompensationen beregnes som værdien af de tildelte warrants minus den indre værdi. Værdien af warrants beregnes efter den internationalt anerkendte Black & Scholes model. Modellen værdiansætter warrants med udgangspunkt i løbetid, rente og aktiens historiske tilbøjelighed til at svinge i værdi. Konvertering Tegnede aktier i Netcom og Resound skal umiddelbart efter tegning tvangsmæssigt ombyttes til GN aktier, således at Resound og Netcom fortsat er 100% ejet af GN og deltagerne i Warrantprogrammet i sidste ende får aktier, der let kan omsættes. Ombytningskursen fastlægges med udgangspunkt i den seneste værdiansættelse af henholdsvis Netcom og Resound aktierne og markedskursen på GN aktien på ombytningstidspunktet. Good/bad leaver bestemmelser Hvis en warrantdeltagers ansættelsesforhold ophører af en af følgende årsager (i) egen opsigelse eller (ii) afskedigelse på grund af den ansattes grove misligholdelse ( bad leaver ), har GN ret til at købe deltagerens warrants til en pris svarende til den laveste af indre værdi (forskellen mellem markedskurs og udnyttelseskurs) og tegningspris. I andre tilfælde af ansættelsesforholdets ophør ( good leaver ) har GN pligt til at købe warrants tilbage til en værdi svarende til markedspris på fratrædelsestidspunktet (beregnet efter Black & Scholes metoden). Ramme for gevinst - Resound Direktionen investerer et betydeligt beløb og opnår først et bruttoafkast ved en positiv udvikling i aktiekursen, jf. tabellen nedenfor (1): Total værdi- Direktionens Direktionens Årlig stigning tilvækst over 7 år andel heraf over 7 år andel i % af i aktiekurs (mio. kr.) (mio. kr.) skabelsen 0% 0 0 0% 5% ,4% 10% ,4% 15% ,4% (1) Baseret på summen af udiskonterede bruttoafkast (før-skat). Ramme for gevinst - Netcom Direktionen opnår først et bruttoafkast ved en positiv udvikling i aktiekursen, jf. tabellen nedenfor (1): Total værdi- Direktionens Direktionens Årlig stigning tilvækst over 4 år andel heraf over 4 år andel i % af i aktiekurs (mio. kr.) (mio. kr.) skabelsen 0% 0 0 0% 5% ,8% 10% ,8% 15% ,8% (1) Baseret på summen af udiskonterede bruttoafkast (før-skat) Der er ikke indregnet et loft over det potentielle bruttoafkast til deltagerne, idet værdien vil følge værdiskabelsen i Netcom og Resound. Bruttoafkastet til Direktionen vil dog aldrig udgøre mere end 0,4% af værdiskabelsen i Resound og 0,8% af værdiskabelsen i Netcom.

10 Værdiansættelse Nutidsværdien af Warrantprogrammet for Direktionen (opgjort ved Black & Scholes metoden), i ReSounds tilfælde fratrukket medinvesteringen, svarer skønsmæssigt til ca. en halv årsløn inklusive kontantbonus per tildeling (henholdsvis 3 tildelinger for Resound, totalt svarende til ca. 1½ årsløn og 2 tildelinger for Netcom, totalt svarende til ca. 1 årsløn). Kontrol af værdier Opdelingen af Warrantprogrammet i flere tildelinger sikrer, at der ikke er incitament til at optimere i et givet år. Samtidig sikres det, at programmet tager højde for eventuelle store udsving i aktiekursen umiddelbart inden tildelingstidspunkterne, da udnyttelseskursen fastlægges ud fra kursen/værdien på de forskellige tildelingstidspunkter. Tilvejebringelse af aktier De aktier, der skal tilvejebringes til brug for konvertering af aktier i henholdsvis Netcom og Resound til aktier i GN, vil blive fremskaffet fra GN s beholdning af egne aktier. Regnskabsmæssig behandling Warrantprogrammet behandles regnskabsmæssigt som en egenkapitalafregnet ordning i henhold til den internationale regnskabsstandard om aktiebaseret vederlæggelse (IFRS 2). Der gives hvert år i årsrapporten oplysninger om programmet, herunder beholdningen af tildelte warrants og markedsværdien heraf i henhold til kravene i IFRS 2. GN giver tillige i årsrapporten oplysninger om Direktionens vederlag, herunder tildeling og beholdning af warrants. Selskabets skattemæssige behandling GN har ikke skattemæssigt fradrag for værdien på udnyttelsestidspunktet idet reglerne i ligningslovens 7H benyttes. Reglerne i ligningslovens 7H afskærer GN fra at fradrage forskellen mellem udnyttelseskursen og markedskursen på udnyttelsestidspunktet som en lønudgift. 3. Kontantbonus Direktionen er berettiget til en kontant bonus i henhold til de årligt fastsatte individuelle mål, der normalt fastlægges i forbindelse med udfærdigelse af budgettet for det kommende år. Den kontante bonus for hvert medlem af Direktionen vil normalt være fastsat til maksimalt 50% af den faste årlige grundløn. Den konkrete udbetaling vil dog hvert år afhænge af graden af det enkelte direktionsmedlems opfyldelse af de fastsatte mål. Disse vil primært basere sig på henholdsvis Resounds og Netcoms budgetterede resultater eller andre målbare personlige resultater af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter. I tilfælde hvor et medlem af Direktionen opnår resultater der meget markant overstiger de af bestyrelsen fastsatte mål, kan den kontante bonus for et år stige til et beløb svarende til maksimalt 100% af den faste årlige grundløn. 4. Eksisterende incitamentsprogrammer Aftaler om incitamentsaflønning for den omfattede personkreds indgået før vedtagelsen af disse retningslinjer på GN s generalforsamling den 11. marts 2008 vil fortsætte på de vilkår, der er aftalt. Hvis sådanne aftaler skal forlænges eller ændres, skal det ske i overensstemmelse med aktieselskabslovens 69 b. 5. Offentliggørelse og ikrafttræden Disse overordnede retningslinjer er vedtaget på GN s ordinære generalforsamling den 11. marts Retningslinjerne træder i kraft ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen. En konkret aftale om warranttildeling kan tidligst indgås dagen efter de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer er offentliggjort på hjemmesiden. Retningslinjerne er gældende indtil generalforsamlingen vedtager nye eller ændrede retningslinjer.

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning G E N E R E L L E R E TNINGSLI N J E R F O R I N C I T A M E N T S A F L Ø N - N I N G A F L E D E L S E N I H E N H O L D T I L S E L S K A B S L O V E N 1 3 9 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43)

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139. GN Store Nord A/S (CVR-nr.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139. GN Store Nord A/S (CVR-nr. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord A/S

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr. 36440414, Mandag den 18. april 2016 kl. 15.00 Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. DAGSORDEN: I henhold

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 16/2009 17. november 2009 Til aktionærerne i Coloplast A/S 17. november 2009 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 1. december

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3.

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Udsteder: Kontaktperson: Antal sider: 8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

29. april 2011 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10

29. april 2011 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Side 1 af 10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S TK Development A/S, CVR nr. 24256782, indkalder her til ordinær generalforsamling tirsdag den 24.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H+H International A/S. Dagsorden

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H+H International A/S. Dagsorden Selskabsmeddelelse nr. 169, 2008 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 31. marts 2008

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere