CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring 14 Kapitalforhold 17 Ledelseshverv 17 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors erklæringer 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 26 Noter til regnskab 28 Side 2/73

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Lars Nørby Johansen, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Jørgen Koch, salgschef * Jørgen Lykke, assurandør * Marianne Philip, advokat Christian Sletten, konsulent * Derek Walsh, direktør David Weymouth, direktør *) Valgt af medarbejderne Direktion: Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Codan Forsikring A/S Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/73

4 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring A/S ( Codan Forsikring ) sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og til virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for sø-, luft- og transportforsikring. Codan Forsikring tilbyder et bredt dækkende sortiment af skadeforsikringer og har i dag ca kunder. Selskabet har filialer i Norge, Sverige, Finland og Estland. Filialen i Finland tegner ikke længere forsikringer og er under afvikling. Årsrapporten for 2012 Codan Forsikring er dattervirksomhed af Codan A/S, hvis ultimative moderselskab er RSA Insurance Group plc., der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring koncernen. Årsregnskabet for 2012 er revideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i årsrapportens note 1. Oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem år fremgår af årsrapportens note 3. Væsentlige begivenheder i 2012 Reduceret reassuranceprogram Som et led i den overordnede, internationale kapital- og økonomiforvaltningsstrategi har RSA etableret reassuranceselskabet RSA Reinsurance Ireland Ltd. Codan Forsikring indgik pr. 1. juli 2010 en 25 % reassurance aftale med det irske selskab, hvilket i 2011 blev hævet til 35 %. Codan Forsikring har i regnskabsåret fornyet reassuranceaftalen og reduceret aftalen til 25 % for Aftalen berører ikke øvrige reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 25 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland Ltd. sker til markedspris. I december 2012 blev en ny aftale indgået for 2013, der dækker 25 % af nettopræmierne. Kapitaltilførsel Codan Forsikrings moderselskab Codan A/S har den 4. juni 2012 besluttet at tilføre Codan Forsikring yderligere kapital på 60 mio. kr. Dette sker for at sikre, at Codan Forsikring til stadighed har et stærkt kapitalberedskab. Transaktionen er gennemført den 7. juni Lovforslag om ny arbejdsskadeafgift Skatteministeriet fremsatte i 2011 et lovforslag, der pålagde arbejdsskadeerstatninger en afgift på 13 %, således at afgiften påhvilede forsikringsselskabet. Lovforslaget blev vedtaget i december 2012 med den ændring, at den afgiftspligtige nu er Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det vedtagne lovforslag påvirker således ikke Codan Forsikrings resultat direkte. Side 4/73

5 Ledelsesberetning Årets resultat og selskabets udvikling Resultatet i Codan Forsikring for 2012 blev et overskud på 730 mio. kr. mod et overskud på 61 mio. kr. i Årets resultat sammensætter sig således (alle beløb i mio. kr.): Forsikringsteknisk resultat før afløb Afløbsresultat Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Andre indtægter og omkostninger 0 1 Skat Årets resultat Selskabet betragter årets resultat som tilfredsstillende. Præmierne er trods uændrede makroøkonomiske forhold steget samtidig med, at selskabet, som forventet, har oplevet en forbedring i erstatningsudgifterne på grund af forbedret lønsomhed, positivt afløbsresultat og færre vejrligsrelaterede skader. Omkostningsprocenten er stigende hvilket primært skyldes selskabets fortsatte investeringer i udviklingsprojekter, der skal medvirke til at gennemføre selskabets strategi, samt omkostninger til implementering af Solvens II. Selskabets combined ratio er 94,3, hvilket er væsentlig bedre end den forventede combined ratio på omkring 100, hvilket igen kan henføres til forbedrede erstatningsudgifter. Egenkapitalen udgør mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Stigningen i egenkapitalen kan primært henføres til årets resultat på 730 mio. kr. Skadeforsikringsvirksomhed Præmieindtægter Codan Forsikring har haft en god vækst indenfor flere store produktlinjer, og bruttopræmieindtægterne (bruttopræmier fradraget ændring i præmiehensættelser) er samlet steget med ca. 7,4 % til mio. kr. mod mio. kr. i Hovedårsagen til præmievæksten er ny forretning og præmieforhøjelser. Der er fremgang på såvel det private segment som erhvervssegmentet. Det private segment oplever en stigning i bruttopræmieindtægter på 4,6 %, der især skyldes stigninger i motorpræmierne fra ny forretning. For erhvervssegmentet er bruttopræmieindtægterne steget med 9,2 % sammenlignet med 2011, hvilket især kan henføres til marine-forretningen samt til øget salg af sundhedsforsikringer. I selskabets norske filial er der indgået en distributionsaftale med Norsk Automobil-Forbund, der blandt andet har været med til at øge den norske filials bruttopræmieindtægter med 29 %, således at den norske filial nu tegner sig for knap 20 % af selskabets forretning. Også i den estiske filial ses kraftig vækst på baggrund af nye samarbejdsaftaler. Den estiske filial har oplevet en 68 % stigning i bruttopræmieindtægterne sammenlignet med Præmieindtægterne for egen regning stiger med 777 mio. kr. til mio. kr., svarende til en stigning på ca. 15,0 %. Afgivne forsikringspræmier i forbindelse med reassurance til RSA Reinsurance Ireland udgør mio. kr. mod mio. kr. i Justeret herfor stiger præmieindtægterne for egen regning med 4,5 %. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgifterne udgør i mio. kr. mod mio. kr. i 2011, svarende til et fald på 973 mio. kr. eller 15,5 %. Erstatningsudgifterne er, som forventet i årsrapporten for 2011, forbedret på grund af færre vejrligsrelaterede skader samt fortsat fokus på lønsomhed i de enkelte produkter. Erstatningsudgifterne er ligeledes påvirket af afløbsgevinster på 545 mio. kr. mod 131 mio. kr. i Det er specielt på brand og løsøre-porteføljen samt motorporteføljen, at erstatningsudgifterne er faldet som konsekvens af færre vejrligsrelaterede skader. Bruttoerstatningsprocenten udgør 68,1 i 2012 mod 86,0 i Årets positive afløbsresultat på 545 mio. kr. kan primært henføres til arbejdsskade-, motor- og ansvarsporteføljen og er baseret på en udvikling, der generelt er bedre end forventet. Forsikringsteknisk rente For 2012 er den forsikringstekniske rente 12 mio. kr. mod 39 mio. kr. i Faldet i overført forsikringsteknisk rente skyldes primært faldet i den rentesats, der ligger til grund for beregningen af den forsikringstekniske rente. Rentesatser oplyses af Finanstilsynet og udgjorde for ,41 % mod 1,46 % for Side 5/73

6 Ledelsesberetning Driftsomkostninger Bruttoomkostningsprocenten er 22,4 i 2012 mod 21,5 i Stigningen i omkostningsprocenten skyldes øgede itomkostninger, herunder af- og nedskrivninger af udviklingsprojekter, samt omkostninger til implementering af Solvens II. I den norske filial er der fortsat stigende omkostninger, som følge af den stigende aktivitet Resultat af afgiven forretning Resultat af afgiven forretning før forsikringsteknisk rente udgør -292 mio. kr. i 2012 mod 373 mio. kr. i Afgivne præmier er for marine og vedvarende energi steget væsentligt, samtidig med at genforsikringsandele af de tekniske hensættelser er reduceret og hermed afspejler det positive afløb og de færre vejrligsskader. Den reassuranceaftale, som Codan har indgået med RSA Reinsurance Ireland, har påvirket resultatet negativt med 70 mio. kr. Forsikringsteknisk resultat Med et positivt forsikringsteknisk resultat på 460 mio. kr. i 2012 mod et negativt resultat i 2011 på 136 mio. kr. har selskabet oplevet en væsentlig fremgang. Det forsikringstekniske resultat før afløb er forbedret fra -267 mio. kr. i 2011 til -85 mio. kr. i Selskabet har arbejdet med lønsomhed i produktporteføljen og har set en fremgang fra ny forretning og præmiestigninger. Diskonteringsrente Forsikring og Pension indgik den 12. juni 2012 en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om ændring af rentekurve på pensionsområdet mv. Aftalen indebærer bl.a. en ændring af diskonteringsrentekurven. Ændringen svarer til det nuværende forslag fra EU-kommissionen til de kommende Solvens II regler. På overgangstidspunktet har ændringen reduceret de forsikringsmæssige hensættelser med 62 mio. kr. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber samt investering i andre finansielle investeringsaktiver. Det samlede investeringsafkast udgør i mio. kr. mod 221 mio. kr. i Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente udgør 598 mio. kr. mod 439 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 159 mio. kr. Investeringsafkastet er i 2012 påvirket af det faldende renteniveau, der blandt andet har betydet kursgevinst på 289 mio. kr. på obligationer men også kurstab på 122 mio. kr. i forbindelse med ændring i den diskonteringssats, der anvendes til tilbagediskontering af selskabets erstatningshensættelser. I løbet af første halvår af 2012 faldt renterne på de 2-årige og 5-årige danske statsobligationer til historiske lave niveauer og var for første gang negative. Siden sommer er renterne steget en smule, og ved årets udgang lå renterne på henholdsvis -0,19 % og 0,06 %. Side 6/73

7 Ledelsesberetning De faldende markedsrenter har haft en positiv effekt på Codan Forsikrings obligationsportefølje, idet der er oparbejdet akkumulerede urealiserede gevinster på i alt 824 mio. kr. De faldende renteniveauer har desuden gjort det vanskeligere at opspore attraktive investeringsmuligheder, hvilket har medført at andelen af mere risikofyldte investeringer er steget en smule i løbet af året. Selvom andelen af mere risikofyldte investeringer er steget i løbet af året, søger Codan Forsikring at minimere renterisikoen mellem aktiverne og de forsikringstekniske reserver ved hjælp af en konservativ investeringsstrategi. Således er andelen af stats- og realkreditobligationer fortsat ganske høj og udgør henholdsvis ca. 28 % og ca. 47 % af den samlede investeringsportefølje. Selskabets investeringsportefølje bestod ved udgangen af 2012 af følgende aktiver (alle beløb i mio. kr.): Investeringer i tilknyttede virksomheder Kapitalandele og investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Likvide beholdninger Investeringer i tilknyttede virksomheder Resultat af datterselskaber sammensætter sig således: Resultat af Forsikringsselskabet Privatsikring udgør 77 mio. kr. (12 mio. kr. i 2011) og resultat af øvrige datterselskaber 0 mio. kr. (5 mio. kr. i 2011). Forsikringsselskabet Privatsikring A/S Forsikringsselskabet Privatsikrings tegning af direkte skadeforretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. Resultatet af Privatsikring udgør et overskud på 77 mio. kr. i 2012 mod et overskud på 12 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på 76 mio. kr. (0 mio. kr. i 2011), et resultat af investeringsvirksomhed på 27 mio. kr. (16 mio. kr. i 2011) og skat på -26 mio. kr. (-4 mio. kr. i 2011). Bruttopræmierne i Privatsikring er steget fra 512 mio. kr. i 2011 til 569 mio. kr. i Der har i 2012 været en stigning i det forsikringstekniske resultat på 76 mio. kr. Stigningen skyldes en stigning i salget generelt på alle produkter, dog undtaget motor ansvar, hvor der har været en mindre tilbagegang. Hertil kommer at der har været positivt afløb på skader vedrørende tidligere år, men også en generel forbedring af forsikringsdriften. Afløbsresultatet kan primært henføres til brand og løsøre forsikring. Kapitalandele og investeringsforeningsandele Selskabet har fortsat en lav eksponering mod aktier. Ved udgangen af første halvår solgte selskabet sin andel i en investeringsforening gennem Danske Invest. I slutningen af året påbegyndte selskabet investeringer i en lånefond, hvor de underliggende aktiver er lån i europæiske erhvervsejendomsselskaber. Selskabets investeringer i kapitalandele og investeringsforeningsandele beløb sig til 63 mio. kr. pr 31. december 2012 svarende til 0,4 % (0,7 % i 2011) af den samlede investeringsportefølje. Selskabets investeringer i kapitalandele og investeringsforeningsandele har givet et afkast på 13 mio. kr. i 2012 (-7 mio. kr. i 2011) Obligationer I løbet af året er varigheden på de forsikringstekniske reserver faldet, hvilket har betydet en vis rebalancering af obligationsporteføljen for at sænke varigheden. Dog har de lave renteniveauer gjort det vanskeligt at opnå afkast ved investering i korte obligationer. Obligationer udgjorde i alt mio. kr., svarende til 88 % (85 % i 2011) af selskabets samlede investeringsportefølje pr. 31. december 2012, og havde en varighed på ca. 3,1 år Af den samlede investeringsportefølje udgør danske statsobligationer ca. 25 %, danske realkreditobligationer ca. 44 %, norske statsobligationer ca. 2 %, norske realkreditobligationer ca. 3 %, EUR-nominerede statsobligationer ca. 2 % og europæiske kreditobligationer ca. 4 %. Totalt er ca. 84 % af obligationsporteføljen investeret i AAA-ratede obligationer. Investeringerne i norske obligationer bruges til at afdække den norske forretning i Codan Forsikring. Side 7/73

8 Ledelsesberetning Totalafkastet fra obligationsporteføljen var 712 mio. kr. (761 mio. kr. i 2011) svarende til ca. 5,5 % (6,0 % i 2011), hvilket betragtes som tilfredsstillende. Udenlandske obligationer har givet 273 mio. kr. svarende til 10,8 % (4,3 % i 2011). Balance Totale aktiver for Codan Forsikring er steget med 443 mio. kr. fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. i En væsentlig del af stigningen kommer fra andre finansielle investeringsaktiver, som er øget med 876 mio. kr. De likvide beholdninger er modsat faldet med 397 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes fald i aftaleindskud med under 3 måneder til udløb. Forretningsmæssige tiltag Primære strategier Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, som dækker hele Skandinavien. Codan-koncernen sigter mod at fastholde sin nuværende førerposition inden for motor, ulykkesforsikring og vedvarende energi, samtidig med at rentabiliteten i Danmark og Norge skal styrkes. Koncernen har ligeledes planer om fuldt ud at udnytte de mange muligheder inden for specialforsikring og i samarbejdet med globale mæglere, der følger af at være den eneste af de største selskaber i regionen, der er repræsenteret globalt. På den baggrund har ledelsen udstukket følgende strategiske prioriteter: At øge væksten inden for alle forretningsområder og styrke rentabiliteten. Vi ønsker at skabe rentabel vækst inden for vores kernesegmenter, at øge samarbejdet med de vigtigste mæglere samt at styrke vores stilling inden for fokusområder som sundhed, bankdistribution og de primære segmenter for erhvervsforsikring. At forbedre kundeoplevelsen. Vi sigter mod at skabe større klarhed omkring vores serviceløfter til vores kunder og at opfylde dem hver gang. En vigtig del af dette er vores arbejde med tiltag som kundetilfredshedsscore og NPS (Net Promotor Score). Hermed kan vi fastholde vores eksisterende kunder og forbedre vores tilbud for at tiltrække nye kunder. At forbedre effektiviteten i driften med de rette systemer og processer. Dette vil ske ved hjælp af et opdateret system til policestyring samt onlinefunktioner, som vil gøre det nemmere at være kunde hos os. At investere i vores medarbejdere. Vi tilbyder allerede vores medarbejdere lederkurser og teknisk uddannelse af høj kvalitet, og vores medarbejderengagement er uden sidestykke på markedet. Markedsforhold Konjunkturerne var i hele 2012 fortsat vanskelige i Danmark, selv om det danske forsikringsmarked stadig er stabilt og attraktivt. Markedet har bekendtgjort, at det vil fokusere på rentabilitet og på besparelser, og Codan Forsikring har samme fokus. Kunder Codan Forsikring fortsætter arbejdet med at integrere vores Think!Customer-strategi og kundefokus i alle dele af forretningen. Et vigtigt fokusområde i Codan-koncernens strategi er at forstå kundens behov og krav og tilpasse vores ydelser og tilbud, så de opfylder kundernes forventninger. Vi har omskrevet en lang række kundebreve, vores onlinesalg er blevet styrket, og telefonsystemerne i vores callcentre er blevet opdateret for at forbedre kundeoplevelsen. Et andet eksempel på vores kundefokus er, at vi har indarbejdet CSR i vores skadeforebyggelse, hvor vi har gennemført initiativer som f.eks. gratis SMS-advarsel om ekstreme vejrforhold og strategiske partnerskaber med leverandører af tyverialarmer og kloakmestre. De positive resultater er nu begyndt at vise sig i vores kundeundersøgelser i form af bedre resultater og højere kundefastholdelse. Side 8/73

9 Ledelsesberetning Variabel aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft omhandlende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder at fastlægge regler for udbetaling af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Codan Forsikring har implementeret de nye regler og efterlever de særlige restriktioner gældende for aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Selskabet efterlever således bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed 71 og 77a-d. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 77d findes information om det samlede vederlag for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i denne årsrapport, og i øvrigt findes de oplysninger, som i henhold til aflønningsreglerne offentliggøres i aflønningsrapporten, på Codans hjemmeside under "Løn i Codan". Risiko- og Revisionskomite Bestyrelsen i Codan Forsikring har nedsat et kombineret risiko- og revisionsudvalg "Codan Forsikring Audit & Risk Committee". Udvalget består af 4 af selskabets bestyrelsesmedlemmer med Anthony P. Latham som formand. Som det uafhængige medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har selskabets bestyrelse udpeget Lars Nørby Johansen. Bestyrelsen har vurderet hans kvalifikationer og fundet, at de opfylder kravene i henhold til lovgivningen. Dette er også meddelt Finanstilsynet. Lars Nørby Johansen er formand for bestyrelserne i Codan A/S og Codan Forsikring. Udvalgets opgave er fastsat i "Terms of Reference", der tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet Udvalgets opgaver omfatter blandt andet overvågning af processen om såvel regnskabsaflæggelse som fastlæggelse af det individuelle solvensbehov, samt overvågning af virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer. Udvalget overvåger tillige såvel den lovpligtige revision af årsregnskabet, hvorunder hører kontrol af revisors uafhængighed, som at den interne revision fungerer effektivt. Revisionsudvalgets arbejde er baseret på tilsyn med historiske begivenheder og omfatter derfor ikke fremadrettede begivenheder, forventninger eller budgetter. Revisionsudvalget har i 2012 afholdt 5 møder, der blev afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskabets bestyrelse og Finanstilsynet. Begivenheder efter 31. december 2012 Udbytte for 2012 Bestyrelsen foreslår udbytte på 650 mio. kr. Forslaget behandles på selskabets generalforsamling 30. april Forslaget om udbytte er stillet under hensyntagen til reglerne om solvens, trafiklys og registrerede aktiver i henhold til lovgivningen for forsikringsselskaber. Selskabets solvensdækning efter foreslået udbytte er 2,63 gange og beregninger af trafiklys viser stadig grønt lys. Kravet om registrerede aktiver er opfyldt med en god margin og med aktiver, som har en lav finansiel risiko. Selskabets økonomiske stilling giver ikke anledning til anden bedømmelse, end at selskabet kan forventes at indfri sine forpligtelser på såvel kort som langt sigt. Bestyrelsens bedømmelse er, at selskabets egenkapital er tilstrækkelig i forhold til virksomhedens omfang og risici. Udlån til tilknyttede virksomheder Codan Forsikring har i januar 2013 overdraget den koncerninterne fordring på 1 mia. kr. på moderselskabet Codan A/S til søsterselskabet Codan Ejendomme II A/S. Samtidig er der stiftet en ny koncernintern fordring på 1 mia. kr. med Codan Ejendomme II A/S som låner. Der er ikke efter 31. december 2012 indtruffet øvrige begivenheder med væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for forventes at være præget af uændrede makroøkonomiske forhold sammenlignet med 2012, idet der forventes en lav vækst i BNP. Det offentlige og private forbrug forventes at være påvirket heraf, ligesom handel og eksport forventes at forblive uændret. Side 9/73

10 Ledelsesberetning Erstatningsudgifter før afløb forventes forbedret i 2013 primært på grund af fortsat fokus på lønsomhed i de enkelte produkter. Omkostningsprocenten forventes at ligge på et lidt lavere niveau end i 2012 som følge af implementeringen af en række effektiviseringsprojekter. Selskabet foretager store investeringer i udviklingsprojekter, samtidig med at der arbejdes målrettet med gennemførelsen af selskabets strategi. Herudover er resultatet afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader samt udviklingen i renteniveauet i Danmark. Codan Forsikring forventer i 2013 combined ratio på omkring 95 %. Codan Forsikring finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 10/73

11 Ledelsesberetning Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling Codan Forsikrings præstationer og fortsatte succes hviler på virksomhedens evne til at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter. Codan Forsikring ønsker at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsmarkedet, der også bidrager til at tiltrække medarbejdere til at arbejde i forsikringsbranchen generelt. Ved at fokusere på udvikling af hver enkelt medarbejder og leder er fundamentet bygget til at skabe et dynamisk, lærerigt og givende miljø, der bygger på respekt. Codan Forsikring stræber efter at være en ansvarlig arbejdsgiver. Ved at arbejde for alle aspekter af mangfoldighed og lige muligheder for alle medarbejdere vil Codan Forsikring være en arbejdsplads, hvor forskellighed ses som en styrke og en kilde til inspiration. Arbejdet med ansvarlighed Codan-koncernen har valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed (CSR), fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Koncernen har offentliggjort en ansvarlighedsrapport, som ligger offentligt tilgængelig på hjemmesiden: Data i rapporten rapporteres i overensstemmelse den internationale GRI-standard, hvor Codan lever op til B-niveau. Rapporten beskriver, hvordan koncernen lever op til AA1000-principperne (inclusivity, materiality og responsiveness), og data revideres af et uafhængigt revisionsfirma. På hjemmesiden kan man også læse om politikkerne på ansvarlighedsområdet, som Codans bestyrelse og administrerende direktør har godkendt og udstukket. Politikkerne fungerer som overordnede retningslinjer for Codans ansvarlighedsarbejde, herunder tilgang til menneskerettigheder, miljø, donationer og frivilligt arbejde. På hjemmesiden kan man desuden læse om koncernens værdier og forretningsprincipper, der er med til at styrke arbejdet med ansvarlighed i hele organisationen. Derudover har koncernen indført en intern Guide to Business Conduct, som alle medarbejdere skal gennemføre via e- learning. Koncernen har også en whistleblowing-politik, der sikrer, at medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig, og hvem de skal kontakte, hvis de opdager eller har mistanke om bedrageri, bestikkelse og underslæb, eller hvis koncernens egne forretningsprincipper ikke bliver fulgt i det daglige. Codan arbejder med tre strategiske temaer, der har betydning for samfundet, kunderne og koncernens forretning. De tre temaer er klima, sikkerhed og sundhed. Klima Codan har de seneste år oplevet en stor stigning i vejrrelaterede skader hos kunderne. På kort sigt vil koncernen gerne bidrage til at dæmme op for skader som følge af mere ekstremt vejr, og på lang sigt vil selskabet gerne bidrage til at vende den negative udvikling på klimaområdet. I Danmark tilbyder Codan eksempelvis rabat på husforsikringen, hvis kunderne får installeret en højvandslukker, der kan forhindre, at kælderen bliver oversvømmet af kloakvand, når der er skybrud. Derudover har Codan lanceret videoer med fokus på, hvordan danske boligejere kan undgå skader på boligen, når et skybrud rammer landet. Desuden tilbyder Codan en gratis SMS-varsling til alle danskere, så de kan få besked, når der er udsigt til skybrud eller storm. Codan er også medlem af den danske tænketank, CONCITO, hvor selskabet bidrager til tænketankens arbejde med klimatilpasning. På langt sigt ønsker Codan også at være med til at vende den negative klimaudvikling. Derfor har selskabet et partnerskab med WWF Verdensnaturfonden i Danmark og Sverige, som blandt andet indebærer sponsorat af den årlige Earth Hour kampagne. Med WWF-samarbejdet har Codan desuden sat et mål om at mindske koncernens CO2-udslip med 40 % inden udgangen af 2020 sammenlignet med niveauet i Sikkerhed Alle ulykker, hvad enten de sker i hjemmet, på arbejdet, i trafikken eller på ferien, er en ubehagelig oplevelse som dem, det går ud over, helst vil være foruden. Det samme gælder os som forsikringsselskab. Derfor ligger det i kernen af Codans virksomhed at hjælpe med at forebygge, at ulykker sker. I Danmark, Sverige og Norge har koncernen i 2012 haft fokus på større synlighed i trafikken, hvor blandt andet 300 frivillige medarbejdere har uddelt gratis reflekser. Side 11/73

12 Ledelsesberetning Codan har også fokus på at reducere antallet af indbrud. I både Danmark og Sverige har koncernen lanceret videoer med fokus på, hvordan boligejere kan undgå indbrud. I Danmark giver vi desuden rabat på indboforsikringen til kunder, der har installeret godkendt alarm i boligen. Sundhed Sygdom og langvarig sygemelding har uforudsigelige konsekvenser for den enkelte, for virksomheder og for sundhedsvæsnet. Via Codans sundhedsforsikringer forsøger koncernen at hjælpe både privat- og erhvervskunder med at få det bedst mulige ud af en sygdomssituation. De bedste sygeforløb er dem, der slet ikke opstår. Derfor indgår skadeforebyggelse som en del af flere af koncernens sundhedsforsikringer. Codan tilbyder bl.a. et Forbliv Rask koncept i Danmark som et tilkøb til sundhedsforsikringen, hvor igennem man kan få regelmæssige helbredsundersøgelser og ved særligt belastende situationer mulighed for psykologisk, juridisk eller social rådgivning. I både Danmark og Sverige har vi desuden en unik rehabiliteringsproces, der er med til at sikre, at kunderne kommer videre i deres liv efter en alvorlig ulykke. Det indebærer bl.a. psykologhjælp og karriere- og uddannelsesrådgivning. Via Codans samarbejde med Ældre Sagen i Danmark sponserer koncernen bl.a. årlige bridge- og petanque-turneringer, som sætter fokus på motion og socialt samvær for ældre. I Danmark, Sverige og Norge gør koncernen en stor indsats for medarbejdernes sundhed, blandt andet bliver der afholdt en årlig sundhedsuge. Siden sundhed for alvor kom på agendaen i 2008, er antallet af sygedage faldet, mens engagementet hos medarbejderne er steget. Fokus på medarbejdere Codan-koncernen investerer mange ressourcer i at udvikle de rigtige kompetencer til fremtidens marked. Vi tror på, at vores fortsatte succes afhænger af vores medarbejderes viden, færdigheder og kompetence til hele tiden at stræbe efter at levere de bedste løsninger til vores kunder. Vi støtter op om og opmuntrer til uddannelse og kompetenceudvikling for at styrke den personlige og faglige udvikling og tilføje værdi til vores virksomhed. Det sker ved hjælp af både interne og eksterne uddannelsesmuligheder. Codan Forsikring deltager i de globale karriere-udviklingsprogrammer, som udbydes af moderselskabet RSA. Nogle eksempler er Technical Academy, Leadership Development Programme, Fast Track for potentielle ledere og Global Graduate, som er målrettet nye kandidater. Gennem Global Capability Framework har alle medarbejdere beskrevet deres job, rolle og kompetence defineret inden for hvert forretningsområde. Vi har en central fælles on-line læringsplatform: Learning Zone, der giver hver medarbejder overblik over forskellige uddannelses- og læringsmuligheder. Learning Zone tilbyder en række obligatoriske og frivillige uddannelsesmuligheder bl.a. via e-learning. Vi har et stort fokus på medarbejderes engagement. Vi gennemfører hvert år en engagementundersøgelse og definerer fokuserede aktiviteter og arbejder aktivt med at øge engagementet. Udviklings-programmet Unlocking Your Full Potential for ledere og medarbejdere er indarbejdet i vores kultur, og giver os en række redskaber og teknikker til at arbejde med udvikling og kultur i hele virksomheden. Fremtidige initiativer Codan vil fortsætte med at investere i medarbejderne. Vi tror på blended learning, hvor vi arbejder med, at læring foregår gennem forskellige medier f.eks. e-learning, projekter og traditionel face-to-face undervisning. Vi arbejder med en 70/20/10 tilgang, hvor 70 % af læring foregår gennem jobudvikling, 20 % gennem feedback og læring fra andre og de resterede 10 % gennem reel undervisning eller kurser. Vi identificerer hvert år, hvilke centrale kompetencer, der kan og vil løfte vores vidensniveau og bidrage til vores strategiske prioriteter. Der ud fra definerer vi konkrete udviklingsaktiviteter. Vi arbejder målrettet med Employer branding for at sikre, at vi tiltrækker og fastholder de rigtige medarbejdere, og for at bidrage til Codan Forsikrings ambition om at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsmarkedet. Fokus på flere kvinder i ledelse Codan Forsikring har i overensstemmelse med lov nr af 23. december 2012 om indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom fastsat måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen på 33 % i 2017 (+13 % point i forhold til 2012). Codan Forsikring har samtidig opstillet måltal og politik for andelen af kvinder på øvrige ledelsesniveauer på 38 % i 2020 (+5 % point i forhold til 2012). Codan Forsikring har hertil underskrevet Charter for More Women in Management (Danmark). Side 12/73

13 Ledelsesberetning Til at understøtte denne ambition vil Codan Forsikring, som del af et globalt diversitets- og mangfoldighedsprojekt i RSA koncernen, igangsætte en række initiativer til at øge den kvindelige talentmasse og forfremmelse af kvinder på alle niveauer. Initiativerne omfatter, at opstille mål og forbedre talmateriale til grundlag for analyser på og indblik i kønsfordeling, at arbejde struktureret med vores kvindelige talentmasse og sikre deres repræsentation i vores efterfølgningsplaner, at fastholde vores kvindelige talenter og tilbyde dem forbedret netværk, mentorordning og før/under lederprogrammer, at øge kandidatfeltet af kvinder til talentudvikling og ved rekruttering bl.a. i samarbejde med vores rekrutteringspartnere, at generelt arbejde med kultur, normer og værdier til at sikre ligestillingsperspektiver på kvinder og lederskab i Codan, at i højere grad inkludere temaet Kvinder & Lederskab i vores CSR agenda og støtte arrangementer som f.eks. International Women s Day og sidst og ikke mindst at forstå og undersøge kvinders interesse i og holdning til Codan som en arbejdsgiver og karrierevej, både blandt interne og eksterne potentielle kvindelige talenter. Side 13/73

14 Ledelsesberetning Risikostyring Codan Forsikring er underlagt forskellige typer risici, hvoraf forsikringsrisici, finansielle og operationelle risici er de væsentligste. Forsikringsrisici vedrører primært tegningsrisiko, modpartsrisiko og reserverisiko. Finansielle risici består hovedsageligt af markedsrisici, herunder effekten af renteændringer, især på obligationsbeholdningen og de forsikringsmæssige hensættelser. Operationelle risici omfatter tab som følge af utilstrækkelige eller fejlhåndterede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Selskabets håndtering af disse risici er beskrevet nedenfor samt i note 2. Risikostyring i Codan Forsikring Codan Forsikrings overordnede risikopolitik og -rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om accept af risiko og de daglige beslutninger om at indgå aftaler med kunder, partnere og leverandører styrkes gennem løbende vurdering af selskabets aktuelle risikoprofil i Risk Management Forum, der fungerer som et rådgivende organ for direktionen. Risikoprofilen rapporteres løbende til bestyrelsen. For yderligere information om risikostyring henvises til note 2. Codan Forsikring har implementeret nødvendige og relevante foranstaltninger og kontroller til at optimere risikoforhold. De væsentligste elementer i selskabets risikoprofil håndteres af Risk & Compliance-funktionen med fokus på forsikringsrisici, finansielle risici og operationelle risici. Codan Forsikrings væsentligste risici er anført nedenfor: Forsikringsrisiko Codan Forsikrings forsikringsrisici omfatter: Tegningsrisiko og risiko ved præmiefastsættelse, dvs. risikoen for at den opkrævede præmie ikke er tilstrækkelig til at dække de fremtidige udgifter Modpartsrisiko, også kendt som kreditrisiko eller misligholdelsesrisiko (se afsnittet om kreditrisiko nedenfor) Reserverisiko, dvs. risikoen for at de forsikringsmæssige hensættelser ikke er tilstrækkelige til at dække erstatningsudgifterne. Finansiel risiko Finansielle risici omfatter markedsrisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisikoen er den vigtigste for Codan Forsikring, idet en væsentlig del af selskabets aktiviteter er investeringsaktiviteter. Markedsrisikoen er risikoen for, at bevægelser på de finansielle markeder påvirker værdien af aktiver og forpligtelser og dermed selskabets kapitalgrundlag og afkast. De fleste af Codan Forsikrings investeringer er i danske statsobligationer og danske realkreditobligationer. Langt størstedelen af obligationerne er likvide og kan sælges til markedskurs med kort varsel. Markedsrisici Renterisiko Renteændringer er blandt de vigtige faktorer, der påvirker Codan Forsikrings finansielle risici. Hvis renten falder, vil værdien af selskabets obligationsbeholdning stige. Samtidig vil de forsikringsmæssige hensættelser stige i forbindelse med en nedjustering af diskonteringssatsen. Ændringer i renteniveauet har således en modsatrettet resultateffekt på aktiver og forpligtelser. Aktiekursrisiko Værdien af aktieporteføljen svinger i forhold til bevægelserne på aktiemarkederne. Codan Forsikring har en begrænset eksponering for aktier, da mindre end 1 % af investeringsaktiverne er i aktier. Spændrisiko Spændrisiko er risikoen for, at værdien af obligationer med et indbygget kreditelement falder på grund af øgede spænd, som skyldes f.eks. en øget risikoaversion på markedet. Codan Forsikrings spændrisiko for danske realkreditobligationer afdækkes bredt på nettobasis som følge af sammensætningen af den danske diskonteringskurve, hvori renten på danske realkreditobligationer indgår i et vist omfang. Codan Forsikring er primært eksponeret for spændrisiko pga. selskabets investeringer i selskabsobligationer. Spændrisikoen anses imidlertid for at være begrænset, da selskabet primært har investeret i realkreditobligationer med en rating på AAA samt investment grade-erhvervsobligationer. Ejendomsrisiko Codan Forsikring har i 2012 ingen investeringer i ejendomme. Side 14/73

15 Ledelsesberetning Valutarisiko Valutarisiko opstår, når værdien af selskabets aktiver og forpligtelser i samme udenlandske valuta ikke er sammenfaldende. Codan Forsikring har begrænsede valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. I Codan Forsikrings årsregnskab er udenlandske filialers resultat og egenkapital omregnet til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codan Forsikrings resultat og egenkapital. Inflationsrisiko Inflationsrisiko er risikoen for, at erstatningsudbetalingerne vil stige i de kommende år som følge af en stigning i inflation pga. indeksering af pengestrømmene vedrørende erstatninger. Codan Forsikring er indirekte eksponeret over for inflation, idet de forsikringsmæssige hensættelser på arbejdsskadeforsikringer er forbundet med et lønindeks, som påvirkes af inflationen. Likviditetsrisiko Størstedelen af Codan Forsikrings investeringer er placeret i likvide, børsnoterede obligationer, som kan realiseres til markedskurs med kort varsel. Desuden kan en kreditfacilitet nemt opnås hos selskabets primære banker på baggrund af selskabets A+-rating. Kreditrisiko Kreditrisiko (misligholdelsesrisiko) er risikoen for at lide et tab, hvis en modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser. Codan Forsikrings investeringsportefølje består primært af danske stats- og realkreditobligationer med en rating på AAA, hvorfor kreditrisikoen betragtes som meget lille. Mere end 80 % af de samlede investeringer består af obligationer med en rating på AAA. Derudover har Codan Forsikring en beholdning af europæiske erhvervsobligationer med en rating på mindst BBB. Codan Forsikrings modpartsrelaterede kreditrisiko hidrører primært fra selskabets beholdning af likvide beholdninger og anfordringstilgodehavender samt fra genforsikringsmodparter. Operationelle risici Operationelle risici kan opstå som følge af fejl eller mangler i administrative procedurer eller som følge af udefrakommende forhold, der fører til uventede økonomiske tab eller tab af omdømme. Disse kan skyldes faktorer som f.eks. mangelfuld intern kontrol, mangelfulde systemer eller mangelfuldt teknisk udstyr. Side 15/73

16 Ledelsesberetning Kapitalforhold Codan-koncernen benytter sig i sin kapitalstyring af en intern kapitalmodel til at vurdere og beregne kapitalbehov og scenarier. Modellen benyttes til at beregne det interne kapitalbehov og bruges desuden til performancevurderinger baseret på intern kapitalallokering samt konsekvensberegninger til brug ved vurdering af større strategiske beslutninger. Modellen, som er udviklet i samarbejde med RSA-koncernen, er tilpasset Codan Forsikring og vedligeholdes og udvikles løbende, hvilket bl.a. indebærer en årlig reparametrisering. Modellen er en pengestrøms-baseret stokastisk model som modellerer tegningsrisiko, risiko ved præmiefastsættelse, reserverisiko, katastroferisiko, modpartsrisiko, investeringsrisiko og operationel risiko. Indenfor denne modelramme, med afløb på de eksisterende forpligtigelser samt et års ny forretning, beregnes kapitalkravet som den til enhver tid nødvendige kapital for at kunne modstå det værste scenarie, defineret som en 1:200 års begivenhed. Codan Forsikrings basiskapital til dækning af kapitalkravet udgør mio. kr. mod mio. kr. i Ved udgangen af 2012 er det danske individuelle solvensbehov for Codan Forsikring mio. kr. sammenlignet med mio. kr. ved udgangen af Codan-koncernen har lavet en række forbedringer til den interne model i første halve år af Modellen omfatter nu terror og skybrud som tidligere har været tillæg. Reserveringsteknikkerne i modellen er forbedret og den norske forretning er nu modelleret som selvstændig branche. Solvens II Codan-koncernen har siden 2009 arbejdet formelt med Solvens II i et projekt koordineret med RSA-koncernen. Solvens II er et nyt EU-regelsæt, der blandt andet indebærer, at kapitalkravet for forsikringsselskaber i fremtiden vil være baseret på de risici, der er i forretningen. Det nuværende solvens I EU-regelsæt tager alene udgangspunkt i absolutte tal for præmier og skader. Sammenslutningen af europæiske forsikringstilsyn EIOPA har meddelt, at den planlange ikrafttrædelse af Solvens II regelsættet fra 1. januar 2014 er udskudt. Det forventede ikrafttrædelsestidspunkt er den 1. januar Den forsinkede ikrafttræden skyldes, at der stadig er uenighed om de nøjagtige regler på enkelte områder, herunder for behandlingen af lange garantier. Codan-koncernen følger udviklingen i Solvens II regelsættet nøje. Side 16/73

17 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst følgende om de ledelseshverv, som medlemmerne beklæder i andre erhvervsvirksomheder. Bestyrelse Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder Lars Nørby Johansen, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Jørgen Koch, salgschef * Jørgen Lykke, assurandør * Marianne Philip, advokat Falck A/S (formand), Codan A/S (formand), William Demant Holding A/S (formand), Index Award A/S, Falck Holding A/S (formand), Falck Danmark A/S (formand), Dong Energy A/S (næstformand), Arp-Hansen Hotel Group A/S, Dansk Vækstkapital K/S (formand), Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise, Fonden Oluf Høst Museet, Dansk Vækstkapital Komplementar ApS (formand) Codan A/S (næstformand), Pool Reinsurance Ltd (formand), Ecclesiastical Insurance Group plc., Pool Reinsurance ( Nuclear ) Ltd (formand), Ecclesiastical Insurance Office plc Codan A/S Codan A/S Codan A/S, Brenntag Nordic A/S, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S (formand), Holdingselskabet af 17 august 2011 ApS (formand), Aktieselskabet af 1. januar 1987, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Scan Office A/S (formand), Scan Office Ejendomme ApS (formand), Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg, Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje, Stiholt Holding A/S, Investeringsforeningen Nordea Invest Special, Gerda og Victor B. Strand Holding A/S (formand), Gerda og Victor B. Strands Fond/Toms Gruppens Fond (formand), Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, Placeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest, U.D. Group A/S (formand), Movement A/S (formand), A.J. Aamund A/S (formand), Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest, Fåmandsforeningen Nordea Link, Fåmandsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune, Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje * Valgt af medarbejderne Side 17/73

18 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse (fortsat) Marianne Philip, advokat (fortsat) Christian Sletten, konsulent * Derek Walsh, direktør David Weymouth, direktør Mac Elle Holding ApS under konkurs (likvidator), Euroconsultants af 2004 ApS under tvangsopløsning (likvidator), Glostrup Bowling Center ApS under konkurs (likvidator), Zulueta ApS under konkurs (likvidator), Techno Vision Development A/S under konkurs (likvidator), Isefjorden Holding ApS under konkurs (likvidator), A Post Euro Express A/S i likvidation (likvidator), Brenntag Ltd. A/S i likvidation (likvidator), PBH ApS under konkurs (likvidator), Afsluttet Projektselskab 79 ApS under konkurs (likvidator), Nora I ApS under tvangsopløsning (likvidator), Goodpoison ApS under konkurs (likvidator), Asus S.M.B.A. under konkurs (likvidator), Gourmetkaffe S.M.B.A. under konkurs (likvidator), Raskob Holding ApS under tvangsopløsning (likvidator), Garth Invest ApS under konkurs (likvidator), Jones 1 ApS under konkurs (likvidator), Nikotrade ApS under konkurs (likvidator), Jardin D Osaka ApS under konkurs (likvidator), Changefactory ApS under tvangsopløsning (likvidator), A.S.A. Enterprise ApS under konkurs (likvidator), Prime Care ApS under tvangsopløsning (likvidator), Emborg & Bertelsen Ejendomsinvest ApS under konkurs (likvidator), Christiansro ApS under konkurs (likvidator), IMJA ApS under konkurs (likvidator), CPH Online Holding ApS under konkurs (likvidator), Ole Miang Marketing A/S i likvidation (likvidator), Mibe Holding I Aps under konkurs (likvidator), Ferrari Holding ApS under konkurs (likvidator), Pub O Brian ApS under konkurs (likvidator), Galleri 2012 ApS under konkurs (likvidator), Midtfjorden Holding ApS under konkurs (likvidator), Comta.DK ApS under konkurs (likvidator), Hakim Auto ApS under konkurs (likvidator), Kbh. Totalentreprise ApS under konkurs (likvidator), MIF Service ApS under konkurs (likvidator), Komplementarselskabet Tuborg Havnevej 19-LIX ApS under konkurs (likvidator), Flow unit ApS under konkurs (likvidator), Afsluttet projektregnskab 103 ApS under konkurs (likvidator), ES-1 ApS under konkurs (likvidator), L Avenue Pr ApS under konkurs (likvidator), Rumko Holding ApS under konkurs (likvidator), Quintin A/S under tvangsopløsning (likvidator), Tack Mellemholding ApS under konkurs (likvidator), Drila 2006 Invest ApS under konkurs (likvidator), Furnism ApS under konkurs (likvidator), Martin Thomsen Holding ApS under konkurs (likvidator), UNAB Gold ApS under konkurs (likvidator) Codan A/S Codan A/S, Royal Insurance Holdings Plc (direktør) Codan A/S, Trygg-Hansa Försäkrings AB (formand), Financial Services Compensation Scheme Ltd (direktør), Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Royal & Sun Alliance Reinsurance Ltd, Sun Insurance Office Ltd, The Marine Insurance Company Ltd, Royal London Mutual Insurance Society Ltd * Valgt af medarbejderne Side 18/73

19 Ledelsesberetning Ledelseshverv Direktion Bestyrelsen for Codan Forsikring har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2012 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Vibeke Krag Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Forsikringsakademiet A/S, Codan Ejendomme II A/S (næstformand), Besigtelses Kontoret af 1914 A/S, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Direktionspost i: Codan A/S (direktør) Side 19/73

20 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Codan Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. april 2013 Direktionen Vibeke Krag Bestyrelsen Lars Nørby Johansen Anthony Latham Jørgen Koch formand næstformand Jørgen Lykke Marianne Philip Christian Sletten Derek Walsh David Weymouth Side 20/73

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Codan Ejendomme II A/S

Codan Ejendomme II A/S Codan Ejendomme II A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04/2013 Vivian Lund Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 10 Risikostyring

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere