PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest"

Transkript

1 Prospek PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Inves Ansvar for prospek Hedgeforeningen Jyske Inves er ansvarlig for prospekes indhold. Vi erklærer herved, a oplysningerne i prospeke os bekend er rigige og ikke som følge af undladelser har forvanske de billede, som prospeke skal give, ligesom vi erklærer, a prospeke indeholder enhver væsenlig oplysning, som kan have beydning for foreningens poenielle medlemmer, herunder a alle relevane oplysninger i besyrelsesprookoller, revisionsprookoller og andre inerne dokumener er medage i prospeke. Silkeborg, den 27. februar 2013 Besyrelsen Svend Hylleberg (formand) Seen Konradsen Hans Frimor Soli Preuhun

2 INDHOLD 1 SÆRLIGE FORBEHOLD FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER FORENINGENS FORMÅL AFDELINGERNE Jyske Inves Hedge Markedsneural - Akier Jyske Inves Hedge Markedsneural Obligaioner Jyske Inves Hedge Valua GENERELT OM RISIKORAMMER Ændring af risikorammer Tilladelige afvigelser fra de numeriske risikorammer Ansvarlig inveseringspoliik GENERELT OM NØGLETAL Medlemmernes formue Åres afkas i procen Sharpe raio Løbende omkosninger (adminisraionsomkosninger) i procen Adminisraionsomkosninger eksklusive resulabeinge honorar ÅOP (Årlige omkosninger i procen) ÅOP eksklusiv resulabeinge honorar BESKATNING AF AFDELINGERNE BESKATNING AF MEDLEMMERNE LØBENDE EMISSION TEGNINGSSTED BETALING BØRSNOTERING

3 13 INVESTERINGSBEVISERNES REGISTRERING OG STØRRELSE NOTERING PÅ NAVN INDLØSNING OFFENTLIGGØRELSE AF PRISER VED EMISSION OG INDLØSNING FORMUE STEMMERET RETTIGHEDER OMSÆTTELIGHED VEDTÆGTER REGNSKABSRAPPORTER INFORMATIONER OPLØSNING AF FORENINGEN ELLER AFDELINGEN INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB & ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER DEPOTSELSKAB FINANSIELLE MODPARTER OG PRIME BROKER AFTALER OM RÅDGIVNING Afale med Jyske Bank A/S Jyske Inves Hedge Markedsneural - Akier Afale med Jyske Bank A/S Jyske Inves Hedge Markedsneural - Obligaioner Afale med Jyske Bank A/S Jyske Inves Hedge Valua BESTYRELSE REVISION VEDERLAG PROSPEKT, ÅRSRAPPORT MV FORVENTET FINANSKALENDER KLAGEANSVARLIG

4 35 OFFENTLIGGØRELSE Særlige forbehold Dee prospek, der er udarbejde på dansk, henvender sig il danske invesorer. De er udarbejde i overenssemmelse med danske regler og EU-lovgivning. Prospeke er indsend il Finansilsyne i Danmark i henhold il kapiel 11 i lov om inveseringsforeninger m.v. Prospeke er ikke e ilbud om køb eller en opfordring il a gøre ilbud. Oplysninger i dee prospek kan ikke berages som rådgivning om inveserings- eller skaemæssige forhold, og invesorer opfordres il a søge individuel rådgivning hos egne rådgivere. Disribuion af dee prospek kan i visse lande være underlag særlige resrikioner. Personer, der kommer i besiddelse af dee maeriale, er forplige il selv a være opmærksom på og undersøge sådanne resrikioner. Oplysninger i dee maeriale er ikke e ilbud eller en opfordring il a gøre ilbud i nogen jurisdikion, hvor e sådan ilbud eller en sådan opfordring il a gøre ilbud ikke er illad, eller il personer over for hvem, e sådan ilbud eller en sådan opfordring il a gøre ilbud ikke er illad. De inveseringsbeviser, der er omfae af prospeke, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Sorbriannien, og dee prospek må ikke udleveres il invesorer hjemmehørende i eller på lignende måde ilknye disse lande. Ehver forhold omal i nærværende prospek, herunder inveseringspoliik og risikorammer, kan inden for lovgivningens og vedægernes rammer ændres efer besyrelsens besluning. Prospeke ersaer enhver idligere udgave af prospeke for de forhold, som er omhandle heri, således a idligere udgavers sådanne formuleringer ophører med a være gældende fra dee prospeks offenliggørelsesdao, som fremgår af sidse afsni. 2 Foreningens navn, adresse og regisreringsnummer Hedgeforeningen Jyske Inves Vesergade Silkeborg Tlf. (+45) Fax (+45) Mail Foreningen er sife den 9. februar Foreningen er regisrere i Finansilsyne under FT-nr og CVR-nr i Erhvervssyrelsen. 3 Foreningens Formål Foreningens formål er fra offenligheden a modage midler og invesere disse i de finansielle insrumener, der er omfae af bilag 5 il lov om finansiel virksomhed i overenssemmelse med foreningens inveseringspoliik og risikoprofil sam kapiel 16 i lov om inveseringsforeninger m.v. Risikoprofilen er endelig definere i vedægerne og risikorammer, der faslægges af foreningens besyrelse. 4

5 4 Afdelingerne Afdelingerne i foreningen er selvsændige enheder, hvad angår hæfelse. Foreningen er opdel i følgende afdelinger: 4.1 Jyske Inves Hedge Markedsneural - Akier ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Opreelsesdao (godk. Finansilsyne Cerifikaudsedende Akkumulerende Maksimale omkosninger % Emissions-/indrædelsesomkosninger 1,95 Heraf egningsprovision il formidler 1,50 Heraf kurage og alle øvrige direke handelsudgifer 0,33 ved køb af finansielle insrumener Heraf øvrige markedsaflede udgifer ved 0,12 køb af finansielle insrumener Indløsnings-/udrædelsesomkosninger 0,40 Formidlingsprovision 0,75 Rådgivningsprovision 0,25 *Udover fas rådgivningsprovision beales e afkasafhængig honorar. Se afsnie Afaler om rådgivning. Bemærk, a de angivne emissions- og indløsningsomkosninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en signing i de øvrige markedsaflede udgifer ved køb eller salg af afdelingens finansielle insrumener. Såfrem en sådan siuaion opsår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkree emissionsog indløsningsomkosninger på jyskeinves.dk Inveseringspoliik Inveseringerne foreages i overenssemmelse med afdelingens mål og inveseringspoliik. Midlerne kan anbringes i følgende insrumener: akier, omsæelige akielignende værdipapirer, herunder depobeviser som ADRs og GDRs, sam værdipapirer, hvormed der kan erhverves akier ved egning, ombyning eller konan bealing, swaps med akier eller akieindeks som underliggende akiv, finansielle fuures og ilsvarende aflede finansielle insrumener (herunder værdipapirudlån) basere på akier, akieindeks eller valua. Herudover kan midlerne anbringes i sasobligaioner udsed af e land jf. illæg il vedægerne, med en resløbeid på op il 12 måneder sam på pengemarkede, fx som konane indskud i krediinsiuer med vedægsmæssig hjemsed i e land indenfor Den Europæiske Union, i e land, som Unionen har indgåe afale med på de finansielle område, eller i e ande land, hvis krediinsiuer er underlag og følger ilsynsregler, som Finansilsyne anser for a være minds ligeså srenge som EU-reguleringen.. Se den il enhver id ajourføre lise som bilag på foreningens vedæger. Der må foreages inveseringer på børser i EU eller børser, som er medlem af eller ilknye World Federaion of Exchanges som affiliaes eller correspondens. Der kan også inveseres på børser, der er Full Member eller Associae Member af Federaion of European Securiies Exchanges (FESE). Maksimal 20% af afdelingens formue må inveseres på andre børser og i unoerede akier. Der må herudover indgås finansielle konraker, som handles OTC. Udvælgelsen af lange akiebaserede posiioner sker ud fra specifikke forvenninger il selskabernes fremidige økonomiske udvikling. De kore posiioner skabes via akieindeks fuures. Forskellen i kursudviklingen mellem lange og kore posiioner kan forsørres ved hjælp af gearing (invesering for låne midler), og risikoen herved er begrænse af rammer for gearingsrisiko sam de il enhver id af besyrelsen faslage risikorammer. Gearingen kan foreages ved hjælp af derivaer. 5

6 Afdelingens midler kan pansæes som sikkerhed for afdelingens forpligelser (se under afsnie Generel om risikorammer). Afdelingen har ikke noge benchmark Indskud i krediinsiuer Afdelingen kan ubegrænse indskyde midler i e krediinsiu med vedægsmæssig hjemsed i e land inden for Den Europæiske Union, i e land, som Unionen har indgåe afale med på de finansielle område, eller i e ande land, hvis krediinsiuer er underlag og følger ilsynsregler, som Finansilsyne anser for a være minds ligeså srenge som EU-reguleringen.. Se den il enhver id ajourføre lise som bilag på foreningens vedæger Overordne sraegi Inveseringssraegien er a kombinere lange akiebaserede posiioner med solge fuures på akieindeks på en sådan måde, a der skabes posiive afkas, uanse om akiemarkede generel siger eller falder. Måle for afdelingen er a skabe e posiiv årlig afkas. Afdelingens sraegi, der går ud på a være uafhængig af akiemarkedes generelle rening, benævner vi markedsneural. Den markedsneurale sraegi vil i inernaional sammenhæng blive klassificere på linje med hedgeforeninger, der benyer sraegien marke neural Hvordan opnås markedsneuralie? Afdelingen kan både jene på sigende og faldende akiekurser. Den radiionelle invesering i akier foreages ved a eje en akie ypisk kalde lang posiion. Afdelingen har også mulighed for a jene på faldende akiekurser ved a eablere kore posiioner. Kore posiioner eableres ved sælge fuures på akieindeks. Hvis de solge akieindeks fuures herefer falder i kurs, opnås en gevins.. Posiionerne kan endvidere eableres ved brug af øvrige insrumener nævn under afdelingens inveseringspoliik i pk Markedsneuralie opnås ved a kombinere lange og kore posiioner på en værdimæssig balancere måde. Kombinaionen af lange og kore posiioner beyder, a der opnås e posiiv afkas, når kursforskellen mellem de o posiioner ændres i den ønskede rening, uanse om de finansielle markeder generel siger eller falder. Hvis afdelingen eksempelvis forvener, a Microsof akien vil opleve en lang bedre kursudvikling end akieindekse S&P 500, kan foreningen eablere en lang posiion i Microsof og en kor posiion i S&P 500 af ilsvarende værdi. De samlede afkas af den kore og lange posiion vil udelukkende afhænge af forskellen i kursudviklingen i mellem akien og akieindekse. Afdelingen vil jene penge i e sigende akiemarked, hvis Microsof siger mere end S&P 500, og afdelingen vil jene penge i e faldende akiemarked, hvis Microsof falder mindre end S&P 500. De afgørende for inveseringssraegiens succes er derfor ikke udviklingen på de generelle akiemarked, men derimod poreføljemanagernes evne il a forudsige de enkele akiers relaive kursudvikling i forhold il e akieindeks Inveseringsproces Inveseringssraegiens succes afhænger af poreføljemanagernes evne il a udpege gode akier med sørre kurspoeniale end de akieindeks, der benyes il a eablere markedsneuralieen. Afdelingen benyer en inveseringsproces, hvor vurderingen af akier er sa i sysem. Akierne vurderes ud fra en række fakorer som værdiansæelse, udviklingen i indjeningen og økonomisk syrke. Hver akie ildeles en samle score, basere på målingen af de individuelle fakorer. Afdelingen forvener, a billige kvaliesakier med økonomisk fremgang (akier, der scorer høj) vil opleve en mere posiiv udvikling i kursen end dyre akier, hvor virksomheden oplever ringe økonomisk fremgang (akier, der scorer lav). Afdelingen screener ugenlig e sørre anal akier ud fra ovennævne krierier. De bedse inveseringsideer analyseres eferfølgende i dybden. Afdelingens midler inveseres i lange posiioner i højscorende akier og kore posiioner i fuures på akieindeks, så de markedsmæssige, sekormæssige og valuamæssige risici begrænses. Selv om afdelingen har sor ilro il sraegien om a købe højscorende akier afdække via solge fuures i akieindeks så vil sraegien ikke virke i alle perioder. Fra id il anden kan de solge akieindeks sige mere end de højscorende akier, hvorved afdelingen vil lide ab. E eksempel på en sådan periode er iden forud for iboblen i 2000, hvor dyre, absgivende eknologiakier oplevede sørre signinger i kursen akiemarkede generel. E ande eksempel er under finanskrisen i 2008 og

7 Udover invesering i akier kan afdelingen anvende de øvrige insrumener som nævn under afdelingens inveseringspoliik ovenfor i punk Inveseringspoliik, risikoprofil og risikofakorer De er afdelingens inveseringspoliik a begrænse den risiko, der er knye il akiemarkedes generelle risiko gennem en markedsneural inveseringssraegi. Midlerne skal inveseres på en sådan måde, a risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risikoen for afdelingen vil således være lavere end den risiko, der er forbunde med de globale akiemarked, mål ved afkases sandardafvigelse. Afkase vil i udpræge grad afhænge af kompeencerne hos eame af poreføljemanagere. Hvis ikke managerne kan idenificere lange posiioner, som kursmæssig overgår udviklingen for de solge fuures i akieindeks, vil invesorerne lide ab. Processen med a udvælge akier er derfor den væsenligse risikofakor. Afdelingen påager sig papirspecifikke risici gennem de lange posiioner, hvor uvenede negaive ændringer i en virksomheds økonomiske forhold kan give afdelingen ab, der svarer il købesummen for den pågældende akie. De solge fuures i akieindeks er yderligere eoreisk forbunde med en uendelig risiko for ab, da e akieindeks eoreisk kan sige uendelig.. Der er således en risiko for, a afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne kan ikke abe mere end deres indskud i foreningen. Afdækningen af lange posiioner via korsolge fuures på akieindeks kan give anledning il, a der ikke opnås fuld markedsneuralie på landeniveau, da ikke alle lande kan afdækkes hensigsmæssig via fuures på akieindeks. Sædvanligvis vil afdækningen ske via fuures på europæiske, amerikanske og japanske akieindeks. Markedsneuralieen kan fx afvige på landeniveau, hvis lange posiioner i Indien afdækkes via solge fuures på e japansk akieindeks. Der er ikke opsille risikorammer for afvigelser i markedsneuralieen på landeniveau For a mindske de papirspecifikke risici spredes inveseringerne ud over flere akier. Ud fra afdelingens definerede risikorammer må inveseringen i en enkelakie højs udgøre 10% af formuen. Afdelingen kan anvende gearing i sin inveseringssraegi. Gearing er invesering for låne midler, hvilke øger udsvingene i afkase, og dermed også risikoen. Besyrelsen opsiller en øvre grænse for gearing. I henhold il denne begrænsning kan markedsværdien af samlede lange og kore akieposiioner hver for sig maksimal udgøre 300% af afdelingens formue. Den akuelle kredifacilie beyder dog, a markedsværdien af de samlede lange og kore akieposiioner hver for sig maksimal kan udgøre 200% af formuen. Dee forhold begrænser såvel risikoen som afkasmuligheden i forhold il en maksimal udnyelse af gearingsmuligheden. Hvis markedsmulighederne ændre sig, vil kredifacilieen blive forøge, således a den maksimale gearingsmulighed kan udnyes. Afdelingen påager sig modparsrisici. Dee vil ypisk ske, når afdelingen benyer akiefuures eller andre finansielle konraker, ligesom der er en modparsrisiko over for depobanken), hvis afdelingen har e ilgodehavende. Der er opsille en øvre grænse for den samlede modparsrisiko i forbindelse med OTCinsrumener ( Over The Couner eller ikke-børsnoerede finansielle insrumener). Afdelingen inveserer i udenlandske akiver. De medfører eksponering mod valuaer, hvor udsvinge kan påvirke afkase. Valuarisikoen begrænses af de rammer for risiko, der er opsille for afdelingen (se under afsnie Generel om risikorammer). Der opsår risiko for likvidieen (likvidiesrisikoen), hvis en invesering ikke kan afvikles i ree mængde inden for en given periode. Afdelingen vil forrinsvis invesere i likvide papirer, og risikorammerne indeholder en øvre grænse for poreføljens samlede likvidiesrisiko. Afdelingen har ingen ramme for renerisikoen, da vi vurderer, a denne risiko er beskeden. Afdelingen har en beskeden renerisiko på konanformuen, som ikke er dække af. Besyrelsen opsiller heller ikke rammer for den operaionelle risiko, som vi vurderer er begrænse. Vurderingen er foreage ud fra inveseringsforvalningsselskabes forreningsgange, konrolprocedurer, daasikkerhed og ud fra inveseringsforvalningsselskabes nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og forsyninger, iudsyr, cenrale syrings- og backupsysemer og ud fra selskabes afaler med ekserne parnere. 7

8 Afdelingen påager sig en modelrisiko, som knyer sig il anvendelsen af inveseringsprocessen VAMOS, som kombinerer en modelbasere screening af selskaberne med poreføljemanagernes viden og erfaring. I perioder med aypiske markedsbevægelser er der en forøge risiko for, a anvendelsen af VAMOS ikke bidrager il opnåelsen af de afkasmæssige målsæninger, sam a afkasudsvingene kan blive forøge. For a imødegå denne risiko, er der udvikle e signalberedskab, der kan give signaler om a akiemarkederne er præge af aypiske markedsbevægelser, og a merværdien ved a anvende VAMOS derfor vil blive reducere. Afdelingen kan påage sig en juridisk risiko, hvis kore posiioner eableres gennem låneafaler eller finansielle konraker, som ikke er sandardiserede juridiske dokumener. Den fakiske ressilling ved de indgåede afaler kan derfor afvige fra de, vi forvener. Dele af risikomålingen bygger på saisiske beregninger og simuleringer. Vi undersreger, a den fakiske risiko kan afvige fra den forvenede risiko, da den forvenede risiko er hisorisk beinge. Desuden afhænger de saisiske beregninger af esimaionsmeode og observaionsperiode, ligesom de saisiske beregninger er basere på meodemæssige forudsæninger, som kan vise sig a være uilsrækkelige, når de handler om a forudsige fremidige risici. Konrol af risikoen foreages i en separa organisaorisk enhed, som ikke er involvere i inveseringsprocessen Risikorammer Besyrelsen har opsille nedensående numeriske risikorammer, se også afsni Generel om risikorammer. 8

9 Parameer Nedre Øvre Posiions- og markedsrisiko Neoeksponering i % af formuen, noe 1-50% 50% Kvadrere korrelaionskoefficien (vs. MSCI World), 0 0,50 noe 2 Bea (vs. MSCI World), noe 3-0,50 0,50 Udsving i afkas Sandardafvigelse (volailie) på 1 års sig, noe 4 0%* 15% Sandardafvigelse (volailie) på 3 års sig, noe 4 0%* 26% Sandardafvigelse (volailie) på 5 års sig, noe 4 0%* 34% Koncenraionsrisiko Numerisk neoeksponering mod enkelakie i % af formuen, noe 5 0% 10% Valuarisiko Valua neoeksponering i % af formuen, noe 6-20% 20% Sekorrisiko Sekor neoeksponering i % af formuen, noe 7-20% 20% Gearingsrisiko Markedsværdi af samlede lange akieposiioner i % af 50% 300% formuen, noe 8 Numerisk markedsværdi af samlede kore akieposiioner 50% 300% i % af formuen, noe 9 Bruoeksponering, noe % 1500% Likvidiesrisiko Likvidie i poreføljens lange akieposiioner (dage), noe 11 Likvidie i poreføljens kore akieposiioner (dage), noe 11 Modparsrisiko Posiiv markedsværdi af OTC-insrumener i % af formuen, noe % 50% * Besyrelsen for Hedgeforeningen Jyske Inves har den 27. februar 2013 beslue a sænke grænsen il 0% med virkning fra den 18. mars Frem il den 18. mars 2013 er grænsen 3%, 5% henholdsvis 7%. Noer: 1) Neoeksponering beregnes som markedsværdien af lange akieposiioner, frarukke den numeriske markedsværdi af kore akieposiioner. Opgørelsen medregner eksponeringer opnåe gennem finansielle insrumener. Likvide midler herunder valua regnes ikke med i opgørelsen. En neoeksponering omkring 0 afspejler e værdimæssig balancere forhold mellem kore og lange akierelaerede posiioner. 2) Den kvadrerede korrelaionskoefficien angiver graden af sammenhæng mellem afdelingens afkas og afkase fra MSCI World, som er e indeks for verdens eablerede akiemarkeder. Den kvadrerede korrelaionskoefficien kan anage værdier mellem 0 og 1, hvor en værdi på 0 ages som udryk for, a afkasene er uafhængige af hinanden. Uafhængighed mellem akivers afkas gør de mulig a sprede risikoen. 9

10 3) Bea angiver følsomheden i afdelingens afkas ved udsving i akiemarkedes afkas mål ved MSCI World. En bea på 1 indikerer, a afdelingens afkas følger akiemarkedes afkas æ. En bea på 0 indikerer, a afdelingens afkas er uafhængig af akiemarkedes udsving i afkas. 4) Sandardafvigelse er e udryk for variaion i afkase. Ved en lav sandardafvigelse ligger de enkele delperioders afkas æ på de gennemsnilige afkas for samlige delperioder. Ved en høj sandardafvigelse varierer afkase mege omkring gennemsnie. Sandardafvigelsen på hhv. 1, 3 og 5 års sig er angive akkumulere for hver periode, og sandardafvigelsen på 3 og 5 års sig er dermed ikke opgjor p.a. 5) Neoeksponering mod en enkelakie beregnes for hver akie som markedsværdien af lange akieposiioner, frarukke den numeriske markedsværdi af kore akieposiioner. Opgørelsen medregner eksponeringer, opnåe gennem finansielle insrumener. Enhver neoeksponering mod en enkelakie må numerisk maksimal udgøre 10% af formuen, for a sikre a risikoen spredes. 6) Den valuamæssige neoeksponering beregnes for hver enkel valua ved a frarække den numeriske markedsværdi af kore akieposiioner fra markedsværdien af de lange akieposiioner ± urealisere gevins/ab på swaps og fuures ± likvider/konanlån ± urealisere gevins/ab på valuaerminsforreninger. Grænserne for den valuamæssige neoeksponering gælder for alle valuaer, undagen danske kroner. 7) Den sekormæssige neoeksponering beregnes for hver enkel sekor ved a frarække den numeriske markedsværdi af kore akieposiioner fra markedsværdien af de lange akieposiioner, hvor sekoreksponeringen fra finansielle insrumener regnes med. Der opereres med de 10 overordnede MSCI/GICS sekorer. 8) Ved en lang akieposiion forsås en posiion, der giver gevins ved en kurssigning for den pågældende akie, akieinsrumen (herunder swap) eller akieindeks. 9) Ved en kor akieposiion forsås en posiion, der giver gevins ved e kursfald for den pågældende akie, akieinsrumen (fx swap) eller akieindeks. Bemærk, a opgørelsen af markedsværdi er numerisk. 10) Bruoeksponering defineres som samlede neoposiioner i procen af formuen. Ved samlede neoposiioner forsås summen af 1) Kursværdien af de samlede lange neoposiioner i værdipapirer, pengemarkedsinsrumener, råvareinsrumener eller indeks, 2) Likvide midler og 3) Den numeriske kursværdi af de samlede kore neoposiioner i værdipapirer, pengemarkedsinsrumener, råvareinsrumener eller indeks. 11) Likvidieen i poreføljens lange og kore akieposiioner defineres som en væge gennemsnilig likvidie af akieposiionerne, hvor der med likvidie for en enkel posiion forsås anal akier i poreføljen (mål numerisk), dividere med medianen af de sidse 22 børsdages handelsvolumen for de pågældende selskab. 12) Modparsrisikoen beregnes som den posiive markedsværdi af OTC-insrumener inklusiv fremidige ilgodehavender. I en neing-afale kan negaive markedsværdier modregnes i posiive markedsværdier for samme modpar Den ypiske invesor Ved a supplere en radiionel porefølje med en markedsneural invesering, kan invesor opnå sørre spredning af risikoen. De giver invesor e forbedre forhold mellem afkas og risiko. Den ypiske invesor i Jyske Inves Hedge Markedsneural Akier forvenes a invesere ud fra en idshorison på minds 3 år. Tidshorisonen er afsem efer afdelingens risikoprofil, som er middel (se i forhold il en invesering i akier, der er forbunde med høj risiko, og en invesering i radiionelle obligaioner, der er forbunde med lav risiko) års nøgleal Formueværdi i mio. kr Afkas i % afdeling -29,91-1,22 6,52 1,41-3,87 Sharpe raio afdeling -0,34-0,35-0,21-0,22-0,67 10

11 Adminisraionsomkosninger i % - løbende 1,54 1,53 1,52 1,56 1,53 Adm. omk. ekskl. resulabeinge honorar 1,35 1,53 1,52 1,56 1,53 ÅOP (årlige omkosninger i procen) 4,00 2,62 2,55 2,80 2,85 ÅOP ekskl. resulabeinge honorar 3,82 2,62 2,55 2,80 2,85 11

12 4.2 Jyske Inves Hedge Markedsneural Obligaioner ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Opreelsesdao (godk. Finansilsyne) Cerifikaudsedende Akkumulerende Maksimale omkosninger % Emissions-/indrædelsesomkosninger 2,05 Heraf egningsprovision il formidler 1,25 Heraf kurage og alle øvrige direke handelsudgifer 0,00 ved køb af finansielle insrumener Heraf øvrige markedsaflede udgifer ved 0,80 køb af finansielle insrumener Indløsnings-/udrædelsesomkosninger 0,80 Formidlingsprovision 0,75 Rådgivningsprovision 0,15 Bemærk, a de angivne emissions- og indløsningsomkosninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en signing i de øvrige markedsaflede udgifer ved køb eller salg af afdelingens finansielle insrumener. Såfrem en sådan siuaion opsår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkree emissions- og indløsningsomkosninger på jyskeinves.dk Inveseringspoliik Inveseringerne foreages i overenssemmelse med afdelingens mål og inveseringspoliik. Midlerne kan anbringes i følgende insrumener: - Obligaioner - Valua - Aflede finansielle insrumener, herunder værdipapirudlån, basere på rene og valuabaserede fordringer - Indskud i krediinsiuer med hjemsed i lande inden for Den Europæiske Union, i e land, som Unionen har indgåe afale med på de finansielle område, eller i e ande land, hvis krediinsiuer er underlag og følger ilsynsregler, som Finansilsyne anser for a være minds ligeså srenge som EUreguleringen. Afdelingen må anvende aflede finansielle insrumener på udække basis. De aflede finansielle insrumener kan omfae e bred spekrum af insrumener, herunder børsnoerede fuures og opioner. Ligeledes må der inveseres i ikke-noerede konraker (OTC). Dee omfaer bland ande repo-forreninger, reporeverseforreninger, swaps, swapioner, caps, floors, forwards og opioner. Afdelingen må også anvende gearing (invesering for låne midler eller via anvendelse af derivaer). Risikoen ved gearing og anvendelsen af derivaer på udække basis er begrænse af de risikorammer, som er faslag af besyrelsen. Afdelingen må invesere på børser i EU eller børser, som er medlem af World Federaion of Exchanges. Der kan også inveseres på børser, der er Full Member eller Associae Member af Federaion of European Securiies Exchanges (FESE). Andelen af obligaioner noere på andre børser og unoerede obligaioner må maksimal udgøre 30% af afdelingens samlede beholdning af værdipapirer. Derudover må afdelingen indgå ikkenoerede konraker (OTC). Afdelingens midler kan pansæes som sikkerhed for foreningens forpligelser. Afdelingen har ikke noge benchmark Overordne sraegi Inveseringssraegien er a kombinere inveseringer i renebærende insrumener - i mindre grad også valuaposiioner - på en sådan måde, a der skabes e posiiv afkas, uanse om obligaionsmarkede siger eller falder. Måle for afdelingen er a skabe e årlig afkas, der oversiger den danske reporene og som samidig er forholdsvis ukorrelere med obligaionsmarkede generel. Den markedsneurale sraegi vil i inernaional sammenhæng blive klassificere på linje med hedgeforeninger, der benyer sraegien Fixed income arbirage. Fixed income Arbirage er ypisk den minds volaile kaegori af hedgeforeningssraegier og beydelig 12

13 mindre volail end både e sammenlignelig akie- og obligaionsindeks. Hisoriske afkas er dog ingen garani for fremidig afkas. Desuden er foreningens gearingsniveau ilreelag således a den forvenede volailie (og afkas) er sørre end gennemsnie for kaegorien af fixed income arbirage sraegier Hvordan opnås markedsneuralie? Tradiionel invesering i obligaioner er kendeegne ved a eje en obligaion ypisk kalde en lang posiion. Afdelingen har dog også mulighed for a jene på faldende obligaionskurser (sigende rener) ved a eablere kore posiioner. En kor posiion kan eableres på flere måder. Typisk vil afdelingen låne obligaioner som umiddelbar sælges i markede. Når obligaionerne på e fremidig idspunk skal leveres ilbage, købes de i markede. Hvis renen i mellemliggende periode er sege, vil posiionen ypisk være gevinsgivende. Eablering af en kor posiion sker ofes gennem en reporeverse-forrening. Alernaiv kan kore posiioner eableres via fuures, swaps, opioner eller andre OTC-derivaer. Markedsneuralie kan således opnås ved a kombinere lange og kore posiioner således a renefølsomheden på de lange posiioner modsvares af ilsvarende negaive renefølsomheder på de kore posiioner Inveseringsproces Afdelingens sraegi er a købe obligaioner, som vurderes a være billige og sælge obligaioner, som vurderes a være for dyre. Herved afdækkes den generelle renerisiko, og ilbage er risikoen for, a renen på de o obligaioner udvikler sig forskellig den såkalde renespændsrisiko. Hvis de går som forvene, vil prisforskellen mellem de dyre og de billige obligaioner blive udjævne. De vil medføre en gevins for afdelingen. Når prisforskellen er ilsrækkelig lille, lukkes sraegien. Ofe er sådanne sraegier basere på, a der er en øvre og nedre grænse for e given renespænd. Når renespænde nærmer sig en af grænserne, vil afdelingen lægge sine posiioner om, så den er klar il, a renespænde vender den anden vej igen. De kaldes også en mean reversion rade. Ofe vil den billige obligaion give en højere rene end den dyre. Hvis de er ilfælde, er der ale om en såkald carry-rade. E ypisk eksempel på en carry-rade er a købe en billig realkrediobligaion og afdække dens markedsrisiko ved a sælge en dyrere sas- eller realkrediobligaion. En sådan sraegi udmærker sig ved a jene penge på grund af den løbende posiive carry, hvis posiionen holdes længe nok. Alle sraegier underbygges med informaioner om flow. De vil sige analyser af fremidige forvenede købsog salgsbehov fra akører i obligaionsmarkede, herunder realkrediinsiuernes og saens udsedelsesmønser sam debiorernes låneopagelse og konvereringsadfærd. Som udgangspunk vil sraegierne i høj grad udspringe fra de nordiske renemarkeder, dvs. Danmark, Sverige og Norge. Afdækningen af renerisiko vil ofe blive foreage i euro. Hvis markedsforholdene kræver de, kan sraegien for afdelingen over id ændre fokus. Dee kan bland ande ske ved ændre geografisk fokus, dog inden for de il enhver id gældende risikorammer, som faslægges af besyrelsen Inveseringspoliik, risikoprofil og risikofakorer De er afdelingens inveseringspoliik a begrænse renerisikoen, der er knye il invesering i inernaionale obligaioner gennem en markedsneural inveseringssraegi. Midlerne skal inveseres på en sådan måde, a risikoprofilen afspejler en middel risiko. Risikoen for afdelingen vil således være lavere end den risiko, der er forbunde med de globale akiemarked, men sørre end risikoen, der er forbunde med radiionelle obligaioner. Risikoen er mål ved afkases sandardafvigelse. Afkase vil i udpræge grad afhænge af kompeencerne hos eame af poreføljemanagere og de ekserne rådgivere. Hvis de ikke kan idenificere obligaioner, der er prisfassa for høj eller for lav, vil invesorerne lide ab. Processen med a udvælge obligaioner er derfor den væsenligse risikofakor. Afdelingen påager sig papirspecifikke risici, hvor uvenede ændringer i bl.a. konvereringsadfærd kan give afdelingen ab. Genagne ab kan føre il e samle ab, der er sørre end formuen. Der er således en risiko for, a afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne kan ikke abe mere end deres indskud i afdelingen. Afdelingen ilsræber a begrænse renerisikoen gennem en markedsneural inveseringssraegi. Den maksimale renerisiko er fassa i rammerne (se afsni om risikorammer). 13

14 For a mindske de papirspecifikke risici spredes inveseringerne ud over flere obligaioner. De ilsræbes, a inveseringerne placeres i flere lande. Derudover anvendes der forrinsvis obligaioner med en høj raing. Der er opsille rammer for forholde mellem non-invesmen grade og invesmen grade obligaioner sam landefordelingen (se afsni om risikorammer). Der opsilles ikke rammer for analle af obligaioner, der skal inveseres i. Afdelingen påager sig kredi- og modparsrisici. De vil ypisk ske, når afdelingen køber obligaioner eller indgår afaler om finansielle konraker i form af OTC-insrumener ( Over The Couner eller ikkebørsnoerede finansielle insrumener), hvor afdelingen har e ilgodehavende. Der ilsræbes en begrænse kredirisiko ved a begrænse adgangen il non-invesmen grade obligaioner. Der er opsille rammer for forholde mellem non-invesmen grade og invesmen grade obligaioner (se afsni om risikorammer). Der er ikke opsille en øvre grænse for den samlede modparsrisiko i forbindelse med OTC-insrumener. Afdelingen kan invesere i udenlandske akiver. De medfører eksponering mod valuaer, hvor udsvinge kan påvirke afkase. Valuarisikoen begrænses af de rammer for risiko, der er opsille for afdelingen. (se afsni om risikorammer). Der opsår likvidiesrisiko, hvis en invesering ikke kan afvikles i ree mængde inden for en given periode. Afdelingen har mulighed for a invesere i illikvide papirer. De ilsræbes, a en forsvarlig andel inveseres i likvide papirer. Der er ikke opsille rammer for likvidiesrisikoen. Afdelingen forsøger a udnye skævheder i prisdannelsen på renebærende papirer ved a udnye udviklingen i renespænd mellem obligaioner. Derved opsår der renespændsrisiko. Den maksimale renespændsrisiko er begrænse af rammerne, der er opsille for afdelingen (se afsni om risikorammer). Besyrelsen har ikke opsille rammer for den operaionelle risiko, som vi vurderer, er begrænse. Vurderingen er foreage ud fra inveseringsforvalningsselskabes forreningsgange, konrolprocedurer, daasikkerhed og ud fra inveseringsforvalningsselskabes nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og forsyninger, iudsyr, cenrale syrings- og backupsysemer og ud fra selskabes afaler med ekserne parnere. Afdelingen kan anvende gearing i sin inveseringssraegi. Gearing er invesering for låne midler, hvilke øger udsvingene i afkase, og dermed også risikoen. Besyrelsen har opsille en øvre grænse for gearing. Afdelingen påager sig en juridisk risiko, ide der eableres posiioner gennem låneafaler eller finansielle konraker, som ikke er sandardiserede juridiske dokumener. Den fakiske ressilling ved de indgåede afaler kan derfor afvige fra de, vi forvener. Dele af risikomålingen bygger på saisiske beregninger og simuleringer. Vi undersreger, a den fakiske risiko kan afvige fra den forvenede risiko, da den forvenede risiko er hisorisk beinge. Desuden afhænger de saisiske beregninger af esimaionsmeode og observaionsperiode, ligesom de saisiske beregninger er basere på meodemæssige forudsæninger, som kan vise sig a være uilsrækkelige, når de handler om a forudsige fremidige risici. Konrol af risikoen foreages i en separa organisaorisk enhed, som ikke er involvere i inveseringsprocessen Risikorammer Besyrelsen har opsille nedensående numeriske risikorammer, se også afsni Generel om risikorammer. Parameer Posiions- og markedsrisiko Samle numerisk renerisiko i % af formuen(varighed), noe 1 25 % Ramme Udsving i afkas Sandardafvigelse (volailie) på 1 års sig, 15 % noe 2 Sandardafvigelse (volailie) på 3 års sig, 26 % noe 2 Sandardafvigelse (volailie) på 5 års sig, 34 % 14

15 noe 2 Koncenraions- og kredirisiko Minimal andel invesere i invesmen grade obligaioner i % af obligaionernes neoeksponering, noe 3 og 4 Maksimal andel invesere i obligaioner for e enkel land i % af obligaionernes neoeksponering, noe 3 Valuarisiko Valua neoeksponering i % af formuen, noe 5 75 % 100 % 250 % Gearingsrisiko Bruoeksponering, noe % Markedsværdi af samlede lange obligaionsposiioner omregne il en 10-årig ækvivalen % sasobligaions i % af formuen, Noe 7 Renespændsrisiko Samle renespændsrisiko i % af formuen, noe 8 25 % Noer: 1) Den samlede renerisiko(mål ved risikonøglealle varighed) opgøres på basis af summen af ændringerne af kursværdierne for afdelingens posiioner i obligaioner og pengemarkedsinsrumener, inklusive ændringen i nuidsværdien af bealingerne, der knyer sig il anvendelsen af aflede finansielle insrumener ved en renesigning på é procenpoin. 2) Sandardafvigelse er e udryk for variaion i afkase. Ved en lav sandardafvigelse ligger de enkele delperioders afkas æ på de gennemsnilige afkas for samlige delperioder. Ved en høj sandardafvigelse varierer afkase mege omkring gennemsnie. Sandardafvigelsen på henholdsvis 1, 3 og 5 års sig er angive akkumulere for hver periode, og sandardafvigelsen på 3 og 5 års sig er dermed ikke opgjor p.a. 3) Ved en samle neoeksponering i obligaioner forsås summen af kursværdien af de samlede lange obligaionsposiioner frarukke den numeriske kursværdi af de samlede kore obligaionsposiioner. 4) Invesmen grade er definere som obligaioner, der som minimum har en raing på Baa fra Moody s Invesor Services eller BBB fra Sandard & Poor s. Undage herfra er dog danske realkrediobligaioner og ikkeraede obligaioner med en mege høj krediværdighed. 5) Den valuamæssige neoeksponering beregnes for hver enkel valua ved a række den numeriske markedsværdi af kore posiioner fra markedsværdien af de lange posiioner ± urealisere gevins/ab på finansielle insrumener ± likvider/konanlån. Grænserne for den valuamæssige neoeksponering gælder for alle valuaer, undagen danske kroner. 6) Bruoeksponering defineres som de samlede neoposiioner i procen af formuen. Ved samlede neoposiioner forsås summen af i) kursværdien af de samlede lange neoposiioner i værdipapirer, pengemarkedsinsrumener, råvareinsrumener eller indeks, ii) likvide midler og iii) den numeriske kursværdi af de samlede kore neoposiioner i værdipapirer, pengemarkedsinsrumener eller indeks. 7) Varigheden og nuidsværdien beregnes for afdelingens lange obligaionsposiioner. Disse værdier må ikke overskride varigheden og nuidsværdien for den 10-årige ækvivalene sasobligaion (benchmarkobligaion), når denne er geare 2.500% (svarende il en gearing på 25). Derved vil de være mulig a geare enkele posiioner med kor løbeid mere end 2.500% af afdelingens formue. Samle se vil gearingsrisikoen dog svare il gearingsrisikoen, der opnås ved a geare den 10-årige ækvivalene sasobligaion 2.500% af afdelingens formue. Varigheden beregnes ud fra definiionen, anvend i noe 1. 15

16 8) Opgørelsen sker på basis af summen af ændringerne af kursværdierne for afdelingens posiioner i obligaioner og pengemarkedsinsrumener, inklusive ændringen i nuidsværdien af bealinger, der knyer sig il anvendelsen af aflede finansielle insrumener ved henholdsvis en indsnævring og udvidelse af renespænde mellem de købe og solge obligaioner mål ved forskellen på den effekive rene på 0,1% Den ypiske invesor Ved a supplere en radiionel porefølje med en markedsneural obligaionsinvesering, kan invesor opnå sørre spredning af risikoen. De giver invesorerne e forbedre forhold mellem afkas og risiko. Den ypiske invesor i Jyske Inves Hedge Markedsneural Obligaioner forvenes a invesere ud fra en idshorison på minds 3 år. Tidshorisonen er afsem efer afdelingens risikoprofil, som er middel (se i forhold il en invesering i akier, der er forbunde med høj risiko, og en invesering i radiionelle obligaioner, der er forbunde med lav risiko) års nøgleal Formueværdi i mio. kr Afkas i % afdeling -84,37 40,36 16,30 4,59 2,00 Sharpe raio afdeling -1,86-0,93-0,66-0,55-0,49 Adminisraionsomkosning i % - løbende 2,10 1,80 1,52 1,49 1,37 ÅOP (årlige omkosninger i procen) 3,12 2,48 2,02 1,99 1,78 * angiver, a afd. er sare i løbe af de kalenderår. 1. års daa dækker derfor ikke e hel kalenderår 16

17 4.3 Jyske Inves Hedge Valua ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Opreelsesdao (godk. Finansilsyne) Cerifikaudsedende Akkumulerende Maksimale omkosninger % Emissions-/indrædelsesomkosninger 1,50 Heraf egningsprovision il formidler 1,50 Heraf kurage og alle øvrige direke handelsudgifer 0,00 ved køb af finansielle insru- mener Heraf øvrige markedsaflede udgifer 0,00 ved køb af finansielle insrumener Indløsnings-/udrædelsesomkosninger 0,00 Formidlingsprovision 0,75 Rådgivningsprovision 0,25 *Udover fas rådgivningsprovision beales e afkasafhængig honorar. Se afsnie Afaler om rådgivning. Bemærk, a de angivne emissions- og indløsningsomkosninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en signing i de øvrige markedsaflede udgifer ved køb eller salg af afdelingens finansielle insrumener. Såfrem en sådan siuaion opsår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkree emissions- og indløsningsomkosninger på jyskeinves.dk Inveseringspoliik Inveseringerne foreages i overenssemmelse med afdelingens mål og inveseringspoliik. Midlerne kan anbringes i følgende insrumener: - Valua - Obligaioner - Pengemarkedsinsrumener - Aflede finansielle insrumener, herunder værdipapirudlån basere på rene- eller valuarelaerede fordringer. - Indskud i krediinsiuer med hjemsed i lande inden for Den Europæiske Union, i e land, som Unionen har indgåe afale med på de finansielle område, eller i e ande land, hvis krediinsiuer er underlag og følger ilsynsregler, som Finansilsyne anser for a være minds ligeså srenge som EU-reguleringen. Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af unoerede insrumener. Afdelingen må anvende aflede finansielle insrumener på udække basis. De aflede finansielle insrumener kan omfae e bred spekrum af insrumener, herunder børsnoerede fuures og opioner. Ligeledes må der inveseres i ikke noerede konraker (OTC). Afdelingen må også anvende gearing (invesering for låne midler eller via derivaer). Risikoen ved gearing og anvendelsen af derivaer på udække basis er begrænse af de risikorammer, som er faslag af besyrelsen. Afdelingens midler kan pansæes som sikkerhed for foreningens forpligelser. Afdelingen har ikke noge benchmark Overordne sraegi Inveseringssraegien er a kombinere inveseringer i finansielle insrumener på en sådan måde, a korsige ubalance på valuamarkederne kan udnyes il a skabe e posiiv afkas, uanse øvrige markedsbeingelser. Måle for afdelingen er a skabe e årlig afkas, der oversiger Naionalbankens udlånsrene med minds 3%. Inveseringssraegien ville i Mercer Invesmen Consulings sammenhæng blive klassificere på linje med Inra-week discreionary sraegy. 17

18 Selv om afdelingens sraegi hisorisk har udvis højere afkas i forhold il risiko end akiemarkede generel, er de dog ingen garani for de fremidige afkas Inveseringsproces Afdelingens sraegi er a udnye korsige ubalance på valuamarkederne il a skabe e konsisen absolu afkas. Sraegien er, ved hjælp af posiioner i valuainsrumener med kor- og mellemlang sige, a købe valuaer, som vurderes a være billige og sælge valuaer, som vurderes a være for dyre. Dee eferlader en risiko for en for afdelingen uhensigsmæssig kursudvikling de o valuaer imellem og dermed e negaiv afkas. Derimod vil en hensigsmæssig kursudvikling de o valuaer imellem skabe e posiiv afkas for afdelingen. Når en posiion indgås, og en risiko dermed ages, faslægges e niveau for, hvor mege denne posiion maksimal må give af ab (sop loss niveau). Dee niveau fraviges som udgangspunk ikke. Samidig faslægges e mål for, hvor mege posiionen forvenes a give i posiiv afkas (ake profi niveau). Take profi niveaue kan løbende flyes for a sikre opimal afkas. I give fald flyes sop loss niveaue ligeledes for a beskye allerede opnåe posiiv afkas eller minimere posiionens poenielle negaive afkas. En posiion og dermed en risiko, indgås førs efer en srukurere inveseringsproces, som bygger på følgende fakorer: Makroøkonomiske forhold Poliik Reneforvenninger og renespænd Inflaionsforskelle Udbud og eferspørgsel Forvenede emaer Global risikovillighed Udvikling i andre akivklasser Volailie Teknisk analyse Kvaniaiv analyse Endvidere undersøes en posiion af informaioner om flow. De vil sige analyser af fremidige forvenede købs- og salgsbehov fra akører i valuamarkederne. Dee analysearbejde udføres ved hjælp af rådgivers egen analyse sam adgang il ekserne kompeenceneværk Inveseringspoliik, risikoprofil og risikofakorer De er afdelingens inveseringspoliik a håndere risikoen, der er knye il invesering i inernaionale valuamarkeder, gennem afdækningssraegier. Midlerne kan inveseres på en sådan måde, a risikoprofilen afspejler en høj risiko. Risikoen for afdelingen vil således være på niveau med den risiko, der hisorisk se har være forbunde med de globale akiemarked. Risikoen er mål ved afkases sandardafvigelse. Afkase vil i udpræge grad afhænge af kompeencerne hos eame af poreføljemanagere og de ekserne rådgivere. Hvis de fejlvurderer prisfassæelsen på valuaer, vil invesorerne lide ab. Processen med a udvælge valuaer er derfor den væsenligse risikofakor. Afdelingen påager sig bl.a. risici ved a indgå valuaerminsforreninger, hvor uvenede valuakursændringer, reneændringer el.lign. kan give afdelingen markane ab. Genagne ab kan føre il e samle ab, der er sørre end formuen. Der er således en risiko for, a afdelingen kan gå konkurs. Medlemmerne kan ikke abe mere end deres indskud i foreningen. Den alovervejende eksponering i afdelingen er valuarisiko. Afdelingen ilsræber derfor a håndere valuarisikoen gennem forskellige afdækningssraegier af valuaeksponeringen. Den maksimale valuarisiko er fassa i rammerne (se afsni om risikorammer). Afdelingen ager hovedsagelig posiioner i insrumener med kor løbeid. Herved minimeres afdelingens renerisiko. For a minimere afdelingens renerisiko er der fassa rammer for løbeiden for pengemarkeds-insrumener (posiionsrisiko). For a mindske specifik risiko il den enkele valuakombinaion, kan posiionerne spredes ud over flere valuakombinaioner. Herved kan effeken af e voldsom udsving på valuamarkede reduceres. Der opsilles rammer for den maksimale sørrelse af neoposiion i en enkel valua (koncenraionsrisiko). Der opsilles ikke rammer for posiionssørrelsen i DKK. 18

19 Afdelingen påager sig modparsrisici. Dee vil ypisk ske, når afdelingen indgår afaler om finansielle konraker i form af OTC-insrumener ( Over The Couner eller ikke-børsnoerede finansielle insrumener), hvor afdelingen har e ilgodehavende. De ilsræbes, a modparsrisikoen begrænses ved kun a handle med modparer med en Invesmen Grade krediraing eller med modparer med en ubeinge høj krediværdighed. Der er opsille rammer for mindsekrave il modparernes krediværdighed (se afsni om risikorammer). Der er ikke opsille en øvre grænse for den samlede eksponering mod enkele modparer i forbindelse med OTCinsrumener. Der opsår risiko for likvidieen (likvidiesrisikoen), hvis en invesering ikke kan afvikles i ree mængde inden for en given periode. Afdelingens likvidiesrisiko er dog særk begrænse, da der primær ages posiioner i mege likvide valuaer. Dvs. valuaer, som på indgåelsesidspunke vurderes a være likvide og fri omsæelige. Der kan dog på valuamarkede uden varsel opså illikvidie, som kan gøre de vanskelig a afhænde posiioner. De vurderes dog, a likvidiesrisikoen er af begrænse omfang og beydning, hvorfor der ikke er opsille rammer for likvidiesrisikoen. Besyrelsen har ikke opsille rammer for den operaionelle risiko, efersom vi vurderer, a den er begrænse. Vurderingen er foreage ud fra inveseringsforvalningsselskabes forreningsgange, konrolprocedurer, daasikkerhed og ud fra inveseringsforvalningsselskabes nød- og beredskabsplaner for fysiske forhold og forsyninger, i-udsyr, cenrale syrings- og backupsysemer og ud fra selskabes afaler med ekserne parnere. Afdelingen kan anvende gearing i sin inveseringssraegi. Gearing er invesering for låne midler, hvilke øger udsvingene i afkase og dermed også risikoen. Besyrelsen opsiller en øvre grænse for gearing. Efersom der anvendes gearing i afdelingen, er der en risiko for, a afdelingen kan blive påvirke af eksreme udsving i valuamarkederne. For a overvåge konsekvenserne af eksreme udsving i valuamarkederne, gennemføres der jævnlig såkalde sress-es. Afdelingen påager sig en juridisk risiko, ide der eableres posiioner gennem låneafaler eller finansielle konraker, som ikke er sandardiserede juridiske dokumener. Den fakiske ressilling ved de indgåede afaler kan derfor afvige fra de, vi forvener. Dele af risikomålingen bygger på saisiske beregninger og simuleringer. Vi undersreger, a den fakiske risiko kan afvige fra den forvenede risiko, da den forvenede risiko er hisorisk beinge. Desuden afhænger de saisiske beregninger af esimaionsmeode og observaionsperiode, ligesom de saisiske beregninger er basere på meodemæssige forudsæninger, som kan vise sig a være uilsrækkelige, når de handler om a forudsige fremidige risici. Konrol af risikoen foreages i en separa organisaorisk enhed, som ikke er involvere i inveseringsprocessen Risikorammer Besyrelsen har opsille nedensående numeriske risikorammer. Parameer Koncenraionsrisiko Maksimal neoeksponering i en enkel fremmedvalua (med undagelse af EUR) i % af maksimal illad valuaindikaor 1, se noe 1, noe 6 og under Gearingsrisiko Maksimal neoeksponering i EUR i % af maksimal illad valuaindikaor 1, noe 2 og noe 6 Ramme 50% 100% Udsving i afkas Sandardafvigelse (volailie) på 1 års sig, noe 3 25% Sandardafvigelse (volailie) på 3 års sig, noe 3 44% Sandardafvigelse (volailie) på 5 års sig, noe 3 56% Modparsrisiko Minds accepable kredivurdering af modpar, noe 4 Invesmen Grade 19

20 Posiions- og valuarisiko Maksimal løbeid for pengemarkedsinsrumener, noe 5 Maksimal værdi for valuaindikaor 1 i % af formuen, noe dage 1.500% Gearingsrisiko Bruoeksponering, noe % Noer: 1) Eksponeringen beregnes som den numeriske neoeksponering i den enkele fremmedvalua sa i forhold il den maksimal illade værdi af valuaindikaor 1 (se noe 6). Dee forhold må ikke oversige 50%. Neoeksponering beregnes for hver enkel valua ved a række den numeriske markedsværdi af kore posiioner fra markedsværdien af de lange posiioner ± urealisere gevins/ab på finansielle insrumener ± likvider/konanlån. Rammen gælder for alle valuaer undage EUR og DKK. De er mulig a øge eksponeringen i EUR ud over de 50%. Der er ingen resrikioner for DKK, da fremmedvalua defineres som alle valuaer undagen DKK. 2) Eksponeringen beregnes som den numeriske neoeksponering i den enkele fremmedvalua sa i forhold il værdien af valuaindikaor 1 (se noe 6). Dee forhold må ikke oversige 100%. Rammen gælder kun EUR. For alle andre valuaer må eksponeringen ikke oversige 50% (se noe 1). 3) Sandardafvigelse er e udryk for variaion i afkase. Ved en lav sandardafvigelse ligger de enkele delperioders afkas æ på de gennemsnilige afkas for samlige delperioder. Ved en høj sandardafvigelse varierer afkase mege omkring gennemsnie. Sandardafvigelsen på hhv. 1, 3 og 5 års sig er angive akkumulere for hver periode, og sandardafvigelsen på 3 og 5 års sig er dermed ikke opgjor p.a. 4) Modparer, der acceperes under denne ramme, skal være såkalde Invesmen Grade-selskaber. Invesmen Grade- selskaber er definere som selskaber, der som minimum har en korsige raing på Baa fra Moody s Invesor Services eller BBB fra Sandard & Poor s. For selskaber, der ikke er raede, er de e krav, a de har en ubeinge høj krediværdighed. 5) Afdelingen må kun age posiioner i pengemarkedsinsrumener, der på emissionsidspunke har en løbeid på maksimal 397 dage, eller pengemarkedsinsrumener, der har en resløbeid på højes 397 dage. 6) Valuaindikaor 1 beregnes som den sørse af summen af alle de kore valuaposiioner og summen af alle de lange valuaposiioner. Indikaoren udrykker derved e forenkle mål for afdelingens posiioner i fremmed valua. 7) Ved bruoeksponering forsås afdelingens samlede neoposiioner i procen af den samlede formue. Ved en neoposiion i e værdipapir, pengemarkedsinsrumen eller indeks forsås forskellen mellem summen af kursværdien af lange posiioner og summen af kursværdien af kore posiioner i de enkele værdipapir, pengemarkedsinsrumen eller indeks, inklusive underliggende lange og kore posiioner i værdipapire, pengemarkedsinsrumene eller indekse, der knyer sig il anvendelsen af aflede finansielle insrumener Den ypiske invesor Ved a supplere en radiionel porefølje med Jyske Inves Hedge Valua kan invesor opnå sørre spredning af risikoen. De giver invesorerne e forbedre forhold mellem afkas og risiko. Den ypiske invesor i Jyske Inves Hedge Valua forvenes a invesere ud fra en idshorison på 3-5 år. Tidshorisonen er afsem efer afdelingens risikoprofil, som er høj og cirka på niveau med radiionelle akieinveseringer års nøgleal 2008* Formueværdi i mio. kr Afkas i % afdeling 5,53 3,93-3,80 3,28 3,47 Sharpe raio afdeling 11,46 1,19 0,15 0,32 0,06 20

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer?

Hvor bliver pick-up et af på realkreditobligationer? Hvor bliver pick-up e af på realkrediobligaioner? Kvanmøde 2, Finansanalyikerforeningen 20. April 2004 Jesper Lund Quaniaive Research Plan for dee indlæg Realkredi OAS som mål for relaiv værdi Herunder:

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

FORENKLET PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Forenklet prospekt FORENKLET PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Hedgeforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

INVESTOROPLYSNINGER FOR. Kapitalforeningen Jyske Invest

INVESTOROPLYSNINGER FOR. Kapitalforeningen Jyske Invest INVESTOROPLYSNINGER FOR Kapitalforeningen Jyske Invest Ansvar for Investoroplysninger Kapitalforeningen Jyske Invest er ansvarlig for Investoroplysningers indhold. Som forvalter for foreningen erklæres

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne Pricing of Oil Derivaives -Wih he SABR and Schwarz models Prisfassæelse af Oliederivaer -Med SABR og Schwarz modellerne Mark Søndergaard Pedersen CPR xxxxxx-xxxx Alex Rusanov CPR xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Hedgeforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Hedgeforeningen Jyske Invest Side 1 af 14 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hedgeforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Multivariate kointegrationsanalyser - En analyse af risikopræmien på det danske aktiemarked

Multivariate kointegrationsanalyser - En analyse af risikopræmien på det danske aktiemarked Cand.merc.(ma)-sudie Økonomisk nsiu Kandidaafhandling Mulivariae koinegraionsanalyser - En analyse af risikopræmien på de danske akiemarked Suderende: Louise Wellner Bech flevere: 9. april 9 Vejleder:

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Prisfastsættelse af DSV s Erhvervsobligation

Prisfastsættelse af DSV s Erhvervsobligation Prisfassæelse af DSV s Erhvervsobligaion Med udgangspunk i udsedelsen 24. juni 2013 - DKK 1.000.000.000,00 3,50 % HD 2. del Finansiering, Copenhagen Business School Jonas Bjerre Balmer 12-05-2014 1.0 Absrac

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

Optimalt porteføljevalg i en model med intern habit nyttefunktion og stokastiske investeringsmuligheder

Optimalt porteføljevalg i en model med intern habit nyttefunktion og stokastiske investeringsmuligheder Opimal poreføljevalg i en model med inern habi nyefunkion og sokasiske inveseringsmuligheder Thomas Hemming Larsen cand.merc.(ma.) sudie Insiu for Finansiering Copenhagen Business School Vejleder: Carsen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller 33 Finanspoliik i makroøkonomiske modeller Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Finanspoliik og pengepoliik er radiionel se de o vigigse økonomiske insrumener il sabilisering

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Værdien af den traditionelle pensionskontrakt

Værdien af den traditionelle pensionskontrakt Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Insiu Kandidaafhandling cand.merc. finansiering Værdien af den radiionelle pensionskonrak En opionsbasere synsvinkel Februar 2007 Opgaven er udarbejde af: Carsen

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds-

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats B A T k a r e l l e BAT Nr. 2 april 2008 I indeværende folkeingssamling skal Folkeinge beslue en ændring af Øsafalen med de formål a sramme op omkring regisreringen og konrollen af udsaionerende virksomheder.

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk)

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Arbejdspapir nr. 17/5 Tiel: Beregning af den srukurelle offenlige saldo 1 Forfaer: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Henvendelse: Michael Lund Nielsen (mln@fm.dk) Resumé: I arbejdspapire redegøres for den meode

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 4 Varenr. 572185 MTC4/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Billige boliger er vejen frem

Billige boliger er vejen frem B A T BAT Side 4 Eksrem signing i byggebeskæfigelsen på 30.700 personer i løbe af blo e enkel kvaral. Side 6 Siden nyår er EU s nye forskningsbudge bleve åben for ansøgninger. Byggeforskning kan også ilgodeses

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvesering og finansiering Dag 5 1 Ejendomsinvesering og finansiering Undervisningsplan Inrodukion Inveseringsejendomsmarkede Teori- og meodegrundlag Inrodukion il måling af ejendomsafkas Renesregning

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest Marts 2009 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Udgået materiale. Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest. September 2008

Udgået materiale. Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest. September 2008 September 2008 Tegningsprospekt for Hedgeforeningen Jyske Invest Se det til ethvert tidspunkt gældende prospekt og vedtægter på www.jyskeinvest.dk Indhold 1. Fraskrivelse af ansvar... 4 2. Ansvar for prospekt...

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling 7 Tillidsindikaorer Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Officielle daa for den økonomiske akiviesmæssige udvikling, herunder BNP og des underkomponener, bliver

Læs mere

Bilbeholdningen i ADAM på NR-tal

Bilbeholdningen i ADAM på NR-tal Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. april 2008 Bilbeholdningen i ADAM på NR-al Resumé: Dee papir foreslår a lade bilbeholdningen i ADAM være lig den officielle bilbeholdning fra Naionalregnskabe.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere