VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne: Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer 1.2. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune Selskabets formål er at tegne forsikringer efter lov om arbejdsskadesikring med senere ændringer og hertil knyttede supplerende gruppeulykkesforsikringer samt ulykkesforsikringer og kaskoforsikringer for fiskefartøjer efter lov om forsikringsaftaler med senere ændringer. Selskabet formidler hos andet selskab forsikring mod tab som følge af erstatningsansvar, som foreningens medlemmer måtte ifalde over for tredjemand eller ansvar over for tredjemand som følge af tab af menneskeliv eller skade på person (rederansvar i henhold til søloven), som ikke er omfattet af kaskoforsikringen. Selskabet kan ikke overtage genforsikring. 2. SELSKABETS MEDLEMMER 2.1. Selskabets medlemmer er forsikringstagerne og kun disse Medlemmerne hæfter indbyrdes for selskabets forpligtelser principalt pro rata i forhold til de tegnede forsikringssummer. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk med et beløb svarende til sidste årlige præmie. Ansvaret kan kun gøres gældende af selskabet Medlemmer, der udtræder af selskabet, vedbliver at hæfte for forpligtelser, der er stiftet inden udløbet af det regnskabsår, i hvilket medlemmet udtrådte. Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophøret af medlemsforholdet foreligger en rigtigt opgjort, af generalforsamlingen godkendt årsrapport, der mindst viser balance mellem aktiver og passiver. Udtrådte medlemmer har ingen andel i selskabets formue.

2 3. SELSKABETS KAPITAL 3.1. Et medlem har ved udtræden af selskabet ikke krav på nogen del af selskabets formue I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes der, efter at selskabets forpligtelser er afholdt, skal forholdes med et eventuelt overskud. 4. GENERALFORSAMLING 4.1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen Generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemsted eller enten i Region Nordjylland eller Region Midtjylland eller Region Syddanmark eller Region Hovedstaden eller Region Sjælland Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten Hvert medlem har 1 stemme per fartøj forsikret i selskabet For at kunne deltage i en generalforsamling og afgive stemme skal et medlem på registreringsdatoen have en forsikring i selskabet, som på generalforsamlingens tidspunkt stadig er i kraft. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Et medlem eller en fuldmægtig skal have anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse Fraværende medlemmer kan give andre medlemmer skriftlig fuldmagt til at give møde og stemme på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer Beslutning om selskabets opløsning eller om væsentlige ændringer af selskabets formål er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 3/4 af de afgivne stemmer Andre anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

3 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det centrale ledelsesorgan eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det % af medlemmerne kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger, efter at det er forlangt. 6. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING OG ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 6.1. Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen Indkaldelse til generalforsamling sker via selskabets hjemmeside og med elektronisk kommunikation Selskabet er forpligtet til at anmode medlemmerne om en elektronisk adresse, hvortil indkaldelser med eventuelle bilag kan sendes Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse Medlemmerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation Selskabet kan sende meddelelser og indkaldelser med eventuelle bilag til medlemmer med almindelig brevpost som supplement til elektronisk kommunikation og skal kommunikere med almindelig brevpost til medlemmer, der ikke ønsker elektronisk kommunikation I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport være tilgængelig for medlemmerne på selskabets hjemmeside.

4 6.10. Ethvert stemmeberettiget medlem kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har medlemmet ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager bestyrelsen kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget af Finanstilsynet inden udgangen af april måned Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. 7. BESTYRELSE 7.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen Selskabets første bestyrelse efter fusionen mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund og De Sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer består af 7 medlemmer der vælges for 2 år, hvor af mindst 3 vælges blandt Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbunds tidligere medlemsskare, og mindst 3 vælges blandt De Sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjers tidligere medlemsskare Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og således, at der på lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Ophører et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med at være medlem af selskabet, fratræder den pågældende ved førstkommende generalforsamling Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning må dog ikke træffes, uden så vidt muligt samtlige af bestyrelsens medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

5 7.6. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen fastsætter præmier og andre forsikringsvilkår. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang genforsikring i andet forsikringsselskab skal finde sted. 8. DIREKTION 8.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse. 9. TEGNINGSREGEL 9.1. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1 bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 10. REVISION Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en statsautoriseret revisor. 11. REGNSKABSÅR Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 12. SELSKABETS MIDLER Selskabets midler skal være anbragt på betryggende vis. Således vedtaget på selskabets generalforsamling den [indsæt]. [Underskrift fra og navn på dirigenten]

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere