Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal. Ankenævnet afsluttede sager i Det er 369 sager færre end året før. Det lave klagetal må tilskrives den stigende grad af fokus, selskaberne har på kunde- og klagebehandlingen, der stadig udmønter sig i lavere klagetal. At klageantallet stadig er faldende er kærkomment, for det har været et frugtbart år i ankenævnets sekretariat - 3 barsler blandt det juridiske personale - hvilket naturligvis har sat sine spor i form af færre afgjorte sager og dermed også en længere sagsbehandlingstid. I foråret var sags behandlingstiden godt 7 måneder, men i slutningen af året ca. 9 måneder. Der er ikke nævneværdige udsving i fordelingen af klageantallet i de en kelte forsikringsbrancher bortset fra, at klager over Livs- og pensions forsikringer, herunder Arbejdsmarkedspensioner nu tegner sig for 17,6 % af klagerne. I 2008 var tallet 13,9 %. Sammen med klager over ejerskifte forsikringer (12,2 %) udgør disse klager nu næsten 30 % af alle klager. Behandlingen af disse 30 % kræver mere end halvdelen af resurserne, da der er tale om sager med omfattende beskrivelser af de forskellige forhold, og hvor der ofte må træffes skønsmæssige afgørelser. Hvis der ses på resultatet af klagerne, må det konkluderes, at godt 1 % mere fik noget ud af at klage end året før. Således fik 26,8 % noget ud af at klage. I 2008 var procenten 25,7 %. Hvis der alene ses på de nævns behandlede sager, var medholdsprocenten 14,5 %, men med betydelig variation i de enkelte forsikringsbrancher. Således var medholdsprocenten for så vidt angår Totalforsikring 34,1 % og for Hus- og grundejerforsikring 7,6 %. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker i anonymiseret form på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves de ud valgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2009-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 32 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager (Lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen var gældende til den 30/9 2007, men er forlænget ved skrivelse af 22/ fra Økonomi- og Erhvervs ministeriet frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 9 og Forretnings or den - 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings selskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikrings tager ved rørende dennes forsik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse ind bringes for domstolene, for forsikringsselskabernes ved kom men de under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske med lemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævns med lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesterets dom mere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højeste rets dommer Poul Sørensen og højesteretsdommer Jacques Hermann er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2009 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Tina Dhanda Jurist Mads Mølgaard Braüner (fra 1/4 2009) Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz (fra 1/7 2009) Rådsmedlem Hans Daugaard Rådsmedlem Bodil Jensen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius (til 1/6 2009) Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2009 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent Niklas Jeppesen Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup Underdirektør Per Poulsen Direktør Anne Mette Toftegaard (fra 1/1 2009) Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm (fra 1/4 2009) Kontorchef Hanne Høyer (til 31/3 2009) Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Kontorchef Lisbeth Kuld (fra 1/4 2009) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange (til 31/3 2009) Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Ekspeditionssekretær Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Seniorjurist, souschef Simon Strandholm Rasmussen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 5

7 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Privattekniker Dan Juul Underdirektør for erhverv Martin von Kiær Underdirektør Jørgen Pedersen Kvalitetskonsulent, cand. jur. Eyvind Frank Toxborg (til 31/ ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring (fra 1/ ) Kvalitetskonsulent, cand. jur. Christian Holck Hansen (til 30/9 2009) Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård (fra 1/ ) Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadeleder Pia Wange Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand. jur. Henning Jønsson Kontorchef Carsten Sennels Fuldmægtig, cand. jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand. jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand. jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Riis Fuldmægtig, cand. jur. Kristine Hedegaard Fuldmægtig, cand. jur. Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud. jur. Mette Carstensen Stud. jur. Line Nexø Stud. jur. Asger Holst-Jensen Kontorbud Sylvi Hansen Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2008 I 2009 blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2009: Antal Antal Ultimo 2008 var under behandling i sekretariatet (1.342) Udsat fra nævnsmøder 19 (16) I alt ultimo (1.358) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.161) Antal sager til behandling i 2009 i alt (3.519) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 412 (425) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.923) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 1 (2) mens der udsattes 30 (19) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.944) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.150) +) de 30 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.519) Med udgangen af året 2009 var der således uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 154 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 175 sager, der blev afsluttet i december måned 2009, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 17 9,7 4-6 måneder 4 2,3 6-8 måneder 68 38, måneder 72 41, måneder 8 4,6 efter 12 måneder 6 3,4 Dette er ensbetydende med, at 50,9 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2008 var tallet 58,3 %. 92,0 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2008 var tallet 88,9 %. 2. Oversigt over de i 2009 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2009 Afsluttet 2008 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,2 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 173 8, , ,0 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,4 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 21 1,0 25 1,3 19 0,8 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 4 0,2 3 0,2 17 0,7 Syge- og ulykkesforsikring , , ,6 Arbejdsmarkedspension 109 5,1 97 4,9 81 3,4 Livs- og pensionsforsikring , , ,6 Retshjælpsforsikring 101 4,7 92 4, ,3 Ansvarsforsikring 28 1,3 30 1,5 34 1,4 Rejseforsikring 122 5, , ,6 Ejerskifteforsikring , , ,6 Kritisk sygdom 74 3,4 69 3, ,4 Totalforsikring 34 1,6 35 1,7 34 1,4 Arbejdsløshedsforsikring 29 1,4 19 1,0 20 0,9 Diverse 2 0,1 2 0,1 4 0,2 Ingen 31 1,5 32 1,6 37 1,5 I alt , , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 75 4,8 74 3,9 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 76 4,8 96 4,9 Klager medhold , ,9 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 76 5,2 96 5,2 Klager medhold , ,3 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 30 13, ,7 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 14 6,4 9 4,2 Klager medhold 25 11, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 13 6,0 11 5,1 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 44 25, ,1 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 3 1,8 6 3,2 Klager medhold 10 5,8 10 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 9 5,2 4 2,2 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 70 22, ,6 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 5 1,6 8 2,1 Klager medhold 21 6,6 35 9,1 Afvist af nævnet ved kendelse 14 4,4 23 5,9 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 16,0 1 5,3 Selskab medhold 10 40,0 9 47,4 Klager/selskab delvis medhold 3 12,0 - - Klager medhold 3 12,0 3 15,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 20,0 6 31,5 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 33,3 7 41,2 Selskab medhold 2 66,7 6 35,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,5 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 78 27, ,3 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 2 0,7 8 2,4 Klager medhold 28 9,8 25 7,3 Afvist af nævnet ved kendelse 10 3,4 10 2,9 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 10 10, ,8 Selskab medhold 72 74, ,3 Klager/selskab delvis medhold 3 3,1 1 1,2 Klager medhold 8 8,3 3 3,7 Afvist af nævnet ved kendelse 4 4,1 - - I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 30 15, ,6 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 10 5,1 14 5,6 Klager medhold 21 10, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 3 1,5 2 0,8 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 20 21, ,4 Selskab medhold 60 65, ,3 Klager/selskab delvis medhold 1 1,1 3 2,4 Klager medhold 10 10, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,1 2 1,6 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 11 36, ,0 Selskab medhold 15 50, ,2 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 13,3 4 11,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 16, ,6 Selskab medhold 82 64, ,7 Klager/selskab delvis medhold 8 6,3 4 2,6 Klager medhold 15 11,8 15 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,8 2 1,3 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 37 14, ,5 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 24 9, ,2 Klager medhold 21 8,0 27 7,9 Afvist af nævnet ved kendelse 15 5,7 14 4,1 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 6 8, ,6 Selskab medhold 53 76, ,5 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 10 14,5 5 4,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 11 31, ,4 Selskab medhold 12 34, ,1 Klager/selskab delvis medhold 3 8,6 1 2,9 Klager medhold 9 25,7 7 20,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 31,6 2 10,0 Selskab medhold 9 47, ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 21,0 4 20,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 2 100,0 3 75,0 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Alle afsluttede Heraf uden branche Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2009, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 535 sager, svarende til 27,0 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 28,7 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 19,0 %. Tallene kan dog ikke tages til indtægt for, at udsigten til, at klager kan få medhold i nævnet, er så meget større, når der anvendes repræsentation, men må snarere ses som den filtereffekt, som repræsentanten udøver ved sit fravalg af sager, der på forhånd må anses for ikke-bæredygtige. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 14, stk. 1, i nævnets vedtægter. Dog kan der blive tale om at pålægge et selskab at betale advokatomkostninger, hvis selskabets sagsbehandling, inden sagens indbringelse for nævnet, har givet anledning hertil a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2009 blev der afgivet dissens i 23 sager svarende til 1,5 % af de nævnsafgjorte sager.

16 7. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 35 1,4 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,6 8 0,3 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,9 15 0,6 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 10 0,5 4 0,2 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,7 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 35 1,8 33 1,4 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 5 0,2 4 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 11 0,6 11 0,5 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 22 1,1 20 0,9 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 36 1,8 42 1,8 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 16 0,8 2 0,1 I alt sekretariatsbehandlede , ,1 + nævnsbehandlede , ,9 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af for retningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 1 sag uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 412 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,5 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold ,8 Klager medhold ,5 Forligt ,4 Andet ,8 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 76 4,2 96 4,3 Klager medhold , ,5 Forligt , ,9 Andet 114 6, ,6 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 26,8 % af tilfældene, hvor sag en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2008: 25,7 %. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2008 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 4 uger efter af sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsikringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2009 skete dette i 18 tilfælde. Sekretariatet følger løbende det endelige resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 35 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2009 er i alt afsagt kendelser, heraf 8.319, hvor kla ge ren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 702 eller 8,4 %. Af de 702 var 680 afsluttet ved udgangen af 2009, medens 22 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , ,8 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 680 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2009 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,9 3 Forlig (mest ½ - ½)* 41 6,0 2 Selskab medhold 78 11,5 1 Klager opgav sagen ,6 7 I alt , * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold.

20 Af de 506 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 428 sager, svarende til 84,6 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 78 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,4 %. De 18 sager, selskaberne anfægtede i 2009, er følgende: Topdanmark Forsikring A/S Bygningsforsikring Spørgsmål om sælger kunne give ny ejer transport i eventuel erstatning for svampeskader opstået i sælgers ejertid. Der verserer retssag Wittenbergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft v/ Yacht Pool International Lystfarføjsforsikring Spørgsmål om sødygtighed. Der verserer retssag Topdanmark Forsikring A/S Firmapension Klageren havde tegnet erhvervsevnetabsdækninger i flere selskaber, således at udbetalingerne ville overstige 80 % af hende løn, men selskabet havde ikke særskilt henledt klagerens opmærksomhed på denne bestem melse ved tegningen. Efter det oplyste bliver sagen videreført ved domstolene PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Selskabet er af den opfattelse, at der skal bortses fra klagerens skrøbelige personlighedsstruktur, når erhvervsevnetabet skal vurderes. Klagerens advokat oplyser, at der er bevilget retshjælpsdækning til sagen Himmerland Forsikring gs. Autoforsikring Spørgsmål om selvforskyldt beruselse, grov uagtsomhed og rentebetaling. Der verserer retssag Forsikringsselskabet Trafik G/S Autoforsikring Spørgsmål om klageren kunne undlade at få dækket en kaskoskade og nøjes med at godtgøre selskabet udgifterne til skaden på modpartens bil. Sagen er opgivet. 19

21 SEB Pension Individuel Pension Spørgsmål om urigtige oplysninger, og om selskabet i givet fald har gjort indsigelse i tide. Sagen er genoptaget, da der er fremkommet nye oplysninger PFA Pension Individuel Pension Erhvervsevnetab. Selskabet er uenig med nævnet i erhvervsevnetabs-vurderingen, og at ankenævnet tilsyneladende afviser, at selskabet kan anvende en undtagelsesbestemmelse om, at lidelser, hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener o.l. ikke dækkes. Klagerens advokat oplyser, at der er søgt retshjælpsdækning til sagen SEB Pension Individuel Pension Nævnet pålagde selskabet at indrømme klageren en vis omstillingstid, da invaliderenten stoppede. Selskabet har efterfølgende betalt beløbet pr. kulance Topdanmark Forsikring A/S Olieforureningsforsikring Spørgsmål om klageren burde have gravet ned til olietanken for at sikre sig, om denne skulle være sløjfet. Sekretariatet har ingen oplysninger om, hvorvidt sagen bliver videreført PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Efter selskabets opfattelse anvender ankenævnet et forkert sammenligningsgrundlag ved vurderingen af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og tidligere beskæftigelse. Klagerens faglige organisation vil indbringe sagen for retten Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Dækning af genhusningsudgifter. Sagen bliver muligvis forligt ifølge klagerens advokat PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Samme indsigelser som i sag nr nævnt ovenfor. Klagerens advokat oplyser, at der er søgt om retshjælpsdækning Europæiske Rejseforsikring A/S Rejseforsikring Rådgivning i forbindelse med forhåndstilsagn/afbestilling og om klagerens forudbestående lidelse var af en sådan karakter, at han ikke var omfattet af afbestillingsdækningen. Der verserer retssag.

22 SEB Pension Firmapension Utilstrækkelig rådgivning af 59 årig ved overførsel af betydelige pensionsmidler fra et fast forrentet grundlag til et markedsrenteprodukt. Sagen tilsyneladende forligt til klagerens tilfredshed Nykredit Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Spørgsmål om der kan ydes ulovlighedsdækning i anledning af, at en del af ejendom men ikke er godkendt til bolig. Klageren har oplyst, at han vil lade sin advokat tage sig af sagen PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Samme indsigelse som i sag nr nævnt ovenfor. Klagerens advokat oplyser, at der er søgt om retshjælpsdækning Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål om grov uagtsomhed ved at efterlade nøgle i bil. Sekretariatet har ingen oplysninger om, hvorvidt sagen bliver videreført. Som nævnt i skemaet på side 17 blev 13 sager endeligt afgjort i 2009, dog kun 1 ved endelig dom. Denne sag omtales nedenfor: Kendelse nr af 10. oktober 2005 Ulykkesforsikring - Arbejdsskade Forsikringstageren, der havde kollektiv ulykkesforsikring med arbejdsskadedækning i Codan Forsikring A/S, klagede over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning i forbindelse med en anmeldt arbejdsskade. Klageren nedlagde påstand om, at selskabet skulle anerkende, at en anmeldt skulderskade var en dækningsberettigende arbejdsskade. Klageren havde i klageskrivelsen til nævnet anført: Ved mit arbejde som tandlæge har jeg fået min højre skulder belastet så meget at Arbejdsskadestyrelsen har vurderet mit méntab til 8 % og mit erhvervsevnetab til 50 %. Arbejdsskadestyrelsen har dog ikke hjemmel til at tage stilling til om skaden kunne være omfattet af Arbejdsskadeloven. Gennem Dansk Tandlægeforening er der tegnet en Kollektiv ulykkesforsikring-arbejds skadedækning i Codan. Codan vil ikke acceptere at tandlægearbejde er så belastende eller armene er løftet således at jeg vil være dækket af forsikringen. 21

23 Denne afgørelse kan jeg ikke acceptere, at der helt klart er en årsagssammenhæng mellem mit skulderproblem og mit arbejde, både før min operation og nu hvor jeg på ingen måde kan arbejde som før, desværre. Der foreligger flere undersøgelser der viser at tandplejepersonale både arbejder med løftede arme og med stor kraft og med stor EGA. Selskabet fastholdt, at der ikke forelå en dækningsberettigende skade, og anførte i skrivelse af 3/ til nævnet: Forsikrede er som privatpraktiserende tandlæge omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring med arbejdsskadedækning i Codan. Forsikrede anmeldte d , at hun har pådraget sig en skade i højre skulder. Det anføres i anmeldelsen, at symptomerne blev mere vedvarende i januar Vi fremsendte herefter sagen til udtalelse i Arbejdsskadestyrelsen. Efter at der har været indhentet speciallægeerklæring, fremkom Arbejdsskadestyrelsen d med en udtalelse, hvorefter méngraden blev vurderet til 8 % og erhvervsevnetabet til 50 %. Der er imidlertid ikke taget stilling til, hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem skulderlidelsen og den belastning, forsikrede har været udsat for i sit arbejde. En fornyet anmodning til Arbejdsskadestyrelsen om at tage stilling til spørgsmålet om årsagssammenhæng, har heller ikke båret frugt. Vi har imidlertid forelagt de lægelige oplysninger for vores læge konsulent, der anfører, at det er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem mange års skulderbelastende arbejde og rotator cuff syndrom, men i henhold til erhvervssygdomsfortegnelsen forud sætter det, at der har været tale om længere tids statisk belastning med armene hævet over skulderhøjde eller tale om flere års kraftbetonet og skulderbelastende arbejde. Som eksempler er anført filetskærere og slagteriarbejdere. Idet tandlægearbejde ikke kan betragtes som statisk arbejde med armene løftet over skulderhøjde, eller betegnes som kraftbetonet, har vi afvist, at der er tale om en dækningsberettigende skade. Der er ikke i forbindelse med nærværende klage fremkommet nye oplysninger i sagen, og vi må derfor fastholde, at forsikrede ikke har godtgjort, at der foreligger en skade omfattet af nærværende forsikring. Hertil anførte klageren bl.a., at der ifølge Erhvervssygdomsudvalget kan forekomme særlige tilfælde, hvor de særlige betingelser ikke er opfyldt, men hvor det uanset dette antages, at en belastning har været så omfattende eller speciel, at tilfældet alligevel er omfattet. Klageren noterede sig endvidere, at det var første gang, at selskabets lægekonsulent udtalte sig om, at der kunne være en sammen hæng mellem hendes arbejde og skaden. 22

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1283 Offentligt. or Forsikring

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1283 Offentligt. or Forsikring Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1283 Offentligt or Forsikring TNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter.

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter. NOTAT 26. januar 2012 Notat om ændring af erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C.5 om skuldersygdomme J.nr. FC/mcr Indledning Arbejdsskadestyrelsen har for nylig modtaget 2 udtalelser fra Retslægerådet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V Afsagt k e n d e l s e: Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS v/ advokat Peter Tornvig Fruelund Hasserisvej 174 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere