Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal. Ankenævnet afsluttede sager i Det er 369 sager færre end året før. Det lave klagetal må tilskrives den stigende grad af fokus, selskaberne har på kunde- og klagebehandlingen, der stadig udmønter sig i lavere klagetal. At klageantallet stadig er faldende er kærkomment, for det har været et frugtbart år i ankenævnets sekretariat - 3 barsler blandt det juridiske personale - hvilket naturligvis har sat sine spor i form af færre afgjorte sager og dermed også en længere sagsbehandlingstid. I foråret var sags behandlingstiden godt 7 måneder, men i slutningen af året ca. 9 måneder. Der er ikke nævneværdige udsving i fordelingen af klageantallet i de en kelte forsikringsbrancher bortset fra, at klager over Livs- og pensions forsikringer, herunder Arbejdsmarkedspensioner nu tegner sig for 17,6 % af klagerne. I 2008 var tallet 13,9 %. Sammen med klager over ejerskifte forsikringer (12,2 %) udgør disse klager nu næsten 30 % af alle klager. Behandlingen af disse 30 % kræver mere end halvdelen af resurserne, da der er tale om sager med omfattende beskrivelser af de forskellige forhold, og hvor der ofte må træffes skønsmæssige afgørelser. Hvis der ses på resultatet af klagerne, må det konkluderes, at godt 1 % mere fik noget ud af at klage end året før. Således fik 26,8 % noget ud af at klage. I 2008 var procenten 25,7 %. Hvis der alene ses på de nævns behandlede sager, var medholdsprocenten 14,5 %, men med betydelig variation i de enkelte forsikringsbrancher. Således var medholdsprocenten for så vidt angår Totalforsikring 34,1 % og for Hus- og grundejerforsikring 7,6 %. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker i anonymiseret form på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves de ud valgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2009-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 32 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager (Lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen var gældende til den 30/9 2007, men er forlænget ved skrivelse af 22/ fra Økonomi- og Erhvervs ministeriet frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 9 og Forretnings or den - 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings selskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikrings tager ved rørende dennes forsik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse ind bringes for domstolene, for forsikringsselskabernes ved kom men de under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske med lemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævns med lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesterets dom mere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højeste rets dommer Poul Sørensen og højesteretsdommer Jacques Hermann er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2009 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Tina Dhanda Jurist Mads Mølgaard Braüner (fra 1/4 2009) Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz (fra 1/7 2009) Rådsmedlem Hans Daugaard Rådsmedlem Bodil Jensen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius (til 1/6 2009) Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2009 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Kvalitetskonsulent Niklas Jeppesen Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup Underdirektør Per Poulsen Direktør Anne Mette Toftegaard (fra 1/1 2009) Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm (fra 1/4 2009) Kontorchef Hanne Høyer (til 31/3 2009) Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Kontorchef Lisbeth Kuld (fra 1/4 2009) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange (til 31/3 2009) Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Ekspeditionssekretær Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Seniorjurist, souschef Simon Strandholm Rasmussen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 5

7 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Privattekniker Dan Juul Underdirektør for erhverv Martin von Kiær Underdirektør Jørgen Pedersen Kvalitetskonsulent, cand. jur. Eyvind Frank Toxborg (til 31/ ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring (fra 1/ ) Kvalitetskonsulent, cand. jur. Christian Holck Hansen (til 30/9 2009) Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård (fra 1/ ) Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadeleder Pia Wange Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand. jur. Henning Jønsson Kontorchef Carsten Sennels Fuldmægtig, cand. jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand. jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand. jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Camilla Riis Fuldmægtig, cand. jur. Kristine Hedegaard Fuldmægtig, cand. jur. Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud. jur. Mette Carstensen Stud. jur. Line Nexø Stud. jur. Asger Holst-Jensen Kontorbud Sylvi Hansen Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2008 I 2009 blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2009: Antal Antal Ultimo 2008 var under behandling i sekretariatet (1.342) Udsat fra nævnsmøder 19 (16) I alt ultimo (1.358) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.161) Antal sager til behandling i 2009 i alt (3.519) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 412 (425) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.923) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 1 (2) mens der udsattes 30 (19) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.944) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.150) +) de 30 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.519) Med udgangen af året 2009 var der således uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 154 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 175 sager, der blev afsluttet i december måned 2009, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 17 9,7 4-6 måneder 4 2,3 6-8 måneder 68 38, måneder 72 41, måneder 8 4,6 efter 12 måneder 6 3,4 Dette er ensbetydende med, at 50,9 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2008 var tallet 58,3 %. 92,0 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2008 var tallet 88,9 %. 2. Oversigt over de i 2009 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2009 Afsluttet 2008 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,2 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 173 8, , ,0 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,4 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 21 1,0 25 1,3 19 0,8 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 4 0,2 3 0,2 17 0,7 Syge- og ulykkesforsikring , , ,6 Arbejdsmarkedspension 109 5,1 97 4,9 81 3,4 Livs- og pensionsforsikring , , ,6 Retshjælpsforsikring 101 4,7 92 4, ,3 Ansvarsforsikring 28 1,3 30 1,5 34 1,4 Rejseforsikring 122 5, , ,6 Ejerskifteforsikring , , ,6 Kritisk sygdom 74 3,4 69 3, ,4 Totalforsikring 34 1,6 35 1,7 34 1,4 Arbejdsløshedsforsikring 29 1,4 19 1,0 20 0,9 Diverse 2 0,1 2 0,1 4 0,2 Ingen 31 1,5 32 1,6 37 1,5 I alt , , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 75 4,8 74 3,9 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 76 4,8 96 4,9 Klager medhold , ,9 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 76 5,2 96 5,2 Klager medhold , ,3 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 30 13, ,7 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 14 6,4 9 4,2 Klager medhold 25 11, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 13 6,0 11 5,1 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 44 25, ,1 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 3 1,8 6 3,2 Klager medhold 10 5,8 10 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 9 5,2 4 2,2 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 70 22, ,6 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 5 1,6 8 2,1 Klager medhold 21 6,6 35 9,1 Afvist af nævnet ved kendelse 14 4,4 23 5,9 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 4 16,0 1 5,3 Selskab medhold 10 40,0 9 47,4 Klager/selskab delvis medhold 3 12,0 - - Klager medhold 3 12,0 3 15,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 20,0 6 31,5 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 33,3 7 41,2 Selskab medhold 2 66,7 6 35,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,5 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 3 100, ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 78 27, ,3 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 2 0,7 8 2,4 Klager medhold 28 9,8 25 7,3 Afvist af nævnet ved kendelse 10 3,4 10 2,9 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 10 10, ,8 Selskab medhold 72 74, ,3 Klager/selskab delvis medhold 3 3,1 1 1,2 Klager medhold 8 8,3 3 3,7 Afvist af nævnet ved kendelse 4 4,1 - - I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 30 15, ,6 Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 10 5,1 14 5,6 Klager medhold 21 10, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse 3 1,5 2 0,8 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 20 21, ,4 Selskab medhold 60 65, ,3 Klager/selskab delvis medhold 1 1,1 3 2,4 Klager medhold 10 10, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,1 2 1,6 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 11 36, ,0 Selskab medhold 15 50, ,2 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 13,3 4 11,8 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 16, ,6 Selskab medhold 82 64, ,7 Klager/selskab delvis medhold 8 6,3 4 2,6 Klager medhold 15 11,8 15 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,8 2 1,3 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 37 14, ,5 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 24 9, ,2 Klager medhold 21 8,0 27 7,9 Afvist af nævnet ved kendelse 15 5,7 14 4,1 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 6 8, ,6 Selskab medhold 53 76, ,5 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 10 14,5 5 4,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 11 31, ,4 Selskab medhold 12 34, ,1 Klager/selskab delvis medhold 3 8,6 1 2,9 Klager medhold 9 25,7 7 20,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 31,6 2 10,0 Selskab medhold 9 47, ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 21,0 4 20,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 2 100,0 3 75,0 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Alle afsluttede Heraf uden branche Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2009, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 535 sager, svarende til 27,0 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 28,7 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 19,0 %. Tallene kan dog ikke tages til indtægt for, at udsigten til, at klager kan få medhold i nævnet, er så meget større, når der anvendes repræsentation, men må snarere ses som den filtereffekt, som repræsentanten udøver ved sit fravalg af sager, der på forhånd må anses for ikke-bæredygtige. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 14, stk. 1, i nævnets vedtægter. Dog kan der blive tale om at pålægge et selskab at betale advokatomkostninger, hvis selskabets sagsbehandling, inden sagens indbringelse for nævnet, har givet anledning hertil a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2009 blev der afgivet dissens i 23 sager svarende til 1,5 % af de nævnsafgjorte sager.

16 7. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,7 35 1,4 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,6 8 0,3 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,9 15 0,6 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 10 0,5 4 0,2 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,7 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 35 1,8 33 1,4 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 5 0,2 4 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 11 0,6 11 0,5 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 22 1,1 20 0,9 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 36 1,8 42 1,8 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 16 0,8 2 0,1 I alt sekretariatsbehandlede , ,1 + nævnsbehandlede , ,9 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af for retningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 1 sag uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 412 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,5 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold ,8 Klager medhold ,5 Forligt ,4 Andet ,8 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 76 4,2 96 4,3 Klager medhold , ,5 Forligt , ,9 Andet 114 6, ,6 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 26,8 % af tilfældene, hvor sag en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2008: 25,7 %. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2008 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 4 uger efter af sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsikringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2009 skete dette i 18 tilfælde. Sekretariatet følger løbende det endelige resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 35 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2009 er i alt afsagt kendelser, heraf 8.319, hvor kla ge ren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 702 eller 8,4 %. Af de 702 var 680 afsluttet ved udgangen af 2009, medens 22 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , ,8 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 680 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2009 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,9 3 Forlig (mest ½ - ½)* 41 6,0 2 Selskab medhold 78 11,5 1 Klager opgav sagen ,6 7 I alt , * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold.

20 Af de 506 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 428 sager, svarende til 84,6 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 78 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,4 %. De 18 sager, selskaberne anfægtede i 2009, er følgende: Topdanmark Forsikring A/S Bygningsforsikring Spørgsmål om sælger kunne give ny ejer transport i eventuel erstatning for svampeskader opstået i sælgers ejertid. Der verserer retssag Wittenbergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft v/ Yacht Pool International Lystfarføjsforsikring Spørgsmål om sødygtighed. Der verserer retssag Topdanmark Forsikring A/S Firmapension Klageren havde tegnet erhvervsevnetabsdækninger i flere selskaber, således at udbetalingerne ville overstige 80 % af hende løn, men selskabet havde ikke særskilt henledt klagerens opmærksomhed på denne bestem melse ved tegningen. Efter det oplyste bliver sagen videreført ved domstolene PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Selskabet er af den opfattelse, at der skal bortses fra klagerens skrøbelige personlighedsstruktur, når erhvervsevnetabet skal vurderes. Klagerens advokat oplyser, at der er bevilget retshjælpsdækning til sagen Himmerland Forsikring gs. Autoforsikring Spørgsmål om selvforskyldt beruselse, grov uagtsomhed og rentebetaling. Der verserer retssag Forsikringsselskabet Trafik G/S Autoforsikring Spørgsmål om klageren kunne undlade at få dækket en kaskoskade og nøjes med at godtgøre selskabet udgifterne til skaden på modpartens bil. Sagen er opgivet. 19

21 SEB Pension Individuel Pension Spørgsmål om urigtige oplysninger, og om selskabet i givet fald har gjort indsigelse i tide. Sagen er genoptaget, da der er fremkommet nye oplysninger PFA Pension Individuel Pension Erhvervsevnetab. Selskabet er uenig med nævnet i erhvervsevnetabs-vurderingen, og at ankenævnet tilsyneladende afviser, at selskabet kan anvende en undtagelsesbestemmelse om, at lidelser, hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener o.l. ikke dækkes. Klagerens advokat oplyser, at der er søgt retshjælpsdækning til sagen SEB Pension Individuel Pension Nævnet pålagde selskabet at indrømme klageren en vis omstillingstid, da invaliderenten stoppede. Selskabet har efterfølgende betalt beløbet pr. kulance Topdanmark Forsikring A/S Olieforureningsforsikring Spørgsmål om klageren burde have gravet ned til olietanken for at sikre sig, om denne skulle være sløjfet. Sekretariatet har ingen oplysninger om, hvorvidt sagen bliver videreført PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Efter selskabets opfattelse anvender ankenævnet et forkert sammenligningsgrundlag ved vurderingen af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og tidligere beskæftigelse. Klagerens faglige organisation vil indbringe sagen for retten Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Dækning af genhusningsudgifter. Sagen bliver muligvis forligt ifølge klagerens advokat PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Samme indsigelser som i sag nr nævnt ovenfor. Klagerens advokat oplyser, at der er søgt om retshjælpsdækning Europæiske Rejseforsikring A/S Rejseforsikring Rådgivning i forbindelse med forhåndstilsagn/afbestilling og om klagerens forudbestående lidelse var af en sådan karakter, at han ikke var omfattet af afbestillingsdækningen. Der verserer retssag.

22 SEB Pension Firmapension Utilstrækkelig rådgivning af 59 årig ved overførsel af betydelige pensionsmidler fra et fast forrentet grundlag til et markedsrenteprodukt. Sagen tilsyneladende forligt til klagerens tilfredshed Nykredit Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Spørgsmål om der kan ydes ulovlighedsdækning i anledning af, at en del af ejendom men ikke er godkendt til bolig. Klageren har oplyst, at han vil lade sin advokat tage sig af sagen PFA Pension Arbejdsmarkedspension Erhvervsevnetab. Samme indsigelse som i sag nr nævnt ovenfor. Klagerens advokat oplyser, at der er søgt om retshjælpsdækning Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål om grov uagtsomhed ved at efterlade nøgle i bil. Sekretariatet har ingen oplysninger om, hvorvidt sagen bliver videreført. Som nævnt i skemaet på side 17 blev 13 sager endeligt afgjort i 2009, dog kun 1 ved endelig dom. Denne sag omtales nedenfor: Kendelse nr af 10. oktober 2005 Ulykkesforsikring - Arbejdsskade Forsikringstageren, der havde kollektiv ulykkesforsikring med arbejdsskadedækning i Codan Forsikring A/S, klagede over selskabets afvisning af at yde forsikringsdækning i forbindelse med en anmeldt arbejdsskade. Klageren nedlagde påstand om, at selskabet skulle anerkende, at en anmeldt skulderskade var en dækningsberettigende arbejdsskade. Klageren havde i klageskrivelsen til nævnet anført: Ved mit arbejde som tandlæge har jeg fået min højre skulder belastet så meget at Arbejdsskadestyrelsen har vurderet mit méntab til 8 % og mit erhvervsevnetab til 50 %. Arbejdsskadestyrelsen har dog ikke hjemmel til at tage stilling til om skaden kunne være omfattet af Arbejdsskadeloven. Gennem Dansk Tandlægeforening er der tegnet en Kollektiv ulykkesforsikring-arbejds skadedækning i Codan. Codan vil ikke acceptere at tandlægearbejde er så belastende eller armene er løftet således at jeg vil være dækket af forsikringen. 21

23 Denne afgørelse kan jeg ikke acceptere, at der helt klart er en årsagssammenhæng mellem mit skulderproblem og mit arbejde, både før min operation og nu hvor jeg på ingen måde kan arbejde som før, desværre. Der foreligger flere undersøgelser der viser at tandplejepersonale både arbejder med løftede arme og med stor kraft og med stor EGA. Selskabet fastholdt, at der ikke forelå en dækningsberettigende skade, og anførte i skrivelse af 3/ til nævnet: Forsikrede er som privatpraktiserende tandlæge omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring med arbejdsskadedækning i Codan. Forsikrede anmeldte d , at hun har pådraget sig en skade i højre skulder. Det anføres i anmeldelsen, at symptomerne blev mere vedvarende i januar Vi fremsendte herefter sagen til udtalelse i Arbejdsskadestyrelsen. Efter at der har været indhentet speciallægeerklæring, fremkom Arbejdsskadestyrelsen d med en udtalelse, hvorefter méngraden blev vurderet til 8 % og erhvervsevnetabet til 50 %. Der er imidlertid ikke taget stilling til, hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem skulderlidelsen og den belastning, forsikrede har været udsat for i sit arbejde. En fornyet anmodning til Arbejdsskadestyrelsen om at tage stilling til spørgsmålet om årsagssammenhæng, har heller ikke båret frugt. Vi har imidlertid forelagt de lægelige oplysninger for vores læge konsulent, der anfører, at det er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem mange års skulderbelastende arbejde og rotator cuff syndrom, men i henhold til erhvervssygdomsfortegnelsen forud sætter det, at der har været tale om længere tids statisk belastning med armene hævet over skulderhøjde eller tale om flere års kraftbetonet og skulderbelastende arbejde. Som eksempler er anført filetskærere og slagteriarbejdere. Idet tandlægearbejde ikke kan betragtes som statisk arbejde med armene løftet over skulderhøjde, eller betegnes som kraftbetonet, har vi afvist, at der er tale om en dækningsberettigende skade. Der er ikke i forbindelse med nærværende klage fremkommet nye oplysninger i sagen, og vi må derfor fastholde, at forsikrede ikke har godtgjort, at der foreligger en skade omfattet af nærværende forsikring. Hertil anførte klageren bl.a., at der ifølge Erhvervssygdomsudvalget kan forekomme særlige tilfælde, hvor de særlige betingelser ikke er opfyldt, men hvor det uanset dette antages, at en belastning har været så omfattende eller speciel, at tilfældet alligevel er omfattet. Klageren noterede sig endvidere, at det var første gang, at selskabets lægekonsulent udtalte sig om, at der kunne være en sammen hæng mellem hendes arbejde og skaden. 22

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Ankenævnet for forsikring nu i 30 år

Ankenævnet for forsikring nu i 30 år Ankenævnet for forsikring NFT 1/2006 nu i 30 år Ankenævnet for forsikring nu i 30 år af Henning Jønsson Henning Jønsson hj@ankeforsikring.dk I 1969 nedsatte Folketinget en Forbrugerkommission, der skulle

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere