Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Resultatopgørelse 52 Balance 53 Egenkapital 55 Pengestrømsopgørelse 56 Noter 57 Regnskab for Tryg Forsikring moderselskab Resultatopgørelse 111 Balance 112 Egenkapital 114 Noter 115 Koncerndiagram 126 Ordliste 127 Forbehold 128 Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 2

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Torben Nielsen, næstformand Lene Skole Jesper Hjulmand Paul Bergqvist Jens Bjerg Sørensen Tina Snejbjerg Bill-Owe Johansson Jørgen Huno Rasmussen Mari Thjømøe Lone Hansen Vigdis Margrethe Fossehagen Direktion Morten Hübbe Tor Magne Lønnum Lars Bonde Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg Forsikring koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af Tryg A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og Tryg A/S, Ballerup (www.tryghedsgruppen.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 3

4 Ledelsesberetning Resultatoversigt for Tryg Forsikring Koncern Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 4

5 Tryg Forsikring koncernens resultat 2012 Efter et par udfordrende år i 2010 og 2011, hvor især vejrrelaterede skader påvirkede resultatet, var 2012 på mange måder et godt år for Tryg Forsikring. De væsentlige lønsomhedstiltag, som er gennemført de seneste år, havde en positiv effekt på resultatet, og væsentlige strategiske udfordringer i form af den finske forretning og fornyelsen af Nordea-aftalen blev løst. Det var også positivt at konstatere, at alle forretningsområder bidrog positivt til det samlede resultat, og her var det især positivt, at der for både Erhverv og Sverige var markante forbedringer i resultatet. Samtidig var der mange initiativer, som havde god fremdrift, og som især vil forbedre resultaterne i de kommende år. Dette omfatter blandt andet et besparelsesprogram på 1 mia. DKK og prisdifferentiering, som i 2012 for eksempel kom til udtryk gennem lancering af en ny indboforsikring på det danske marked. Tryg Forsikrings resultat efter skat udgjorde mio. DKK (1.189 mio. DKK), hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 22,8 % (13,8 %). Forbedringen i resultatet er sammensat af en fremgang i det forsikringstekniske resultat på 920 mio. DKK og et højere investeringsresultat på 525 mio. DKK. Det forsikringstekniske resultat udgjorde mio. DKK (1.572 mio. DKK) som følge af lønsomhestiltag, et betydeligt lavere niveau af vejrskader og en positiv effekt af reassuranceaftale vedrørende frekvensen af vejrskader. Combined ratio udgjorde 88,2 (93,2) trods et lavt renteniveau, der påvirkede combined ratio negativt med 1,2 procentpoint. Med det forbedrede resultat og flere initiativer undervejs er Tryg Forsikring godt på vej til at opnå målene om en egenkapitalforrentning på 20 % og en combined ratio på 90 eller under fra 3. kvartal Det høje investeringsafkast var påvirket af især stigende aktiekurser, gældskrisen i Sydeuropa og et lavt renteniveau, som medførte, at myndighederne foretog en teknisk justering af diskonteringsrenten, der anvendes ved diskontering af erstatningshensættelser i forsikringsvirksomheden. Disse forhold medførte dels store kursstigninger på især obligationer i de nordiske markeder, dels en engangsgevinst på 150 mio. DKK som følge af ændringen i diskonteringskurven. Herudover var investeringsafkastet påvirket af pæne gevinster på high yield og emerging market obligationer, samt nedskrivninger af domicilejendomme. Det primære formål med investeringsvirksomheden er at understøtte forsikringsvirksomheden og i øvrigt at have en lav risikoprofil. På den baggrund var investeringsafkastet for 2012 ekstraordinært højt og må, med baggrund i det lave renteniveau, forventes at være lavere de kommende år. Den makroøkonomiske situation var i 2012 generelt karakteriseret ved en dansk økonomi med lav vækst og tilbageholdenhed i forbruget, hvilket påvirkede små og mindre erhvervsvirksomheder. Større industrikunder nød godt af fremgangen på eksportmarkederne, herunder især det tyske marked. Det norske marked var stort set upåvirket af den økonomiske krise i Sydeuropa, som ellers påvirkede resten af Europa. Norge havde fortsat en pæn vækst i bruttonationalproduktet, stigende lønninger og beskæftigelse, men fortsat en forholdsvis lav inflation. Den svenske økonomi var, ligesom den danske, påvirket af tilbageholdenhed i det private forbrug. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 5

6 Præmier Præmieindtægterne udgjorde mio. DKK ( mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en stort set uændret præmieindtægt. Præmieindtægterne var påvirket af Tryg Forsikrings fokus på lønsomhed, som blandt andet blev forbedret gennem prisforhøjelser og sanering af ulønsomme kunder. Præmieindtægten for Privat steg med 1,5 % (6,1 %) og var påvirket af en fortsat høj fornyelsesprocent i både den danske og den norske forretning. Den lavere vækst skyldes et lavere salg især i den danske del af forretningen. Ydermere var præmieudviklingen inden for bilforsikringer påvirket af, at bilsalget i Danmark især omfattede mindre biler med et højere niveau af sikkerhed og dermed lavere gennemsnitspræmie. Præmieudviklingen i både erhvervs- og industrisegmentet var negativ med 2,0 % målt i lokal valuta. Præmieudviklingen var påvirket af kundernes reaktion på prisforhøjelser, saneringer og negative økonomiske konjunkturer specielt på det danske marked. Tryg Forsikring gennemførte væsentlige prisforhøjelser i 2010 for at forbedre lønsomheden med fokus på især privatbrancherne i Danmark. Prisforhøjelserne blev gennemført med baggrund i et stigende antal indbrud, stigende håndværkerpriser og et højere niveau af vejrskader. Efterfølgende har Tryg Forsikring gennemført prisforhøjelser på erhvervsområdet. Fremadrettet vil der kun i mindre omfang være behov for prisforhøjelser udover normal inflationsregulering. Erstatninger Skadeforløbet, der omfatter både erstatningsudgifter og resultatet af genforsikring i procent, udgjorde 71,8 (76,6). Forbedringen dækker især over effekten af lønsomhedstiltag, lavt niveau af vejrskader og et godt resultat af en tværgående genforsikringsaftale. Niveauet for storskader var på et lavere niveau end i 2011, hvorimod det lavere renteniveau påvirkede skadeforløbet negativt. På kapitalmarkedsdagen i 2012 kommunikerede Tryg sit mål om en reduktion af skadeomkostningerne med i alt 700 mio. DKK frem mod Reduktionen skal især opnås ved at udnytte Trygs størrelse ved indkøb og gennem forbedrede processer. Tryg fulgte i 2012 løbende op på initiativerne, og den samlede effekt af disse var 120 mio. DKK, hvilket var lidt højere end de målsatte besparelser for 2012 på 100 mio. DKK. Især inden for bilområdet har initiativerne haft effekt. I de kommende år vil der være en større effekt inden for især bygningsområdet. Et væsentligt initiativ har været indgåelse af aftale om anvendelsen af Scalepoint et indkøbssystem, som er mere fleksibelt for kunderne, og som sikrer en mere korrekt fastsættelse af genstandes værdi. En væsentlig del af effekten vil også blive opnået gennem forbedrede processer. Niveauet af vejrskader udgjorde 323 mio. DKK (1.756 mi0. DKK). Det betydeligt lavere niveau kan henføres til skybruddet i Københavnsområdet i juli 2011, som indebar erstatningsudgifter på 1,6 mia. DKK. Herudover lå vejrskader i 2012 på et lavere niveau end forventet for et gennemsnitligt år. I 2012 introducerede Tryg Forsikring en ny indboforsikring, hvor risikoen for vejrskader er et væsentligt element i prissætningen. Niveauet af storskader var med 713 mio. DKK (858 mio. DKK) lidt lavere end i 2011 og noget højere end det forventede niveau for året som helhed på 550 mio. DKK. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 6

7 Tryg Forsikring købte i juli 2011 en genforsikringsdækning, der begrænser Tryg Forsikrings udgifter i tilfælde af en høj frekvens af vejrskadebegivenheder. Hvor traditionel genforsikring dækker pr. begivenhed, træder denne dækning i kraft, hvis Tryg Forsikring har afholdt mere end 400 mio. DKK i erstatninger til vejrskader fordelt på flere begivenheder. Som følge af mange storme og skybrud i 2. halvår af 2011 og udviklingen i 1. halvår 2012 opnåede Tryg Forsikring en reassurancedækning på 136 mio. DKK. Aftalen blev fornyet fra 1. juli 2012 til en lidt højere pris. Tryg Forsikring forventer ikke noget provenu fra denne aftale, da den først og fremmest skal dække ved en høj frekvens af vejrmæssige begivenheder, hvilket ikke er det forventede normale vejrforløb. Omkostninger Omkostningsprocenten blev 16,4 (16,6) i Forbedringen skal ses i sammenhæng med målsætningen om en omkostningsprocent under 15 i 2015, der skal opnås gennem initiativer, som vil reducere omkostningsniveauet med 300 mio. DKK frem til Det er positivt, at omkostningsprocenten i 2012 blev reduceret væsentligt på trods af en præmievækst, der var lavere end inflationen, og på trods af ikke tilbagevendende restruktureringsomkostninger på cirka 100 mio. DKK i forbindelse med de gennemførte strukturelle tilpasninger i Tryg Forsikring. Initiativerne til at reducere omkostningerne med 300 mio. DKK frem mod 2015 er opdelt i årlige effekter. For 2013 er der fastlagt et mål om gennemførte initiativer svarende til 125 mio. DKK. For 2012 var effekten 55 mio. DKK og dækker især over en reduktion i antallet af medarbejdere i stabsfunktioner. Tryg Forsikring forenkler processerne gennem en fladere organisation og en vurdering af værdiskabelse i forhold til kunderne. Processen vil fortsætte i 2013 for at sikre, at målet nås. Det gennemsnitlige antal medarbejdere eksklusive den finske forretning, blev reduceret fra og hvilket afspejler de gennemførte effektiviseringstiltag. Omkostningsniveauet har de seneste år været påvirket af stigninger i lønsumsafgiften i Danmark, som vil stige yderligere i 2013 fra 10,5 % til 10,9 %. Lønsumsafgiften vil i øvrigt fra 2013 være gradvis stigende og vil i 2021 udgøre 12,3 % svarende til en forøgelse på cirka 30 mio. DKK. Resultat af ophørte aktiviteter Resultatet af ophørte aktiviteter blev på 28 mio. DKK og vedrører primært den finske forretning, som i 4. kvartal blev solgt, og derfor indgår under ophørte aktiviteter. Den finske forretning blev solgt for 15 mio. EUR og i samme forbindelse blev immaterielle aktiver vedrørende større it projekt nedskrevet med cirka 100 mio, således at den totale resultatpåvirkning var marginal negativ. Herudover indgår afløb på hensættelserne til skader fra marineforretningen, som Tryg Forsikring ophørte med at tegne i 2010, med et mindre positivt resultat. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 7

8 Investeringsresultat Tryg Forsikrings samlede investeringsportefølje på 45,5 mia. DKK (41,3 mia. DKK) havde i 2012 et højt bruttoafkast på mio. DKK. Tryg Forsikrings investeringsportefølje er opdelt i en matchportefølje og en fri portefølje. Matchporteføljen udgjorde 34,8 mia. DKK (32,6 mia. DKK) og var sammensat af obligationer, der matcher de forsikringsmæssige hensættelser, så udsving som følge af renteændringer så vidt muligt udlignes. Den resterende del af aktiverne, den fri portefølje, er en diversificeret portefølje af ejendomme, aktier og obligationer og afspejler selskabets egenkapital. Den fri portefølje udgjorde 10,8 mia. DKK pr. 31. december Opdelingen af investeringsporteføljen medfører samlet set en lav finansiel risiko og afspejler Tryg Forsikrings fokus på forsikringsforretningen. Afkastet på matchporteføljen efter overførsel til forsikringsteknisk rente udgjorde 109 mio. DKK (95 mio. DKK) for 2012 og var påvirket af ændringer i tilsynsrentekurven, som havde en positiv effekt på resultatet af matchporteføljen. Afkastet på den fri investeringsportefølje var mio. DKK. (184 mio. DKK). Resultatet var påvirket af store kursstigninger på både aktier og obligationer og af den negative udvikling på de finansielle markeder, herunder især gældskrisen i Sydeuropa. Aktieporteføljen, som er en global diversificeret portefølje, havde et positivt afkast på 12,5 % (4,2 %). Obligationsinvesteringer var påvirket af renteudviklingen i Europa og gav et afkast på 4,5 %, og især for high yield og emerging market obligationer var der et højt afkast i Sammensætningen af den fri portefølje var stort set uforandret i 2012, og porteføljen består fortsat af en diversificeret portefølje af ejendomme, aktier og obligationer. Andre finansielle indtægter og udgifter (ej investering) var negative med 543 mio. DKK, hvilket især vedrører nedskrivning af domicilejendomme. Nedskrivningerne skete i 1. og 4. kvartal på henholdsvis 150 mio. DKK og 200 mio. DKK med baggrund i dels en revurdering af lejeniveauet, dels en ændring af afkastkravet. Inklusive andre finansielle indtægter og udgifter samt investeringsafkast vedrørende ophørte og frasolgte aktiviteter udgjorde investeringsresultatet 593 mio. DKK. Skat Skat af årets resultat var 855 mio. DKK svarende til 28 %. Kapitalforhold Tryg Forsikrings egenkapital udgjorde mio. DKK (8.968 mio. DKK) ved udgangen af Tryg Forsikring opgør i henhold til Finanstilsynets retningslinjer et individuelt solvensbehov. Dette udgjorde mio. DKK i slutningen af 2012 og skal ses i forhold til basiskapitalen, der udgør mio. DKK efter foreslået udbytte. Tryg Forsikring har således en overdækning i forhold til denne på mio. DKK svarende til 38 %. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 8

9 Tryg Forsikring har optaget ansvarlige lån på mio. DKK. I 2009 optog Tryg Forsikring i forbindelse med købet af Moderna et ansvarligt lån på 65 mio. EUR hos TryghedsGruppen, og dette forventes indfriet i 1. kvartal I den sammenhæng er det besluttet at udnytte de gunstige kapitalmarkeder, og foretage en optimering af kapitalstrukturen ved at optage et ansvarligt lån på 800 mio. DKK, som er uopsigeligt fra kreditors side. De nuværende kapitaldækningsregler har en begrænsning for, hvor meget ansvarlig lånekapital med fastsat løbetid, der kan medregnes i basiskapitalen, hvilket har medført, at det eksisterende ansvarlige lån fra TryghedsGruppen på 65 mio. EUR ikke kan medregnes i Tryg Forsikrings basiskapital. Det nye ansvarlige lån vil have en uendelig løbetid, og da der er øget adgang til at medregne lån med uendelig løbetid, vil det fulde beløb på 800 mio. DKK kunne medregnes i basiskapitalen, der således alt andet lige stiger med 800 mio. DKK. Det nye ansvarlige lån forventes endvidere at kunne medregnes som Tier 2 kapital under de kommende Solvency II-kapitaldækningsregler. Tryg Forsikrings kapitalstyringen er baseret på opgørelsen af Individuel Solvens. Dette valg er foretaget for at styrke sammenhængen mellem Tryg Forsikrings risikoprofil og kapitalgrundlag, og ændrer ikke ved Tryg Forsikrings målsætning om en Standard & Poor A- rating samt fortsatte fokus på en stærk kapitalstruktur. Begivenheder efter balancedagen Som nævnt besluttede Tryg Forsikring i forbindelse med indfrielse af det ansvarlige lån hos TryghedsGruppen at optage et lån på 800 mio. DKK, som er uopsigeligt fra kreditors side. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 9

10 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 48 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 10

11 Resultat Privat var det forretningsområde, hvor Tryg Forsikring først gennemførte væsentlige lønsomhedstiltag. Dette betyder, at Privat er det område, som er længst fremme i forhold til de økonomiske mål. For at sikre fortsat gode økonomiske resultater er der derfor meget fokus på arbejdet med prisdifferentiering, segmentering og optimering af salgskanaler. Det forsikringstekniske resultat for 2012 udgjorde mio. DKK (767 mio. DKK), og combined ratio var 87,7 (92,7). Forbedringen af resultatet skyldes både effekten af lønsomhedstiltag og betydeligt bedre vejrforhold i På grund af tidligere prisforhøjelser var behovet for ekstraordinære forhøjelser, udover tilpasningen til den generelle inflation, mindre i Økonomien i Danmark var i 2012 påvirket af den økonomiske krise, især i Sydeuropa. Dette påvirkede specielt forbrugernes købelyst og dermed aktiviteten i samfundet. For forsikringsmarkedet betød det en lav omsætning af boliger og et øget køb af mindre biler. I Norge var privatforbruget på et fortsat højt niveau og bilsalget på et lidt højere niveau end i Inflationen er lav i både Danmark og Norge, men som følge af stigende lønninger i Norge er Tryg Forsikring særligt opmærksom på inflationsudviklingen i Norge og behovet for at tilpasse prissætningen om nødvendigt. I 2012 lå Tryg Forsikrings kundefastholdelsesprocent fortsat på et højt niveau, hvilket understøttes af kundemålingerne fra EPSI for 2012, som viser, at Tryg Forsikring i både Danmark og Norge fortsat har den højeste kundetilfredshed blandt de større forsikringsselskaber. Som nævnt var der i Privat i 2012 stor fokus på prisdifferentiering. Tryg Forsikring lancerede i november i 2012 en ny indboforsikring på det danske marked, som bedre afspejler forskelle i risici. Det nye produkt gør det lettere for kunden at være tilstrækkeligt dækket af sin forsikring. Kunden skal med den nye indboforsikring ikke tage stilling til den samlede forsikringssum, men alene forholde sig til, om der i indboet er genstande med en værdi over DKK. I første omgang sælges forsikringen til nye kunder, men i 2013 vil eksisterende kunder også blive omfattet af den nye forsikring. Tryg Forsikring vil inden for Privat fortsætte arbejdet med prisdifferentiering og i de kommende år gradvis implementere flere nye produkter med en højere grad af prisdifferentiering. En af Privats vigtigste distributionskanaler er bankassurancesamarbejdet med Nordea. Aftalen med Nordea blev i 2012 fornyet for Danmark og Norge og gælder i de kommende fem år. Aftalen er ændret i forhold til tidligere og er nu bedre i tråd med Tryg Forsikrings fokus på lønsomhed og porteføljeudvikling. Partnerskabsaftalen gør det fremover blandt andet muligt for Tryg Forsikring at foretage mersalg til eksisterende Nordeakunder gennem egne callcentre. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 11

12 Præmier Bruttopræmierne steg samlet med 1,5 % (6,1%) i lokal valuta. Væksten var fordelt med en svag negativ vækst i Danmark på 0,3 % og en vækst på 3,5 % i Norge. Den lave vækst i Danmark var sammensat af en fortsat høj fastholdelsesprocent og et salg på et lavere niveau end foregående år. Herudover påvirkes præmieindtægten af et højere niveau af præmierabatter med baggrund i forløbet for en række gruppeaftaler, hvilket havde en negativ effekt på væksten i den danske forretning med 0,8 procentpoint. Fastholdelsesprocenten var i niveauet 90, hvilket var positivt i forhold til pristiltagene i de seneste år. Det lavere salg kan henføres til en faldende gennemsnitspris for bilforsikringer blandt andet på grund af et stort salg af mere trafiksikre biler med et højt niveau af sikkerhed og dermed lavere forsikringsrisiko. Den højere prisfastsættelse på mange forsikringsprodukter og den økonomiske situation i Danmark med blandt andet lavt forbrug og lav omsætning af ejerboliger medvirkede også til den lavere vækst i privatkundesegmentet. Væksten i Norge på 3,5 % skal ses i sammenhæng med prisforhøjelser, en norsk økonomi med pæn vækst og en fastholdelsesprocent, der er forbedret med næsten 1 procentpoint. Væksten er især sket inden for villa- og bilforsikringer, og afspejler stort set inflationen i den norske økonomi. Effekten af prisforhøjelser kom tydeligt til udtryk i gennemsnitspræmien for norske privatkunder, der steg med 4,3 % i løbet af 2012, mens den tilsvarende stigning for danske privatkunder udgjorde 3,3 %. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 72,8 (79,2), og skadeforløbet, der også indeholder resultatet af genforsikring, udgjorde 72,0 (76,3). Forbedringen i skadeforløbet kan henføres til et betydeligt lavere niveau af vejrskader og effekten af lønsomhedstiltag. Herudover var skadeforløbet også påvirket af den tværgående genforsikringsaftale, som havde en positiv påvirkning på 93 mio. DKK, svarende til en effekt på skadeforløbet på 1,0 procentpoint. Skadeforebyggende aktiviteter var et højt prioriteret område for Tryg Forsikring i Tryg Forsikring gennemførte tiltag over for især villakunder i Danmark for at reducere erstatningerne ved storme og skybrud. I forhold til kunder, der tidligere havde haft skybrudsskader lancerede Tryg Forsikring i 2012 Tryg Forsikring Boligtjek, der er en gennemgang af boligen for at afdække risikoen ved skybrud med mulighed for at få et tilbud på skadeforebyggende reparationer. Udover dette tiltag er der gennemført flere skadeforebyggende aktiviteter som for eksempel anvendelsen af burn block for at imødegå risikoen for brande i juledekorationer og lignende. Tryg Forsikring fornyede i 2012 aftalen med autoværksteder om reparation af biler, og reparationsudgifterne er fortsat på et betydeligt lavere niveau end for markedet som helhed. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 12

13 I den norske del af Privat er der særlig fokus på skadeinflation, da løninflationen er på et betydeligt højere niveau end i Danmark. Dette påvirker naturligt erstatningerne, særligt hvor arbejdskraft indgår ved udbedring af skader. Udover muligheden for at forøge priserne med inflationen, modvirkes effekten også af skadereducerende tiltag, hvor Tryg Forsikring gennem udnyttelse af sin indkøbskraft og forbedrede processer opnår fordele, som reducerer skadeudgifterne. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 15,7 (16,4) i 2012, hvilket var en betydelig reduktion, opnået gennem en fortsat optimering af især distributionsomkostningerne. Antal ansatte er reduceret i 2012 fra gennemsnitlig 955 i 2011 til 918 i 2012, hovedsagligt ved naturlig afgang. Privatområdet har centraliseret funktioner som tidligere var decentrale, hvilket påvirkede omkostningsprocenten positivt. Herudover påvirkes Privat, som andre forretningsområder, af de reduktioner, der er foretaget i de enkelte stabsfunktioner, hvilket også i de kommende år vil have en positiv effekt på omkostningsniveauet. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 13

14 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Salget foregår gennem eget salgskorps, franchisetagere (Norge), kundecentre og gruppeaftaler. Forretningsområdet udgør 18 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 14

15 Resultat Ønsket om særlig fokus på erhvervsområdet førte i 2011 til at Erhverv blev et selvstændigt forretningsområde. Erhverv har særligt store forretningsmæssige udfordringer for at sikre et resultat i overensstemmelse med Tryg Forsikrings overordnede mål. Denne fokusering er kommet til udtryk i de tiltag, der er igangsat, og som har bevirket en klar forbedring af erstatningsniveauet. Derudover er der gennemført strukturelle tiltag i 2012, som vil bidrage til yderligere forbedringer af omkostningsniveauet de kommende år. Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde i mio. DKK (310 mio. DKK), mens combined ratio blev 83,7 (92,1). Forbedringen af resultatet skyldes lønsomhedstiltag og betydeligt gunstigere vejrforhold end i Året havde desuden et betydeligt lavere niveau af mellemstore skader i forhold til 2011 samtidig med et usædvanligt højt afløb. Resultatet var positivt påvirket af prisforhøjelser og arbejdet med segmentering og produktudvikling. Derudover blev de første strukturelle justeringer af organisationen gennemført for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne. Markedssituationen udviklede sig forskelligt i Danmark og Norge. I Danmark var der fortsat tilbageholdenhed i det private forbrug, hvilket både påvirkede virksomheders forsikringsbehov og fastholdt antallet af konkurser på et højt niveau. I Norge påvirkede den fortsatte vækst i samfundsøkonomien de mindre og mellemstore virksomheder positivt. Præmier Samlet set var der en nedgang i præmieindtægterne på 2,0 % (0,2 %) opgjort i lokal valuta. Reduktionen var fordelt med en negativ vækst i Danmark på 2,7 % og i Norge på 0,4 %. Den negative vækst i Danmark var sammensat af både et fald i fastholdelsesprocenten og et lavere salg. Fastholdelsesprocenten var negativt påvirket af lønsomhedstiltag, som udover prisforhøjelser også omfattede krav om sikringsforanstaltninger i kældere og af flere virksomhedslukninger på grund af den økonomiske situation. Det lavere salg skyldes både prisforhøjelser og vanskelige vilkår for virksomhederne. For at forbedre præmieudviklingen ændrede Tryg Forsikring i slutningen af 2012 salgsorganisationen, for at sikre større aktivitet på det danske marked gennem anvendelse af mindre omkostningstunge kanaler. Nulvæksten i Norge kan også henføres til prisforhøjelser og et konkurrencepræget marked, som har medført en reduceret fornyelsesprocent i forhold til året før. Udviklingen afspejler også et behov for at sikre et større salgsmæssigt fokus. For at få et øget fokus på salg og kvaliteten i betjeningen af kunderne har Erhverv inden for egne salgskanaler i 2012 gennemført en specialisering af salg- og servicefunktionerne. Tilsvarende er der i franchise salgskanalen gennemført uddannelsesaktiviteter om erhvervsforsikringer for at øge salget. I både den danske og den norske del af Erhverv blev der sidst i 2012 oprettet nye salgskanaler med fokus på nysalg til de mindre virksomheder i erhvervssegmentet. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 15

16 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 64,3 (75,4) og skadeforløbet, der også indeholder resultatet af genforsikring, udgjorde 63,4 (71,8). Forbedringen i skadeforløbet kan henføres til et betydeligt lavere niveau for både vejr- og storskader, effekten af lønsomhedstiltag og genforsikringsaftalen vedrørende frekvenser af vejrskader, som havde en positiv påvirkning på 20 mio. DKK svarende til en effekt på skadeforløbet på 0,5 procentpoint. Tryg Forsikring har som nævnt gennemført lønsomhedstiltag over for erhvervskunderne primært inden for bygning og løsøre. Tiltagene omfatter både prisforhøjelser og ændrede vilkår for især værdier i kældre. Skadeforebyggende aktiviteter var også i fokus i Erhverv blandt andet inden for landbruget med henblik på at reducere risikoen for kortslutninger og hermed brandskader. Differentiering af produkter er også vigtig inden for erhvervsområdet, og det første produktområde, hvor dette konkret vil komme til udtryk i 2013, er en ny tarif for arbejdsskadeforsikring. Omkostninger Omkostningsprocenten i 2012 udgjorde 20,3 (20,3), hvilket skyldes en reduktion i de nominelle omkostninger på cirka 1 %, især opnået gennem organisatoriske tilpasninger. For at forbedre omkostningsniveauet gennemførte Tryg Forsikring i 4. kvartal en væsentlig restrukturering af området, som især vedrørte back-office funktioner, og som betød en reduktion i antallet af medarbejdere på cirka 30. For yderligere at forbedre salgseffektiviteten etablerede Erhverv, som nævnt, sidst i 2012 en ny salgskanal med fokus på de mindre virksomheder i erhvervssegmentet. Forbedring af omkostningsniveauet vil fortsat være et væsentligt indsatsområde, der skal opnås gennem yderligere automatisering og forenkling af processer. Et yderligere tiltag for at sænke omkostningerne er at overgå til digital kommunikation. Derfor vil kunderne i 2013 få mulighed for at tilgå deres forsikringsoplysninger og dokumenter via internettet, inden Tryg Forsikring stopper udsendelsen af fysiske dokumenter og overgår fuldstændig til digital kommunikation. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 16

17 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg og Tryg Garanti i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Salget foregår både gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Herudover har Industri et samarbejde med AXA Group ved betjening af kunder med internationalt forsikringsbehov. Tryg Garanti indgår desuden i resultatet for Industri. Forretningsområdet udgør 26 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 17

18 Resultat Forretningsområdet Industri har fokus på at forbedre lønsomheden og på at sikre et resultat, der er tilfredsstillende i forhold til den kapital, som kan henføres til området. Industrimarkedet er det mest konkurrenceprægede område, hvor det jævnligt ses, at nye aktører går ind. Nye aktører vil oftest konkurrere på prisen, og Industris fokus på lønsomhed vil bevirke, at præmieindtægten vil vise større udsving end for privat- og erhvervsområderne. For Industri er det derfor væsentligt både at sikre, at forretningen er lønsom, og at kunne tilpasse omkostningsniveauet til større udsving i præmieindtægten. Det forsikringstekniske resultat for 2012 udgjorde 650 mio. DKK (509 mio. DKK), og combined ratio blev 87,7 (91,2). Forbedringen af resultatet skyldes hovedsageligt effekten af lønsomhedstiltag, herunder sanering af ulønsomme segmenter og betydeligt mere gunstige vejrforhold end i Storskadeniveauet var 0,3 procentpoint lavere end sidste år. Det lavere renteniveau påvirkede derimod combined ratio negativt med på 2,4 procentpoint i forhold til Afløbsresultatet var højt og dette skyldes især, at der er et stort indhold af langhalet arbejdsskadeforretning, som historisk har bidraget med løbende afløbsgevinster. På trods af de høje afløbsgevinster er der ikke ændret i de principper, som anvendes ved hensættelser til skader. I Danmark og Norge har Tryg Forsikring en solid markedsposition, mens industriforretningen i Sverige fortsat er i en opstartsfase karakteriseret ved en bevidst begrænset vækst med fokus på lønsom forretning i udvalgte segmenter. Tryg Forsikring differentierer sig især gennem stor viden om segmenterne og et højt serviceniveau. I betragtning af den lave markedsandel i Sverige er det derfor meget positivt, at Industri i en undersøgelse blandt 143 forsikringsmæglere fik den højeste helhedsvurdering blandt selskaberne på det svenske marked. Markedssituationen på industrimarkedet var i 2012 generelt ikke væsentligt påvirket af den økonomiske situation i de sydeuropæiske lande. I Danmark nød virksomhederne godt af, at Tyskland, der er Danmarks største eksportmarked, var inde i en god økonomisk udvikling. I slutningen af året udviklede den tyske økonomi sig dog mindre positivt, hvilket forventes at kunne påvirke det danske industrimarked negativt i I Norge påvirkede væksten i samfundsøkonomien også industrivirksomhederne positivt. På grund af Tryg Forsikrings mindre markedsandel og fokuserede tilgang til ny forretning er Tryg Forsikrings svenske forretning kun i mindre grad påvirket af den samfundsøkonomiske udvikling. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 18

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Yderligere information 44

Yderligere information 44 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. september 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012 Velkommen til Trygs generalforsamling 19. april 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere