Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Resultatopgørelse 52 Balance 53 Egenkapital 55 Pengestrømsopgørelse 56 Noter 57 Regnskab for Tryg Forsikring moderselskab Resultatopgørelse 111 Balance 112 Egenkapital 114 Noter 115 Koncerndiagram 126 Ordliste 127 Forbehold 128 Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 2

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Torben Nielsen, næstformand Lene Skole Jesper Hjulmand Paul Bergqvist Jens Bjerg Sørensen Tina Snejbjerg Bill-Owe Johansson Jørgen Huno Rasmussen Mari Thjømøe Lone Hansen Vigdis Margrethe Fossehagen Direktion Morten Hübbe Tor Magne Lønnum Lars Bonde Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg Forsikring koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af Tryg A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og Tryg A/S, Ballerup (www.tryghedsgruppen.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 3

4 Ledelsesberetning Resultatoversigt for Tryg Forsikring Koncern Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 4

5 Tryg Forsikring koncernens resultat 2012 Efter et par udfordrende år i 2010 og 2011, hvor især vejrrelaterede skader påvirkede resultatet, var 2012 på mange måder et godt år for Tryg Forsikring. De væsentlige lønsomhedstiltag, som er gennemført de seneste år, havde en positiv effekt på resultatet, og væsentlige strategiske udfordringer i form af den finske forretning og fornyelsen af Nordea-aftalen blev løst. Det var også positivt at konstatere, at alle forretningsområder bidrog positivt til det samlede resultat, og her var det især positivt, at der for både Erhverv og Sverige var markante forbedringer i resultatet. Samtidig var der mange initiativer, som havde god fremdrift, og som især vil forbedre resultaterne i de kommende år. Dette omfatter blandt andet et besparelsesprogram på 1 mia. DKK og prisdifferentiering, som i 2012 for eksempel kom til udtryk gennem lancering af en ny indboforsikring på det danske marked. Tryg Forsikrings resultat efter skat udgjorde mio. DKK (1.189 mio. DKK), hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 22,8 % (13,8 %). Forbedringen i resultatet er sammensat af en fremgang i det forsikringstekniske resultat på 920 mio. DKK og et højere investeringsresultat på 525 mio. DKK. Det forsikringstekniske resultat udgjorde mio. DKK (1.572 mio. DKK) som følge af lønsomhestiltag, et betydeligt lavere niveau af vejrskader og en positiv effekt af reassuranceaftale vedrørende frekvensen af vejrskader. Combined ratio udgjorde 88,2 (93,2) trods et lavt renteniveau, der påvirkede combined ratio negativt med 1,2 procentpoint. Med det forbedrede resultat og flere initiativer undervejs er Tryg Forsikring godt på vej til at opnå målene om en egenkapitalforrentning på 20 % og en combined ratio på 90 eller under fra 3. kvartal Det høje investeringsafkast var påvirket af især stigende aktiekurser, gældskrisen i Sydeuropa og et lavt renteniveau, som medførte, at myndighederne foretog en teknisk justering af diskonteringsrenten, der anvendes ved diskontering af erstatningshensættelser i forsikringsvirksomheden. Disse forhold medførte dels store kursstigninger på især obligationer i de nordiske markeder, dels en engangsgevinst på 150 mio. DKK som følge af ændringen i diskonteringskurven. Herudover var investeringsafkastet påvirket af pæne gevinster på high yield og emerging market obligationer, samt nedskrivninger af domicilejendomme. Det primære formål med investeringsvirksomheden er at understøtte forsikringsvirksomheden og i øvrigt at have en lav risikoprofil. På den baggrund var investeringsafkastet for 2012 ekstraordinært højt og må, med baggrund i det lave renteniveau, forventes at være lavere de kommende år. Den makroøkonomiske situation var i 2012 generelt karakteriseret ved en dansk økonomi med lav vækst og tilbageholdenhed i forbruget, hvilket påvirkede små og mindre erhvervsvirksomheder. Større industrikunder nød godt af fremgangen på eksportmarkederne, herunder især det tyske marked. Det norske marked var stort set upåvirket af den økonomiske krise i Sydeuropa, som ellers påvirkede resten af Europa. Norge havde fortsat en pæn vækst i bruttonationalproduktet, stigende lønninger og beskæftigelse, men fortsat en forholdsvis lav inflation. Den svenske økonomi var, ligesom den danske, påvirket af tilbageholdenhed i det private forbrug. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 5

6 Præmier Præmieindtægterne udgjorde mio. DKK ( mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en stort set uændret præmieindtægt. Præmieindtægterne var påvirket af Tryg Forsikrings fokus på lønsomhed, som blandt andet blev forbedret gennem prisforhøjelser og sanering af ulønsomme kunder. Præmieindtægten for Privat steg med 1,5 % (6,1 %) og var påvirket af en fortsat høj fornyelsesprocent i både den danske og den norske forretning. Den lavere vækst skyldes et lavere salg især i den danske del af forretningen. Ydermere var præmieudviklingen inden for bilforsikringer påvirket af, at bilsalget i Danmark især omfattede mindre biler med et højere niveau af sikkerhed og dermed lavere gennemsnitspræmie. Præmieudviklingen i både erhvervs- og industrisegmentet var negativ med 2,0 % målt i lokal valuta. Præmieudviklingen var påvirket af kundernes reaktion på prisforhøjelser, saneringer og negative økonomiske konjunkturer specielt på det danske marked. Tryg Forsikring gennemførte væsentlige prisforhøjelser i 2010 for at forbedre lønsomheden med fokus på især privatbrancherne i Danmark. Prisforhøjelserne blev gennemført med baggrund i et stigende antal indbrud, stigende håndværkerpriser og et højere niveau af vejrskader. Efterfølgende har Tryg Forsikring gennemført prisforhøjelser på erhvervsområdet. Fremadrettet vil der kun i mindre omfang være behov for prisforhøjelser udover normal inflationsregulering. Erstatninger Skadeforløbet, der omfatter både erstatningsudgifter og resultatet af genforsikring i procent, udgjorde 71,8 (76,6). Forbedringen dækker især over effekten af lønsomhedstiltag, lavt niveau af vejrskader og et godt resultat af en tværgående genforsikringsaftale. Niveauet for storskader var på et lavere niveau end i 2011, hvorimod det lavere renteniveau påvirkede skadeforløbet negativt. På kapitalmarkedsdagen i 2012 kommunikerede Tryg sit mål om en reduktion af skadeomkostningerne med i alt 700 mio. DKK frem mod Reduktionen skal især opnås ved at udnytte Trygs størrelse ved indkøb og gennem forbedrede processer. Tryg fulgte i 2012 løbende op på initiativerne, og den samlede effekt af disse var 120 mio. DKK, hvilket var lidt højere end de målsatte besparelser for 2012 på 100 mio. DKK. Især inden for bilområdet har initiativerne haft effekt. I de kommende år vil der være en større effekt inden for især bygningsområdet. Et væsentligt initiativ har været indgåelse af aftale om anvendelsen af Scalepoint et indkøbssystem, som er mere fleksibelt for kunderne, og som sikrer en mere korrekt fastsættelse af genstandes værdi. En væsentlig del af effekten vil også blive opnået gennem forbedrede processer. Niveauet af vejrskader udgjorde 323 mio. DKK (1.756 mi0. DKK). Det betydeligt lavere niveau kan henføres til skybruddet i Københavnsområdet i juli 2011, som indebar erstatningsudgifter på 1,6 mia. DKK. Herudover lå vejrskader i 2012 på et lavere niveau end forventet for et gennemsnitligt år. I 2012 introducerede Tryg Forsikring en ny indboforsikring, hvor risikoen for vejrskader er et væsentligt element i prissætningen. Niveauet af storskader var med 713 mio. DKK (858 mio. DKK) lidt lavere end i 2011 og noget højere end det forventede niveau for året som helhed på 550 mio. DKK. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 6

7 Tryg Forsikring købte i juli 2011 en genforsikringsdækning, der begrænser Tryg Forsikrings udgifter i tilfælde af en høj frekvens af vejrskadebegivenheder. Hvor traditionel genforsikring dækker pr. begivenhed, træder denne dækning i kraft, hvis Tryg Forsikring har afholdt mere end 400 mio. DKK i erstatninger til vejrskader fordelt på flere begivenheder. Som følge af mange storme og skybrud i 2. halvår af 2011 og udviklingen i 1. halvår 2012 opnåede Tryg Forsikring en reassurancedækning på 136 mio. DKK. Aftalen blev fornyet fra 1. juli 2012 til en lidt højere pris. Tryg Forsikring forventer ikke noget provenu fra denne aftale, da den først og fremmest skal dække ved en høj frekvens af vejrmæssige begivenheder, hvilket ikke er det forventede normale vejrforløb. Omkostninger Omkostningsprocenten blev 16,4 (16,6) i Forbedringen skal ses i sammenhæng med målsætningen om en omkostningsprocent under 15 i 2015, der skal opnås gennem initiativer, som vil reducere omkostningsniveauet med 300 mio. DKK frem til Det er positivt, at omkostningsprocenten i 2012 blev reduceret væsentligt på trods af en præmievækst, der var lavere end inflationen, og på trods af ikke tilbagevendende restruktureringsomkostninger på cirka 100 mio. DKK i forbindelse med de gennemførte strukturelle tilpasninger i Tryg Forsikring. Initiativerne til at reducere omkostningerne med 300 mio. DKK frem mod 2015 er opdelt i årlige effekter. For 2013 er der fastlagt et mål om gennemførte initiativer svarende til 125 mio. DKK. For 2012 var effekten 55 mio. DKK og dækker især over en reduktion i antallet af medarbejdere i stabsfunktioner. Tryg Forsikring forenkler processerne gennem en fladere organisation og en vurdering af værdiskabelse i forhold til kunderne. Processen vil fortsætte i 2013 for at sikre, at målet nås. Det gennemsnitlige antal medarbejdere eksklusive den finske forretning, blev reduceret fra og hvilket afspejler de gennemførte effektiviseringstiltag. Omkostningsniveauet har de seneste år været påvirket af stigninger i lønsumsafgiften i Danmark, som vil stige yderligere i 2013 fra 10,5 % til 10,9 %. Lønsumsafgiften vil i øvrigt fra 2013 være gradvis stigende og vil i 2021 udgøre 12,3 % svarende til en forøgelse på cirka 30 mio. DKK. Resultat af ophørte aktiviteter Resultatet af ophørte aktiviteter blev på 28 mio. DKK og vedrører primært den finske forretning, som i 4. kvartal blev solgt, og derfor indgår under ophørte aktiviteter. Den finske forretning blev solgt for 15 mio. EUR og i samme forbindelse blev immaterielle aktiver vedrørende større it projekt nedskrevet med cirka 100 mio, således at den totale resultatpåvirkning var marginal negativ. Herudover indgår afløb på hensættelserne til skader fra marineforretningen, som Tryg Forsikring ophørte med at tegne i 2010, med et mindre positivt resultat. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 7

8 Investeringsresultat Tryg Forsikrings samlede investeringsportefølje på 45,5 mia. DKK (41,3 mia. DKK) havde i 2012 et højt bruttoafkast på mio. DKK. Tryg Forsikrings investeringsportefølje er opdelt i en matchportefølje og en fri portefølje. Matchporteføljen udgjorde 34,8 mia. DKK (32,6 mia. DKK) og var sammensat af obligationer, der matcher de forsikringsmæssige hensættelser, så udsving som følge af renteændringer så vidt muligt udlignes. Den resterende del af aktiverne, den fri portefølje, er en diversificeret portefølje af ejendomme, aktier og obligationer og afspejler selskabets egenkapital. Den fri portefølje udgjorde 10,8 mia. DKK pr. 31. december Opdelingen af investeringsporteføljen medfører samlet set en lav finansiel risiko og afspejler Tryg Forsikrings fokus på forsikringsforretningen. Afkastet på matchporteføljen efter overførsel til forsikringsteknisk rente udgjorde 109 mio. DKK (95 mio. DKK) for 2012 og var påvirket af ændringer i tilsynsrentekurven, som havde en positiv effekt på resultatet af matchporteføljen. Afkastet på den fri investeringsportefølje var mio. DKK. (184 mio. DKK). Resultatet var påvirket af store kursstigninger på både aktier og obligationer og af den negative udvikling på de finansielle markeder, herunder især gældskrisen i Sydeuropa. Aktieporteføljen, som er en global diversificeret portefølje, havde et positivt afkast på 12,5 % (4,2 %). Obligationsinvesteringer var påvirket af renteudviklingen i Europa og gav et afkast på 4,5 %, og især for high yield og emerging market obligationer var der et højt afkast i Sammensætningen af den fri portefølje var stort set uforandret i 2012, og porteføljen består fortsat af en diversificeret portefølje af ejendomme, aktier og obligationer. Andre finansielle indtægter og udgifter (ej investering) var negative med 543 mio. DKK, hvilket især vedrører nedskrivning af domicilejendomme. Nedskrivningerne skete i 1. og 4. kvartal på henholdsvis 150 mio. DKK og 200 mio. DKK med baggrund i dels en revurdering af lejeniveauet, dels en ændring af afkastkravet. Inklusive andre finansielle indtægter og udgifter samt investeringsafkast vedrørende ophørte og frasolgte aktiviteter udgjorde investeringsresultatet 593 mio. DKK. Skat Skat af årets resultat var 855 mio. DKK svarende til 28 %. Kapitalforhold Tryg Forsikrings egenkapital udgjorde mio. DKK (8.968 mio. DKK) ved udgangen af Tryg Forsikring opgør i henhold til Finanstilsynets retningslinjer et individuelt solvensbehov. Dette udgjorde mio. DKK i slutningen af 2012 og skal ses i forhold til basiskapitalen, der udgør mio. DKK efter foreslået udbytte. Tryg Forsikring har således en overdækning i forhold til denne på mio. DKK svarende til 38 %. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 8

9 Tryg Forsikring har optaget ansvarlige lån på mio. DKK. I 2009 optog Tryg Forsikring i forbindelse med købet af Moderna et ansvarligt lån på 65 mio. EUR hos TryghedsGruppen, og dette forventes indfriet i 1. kvartal I den sammenhæng er det besluttet at udnytte de gunstige kapitalmarkeder, og foretage en optimering af kapitalstrukturen ved at optage et ansvarligt lån på 800 mio. DKK, som er uopsigeligt fra kreditors side. De nuværende kapitaldækningsregler har en begrænsning for, hvor meget ansvarlig lånekapital med fastsat løbetid, der kan medregnes i basiskapitalen, hvilket har medført, at det eksisterende ansvarlige lån fra TryghedsGruppen på 65 mio. EUR ikke kan medregnes i Tryg Forsikrings basiskapital. Det nye ansvarlige lån vil have en uendelig løbetid, og da der er øget adgang til at medregne lån med uendelig løbetid, vil det fulde beløb på 800 mio. DKK kunne medregnes i basiskapitalen, der således alt andet lige stiger med 800 mio. DKK. Det nye ansvarlige lån forventes endvidere at kunne medregnes som Tier 2 kapital under de kommende Solvency II-kapitaldækningsregler. Tryg Forsikrings kapitalstyringen er baseret på opgørelsen af Individuel Solvens. Dette valg er foretaget for at styrke sammenhængen mellem Tryg Forsikrings risikoprofil og kapitalgrundlag, og ændrer ikke ved Tryg Forsikrings målsætning om en Standard & Poor A- rating samt fortsatte fokus på en stærk kapitalstruktur. Begivenheder efter balancedagen Som nævnt besluttede Tryg Forsikring i forbindelse med indfrielse af det ansvarlige lån hos TryghedsGruppen at optage et lån på 800 mio. DKK, som er uopsigeligt fra kreditors side. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 9

10 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 48 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 10

11 Resultat Privat var det forretningsområde, hvor Tryg Forsikring først gennemførte væsentlige lønsomhedstiltag. Dette betyder, at Privat er det område, som er længst fremme i forhold til de økonomiske mål. For at sikre fortsat gode økonomiske resultater er der derfor meget fokus på arbejdet med prisdifferentiering, segmentering og optimering af salgskanaler. Det forsikringstekniske resultat for 2012 udgjorde mio. DKK (767 mio. DKK), og combined ratio var 87,7 (92,7). Forbedringen af resultatet skyldes både effekten af lønsomhedstiltag og betydeligt bedre vejrforhold i På grund af tidligere prisforhøjelser var behovet for ekstraordinære forhøjelser, udover tilpasningen til den generelle inflation, mindre i Økonomien i Danmark var i 2012 påvirket af den økonomiske krise, især i Sydeuropa. Dette påvirkede specielt forbrugernes købelyst og dermed aktiviteten i samfundet. For forsikringsmarkedet betød det en lav omsætning af boliger og et øget køb af mindre biler. I Norge var privatforbruget på et fortsat højt niveau og bilsalget på et lidt højere niveau end i Inflationen er lav i både Danmark og Norge, men som følge af stigende lønninger i Norge er Tryg Forsikring særligt opmærksom på inflationsudviklingen i Norge og behovet for at tilpasse prissætningen om nødvendigt. I 2012 lå Tryg Forsikrings kundefastholdelsesprocent fortsat på et højt niveau, hvilket understøttes af kundemålingerne fra EPSI for 2012, som viser, at Tryg Forsikring i både Danmark og Norge fortsat har den højeste kundetilfredshed blandt de større forsikringsselskaber. Som nævnt var der i Privat i 2012 stor fokus på prisdifferentiering. Tryg Forsikring lancerede i november i 2012 en ny indboforsikring på det danske marked, som bedre afspejler forskelle i risici. Det nye produkt gør det lettere for kunden at være tilstrækkeligt dækket af sin forsikring. Kunden skal med den nye indboforsikring ikke tage stilling til den samlede forsikringssum, men alene forholde sig til, om der i indboet er genstande med en værdi over DKK. I første omgang sælges forsikringen til nye kunder, men i 2013 vil eksisterende kunder også blive omfattet af den nye forsikring. Tryg Forsikring vil inden for Privat fortsætte arbejdet med prisdifferentiering og i de kommende år gradvis implementere flere nye produkter med en højere grad af prisdifferentiering. En af Privats vigtigste distributionskanaler er bankassurancesamarbejdet med Nordea. Aftalen med Nordea blev i 2012 fornyet for Danmark og Norge og gælder i de kommende fem år. Aftalen er ændret i forhold til tidligere og er nu bedre i tråd med Tryg Forsikrings fokus på lønsomhed og porteføljeudvikling. Partnerskabsaftalen gør det fremover blandt andet muligt for Tryg Forsikring at foretage mersalg til eksisterende Nordeakunder gennem egne callcentre. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 11

12 Præmier Bruttopræmierne steg samlet med 1,5 % (6,1%) i lokal valuta. Væksten var fordelt med en svag negativ vækst i Danmark på 0,3 % og en vækst på 3,5 % i Norge. Den lave vækst i Danmark var sammensat af en fortsat høj fastholdelsesprocent og et salg på et lavere niveau end foregående år. Herudover påvirkes præmieindtægten af et højere niveau af præmierabatter med baggrund i forløbet for en række gruppeaftaler, hvilket havde en negativ effekt på væksten i den danske forretning med 0,8 procentpoint. Fastholdelsesprocenten var i niveauet 90, hvilket var positivt i forhold til pristiltagene i de seneste år. Det lavere salg kan henføres til en faldende gennemsnitspris for bilforsikringer blandt andet på grund af et stort salg af mere trafiksikre biler med et højt niveau af sikkerhed og dermed lavere forsikringsrisiko. Den højere prisfastsættelse på mange forsikringsprodukter og den økonomiske situation i Danmark med blandt andet lavt forbrug og lav omsætning af ejerboliger medvirkede også til den lavere vækst i privatkundesegmentet. Væksten i Norge på 3,5 % skal ses i sammenhæng med prisforhøjelser, en norsk økonomi med pæn vækst og en fastholdelsesprocent, der er forbedret med næsten 1 procentpoint. Væksten er især sket inden for villa- og bilforsikringer, og afspejler stort set inflationen i den norske økonomi. Effekten af prisforhøjelser kom tydeligt til udtryk i gennemsnitspræmien for norske privatkunder, der steg med 4,3 % i løbet af 2012, mens den tilsvarende stigning for danske privatkunder udgjorde 3,3 %. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 72,8 (79,2), og skadeforløbet, der også indeholder resultatet af genforsikring, udgjorde 72,0 (76,3). Forbedringen i skadeforløbet kan henføres til et betydeligt lavere niveau af vejrskader og effekten af lønsomhedstiltag. Herudover var skadeforløbet også påvirket af den tværgående genforsikringsaftale, som havde en positiv påvirkning på 93 mio. DKK, svarende til en effekt på skadeforløbet på 1,0 procentpoint. Skadeforebyggende aktiviteter var et højt prioriteret område for Tryg Forsikring i Tryg Forsikring gennemførte tiltag over for især villakunder i Danmark for at reducere erstatningerne ved storme og skybrud. I forhold til kunder, der tidligere havde haft skybrudsskader lancerede Tryg Forsikring i 2012 Tryg Forsikring Boligtjek, der er en gennemgang af boligen for at afdække risikoen ved skybrud med mulighed for at få et tilbud på skadeforebyggende reparationer. Udover dette tiltag er der gennemført flere skadeforebyggende aktiviteter som for eksempel anvendelsen af burn block for at imødegå risikoen for brande i juledekorationer og lignende. Tryg Forsikring fornyede i 2012 aftalen med autoværksteder om reparation af biler, og reparationsudgifterne er fortsat på et betydeligt lavere niveau end for markedet som helhed. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 12

13 I den norske del af Privat er der særlig fokus på skadeinflation, da løninflationen er på et betydeligt højere niveau end i Danmark. Dette påvirker naturligt erstatningerne, særligt hvor arbejdskraft indgår ved udbedring af skader. Udover muligheden for at forøge priserne med inflationen, modvirkes effekten også af skadereducerende tiltag, hvor Tryg Forsikring gennem udnyttelse af sin indkøbskraft og forbedrede processer opnår fordele, som reducerer skadeudgifterne. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 15,7 (16,4) i 2012, hvilket var en betydelig reduktion, opnået gennem en fortsat optimering af især distributionsomkostningerne. Antal ansatte er reduceret i 2012 fra gennemsnitlig 955 i 2011 til 918 i 2012, hovedsagligt ved naturlig afgang. Privatområdet har centraliseret funktioner som tidligere var decentrale, hvilket påvirkede omkostningsprocenten positivt. Herudover påvirkes Privat, som andre forretningsområder, af de reduktioner, der er foretaget i de enkelte stabsfunktioner, hvilket også i de kommende år vil have en positiv effekt på omkostningsniveauet. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 13

14 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Salget foregår gennem eget salgskorps, franchisetagere (Norge), kundecentre og gruppeaftaler. Forretningsområdet udgør 18 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 14

15 Resultat Ønsket om særlig fokus på erhvervsområdet førte i 2011 til at Erhverv blev et selvstændigt forretningsområde. Erhverv har særligt store forretningsmæssige udfordringer for at sikre et resultat i overensstemmelse med Tryg Forsikrings overordnede mål. Denne fokusering er kommet til udtryk i de tiltag, der er igangsat, og som har bevirket en klar forbedring af erstatningsniveauet. Derudover er der gennemført strukturelle tiltag i 2012, som vil bidrage til yderligere forbedringer af omkostningsniveauet de kommende år. Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde i mio. DKK (310 mio. DKK), mens combined ratio blev 83,7 (92,1). Forbedringen af resultatet skyldes lønsomhedstiltag og betydeligt gunstigere vejrforhold end i Året havde desuden et betydeligt lavere niveau af mellemstore skader i forhold til 2011 samtidig med et usædvanligt højt afløb. Resultatet var positivt påvirket af prisforhøjelser og arbejdet med segmentering og produktudvikling. Derudover blev de første strukturelle justeringer af organisationen gennemført for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne. Markedssituationen udviklede sig forskelligt i Danmark og Norge. I Danmark var der fortsat tilbageholdenhed i det private forbrug, hvilket både påvirkede virksomheders forsikringsbehov og fastholdt antallet af konkurser på et højt niveau. I Norge påvirkede den fortsatte vækst i samfundsøkonomien de mindre og mellemstore virksomheder positivt. Præmier Samlet set var der en nedgang i præmieindtægterne på 2,0 % (0,2 %) opgjort i lokal valuta. Reduktionen var fordelt med en negativ vækst i Danmark på 2,7 % og i Norge på 0,4 %. Den negative vækst i Danmark var sammensat af både et fald i fastholdelsesprocenten og et lavere salg. Fastholdelsesprocenten var negativt påvirket af lønsomhedstiltag, som udover prisforhøjelser også omfattede krav om sikringsforanstaltninger i kældere og af flere virksomhedslukninger på grund af den økonomiske situation. Det lavere salg skyldes både prisforhøjelser og vanskelige vilkår for virksomhederne. For at forbedre præmieudviklingen ændrede Tryg Forsikring i slutningen af 2012 salgsorganisationen, for at sikre større aktivitet på det danske marked gennem anvendelse af mindre omkostningstunge kanaler. Nulvæksten i Norge kan også henføres til prisforhøjelser og et konkurrencepræget marked, som har medført en reduceret fornyelsesprocent i forhold til året før. Udviklingen afspejler også et behov for at sikre et større salgsmæssigt fokus. For at få et øget fokus på salg og kvaliteten i betjeningen af kunderne har Erhverv inden for egne salgskanaler i 2012 gennemført en specialisering af salg- og servicefunktionerne. Tilsvarende er der i franchise salgskanalen gennemført uddannelsesaktiviteter om erhvervsforsikringer for at øge salget. I både den danske og den norske del af Erhverv blev der sidst i 2012 oprettet nye salgskanaler med fokus på nysalg til de mindre virksomheder i erhvervssegmentet. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 15

16 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 64,3 (75,4) og skadeforløbet, der også indeholder resultatet af genforsikring, udgjorde 63,4 (71,8). Forbedringen i skadeforløbet kan henføres til et betydeligt lavere niveau for både vejr- og storskader, effekten af lønsomhedstiltag og genforsikringsaftalen vedrørende frekvenser af vejrskader, som havde en positiv påvirkning på 20 mio. DKK svarende til en effekt på skadeforløbet på 0,5 procentpoint. Tryg Forsikring har som nævnt gennemført lønsomhedstiltag over for erhvervskunderne primært inden for bygning og løsøre. Tiltagene omfatter både prisforhøjelser og ændrede vilkår for især værdier i kældre. Skadeforebyggende aktiviteter var også i fokus i Erhverv blandt andet inden for landbruget med henblik på at reducere risikoen for kortslutninger og hermed brandskader. Differentiering af produkter er også vigtig inden for erhvervsområdet, og det første produktområde, hvor dette konkret vil komme til udtryk i 2013, er en ny tarif for arbejdsskadeforsikring. Omkostninger Omkostningsprocenten i 2012 udgjorde 20,3 (20,3), hvilket skyldes en reduktion i de nominelle omkostninger på cirka 1 %, især opnået gennem organisatoriske tilpasninger. For at forbedre omkostningsniveauet gennemførte Tryg Forsikring i 4. kvartal en væsentlig restrukturering af området, som især vedrørte back-office funktioner, og som betød en reduktion i antallet af medarbejdere på cirka 30. For yderligere at forbedre salgseffektiviteten etablerede Erhverv, som nævnt, sidst i 2012 en ny salgskanal med fokus på de mindre virksomheder i erhvervssegmentet. Forbedring af omkostningsniveauet vil fortsat være et væsentligt indsatsområde, der skal opnås gennem yderligere automatisering og forenkling af processer. Et yderligere tiltag for at sænke omkostningerne er at overgå til digital kommunikation. Derfor vil kunderne i 2013 få mulighed for at tilgå deres forsikringsoplysninger og dokumenter via internettet, inden Tryg Forsikring stopper udsendelsen af fysiske dokumenter og overgår fuldstændig til digital kommunikation. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 16

17 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg og Tryg Garanti i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Salget foregår både gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Herudover har Industri et samarbejde med AXA Group ved betjening af kunder med internationalt forsikringsbehov. Tryg Garanti indgår desuden i resultatet for Industri. Forretningsområdet udgør 26 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 17

18 Resultat Forretningsområdet Industri har fokus på at forbedre lønsomheden og på at sikre et resultat, der er tilfredsstillende i forhold til den kapital, som kan henføres til området. Industrimarkedet er det mest konkurrenceprægede område, hvor det jævnligt ses, at nye aktører går ind. Nye aktører vil oftest konkurrere på prisen, og Industris fokus på lønsomhed vil bevirke, at præmieindtægten vil vise større udsving end for privat- og erhvervsområderne. For Industri er det derfor væsentligt både at sikre, at forretningen er lønsom, og at kunne tilpasse omkostningsniveauet til større udsving i præmieindtægten. Det forsikringstekniske resultat for 2012 udgjorde 650 mio. DKK (509 mio. DKK), og combined ratio blev 87,7 (91,2). Forbedringen af resultatet skyldes hovedsageligt effekten af lønsomhedstiltag, herunder sanering af ulønsomme segmenter og betydeligt mere gunstige vejrforhold end i Storskadeniveauet var 0,3 procentpoint lavere end sidste år. Det lavere renteniveau påvirkede derimod combined ratio negativt med på 2,4 procentpoint i forhold til Afløbsresultatet var højt og dette skyldes især, at der er et stort indhold af langhalet arbejdsskadeforretning, som historisk har bidraget med løbende afløbsgevinster. På trods af de høje afløbsgevinster er der ikke ændret i de principper, som anvendes ved hensættelser til skader. I Danmark og Norge har Tryg Forsikring en solid markedsposition, mens industriforretningen i Sverige fortsat er i en opstartsfase karakteriseret ved en bevidst begrænset vækst med fokus på lønsom forretning i udvalgte segmenter. Tryg Forsikring differentierer sig især gennem stor viden om segmenterne og et højt serviceniveau. I betragtning af den lave markedsandel i Sverige er det derfor meget positivt, at Industri i en undersøgelse blandt 143 forsikringsmæglere fik den højeste helhedsvurdering blandt selskaberne på det svenske marked. Markedssituationen på industrimarkedet var i 2012 generelt ikke væsentligt påvirket af den økonomiske situation i de sydeuropæiske lande. I Danmark nød virksomhederne godt af, at Tyskland, der er Danmarks største eksportmarked, var inde i en god økonomisk udvikling. I slutningen af året udviklede den tyske økonomi sig dog mindre positivt, hvilket forventes at kunne påvirke det danske industrimarked negativt i I Norge påvirkede væksten i samfundsøkonomien også industrivirksomhederne positivt. På grund af Tryg Forsikrings mindre markedsandel og fokuserede tilgang til ny forretning er Tryg Forsikrings svenske forretning kun i mindre grad påvirket af den samfundsøkonomiske udvikling. Tryg Forsikring, Årsrapport 2012, Side 18

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere