PRODUKTINFORMATION FORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING"

Transkript

1 PRODUKTINFORMATION FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret FORSIKRING! DER ER TRE GODE GRUNDE TIL AT FORSIKRING: Aftalen er let at håndtere i jeres bogholderi. Maksimalt udbud af ydelser på meget favorable betingelser. Professionel inddrivelse af jeres tilgodehavende. Vores serviceydelser i korte træk: 1. Hvad kan være dækket? Tilgodehavende hos momsregistrerede debitorer vedrørende leverede varer og tjenesteydelser. Efter behov offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner. Specialfabrikerede varer ( produktionsrisiko ) og eksisterende udestående fordringer. Betalingsbetingelser op til 180 dage på såvel danske som udenlandske debitorer. Omkostninger opstået ved inkasso indtil forsikringsbegivenhedens indtræden. 2. Hvordan får I jeres forsikringsdækning? Ved indgåelse af Service-kontrakt får I adgang til vores professionelle netværk af krediteksperter og den mest moderne teknologi. Derved kan I undersøge og overvåge jeres debitorers kreditværdighed. Jeres debitor er forsikret som vist i nedenstående tabel. Afgørende er vores vurdering på leverings- eller afsendelsesdatoen. Vurdering overvågning Maksimal forsikringssum R: DKK DKK DKK eller DKK Andre beløb kan vurderes ved anmodning om individuel kreditvurdering gennem Cofanet. X eller NR Dækning ikke muligt Bemærk den maksimale forsikringssum på 40 gange den betalte præmie og aftal de præmier, der stemmer overens med jeres forsikringsbehov. 3. Hvornår og hvordan får I erstatning? Betaler jeres debitor ikke i rette tid, beder I os inddrive jeres tilgodehavende. I kan kontakte os, så snart jeres tilgodehavende er forfaldent, eller vente op til 3 måneder, mens I selv forsøger at inddrive fordringen. Jo hurtigere vi inddrages, desto hurtigere kan vi gå i gang, og jo hurtigere kan I få jeres penge! 3 måneder efter jeres anmodning om, at vi skal inddrive jeres forsikrede tilgodehavende, er forsikringsbegivenheden indtrådt, og I modtager jeres erstatning. 4. Hvordan beregnes jeres erstatning? Ved medforsikring af moms på danske debitorer modtager I en højere erstatning. Følgende beregning er et eksempel på et forsikret tilgodehavende på en dansk debitor på DKK inklusiv 25 % moms: Erstatning 80 % på basis af jeres tilgodehavende inklusiv moms: DKK betales af Coface, filial af Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, S.A., Frankrig DKK udgør jeres tilgodehavende eksklusiv moms. = ingen selvrisiko på danske debitorer. Der kan ansøges om refusion af moms for et beløb på DKK JERES FORDELE: Hurtig forsikringsdækning gennem Cofanet og en enkel håndtering af aftalen aflaster jeres bogholderi. Transparente og favorable præmier. I forbindelse med tegning af aftalen er jeres udestående i op til 3 måneder gratis medforsikret. Inden for visse brancher tilbyder vi dækning af produktionsomkostninger uden ekstra omkostninger. Ingen eller kun en begrænset selvrisiko. Lange indberetningsfrister giver jer tilstrækkelig tid til egne forholdsregler i forbindelse med rykkerprocedure. Professionel assistance ved manglende betaling er inkluderet uden ekstra omkostninger: Inddriver vi jeres forsikrede tilgodehavende, inden forsikringsbegivenheden indtræffer, modtager I naturligvis fuld betaling uden fradrag af omkostninger. Indtræder forsikringsbegivenheden, modtager I erstatning og vi fratrækker naturligvis ikke omkostninger, hvis inddrivelsen ikke lykkes. Hurtig skadesbehandling. VED YDERLIGERE SPØRGSMÅL Ring til en af vores Sales Managers og få yderligere information FORSIKRING.

2 ANSØGNING FORSIKRING I HENHOLD TIL ABR 01/2011 Virksomhedens navn CVR nummer Adresse Bankforbindelse Kontaktperson Telefon a) Regnskabsår: fra til Normale betalingsbetingelser*: * b) Virksomhedens branche(r) og andel af samlet omsætning:* * c) Gennemført omsætning inklusiv moms i det foregående regnskabsår (TDKK): OMSÆTNING DER ØNSKES OMFATTET AF FORSIKRINGEN:** (Den ikke-forsikrede omsætning fratrækkes i præmiegrundlaget, jf. ABR 8. Bemærk, at segmentering på debitorniveau ikke er mulig.) Danmark Ja, i TDDK Nej Eksport Ja, i TDKK Nej Omsætning til offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner ABR 2 kan ændres, så omsætning til offentlige myndigheder inkluderes i forsikringsdækningen:*** Ja, den yderligere omsætning anslås til at udgøre TDKK Nej, skal IKKE medforsikres d) Debitortab - angivelse for indeværende regnskabsår samt for de sidste 2 regnskabsår. ANTALLET AF KONKURSER UDESTÅENDE BELØB I TDKK (TIDSPUNKT FOR BETALINGSSTANDSNING) SAMLET TAB I TDKK Danmark Eksport Danmark Eksport Danmark Eksport e) Potentielle debitortab (Antal sager og samlet beløb oplyst i TDKK; debitortab der overstiger DKK anføres enkeltvis):* Service-kontrakt med Coface Norden Services A/S har været gældende fra: Evt. kontrakt nr..: g) Kreditforsikring eller factoring kontrakt har været gældende siden: gennem: Opsagt pr.: h) Årlig præmie fastsættes ud fra gældende præmietabel. Se bilag FORSIKRING præmieoversigt 01/2011. Alt efter valgt betalingsmåde, tillægges følgende til den årlige præmie: (venligst sæt kryds). helårligt forud uden tillæg eller halvårligt forud med 3 % tillæg eller kvartalsvist forud med 5 % tillæg. i) FORSIKRING ønskes gældende med virkning fra den 1. Coface kan ikke afvise, at den endelige forsikringspolice kan indeholde afvigelser fra de generelle betingelser, som er anført i nærværende ansøgning FORSIKRING i henhold til ABR 01/2011. Vi indestår for, at de afgivne oplysninger er korrekte. Vi er indforstået med, at disse oplysninger, hvis nødvendigt, videregives inden for Coface**** med henblik på intern undersøgelse og beslutningstagen i forbindelse med godkendelse af aftale. Ligeledes kan disse oplysninger udveksles med genforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber med henblik på risikovurdering samt i forbindelse med eventuelle skadesindberetninger og opgørelse af genforsikring. Vi accepterer endvidere, at oplysningerne må benyttes til kreditvurdering af vores virksomhed, samt at resultatet af en sådan vurdering også vil være tilgængeligt for tredjemand. Vi ansøger hermed om etablering FORSIKRING på baggrund af ovenstående afgivne oplysninger. Denne ansøgning er bindende for os i 4 uger. Vi har en kopi af denne ansøgning samt de Almindelige betingelser FORSIKRING (ABR 01/2011) samt præmieoversigt 01/2011. Alle ændringer eller udvidelser af dette dokument skal foreligge skriftligt. Sted, dato, stempel og forpligtende underskrift * Supplerende oplysninger kan anføres på næste side. ** Udvidelse af den maksimale forsikringssum, jf. ABR 6, kan ske gennem forhøjelse af den oplyste omsætning. Den oplyste omsætning gælder til enhver tid for den pågældende forsikringsperiode. *** Den oplyste omsætning for Danmark og eksport skal også inkludere omsætning til offentlige myndigheder, hvis denne omsætning ønskes medforsikret. **** Coface S.A. (Paris) samt alle selskaber med tilknytning til Coface SA som følge af en direkte eller indirekte kapitalinteresse.

3 ANSØGNING FORSIKRING SUPPLERENDE OPLYSNINGER: Her angives eventuelle supplerende oplysninger, der ikke kunne anføres ovenfor. ad punkt a) DEBITORERNES NORMALE BETALINGSBETINGELSER ad punkt b) BRANCHE ad punkt e) POTENTIELLE DEBITORTAB (DEBITORS NAVN OG ADRESSE) BELØB I TDKK

4 BILAG FORSIKRING PRÆMIEOVERSIGT 01/2011 PRÆMIE-RELEVANT OMSÆTNING I FOREGÅENDE ÅR inklusiv moms op til: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Derudover for hver DKK ÅRLIG PRÆMIE Præmie-relevant omsætning op til DKK udgør præmien 0,36 % af omsætningen. Den årlige minimumspræmie udgør DKK pr. forsikringsperiode. DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forhøjelse med DKK A) Den årlige præmie beregnes på baggrund af den faktiske omsætning inklusiv moms for det pågældende afsluttede regnskabsår i henhold til ABR 8. Den ikke-forsikrede omsætning i henhold til ABR 8 skal modregnes i omsætningsopgørelsen. I det omfang omsætning til offentlige myndigheder er medforsikret i henhold til aftalens betingelser, skal denne omsætning medregnes i omsætningsopgørelsen. B) Eventuelle præmietillæg opkrævet ved kvartalsvise eller halvårlige betalinger tillægges den årlige præmie i henhold til tabellen. C) Præmie betales forud.

5 COFACE, FILIAL AF COMPAGNIE FRANÇAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, S.A., FRANKRIG Lysholt Allé Vejle T F ALMINDELIGE BETINGELSER FORSIKRING (ABR 01/2011) 1 Forsikringsdækning 1. Coface, filial af Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, S.A., Frankrig udbetaler erstatning til jer på forsikrede ubestridte udestående fordringer vedrørende vareleverancer eller tjenesteydelser der er opstået i forsikringsperioden ved indtrædelse af en forsikringsbegivenhed på danske eller udenlandske momsregistrerede debitorer. Vurdering overvågning Maksimal forsikringssum R: DKK DKK DKK eller DKK Andre beløb kan vurderes ved anmodning om individuel kreditvurdering gennem Cofanet. X eller NR Dækning ikke muligt 2. I forbindelse med etablering af denne aftale dækker vi ikke-betalte udestående fordringer, forudsat at der pr. forsikringsaftalens ikrafttrædelsesdato ikke er sket levering eller udført tjenesteydelser mere end tre måneder før ikrafttrædelsesdato, og de udestående fordringer ikke er mere end 30 dage forfaldne. Dette gælder dog kun, hvis I har fået godkendt en forsikringsdækning i form af overvågning eller en individuel kreditvurdering gennem Service-kontrakt, og I skal under alle omstændigheder have ansøgt om en sådan vurdering senest 14 dage efter indgåelse af aftalen. Alternativt skal I på forsikringsaftalens ikrafttrædelsesdato være i besiddelse af en vurdering, der er fastsat gennem service-kontrakt. 3. Denne forsikring inkluderer moms på de udestående fordringer samt omkostninger til fragt, som måtte være opstået i forbindelse med den forsikrede udestående fordring. 2 Hvad er generelt ikke forsikret Generelt er følgende ikke omfattet af forsikringsdækning; bestridte udestående fordringer; udestående fordringer med en betalingsbetingelse på mere end 180 dage fra tidspunkt for levering af varer eller tjenesteydelser; debitorer med udestående tilgodehavende under DKK 5.000; udestående fordringer der relaterer sig til brug og udlejning (f.eks. leje, forpagtning, køb af lejebolig, leasing, franchisegebyrer, licensfordringer) samt provisionsfordringer; morarenter, bøder for kontraktbrud, skadeserstatninger, retsgebyrer, valutakurstab; udestående fordringer relateret til koncernforbundne selskaber; udestående fordringer mod offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner, samt alle forsikringsbegivenheder, der er opstået før forsikringsperiodens ikrafttrædelsesdato. 3 Fastsættelse af forsikringsdækning for en udestående fordring 1. Den samlede udestående fordring inklusiv moms er forsikret op til den fastsatte forsikringsdækning i overensstemmelse med overvågning eller individuel kreditvurdering, der er fastsat i henhold til Service-kontrakt på tidspunktet for levering af varer eller tjenesteydelser (se tabel øverst til højre). 2. Selvom der er tilkendegivet en forsikringsdækning på Cofanet, er debitor ikke forsikret, hvis I inden for de seneste 12 måneder før levering af varer eller tjenesteydelser har haft kendskab til returcheck eller anden betalingsafvisning, eller ikke honorerede veksler, eller hvis debitor har misligholdt indgået betalingsaftale, eller hvis debitor har været overdraget til inkasso. 3. Ved beregningen af, hvilke udestående fordringer, der er dækket af forsikringen, fratrækkes enhver betaling, der er foretaget inden forsikringsbegivenhedens indtræden, først i de ældste fordringer, beregnet efter fakturadato. En betaling der sker ved check, veksel eller bankoverførsel, anses først for sket, når en eventuel frist for tilbageførsel er udløbet. 4. Hvis en udestående fordring ikke er betalt senest 3 måneder efter, at fordringen er forfalden, eller hvis Coface opsiger en forsikringsdækning på en debitor, vil udestående fordringer der stiftes efter dette tidspunkt, ikke være dækket af denne forsikring. 5. Coface er til enhver tid berettiget til at afvise forsikringsdækning på en debitor eller til at opsige en allerede etableret forsikringsdækning på en debitor, ligesom Coface er berettiget til at nedsætte forsikringsdækningen. En sådan ændring kan ske ved en overvågning eller ved en individuel kreditvurdering, hvorom I får meddelelse via Cofanet. En opsigelse af eller ændring af forsikringsdækningen har kun virkning for udestående fordringer, der stiftes efter at I har fået meddelelse om ændringen, herunder via Cofanet. Enhver udestående fordring, der er opstået efter dette tidspunkt, vil forblive uforsikret, selvom forsikringsdækning efterfølgende genetableres. Forsikringsdækning opretholdes på de udestående fordringer, der er opstået inden tidspunkt for opsigelse. 4 Forsikringsbegivenheden 1. Forsikringsbegivenheden indtræder ved debitors manglende betaling af en udestående fordring, såfremt I senest 3 måneder efter den pågældende udestående fordrings forfaldsdato har anmodet os om indgriben for så vidt angår alle på dette tidspunkt forfaldne udestående fordringer, og det samtidig ikke er lykkedes for Coface at inddrive den forsikrede udestående fordring inden for 3 måneder efter jeres anmodning om indgriben. 2. I forbindelse med denne aftale er forfaldsdato defineret som den betalingsfrist, der er anført på fakturaen, medmindre der skriftligt aftales en ny betalingsfrist, inden levering af varer eller tjenesteydelser finder sted. Er der ikke fastsat en forfaldsdato, fastsættes denne efter gældende lovgivning herom. 3. I forbindelse med jeres anmodning om indgriben skal I give Coface besked om alle på dette tidspunkt udestående fordringer på debitor samt eventuelle betalinger. Fra dette tidspunkt er Coface på jeres vegne og i jeres navn uigenkaldeligt berettiget men ikke forpligtet til at foranledige gennemførsel af alle nødvendige og hensigts-mæssige skridt med henblik på inddrivelse af de forsikrede udestående fordringer. Coface kan ikke pålægges ansvar i forbindelse med inddrivelse af udestående fordringer, medmindre dette strider mod ufravigelige regler i henhold til dansk lovgivning. 4. De af Coface foranledigede omkostninger til inddrivelse af forsikrede udestående fordringer bæres af Coface fra det tidspunkt, hvor I har anmodet om indgriben. Hvis omkostninger tillige vedrører ikke forsikrede fordringer, deles disse forholdsmæssigt. 5. Enhver betaling eller anden godtgørelse fra debitor eller tredjemand inden forsikringsbegivenhedens indtræden videresendes til jer uden fradrag.

6 Efter forsikringsbegivenhedens indtræden modregnes enhver betaling først i erstatningsbetalingen og derefter i de påløbne omkostninger ved inddrivelse af de forsikrede udestående fordringer. Betalinger fra debitor derudover tilkommer jer. 6. Forsikringsbegivenheden indtræder tillige ved debitors insolvens, som anses at være indtrådt, hvis debitors bo tages under konkursbehandling, eller en konkursbegæring har været indgivet til Skifteretten, men er blevet afvist som følge af, at der har manglet midler til betaling af bobehandlingsomkostningerne. 7. Ved erstatningsudbetaling overgår den samlede forsikrede udestående fordring til os. 5 Beregning af erstatning 1. Ved beregning af det forsikrede tab ved forsikringsbegivenhedens indtræden fratrækkes følgende i prioriteret rækkefølge: ikke-forsikrede udestående fordringer eller dele af udestående fordringer; jeres udestående fordringer der kan modregnes; sikkerheder; øvrige modtagne eller forventede indtægter. 2. Den til jer refunderede moms bliver ikke fratrukket. 6 Selvrisiko og maksimal erstatning 1. For hvert tab som beregnet ovenfor har I en selvrisiko på 20 %. 2. Den maksimale erstatning for indtrufne forsikringsbegivenheder i en forsikringsperiode er 40 gange den betalte præmie i samme forsikringsperiode. 3. Såfremt den samlede forsikringssum overstiger den maksimale erstatning, er den pågældende debitor maksimalt forsikret op til den maksimale erstatning. Har I allerede udnyttet den maksimale erstatning for den pågældende forsikringsperiode, er alle yderligere indtrufne forsikringsbegivenheder i den forsikringsperiode ikke forsikret. 4. Er den maksimale erstatning nået i løbet af en forsikringsperiode, gælder følgende: eventuelle godtgørelser vedrørende allerede afregnede forsikringsbegivenheder skal tages i betragtning for en ny erstatning inden for 2 år fra udgangen af den pågældende forsikringsperiode. 7 Forpligtelser 1. I skal stille alle nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed, som vi har brug for til bestemmelse af forsikringsbegivenheden og tabets størrelse. I skal straks informere Coface om betalinger fra debitorer, på hvem der er anmodet om indgriben. 2. Coface er berettiget til at afvise en erstatningsudbetaling helt eller delvist, hvis I har tilsidesat en forpligtelse, som I måtte have i henhold til denne aftale, medmindre I kan godtgøre, at denne overtrædelse ikke har haft nogen indvirkning på tabets størrelse, og jeres tilsidesættelse af denne forpligtelse ikke er sket bevidst eller i ond tro. 8 Præmieopgørelse 1. Den årlige præmie beregnes på baggrund af jeres totale omsætning inklusiv moms i henhold til senest afsluttede regnskabsår. I omsætningen fratrækkes kontanthandel, samhandel med offentlige myndigheder samt intern handel med koncernforbundne selskaber. Omsætning, der er undtaget i aftalen, fratrækkes også. 2. I skal skriftligt meddele jeres omsætning for præmieberegning senest 30 dage efter forsikringsperiodens udløb. Opretholdelse af forsikringsdækning er betinget af, at I giver Coface meddelelse om jeres omsætning inden for den fastsatte frist. 3. I tilfælde af manglende indberetning af omsætning er Coface midlertidigt berettiget til at forhøje den senest fastsatte omsætning med 10 % i forbindelse med beregning af præmie for næste forsikrings-periode. Efter modtagelse af jeres efterfølgende indberetning vil der ske en eventuel korrektion af den fastsatte præmie. 9 Forsikringsperiode samt opsigelse eller ophør af aftalen 1. En forsikringsperiode løber i 12 måneder. Nærværende aftale forlænges automatisk med yderligere et år, hvis den ikke inden udløb opsiges med en frist på 2 måneder. Coface kan ikke opsige aftalen med ovennævnte varsel i første forsikringsperiode. 2. I det første år kan begge parter dog ekstraordinært opsige aftalen ultimo forsikringsåret, hvis der i denne periode er indtruffet en forsikringsbegivenhed, jf. 4. Denne særlige ret til opsigelse bortfalder, hvis opsigelsen ikke er meddelt senest 30 dage efter konstatering af forsikringsbegivenheden. 3. Opsigelse af nærværende forsikringsaftale skal ske skriftligt. 4. Denne aftale bortfalder automatisk ved jeres insolvens, som anses for at være indtrådt, hvis I tages under konkursbehandling, eller en konkursbegæring har været indgivet til Skifteretten men er blevet afvist som følge af, at der har manglet midler til betaling af bobehandlingsomkostningerne. Dato for konkursens indtræden vil være afgørende. 5. Ved opsigelse af aftalen bortfalder dækning for alle udestående fordringer ved udløb af forsikringsaftalen, medmindre forsikringsbegivenheden er indtruffet på dette tidspunkt. 10 Værneting og lovvalg 1. Alle ændringer eller tillæg til denne aftale skal være skriftlige. Mundtlige aftaler er ikke gyldige. 2. Som værneting for enhver tvist, der udspringer af denne aftale, er aftalt Retten i Herning. 3. Enhver tvist, der udspringer af denne aftale, skal reguleres og afgøres efter dansk ret. 11 Dækning af produktionsomkostninger 1. Denne aftale dækker også jeres produktionsomkostninger opstået i perioden fra påbegyndelse til færdiggørelse af ordrer, dog kun indtil det tidspunkt, hvor dækning eventuelt måtte være annulleret i henhold til 3, stk. 4 eller i forbindelse med debitors insolvens. Produktionsperioden må maksimalt være 3 måneder. Dækning af produktionsomkostninger gælder ikke for følgende aktiviteter: Arbejde på ejendomme og fremstilling af bygninger samt fremstilling eller bearbejdelse af møbler, tekstil, herunder beklædning, it-software og -hardware. 2. Produktionsomkostninger er de udgifter og faste omkostninger, som i henhold til grundlæggende omkostningsbogføringsprincipper - uden hensyntagen til eventuelt mistet provenu - skal tillægges de varer, der skal fremstilles, og som er nødvendige for opfyldelse i henhold til kontrakten. Disse produktionsomkostninger er kun dækket i det omfang, at summen af de forsikrede udestående fordringer vedrørende leverede varer eller tjenesteydelser ikke overstiger forsikringsdækningen. 3. Annullering af forsikringsdækning på en debitor i henhold til 3, stk. 4 gælder også for opstart af alle nye produktionsomkostninger. I er berettiget til, i samråd med Coface, at færdiggøre de varer, der allerede er ved at blive produceret, indtil de varer er leveret, som allerede var i produktion på tidspunktet for meddelelse om annullering. Dette gælder dog ikke, hvis Coface udtrykkeligt har forbudt færdiggørelse af varer i produktion og leveringen heraf. I sådanne tilfælde er forsikringsbegivenheden i relation til produktionsomkostninger indtrådt. I må kun sælge de under produktionsomkostninger dækkede varer efter godkendelse fra Coface. 4. Alle produktionsomkostninger, der er opstået før indgåelse af denne aftale eller efter ophør af aftalen, er ikke dækket af forsikringen. 12 Kommunikation via CofaneT 1. I forbindelse med nærværende aftale anvendes faciliteterne på Cofanet, som Coface har stillet til rådighed i forbindelse med Service-kontrakt. 2. Når Coface kommunikerer med jer vedrørende meddelelse om nye eller eller individuelle kreditvurderinger eller andre ændringer, er Coface berettiget til at benytte Cofanet, og enhver meddelelse anses for at være kommet frem til jer, når den er tilgængelig for jer på Cofanet. CDK /03-13

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere