PRODUKTINFORMATION FORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING"

Transkript

1 PRODUKTINFORMATION FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret FORSIKRING! DER ER TRE GODE GRUNDE TIL AT FORSIKRING: Aftalen er let at håndtere i jeres bogholderi. Maksimalt udbud af ydelser på meget favorable betingelser. Professionel inddrivelse af jeres tilgodehavende. Vores serviceydelser i korte træk: 1. Hvad kan være dækket? Tilgodehavende hos momsregistrerede debitorer vedrørende leverede varer og tjenesteydelser. Efter behov offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner. Specialfabrikerede varer ( produktionsrisiko ) og eksisterende udestående fordringer. Betalingsbetingelser op til 180 dage på såvel danske som udenlandske debitorer. Omkostninger opstået ved inkasso indtil forsikringsbegivenhedens indtræden. 2. Hvordan får I jeres forsikringsdækning? Ved indgåelse af Service-kontrakt får I adgang til vores professionelle netværk af krediteksperter og den mest moderne teknologi. Derved kan I undersøge og overvåge jeres debitorers kreditværdighed. Jeres debitor er forsikret som vist i nedenstående tabel. Afgørende er vores vurdering på leverings- eller afsendelsesdatoen. Vurdering overvågning Maksimal forsikringssum R: DKK DKK DKK eller DKK Andre beløb kan vurderes ved anmodning om individuel kreditvurdering gennem Cofanet. X eller NR Dækning ikke muligt Bemærk den maksimale forsikringssum på 40 gange den betalte præmie og aftal de præmier, der stemmer overens med jeres forsikringsbehov. 3. Hvornår og hvordan får I erstatning? Betaler jeres debitor ikke i rette tid, beder I os inddrive jeres tilgodehavende. I kan kontakte os, så snart jeres tilgodehavende er forfaldent, eller vente op til 3 måneder, mens I selv forsøger at inddrive fordringen. Jo hurtigere vi inddrages, desto hurtigere kan vi gå i gang, og jo hurtigere kan I få jeres penge! 3 måneder efter jeres anmodning om, at vi skal inddrive jeres forsikrede tilgodehavende, er forsikringsbegivenheden indtrådt, og I modtager jeres erstatning. 4. Hvordan beregnes jeres erstatning? Ved medforsikring af moms på danske debitorer modtager I en højere erstatning. Følgende beregning er et eksempel på et forsikret tilgodehavende på en dansk debitor på DKK inklusiv 25 % moms: Erstatning 80 % på basis af jeres tilgodehavende inklusiv moms: DKK betales af Coface, filial af Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, S.A., Frankrig DKK udgør jeres tilgodehavende eksklusiv moms. = ingen selvrisiko på danske debitorer. Der kan ansøges om refusion af moms for et beløb på DKK JERES FORDELE: Hurtig forsikringsdækning gennem Cofanet og en enkel håndtering af aftalen aflaster jeres bogholderi. Transparente og favorable præmier. I forbindelse med tegning af aftalen er jeres udestående i op til 3 måneder gratis medforsikret. Inden for visse brancher tilbyder vi dækning af produktionsomkostninger uden ekstra omkostninger. Ingen eller kun en begrænset selvrisiko. Lange indberetningsfrister giver jer tilstrækkelig tid til egne forholdsregler i forbindelse med rykkerprocedure. Professionel assistance ved manglende betaling er inkluderet uden ekstra omkostninger: Inddriver vi jeres forsikrede tilgodehavende, inden forsikringsbegivenheden indtræffer, modtager I naturligvis fuld betaling uden fradrag af omkostninger. Indtræder forsikringsbegivenheden, modtager I erstatning og vi fratrækker naturligvis ikke omkostninger, hvis inddrivelsen ikke lykkes. Hurtig skadesbehandling. VED YDERLIGERE SPØRGSMÅL Ring til en af vores Sales Managers og få yderligere information FORSIKRING.

2 ANSØGNING FORSIKRING I HENHOLD TIL ABR 01/2011 Virksomhedens navn CVR nummer Adresse Bankforbindelse Kontaktperson Telefon a) Regnskabsår: fra til Normale betalingsbetingelser*: * b) Virksomhedens branche(r) og andel af samlet omsætning:* * c) Gennemført omsætning inklusiv moms i det foregående regnskabsår (TDKK): OMSÆTNING DER ØNSKES OMFATTET AF FORSIKRINGEN:** (Den ikke-forsikrede omsætning fratrækkes i præmiegrundlaget, jf. ABR 8. Bemærk, at segmentering på debitorniveau ikke er mulig.) Danmark Ja, i TDDK Nej Eksport Ja, i TDKK Nej Omsætning til offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner ABR 2 kan ændres, så omsætning til offentlige myndigheder inkluderes i forsikringsdækningen:*** Ja, den yderligere omsætning anslås til at udgøre TDKK Nej, skal IKKE medforsikres d) Debitortab - angivelse for indeværende regnskabsår samt for de sidste 2 regnskabsår. ANTALLET AF KONKURSER UDESTÅENDE BELØB I TDKK (TIDSPUNKT FOR BETALINGSSTANDSNING) SAMLET TAB I TDKK Danmark Eksport Danmark Eksport Danmark Eksport e) Potentielle debitortab (Antal sager og samlet beløb oplyst i TDKK; debitortab der overstiger DKK anføres enkeltvis):* Service-kontrakt med Coface Norden Services A/S har været gældende fra: Evt. kontrakt nr..: g) Kreditforsikring eller factoring kontrakt har været gældende siden: gennem: Opsagt pr.: h) Årlig præmie fastsættes ud fra gældende præmietabel. Se bilag FORSIKRING præmieoversigt 01/2011. Alt efter valgt betalingsmåde, tillægges følgende til den årlige præmie: (venligst sæt kryds). helårligt forud uden tillæg eller halvårligt forud med 3 % tillæg eller kvartalsvist forud med 5 % tillæg. i) FORSIKRING ønskes gældende med virkning fra den 1. Coface kan ikke afvise, at den endelige forsikringspolice kan indeholde afvigelser fra de generelle betingelser, som er anført i nærværende ansøgning FORSIKRING i henhold til ABR 01/2011. Vi indestår for, at de afgivne oplysninger er korrekte. Vi er indforstået med, at disse oplysninger, hvis nødvendigt, videregives inden for Coface**** med henblik på intern undersøgelse og beslutningstagen i forbindelse med godkendelse af aftale. Ligeledes kan disse oplysninger udveksles med genforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber med henblik på risikovurdering samt i forbindelse med eventuelle skadesindberetninger og opgørelse af genforsikring. Vi accepterer endvidere, at oplysningerne må benyttes til kreditvurdering af vores virksomhed, samt at resultatet af en sådan vurdering også vil være tilgængeligt for tredjemand. Vi ansøger hermed om etablering FORSIKRING på baggrund af ovenstående afgivne oplysninger. Denne ansøgning er bindende for os i 4 uger. Vi har en kopi af denne ansøgning samt de Almindelige betingelser FORSIKRING (ABR 01/2011) samt præmieoversigt 01/2011. Alle ændringer eller udvidelser af dette dokument skal foreligge skriftligt. Sted, dato, stempel og forpligtende underskrift * Supplerende oplysninger kan anføres på næste side. ** Udvidelse af den maksimale forsikringssum, jf. ABR 6, kan ske gennem forhøjelse af den oplyste omsætning. Den oplyste omsætning gælder til enhver tid for den pågældende forsikringsperiode. *** Den oplyste omsætning for Danmark og eksport skal også inkludere omsætning til offentlige myndigheder, hvis denne omsætning ønskes medforsikret. **** Coface S.A. (Paris) samt alle selskaber med tilknytning til Coface SA som følge af en direkte eller indirekte kapitalinteresse.

3 ANSØGNING FORSIKRING SUPPLERENDE OPLYSNINGER: Her angives eventuelle supplerende oplysninger, der ikke kunne anføres ovenfor. ad punkt a) DEBITORERNES NORMALE BETALINGSBETINGELSER ad punkt b) BRANCHE ad punkt e) POTENTIELLE DEBITORTAB (DEBITORS NAVN OG ADRESSE) BELØB I TDKK

4 BILAG FORSIKRING PRÆMIEOVERSIGT 01/2011 PRÆMIE-RELEVANT OMSÆTNING I FOREGÅENDE ÅR inklusiv moms op til: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Derudover for hver DKK ÅRLIG PRÆMIE Præmie-relevant omsætning op til DKK udgør præmien 0,36 % af omsætningen. Den årlige minimumspræmie udgør DKK pr. forsikringsperiode. DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forhøjelse med DKK A) Den årlige præmie beregnes på baggrund af den faktiske omsætning inklusiv moms for det pågældende afsluttede regnskabsår i henhold til ABR 8. Den ikke-forsikrede omsætning i henhold til ABR 8 skal modregnes i omsætningsopgørelsen. I det omfang omsætning til offentlige myndigheder er medforsikret i henhold til aftalens betingelser, skal denne omsætning medregnes i omsætningsopgørelsen. B) Eventuelle præmietillæg opkrævet ved kvartalsvise eller halvårlige betalinger tillægges den årlige præmie i henhold til tabellen. C) Præmie betales forud.

5 COFACE, FILIAL AF COMPAGNIE FRANÇAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, S.A., FRANKRIG Lysholt Allé Vejle T F ALMINDELIGE BETINGELSER FORSIKRING (ABR 01/2011) 1 Forsikringsdækning 1. Coface, filial af Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, S.A., Frankrig udbetaler erstatning til jer på forsikrede ubestridte udestående fordringer vedrørende vareleverancer eller tjenesteydelser der er opstået i forsikringsperioden ved indtrædelse af en forsikringsbegivenhed på danske eller udenlandske momsregistrerede debitorer. Vurdering overvågning Maksimal forsikringssum R: DKK DKK DKK eller DKK Andre beløb kan vurderes ved anmodning om individuel kreditvurdering gennem Cofanet. X eller NR Dækning ikke muligt 2. I forbindelse med etablering af denne aftale dækker vi ikke-betalte udestående fordringer, forudsat at der pr. forsikringsaftalens ikrafttrædelsesdato ikke er sket levering eller udført tjenesteydelser mere end tre måneder før ikrafttrædelsesdato, og de udestående fordringer ikke er mere end 30 dage forfaldne. Dette gælder dog kun, hvis I har fået godkendt en forsikringsdækning i form af overvågning eller en individuel kreditvurdering gennem Service-kontrakt, og I skal under alle omstændigheder have ansøgt om en sådan vurdering senest 14 dage efter indgåelse af aftalen. Alternativt skal I på forsikringsaftalens ikrafttrædelsesdato være i besiddelse af en vurdering, der er fastsat gennem service-kontrakt. 3. Denne forsikring inkluderer moms på de udestående fordringer samt omkostninger til fragt, som måtte være opstået i forbindelse med den forsikrede udestående fordring. 2 Hvad er generelt ikke forsikret Generelt er følgende ikke omfattet af forsikringsdækning; bestridte udestående fordringer; udestående fordringer med en betalingsbetingelse på mere end 180 dage fra tidspunkt for levering af varer eller tjenesteydelser; debitorer med udestående tilgodehavende under DKK 5.000; udestående fordringer der relaterer sig til brug og udlejning (f.eks. leje, forpagtning, køb af lejebolig, leasing, franchisegebyrer, licensfordringer) samt provisionsfordringer; morarenter, bøder for kontraktbrud, skadeserstatninger, retsgebyrer, valutakurstab; udestående fordringer relateret til koncernforbundne selskaber; udestående fordringer mod offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner, samt alle forsikringsbegivenheder, der er opstået før forsikringsperiodens ikrafttrædelsesdato. 3 Fastsættelse af forsikringsdækning for en udestående fordring 1. Den samlede udestående fordring inklusiv moms er forsikret op til den fastsatte forsikringsdækning i overensstemmelse med overvågning eller individuel kreditvurdering, der er fastsat i henhold til Service-kontrakt på tidspunktet for levering af varer eller tjenesteydelser (se tabel øverst til højre). 2. Selvom der er tilkendegivet en forsikringsdækning på Cofanet, er debitor ikke forsikret, hvis I inden for de seneste 12 måneder før levering af varer eller tjenesteydelser har haft kendskab til returcheck eller anden betalingsafvisning, eller ikke honorerede veksler, eller hvis debitor har misligholdt indgået betalingsaftale, eller hvis debitor har været overdraget til inkasso. 3. Ved beregningen af, hvilke udestående fordringer, der er dækket af forsikringen, fratrækkes enhver betaling, der er foretaget inden forsikringsbegivenhedens indtræden, først i de ældste fordringer, beregnet efter fakturadato. En betaling der sker ved check, veksel eller bankoverførsel, anses først for sket, når en eventuel frist for tilbageførsel er udløbet. 4. Hvis en udestående fordring ikke er betalt senest 3 måneder efter, at fordringen er forfalden, eller hvis Coface opsiger en forsikringsdækning på en debitor, vil udestående fordringer der stiftes efter dette tidspunkt, ikke være dækket af denne forsikring. 5. Coface er til enhver tid berettiget til at afvise forsikringsdækning på en debitor eller til at opsige en allerede etableret forsikringsdækning på en debitor, ligesom Coface er berettiget til at nedsætte forsikringsdækningen. En sådan ændring kan ske ved en overvågning eller ved en individuel kreditvurdering, hvorom I får meddelelse via Cofanet. En opsigelse af eller ændring af forsikringsdækningen har kun virkning for udestående fordringer, der stiftes efter at I har fået meddelelse om ændringen, herunder via Cofanet. Enhver udestående fordring, der er opstået efter dette tidspunkt, vil forblive uforsikret, selvom forsikringsdækning efterfølgende genetableres. Forsikringsdækning opretholdes på de udestående fordringer, der er opstået inden tidspunkt for opsigelse. 4 Forsikringsbegivenheden 1. Forsikringsbegivenheden indtræder ved debitors manglende betaling af en udestående fordring, såfremt I senest 3 måneder efter den pågældende udestående fordrings forfaldsdato har anmodet os om indgriben for så vidt angår alle på dette tidspunkt forfaldne udestående fordringer, og det samtidig ikke er lykkedes for Coface at inddrive den forsikrede udestående fordring inden for 3 måneder efter jeres anmodning om indgriben. 2. I forbindelse med denne aftale er forfaldsdato defineret som den betalingsfrist, der er anført på fakturaen, medmindre der skriftligt aftales en ny betalingsfrist, inden levering af varer eller tjenesteydelser finder sted. Er der ikke fastsat en forfaldsdato, fastsættes denne efter gældende lovgivning herom. 3. I forbindelse med jeres anmodning om indgriben skal I give Coface besked om alle på dette tidspunkt udestående fordringer på debitor samt eventuelle betalinger. Fra dette tidspunkt er Coface på jeres vegne og i jeres navn uigenkaldeligt berettiget men ikke forpligtet til at foranledige gennemførsel af alle nødvendige og hensigts-mæssige skridt med henblik på inddrivelse af de forsikrede udestående fordringer. Coface kan ikke pålægges ansvar i forbindelse med inddrivelse af udestående fordringer, medmindre dette strider mod ufravigelige regler i henhold til dansk lovgivning. 4. De af Coface foranledigede omkostninger til inddrivelse af forsikrede udestående fordringer bæres af Coface fra det tidspunkt, hvor I har anmodet om indgriben. Hvis omkostninger tillige vedrører ikke forsikrede fordringer, deles disse forholdsmæssigt. 5. Enhver betaling eller anden godtgørelse fra debitor eller tredjemand inden forsikringsbegivenhedens indtræden videresendes til jer uden fradrag.

6 Efter forsikringsbegivenhedens indtræden modregnes enhver betaling først i erstatningsbetalingen og derefter i de påløbne omkostninger ved inddrivelse af de forsikrede udestående fordringer. Betalinger fra debitor derudover tilkommer jer. 6. Forsikringsbegivenheden indtræder tillige ved debitors insolvens, som anses at være indtrådt, hvis debitors bo tages under konkursbehandling, eller en konkursbegæring har været indgivet til Skifteretten, men er blevet afvist som følge af, at der har manglet midler til betaling af bobehandlingsomkostningerne. 7. Ved erstatningsudbetaling overgår den samlede forsikrede udestående fordring til os. 5 Beregning af erstatning 1. Ved beregning af det forsikrede tab ved forsikringsbegivenhedens indtræden fratrækkes følgende i prioriteret rækkefølge: ikke-forsikrede udestående fordringer eller dele af udestående fordringer; jeres udestående fordringer der kan modregnes; sikkerheder; øvrige modtagne eller forventede indtægter. 2. Den til jer refunderede moms bliver ikke fratrukket. 6 Selvrisiko og maksimal erstatning 1. For hvert tab som beregnet ovenfor har I en selvrisiko på 20 %. 2. Den maksimale erstatning for indtrufne forsikringsbegivenheder i en forsikringsperiode er 40 gange den betalte præmie i samme forsikringsperiode. 3. Såfremt den samlede forsikringssum overstiger den maksimale erstatning, er den pågældende debitor maksimalt forsikret op til den maksimale erstatning. Har I allerede udnyttet den maksimale erstatning for den pågældende forsikringsperiode, er alle yderligere indtrufne forsikringsbegivenheder i den forsikringsperiode ikke forsikret. 4. Er den maksimale erstatning nået i løbet af en forsikringsperiode, gælder følgende: eventuelle godtgørelser vedrørende allerede afregnede forsikringsbegivenheder skal tages i betragtning for en ny erstatning inden for 2 år fra udgangen af den pågældende forsikringsperiode. 7 Forpligtelser 1. I skal stille alle nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed, som vi har brug for til bestemmelse af forsikringsbegivenheden og tabets størrelse. I skal straks informere Coface om betalinger fra debitorer, på hvem der er anmodet om indgriben. 2. Coface er berettiget til at afvise en erstatningsudbetaling helt eller delvist, hvis I har tilsidesat en forpligtelse, som I måtte have i henhold til denne aftale, medmindre I kan godtgøre, at denne overtrædelse ikke har haft nogen indvirkning på tabets størrelse, og jeres tilsidesættelse af denne forpligtelse ikke er sket bevidst eller i ond tro. 8 Præmieopgørelse 1. Den årlige præmie beregnes på baggrund af jeres totale omsætning inklusiv moms i henhold til senest afsluttede regnskabsår. I omsætningen fratrækkes kontanthandel, samhandel med offentlige myndigheder samt intern handel med koncernforbundne selskaber. Omsætning, der er undtaget i aftalen, fratrækkes også. 2. I skal skriftligt meddele jeres omsætning for præmieberegning senest 30 dage efter forsikringsperiodens udløb. Opretholdelse af forsikringsdækning er betinget af, at I giver Coface meddelelse om jeres omsætning inden for den fastsatte frist. 3. I tilfælde af manglende indberetning af omsætning er Coface midlertidigt berettiget til at forhøje den senest fastsatte omsætning med 10 % i forbindelse med beregning af præmie for næste forsikrings-periode. Efter modtagelse af jeres efterfølgende indberetning vil der ske en eventuel korrektion af den fastsatte præmie. 9 Forsikringsperiode samt opsigelse eller ophør af aftalen 1. En forsikringsperiode løber i 12 måneder. Nærværende aftale forlænges automatisk med yderligere et år, hvis den ikke inden udløb opsiges med en frist på 2 måneder. Coface kan ikke opsige aftalen med ovennævnte varsel i første forsikringsperiode. 2. I det første år kan begge parter dog ekstraordinært opsige aftalen ultimo forsikringsåret, hvis der i denne periode er indtruffet en forsikringsbegivenhed, jf. 4. Denne særlige ret til opsigelse bortfalder, hvis opsigelsen ikke er meddelt senest 30 dage efter konstatering af forsikringsbegivenheden. 3. Opsigelse af nærværende forsikringsaftale skal ske skriftligt. 4. Denne aftale bortfalder automatisk ved jeres insolvens, som anses for at være indtrådt, hvis I tages under konkursbehandling, eller en konkursbegæring har været indgivet til Skifteretten men er blevet afvist som følge af, at der har manglet midler til betaling af bobehandlingsomkostningerne. Dato for konkursens indtræden vil være afgørende. 5. Ved opsigelse af aftalen bortfalder dækning for alle udestående fordringer ved udløb af forsikringsaftalen, medmindre forsikringsbegivenheden er indtruffet på dette tidspunkt. 10 Værneting og lovvalg 1. Alle ændringer eller tillæg til denne aftale skal være skriftlige. Mundtlige aftaler er ikke gyldige. 2. Som værneting for enhver tvist, der udspringer af denne aftale, er aftalt Retten i Herning. 3. Enhver tvist, der udspringer af denne aftale, skal reguleres og afgøres efter dansk ret. 11 Dækning af produktionsomkostninger 1. Denne aftale dækker også jeres produktionsomkostninger opstået i perioden fra påbegyndelse til færdiggørelse af ordrer, dog kun indtil det tidspunkt, hvor dækning eventuelt måtte være annulleret i henhold til 3, stk. 4 eller i forbindelse med debitors insolvens. Produktionsperioden må maksimalt være 3 måneder. Dækning af produktionsomkostninger gælder ikke for følgende aktiviteter: Arbejde på ejendomme og fremstilling af bygninger samt fremstilling eller bearbejdelse af møbler, tekstil, herunder beklædning, it-software og -hardware. 2. Produktionsomkostninger er de udgifter og faste omkostninger, som i henhold til grundlæggende omkostningsbogføringsprincipper - uden hensyntagen til eventuelt mistet provenu - skal tillægges de varer, der skal fremstilles, og som er nødvendige for opfyldelse i henhold til kontrakten. Disse produktionsomkostninger er kun dækket i det omfang, at summen af de forsikrede udestående fordringer vedrørende leverede varer eller tjenesteydelser ikke overstiger forsikringsdækningen. 3. Annullering af forsikringsdækning på en debitor i henhold til 3, stk. 4 gælder også for opstart af alle nye produktionsomkostninger. I er berettiget til, i samråd med Coface, at færdiggøre de varer, der allerede er ved at blive produceret, indtil de varer er leveret, som allerede var i produktion på tidspunktet for meddelelse om annullering. Dette gælder dog ikke, hvis Coface udtrykkeligt har forbudt færdiggørelse af varer i produktion og leveringen heraf. I sådanne tilfælde er forsikringsbegivenheden i relation til produktionsomkostninger indtrådt. I må kun sælge de under produktionsomkostninger dækkede varer efter godkendelse fra Coface. 4. Alle produktionsomkostninger, der er opstået før indgåelse af denne aftale eller efter ophør af aftalen, er ikke dækket af forsikringen. 12 Kommunikation via CofaneT 1. I forbindelse med nærværende aftale anvendes faciliteterne på Cofanet, som Coface har stillet til rådighed i forbindelse med Service-kontrakt. 2. Når Coface kommunikerer med jer vedrørende meddelelse om nye eller eller individuelle kreditvurderinger eller andre ændringer, er Coface berettiget til at benytte Cofanet, og enhver meddelelse anses for at være kommet frem til jer, når den er tilgængelig for jer på Cofanet. CDK /03-13

analyseskema/debitorstyring

analyseskema/debitorstyring COFACE, FILIAL AF COMPAGNIE FRANÇAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, S.A., FRANKRIG LYSHOLT ALLÉ 10 7100 VEJLE T. +45 76 41 92 60 F. +45 76 41 92 61 www.coface.dk info-denmark@coface.com analyseskema/debitorstyring

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere