SAMARBEJDSPLAN En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

2 Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret et stærkt lokalt samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og utryghed i politikredsen. Kredsrådet, lokalrådene og SSP-arbejdet i kommunerne udgør rygraden i det lokale kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende arbejde. Men kriminalitetsforebyggelse bør selvfølgelig altid tænkes så bredt som muligt alle har et ansvar, og alle kan bidrage til at skabe et godt og trygt samfund. Politi og kommuner, herunder også skoler, dagsinstitutioner og sundhedspleje, er naturligvis centrale aktører på området, men virksomheder, boligforeninger, frivillige organisationer m.fl. kan også yde vigtige bidrag til det daglige kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde. Samarbejdsplanen er den operative ramme for det lokale samarbejde mellem Haderslev Lokalpoliti, Haderslev kommune og andre offentlige aktører. Kredsrådet har udpeget følgende indsatsområder for 2015: Overgreb mod børn Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge (indsnævring af området børn og unge med særlige behov) Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Indsats i forhold til børn og unges kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier Revitalisering af ene Derudover har politiet og kommunen i 2012 iværksat initiativer på følgende områder, der fortsætter ind i de kommende år. Bandeindsatsen Bande exit-programmer På lokalrådets vegne Charlotte Veilskov Direktør Børn og Unge Haderslev kommune Knud Kirsten vicepolitiinspektør Leder Lokalpolitiet Haderslev Haderslev

3 1. Indsatsområder i 2015 Følgende indsatsområder er genstand for en særlig indsats i det kreds- og lokalrådsbaserede samarbejde mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i 2015 Indsatsområder udpeget af Kredsrådet Overgreb mod børn Tidlig kriminalpræventiv indsats i forhold til børn og unge (indsnævring af området børn og unge med særlige behov) Sikker Trafik udvides med unge i uddannelsesinstitutioner Indsats mod indbrud og hæleri Indsats i forhold til børn og unges kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier Revitalisering af ene Indsatsområder udpeget af Kommune og Politi Haderslev. Bandeindsatsen Bande exit-programmer Indsatsen vedrørende overgreb mod børn skal sikre, at politi, kommuner og andre samarbejdspartnere til enhver tid har fokus på at forebygge samt reagere hurtigt og effektivt ved overgreb mod børn, såvel voldelige som seksuelle overgreb. Fokus skal rettes mod såvel børn som forældre. For børnenes vedkommende skal kommune og Politi Haderslev være med til at øge børns kendskab til deres rettigheder, bl.a. ved at sætte fokus på Det er min krop og den skal respekteres. I forhold til forældre skal lokalråd kommune og politi, Haderslev sætte fokus på, at revselsretten er afskaffet i Danmark. I forhold til børn og unge med særlige behov skal indsatsen sikre at politi, kommuner og andre samarbejdspartnere helhedsorienteret, tværsektorielt og målrettet ved en tidlig indsats forebygger kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge. Kommunerne bør i stigende grad sikre at skoler og uddannelsesinstitutioner fører en konsekvent linje ved fravær. I 2014 iværksatte Kredsrådet et projekt vedrørende domsanbragte unge i Syd- og Sønderjylland. Formålet med projektet er at styrke myndighedernes viden på området ved at analysere effekten af forskellige tiltag før, under og efter domsanbringelsen. Foranalyser til projektet blev iværksat i slutningen af 2014, og det egentlige analysearbejde forventes gennemført i Formålet med Sikker Trafik er at gøre børn, unge og voksne til ansvarlige og risikobevidste trafikanter som på sigt kan bidrage til, at antallet af trafikdræbte og tilskadekomne fortsat viser en faldende tendens. Indsats mod indbrud og hæleri har bl.a. til formål at understøtte den fælles indsats i forhold til indbrudskriminalitet, så borgeren fortsat kan føle sig tryg i eget hjem. ene skal i 2015 være med til at sætte fokus på, hvad god nabohjælp er. Dette kan bl.a. ske ved beboermødr i områder, hvor kriminalitetsanalysre indikerer, at der er et særligt behov. Der vil i 2015, fra det kriminalpræventive sekretariat i Syd- og Sønderjylland, blive lavet en indsats mod hæleri. Indsatsen vil blive rullet ud via facebook og vil blandt andet sætte fokus på det socialt uaccep-

4 table i at købe hælervarer. Projektet, som er støttet af det Kriminalpræventive Råd, forventes at blive udrullet i 1. halvår af Internettet udgør i stigende omfang en arena for kriminalitet rettet mod børn og unge. En væsentlig del af denne kriminalitet kan forebygges gennem klog adfærd på nettet, hvor man gennem egen adfærd forhindrer den kriminelle i at gøre skade eller at bedrage. et har i 2014 udviklet et nyt undervisningskoncept omkring børn og unges adfærd på sociale medier. Konceptet der består af en kortfilm samt understøttende materiale er afprøvet på 40 skoler i Esbjerg kommune, skal endelig evalueres i begyndelsen af 2015, hvorefter det forventes udbredt til ene i Syd- og Sønderjylland. Bandeindsatsen i Haderslev Kommune pågår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem politi, SSP, Ungenetværket, ungeuniverser, klubområdet, Ungdomsskolen, skoler og andre relevante fora. Der er etableret et Banderåd i Haderslev kommune, der følger udviklingen på bandeområdet tæt og har særlig fokus på at forebygge/minimere tilgangen af unge til de bander der evt. måtte etablere sig. Bande exit-programmer for personer som ønsker at forlade banderne fungerer i samarbejde mellem politiet, kriminalforsorgen og Haderslev Kommune. Nedenfor findes en oversigt over de aktiviteter, som politiet og kommunerne har eller vil iværksætte i 2015 og fremover for at understøtte indsatsområderne. Planen er fundamentet for, at kursen holdes. Kredsrådet indsatsområde Aktivitet Handling Ansvar Overgreb mod børn Udvikling og styrkelse af Sikre et godt og solidt kendskab myndighedssamarbejdet, herunder i samrådene til handlemuligheder og ret-ningslinjer samt sætte fokus på fælles læring af sagerne. Overgreb mod børn Sikker Trafik Børnehus, satellit i Esbjerg Børns rettigheder Trafikpolitikker Pilotprojekt Esbjerg Temadag omkring krav og forventninger til myndighedspersonen i samrådsmøder i børnehuset. Børn skal kende deres rettigheder, bl.a. ved at sætte øget fokus på børns kendskab Det er min krop og den skal respekteres, samt i forhold til forældre at sætte fokus på, at revselsretten er afskaffet i Danmark. Fortsat udarbejdelse og imple-mentering af trafikpolitikker på samtlige skoler og daginstitu-tioner, bl.a. ved at kommunike-re eksternt om projektet. Pilotprojekt i Esbjerg kommu- Koordinationsgruppe. Kriminalpræventivt sekretariat samt Esbjerg.

5 Indsats mod indbrud og hæleri Indsats mod indbrud og hæleri Børn og unge med særlige behov børn og unges kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier Revitalisering af Projekt ekstra øjne Nabohjælp Facebook Holdninger til hæleri Tidlig kriminalpræventivindsats Klog adfærd på nettet - nyt undervisningskoncept udviklet Kan arbejdet i lokalrådene gøres anderledes ne om trafikpolitikker på uddannelsesinstitutioner. Indførelse af projektet, som skal forebygge indbrud og bidrage til opklaring af sager i alle kommuner. Fortsat fokus på nabohjælp, herunder via beboermøder og øvrige kommunikationskanaler italesætter hvad god nabohjælp er. Færdigudvikle og sikre at budskaber omkring hæleri spredes via facebook til samtlige kommuner Kampagner som sætter fokus på flertalsmisforståelser troen på at alle andre gør det. Tidlig opsporing og indsats i forhold til begyndende mistrivsel og risikoadfærd, herunder fokus på fravær fra skoler eller aftalte uddannelsesforløb. Undervisningskonceptet evalueres i starten af 2015, hvorefter det udbredes til ene Afholdelse af temadag Reviktimiseringsmedarbejder samt kriminalteknisk taktisk kontaktperson. Kriminalpræventivt sekretariat samt Esbjerg. Kriminalpræventive sekretariat. Ledelsesstøtte Kan man effektivisere og samtidig tilføre borgerne mere værdi Lokale indsatsområder Aktivitet Handling Ansvar Bandeindsatsen Bande exit-programmer Det individorienterede kriminalpræventive samarbejde (IKI-samarbejdet) mellem Haderslev Kommune og lokalpolitiet søges optimeret gennem øget opmærksomhed fra alle interessenter. Er for personer som ønsker at forlade banderne. Exit-programmet vedrører registrerede bandemedlemmer. Andre, der har tilknytning til bandemiljøet, falder udenfor denne Såfremt bander etablerer sig i kommunen, skal der iværksættes tiltag, der muliggør at få kontakt til unge, der viser interesse for bandemiljøet, på et så tidligt tidspunkt som muligt, samt ved bekymringssamtaler søge at hindre disse i at indtræde i bandemiljøet. Der er aftalt strategier og hurtige og effektive sagsgange for begge kategorier både de registrerede og personer som på anden vis er tilknyttet eller ved at blive tilknyttet banderne. De aftalte exit- og + Exitenhed under lokalrådet.

6 kategori og hører under det almindelige kriminalitetsforebyggende arbejde, og skal modtage tilbud herfra. programmer skal sikre en effektiv støtte til bandemedlemmer, som ønsker at forlade bandemiljøet. Kriminalpræventiv Byplanlægning Haderslev Kommune Projektets formål er at sammentænke og indarbejde viden om forebyggelse af kriminalitet og forbedring af tryghed med byomdannelse og byudvikling i den kommunale planlægning Opnå kvalificeret viden og erfaring med hensyn til hvordan kriminalprævention og tryghedsfremmende tænkning indarbejdes i kommune- og lokalplanlægningen. 1. Sådan følges der op Samarbejdsplanen for 2015 for Kredsrådet indeholder 6 indsatsområder. Fokus på indsatsområderne og de dertil knyttede aktiviteter forventes at føre til større tryghed for alle borgere i Syd- og Sønderjylland. Der er løbende behov for at vide om initiativerne gør en forskel, eller om der er behov for justeringer. Derfor måles der via nogle nærmere fastlagte indikatorer på aktiviteternes gennemførelse og effekt i forhold til indsatsområderne: Overgreb mod børn Indikatorer: Integration af børnehus/satellit i de nuværende samarbejdsfora, vidensdeling mellem politi og kommuner samt kommunerne imellem. Antallet af sager om vold mod børn falder i Syd- og Sønderjylland. Sikker Trafik Indikatorer: Alle skoler og dagsinstitutioner har udarbejdet trafikpolitik og lokalråd har kommunikeret om tiltaget. Der gennemføres et pilotprojekt på en uddannelsesinstitution i Esbjerg kommune og der sker vidensdeling til lokalrådene i øvrige kommuner. Indbrud i privat beboelse og hæleri Indikatorer: Fald i antallet af anmeldelser om indbrud, Projekt ekstra øjne implementeret i alle kommuner, lokalråd har kommunikeret om hæleri, politiets og kommunernes hjemmesider har fokus på nabohjælp. Adfærdsvanskelige børn og unge Indikatorer: Færre domsanbragte børn, mindre fravær i skoler og på uddannelsesinstitutioner, mindre frafald fra aftalte uddanelsesforløb. Børn og unges kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier

7 Indikatorer: Der bliver sat fokus på kommunikation og udveksling af ydelser via sociale medier, at klog adfærd på nettet bliver implementeret i kommunerne og at der tilrettelægges undervisningsforløb i hver kommune af samme 2. Lokale samarbejdsfora Kredsråd Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske forum, hvor der drøftes spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter desuden spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og det overordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet drøfter endvidere områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. På baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i området og efter nærmere drøftelse fastlægger Kredsrådet årlige indsatsområder og godkender aktiviteter, som alle lokalråd skal arbejde med for at understøtte de valgte indsatsområder. Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene i Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Varde, Fanø og Esbjerg samt politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi. I møderne deltager også kommunaldirektørerne fra de nævnte kommuner samt stabschefen, chefpolitiinspektøren, politiinspektøren for lokalpolitiet samt lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat. Politiets sekretariatschef deltager og fungerer som sekretær for Kredsrådet. Politidirektøren er formand for Kredsrådet og borgmesteren i Sønderborg er valgt som næstformand. kommune og politi ene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de iværksatte aktiviteter. ene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet for derigennem fremme det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde. ene består som udgangspunkt af lederen af lokalpolitiet (formand), lokalpolitiets sektionsleder for forebyggelse, fagchefer eller direktører fra kommunen, udpegede politisk valgte personer, udvalgte faglige medarbejdere fra det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde samt en sekretær. Bilag 2, indeholder en oversigt over lokalrådets medlemmer. Andre lokale samarbejdsfora Syd-og Sønderjyllands Politi indgår i en lang række forskellige samarbejdsfora med repræsentanter fra kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer. Samarbejdsplanen, bilag 1, indeholder en oversigt over de forskellige samarbejdsfora og formålet hermed. Formålet med oversigten er at synliggøre arbejdet i de enkelte fora og skabe grobund for bedre koordination af lokalsamarbejdet og dermed en yderligere styrkelse af lokalsamarbejdet i politikredsen. Bilag 1 Oversigt over centrale samarbejdsfora i Syd-og Sønderjyllands Politikreds.

8 Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedr. politiets virksomhed Lovgrundlag: Retsplejelovens 112 Formål: Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. Planer: Der udarbejdes en årlig samarbejdsplan Snitflader: Ingen Deltagere: Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen Antal møder: Mindst 4 : Spørgsmål vedr. politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsatser i lokalområdet Lovgrundlag: Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Formål: Sikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de af kredsrådet udpegede indsatsområder Handleplaner: Der udarbejdes årlige samordnede handleplaner Snitflader: Kommunens SSP-medarbejdere Deltagere: Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunen Antal møder: Mindst 4 +: Udmøntning af kreds- og lokalråds initiativer Lovgrundlag: Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Formål: Vurderer løbende kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalområdet Handleplaner: Ingen Snitflader: Deltagere: Lokalpolitiet, repræsentanter fra kommune og skoleregi. Derudover kan der deltage personer fra Fritids- og idrætsforeninger, boligforeninger mv. Antal møder: Ca. 8 Ungenetværk: Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 år Lovgrundlag: Retsplejelovens 114 og 115 Formål: Kriminalitetsforebyggende arbejde Evt. handleplaner: Ingen Snitflader: Deltagere: Lokalpolitiet samt repræsentanter fra SSP-regi Antal møder: Mindst 4 PSP-samarbejde: Indsatsen overfor socialt udsatte og psykisk syge personer Lovgrundlag: Retsplejelovens 114 og 115 samt Justitsministeriets rundskrivelse af 10. juli 2009 PSP-samarbejde. Formål: Koordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til den særlige persongruppe Evt. handleplaner: Ingen Snitflader: Til øvrige fora på psykiatriområdet Deltagere: Kriminalforsorgen, Lokalpolitiet, kommunal psykiatrisk medarbejder, socialforvaltning og repræsentan ter fra Region Syddanmark, Psykiatrien Antal møder: 1 gang i kvartalet. SSP Syd-og Sønderjylland Tværfaglige kriminalpræventive spørgsmål Lovgrundlag: Retsplejeloven 115 Formål: Understøtte samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventive arbejde i kommuner, politi og lokalråd Handleplaner: Ingen Snitflader: kreds- og lokalråd Deltagere: Leder af politiets kriminalpræventive sekretariat samt kommunens fælles-medarbejder fra sekretariatet og SSP-medarbejdere fra de enkelte kommuner Antal møder: Mindst 4 KSP-samarbejde: Koordineret udslusning fra fængsel eller ungdomsinstitution

9 Lovgrundlag: Retsplejeloven 114 og 115 Formål: Styrke den gode løsladelse fra fængsel eller ungdomsinstitution Handleplaner: Ingen Snitflader: Kreds- og lokalråd Deltagere: Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi Antal møder: 1-2 Ungesamråd: Spørgsmål i relation til unge lovovertrædere Lovgrundlag: Retsplejelovens 114 samt regeringens indsats mod ungdomskriminalitet 2009 Formål: Sikre en hurtig og effektiv anbefaling af, hvilke sanktioner og indsatser, der er behov for i sager mod unge under 18 år. Handleplaner: Ingen Snitflader: Kreds- og lokalråd Deltagere: Kommune, kriminalforsorgen og politi Antal møder: Efter behov Samråd vedr. overgreb mod børn Lovgrundlag: Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Formål: Fremme forståelsen for de forskellige myndigheders handlemuligheder Handleplaner: Ingen Snitflader: Kreds- og lokalråd Deltagere: Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi Antal møder: 2 eller efter behov Exitråd: Lovgrundlag: Formål: Handleplaner: Snitflader: Deltagere: Antal møder: Banderelaterede personer Justitsministeriets exit-program At sikre hjælp til personer, der ønsker at forlade bandemiljøet Samarbejdsaftaler mellem kommunerne, kriminalforsorgen og politiet Ingen Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politi 2 eller efter behov Bilag 2 MEDLEMSOVERSIGT LOKALRÅD KOMMUNE & POLITI Haderslev Lokalpolitiet i Haderslev Formand Knud Kirsten Leder af lokalpolitiet i Haderslev Jørgen Mørk-Jensen Leder af sagscenteret Lokalpolitiet i Haderslev Christian Østergård Leder af Kriminalpræventivt Sekretariat Haderslev kommune

10 Næstformand Direktør, Børn & Familie, Gåskærgade 6100 Charlotte Veilskov Haderslev Helge Gellert Arbejdsmarkedschef Finn Lykkeskov Byrådsmedlem (A) Peter Kofod Poulsen Byrådsmedlem (DF) Signe Knappe Byrådsmedlem (V) Peter Jensen SSP-konsulent Deltager ad hoc Kriminalforsorgen Medlemmer + i Haderslev Formand Jørgen Mørk-Jensen Vicepolitikommissær Lokalpolitiet i Haderslev Nord

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2016 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Økonomisk motiveret databedrageri

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune,

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune, 1 27. marts 2014 Sagsbehandler: pkr LOKALPOLITIET Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: pkr002@politi.dk REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 2014/15 PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og Hotspot Indre Nørrebro (Hotspot indgår indtil udgangen af 2014), og Københavns

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune Notat Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Til: Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013 I foråret 2012 blev Aarhus Kommune og Østjyllands Politi enige om et mere fast samarbejde om håndteringen

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 26. juni 2015

Referat af møde nr. 2/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 26. juni 2015 Referat af møde nr. 2/2015 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds Den 26. juni 2015 Deltagere: Borgmester Egon Fræhr Borgmester Hans Peter Geil Kommunaldirektør Willy Feddersen Borgmester

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro 2015 Partnerskabsaftale PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2015 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By og SSP København, og Københavns Politi forlænger med denne aftale det forpligtende

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af. 07. december 2008 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere