M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner."

Transkript

1 M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces, er M&A forsikringer i de seneste år blevet anvendt i langt højere udstrækning i forbindelse med nordiske virksomhedsoverdragelser. Historie og geografi M&A-forsikringer har eksisteret som begreb siden 1980 erne, men blev i begyndelsen kun brugt af sælgere som et finansielt instrument overfor de garantier, man afgav. Først i slutningen af 1990 erne begyndte M&A forsikringerne at blive brugt i situationer, hvor sælger var direkte uvillig eller ikke evnede at give den potentielle køber den efterspurgte beskyttelse mod fremtidige brud på garantier afgivet i forbindelse med overdragelsen. Siden midten af 2000 er produkterne udvidet til at omfatte forsikringer for kendte risici, som er blevet identificeret i forbindelsen med selve transaktionsforløbet, f.eks. skattestrukturer, miljøsituationer og andre former for tvister. Sideløbende med denne produktudvikling, efterspørges forsikringerne nu fra såvel sælgersom købersiden i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. I de første år blev M&A-forsikringerne kritiseret for at være alt for dyre, for tidskrævende at indtegne og med et utilstrækkeligt dækningsomfang, jf. de traditionelle værktøjer som escrows og deferred consideration. Et voksende antal udbydere blandt forsikringsselskaberne (fra 1-2 til de nuværende stk.), har medført, at præmierne er faldet betydeligt samtidig med, at antallet af undtagelser er blevet betydeligt færre. Ydermere har såvel forsikringsmægler som forsikringsselskaber rekrutteret medarbejdere med M&A-baggrund, hvilket gør at forsikringsløsningerne i dag struktureres i overensstemmelse med den overordnede transaktionsproces og tidsramme. M&A-forsikringer var i de tidlige år et udpræget angelsaksisk fænomen, og blev i stort omfang anvendt i Australien/New Zealand, Storbritannien og USA/Canada. I dag udgør Sydney, New York og London de centrale markeder for placeringen af M&A-forsikringer, dog har anvendelsen af produkterne nu spredt sig til hele verden og Europa (ekskl. Storbritannien) står for 20% af de tegnede forsikringer. Den globale vækst i anvendelsen af forsikringsløsninger er på ca. 20% om året. Anvendelsen af M&A forsikringer har taget fart samtidig med at angelsaksiske aktører er gået ind på nye markeder. De har efterspurgt M&A-forsikringer for at komme ud over fastlåste standpunkter i transaktionsprocessen, og dermed har de åbnet de lokale aktøres øjne for de muligheder som forsikringsløsninger giver. Det tyske M&A-marked er de senere år blevet en stor bruger af forsikring, men også de nordiske lande ligger langt fremme. I Sverige forsikres ca % af alle transaktioner, og blandt de transaktioner, der drives af Private Equity er det 30-40% i Danmark, og tilsvarende for Norge og Finland, anslås forsikringspenetrationen at være på 5-10%. Hvad er M&A-forsikringens formål? Ved virksomhedsoverdragelser afgiver sælger normalt et antal garantier for, at virksomheden er som beskrevet i købsaftalen, f.eks. korrekt bogføring, lovlige skattebetalinger, ingen miljøforhold osv. Hvis køberen trods en gennemført due diligence efterfølgende finder brud i en eller flere af de afgivne garantier, kan køberen rette et erstatningskrav mod sælger. En M&A-forsikring tillader sælger at stille garantier, men i tilfælde af garantibrud træder forsikringsselskabet ind og overtager sagen. Dette gør det muligt for sælger at undgå escrows eller andre sikkerhedsstillelser i garantiens løbetid og derigennem får sælger adgang til hele købesummen straks ved overdragelsens gennemførelse. Ovenstående beskrivelse handler om sælgers mest almindelige behov i forbindelse med en transaktion at håndtere de ukendte risici, altså skjulte fejl i købsaftalens garantikatalog. Behovet opfyldes af en Warranty & Indemnity -forsikring (herefter kaldet W&I, og kendes også som Reps & Warranties ). W&I forsikring omfatter ikke risici, som parterne er blevet opmærksomme på under transaktionsforløbet, her især under due Side 1 af 6

2 diligence-arbejdet. De væsentligste kendte risici er i praksis skatte- og miljøspørgsmål, men kan teoretisk set bestå af en hvilken som helst situation med juridisk risikoprofil. Kendte risici er tidligere blevet henvist til forhandlingsbordet, og mange gange har det været det element, der fik en transaktionsproces til at gå i stå. I de seneste år har det været muligt at forsikre selv kendte risici forudsat at sandsynligheden for, at risikoen materialiserer sig, er tilstrækkelig lav og at den underliggende risikovurdering er af tilstrækkelig høj kvalitet. I disse tilfælde vil en forsikring ofte udgøre den olie, som får transaktionsmaskineriet til at køre igen. Hvem kan købe en M&A-forsikring? Såvel køber som sælger. Idet der findes to hovedformer for W&I-forsikringer: Sælgerforsikring: Sælger er den forsikrede part, og der ydes dækning for de omkostninger, der opstår som følge af, at køber fremsætter et gyldigt krav om erstatning for garantibrud, ligesom de tilhørende sagsomkostninger er omfattede. Køberforsikring: Køber er den forsikrede part, og der ydes dækning for de omkostninger som opstår som følge af et garantibrud, ligesom de tilhørende sagsomkostninger er omfattede. Sælgerforsikringen, som var den første løsning i markedet, er blevet mindre populær med årene, da sælgeren fortsætter med at være aftalemæssigt bundet i forhold til krav fra køberens side i tilfælde af garantibrud. Det betyder, at sælgeren forsat står med risikoen, hvis det viser sig, at forsikringen af en eller anden grund ikke dækker garantibruddet. Køberforsikringen udgør derfor i dag ca % af alle de forsikringer, der tegnes. Det indebærer også den fordel, at køber kan udvide forsikringsdækningen som foreslået af sælger både for så vidt angår tid og beløb. Det er dog fortsat mest almindeligt, at det er sælger ved en transaktion, der bringer spørgsmålet om forsikring på banen. Forsikringsmægleren og forsikringsselskabet kan da begynde at arbejde med sælger om at strukturere en køberforsikring og sidenhen i hensigtsmæssige etaper skifte side og begynde at arbejde med købersiden for at få de sidste detaljer i forsikringsaftalen på plads. Præmien for forsikringen kan betales af sælger, køber eller en kombination af begge. Hvornår er det hensigtsmæssigt at anvende en M&A-forsikring? M&A-forsikringer anvendes i dag af flere forskellige årsager, af såvel sælger- som købersiden. Oversigten nedenfor viser de mest almindeligt forekommende situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at vælge en forsikringsløsning: Sælgersiden For at få et clean exit, især Private Equity (PE) For at få en renere balance efter frasalg, særligt ved non-core virksomheder For hurtigt at kunne fordele købesummen til investor (PE), geninvestere den eller formindske virksomhedens gældssætning For at undgå at binde kapital i escrow eller i andre traditionelle værktøjer For at maksimere købesummen ved at tilbyde en høj warranty cap til køberen Købersiden For at udvide og forlange den sikkerhed som sælger er villig til at give for de stillede garantier f.eks. hvis sælgeren er et PE-selskab eller sælger er i en presset finansiel situation For at komme med at attraktivt bud i tilbudsprocessen For at beskytte relationen med en sælger, som efterfølgende vil gå over til at blive nøgleperson i virksomheden efter aftaleindgåelsen For at øge sin tryghed ved en erhvervelse i et nyt land /jurisdiktion Side 2 af 6

3 Begge parter kan også vælge at anvende forsikringsløsninger som olie i maskineriet for at få en afsporet transaktionsproces på sporet igen. Det gælder særligt for forsikringer, som omfatter kendte risici. Med hensyn til hvornår det under transaktionsprocessen er hensigtsmæssigt at overveje en M&A-forsikring, er svaret når som helst! Det væsentligste er, at parterne begynder at undersøge muligheden for at tegne forsikring ca. 2-4 uger inden forventet underskrift af købsaftalen. Både forsikringsmægleren og forsikringsselskaber er i stand til at håndtere så kort en tidsfrist er såvel. Det er også muligt at tegne M&A forsikring post-closing, om end med flere restriktioner i dækningen. Hvordan tegnes M&A-forsikringen rent praktisk? Processen med at tegne en M&A-forsikring er forenklet og gjort betydelig hurtigere i de seneste år, og løber derfor parallelt med den øvrige transaktionsproces. I modsætning til tidligere tiders opfattelse, betyder anvendelsen af en M&A-forsikring altså ikke en forsinkelse af selve transaktionen. Generelt kan man sige, at forsikringsløsningen kræver ca (bank)dage, men det kan ske betydelig hurtigere, hvis der er behov for det. Hvor meget tid der kræves, afhænger af transaktionens type og tidshorisont, ligesom forsikringsaftalens kompleksitet og antallet af forsikringsselskaber, som er nødvendige for at afdække risikoen, spiller ind. Uanset tidshorisont, skal man igennem følgende skridt for at placere en køberforsikring (som eksempel): 1. Desktop study: Hvad kan man gøre og til hvilken pris? Køber giver os (forsikringsmægleren) nogle basisfakta vedrørende transaktionen (dokumenter ikke nødvendige), fx target-selskabets geografiske placering og branche, forventet selskabsværdi og den ønskede forsikringssum. Baseret på vores mangeårige erfaring, kan vi give køber en indikation på hvilken holdning, vi kan forvente os fra forsikringsselskaberne til at forsikre risikoen (muligt/delvist muligt/umuligt) og en anslået forsikringspræmie. 2. Kontakt til forsikringsmarkedet Hvis køberen efter første skridt fortsat er interesseret i at strukturere en forsikringsløsning, indhenter vi indikationer hos de relevante forsikringsselskaber. På dette tidspunkt har forsikringsselskaberne behov for at få en oversigt over taget-selskabet (fx et investment memorandum), de seneste reviderede årsafslutning/regnskaber, datarummets indholdsfortegnelse og de garantier som man forventer at lade indgå i købsaftalen. Som udgangspunkt skal sælgerens foreløbige garantier kommenteres af køber (mark-up). 3. Sammensætning af foreløbig rapport Vi sammensætter de modtagne pris- og vilkårsindikationer modtaget fra forsikringsselskaberne i en enkelt oversigt, hvilket gør de forskellige tilbud sammenlignelige, og kommer med en anbefaling til, hvilket forsikringsselskab der bør vælges. Selskaberne skiller sig nemlig ud ved at have forskellig appetit for så vidt angår geografi og brancher, og har også forskellig kapacitet. 4. Forsikringsselskabets risikobedømmelse Når køber har valgt forsikringsselskab, skal der gennemføres en mere detaljeret risikoanalyse. Udgangspunktet er ikke at gentage det arbejde, der allerede er foretaget i forbindelse med transaktionen. Forsikringsselskabet har brug for at skabe sig et mere tilbundsgående billede af risikoen og for at dykke dybere ned i specifikke spørgsmål (især med hensyn til kendte risiko er der ofte brug for en ekspertudtalelse). Dette gøres ved at granske købsaftalen med tilhørende garantier, sælgers disclosure letter og købers due diligence (med fokus på juridiske, finansielle og miljørelaterede spørgsmål). Tredjeparts rådgivere holdes ikke juridisk ansvarlige. På dette tidspunkt udarbejder forsikringsselskabet eventuelt et expense letter til dækning af dets omkostninger. Side 3 af 6

4 5. Forhandlinger om forsikringsvilkår og -præmie Når forsikringsselskabet har præsenteret et mere udførligt tilbud indeholdende forsikringsvilkår og præmie, er det næste skridt for køber at indgå i en forhandling om disse punkter med hjælp fra os (forsikringsmægleren) og sine juridiske rådgivere. Eventuelle ændringer i transaktionsdokumentet skal meddeles forsikringsselskabet på dette tidspunkt. 6. Gennemførsel af et underwriters call om nødvendig Inden forsikringstalen underskrives, skal køber give forsikringsselskabet den endelige version af transaktionsdokumenterne. Herudover afholdes evt. et underwriters call mellem forsikringsselskabet og køber og dennes rådgivere. Under telefonsamtalen, som typisk varer ca minutter, beder forsikringsselskabet køber om at gennemgå motivering bagved transaktionen, beskrive det gennemførte due diligence-arbejde, beskrive transaktionsprocessen og forhandlingerne mellem køber og sælger, samt gennemgå eventuelle områder som forsikringsselskabet har haft vanskeligt ved at få klarhed over i forbindelse med dets risikoanalyse. Det overordnede formål med samtalen er at give forsikringsselskabet sikkerhed for, at transaktionen gennemføres på en professionel måde og med iagttagelse af arms length princippet. 7. Forsikringen underskrives Forsikringsaftalen underskrives samtidig med købsaftalen. I den forbindelse beder forsikringsselskabet også køber om at underskrive en no claims warranty en bekræftelse på, at køber ikke har kendskab til skader på dette tidspunkt. Hvad koster det at udtage M&A-forsikringer? De totale omkostninger i forbindelse med en M&A-forsikringer består af 5 delelementer: Hvad? Forsikringspræmie Selvrisiko Skat på forsikringspræmie Forsikringsselskabets omkostninger for yderligere due diligence Honorar til forsikringsmægleren Hvor meget? W&I: Ca. 1,0-1,5 % af forsikringssummen Kendte risici: Ca. 3,0-8,0 % af forsikringssummen W&I: Ca. 0,5-1,0 % af virksomhedens værdi Danmark: 1,1 % af forsikringspræmien Normalt begrænset til EUR , reduceret til 0 hvis forsikringen bliver placeret Normalt ca. 0,2-0,5 % af forsikringssummen Forsikringspræmien påvirkes af et antal faktorer, hvor de vigtigste er forsikringsaftalens dækningsomfang og undtagelser, den valgte selvrisiko og forsikringssummen samt target-virksomhedens geografiske placering og branche. Som benchmark er forsikringssummen for de fleste transaktioner i størrelsesordenen 10 % til 30 % af virksomhedens værdi. Selvrisikoen er det beløb, som forsikringstager selv står på mål for en forsikringsløsning dækker således kun den del af skaden, som overstiger selvrisikoen. I forbindelse med en køberforsikring kan køber vælge selv at stå for selvrisikoen, eller at forhandle med sælger om, at denne dækker selvrisikoen i tilfælde af en skade. Prisen for at tegne en M&A-forsikring kan vises ved en simpel illustration. Figuren nedenfor viser en transaktion med en virksomhedsværdi på DKK 1 mia., hvor 10 % af virksomhedsværdien skal forsikres med en W&I-forsikring som sikkerhed for de garantier som sælger stiller. Ved en skade på DKK 30 mio. vil forsikringstager modtage DKK 20 mio., (30-10=20). Side 4 af 6

5 For at bedømme om en M&A-forsikring er en omkostningseffektiv løsning, skal omkostningerne sammenholdes med omkostningerne forbundet med de alternative muligheder, der findes. En escrow løsning vil have en helt anden omkostningsstruktur hvad koster det at have x antal millioner fastlåst på en konto i Y antal år? I det ovenstående eksempel ville en escrow skulle være på fx. 100 mio. For en PE-fund vil omkostningerne forbundet med denne løsning måske nå op på 15 %, hvilket er ca gange beløbet for forsikringspræmien. Hvordan ser skadesbilledet ud? Indtil nu har der været relativt få skader i forbindelse med M&A forsikringer. For nyligt blev der foretaget en analyse af det europæiske marked, baseret på erfaringer fra de seneste 10 år. Undersøgelsen viser at der anmeldes en skade på 1 ud af 6 M&A forsikringer. Skadesprocenten for de nordiske lande ser endnu bedre ud, og kombineret med en høj standard for due diligence og velfungerende transaktionsprocesser er Norden en attraktiv region for forsikringsselskaberne, hvilket afspejler sig i som udgangspunkt lavere forsikringspræmier. Det er dog ikke alle skadesanmeldelser, der udvikler sig til egentlige skader, da nogle af dem ender med ikke at overstige selvrisikoen, og i andre tilfælde kan der ikke påvises et garantibrud. Skadesanmeldelserne har derimod været forudsigelige i og med, at de fleste vedrører fra garantier relateret til skat og eller finansiel rapportering, og ca. 2/3 af skaderne er anmeldt indenfor de første 12 måneder efter købsaftalens indgåelse. De offentligt tilgængelige statistikker over skader og udbetalinger fra forsikringsselskaberne er yderst begrænsede, på grund af sagernes fortrolige karakter. Såvel forsikringsmæglere som forsikringsselskaber stræber efter at opretholde et godt rygte for dette endnu relativt nye og nichebetonede marked, hvilket medfører en fleksibel og rationel adfærd i forbindelse med skader. Vi er i dag bekendt med et større antal skadestilfælde som er blevet behandlet hurtigt og hvor der er udbetalt store erstatninger. Oftest vælger den forsikrede part selv at drive forhandlingen med forsikringsselskabet, men hvis det behøves og ønskes kan forsikringsmægleren lede arbejdet for den sikredes regning dette i særdeleshed, når sagen involverer flere forsikringsselskaber. Den forsikredes oplevelse af en skade, og håndteringen af denne, påvirkes i stor udstrækning af forsikringsaftalens formulering, i særdeleshed af undtagelserne. Derfor er det af stor vigtighed at være klar over disse, så forventningerne holdes på det rette niveau i tilfælde af garantibrud. Side 5 af 6

6 Grundprincippet for M&A-forsikringer er at være et spejl af købsaftalens garantier, men følgende undtagelser ses i dag ofte: Den forsikredes faktiske kendskab inden forsikringsaftalens ikrafttrædelse. Undtagelsen skal være begrænset til faktisk kendskab hos navngivne personer i sikredes interne transaktionsteam sædvanligvis CEO og CFO. Undtagelsen bør altså ikke omfatte eksterne rådgivere. Bedrageri og bevidst tilbageholdelse af informationer Ændringer i transaktionsdokumenterne (først og fremmest i købsaftalen) som ikke meddeles til forsikringsselskabet Bøder og andre sanktioner, som ikke er forsikringsbare Skatteunddragelse Fremadrettede garantier Om Willis Willis er en global forsikringsmæglervirksomhed og risikorådgiver med virksomheder i 120 lande verden over med 400 kontorer, heraf 5 i Danmark, og med ansatte. M&A-aktiviteten drives indenfor rammerne af en verdensomspændende specialistgruppe med over 100 personer, med kompetence center i London, New York og Sydney. I løbet af 2012 har Willis placeret mere end 100 M&A-forsikringer og over 300 forespørgsler. Derudover har vi leveret mere end 700 risiko og forsikringsfokuserede due diligence opgaver til vores kunder. Du er velkommen til at kontakte Klaus Stubkjær Andersen på eller Side 6 af 6

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Rapport baseret på 30 dybdeinterviews med forbrugere og 10 dybdeinterviews med udbydere 1. juni 2012 Indhold Indledning s. 3

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere