M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner."

Transkript

1 M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces, er M&A forsikringer i de seneste år blevet anvendt i langt højere udstrækning i forbindelse med nordiske virksomhedsoverdragelser. Historie og geografi M&A-forsikringer har eksisteret som begreb siden 1980 erne, men blev i begyndelsen kun brugt af sælgere som et finansielt instrument overfor de garantier, man afgav. Først i slutningen af 1990 erne begyndte M&A forsikringerne at blive brugt i situationer, hvor sælger var direkte uvillig eller ikke evnede at give den potentielle køber den efterspurgte beskyttelse mod fremtidige brud på garantier afgivet i forbindelse med overdragelsen. Siden midten af 2000 er produkterne udvidet til at omfatte forsikringer for kendte risici, som er blevet identificeret i forbindelsen med selve transaktionsforløbet, f.eks. skattestrukturer, miljøsituationer og andre former for tvister. Sideløbende med denne produktudvikling, efterspørges forsikringerne nu fra såvel sælgersom købersiden i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. I de første år blev M&A-forsikringerne kritiseret for at være alt for dyre, for tidskrævende at indtegne og med et utilstrækkeligt dækningsomfang, jf. de traditionelle værktøjer som escrows og deferred consideration. Et voksende antal udbydere blandt forsikringsselskaberne (fra 1-2 til de nuværende stk.), har medført, at præmierne er faldet betydeligt samtidig med, at antallet af undtagelser er blevet betydeligt færre. Ydermere har såvel forsikringsmægler som forsikringsselskaber rekrutteret medarbejdere med M&A-baggrund, hvilket gør at forsikringsløsningerne i dag struktureres i overensstemmelse med den overordnede transaktionsproces og tidsramme. M&A-forsikringer var i de tidlige år et udpræget angelsaksisk fænomen, og blev i stort omfang anvendt i Australien/New Zealand, Storbritannien og USA/Canada. I dag udgør Sydney, New York og London de centrale markeder for placeringen af M&A-forsikringer, dog har anvendelsen af produkterne nu spredt sig til hele verden og Europa (ekskl. Storbritannien) står for 20% af de tegnede forsikringer. Den globale vækst i anvendelsen af forsikringsløsninger er på ca. 20% om året. Anvendelsen af M&A forsikringer har taget fart samtidig med at angelsaksiske aktører er gået ind på nye markeder. De har efterspurgt M&A-forsikringer for at komme ud over fastlåste standpunkter i transaktionsprocessen, og dermed har de åbnet de lokale aktøres øjne for de muligheder som forsikringsløsninger giver. Det tyske M&A-marked er de senere år blevet en stor bruger af forsikring, men også de nordiske lande ligger langt fremme. I Sverige forsikres ca % af alle transaktioner, og blandt de transaktioner, der drives af Private Equity er det 30-40% i Danmark, og tilsvarende for Norge og Finland, anslås forsikringspenetrationen at være på 5-10%. Hvad er M&A-forsikringens formål? Ved virksomhedsoverdragelser afgiver sælger normalt et antal garantier for, at virksomheden er som beskrevet i købsaftalen, f.eks. korrekt bogføring, lovlige skattebetalinger, ingen miljøforhold osv. Hvis køberen trods en gennemført due diligence efterfølgende finder brud i en eller flere af de afgivne garantier, kan køberen rette et erstatningskrav mod sælger. En M&A-forsikring tillader sælger at stille garantier, men i tilfælde af garantibrud træder forsikringsselskabet ind og overtager sagen. Dette gør det muligt for sælger at undgå escrows eller andre sikkerhedsstillelser i garantiens løbetid og derigennem får sælger adgang til hele købesummen straks ved overdragelsens gennemførelse. Ovenstående beskrivelse handler om sælgers mest almindelige behov i forbindelse med en transaktion at håndtere de ukendte risici, altså skjulte fejl i købsaftalens garantikatalog. Behovet opfyldes af en Warranty & Indemnity -forsikring (herefter kaldet W&I, og kendes også som Reps & Warranties ). W&I forsikring omfatter ikke risici, som parterne er blevet opmærksomme på under transaktionsforløbet, her især under due Side 1 af 6

2 diligence-arbejdet. De væsentligste kendte risici er i praksis skatte- og miljøspørgsmål, men kan teoretisk set bestå af en hvilken som helst situation med juridisk risikoprofil. Kendte risici er tidligere blevet henvist til forhandlingsbordet, og mange gange har det været det element, der fik en transaktionsproces til at gå i stå. I de seneste år har det været muligt at forsikre selv kendte risici forudsat at sandsynligheden for, at risikoen materialiserer sig, er tilstrækkelig lav og at den underliggende risikovurdering er af tilstrækkelig høj kvalitet. I disse tilfælde vil en forsikring ofte udgøre den olie, som får transaktionsmaskineriet til at køre igen. Hvem kan købe en M&A-forsikring? Såvel køber som sælger. Idet der findes to hovedformer for W&I-forsikringer: Sælgerforsikring: Sælger er den forsikrede part, og der ydes dækning for de omkostninger, der opstår som følge af, at køber fremsætter et gyldigt krav om erstatning for garantibrud, ligesom de tilhørende sagsomkostninger er omfattede. Køberforsikring: Køber er den forsikrede part, og der ydes dækning for de omkostninger som opstår som følge af et garantibrud, ligesom de tilhørende sagsomkostninger er omfattede. Sælgerforsikringen, som var den første løsning i markedet, er blevet mindre populær med årene, da sælgeren fortsætter med at være aftalemæssigt bundet i forhold til krav fra køberens side i tilfælde af garantibrud. Det betyder, at sælgeren forsat står med risikoen, hvis det viser sig, at forsikringen af en eller anden grund ikke dækker garantibruddet. Køberforsikringen udgør derfor i dag ca % af alle de forsikringer, der tegnes. Det indebærer også den fordel, at køber kan udvide forsikringsdækningen som foreslået af sælger både for så vidt angår tid og beløb. Det er dog fortsat mest almindeligt, at det er sælger ved en transaktion, der bringer spørgsmålet om forsikring på banen. Forsikringsmægleren og forsikringsselskabet kan da begynde at arbejde med sælger om at strukturere en køberforsikring og sidenhen i hensigtsmæssige etaper skifte side og begynde at arbejde med købersiden for at få de sidste detaljer i forsikringsaftalen på plads. Præmien for forsikringen kan betales af sælger, køber eller en kombination af begge. Hvornår er det hensigtsmæssigt at anvende en M&A-forsikring? M&A-forsikringer anvendes i dag af flere forskellige årsager, af såvel sælger- som købersiden. Oversigten nedenfor viser de mest almindeligt forekommende situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at vælge en forsikringsløsning: Sælgersiden For at få et clean exit, især Private Equity (PE) For at få en renere balance efter frasalg, særligt ved non-core virksomheder For hurtigt at kunne fordele købesummen til investor (PE), geninvestere den eller formindske virksomhedens gældssætning For at undgå at binde kapital i escrow eller i andre traditionelle værktøjer For at maksimere købesummen ved at tilbyde en høj warranty cap til køberen Købersiden For at udvide og forlange den sikkerhed som sælger er villig til at give for de stillede garantier f.eks. hvis sælgeren er et PE-selskab eller sælger er i en presset finansiel situation For at komme med at attraktivt bud i tilbudsprocessen For at beskytte relationen med en sælger, som efterfølgende vil gå over til at blive nøgleperson i virksomheden efter aftaleindgåelsen For at øge sin tryghed ved en erhvervelse i et nyt land /jurisdiktion Side 2 af 6

3 Begge parter kan også vælge at anvende forsikringsløsninger som olie i maskineriet for at få en afsporet transaktionsproces på sporet igen. Det gælder særligt for forsikringer, som omfatter kendte risici. Med hensyn til hvornår det under transaktionsprocessen er hensigtsmæssigt at overveje en M&A-forsikring, er svaret når som helst! Det væsentligste er, at parterne begynder at undersøge muligheden for at tegne forsikring ca. 2-4 uger inden forventet underskrift af købsaftalen. Både forsikringsmægleren og forsikringsselskaber er i stand til at håndtere så kort en tidsfrist er såvel. Det er også muligt at tegne M&A forsikring post-closing, om end med flere restriktioner i dækningen. Hvordan tegnes M&A-forsikringen rent praktisk? Processen med at tegne en M&A-forsikring er forenklet og gjort betydelig hurtigere i de seneste år, og løber derfor parallelt med den øvrige transaktionsproces. I modsætning til tidligere tiders opfattelse, betyder anvendelsen af en M&A-forsikring altså ikke en forsinkelse af selve transaktionen. Generelt kan man sige, at forsikringsløsningen kræver ca (bank)dage, men det kan ske betydelig hurtigere, hvis der er behov for det. Hvor meget tid der kræves, afhænger af transaktionens type og tidshorisont, ligesom forsikringsaftalens kompleksitet og antallet af forsikringsselskaber, som er nødvendige for at afdække risikoen, spiller ind. Uanset tidshorisont, skal man igennem følgende skridt for at placere en køberforsikring (som eksempel): 1. Desktop study: Hvad kan man gøre og til hvilken pris? Køber giver os (forsikringsmægleren) nogle basisfakta vedrørende transaktionen (dokumenter ikke nødvendige), fx target-selskabets geografiske placering og branche, forventet selskabsværdi og den ønskede forsikringssum. Baseret på vores mangeårige erfaring, kan vi give køber en indikation på hvilken holdning, vi kan forvente os fra forsikringsselskaberne til at forsikre risikoen (muligt/delvist muligt/umuligt) og en anslået forsikringspræmie. 2. Kontakt til forsikringsmarkedet Hvis køberen efter første skridt fortsat er interesseret i at strukturere en forsikringsløsning, indhenter vi indikationer hos de relevante forsikringsselskaber. På dette tidspunkt har forsikringsselskaberne behov for at få en oversigt over taget-selskabet (fx et investment memorandum), de seneste reviderede årsafslutning/regnskaber, datarummets indholdsfortegnelse og de garantier som man forventer at lade indgå i købsaftalen. Som udgangspunkt skal sælgerens foreløbige garantier kommenteres af køber (mark-up). 3. Sammensætning af foreløbig rapport Vi sammensætter de modtagne pris- og vilkårsindikationer modtaget fra forsikringsselskaberne i en enkelt oversigt, hvilket gør de forskellige tilbud sammenlignelige, og kommer med en anbefaling til, hvilket forsikringsselskab der bør vælges. Selskaberne skiller sig nemlig ud ved at have forskellig appetit for så vidt angår geografi og brancher, og har også forskellig kapacitet. 4. Forsikringsselskabets risikobedømmelse Når køber har valgt forsikringsselskab, skal der gennemføres en mere detaljeret risikoanalyse. Udgangspunktet er ikke at gentage det arbejde, der allerede er foretaget i forbindelse med transaktionen. Forsikringsselskabet har brug for at skabe sig et mere tilbundsgående billede af risikoen og for at dykke dybere ned i specifikke spørgsmål (især med hensyn til kendte risiko er der ofte brug for en ekspertudtalelse). Dette gøres ved at granske købsaftalen med tilhørende garantier, sælgers disclosure letter og købers due diligence (med fokus på juridiske, finansielle og miljørelaterede spørgsmål). Tredjeparts rådgivere holdes ikke juridisk ansvarlige. På dette tidspunkt udarbejder forsikringsselskabet eventuelt et expense letter til dækning af dets omkostninger. Side 3 af 6

4 5. Forhandlinger om forsikringsvilkår og -præmie Når forsikringsselskabet har præsenteret et mere udførligt tilbud indeholdende forsikringsvilkår og præmie, er det næste skridt for køber at indgå i en forhandling om disse punkter med hjælp fra os (forsikringsmægleren) og sine juridiske rådgivere. Eventuelle ændringer i transaktionsdokumentet skal meddeles forsikringsselskabet på dette tidspunkt. 6. Gennemførsel af et underwriters call om nødvendig Inden forsikringstalen underskrives, skal køber give forsikringsselskabet den endelige version af transaktionsdokumenterne. Herudover afholdes evt. et underwriters call mellem forsikringsselskabet og køber og dennes rådgivere. Under telefonsamtalen, som typisk varer ca minutter, beder forsikringsselskabet køber om at gennemgå motivering bagved transaktionen, beskrive det gennemførte due diligence-arbejde, beskrive transaktionsprocessen og forhandlingerne mellem køber og sælger, samt gennemgå eventuelle områder som forsikringsselskabet har haft vanskeligt ved at få klarhed over i forbindelse med dets risikoanalyse. Det overordnede formål med samtalen er at give forsikringsselskabet sikkerhed for, at transaktionen gennemføres på en professionel måde og med iagttagelse af arms length princippet. 7. Forsikringen underskrives Forsikringsaftalen underskrives samtidig med købsaftalen. I den forbindelse beder forsikringsselskabet også køber om at underskrive en no claims warranty en bekræftelse på, at køber ikke har kendskab til skader på dette tidspunkt. Hvad koster det at udtage M&A-forsikringer? De totale omkostninger i forbindelse med en M&A-forsikringer består af 5 delelementer: Hvad? Forsikringspræmie Selvrisiko Skat på forsikringspræmie Forsikringsselskabets omkostninger for yderligere due diligence Honorar til forsikringsmægleren Hvor meget? W&I: Ca. 1,0-1,5 % af forsikringssummen Kendte risici: Ca. 3,0-8,0 % af forsikringssummen W&I: Ca. 0,5-1,0 % af virksomhedens værdi Danmark: 1,1 % af forsikringspræmien Normalt begrænset til EUR , reduceret til 0 hvis forsikringen bliver placeret Normalt ca. 0,2-0,5 % af forsikringssummen Forsikringspræmien påvirkes af et antal faktorer, hvor de vigtigste er forsikringsaftalens dækningsomfang og undtagelser, den valgte selvrisiko og forsikringssummen samt target-virksomhedens geografiske placering og branche. Som benchmark er forsikringssummen for de fleste transaktioner i størrelsesordenen 10 % til 30 % af virksomhedens værdi. Selvrisikoen er det beløb, som forsikringstager selv står på mål for en forsikringsløsning dækker således kun den del af skaden, som overstiger selvrisikoen. I forbindelse med en køberforsikring kan køber vælge selv at stå for selvrisikoen, eller at forhandle med sælger om, at denne dækker selvrisikoen i tilfælde af en skade. Prisen for at tegne en M&A-forsikring kan vises ved en simpel illustration. Figuren nedenfor viser en transaktion med en virksomhedsværdi på DKK 1 mia., hvor 10 % af virksomhedsværdien skal forsikres med en W&I-forsikring som sikkerhed for de garantier som sælger stiller. Ved en skade på DKK 30 mio. vil forsikringstager modtage DKK 20 mio., (30-10=20). Side 4 af 6

5 For at bedømme om en M&A-forsikring er en omkostningseffektiv løsning, skal omkostningerne sammenholdes med omkostningerne forbundet med de alternative muligheder, der findes. En escrow løsning vil have en helt anden omkostningsstruktur hvad koster det at have x antal millioner fastlåst på en konto i Y antal år? I det ovenstående eksempel ville en escrow skulle være på fx. 100 mio. For en PE-fund vil omkostningerne forbundet med denne løsning måske nå op på 15 %, hvilket er ca gange beløbet for forsikringspræmien. Hvordan ser skadesbilledet ud? Indtil nu har der været relativt få skader i forbindelse med M&A forsikringer. For nyligt blev der foretaget en analyse af det europæiske marked, baseret på erfaringer fra de seneste 10 år. Undersøgelsen viser at der anmeldes en skade på 1 ud af 6 M&A forsikringer. Skadesprocenten for de nordiske lande ser endnu bedre ud, og kombineret med en høj standard for due diligence og velfungerende transaktionsprocesser er Norden en attraktiv region for forsikringsselskaberne, hvilket afspejler sig i som udgangspunkt lavere forsikringspræmier. Det er dog ikke alle skadesanmeldelser, der udvikler sig til egentlige skader, da nogle af dem ender med ikke at overstige selvrisikoen, og i andre tilfælde kan der ikke påvises et garantibrud. Skadesanmeldelserne har derimod været forudsigelige i og med, at de fleste vedrører fra garantier relateret til skat og eller finansiel rapportering, og ca. 2/3 af skaderne er anmeldt indenfor de første 12 måneder efter købsaftalens indgåelse. De offentligt tilgængelige statistikker over skader og udbetalinger fra forsikringsselskaberne er yderst begrænsede, på grund af sagernes fortrolige karakter. Såvel forsikringsmæglere som forsikringsselskaber stræber efter at opretholde et godt rygte for dette endnu relativt nye og nichebetonede marked, hvilket medfører en fleksibel og rationel adfærd i forbindelse med skader. Vi er i dag bekendt med et større antal skadestilfælde som er blevet behandlet hurtigt og hvor der er udbetalt store erstatninger. Oftest vælger den forsikrede part selv at drive forhandlingen med forsikringsselskabet, men hvis det behøves og ønskes kan forsikringsmægleren lede arbejdet for den sikredes regning dette i særdeleshed, når sagen involverer flere forsikringsselskaber. Den forsikredes oplevelse af en skade, og håndteringen af denne, påvirkes i stor udstrækning af forsikringsaftalens formulering, i særdeleshed af undtagelserne. Derfor er det af stor vigtighed at være klar over disse, så forventningerne holdes på det rette niveau i tilfælde af garantibrud. Side 5 af 6

6 Grundprincippet for M&A-forsikringer er at være et spejl af købsaftalens garantier, men følgende undtagelser ses i dag ofte: Den forsikredes faktiske kendskab inden forsikringsaftalens ikrafttrædelse. Undtagelsen skal være begrænset til faktisk kendskab hos navngivne personer i sikredes interne transaktionsteam sædvanligvis CEO og CFO. Undtagelsen bør altså ikke omfatte eksterne rådgivere. Bedrageri og bevidst tilbageholdelse af informationer Ændringer i transaktionsdokumenterne (først og fremmest i købsaftalen) som ikke meddeles til forsikringsselskabet Bøder og andre sanktioner, som ikke er forsikringsbare Skatteunddragelse Fremadrettede garantier Om Willis Willis er en global forsikringsmæglervirksomhed og risikorådgiver med virksomheder i 120 lande verden over med 400 kontorer, heraf 5 i Danmark, og med ansatte. M&A-aktiviteten drives indenfor rammerne af en verdensomspændende specialistgruppe med over 100 personer, med kompetence center i London, New York og Sydney. I løbet af 2012 har Willis placeret mere end 100 M&A-forsikringer og over 300 forespørgsler. Derudover har vi leveret mere end 700 risiko og forsikringsfokuserede due diligence opgaver til vores kunder. Du er velkommen til at kontakte Klaus Stubkjær Andersen på eller Side 6 af 6

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

M&A-forsikringer. Agenda. Selskabsdagen Introduktion til M&A-forsikringer. Prissætning. Proces. Forsikringstager

M&A-forsikringer. Agenda. Selskabsdagen Introduktion til M&A-forsikringer. Prissætning. Proces. Forsikringstager M&A-forsikringer Selskabsdagen 2016 2 Agenda Introduktion til M&A-forsikringer Hvad er det? Hvornår bruges det? Udbydere Prissætning Proces Forsikringstager Forsikringsdækning og begrænsninger i dækningen

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER I ET STRUKTURERET FORLØB En virksomhedstransaktion indeholder forskelligartede juridiske discipliner, komplekse processer og kan indebære store risici

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Tine Olsen, Willis

FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Tine Olsen, Willis FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? 14.5.2014 Tine Olsen, Willis FAIF - FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Agenda: Kort introduktion til Willis Afdækning af risiko Afdækning via egenkapital Afdækning via forsikring

Læs mere

Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser(1)

Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser(1) Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser(1) Af Frederik von Barnekow, advokat, LL.M., Plesner "Representations and Warranties Insurance(2)" er et forsikringsprodukt, der dækker en sælgers brud på de

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Kend din ansvarsforsikring

Kend din ansvarsforsikring 14 Kend din ansvarsforsikring I lyset af et stigende antal erstatningskrav mod rådgivere, herunder revisorer, giver Willis gode råd og vejledning i relation til professionel ansvarsforsikring for revisorer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Revisors ansvarsforsikring

Revisors ansvarsforsikring Revisors ansvarsforsikring Juni 2011 23-06-2011 1 Emneoversigt 1. Fastsættelse af forsikringssummen 2. Præmieberegningen 3. Hvad sker, hvis forsikringssummen er udtømt? 4. Hvad kan revisor selv gøre? 5.

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Dynamisk Underwriting

Dynamisk Underwriting NFT 1/2000 Dynamisk Underwriting af Cand.merc.jur. Aram Rowshangah, Zurich og Cand.merc.jur. Lars Sørensen, AIG Europe Aram Rowshangah Vi har i en kandidatafhandling, der er udarbejdet på Cand.merc.jur.

Læs mere

Vil du købe eller sælge virksomhed?

Vil du købe eller sælge virksomhed? Vil du købe eller sælge virksomhed? redmark.dk Redmark yder dig rådgivning gennem hele processen Hvis du overvejer at få foden under eget bord eller ønsker at overlade direktørstolen til en ny ejer, kan

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ARKITEKT, INGENIØR- & BYGNINGSKONSTRUKTØRVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring BIOFOS A/S Arbejdsskadeforsikring Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 2 1.1. Policens opbygning og omfang... 2 1.2. Forsikringstager... 2 1.3. Sikrede... 2 1.4. Ikrafttrædelse... 2 1.5. Erstatningsgrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftaler (SPA)

Aktieoverdragelsesaftaler (SPA) Aktieoverdragelsesaftaler (SPA) København, den 26. maj 2016 2 Share Purchase Agreement (SPA) - Indledning Målsætning for de næste 45 minutter? For de nye af jer indenfor M&A Give overblik og forståelse

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

Begæring om Direktions- og Bestyrelsesansvarforsikring

Begæring om Direktions- og Bestyrelsesansvarforsikring 1/5 Begæring om Direktions- og Bestyrelsesansvarforsikring Udfyldelse og underskrift af denne begæring forpligter ikke den forsikringssøgende eller assurandørerne til at tegne forsikringen 1. Virksomheden

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere