Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring"

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af k ommu ne styre lse slov e ns 47 føre r tilsyn e t me d k omm u- nerne. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a Kommu ne rne a nmode r Sta tsforv a ltninge n om e n ve jle de n- de u dta le lse om, hv orv idt k ommu ne r inde n for k ommu na l- fuldmagtens rammer kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der yder en frivillig indsats for kommunen. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M E R P A A D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Sagens baggrund Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk Kommuner har, uafhængigt af hinanden, henvendt sig til Statsforvaltningen. De anmoder Statsforvaltningen om at udtale sig om kommuners mulighed for at forsikre frivillige. Mere specifikt spørges der til, om det er inden for kommunalfuldmagtens grænser at tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for dem, der yder en frivillig indsats til gavn for borgere i kommunen. O m den frivillige indsats, der ydes i Høje -Taastrup Kommune, oplyser kommunen, at den ydes a f såvel enkeltpersoner som foreninger. Det er kommunens udgangspunkt, at de frivillige ikke er omfatt et af hverken kommunens eller foreningens arbejdsskade - eller erhvervsansvarsforsikring, hvorfor de bør være omfattet af deres egen ulykkes- og ansvarsforsikring i de tilfælde, at de frivillige har en sådan forsikring.

2 Det er Høje-Taastrup Kommunes opfa ttelse, at der består en kommunal interesse og et lovligt formål i at sikre, at forsikringsspørgsmål ikke står hindrende i vejen for rekruttering af frivillige. Høje-Taastrup Kommune oplyser blandt andet: Kommunerne har en hel legitim interesse i at involvere frivilligt arbejde og frivillig indsats i den kommunale indsats, både for så vidt angår fritids - og kultu rlivet i kommunen, m en også for så vidt angår sociale og hum anitære indsatser, som kan komme kommunens svage borgere til gavn. Med den øgede opmærksomhed om kring det fri villige arbejde, er der også opstået en øget forståe lse for det frivillige arbejdes egenart. Om rådet har stor mulighed for at afh jælpe og forebygge sociale problem stillinger, som et godt supplement til den offentlige indsats. For eksempel forventes andelen af borgere med demens at stige frem over, bl.a. fordi vi bliver stadig fl ere ældre. H øje-taastrup Kommune er meget optaget af at arbejde m ålrettet i forh old til at styrke den tidlige oplysende indsats og i videreu dviklingen af ti lbu d til demensramte og deres pårørende. Der eksisterer m ange tilbu d for dem ente, og det er i høj grad i et stærkt sam arbejde mellem kommunen og de fri villige, at akti viteterne kan drives. Ifølge Servicelovens 18 skal k ommunen sam arbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, og kommunen kan yde økonomisk støtte til det fri villige arbejde. Sigtet med støtten er at styrke den fri villige indsats, der foregår i de fri villige sociale organisationer og foreninger, men der er også mulighed for at støtte borgerinitiativer af en m indre formel karakter f.eks. forskellige former for græsrodsorganiseringer, som opstår i forh old til et afgrænset socialt projekt, h vor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats. Også efter Servicelovens 79 h ar Kommunen mulighed for at i værksætte eller give tilsku d til generelle tilbu d med aktiverende og forebyggende sigte. Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbu d kan nævnes aktiviteter i form af besøgsordninger, klubarbejde, u ndervisning, foredrag, stu diekredsarbejde og ældreidræt. De overordnede m ålsætninger med den frivillige sociale indsats er at imødekomme u dsatte borgeres sociale behov via et øget sam arbejde m ed borgernes netværk, S I D E 2

3 pensionist- og h andicapforeninger eller andre fri vil lige organiseringer, og at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, sådan at den sociale indsats bliver et bredt sam fundsmæssigt ansvar, der i kke alene påh viler det offentlige eller den enkelte. Når fri villige u dfører opgaver for fri villige soc iale foreninger og organisationer, vil m an norm alt ikke være om fattet af foreningens eller organisationens arbejdsskade - eller erh vervsansvarsforsikring. H vis de frivillige heller ikke er forsikrede gennem kommunen mens de u dfører den frivillige indsats, e r der m ange, som slet ikke vil være fri villige, h vis deres egne forsikringsforh old skal være afgørende for, o m der kan ydes erstatning. Skanderborg Kommune oplyser, at det hidtil har været kommunens praksis, at en forsikring af frivillige vil stride imod de kommunalretlige grundsætninger. Nu ønsker kommunen imidlertid Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for dem, der yder en frivillig indsats i kommunen. I en til Økonomi- og Indenrigsministeriet har Holbæk Kommune forespurgt om muligheden for at tegne ulykkesforsikring for frivillige i de tilfælde, hvor Arbejdsskadeforsikringen ikke dækker, for derved at undgå at de frivillige risikerer et tab ved at yde en frivillig indsats. I svaret til Holbæk Kommune oplyser ministeriet blandt andet: Kommunen ønsker, at en ulykkesforsikring skal dække de tilfælde, h vor arbejdsskade forsikringen ikke dækker, så de fri villige ikke lider et tab ved at gøre en fri villig indsats for H olbæk Kommune. Kommunen ønsker på den baggrund oplyst, om det vil være lovligt for kommunen at tegne en ulykkesforsikring efter kommunalfu ldm agtsreglerne, idet kommunen herved henviser til ministeriets u dtalelse af 11. augu st 2011 om ulykkesforsikringer, Ministeren h ar bedt kommunalju ridisk kontor om at besvare henvendelsen. Kontoret kan i den anledning oplyse, at m inisteriet i den ovenfor nævnte u dtalelse tog stilling til, at der ikke var hjemmel i den skrevne lovgivning dagtilbudsloven og folkeskolelovgivningen til, at en kommune kan tegne en ulykkesforsikring for børn og u nge i dagtilbu d og folkeskole. M inisteriet m åtte endvidere lægge til grund, at der h eller ikke var h jemmel i S I D E 3

4 kommunalfu ldm agtsreglerne til at tegne en sådan ulykkesforsikring. Det skyldes, at en u lykkesforsi kri ng indebærer, at en skadelidt kompenseres økonomisk for en skade, u anset om kommunen er ertstaningsansvarlig, og at en sådan økonomisk begunstigelse ikke er lovlig i medfør af kommunalfu ldm agtsreglerne. I forlængelse af at ministeriet henviste Holbæk Kom mune til at rette henvendelse til Statsforvaltningen, har Holbæk Kommune anmodet Statsforvaltningen om at udtale sig om spørgsmålet. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt g ælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan i medfør af kommunestyrelseslovens 50 udtale sig om kommunale dispositioner eller undladelser. Sagen giver anledning til, at Statsforvaltningen tager stilling til, om kommuner lovligt kan tegne ulykkes - og ansvarsforsikring for frivillige, hvis indsats ikke er omfattet af kommunens sikringspligt. I vejledningen til serviceloven (vejledning nummer 12 af 15. februar 2011) pkt. 198 er det beskrevet, hvad det i servicelovens forstand indebærer, at en indsats er frivillig. At en indsats er frivillig betyder: Indsatsen udføres u den fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues m ed økonomiske eller sociale sanktioner, h vis vedkommende ikke længere ønsker at u dføre opgaven. Indsatsen er ikke -lønnet. Der kan dog ydes godtgørelse for om kostninger, for ekse mpel i forbindelse med transport sam t symbolske betalinger. Indsatsen u dføres over for andre end familie og slægt. Eksempelvis h ører almindeligt husholdningsarbejde og om sorg over for fam iliemedlemmer ikke ind under definitionen af frivilligt arbejde. Indsatsen skal være til gavn for andre end én selv og ens fam ilie, dvs. at det er den værdi, arbejdet h ar over for andre, der gør det til frivi lligt arbejde. Det betyder også, at det afgrænses fra ren deltagelse i en selvhjælpsgruppe. S I D E 4

5 Indsatsen er af form el karakter, dvs. at der skal være tale om en vis grad af organiseret, st ru ktu reret eller aftalt frivilligt arbejde, som er forskellig fra alm indelig hjælpsomhed af spontan og u form el karakter, som f.eks. at slå græs for naboen eller h andle ind for den ældre mand i opgangen. Kommunerne ønsker at tilbyde deres frivillige såvel ulykkes- som ansvarsforsikringer. Ulykkesforsikringer er kendetegnet ved, at de dækker den frivilliges tilskadekomst. Det indebærer, at en skadelidt kompenseres for en indtrå dt ska de, uanset om kommunens kan gøres erstatningsansvarlig. Ansvarsforsikringer er kendetegnet ved, at dække i d e tilfælde, hvor en person forvolder skade på andre. Serviceloven Kommunerne er efter servicelovens 18 (lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014), forpligtet til at samarbejde med frivillige sociale institutioner og foreninger. Det følger såled es af 18, stk. 1-3: 18. Kommunalbestyrelsen skal sam arbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af fri villigt socialt arbejde. Stk.3. Rammerne for sam arbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Bestemmelsen om kommuners pligt til at samarbejde med friv illige socia le orga nisa tione r og fore ninge r e r i de t v æ- se ntlige e n v ide re føre lse a f 1 1 2, stk. 2, i tidlige re gæ l- de nde lov om socia l se rvice nr. 454 a f 1 0. ju ni 1 997, ifø l- ge hvilken bestemmelse kommune og amtskommunen sa ma rbe jde r me d friv illige socia le orga nisa tione r og fo r- eninger. Af lovbemærkningerne (lovforslag L 229, 1996/97) til bestemmelsen fremgår blandt andet, at he n- sigten er at styrke samspill et mellem (amtskommunen og) k ommu ne n på de n e ne side og de t friv illige socia le a rbe j- de på den anden side. Det er anført i bemærkningerne, at en forbedring af samarbejdet vil gavne borgere, der har bru g for h jælp, og a t de t v il st yrk e de t f ore bygge nde a r- bejde. Det er endvidere anført, at der ikke i bestemmelsen ligger noget krav om, hvornår og i hvilket omfang der skal samarbejdes, og at der ikke ligger en begrænsning i kommunens ansvar for opgavevaretagelsen, men alene en generel forpligtelse til at fremme et samarbejde. S I D E 5

6 Kommunen fastlægger således selv rammerne for sama r- bejdet med frivillige, og lov om social service ses ikke at indeholde en hjemmel til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for kommunens frivillige. Kommunalfuldmagt Spørgsmålet om, hv orvidt en kommune lovligt kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige ses i k- ke at være reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsm å- let skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse kommunalfuldmagtsreglerne. Efte r dis se k ommu na lre tlige gru ndsætninge r k a n e n k o m- mune som udgangspunkt kun gennemføre foranstaltni n- ger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune ikke uden lovh jemmel kan gennemføre foranstaltninger, de r u de luk k e nde e lle r i de t v æse ntligste er motiv e re t i v a- retagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner. Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel understøtte enkelte borgere eller enkelte grupper af bor gere økonomisk hv e rke n v e d dire k te indk omstov e rførsle r e lle r ind i- rekte ved, at en kommune overtager omkostninger, som gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligvis selv bærer, jf. herom Karsten Revsbech, Kommunernes Opg a- ver, 2. udgave 2010, side 70. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anfører i en udtalelse af 11. august 2011 (sagsnummer ) om kommuners adgang til at tegne u lyk ke sforsik ringe r for børn og u nge i da gtilbu d og folk e- skoler, at det efter kommunalretlige grundsætninger a n- tages, at en kommu ne ikke uden lovhjemmel kan tildele ydelser til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, de r e r a fgrænse t e fte r øk onomisk e e lle r andre socia le k r i- terier. Baggrunden herfor er, at kommunen må opfattes som et fællesskab af borgere, og dens formål, a t varetage disse borge re s fælle s inte re sse r. De r e r inge n fælle s e lle r k o m- mu na l inte re sse i a t y de øk onomisk st øtte til e nk e ltpe rs o- ner alene med henblik på at spare dem for udgifter. Der henvises i den forbindelse ligeledes til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave 2010, side 70, hvor der endvidere redegøres for, at det ikke som sådan udgør en interesse for fællesskabet, at hæve levestandarden hos en gruppe af personer. Som eksempel herpå nævnes dels direkte støtte i form a f tilskud, lån og gara ntier, dels i en mere indirekte form ved at kommunen overtager nogle af de omkostninger, som medlemmerne af gruppen normalt selv skulle have betalt. S I D E 6

7 Ovennævnte udelukker dog ikke, at der inden for ramme r- ne af kommunalfuldmagten kan ydes tilskud eller and re økonomiske ydelser til enkelte borgere. Forudsætningen herfor er, at der foreligger en kommunal interesse. Det ovenfor nævnte skal tillige ses i sammenhæng med kravet om, at en kommune har pligt til at handle økon o- misk forsvarligt i alle dispositioner. Kommunen har således pligt til a t u dv ise a nsv a rsbev idsth ed i sine økonom i- ske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne være undgået. Der henvises i den forbindelse til ovenfor nævnte udtalelse af 11. august Minist e- riet anfører i den forbindelse: Det antages på den baggrund, at en kommune lovligt kan yde et beløb til en enkeltperson, når dette er b e- gru ndet i varetagelsen af hensynet til at begrænse ko m- munens u dgifter til erstatning, h erunder udgifter i fo r- bindelse med gennem føre lsen af en retssag. En forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar, må således anses for egnet til generelt at begrænse kommunens udgifter til erstatning, som kommunen må anses for forpligtet til at betale, herunder udgifter i fo r- bi nde lse me d e n re ts sa g om k ommu ne ns e rsta tningsa n- svar. Praksis Indenrigsministeriet har i skrivelse af 5. november 1999 (2. k.kt., j.nr. 1999/ ) udtalt sig om en kommunes mulighed for at tegne ansvarsforsikringer for me d- lemmer af bestyrelser, der er udpeget elle r valgt af kommunalbestyrelsen. Ministeriet udtaler i den forbindelse, at de r e r e n k ommu na l inte re sse i a t te gne e n be styre lse sa n- svarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, som me dle mme r a f be st yre lse r, næv n og ligne nde, de r e r u d- peget eller valgt af kommunalbestyrelsen, pådrager sig. Baggrunden herfor er, at kommunen ved en sådan forsi k- ring derved undgår at komme i en situation, hvor ingen kvalificerede personer på grund af risikoen for at pådr a- ge sig et betydeligt erstatningsansvar vil påtage sig et bestyrelseshverv. I ovennævnte udtalelse af 11. august 2011 fra Indenrigs - og Sundhedsministeriet om kommuners adgang til at te g- ne u lyk k e sforsik ringe r for børn og u nge i da gtilbu d og fo l- keskoler, fremgår det, at det er afgørende for vurderingen af, hvorvidt en kommune kan tegne en forsikring, som kompenserer en skadelidt økonomisk, at kommunen efter a lminde lige e rsta tningsre tlige re gle r ka n a nse s for a t v æ- re ansvarlig for den indtrå dte sk a de. S I D E 7

8 Ministeriet udtaler i den forbindelse, at en forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar, m å tilsvarende anses for egnet til generelt at begrænse kommunens udgifter til ersta t- ning, som kommunen m å anses for forpligtet til at betale, he r- under udgifter i forbindelse med en retssag om kommunens e r- statningsansvar. Indenrigs- og Sundhedsm inisteriet finder på den baggru nd, at en kommune h ar en lovlig kommunal intere sse i at tegne en forsikring, der dækker kommuners erstatning sansvar. O mvendt er det ministeriets opfattelse, a t en ulykkesfo r- sikring, som i den konkrete sag indebærer en kommunal økonomisk kompensation for en skade, som kommunen ikke er ansvarlig for, ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningens opfattelse De t e r Sta tsforv a ltninge ns opfa tte lse, a t k ommu ne ns fo r- pligtelse til at yde erstatning til frivillige afhænger af, om kommunen efter almindelige erstatningsretlige regler kan anses for at være ansvarlig for den indtrådte skade. Ulyk k e sforsik ring dæk k e r som ov e nfor n æv nt de n friv ill i- ges tilskadekomst og er kendetegnet ved, at der udbetales øk onomisk k ompe nsa tion, u a nse t om de r fore ligge r e t e r- statningsansvar. Ulykkesforsikring kan ikke træde i stedet for en erstatning, som skadelidte måtte have krav på efter erstatningsretlige regler. Ansvarsforsikring dækker som ovenfor nævnt typisk den frivilliges skade på andre og skal ikke forveksles med den situation, hvor en kommune efter almindelige erstatning s- retlige regler ifalder ansvar for en indtrå dt ska de. Det må således lægges til grund, at kommunal tegning af ulykkes- eller ansvarsforsikring for frivillige ville indebære økonomisk kompensation til den frivillige uafhængigt af, om kommunen kunne gøres erstatningsretligt ansvarlig. For såvel ulykkes- som ansvarsforsikring af frivillige fi n- des der herefter efter Statsforvaltningens opfattelse at være tale om en kommunal økonomisk begunstigelse, som ikke er lovlig i medfør af kommunalfuldmagtreglerne, jf. ministeriets ovennævnte udtalelse af 11. august En kommune vil derfor ikke hvis der ikke kan påpeges e n k ommu nal inte re sse h e ri lov ligt ku nne te gne forsi k- ringer for frivillige som de her omhandlede. Det bemærkes, at kommunen vil kunne tegne forsikring, der dækker frivilliges tilskadekomst og s kade på andre i S I D E 8

9 tilfælde, hvor skaden efter almindelige erstatningsretlige regler kan henføres til kommunen. Det bemærkes, at kommunen vil kunne tegne forsikring, der dækker frivilliges tilskadekomst og skade på andre i tilfælde, hvor skaden efter alminde lige erstatningsretlige regler kan henføres til kommunen. Det bemærkes endvidere, at der ikke findes at være en kommunal interesse i form af administrative besparelser for en kommune ved at tegne ulykkes - eller ansvarsforsikring for friv illige, da e n k omm u ne u nde r a lle omstændi g- h e de r e r forpligte t til a t be ta le e rsta tning i ov e re nsste m- me lse me d a lminde lige e rsta tningsre gle r, hv is de n e r e r- statningsansvarlig. Der henvises herved til lov om ersta t- ning, lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014). Spørgsmålet er dernæst, om der i øvrigt foreligger en kommunal interesse, der kan begrunde, at kommuner te g- ner ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige til fremme af det frivillige arbejde. Statsforvaltningen finder, at kommuner både generelt og som følge af deres forpligtelse i henhold til 18 i lov om socia l se rv ice til a t sa ma rbe jde me d friv illige socia le o r- ganisationer og foreninger har en interesse i at skabe grundlag for, at der kan hverves personer til at yde en fr i- villig indsats i kommunen. Indsatsen fra frivillige til gavn for kommunens borgere må efter Statsforvaltningens o p- fattelse antages samtidig at kunne udgøre en støtte for løsningen af en række kommunale opgaver, dels på det sociale område, dels inden for andre kommunale områder som for eksempel sundhed, læring og trivsel. Det er imidlertid vores opfattelse, at den her beskrevne kommunale interesse ikke er tilstrækkeligt konkret til at begrunde kommunal tegning af ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige. Vi har herved lagt vægt på, at der ikke er regler for, i hvilket omfang kommunerne skal sama r- be jde me d friv illige, og a t de t friv illige a rbe jde ik k e me d- føre r noge n be grænsning i k ommu ne rne s a nsv a r for opg a- vevaretagelsen. I øvrigt finder vi, at der ikke er oplysni n- ger, der giver tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunal tegning af ulykkes- og ansvarsforsikring er a f- gørende for hvervning af frivillige. Det bemærkes, at det ikke ud fra hensynet til, at ikke alle lader sig forsikre findes at kunne føre til et andet resultat, at borgere uden en privat ulykkes- eller ansvarsforsikring stilles ringere ved en skade end personer med privat ulykkes- og ansvarsforsikring. Afgørende for spørgsmålet om lovligheden af kommuners ret til at fo r- S I D E 9

10 sikre frivillige findes at være vurderingen af den ovenfor beskrevne kommunale interesse i at forsikre frivillige. Statsforvaltningen har sendt en enslydende udtalelse til Skanderborg og Holbæk Kommuner. Udtalelsen vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Merete Paasch Fuldmægtig S I D E 10

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere