KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl obli gation n attaktiv mulighd fo fi nan siing af unotd hovd aktionæ slskab Sid 6 Fodl og ulmp vd outsoucing af gnskabsfunktionn Sid 6 Stø afkast til udlj af sommhus Sid 7 Indbud i ntbankn n ovst isiko Sid 8 Vi not at... Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig dansk statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. C.E. Chistiansns Vj 56, 4930 Maibo Tlfon , Tlfax Søndgad 14, 1. sal, 4900 Nakskov Tlfon , Tlfax K s t o n D n m a k m m b o f K s t o n I n t n a t i o n a l A global ntwok of indpndnt accountants

2 2 MoMS Vd SAlg Af bygggrund fra 2011 Af Jns A. Staugaad, Snio VAT manag, Rvitax Md vikning p. 1. janua 2011 blv momslovns fitaglssbstmmls vdønd salg af bygggund ophævt, og i stdt blv d indføt momspligt vd hvvsmæssigt salg af bygggund. Eft dn ny bstmmls skal d sålds fmov btals 25 pocnt i moms, nå man hvvsmæssigt sælg n bygggund, hvopå dt muligt at opfø t kommnd byggi f. ks t hus, sommhus, tagbyggi ll lignnd. Momspligtn kan dog undgås i d tilfæld, hvo man ntn som sælg ikk omfattt af momslovn, fodi man ikk som ld i slvstændig økonomisk viksomhd sælg n bygggund (f. ks pivats salg af n bygggund), ll fodi dt man sælg, ikk n bygggund i momslovns fostand. Ehvvsmæssigt salg Dn føst btingls, som skal væ opfyldt, fo at d skal btals moms vd salg af n bygggund, at d tal om t hvvsmæssigt salg (økonomisk viksomhd). Vd hvvsmæssigt salg fostås blandt andt, at bygggundn hvvt md hnblik på vidsalg md fotjnst fo øj (økonomisk viksomhd). Vd dnn vuding tillæggs anskafflsshnsigtn og hyppighdn af salg n afgønd oll. Sælg man som pivatpson, som viksomhd ll som slskab n bygggund ll fl bygggund, og salgt samtidig sk som ld i udøvlsn af slvstændig økonomisk viksomhd, så vil tansaktionn væ omfattt af dn ny momspligt. Momsgundlagt vil væ salgspisn fo bygggundn. Hvad fostås vd n bygggund Vd n bygggund fostås t ubbyggt jodaal, som ft lov om planlægning (planlovn) ll foskift udstdt i mdfø haf udlagt til fomål, som muliggø opføls af bygning. Dt udn btydning fo momspligtn, om d skt byggmodning, og/ll sn vdtagn foskift fo udnyttlsn af aaln sætt bgænsning på udnyttlsn haf, hund fastsætt spcifikk fomål md udnyttlsn af aaln til byggi. Ovnstånd dfinition på n bygggund mdfø, at aal md status i kommunplann som såkaldt pspktivaal ll ammblagt aal, d ikk muliggø opføls af bygning, som udgangspunkt ikk omfattt af bgbt bygggund. Salg af aal i landzon, hvotil d ikk givt landzontilladls md hnblik på udstykning, d muliggø opføls af bygning, ikk omfattt af momspligtn. Dtt gø, at salg af almindligt skov- og landbugsjod ikk omfattt af momspligtn. Salg af n gund, hvopå d stå n æld bygning, og hvo dt mllm køb og sælg aftalt bygningn skal ivs nd i fobindlsn md ovdaglsn, vil også bliv anst som vænd n bygggund og ikk salg af fast jndom. Momsfi salg af bygggund Sk t salg af n bygggund ikk som ld i udøvlsn af slvstændig økonomisk viksomhd, vil salgt ikk væ omfattt af dn ny momspligt. Dtt vil blandt andt væ tilfældt i følgnd situation: Pivatpsons fasalg vd udstykning af t aal d ha udgjot n dl af dn pågældnds pivat boligs gundaal. D kan udstykks op til t gund, udn at d skal btals moms vd salgn. Pivatpsons salg af bygggund som ikk hvvt som ld i økonomisk viksomhd md køb og salg af bygggund, ll i fobindls md latt viksomhd vdønd byggydls. Pivatpsons salg af bygggund som hvvt vd av. Pivatpsons salg af bygggund som hvvt md hnblik på passiv invsting. Viksomhds/slskabs salg af bygggund som hvvt md hnblik på passiv invsting. Fadagst Gnnmfø man som pivatpson ll viksomhd t salg af n bygggund udn tillæg af moms, vil d omvndt ikk væ fadagst fo momsn på afholdt omkostning i fobindls md salgt. Gnnmfø man dimod t momspligtigt salg, vil d væ fadagst fo momsn på afholdt omkostning(byggmodning, klam, ådgiv mægl, landmål mv.). Ha man afholdt omkostning i tidlig å, som vdø dt momspligtig salg af bygggundn i 2011 ll sn, vil man kunn opnå godtgøls fo momsn af diss omkostning i fobindls md gnnmfølsn af salgt.

3 3 ÆndRIngR I KonKuRSloVn ny RglR om RKonSTRuKTIon og AfSKAfflS Af btalingsstandsning Af Hny Hibg, Statsautoist viso Fa 1. apil 2011 indføts ny gl om konstuktion. Rgln statt d hidtidig gl om btalingsstandsning og d sjældnt anvndt gl om tvangsakkod. Rgln skal sik hutig og m ffktiv konstuktion af lvdygtig viksomhd. Rkonstuktion bting mdvikn af n konstuktø (typisk advokat) og n tillidsmand (typisk viso, mn ikk skyldnns viso). Rkonstuktion Ehvvsdivnd pson og slskab ha indtil 31. mats 2011 kunnt anmld btalingsstandsning md hnblik på at undsøg mulighdn fo at find n odning ll i mang tilfæld md hnblik på afvikling af viksomhdn foud fo konkus. Fmov gln om btalingsstandsning og gln om tvangsakkod samlt i t stækt ændt glsæt om konstuktion. D støst nyskabls i gln om konstuktion : Skyldnn kan ikk ophæv n indldt konstuktionsbhandling. Dt muligt fo n kdito at bgæ konstuktion. Skyldnn skal følg gln fo konstuktion ll gå konkus. Rkonstuktion kan om nødvndigt gnnmføs udn skyldnns mdvikn. Løsningn bhøv ikk omfatt n konstuktion af skyldnn, mn kan i stdt væ n konstuktion af viksomhdn gnnm t salg af dnn ftfulgt af skyldnns konkus. Panthav kan i konstuktionn tvings til at få ndskvt pantt til dt pantsatts vædi. Opgø md kontaktpatn kan sk alld und konstuktion og skal ikk afvnt konkus. Omstødls kan gnnmføs staks ft konstuktionns indldning. Ansvalig lån fald fmov væk i konstuktion, mdmind andt aftalt. Viksomhdsovdagls Rgln om btalingsstandsning indholdt ingn tvangsmidl i fohold til panthav og kontaktpatn, og t samlt salg af n viksomhd und n btalingsstandsning va oft illusoisk. D intt til hind fo, at viksomhdsovdaglsn sk til n næstånd ll t nyt slskab md samm j. Køb af viksomhdn samtidig bskyttt mod omstødls af ovdaglsn. Tvangsakkod En skyldn kan som hidtil opnå tvangsakkod ft gln i konkuslovn. Tvangslmntt ligg i, at også kdito, d stmm mod akkodn, kan bliv tvungt md i dn. Rgln hfo lmpt væsntligt. D sålds ikk læng nogt kav om minimumsdividnd. Et tvangsakkodfoslag kan sålds gå ud på gældsbotfald mod btaling af ingnting. Tilsvand stmmgln fonklt og lmpt. Et foslag om tvangsakkod (og/ll viksomhdsovdagls) vdtagt, hvis d ikk t fltal imod dt. Kditon stmm ft bløb. Rkonstuktionspocssn Pocssn indlds vd, at skyldnn ll n kdito bgæ konstuktion. Samtidig skal n konstuktø og n tillidsmand hav klæt sig villig og habil til opgavn. Nå konstuktion indldt, skal d snst 4 ug sn (kan folængs til 8 ug) gnnmføs t kditomød, hvo d fmlæggs n plan fo konstuktionn. Nå plann vdtagt, skal d snst 6 månd sn (kan folængs md 2+2 månd) fmlæggs t konstuktionsfoslag fo kditon. Omfatt konstuktionn kun viksomhdsovdagls, gå skyldnn konkus umiddlbat ft vdtaglsn. Omfatt konstuktionn tvangsakkod fo skyldnn, fotsætt dn konstud skyldn udn fo skiftttn ft akkodns stadfæstls. Afslutning D ny konstuktionsgl må fovnts at fø til bd og hutig konstuktion. Samtidig vil d sk langt hutig ovgang til konkus, hvis konstuktion ikk syns opnålig, ll hvis d ikk abjds på konstuktion.

4 4 HVoRfoR SKAl MAn oprtt TSTAMnT? Af bit Rasmussn, Advokat, Hjulmand Kaptain Vi ha i Danmak n avlov, som på mang punkt gul, hvad d skal sk, nå vi ngang dø. Avlovn i 2008 blvt modnist og tilpasst udviklingn i samfundt. Avlovn tag stilling til igtig mang fohold, hund hvodan avn skal fodls, hvad d tvangsav, hvm d ha føstt til at udtag bstmt aktiv, hvis fl aving intsst i dt samm aktiv, om hnstand md at udbtal av osv. Nå Avlovn tag stilling til så mang væsntlig fohold, hvofo hø man da oft, at alt fo få ha opttt tstamnt? Åsagn dtil, at nok Avlovn blvt modnist, mn fl mnnsk, nd man to, ha konkt fohold, som gø, at Avlovns gl ikk tilstækklig. D skal i mang tilfæld optts t tstamnt fo at sik, at avlads ønsk også kan opfylds. Hvis d ikk optts tstamnt, kan dt nd md, at avn bliv fodlt på n måd, som ikk sva til dn afdøds ønsk. Et typisk ksmpl på n situation, hvo t tstamnt sædls lvant,, hvo n viksomhd udgø dt væsntligst aktiv i fomun. Hvis jn dø, og ikk all aving skal av n dl af viksomhdn, så tstamntt t vigtigt væktøj til at sty, at dn ll d af avingn, som skal tag ov, også kan gø dt i viklighdn. Af og til kan dt væ nødvndigt at bgæns nogl h d and avings av. Dt kan også væ nødvndigt at fastlægg nogl btalingsvilkå fo n dl af vædin af viksomhdn, som sik, at dn aving, som skal ovtag viksomhdn, kan btal and aving ud på imlig vilkå, såfmt vædin af viksomhdn ovstig dn pågældnd avings gn av. Endlig kan dt væ nyttigt, at avn i fom af viksomhdn gøs til avingns sæj. Et andt klassisk ksmpl ægtfæll, som ha min, din og måsk også vos bøn. Ha ægtfælln ikk opttt tstamnt, kan dt væ mgt fosklligt, hvad d spktiv ægtfælls bøn av, alt afhængig af i hvilkn ækkfølg ægtfælln dø. E d fomufællsskab og ikk opttt tstamnt, kan d væ 300 % foskl på avn til t ban alt afhængig af, om dn pågældnd aving ft dn føstafdød ægtfæll ll ft dn længstlvnd ægtfæll. Dt syns mang ægtfæll alligvl fo voldsom n foskl, isæ hvis ægtfælln ha byggt n sto dl af fomun op i fællsskab. Dudov dt oftst t ønsk at sik dn længstlvnd af ægtfælln bdst muligt, så læng dn pågældnd lv og vntult at still all bønn lig, nå dn længstlvnd også afgåt vd dødn. Mang optt tstamnt fo at sik, at avn ft dm skal væ sæj fo bønn. Oft optts tstamntt dom på t tidspunkt, hvo man ndnu ikk ha fåt svigbøn, sålds at d ikk kan påstå, at dt fodi, at man ikk kunn lid svigbønn. Vd at bstmm at avn skal væ sæj fo bønn, sik man som udgangspunkt sin aving i dn situation, at d ngang mått bliv spat ll skilt. Avn skal i givt fald ikk dls md t svigban. Dt væsntlig dfo, at man i hvt fald bø optt t tstamnt, hvis Man ønsk n andn avdling nd dn avlovn mdfø. Man ønsk, at bstmt aktiv sto som små skal tilfald bstmt aving. Man ønsk, at nogl aving nok skal hav ds av, mn at dn skal udbtals kontant og ikk i fom af and aktiv. D fo n dlvædi af t aktiv, som ovstig avingns av, skal fastsætts btalingsvilkå fo stn af vædin. Man ønsk, at avn skal væ sæj fo avingn. Man ønsk at bskytt avn ovfo n avings kdito vd båndlæggls af avn i n piod. Man ønsk, at avn skal tilfald n bstmt pson, nå avingn også mått væ afgåt vd dødn. Man ønsk sit bo bhandlt som t bobstybo, hvovd piodn fo skiftt folængs. Dtt blot nogl af d god gund, d til at optt t tstamnt. Dt væsntlig, at man ha ovvjt, hvad man ønsk, d skal sk md d aktiv, som man ftlad sig dn dag, man dø. Mang ha svæt vd at fohold sig til dtt og syns, at dt kan væ svæt at tal om dt ndda også md sin allnæmst. Mang gang sk dt, at gn sygdom, dødsfald indnfo omgangskdsn ll fostånd længvand udlandsjs sætt tankn i gang om, hvad d sk, hvis man slv dø. Så få man sig tagt sammn til at gå til n advokat fo at få lavt tstamntt. Nå tstamntt undskvt, giv d allflst udtyk fo n glæd vd og oft n lttls ov at hav fåt døftt ds ønsk md advokatn og at hav fåt åd og vjldning om, hvilk mulighd man ha fo at få opfyldt sin ønsk og i sidst nd glæd ov, at man ha fåt afklat sin fohold. Et tstamnt kan optts som t notatstamnt ll som t vidntstamnt. Af bvismæssig gund må dt tilåds, at tstamntt optts fo notan. Intt gatis i dnn vdn, og udgiftn til at optt t tstamnt n pivat udgift. Dn dog givt igtig godt ud st i fohold til, at avn mått nd hos d fokt ll bliv fodlt i stid md afdøds ønsk, blot fodi man ikk fik tagt sig sammn til at få opttt tstamnt.

5 5 KonVRTIbl obligationr n ATTRAKTIV MulIgHd for finansiring Af unotrd HoVd- AKTIonÆRSlSKAbR Af bnt Ramskov, advokat (H), ph.d., Hd-R, dahl Advokatfima Finansiing af unotd slskab sk oft md sto hjælp fa hovdaktionæn. En hovdaktionæ n pson, d j mindst 25 % af kapitaln ll ha fltallt af stmmn i slskabt. Finansiingn sk vd t valg mllm fl tiltag f.ks. almindligt lån i pnginstitut, indskud af gnkapital som akti ll optagls af konvtibl obligationslån. Almindlig lånoptagls Almindlig lånoptagls typisk n fodl fo viksomhd, hvo dt gå godt. Slskabt kan indtjn midl til at indfi dt pågældnd lån, og kdito kan få sit udlån indfit udn skattmæssig konskvns. Få slskabt poblm, få kdito også poblm. I dt omfang udlånt ydt af hovdaktionæ, og lids d tab hvd, d ikk fadag fo t tab på dn pågældnd foding. Dtt gæld situation, hvo hovdaktionæn ll dnns famili ha m nd 25 % af kapitaln ll åd ov m nd 50 % af stmmn. Skattmæssigt almindlig lånoptagls ikk altid optimal. Konvtibl obligation Konvtibl obligation pincipilt t udlån, hvo kdito i løbt af lånts løbtid ha t til, mn ikk pligt til at konvt udlånt til aktikapital. En konvtibl obligation indhold altså dls t lånlmnt dls n tgningst. Lånlmntt skal fonts. Lånvilkå m.v. skal optags i slskabts vdtægt. Konvtibl obligation kan tabls vd udlån af kontant ll vd gældskonvting. E gældns vædi lav nd kus 100, udgø anskafflsssummn fo dn konvtibl obligation gældns kusvædi. Gå dt godt fo slskabt, kan kdito på dn konvtibl obligation undlad at konvt udlånt til aktikapital, og i stdt få bløbt indfit som t almindligt udlån. Gå dt mind godt fo slskabt, og lid kdito tab på sit udlån, bhandls n konvtiblt obligation skatttligt som n akti. D da fadagst fo tabt som ngativ aktiindkomst p.t. md n skattvædi på op til 42 %. Låndln i n konvtibl obligation skal opfyld kavn til t gældsfohold. Skattådt ha i t bindnd sva af 16. novmb 2010 bkæftt, at t sådant gældsfohold godt kan yds på anfodingsvilkå. Dt bty- d også, at kdito kan tækk midl ud som btaling på dn konvtibl obligation, nå d bhov hfo. Hvd bhøv kdito ikk at afvnt, at n bstmt fofaldstid ngang i fmtidn mått indtæd. Dtt øg flksibilittn væsntligt. Sammnfattnd vuding Finansiing af t hovdaktionæslskab, hvo hovdaktionæn n fysisk pson, skal optims sådan, at hovdaktionæn sikk mod såvl op- som ndtu. Finansiing vd indskud af almindlig slskabskapital ha ulmp, hvis dt gå godt, da dt kost SKAT at få midln ud fa slskabt. Finansiing vd almindlig lånoptagls ha n ulmp, hvis dt gå skidt, da d ikk fadagst fo dt pågældnd udlån. Dn konvtibl obligation tag dt god fa såvl udlånssidn som slskabskapitalsidn og sik n tilbagbtalingsmulighd, d skattfi, hvis dt gå godt, samt tabsfadag md n skattvædi på 42 %, hvis dt gå skidt. Dn konvtibl obligation dfo t væsntligt altnativ til taditionl finansiing st fa n skattmæssig synsvinkl. Slskabskapital Slskabskapital skal ikk fonts. Placs hl finansiingsbhovt vd slskabskapital, vil dt oft mdfø n ufoholdsmæssig sto pngbinding fo hovdaktionæn. Dnn pngbinding kan aln tilbagbtals vd at bskatt btalingsstømmn fa slskabt, ntn som udbytt ll løn ll anvnds som købsum, nå aktin sælgs. Finansiing vd gnkapital dimod n fodl, hvis dt gå skidt. Mist kapitaltgnn sin invsting, ha kapitaltgnn fadagst hfo som ngativ aktiindkomst p.t. md n skattvædi op til 42 %.

6 6 fordl og ulmpr Vd outsourcing Af RgnSKAbSfunKTIonn Af finn lkjæ, Statsautoist viso En lang ækk viksomhd ha valgt at outsouc ds gnskabsfunktion ll dl af dnn. D natuligt isæ tal om mind viksomhd, mn d også stø viksomhd, d vælg dnn løsning. Hvilk funktion outsoucs? D funktion, viksomhdn vælg at outsouc, typisk nogl af ndnstånd: Piodisk bogføing, dagligt, ugntligt ll ft aftal. Momsgnskab, hund indbtning og fobdls til btaling. Dbitognskab, inklusiv ykning af dbito. Kditognskab, hund fobdls til btaling. Lønadministation. Hudov kan man fostill sig, at d sk outsoucing af lag- og/ll pojktstying, samt ldlssappoting i m ll mind avanct fom. Dn viksomhd, d outsoucs til og altså yd ovnnævnt hvvssvic, vil i gln båd kunn tilbyd, at opgavn løss hos opdagsgivn slv ll i dn viksomhd, d udfø ydlsn. Fodl vd outsoucing Viksomhdn kan koncnt sig om dt, dn ha mst fostand på. Viksomhdn ha altid utind, udfakommnd mdabjd. D altid n sv i tilfæld af sygdom, fi, basl m.v. Man btal kun fo dn tid, d bugs Udbyd af svicydlsn ha mulighd fo at tilbyd IT-løsning, sålds at viksomhdn slv undgå invsting i sådann. Dn viksomhd, d outsoucs til, ha indgånd kndskab til d mstgængs pogamm indnfo dt administativ omåd og dn løbnd opdating af diss. Outsoucingsaftal kan typisk opsigs md kot vasl. Ulmp vd outsoucing Dn viksomhd, d udfø opgavn, div n fotning og skal tjn png, hvofo timpisn fo hvvssvicydls måsk umiddlbat kan syns høj i fohold til n almindlig bogholdtimløn. Dtt fohold opvjs dog af, at man kun btal fo d tim, man få ydls fo. Altså: Ingn spildtid, social bidag ll fipngadministation. Hvis hvvssvicydlsn sk hos dn viksomhd d udbyd ydlsn, ha opdagsgivn lidt m bsvælig tilgang til data. D opstå t vist afhængighdsfohold mllm patn. Afslutning Outsoucing af administativ ydls kommt fo at bliv, og omfangt må antags at stig i takt md dn øgd anvndls af intnttt og avancd IT-løsning. Udbyd typisk visionsfima ll gntlig bogføingsbuau. Også pson, d lidt spktløst kalds cyklboghold, udfø opgav som anføt ovnfo, mn fo kundn fosvind n dl af d ovnnævnt fodl, hvis ydlsn udføs af nkltpaktisnd pson. STØRR AfKAST TIl udljr Af SoMMRHuS Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Ny skattgl bvik t stø nttoafkast af sommhusudljning. Folktingt ha vdtagt gl, hvoft n stø dl af ljindtægtn skattfi i fohold til tidlig. Nå man udlj t sommhus, kan man vælg mllm 2 mtod, nå ljindtægtn skal slvangivs. Eft dn gnskabsmæssig mtod skal all buttoindtægtn mdgns, og d fadag fo all udgift fobundt md udljningn. Dt btyd, at man skal hold sty på all udgift og gmm all udgiftsbilag som dokumntation. Mang afhold sig fa at bnytt dn mtod, da dn foudsætt, at d føs t gnskab. Som altnativ kan man vælg at slvangiv ljindtægtn ft n såkaldt skmatisk mtod. Dt btyd, at all buttoindtægt udov n vis bundgæns skattpligtig, mn dog kun md 60 %. Vd anvndls af dn gnskabsmæssig mtod ndsætts jndomsvædiskattn foholdsmæssigt, sålds at d ikk opkævs jndomsvædiskat fo dn piod, sommhust ha væt udljt. Vd anvndls af dn skmatisk mtod sk d ingn ndsættls af jndomsvædiskattn. Dn skattfi bundgæns md vikning fo indkomståt 2010 fohøjt fa k. til k. All indtægt hudov skal

7 slvangivs md 60 %. Dt btyd så også, at man ikk få skattfadag fo d udgift, som knytt sig til udljningn. Eksmpl: Ljindtægt k. bundfadag k k. Haf udgø dt skattpligtig bløb 60 % k. D skattpligtig indtægt fa sommhusudljning bskatts som kapitalindkomst. Foudsat jn ikk ha positiv kapitalindkomst, skal d sålds btals ca k. i skat af dn samld ljindtægt på k. Indbtningspligt fo udljningsbuau Folktingt ha vdtagt, at viksomhd (udljningsbuau), d fostå udljning af sommhus, skal fotag indbtning til SKAT om d ljindtægt, som jn af t sommhus ha opnåt gnnm udljning via udljningsbuaut. D skal føst gang sk indbtning i 2012 om dn udljning, d ha fundt std i Høj bundfadag til sommhusudlj Fo at motiv sommhusudlj til at udlj gnnm udljningsbuau ha gingn dsudn vdtagt, at dt skattfi bundfadag hævs fa k. til k., nå ovnnævnt skmatisk gl anvnds. Dt fohøjd bundfadag gæld altså kun fo d sommhusj, d automatisk få indbttt ds ljindtægt til SKAT. Altså dm som udlj via t udljningsbuau. Dt fohøjd bundfadag ha vikning fo udljning i 2011 og fmft. Fa og md 2011 få udlj af sommhus sålds båd md piskn og gulodn. IndbRud I ntbankn n ovrst RISIKo Af Motn Jppsn, Affinity businss dvlopmnt lad, Mash A/S Mang viksomhd ikk opmæksomm på, at d slv skal dækk tabt, hvis n IT-kiminl byd ind i ntbankn og tømm konton. Sk dt, kan dt væ livstund fo viksomhdn. Nu foligg d n fosikingsløsning. Indtil 2006 va indbud i ntbankn ukndt i Danmak. I 2009 oplvd n viksomhd t indbud, hvo d IT-kiminll fik hld md at læns viksomhdn fo 1,8 mio. k. Dt skabt sto fokus blandt hvvslivt og politik, da stot st ingn tidlig havd væt opmæksomm på dnn isiko. Hvad t ntbankindbud? Indbuddn hidtil skt vd, at d IT-kiminll lægg spionpogamm ind på viksomhdns comput. Spionpogammt giv d IT-kiminll adgang til alt på viksomhdns comput fo ksmpl dokumnt, fotos, mailboks, adgangskod og sikkhdsnøgl og dmd også adgang til viksomhdns ntbank. Lykkds dt, kan dn IT-kiminll udn viksomhdns vidn tømm viksomhdns konti via ntbankn og ovfø bløbt til sig slv ll oft til t såkaldt muldy, d via t ntvæk af tansaktion skjul dn ITkiminlls idntitt. Dækk bankn ikk? E man pivatkund, og d sk t indbud i ntbankn, dækk bankn tabt. Ha man sin ntbank på hvvskundvilkå, skal bankn ikk dækk, md dt skal viksomhdn slv. D dog viksomhd, d ha n ntbankaftal på pivatkundvilkå. I d tilfæld skal bankn dækk. Dt kan væ i tilfæld, hvo man som slvstændig hvvsdivnd ha statt op i dt små som bibskæftigls vd sidn af t lønmodtagjob mn også anvnd dn pivat ntbank til viksomhdn. Sidnhn viksomhdn blvt fuldtidsbskæftigls, mn ntbankaftaln aldig blvt lavt om til hvvskundvilkå. NmID NmID ha væt n igtig god fobding af ntbanksikkhdn, mn dn fjn ikk isikon fo ntbankindbud 100 %. Ikk all viksomhd bug ndnu NmID, og d IT-kiminlls kativitt i pincippt ubgænst. Eksmplvist kæv nogl ntbank kun NmID, nå man logg sig ind. Fo at autois btalingn kævs d ikk NmID, mn kun adgangskodn. Sidd dn IT-kiminll og kigg md, kan man ikk afvis, at t øjbliks uopmæksomhd bliv udnyttt. Ntbankfosiking Nu foligg d n fosikingsløsning Ntbankfosiking som ntop dækk isikon vd ntbankindbud. Fo d flst viksomhd kost dn und 700 k. om åt. Hvad skal viksomhdn gø? 1. Undsøg om viksomhdns ntbankaftal md bankn på pivatkundvilkå ll hvvskundvilkå. E dn på hvvskundvilkå, skal viksomhdn slv dækk tabt, og man skal fohold sig til isikons påvikning på viksomhdn. 2. Undsøg hvad viksomhdn typisk ha stånd på konti(), hvotil d adgang via ntbankn, og hvilk uudnyttd tækningstt d på fo ksmpl kasskdittn? Hvodan vil viksomhdn væ stillt, hvis dtt bløb blv stjålt af n IT-kiminl vd indbud i ntbankn? Nogn ha ntn så bskdn indstånd ll kditt, at dt ikk vil påvik viksomhdn nævnvædigt. And ha bundt gnkapitaln i and aktiv, som gø, at viksomhdn kan lv md tabt slv. Langt d flst viksomhd vil dog bliv påvikt i n sådan gad, at dt i bdst fald bgæns dns ådum og i væst fald kan lukk viksomhdn. E viksomhdn i tvivl, vil dt væ fonuftigt at ådfø sig md vison ll andn økonomisk ådgiv. E konklusionn, at viksomhdn i nogn ll i høj gad vill bliv påvikt at t ntbankindbud, bø dn tgn n ntbankfosiking.

8 8 VI notrr AT... Af ik Høgh, Tax patn Psonalgod und bagatlgænsn God, som abjdsgiv i ovvjnd gad ha ydt at hnsyn til abjdts udføls, bskatts kun, hvis dn samld vædi ovstig n bagatlgæns. Bagatlgænsn fo 2011 fastsat til k., og mdabjdn skal slv hold sty på, om gænsn ovskids. Følgnd god ksmpl på god, som fald ind und bagatlgænsn: Vaccination af mdabjd. Fi avis til bug fo abjdt. Gatis mad og dikk i fobindls md ovabjd. Afholdls af fi i fobindls md fotningsjs. Bklædning, som ønskt og btalt af abjdsgivn, og hvo abjdsgivs logo påføt. Kditkotodning. Pas på stskat vd ntænding Foskudsgistingn fo dn nklt bog bygg oft på n fmskivning af talln fa tidlig ås slvangivls ll n tidlig foskudsgisting. Dtt gæld også ntudgift, sålds at dtt bløb oft fo højt i fohold til nuvænd ntnivau. Dtt vil sålds mdfø, at pimæt boligj vil hav t fo lavt løbnd skatttæk og dmd i fobindls md åsopgølsn oft vil få n btydlig stskat. Såfmt dn skattpligtig ikk kla ov poblmt, vil dt oft giv uhldig vikning fo pivatøkonomin. Dnn stskat kan undgås vd n løbnd tiltning af foskudsgistingn på baggund af f.ks. oplysning fa dn ålig nt vd konvting af F1 lån m.m. Dtt sk gansk lt vd anvndls af SKAT s hjmmsid via tast slv. Ny jndomsvuding fo hvvsjndomm D ny jndomsvuding fo hvvsjndomm på gadn, idt dn offntlig jndomsvuding p. 1. oktob 2010 nu offntliggjot på nttt. Mang vil oplv t fald i jndomsvudingn, mn d kan dog væ mang png at spa vd at fohold sig kitisk til vudingn og som n konskvns klag ov dn. En ækk j vil stadig få vuding, som ligg ov makdsfoholdn. Dtt kan bl.a. skylds, at æld klagsag fo d pågældnd jndomm fo vudingn ikk fædigbhandlt i klagsystmt, og gistingn dfo ikk kokt. Ejn skal væ opmæksomm på følgnd: E pincipgundlagt fo skønnt kokt? E skønsudmålingn dft kokt? E vædin af jndommn imlig fastsat, hund: tag vudingn hnsyn til jndommns stand? E bnyttlsn kokt angivt f.ks. lag, konto, poduktion osv.? Acontoskat fo slskab Føst at acontoskat fofaldt til btaling i mats 2011, og andn at fofald til btaling snst dn 21. novmb En vntul ovskydnd skat fo indkomståt 2010 anvnds i vidst mulig omfang til dækning af andn acontoskattat fo indkomståt Ovskydnd skat fo indkomståt 2010 udbtals md n godtgøls på 1,6 %. D kan fotags fivillig acontoskat fm til 21. novmb 2011 md n duktion af nt på 0,3 %. Hvis d i 2011 modtags skattpligtigt udbytt fa dansk slskab, hvoi d indholdt udbyttskat, anss dn indholdt udbyttskat duct md 0,3 % fo n fivillig indbtaling vdønd indkomståt Hvis dt fovnts, at slskabsskattn i 2011 vil væ væsntlig lav nd dn bgnd acontoskat, kan d hos SKAT ansøgs om at få ndsat andn acontoat. Anmodningn om ndsættls skal sk indn 15. oktob Hvis d bliv tal om stskat fo 2011, tillæggs bløbt t pocnttillæg på 4,8 %. Skattn fofald til btaling dn 20. novmb Vd ovskydnd skat fo 2011 tillæggs n ntgodtgøls på 1,3 %. D nævnt ntgodtgøls ikk fadagsbttigd/skattpligtig. Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Fa 8. apil ,00 % 1,30 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 11. apil 2011

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgns navn og adss Viggo Billstøm Skøngn Vst 19 4660 Sto Hdding Afsnd: Stvns Kommun Tknik & Miljø Postboks 83 4660 Sto Hdding 5657 5757 Dato: 17. august 2016 Afgøls af landzonansøgning ft Lov om planlægning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere