Er du og din virksomhed klar?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du og din virksomhed klar?"

Transkript

1 Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg

2 Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen, som gælder fra 1. juni 2007 og kravet om anvendelse af IAS 34 Krav om godkendelse af overordnede retningslinier vedr. incitamentsprogrammer til direktion og bestyrelse efter 1. juli 2007 Begrænsning af bonusaftaler og udbytteudlodning i forbindelse med overtagelsestilbud efter 1. juli 2007 Øgede krav til børsnoterede selskabers ledelsesberetning - ÅRL 107a - gælder for årsrapporten for 2007 Nye oplysningskrav i årsrapporten for 2007 vedrørende finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og derivater (IFRS 7)

3 Transparensdirektivet Regnskabsbestemmelser Ændringer til værdipapirhandelsloven Krav om at børsnoterede virksomheder skal aflægge halvårsrapporter efter IAS 34 Nyt krav om periodemeddelelser Oplysninger skal gøres tilgængelige for offentligheden i hele EU/EØS Ændret definition af intern viden Registrering og opbevaring af offentliggjorte oplysninger hos Finanstilsynet Udvidelse og lempelse af kravet om oplysninger om egne aktier Ændring til regler om storaktionærflagninger Ændringer til årsregnskabsloven Nye krav til ledelseserklæringen i årsrapporter for børsnoterede virksomheder Sprogkrav Ændringer til aktieselskabsloven Indkaldelse til generalforsamling Ikrafttræden, 20. juni 2007

4 Halvårsrapport for børsnoterede virksomheder Ikke-finansielle virksomheders halvårskoncernregnskab Ikke-finansielle virksomheders halvårsregnskab for modervirksomheden Ikke-finansielle virksomheder, der ikke er koncerner For regnskabsår, der starter 1. juni 2007 eller senere* For regnskabsår, der starter 1. juni 2007 eller senere* For regnskabsår, der starter 1. april 2008 eller senere* ** IAS 34 + supplerende krav jf. delårsrapportbekg. (ÅRL) Valgfrit. IAS 34 eller krav jf. delårsrapportbekg. (ÅRL) IAS 34 + supplerende krav jf. delårsrapportbekg. eller krav jf. delårsrapportbekg. (ÅRL) Finansielle virksomheder, der er koncerner For regnskabsår, der starter 1. januar 2007 eller senere IAS 34 + supplerende krav i særlovgivning * Særlige ikrafttrædelsesregler for oplysninger om transaktioner med nærtstående parter og visse sammenligningstal ** For regnskabsår, der starter før 1. april 2008, er der valgfrihed mellem den nye og den gamle delårsrapportbekg.

5 Delårsrapportbekendtgørelsen Bekendtgørelsens (Bek.) krav til halvårsrapporter for hhv. koncerner og ikke-koncerner Bek. IAS 34 3, 4 og 7 Koncerner Ikke-koncerner Halvårskoncernregnskab Halvårsregnskab for Halvårsregnskab modervirksomheden Krav Valgfrit Valgfrit Halvårsregnskab for 2 Valgfrit I/A I/A modervirksomheden Krav til poster i balance og resultatopgørelse, herunder 5 og 7 Nej Ja, hvis halvårsregnskabet ikke aflægges efter IAS 34 Ja, hvis halvårsregnskabet ikke aflægges efter IAS 34 sammenligningstal Notekrav 8 Nej Nej Ja Ledelsesberetning 9 Ja Fælles med koncern Ja Ledelsespåtegning 10 Ja Fælles med koncern Ja Oplysninger om 11 Ja Ja Ja revision eller review

6 Ny IFRS-bekendtgørelse for finansielle virksomheder IFRS-bekendtgørelsens krav til finansielle virksomheders halvårsrapporter for hhv. koncerner og ikke-koncerner Koncerner Ikke-koncerner Halvårskoncernregnskab Halvårsregnskab for Halvårsregnskab modervirksomheden IAS 34 Krav Valgfrit Valgfrit Halvårsregnskab for modervirksomheden Ja I/A I/A Krav til poster i balance og resultatopgørelsen, noter, herunder sammenligningstal Nej Ja, hvis halvårsregnskabet ikke aflægges efter IAS 34 Ja, hvis halvårsregnskabet ikke aflægges efter IAS 34 Oplysning om eventuelle forskelsbeløb I/A mellem regnskabs- resultatet og egenkapitalen efter henholdsvis IFRS og regnskabsbekg. Ja Ledelsesberetning (inkl. vigtige Ja Fælles med koncern begivenheder, væsentligste risici, usikkerhedsfaktorer og større transaktioner med nærtstående parter i halvåret) Ledelsespåtegning Ja Fælles med koncern Ja Oplysninger om revision eller review Ja Ja Ja

7 Delårsrapporter god skik og lovgivning Nye krav om anvendelse af IAS 34 + IFRIC 10 IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber Vigtige budskaber (ikke-finansielle virksomheder) IAS 34 krav for koncerner for regnskabsår, der starter 1. juni 2007 eller senere Dvs. IAS 34 krav til halvårsrapport 2008, hvis kalenderår NB: Tidligere effekt, hvis forskudt regnskabsår Der er ikke krav om at offentliggøre kvartalsrapporter. Eventuel kvartalsrapport for koncerner skal aflægges efter IAS 34. IFRIC 10 Delårsrapportering og nedskrivninger Den 20. juli 2006 udsendte IASB IFRIC 10, der omhandler samspillet mellem IAS 34, IAS 36 og IAS 39 om delårsrapportering og nedskrivninger. IFRIC 10 foreskriver, at en virksomhed ikke må tilbageføre nedskrivninger, som er indregnet i en delårsperiode, for så vidt angår goodwill eller investeringer i egenkapitalinstrumenter eller finansielle aktiver, som måles til kostpris. IFRIC 10 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. november 2006 eller senere; dvs for virksomheder med kalenderår som regnskabsår.

8 Delårsrapporter god skik og lovgivning Delårsrapport Sammendraget balance Sammendraget resultatopgørelse P&L+EPS/DEPS Sammendraget egenkapitalopgørelse E/K Sammendraget pengestrømsopgørelse Udvalgte noter inkl. anvendt regnskabspraksis + Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Yderligere oplysningskrav i delårs.bekg. Eventuelle supplerende beretninger Evt. til valgt review eller revisionserklæring IAS 34 minimumskrav DK krav = samlet indhold af en dansk delårsrapport efter IAS 34

9 Relevante værktøjer og publikationer Hvilke værktøjer og publikationer har Deloitte? 1. Eksempel på delårsrapport efter IAS 34 (Marts 2007) 2. RegnskabPlus Implementering af gennemsigtighedsdirektiv (Februar 2007) medtaget til udlevering 3. RegnskabPlus Delårsrapportering (Oktober 2006) 4. Interim Financial Reporting A guide to IAS 34 (Marts 2006)

10 Periodemeddelelser Nyt krav om periodemeddelelse, som skal offentliggøres tidligst ti uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode og senest seks uger inden udgangen af denne. Første gang fra medio marts til medio maj 2008, hvis kalenderårsregnskab. 01. januar 30.april Frist for årsrapport 30. juni 31. august Frist for halvårsrapport Balancedag 31. december medio marts medio maj medio september medio november Periodemeddelelse Periodemeddelelse 10

11 Ændringer til Årsregnskabsloven Ledelsespåtegning Ledelsen skal fremover erklære sig om ledelsesberetningen: Eksempelvis: Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt et retvisende billede af beskrivelsen af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Sprogkrav Virksomheder, noteret i et andet EU/EØS-land (men ikke i DK), får mulighed for at indsende årsrapporten på et andet anerkendt sprog.

12 Agenda Transparensdirektivet, herunder Delårsrapportbekendtgørelsen, som gælder fra 1. juni 2007 og kravet om anvendelse af IAS 34 Krav om godkendelse af overordnede retningslinier vedr. incitamentsprogrammer til direktion og bestyrelse efter 1. juli 2007 Begrænsning af bonusaftaler og udbytteudlodning i forbindelse med overtagelsestilbud efter 1. juli 2007 Øgede krav til børsnoterede selskabers ledelsesberetning - ÅRL 107a - gælder for årsrapporten for 2007 Nye oplysningskrav i årsrapporten for 2007 vedrørende finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og derivater (IFRS 7).

13 Ændringer til Aktieselskabsloven Vedtaget 1. juni 2007 Overordnede retningslinier vedr. incitamentsprogrammer Begrænsning af bonusaftaler og udbytteudlodning i forbindelse med overtagelsestilbud

14 Incitamentsaflønning - lov om ændring af ASL (L178) Tildeling af incitamentsaflønning til direktionen og bestyrelsen skal fremover ske i overensstemmelse med retningslinjer, der er: godkendt af generalforsamlingen henvist til i selskabets vedtægter offentliggjort på selskabets hjemmeside Reglerne finder anvendelse fra den førstkommende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) afholdt efter den 1. juli 2007.

15 Incitamentsaflønning - lov om ændring af ASL (L178) Incitamentsaflønning er enhver variabel aflønning, herunder, aktieoptioner warrants fantomaktier ikke-aktiebaserede bonusordninger resultatkontrakter mv. Af retningslinjerne bør som minimum fremgå: hvem der kan tildeles hvilke ydelser kan indgå tildeling, hovedbetingelser anslåede nutidsværdi af incitamentsaflønningen, og tidsmæssige perspektiv i incitamentsaflønningen, herunder eventuelle frister for udøvelse af optioner.

16 Begrænsning af bonusaftaler og udbytteudlodning ved overtagelsestilbud (L178) Forbud mod udbetaling af midler fra det købte selskab i de første 12 måneder efter gennemførsel af overtagelsestilbud Med mindre det i tilbudsdokumentet er angivet, at der vil blive udbetalt udbytte i forlængelse af overtagelsen Forbud mod indgåelse af aftaler om bonus eller lign. med det købte selskabets ledelse ved overtagelsestilbud

17 Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen, som gælder fra 1. juni 2007 og kravet om anvendelse af IAS 34 Krav om godkendelse af overordnede retningslinier vedr. incitamentsprogrammer til direktion og bestyrelse efter 1. juli 2007 Begrænsning af bonusaftaler og udbytteudlodning i forbindelse med overtagelsestilbud efter 1. juli 2007 Øgede krav til børsnoterede selskabers ledelsesberetning - ÅRL 107a - gælder for årsrapporten for 2007 Nye oplysningskrav i årsrapporten for 2007 vedrørende finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og derivater (IFRS 7)

18 Gennemsigtighedsoplysninger 107a Ledelsesberetningen skal suppleres med oplysninger, som skaber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af selskabets aktier, herunder oplysninger om: 1. Selskabets kapitalstruktur og ejerforhold 2. Aktiernes omsættelighed, stemmeretsbegrænsninger mv. 3. Regler for udpegning/udskiftning af medlemmer af selskabets bestyrelse og for ændring af dets vedtægter. 4. Bestyrelsens beføjelser, især til at udstede eller erhverve egne aktier. 5. Væsentlige aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres sfa et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne heraf. Indeholder dog skadesklausul 6. Aftaler, hvorefter medarbejder og ledelse modtager kompensation, hvis deres ansættelse påvirkes af et overtagelsestilbud. Gælder for regnskabsår, der starter 20. maj 2006 eller senere.

19 107a, stk. 1, nr. 5 og 6 Forhold, der kan indikere at en aftale er væsentlig, er hvis ændring af aftalen: vil få konsekvenser for selskabets fortsatte drift og finansielle stilling og oplysning om aftalen må formodes at påvirke en evt. tilbudsgivers beslutning om at fremsætte overtagelsestilbud kan få betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, så selskabet får pligt til at offentliggøre oplysninger herom efter VPHL 27 Eksempelvis: En patentrettighed, som selskabet skal dele med et andet selskab, hvis fx aftalt, at patentretten overgår til det andet selskab i tilfælde af ejerskifte. Aftaler med ledelsen og medarbejder: Eksempelvis: Særligt favorable fratrædelsesordninger med hensyn til opsigelsesvarsel og godtgørelser i forbindelse med selskabets overtagelse, herunder særligt favorable pensionsordninger.

20 Agenda Transparensdirektivet, herunder Delårsrapportbekendtgørelsen, som gælder fra 1. juni 2007 og kravet om anvendelse af IAS 34 Krav om godkendelse af overordnede retningslinier vedr. incitamentsprogrammer til direktion og bestyrelse efter 1. juli 2007 Begrænsning af bonusaftaler og udbytteudlodning i forbindelse med overtagelsestilbud efter 1. juli 2007 Øgede krav til børsnoterede selskabers ledelsesberetning - ÅRL 107a - gælder for årsrapporten for 2007 Nye oplysningskrav i årsrapporten for 2007 vedrørende finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og derivater (IFRS 7).

21 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysningskrav IFRS 7 indeholder yderligere oplysningskrav om finansielle instrumenter IFRS 7 erstatter både IAS 30 og oplysningskravene i IAS 32 IFRS 7 gælder for alle typer af virksomheder og for alle finansielle instrumenter, dog vil niveauet af oplysninger afhænge af omfanget af virksomhedens brug af finansielle instrumenter og eksponeringen overfor finansielle risici Træder i kraft fra regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller senere Tidligere implementering er dog tilladt Krav om sammenligningstal, medmindre implementeret før 1. januar 2006 Formål med IFRS 7 er at give oplysninger for, at regnskabslæser kan vurdere finansielle instrumenters betydning for virksomhedens finansielle position og resultat arten og omfanget af risici på finansielle instrumenter som virksomheden er eksponeret overfor i løbet af året og på balancedagen (kvantitative oplysninger), og hvorledes disse risici styres (kvalitative oplysninger)

22 IFRS 7 Overblik IFRS 7 Grupper af finansielle instrumenter og niveau af oplysninger Betydning af finansielle instrumenter og niveau af oplysninger Art og omfang af risici fra finansielle instrumenter Balance Resultatopgørelse og egenkapital Andre oplysninger Kvalitative oplysninger Kvantitative oplysninger Kategorier af finansielle aktiver og forpligtelser Indtægter, omkostninger, gevinster og tab Anvendt regnskabspraksis Kreditrisiko Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet Hedge accounting Likviditetsrisiko Reklassifikation Ophør af indregning Dagsværdi Markedsrisiko Sikkerhedsstillelse Hensættelseskonto for kredittab Sammensatte finansielle instrumenter med flere indbyggede derivater Misligholdelse

23 Spørgsmål/kommentarer

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere