Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 21. april 2015"

Transkript

1 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S Naurvej Holstebro CVR Nr.: Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Dommer: Næstformand, højesteretsdommer Lars Hjortnæs Indledning Sagen angår, om der er arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S under konkurs, således at Moesgaard Meat 2012 A/S fortsat er omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. Parternes påstande Klager, LO for Fødevareforbundet NNF, har nedlagt påstand om, 1) at Moesgaard Meat 2012 A/S skal anerkende, at arbejdet hos Moesgaard Meat 2012 A/S er omfattet af overenskomst mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF, og 2) at Moesgaard Meat 2012 A/S skal efterbetale og fremover betale korrekt løn m.v. i henhold til overenskomst mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF med procesrente fra forfaldstid. Klager har endvidere nedlagt påstand om bod. Indklagede, Moesgaard Meat 2012 A/S, har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder Virksomheden Moesgaard Meat A/S var medlem af Danske Slagtermestre og derved omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 16. juli Om Moesgaard Meat A/S økonomiske stilling forud for konkursen fremgår det bl.a. af revisorpåtegningen på selskabets årsrapport for 2009: Selskabet har tabt hele aktiekapitalen,

2 og herudover er der aktiveret udskudt skat. Ledelsen forventer, at selskabet realiserer et tilfredsstillende og positivt resultat fremover, således at kapitalen kan reetableres via indtjeningen i de kommende år. Af revisorpåtegningen på årsrapporten for 2010 fremgår bl.a.: Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henvise til omtalen i ledelsesberetningen hvori ledelsen redegør for forventningerne til en forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede udskudte skatteaktiv på t.kr. i balancen. Selskabet har tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen. Af revisorpåtegningen på årsrapporten for 2011 fremgår bl.a.: Uden at det har påvirket vor konklusion, vil vi anføre, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af ledelsesberetningen, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes på uændrede vilkår. Selskabets ledelse er i løbende dialog med de primære långivere herom. Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henvise til omtalen i ledelsesberetningen hvori ledelsen redegør for forventningerne til en forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede udskudte aktiv på t.kr. i balancen.selskabet har tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen. Det fremgår af kurators cirkulæreskrivelse nr. 4 af 11. november 2013 vedrørende Moesgaard Meat A/S under konkurs, at der i selskabet var opgjort aktiver for i alt ,76 kr. og passiver for i alt ,37 kr. Selskabet Moesgaard Meat 2012 A/S blev stiftet den 18. juli 2012, og samme dag indgik Moesgaard Meat A/S under konkurs (konkursboet) aftale med Moesgaard Meat 2012 A/S om overdragelse af en række aktiver. I overdragelsesaftalen hedder det bl.a.: 1 INDLEDNING 1.1. Skifteretten i Holstebro afsagde den 16. juli 2012 konkursdekret over Sælger Vestjysk Bank A/S har virksomhedspant i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, motorkøretøjer der ikke er eller tidligere har været registreret, driftsinventar og driftsmateriel, drivmidler og andre hjælpestoffer, goodwill, domænenavne og rettigheder med DKK 13,5 mio. Da der er pant i ejendommen Naurvej 17, 7500 Holstebro, hvorfra virksomheden drives, omfattes driftsinventar og materiel af ejendomspantet. 3 GENSTAND FOR OVERDRAGELSEN De overdragne aktiver og rettigheder er angivet og beskrevet nedenfor i punkt Varelager

3 Under overdragelsen følger Sælgers varelager, herunder også emballage, hjælpestoffer og omkostningsaktiver, herunder brevpapir, kuverter, brochurer, kontorartikler mv. 3.2 Immaterielle rettigheder Køber overtager alle Sælger tilhørende immaterielle rettigheder, herunder hvis det forefindes forretningskendetegn, adresser, telefonnumre, leverandør- /kundelister, tegninger og oversigter, produktionsrettigheder, produktionsbeskrivelser, udviklingsprojekter, udviklingsresultater, erhvervshemmeligheder, markedsføringsmateriale, forretningsplaner, fotoarkiv, stregkoder, kunde-/leverandørdatabaser, dokumentationsmateriale og registreringer af enhver art samt enhver form for knowhow, uanset om dette er registreret i dokumenter, på databaser eller på anden måde. Overdragelsen omfatter den til Sælger knyttede goodwill, herunder retten til navnet Moesgaard Meat A/S. Køber overtager domænenavnet Moesgaardmeat.dk. 4 OVERTAGELSE 4.1 Overtagelsen finder sted med virkning fra Overtagelsesdagen, fra hvilket tidspunkt Køber bærer risikoen for de overdragne aktiver. 4.2 Køber overtager alle indtægter og udgifter, der er knyttet til de aktiver, der i henhold til Aftalen overdrages til Køber. 5. UNDERSKRIFT OG GENNEMFØRELSE AF AFTALEN 5.1 Gennemførelsen af Aftalen sker den 18. juli 2012 eller på et andet tidspunkt aftalt af Parterne. 6. KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6.1 Købesummen for de aktiver og aktiviteter, der overdrages, er aftalt til DKK Den 18. juli 2012 indgik konkursboet og Moesgaard Meat 2012 A/S endvidere en lejeaftale for perioden 19. juli januar 2013 vedrørende konkursboets lokaler på adressen Naurvej 17, 7500 Holstebro samt tilhørende driftsinventar og driftsmateriel. I brev af 19. juli 2012 fra konkursboets kurator til Tomasz P. Matuszewski er anført bl.a.: Jeg er orienteret om, at samtlige medarbejdere i Moesgaard Meat A/S, herunder også du, er opsagt og fritstillet forud for konkursen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal jeg meddele dig, at boet ikke ønsker at indtræde i dit ansættelsesforhold. Samtidig skal jeg hermed opsige dit ansættelsesforhold med kortest muligt varsel. Du fritstilles med virkning fra i dag. Ved konkursens indtræden den 16. juli 2012 var ejerne af Moesgaard Meat A/S: NHP Holding ApS, Hans Haahr Pedersen, Pig4export ApS, Henning Haahr Pedersen, Dennis

4 Tambjerg Albertsen og Morten Hestbæk Holding ApS. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesformand Henning Haahr Pedersen samt bestyrelsesmedlemmerne Dennis Tambjerg Albertsen, Niels Jørgen Haahr Pedersen og Morten Hestbæk. Jess Due Haahr Pedersen var direktør. Ejer af Moesgaard Meat 2012 A/S var ved stiftelsen den 18. juli 2012 DHP-Holding ApS. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesformand Per Due Haahr Pedersen samt bestyrelsesmedlemmerne Jess Due Haahr Pedersen og Niels Jørgen Haahr Pedersen. Jess Due Haahr Pedersen var direktør. DHP-Holding ApS var stiftet af Iryna Hubarkova med en kapital på kr. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesformanden Jess Due Haahr Pedersen og bestyrelsesmedlem Per Due Haahr Pedersen. Per Due Haahr Pedersen var direktør. Den 2. august 2012 blev der afholdt forhandling mellem sagens parter. I protokollatet er anført bl.a.: Der er blevet diskuteret angående overenskomstforhold i det nye selskab Moesgaard Meat 2012 A/S. Moesgaard Meat 2012 A/S fastholder, at de har frigjort sig fra DSM overenskomsten i og med at de er startet i et nyt selskab. Fødevareforbundet NNF fastholder, at de jf. virksomhedsoverdragelsesloven er omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. I brev af 7. august 2012 fra Moesgaard Meat 2012 A/S advokat Karsten Cronwald til klager er bl.a. anført: Som det tidligere er meddelt, er min klient af den opfattelse, at der ikke består en overenskomst mellem NNF og min klient. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at Moesgaard Meat A/S er taget under konkursbehandling den 16. juli d.å., og Moesgaard Meat 2012 A/S først er stiftet den 18. juli Allerede af den grund kan der ikke være tale om virksomhedsoverdragelse. Selv om der måtte foreligge virksomhedsoverdragelse, skal jeg meddele, at min klient ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, jf. lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Forklaringer Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af Steen Hartmann Nielsen, Jozefa Lorych, Morten Hestbæk, Iryna Hubarkova, Karsten Cronwald og Jess Due Haahr Pedersen.

5 Steen Hartmann Nielsen har forklaret bl.a., at han er afdelingsformand i Fødevareforbundet NNF. Efter Moesgaard Meat A/S konkurs har forbundet haft flere møder med Moesgaard Meat 2012 A/S om, hvorvidt selskabet var omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. I Moesgaard Meat 2012 A/S ligger timelønnen på 110 kr., medens den efter overenskomsten er 160 kr. Moesgaard Meat 2012 A/S har efter konkursen ansat ca. 13 af de personer, som havde været ansat i Moesgaard Meat A/S, og der er p.t gengangere i Moesgaard Meat 2012 A/S. Lønmodtagernes Garantifond har godtgjort samtlige lønmodtagerkrav vedrørende Moesgaard Meat A/S. Jozefa Lorych har forklaret bl.a., at hun i perioden var ansat som slagteriarbejder i Moesgaard Meat A/S. Iryna Hubarkova var i samme periode ansat i virksomheden som kontormedarbejder. Bortset fra perioder med barselsorlov var Iryna Hubarkova hver dag på kontoret, og det var hende, man talte med, hvis der var uoverensstemmelser vedrørende lønudbetalinger. Morten Hestbæk har forklaret bl.a., at han tidligere var direktør for og ejer af Naur Slagtehus A/S, indtil dette selskab blev omdannet til Moesgaard Meat A/S, som han stiftede sammen med Niels Jørgen Haahr Pedersen og Dennis Tambjerg Albertsen. Han ejede da 19 % af aktierne. Han var direktør i Moesgaard Meat A/S indtil juni I 2012 udtrådte han som bestyrelsesmedlem. Iryna Hubarkova var ansat på fuld tid i Moesgaard Meat A/S. Hun varetog kontorarbejde, herunder afregningen med leverandører. Hun havde kun et begrænset sygefravær. Det var ikke ham, der ansatte hende. Hun er gift med Per Due Haahr Pedersen, der er søn af Niels Jørgen Haar Pedersen og bror til Jess Due Haahr Pedersen. Iryna Hubarkova har forklaret bl.a., at hun stammer fra Ukraine og kom til Danmark i Hun begyndte at komme sammen med Per Due Haahr Pedersen i januar 2008, og de er nu gift. Hun blev ansat hos Niels Jørgen Haahr Pedersen i 2008 med bogholderifunktioner, men blev fra primo maj 2008 udlånt til Moesgaard Meat A/S, hvor hun sad med afregninger med leverandører og mange andre forskellige kontoropgaver. Hun blev udlånt efter behov, og der var ikke på noget tidspunkt tale om, at hun skulle ansættes hos Moesgaard Meat A/S. Hun var ikke udlånt til andre virksomheder. I august 2009 gik hun på barselsorlov, og efter endt orlov var der ikke behov for, at hun skulle vende tilbage til Moesgaard Meat A/S, og hun begyndte derfor hos Niels Jørgen Haahr Pedersen igen, hvor hun udførte kontoropgaver. I februar 2012 kom hun tilbage til Moesgaard Meat A/S to dage om ugen efter sin anden barselsorlov. Hun

6 var fortsat ansat hos Niels Jørgen Haahr Pedersen og fik løn herfra. Da Moesgaard Meat A/S gik konkurs, talte hun med Per Due Haahr Pedersen og Jess Due Haahr Pedersen om at give det en chance mere, hvis der var mulighed for det. Hun var villig til at investere kr., men ville ikke have mere i klemme, hvis det gik galt igen. Det var ikke på tale, at hun skulle stå for driften på nogen måde, for det havde hun ikke forstand på. I første omgang skulle Jess Due Haahr Pedersen hjælpe med at starte virksomheden op. Efter Moesgaard Meat A/S konkurs var hun fortsat ansat hos Niels Jørgen Haahr Pedersen, men den 24. august 2012 gik også han konkurs. I dag står Per Due Haahr Pedersen og Jess Due Haahr Pedersen i fællesskab for driften af Moesgaard Meat 2012 A/S. Karsten Cronwald har forklaret bl.a., at han som advokat rådgiver mindre virksomheder med likviditetsproblemer. Han blev i oktober 2011 kontaktet om et møde med Moesgaard Meat A/S, og den 3. november 2011 mødtes han med Erik Bjerg og Per Due Haahr Pedersen fra virksomheden, der længe havde haft problemer. Det var et problem, at gælden var alt for stor og egenkapitalen negativ. Moesgaard Meat A/S bankforbindelse var Vestjysk Bank. Niels Jørgen Haahr Pedersen ejede ca. 25 % af aktierne i virksomheden, og hans egen landbrugsvirksomhed havde leveret slagtesvin på kredit til Moesgaard Meat A/S og havde herfra et tilgodehavende på 3 mio. kr. Nordea finansierede Niels Jørgen Haahr Pedersens landbrug og var således indirekte kreditor i Moesgaard Meat A/S. Nordea var meget utilfreds med Niels Jørgen Haahr Pedersens levering på kredit, idet hans landbrug også havde økonomiske problemer. I december 2011 indgik Nordea en administrationsaftale med Niels Jørgen Haahr Pedersen. Det var således afgørende at finde en samlet løsning med både Vestjysk Bank og Nordea, som begge havde mulighed for at trække tæppet væk under deres respektive kunder, hvorved den andens kunde i givet fald ville ryge med i faldet. I januar 2012 fremkom han med det første udkast til en plan med at flytte driften over i et datterselskab og inddrage en ny investor, som Nordea og Vestjysk Bank skulle stå tilbage for. Drøftelser med bankerne fortsatte gennem foråret, og han aftalte et møde den 2. maj 2012 med den advokat, som repræsenterede Nordea. Den 2. maj 2012 om morgenen aflyste advokaten imidlertid mødet, og trods flere rykkere skete der herefter intet. Han overvejede nu, om der kunne findes en anden løsning, hvor man kunne undgå konkurs og udnytte et skattemæssigt underskud. Da Erik Bjerg døde ved en arbejdsulykke på virksomheden den 22. juni 2012, ville Jess Due Haahr Pedersen ikke fortsætte som direktør. Der blev holdt et møde med Vestjysk Bank, hvor han og bl.a. den nye midlertidige direktør og Jess Due Haahr Pedersen deltog. På mødet drøftede man muligheden for at flytte driften over i et

7 datterselskab, men det endte med, at banken sagde nej. Han drøftede herefter de resterende muligheder med virksomhedens ledelse. Man var bl.a. inde på, om der kunne etableres et nyt selskab, som kunne overtage driften, men han frarådede det. Det endte med, at man besluttede at indgive konkursbegæring, og han anså herefter sagen for afsluttet og rejste på ferie. Men et par dage efter blev han ringet op af Jess Due Haahr Pedersen, som oplyste, at Vestjysk Bank nu alligevel gerne så en fortsættelse af driften, og at planen nu var, at Iryna Hubarkova skulle stifte et nyt selskab, der skulle overtage det nu konkursramte Moesgaard Meat A/S. Han var ikke selv med til at forfatte overdragelsesaftalen, men fik tilsendt et udkast, som bl.a. indeholdt en midlertidig lejeaftale vedrørende konkursboets lokaler med ret til at anvende produktionsapparatet. Den del af aftalen frarådede han, fordi det efter hans opfattelse var for risikabelt. Han mente, at Vestjysk Bank reelt blot ønskede at undgå omsætningstab og snarest muligt få en af slagteriets eksisterende konkurrenter til at overtage virksomheden. Grunden til, at Iryna Hubarkova skulle være eneejer af det nye selskab, var, at man gerne ville sikre, at slagteriet forblev på familiens hænder, men Per Due Haahr Pedersen og hans far Niels Jørgen Haahr Pedersen havde ikke økonomi til det. Både Niels Jørgen Haahr Pedersen, Per Due Haahr Pedersen og Jess Due Haahr Pedersen blev hver især reelt tvunget af Nordea til at indgive konkursbegæring i slutningen af august Moesgaard Meat 2012 A/S havde ikke råd til at lønne i henhold til Moesgaard Meat A/S overenskomst med NNF. Der var i stedet behov for en industrioverenskomst, hvor lønnen er differentieret efter funktion. Det blev forsøgt at indgå en lokalaftale med Fødevareforbundet NNF, men forsøget strandede. Jess Due Haahr Pedersen har forklaret bl.a., at han er søn af Niels Jørgen Haahr Pedersen og bror til Per Due Haahr Pedersen. Som 24-årig blev han ejer af et landbrug, der blev lejet ud til faderen, indtil han, broderen og faderen alle gik konkurs i Da han i 2011 blev direktør i Moesgaard Meat A/S, studerede han økonomi på Århus Universitet. Moesgaard Meat A/S var da nødlidende med en stram likviditet og afhængig af faderens bedrift, der leverede slagtesvinene. I december 2011 satte Nordea faderen under administration og grebet blev strammet, således at faderens kreditter og likviditet tyndede ud. Det fik afledet betydning for Moesgaard Meat A/S, idet den likviditetsbuffer, som faderens landbrugsbedrift havde givet slagteriet, nu forsvandt. Den 13. juli 2012 fritstillede man de ansatte med henvisning til slagteriets økonomiske situation og til, at man ikke var i stand til at udbetale løn. Efter konkursen blev han kontaktet af Vestjysk Bank, som havde økonomisk interesse i, at slagteridriften ikke standsede. Banken ville gerne have ham til at være en del af en ny konstellation sammen med en investor. Han talte med Per Due Haahr Pedersen og Iryna Hubarkova om mulighederne. En

8 beslutning skulle træffes meget hurtigt, hvis en ny virksomhed skulle have mulighed for at overtage aftalerne om leverance af slagtesvin, for ellers måtte leverandørerne hurtigt finde andre modtagere. Det nye selskab Moesgaard Meat 2012 A/S lukkede straks nogle afdelinger i slagteriet og skar voldsomt ned. Det er reelt ham og Per Due Haahr Pedersen, der træffer alle beslutninger i bestyrelsen for Moesgaard Meat 2012 A/S. Parternes synspunkter Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF, har navnlig anført, at der foreligger arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat A/S og Moesgaard Meat 2012 A/S. Overdragelsen til Moesgaard Meat 2012 A/S er en omgåelse af arbejdsgiverens overenskomstforpligtelse over for NNF. Slagterivirksomheden er blevet overført til en ny juridisk person, men den familie, der stod bag Moesgaard Meat A/S, har også fuldt herredømme over det nye selskab. Der er således væsentlige personsammenfald med Niels Jørgen Haahr Nielsen og hans søn Jess Due Haahr Pedersen som gengangere på ledelsesniveau. Hertil kommer, at Per Due Haahr Pedersen, som også er søn af Niels Jørgen Haahr Pedersen, er formand for bestyrelsen i Moesgaard Meat 2012 A/S samt medlem af bestyrelsen i DHP-Holding ApS, og han er samboende med Iryna Hubarkova, som er stifter af DHP Holding ApS. Iryna Hubarkova har været i et ansættelseslignende forhold hos Moesgaard Meat A/S. Der er reelt tale om en konkursretlig klassiker, hvor man indsætter hustruen som ejer af selskabet. Der er endvidere betydelig navnelighed mellem den konkursramte virksomhed, Moesgaard Meat A/S, og den fortsættende virksomhed, Moesgaard Meat 2012 A/S. Moesgaard Meat 2012 A/S har også beholdt samme logo og mailadresse, samme telefonnummer, faxnummer, kontaktoplysninger, samme hjemmeside og de samme ansættelsesbeviser, som blev anvendt af det tidligere selskab, Moesgaard Meat A/S. Endvidere blev en stor del af de tidligere medarbejdere genansat i Moesgaard Meat 2012 A/S. Det var Moesgaard Meat A/S selv, ikke dens kreditorer, der indgav konkursbegæring. Det er uden betydning, at Lønmodtagernes Garantifond ikke har reageret, men blot honoreret medarbejdernes lønkrav, idet den prøvelse, som Lønmodtagernes Garantifond foretager, ikke er en tilbundsgående juridisk prøvelse. Moesgaard Meat 2012 A/S er på grund af den arbejdsretlige identitet forpligtet af den på konkurstidspunktet gældende kollektive overenskomst med Fødevareforbundet NNF, og Moesgaard Meat 2012 A/S hæfter derfor for manglende betaling af overenskomstmæssig løn m.v. fra konkurstidspunktet. Moesgaard Meat 2012 A/S har samtidig begået et alvorligt

9 bodspådragende brud på overenskomstforholdet ved at fragå sin pligt til at efterleve gældende overenskomst. Indklagede, Moesgaard Meat 2012 A/S, har navnlig anført, at aktiviteten i Moesgaard Meat A/S under konkurs ophørte den 13. juli 2012, hvor samtlige ansatte blev opsagt og fritstillet. Moesgaard Meat 2012 A/S er først stiftet efter konkursdekretet, og dette selskabs overtagelses- og lejeaftale blev indgået med konkursboet efter forhandling med boets kurator. Moesgaard Meat 2012 A/S er ejet af Iryna Hubarkova, som ikke har været ansat hos det konkursramte selskab. Hendes forhold til Per Due Haahr Pedersen og det delvise personsammenfald i ledelsen af Moesgaard Meat A/S og Moesgaard Meat 2012 A/S er uden betydning for sagen. Moesgaard Meat 2012 A/S frasagde sig kun for en sikkerheds skyld overenskomsten med klager i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 4 a, men medarbejderne var allerede opsagt, da Moesgaard Meat A/S gik konkurs. Der er ikke arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S. Der er ikke sammenfald i ejerkredsen, og der er ikke fuldt personsammenfald i bestyrelsen. Det er uden betydning, at Iryna Hubarkova er gift med Per Due Haahr Pedersen, og at hun udførte ulønnet arbejde for Moesgaard Meat A/S inden konkursen. Der er ikke noget odiøst i, at Moesgaard Meat 2012 A/S har overtaget navn og logo m.v., for det er noget, man med bankens og kurators accept har købt. Hverken Lønmodtagernes Garantifond eller kurator har vurderet, at der er identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S under konkurs. Det var ikke formålet med konkursen at frigøre sig fra overenskomsten, da virksomheden havde meget større problemer med stor gæld og manglende likviditet. Der var tale om en virksomhed, som har været nødlidende i meget lang tid, og hvor man længe havde arbejdet med løsningsplaner. Konkursen endte imidlertid med at være uundgåelig. Der blev afsagt konkursdekret den 16. juli 2012, og direktøren blev udskiftet med kurator. Det var således ikke en sælger og køber, der handlede med sig selv, og der var ikke aftalt noget om etablering af Moesgaard Meat 2012 A/S før konkursen. Moesgaard Meat 2012 A/S er ikke på andet grundlag bundet af det konkursramte selskabs overenskomst. Arbejdsrettens bemærkninger Overdragelsesaftalen af 18. juli 2012 blev indgået mellem Moesgaard Meat 2012 A/S som køber og konkursboet ved dets kurator som sælger. Aftalen omfattede alene overdragelse af varelager og immaterielle rettigheder.

10 Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at antage, at Moesgaard Meat A/S konkurs, den efterfølgende stiftelse af Moesgaard Meat 2012 A/S og overdragelsesaftalen mellem konkursboet og det nye selskab skyldtes et ønske om at slippe ud af en gældende overenskomst. På denne baggrund er Moesgaard Meat 2012 A/S ikke som følge af arbejdsretlig identitet bundet af det konkursramte Moesgaard Meat A/S overenskomst med klager. Moesgaard Meat 2012 A/S skal derfor frifindes for klagers påstande. Under hensyn til, at der ikke eksisterer noget overenskomstforhold mellem klageren og indklagede Moesgaard Meat 2012 A/S, findes klageren, der har tabt sagen til Moesgaard Meat 2012 A/S, at skulle erstatte denne parts advokatomkostninger med et passende beløb, der fastsættes til kr. T H I K E N D E S F O R R E T Moesgaard Meat 2012 A/S frifindes. I sagsomkostninger skal Fødevareforbundet NNF betale kr. til Moesgaard Meat 2012 A/S. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne arbejdsretsdoms afsigelse.

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. november 2016 i sag nr. BS 44-1264/2015: HK/Danmark Weidekampsgade 8 0900 København C og som mandatar for Marian Skaalum Lundebjerggårdsvej 238,

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 2. december 2015

Arbejdsrettens dom af 2. december 2015 Arbejdsrettens dom af 2. december 2015 I sag nr.: AR2012.0695 Landsorganisationen i Danmark for HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B.

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Den 20. december 2010 blev i sag nr. 6/2010 A mod Statsautoriseret revisor B truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere