Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 21. april 2015"

Transkript

1 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S Naurvej Holstebro CVR Nr.: Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Dommer: Næstformand, højesteretsdommer Lars Hjortnæs Indledning Sagen angår, om der er arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S under konkurs, således at Moesgaard Meat 2012 A/S fortsat er omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. Parternes påstande Klager, LO for Fødevareforbundet NNF, har nedlagt påstand om, 1) at Moesgaard Meat 2012 A/S skal anerkende, at arbejdet hos Moesgaard Meat 2012 A/S er omfattet af overenskomst mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF, og 2) at Moesgaard Meat 2012 A/S skal efterbetale og fremover betale korrekt løn m.v. i henhold til overenskomst mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF med procesrente fra forfaldstid. Klager har endvidere nedlagt påstand om bod. Indklagede, Moesgaard Meat 2012 A/S, har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder Virksomheden Moesgaard Meat A/S var medlem af Danske Slagtermestre og derved omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 16. juli Om Moesgaard Meat A/S økonomiske stilling forud for konkursen fremgår det bl.a. af revisorpåtegningen på selskabets årsrapport for 2009: Selskabet har tabt hele aktiekapitalen,

2 og herudover er der aktiveret udskudt skat. Ledelsen forventer, at selskabet realiserer et tilfredsstillende og positivt resultat fremover, således at kapitalen kan reetableres via indtjeningen i de kommende år. Af revisorpåtegningen på årsrapporten for 2010 fremgår bl.a.: Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henvise til omtalen i ledelsesberetningen hvori ledelsen redegør for forventningerne til en forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede udskudte skatteaktiv på t.kr. i balancen. Selskabet har tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen. Af revisorpåtegningen på årsrapporten for 2011 fremgår bl.a.: Uden at det har påvirket vor konklusion, vil vi anføre, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af ledelsesberetningen, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes på uændrede vilkår. Selskabets ledelse er i løbende dialog med de primære långivere herom. Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henvise til omtalen i ledelsesberetningen hvori ledelsen redegør for forventningerne til en forbedret indtjening, der er en forudsætning for værdien af det indregnede udskudte aktiv på t.kr. i balancen.selskabet har tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen. Det fremgår af kurators cirkulæreskrivelse nr. 4 af 11. november 2013 vedrørende Moesgaard Meat A/S under konkurs, at der i selskabet var opgjort aktiver for i alt ,76 kr. og passiver for i alt ,37 kr. Selskabet Moesgaard Meat 2012 A/S blev stiftet den 18. juli 2012, og samme dag indgik Moesgaard Meat A/S under konkurs (konkursboet) aftale med Moesgaard Meat 2012 A/S om overdragelse af en række aktiver. I overdragelsesaftalen hedder det bl.a.: 1 INDLEDNING 1.1. Skifteretten i Holstebro afsagde den 16. juli 2012 konkursdekret over Sælger Vestjysk Bank A/S har virksomhedspant i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, motorkøretøjer der ikke er eller tidligere har været registreret, driftsinventar og driftsmateriel, drivmidler og andre hjælpestoffer, goodwill, domænenavne og rettigheder med DKK 13,5 mio. Da der er pant i ejendommen Naurvej 17, 7500 Holstebro, hvorfra virksomheden drives, omfattes driftsinventar og materiel af ejendomspantet. 3 GENSTAND FOR OVERDRAGELSEN De overdragne aktiver og rettigheder er angivet og beskrevet nedenfor i punkt Varelager

3 Under overdragelsen følger Sælgers varelager, herunder også emballage, hjælpestoffer og omkostningsaktiver, herunder brevpapir, kuverter, brochurer, kontorartikler mv. 3.2 Immaterielle rettigheder Køber overtager alle Sælger tilhørende immaterielle rettigheder, herunder hvis det forefindes forretningskendetegn, adresser, telefonnumre, leverandør- /kundelister, tegninger og oversigter, produktionsrettigheder, produktionsbeskrivelser, udviklingsprojekter, udviklingsresultater, erhvervshemmeligheder, markedsføringsmateriale, forretningsplaner, fotoarkiv, stregkoder, kunde-/leverandørdatabaser, dokumentationsmateriale og registreringer af enhver art samt enhver form for knowhow, uanset om dette er registreret i dokumenter, på databaser eller på anden måde. Overdragelsen omfatter den til Sælger knyttede goodwill, herunder retten til navnet Moesgaard Meat A/S. Køber overtager domænenavnet Moesgaardmeat.dk. 4 OVERTAGELSE 4.1 Overtagelsen finder sted med virkning fra Overtagelsesdagen, fra hvilket tidspunkt Køber bærer risikoen for de overdragne aktiver. 4.2 Køber overtager alle indtægter og udgifter, der er knyttet til de aktiver, der i henhold til Aftalen overdrages til Køber. 5. UNDERSKRIFT OG GENNEMFØRELSE AF AFTALEN 5.1 Gennemførelsen af Aftalen sker den 18. juli 2012 eller på et andet tidspunkt aftalt af Parterne. 6. KØBESUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6.1 Købesummen for de aktiver og aktiviteter, der overdrages, er aftalt til DKK Den 18. juli 2012 indgik konkursboet og Moesgaard Meat 2012 A/S endvidere en lejeaftale for perioden 19. juli januar 2013 vedrørende konkursboets lokaler på adressen Naurvej 17, 7500 Holstebro samt tilhørende driftsinventar og driftsmateriel. I brev af 19. juli 2012 fra konkursboets kurator til Tomasz P. Matuszewski er anført bl.a.: Jeg er orienteret om, at samtlige medarbejdere i Moesgaard Meat A/S, herunder også du, er opsagt og fritstillet forud for konkursen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal jeg meddele dig, at boet ikke ønsker at indtræde i dit ansættelsesforhold. Samtidig skal jeg hermed opsige dit ansættelsesforhold med kortest muligt varsel. Du fritstilles med virkning fra i dag. Ved konkursens indtræden den 16. juli 2012 var ejerne af Moesgaard Meat A/S: NHP Holding ApS, Hans Haahr Pedersen, Pig4export ApS, Henning Haahr Pedersen, Dennis

4 Tambjerg Albertsen og Morten Hestbæk Holding ApS. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesformand Henning Haahr Pedersen samt bestyrelsesmedlemmerne Dennis Tambjerg Albertsen, Niels Jørgen Haahr Pedersen og Morten Hestbæk. Jess Due Haahr Pedersen var direktør. Ejer af Moesgaard Meat 2012 A/S var ved stiftelsen den 18. juli 2012 DHP-Holding ApS. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesformand Per Due Haahr Pedersen samt bestyrelsesmedlemmerne Jess Due Haahr Pedersen og Niels Jørgen Haahr Pedersen. Jess Due Haahr Pedersen var direktør. DHP-Holding ApS var stiftet af Iryna Hubarkova med en kapital på kr. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesformanden Jess Due Haahr Pedersen og bestyrelsesmedlem Per Due Haahr Pedersen. Per Due Haahr Pedersen var direktør. Den 2. august 2012 blev der afholdt forhandling mellem sagens parter. I protokollatet er anført bl.a.: Der er blevet diskuteret angående overenskomstforhold i det nye selskab Moesgaard Meat 2012 A/S. Moesgaard Meat 2012 A/S fastholder, at de har frigjort sig fra DSM overenskomsten i og med at de er startet i et nyt selskab. Fødevareforbundet NNF fastholder, at de jf. virksomhedsoverdragelsesloven er omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. I brev af 7. august 2012 fra Moesgaard Meat 2012 A/S advokat Karsten Cronwald til klager er bl.a. anført: Som det tidligere er meddelt, er min klient af den opfattelse, at der ikke består en overenskomst mellem NNF og min klient. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at Moesgaard Meat A/S er taget under konkursbehandling den 16. juli d.å., og Moesgaard Meat 2012 A/S først er stiftet den 18. juli Allerede af den grund kan der ikke være tale om virksomhedsoverdragelse. Selv om der måtte foreligge virksomhedsoverdragelse, skal jeg meddele, at min klient ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, jf. lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Forklaringer Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af Steen Hartmann Nielsen, Jozefa Lorych, Morten Hestbæk, Iryna Hubarkova, Karsten Cronwald og Jess Due Haahr Pedersen.

5 Steen Hartmann Nielsen har forklaret bl.a., at han er afdelingsformand i Fødevareforbundet NNF. Efter Moesgaard Meat A/S konkurs har forbundet haft flere møder med Moesgaard Meat 2012 A/S om, hvorvidt selskabet var omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF. I Moesgaard Meat 2012 A/S ligger timelønnen på 110 kr., medens den efter overenskomsten er 160 kr. Moesgaard Meat 2012 A/S har efter konkursen ansat ca. 13 af de personer, som havde været ansat i Moesgaard Meat A/S, og der er p.t gengangere i Moesgaard Meat 2012 A/S. Lønmodtagernes Garantifond har godtgjort samtlige lønmodtagerkrav vedrørende Moesgaard Meat A/S. Jozefa Lorych har forklaret bl.a., at hun i perioden var ansat som slagteriarbejder i Moesgaard Meat A/S. Iryna Hubarkova var i samme periode ansat i virksomheden som kontormedarbejder. Bortset fra perioder med barselsorlov var Iryna Hubarkova hver dag på kontoret, og det var hende, man talte med, hvis der var uoverensstemmelser vedrørende lønudbetalinger. Morten Hestbæk har forklaret bl.a., at han tidligere var direktør for og ejer af Naur Slagtehus A/S, indtil dette selskab blev omdannet til Moesgaard Meat A/S, som han stiftede sammen med Niels Jørgen Haahr Pedersen og Dennis Tambjerg Albertsen. Han ejede da 19 % af aktierne. Han var direktør i Moesgaard Meat A/S indtil juni I 2012 udtrådte han som bestyrelsesmedlem. Iryna Hubarkova var ansat på fuld tid i Moesgaard Meat A/S. Hun varetog kontorarbejde, herunder afregningen med leverandører. Hun havde kun et begrænset sygefravær. Det var ikke ham, der ansatte hende. Hun er gift med Per Due Haahr Pedersen, der er søn af Niels Jørgen Haar Pedersen og bror til Jess Due Haahr Pedersen. Iryna Hubarkova har forklaret bl.a., at hun stammer fra Ukraine og kom til Danmark i Hun begyndte at komme sammen med Per Due Haahr Pedersen i januar 2008, og de er nu gift. Hun blev ansat hos Niels Jørgen Haahr Pedersen i 2008 med bogholderifunktioner, men blev fra primo maj 2008 udlånt til Moesgaard Meat A/S, hvor hun sad med afregninger med leverandører og mange andre forskellige kontoropgaver. Hun blev udlånt efter behov, og der var ikke på noget tidspunkt tale om, at hun skulle ansættes hos Moesgaard Meat A/S. Hun var ikke udlånt til andre virksomheder. I august 2009 gik hun på barselsorlov, og efter endt orlov var der ikke behov for, at hun skulle vende tilbage til Moesgaard Meat A/S, og hun begyndte derfor hos Niels Jørgen Haahr Pedersen igen, hvor hun udførte kontoropgaver. I februar 2012 kom hun tilbage til Moesgaard Meat A/S to dage om ugen efter sin anden barselsorlov. Hun

6 var fortsat ansat hos Niels Jørgen Haahr Pedersen og fik løn herfra. Da Moesgaard Meat A/S gik konkurs, talte hun med Per Due Haahr Pedersen og Jess Due Haahr Pedersen om at give det en chance mere, hvis der var mulighed for det. Hun var villig til at investere kr., men ville ikke have mere i klemme, hvis det gik galt igen. Det var ikke på tale, at hun skulle stå for driften på nogen måde, for det havde hun ikke forstand på. I første omgang skulle Jess Due Haahr Pedersen hjælpe med at starte virksomheden op. Efter Moesgaard Meat A/S konkurs var hun fortsat ansat hos Niels Jørgen Haahr Pedersen, men den 24. august 2012 gik også han konkurs. I dag står Per Due Haahr Pedersen og Jess Due Haahr Pedersen i fællesskab for driften af Moesgaard Meat 2012 A/S. Karsten Cronwald har forklaret bl.a., at han som advokat rådgiver mindre virksomheder med likviditetsproblemer. Han blev i oktober 2011 kontaktet om et møde med Moesgaard Meat A/S, og den 3. november 2011 mødtes han med Erik Bjerg og Per Due Haahr Pedersen fra virksomheden, der længe havde haft problemer. Det var et problem, at gælden var alt for stor og egenkapitalen negativ. Moesgaard Meat A/S bankforbindelse var Vestjysk Bank. Niels Jørgen Haahr Pedersen ejede ca. 25 % af aktierne i virksomheden, og hans egen landbrugsvirksomhed havde leveret slagtesvin på kredit til Moesgaard Meat A/S og havde herfra et tilgodehavende på 3 mio. kr. Nordea finansierede Niels Jørgen Haahr Pedersens landbrug og var således indirekte kreditor i Moesgaard Meat A/S. Nordea var meget utilfreds med Niels Jørgen Haahr Pedersens levering på kredit, idet hans landbrug også havde økonomiske problemer. I december 2011 indgik Nordea en administrationsaftale med Niels Jørgen Haahr Pedersen. Det var således afgørende at finde en samlet løsning med både Vestjysk Bank og Nordea, som begge havde mulighed for at trække tæppet væk under deres respektive kunder, hvorved den andens kunde i givet fald ville ryge med i faldet. I januar 2012 fremkom han med det første udkast til en plan med at flytte driften over i et datterselskab og inddrage en ny investor, som Nordea og Vestjysk Bank skulle stå tilbage for. Drøftelser med bankerne fortsatte gennem foråret, og han aftalte et møde den 2. maj 2012 med den advokat, som repræsenterede Nordea. Den 2. maj 2012 om morgenen aflyste advokaten imidlertid mødet, og trods flere rykkere skete der herefter intet. Han overvejede nu, om der kunne findes en anden løsning, hvor man kunne undgå konkurs og udnytte et skattemæssigt underskud. Da Erik Bjerg døde ved en arbejdsulykke på virksomheden den 22. juni 2012, ville Jess Due Haahr Pedersen ikke fortsætte som direktør. Der blev holdt et møde med Vestjysk Bank, hvor han og bl.a. den nye midlertidige direktør og Jess Due Haahr Pedersen deltog. På mødet drøftede man muligheden for at flytte driften over i et

7 datterselskab, men det endte med, at banken sagde nej. Han drøftede herefter de resterende muligheder med virksomhedens ledelse. Man var bl.a. inde på, om der kunne etableres et nyt selskab, som kunne overtage driften, men han frarådede det. Det endte med, at man besluttede at indgive konkursbegæring, og han anså herefter sagen for afsluttet og rejste på ferie. Men et par dage efter blev han ringet op af Jess Due Haahr Pedersen, som oplyste, at Vestjysk Bank nu alligevel gerne så en fortsættelse af driften, og at planen nu var, at Iryna Hubarkova skulle stifte et nyt selskab, der skulle overtage det nu konkursramte Moesgaard Meat A/S. Han var ikke selv med til at forfatte overdragelsesaftalen, men fik tilsendt et udkast, som bl.a. indeholdt en midlertidig lejeaftale vedrørende konkursboets lokaler med ret til at anvende produktionsapparatet. Den del af aftalen frarådede han, fordi det efter hans opfattelse var for risikabelt. Han mente, at Vestjysk Bank reelt blot ønskede at undgå omsætningstab og snarest muligt få en af slagteriets eksisterende konkurrenter til at overtage virksomheden. Grunden til, at Iryna Hubarkova skulle være eneejer af det nye selskab, var, at man gerne ville sikre, at slagteriet forblev på familiens hænder, men Per Due Haahr Pedersen og hans far Niels Jørgen Haahr Pedersen havde ikke økonomi til det. Både Niels Jørgen Haahr Pedersen, Per Due Haahr Pedersen og Jess Due Haahr Pedersen blev hver især reelt tvunget af Nordea til at indgive konkursbegæring i slutningen af august Moesgaard Meat 2012 A/S havde ikke råd til at lønne i henhold til Moesgaard Meat A/S overenskomst med NNF. Der var i stedet behov for en industrioverenskomst, hvor lønnen er differentieret efter funktion. Det blev forsøgt at indgå en lokalaftale med Fødevareforbundet NNF, men forsøget strandede. Jess Due Haahr Pedersen har forklaret bl.a., at han er søn af Niels Jørgen Haahr Pedersen og bror til Per Due Haahr Pedersen. Som 24-årig blev han ejer af et landbrug, der blev lejet ud til faderen, indtil han, broderen og faderen alle gik konkurs i Da han i 2011 blev direktør i Moesgaard Meat A/S, studerede han økonomi på Århus Universitet. Moesgaard Meat A/S var da nødlidende med en stram likviditet og afhængig af faderens bedrift, der leverede slagtesvinene. I december 2011 satte Nordea faderen under administration og grebet blev strammet, således at faderens kreditter og likviditet tyndede ud. Det fik afledet betydning for Moesgaard Meat A/S, idet den likviditetsbuffer, som faderens landbrugsbedrift havde givet slagteriet, nu forsvandt. Den 13. juli 2012 fritstillede man de ansatte med henvisning til slagteriets økonomiske situation og til, at man ikke var i stand til at udbetale løn. Efter konkursen blev han kontaktet af Vestjysk Bank, som havde økonomisk interesse i, at slagteridriften ikke standsede. Banken ville gerne have ham til at være en del af en ny konstellation sammen med en investor. Han talte med Per Due Haahr Pedersen og Iryna Hubarkova om mulighederne. En

8 beslutning skulle træffes meget hurtigt, hvis en ny virksomhed skulle have mulighed for at overtage aftalerne om leverance af slagtesvin, for ellers måtte leverandørerne hurtigt finde andre modtagere. Det nye selskab Moesgaard Meat 2012 A/S lukkede straks nogle afdelinger i slagteriet og skar voldsomt ned. Det er reelt ham og Per Due Haahr Pedersen, der træffer alle beslutninger i bestyrelsen for Moesgaard Meat 2012 A/S. Parternes synspunkter Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF, har navnlig anført, at der foreligger arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat A/S og Moesgaard Meat 2012 A/S. Overdragelsen til Moesgaard Meat 2012 A/S er en omgåelse af arbejdsgiverens overenskomstforpligtelse over for NNF. Slagterivirksomheden er blevet overført til en ny juridisk person, men den familie, der stod bag Moesgaard Meat A/S, har også fuldt herredømme over det nye selskab. Der er således væsentlige personsammenfald med Niels Jørgen Haahr Nielsen og hans søn Jess Due Haahr Pedersen som gengangere på ledelsesniveau. Hertil kommer, at Per Due Haahr Pedersen, som også er søn af Niels Jørgen Haahr Pedersen, er formand for bestyrelsen i Moesgaard Meat 2012 A/S samt medlem af bestyrelsen i DHP-Holding ApS, og han er samboende med Iryna Hubarkova, som er stifter af DHP Holding ApS. Iryna Hubarkova har været i et ansættelseslignende forhold hos Moesgaard Meat A/S. Der er reelt tale om en konkursretlig klassiker, hvor man indsætter hustruen som ejer af selskabet. Der er endvidere betydelig navnelighed mellem den konkursramte virksomhed, Moesgaard Meat A/S, og den fortsættende virksomhed, Moesgaard Meat 2012 A/S. Moesgaard Meat 2012 A/S har også beholdt samme logo og mailadresse, samme telefonnummer, faxnummer, kontaktoplysninger, samme hjemmeside og de samme ansættelsesbeviser, som blev anvendt af det tidligere selskab, Moesgaard Meat A/S. Endvidere blev en stor del af de tidligere medarbejdere genansat i Moesgaard Meat 2012 A/S. Det var Moesgaard Meat A/S selv, ikke dens kreditorer, der indgav konkursbegæring. Det er uden betydning, at Lønmodtagernes Garantifond ikke har reageret, men blot honoreret medarbejdernes lønkrav, idet den prøvelse, som Lønmodtagernes Garantifond foretager, ikke er en tilbundsgående juridisk prøvelse. Moesgaard Meat 2012 A/S er på grund af den arbejdsretlige identitet forpligtet af den på konkurstidspunktet gældende kollektive overenskomst med Fødevareforbundet NNF, og Moesgaard Meat 2012 A/S hæfter derfor for manglende betaling af overenskomstmæssig løn m.v. fra konkurstidspunktet. Moesgaard Meat 2012 A/S har samtidig begået et alvorligt

9 bodspådragende brud på overenskomstforholdet ved at fragå sin pligt til at efterleve gældende overenskomst. Indklagede, Moesgaard Meat 2012 A/S, har navnlig anført, at aktiviteten i Moesgaard Meat A/S under konkurs ophørte den 13. juli 2012, hvor samtlige ansatte blev opsagt og fritstillet. Moesgaard Meat 2012 A/S er først stiftet efter konkursdekretet, og dette selskabs overtagelses- og lejeaftale blev indgået med konkursboet efter forhandling med boets kurator. Moesgaard Meat 2012 A/S er ejet af Iryna Hubarkova, som ikke har været ansat hos det konkursramte selskab. Hendes forhold til Per Due Haahr Pedersen og det delvise personsammenfald i ledelsen af Moesgaard Meat A/S og Moesgaard Meat 2012 A/S er uden betydning for sagen. Moesgaard Meat 2012 A/S frasagde sig kun for en sikkerheds skyld overenskomsten med klager i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 4 a, men medarbejderne var allerede opsagt, da Moesgaard Meat A/S gik konkurs. Der er ikke arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S. Der er ikke sammenfald i ejerkredsen, og der er ikke fuldt personsammenfald i bestyrelsen. Det er uden betydning, at Iryna Hubarkova er gift med Per Due Haahr Pedersen, og at hun udførte ulønnet arbejde for Moesgaard Meat A/S inden konkursen. Der er ikke noget odiøst i, at Moesgaard Meat 2012 A/S har overtaget navn og logo m.v., for det er noget, man med bankens og kurators accept har købt. Hverken Lønmodtagernes Garantifond eller kurator har vurderet, at der er identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S under konkurs. Det var ikke formålet med konkursen at frigøre sig fra overenskomsten, da virksomheden havde meget større problemer med stor gæld og manglende likviditet. Der var tale om en virksomhed, som har været nødlidende i meget lang tid, og hvor man længe havde arbejdet med løsningsplaner. Konkursen endte imidlertid med at være uundgåelig. Der blev afsagt konkursdekret den 16. juli 2012, og direktøren blev udskiftet med kurator. Det var således ikke en sælger og køber, der handlede med sig selv, og der var ikke aftalt noget om etablering af Moesgaard Meat 2012 A/S før konkursen. Moesgaard Meat 2012 A/S er ikke på andet grundlag bundet af det konkursramte selskabs overenskomst. Arbejdsrettens bemærkninger Overdragelsesaftalen af 18. juli 2012 blev indgået mellem Moesgaard Meat 2012 A/S som køber og konkursboet ved dets kurator som sælger. Aftalen omfattede alene overdragelse af varelager og immaterielle rettigheder.

10 Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at antage, at Moesgaard Meat A/S konkurs, den efterfølgende stiftelse af Moesgaard Meat 2012 A/S og overdragelsesaftalen mellem konkursboet og det nye selskab skyldtes et ønske om at slippe ud af en gældende overenskomst. På denne baggrund er Moesgaard Meat 2012 A/S ikke som følge af arbejdsretlig identitet bundet af det konkursramte Moesgaard Meat A/S overenskomst med klager. Moesgaard Meat 2012 A/S skal derfor frifindes for klagers påstande. Under hensyn til, at der ikke eksisterer noget overenskomstforhold mellem klageren og indklagede Moesgaard Meat 2012 A/S, findes klageren, der har tabt sagen til Moesgaard Meat 2012 A/S, at skulle erstatte denne parts advokatomkostninger med et passende beløb, der fastsættes til kr. T H I K E N D E S F O R R E T Moesgaard Meat 2012 A/S frifindes. I sagsomkostninger skal Fødevareforbundet NNF betale kr. til Moesgaard Meat 2012 A/S. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne arbejdsretsdoms afsigelse.

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere