MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG gældende fra 1. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014"

Transkript

1 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade København Ø Tlf Forsikringen er formidlet af Nordea Finans (MC Finans) gennem Alpha Sales Group A/S, som er 100 % coverholder for Alpha Insurance A/S, Reg.nr Forsikringsbetingelser nr. ASG gældende fra 1. nov 2014 Side 1 af 14

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GENERELLE BETINGELSER Aftalegrundlaget er forsikringspolicen med tilhørende forsikringsbetingelser Kørsel i udlandet Hvis skaden sker Meddelelsespligt HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i henhold til de på policen anførte dækninger Orienteringsløb Kørsel på køreteknisk anlæg Terræn og væddeløbskørsel HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN Ansvarsforsikringen Kaskoforsikringen inkl. Brandforsikring Grønt kort ordningen HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i perioden KASKOFORSIKRING INKL. BRANDFORSIKRING Kaskoforsikringen dækker Tilbehør Elektronisk udstyr Refusion Kaskoforsikringen dækker ikke DÆKNING AF TRANSPORTOMKOSTNINGER REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET RETSHJÆLPSFORSIKRING ANSVARSFORSIKRING REGRES... 8 Side 2 af 14

3 12. HVIS SKADEN ER SKET Skadeanmeldelse Ansvarsskader Kaskoskader: Besigtigelse og reparation Partiel skade Total skade Merværdiafgift Selvrisiko ved tyveri Selvrisiko kaskoforsikring REGULERING AF PRÆMIETRIN Præmietrin Ved skadefri kørsel Ved skade Hvilke skader belaster ikke FÆLLESBETINGELSER Betaling af præmier Indeksregulering af præmie og selvrisiko Flytning og risikoforandring Salg og afmelding Forsikringens varighed og opsigelse Anden regulering Klagemulighed FORTRYDELSESRET Side 3 af 14

4 1. GENERELLE BETINGELSER 1.1 Aftalegrundlaget er forsikringspolicen med tilhørende forsikringsbetingelser. 1.2 Kørsel i udlandet Ved kørsel i udlandet skal du sikre dig, at det eller de pågældende lande er omfattet af grønt kort ordningen, Bestil i god tid grønt kort (ansvarsforsikring) og SOS kort (kaskoforsikring), hvis du skal køre i udlandet. Husk også motorcyklens registreringsattest. 1.3 Hvis skaden sker Du skal hurtigst muligt kontakte os. Læs mere herom i punkt Meddelelsespligt Forsikringens fællesbestemmelser står under punkt 15. Her fremgår det, at du i en række situationer har meddelelsespligt. Det gælder bl.a. i forbindelse med udskiftning eller afhændelse af motorcyklen. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i fællesbestemmelserne. Du skal straks give os besked, hvis: a) Der foretages ændringer på motorcyklen, så model, modelvariant, type eller motorvolumen afviger fra beskrivelsen på policen. b) Du skifter motorcykel c) Motorcyklen får ny ejer eller anden fast bruger d) Motorcyklen skifter anvendelse e) Du eller den faste bruger flytter f) Motorcyklen skal anvendes til udlejning Vi afgør herefter, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi modtager besked, medmindre ændringen har betydning for risikofastsættelsen for hele forsikringsåret. 2. HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN 2.1 Sikret er den registrerede ejer/bruger og enhver, der lovligt benytter motorcyklen som fører eller passager. 2.2 Virksomheder, der har fået overladt motorcyklen til reparation, service, salg og lignende, er ligeledes sikrede. 2.3 Forsikringen dækker ikke skade påført motorcyklen under arbejde på denne eller under kørsel, som ikke sker i ejerens/brugerens direkte interesse. 2.4 Ved salg af motorcyklen er ny ejer sikret på de hidtidige betingelser i indtil 3 uger fra det tidspunkt, hvor endelig aftale om salg har fundet sted. Det er en forudsætning for dækning, at der ikke er tegnet en anden forsikring for motorcyklen. 2.5 Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden rettighedshaver (fx panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. Forsikringsaftalelovens 54 er herved fraveget. 3. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN 3.1 Forsikringen dækker i henhold til de på policen anførte dækninger. Side 4 af 14

5 a) Lovpligtig ansvarsforsikring Se punkt 9 og 10. b) Kaskoforsikring inkl. Brandforsikring Se punkt Orienteringsløb Ud over almindelig anvendelse af motorcyklen dækker forsikringen efter de på policen anførte dækninger ansvar for skade eller skade, som opstår under orienterings-, præcisions- og økonomiløb, øvelseskørsel under forudsætning af: a) At kørsel foregår i Danmark b) At justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. c) At foreskrevne løbsregler overholdes. 3.3 Kørsel på køreteknisk anlæg Almindelig kørsel på køretekniske anlæg til skole, glatføre og manøvrekørsel er dækket, når kørslen sker i overensstemmelse med lovgivningens regler og myndighedernes godkendelse. 3.4 Terræn og væddeløbskørsel Forsikringen dækker ikke skade på motorcyklen eller ansvar for skade, der opstår i forbindelse med rallies, terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. 4. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 5.1 Ansvarsforsikringen Dækker i de lande i og uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen, efter de pågældende landes love om motorkøretøjer. 5.2 Kaskoforsikringen inkl. Brandforsikring Dækker i de lande i og uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort ordningen. 5.3 Grønt kort ordningen Det grønne kort omfatter Europa og enkelte nordafrikanske lande. Det grønne kort er dokumentation overfor udenlandske told og politimyndigheder for, at der er tegnet ansvarsforsikring, som er gyldig i de pågældende lande. I nogle lande er pligten til at forevise det grønne kort ophævet, men i skadetilfælde vil det ofte være praktisk at have det med. 5. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN 5.1 Forsikringen dækker i perioden a) 1. marts til 30. november (begge dage inklusive) I perioden 1. december til 29. februar (stilstandsperioden) dækkes skader på motorcyklen som følge af brand eller tyveri i forbindelse med dennes opmagasinering/stilstand. Tyveri under stilstand dækkes kun såfremt motorcyklen Side 5 af 14

6 befinder sig i forsvarligt aflåst lokale, som kun ejer/bruger normalt har adgang til. Kørselsskader, dvs. enhver skade, der kan henføres til kørsel på motorcyklen, er ikke dækket i stilstandsperioden. b) Såfremt det fremgår af policen kan normaldækningen med ansvar og kasko være udvidet til at gælde hele året. 6. KASKOFORSIKRING INKL. BRANDFORSIKRING 6.1 Kaskoforsikringen dækker Kaskoforsikringen dækker med de undtagelser, der fremgår af punkt enhver skade på motorcyklen, fx køreskader, brand, eksplosion, lynnedslag samt tab af motorcyklen ved tyveri og røveri. 6.2 Tilbehør Ud over selve motorcyklen dækkes indenfor den oprindelige nyværdi fastmonteret normalt tilbehør tilhørende forsikringstageren eller den fast registrerede bruger. Midlertidigt afmonteret normalt tilbehør og standartværktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med motorcyklen og opbevares i aflåst rum. Andre reservedele til motorcyklen erstattes højest med kr. 6.3 Elektronisk udstyr Elektronisk udstyr, fx radio, mobiltelefon, navigationsudstyr og walkie talkies, er kun omfattet af forsikringen, når dette er fastmonteret, dvs. fastboltet, på motorcyklen. Er udstyret konstrueret til at tage med fra motorcyklen for at undgå tyveri, er dette dog omfattet af forsikringen bortset fra tyveri. 6.4 Refusion Har ALPHA INSURANCE A/S på andet grundlag end policen måtte betale for en skade, der ikke er dækket af forsikringen, kan ALPHA INSURANCE A/S kræve beløbet refunderet af sikrede. 6.5 Kaskoforsikringen dækker ikke Brændstof Slitage eller anden forringelse af motorcyklen som følge af brug, fx rust, tæring, lakskader ved stenslag, ridser og lignende Fabrikations og materialefejl, almindelig punktering og skade, der kun er begrænset til de mekaniske dele Skade, der påføres motorcyklen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, bortset fra brandskade Kørselsskader sket medens motorcyklen var til reparation, service, salg og lignende, eller i øvrigt var overladt i andres erhvervsmæssige varetægt, medmindre kørslen foregik i sikredes direkte interesse Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade på motoren forårsaget af eksplosion i denne Skade, der indtræffer, mens motorcyklen var udlejet Skade, der skyldes krig, borgerlige uroligheder, jordskælv, andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi. Side 6 af 14

7 Følgende skader er endvidere undtaget, idet der dog er dækning, hvis forsikringstageren eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder som beskrevet: Skade forvoldt med fortsæt, ved grov uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed, herunder kørsel i spirituspåvirket tilstand Skade opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af motorcyklen samt bortkomst, der ikke skyldes tyveri Skade sket medens motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade på motorcyklen, som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. 7. DÆKNING AF TRANSPORTOMKOSTNINGER 7.1 Dækningen gælder kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring, og skaden er dækket af kaskoforsikringen. 7.2 Er der ikke tegnet abonnement hos redningskorps, betaler ALPHA INSURANCE A/S nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparationsværksted. Uden for Danmark gælder reglerne i punkt REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET 8.1 Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring. 8.2 De fuldstændige betingelser for redningsforsikring i udlandet fremgår af det røde SOS servicekort, som kan rekvireres hos ALPHA INSURANCE A/S. SOS servicekortet og registreringsattesten bør altid medbringes ved rejser i udlandet. 8.3 Ved skade i udlandet skal du kontakte SOS international, der vil hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Telefonnummeret til SOS fremgår af kortet. 9. RETSHJÆLPSFORSIKRING 9.1 Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. (ikke ansvar og/eller brand alene) 9.2 Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. 9.3 Forsikringssummer og selvrisiko fremgår af de fuldstændige forsikringsbetingelser, som kan rekvireres hos ALPHA INSURANCE A/S samt hentes på vores hjemmeside ANSVARSFORSIKRING 10.1 Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven angivne summer for skade forvoldt ved motorcyklens brug som køretøj. Side 7 af 14

8 10.2 Ved kørsel uden for Danmark dækker forsikringen med de pågældende landes erstatningssummer, dog mindst med de i Danmark gældende summer. Se punkt 5: Hvor dækker forsikringen? 10.3 Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af motorcyklen. Ansvarsforsikringen dækker ikke 10.4 Skade påført førerens person. Dog dækker ansvarsforsikringen personskade overgået en køreskoleelev, når denne er fører af en motorcykel, anvendt til skolekørsel, under øvelseskørsel på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj Skade på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af færdselslovens regler Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport Skade, der indtræffer, medens motorcyklen var udlejet eller i øvrigt blev anvendt i strid med det med ALPHA INSURANCE A/S aftalt og oplyste Ansvar for skade, som opstår under terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til formålet. 11. REGRES Regres betyder, at ALPHA INSURANCE A/S har ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden ALPHA INSURANCE A/S har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med fortsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har ALPHA INSURANCE A/S kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. Færdselslovens 108 stk ALPHA INSURANCE A/S har regres for skader, som er indtruffet medens motorcyklen har været udlejet uden fører i strid med justitsministeriets bestemmelser ALPHA INSURANCE A/S har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis ALPHA INSURANCE A/S har, måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 12. HVIS SKADEN ER SKET 12.1 Skadeanmeldelse Når skaden sker, skal der snarest gives meddelelse Side 8 af 14

9 Capita Insurance Services Hauser Plads 20, København K Danmark Tlf: Fax: Skadeanmeldelse kan rekvireres på Capita Insurance Services har fuldmagt fra ALPHA INSURANCE A/S til at behandle alle skader Ansvarsskader Ved ansvarsskader må der ikke uden ALPHA INSURANCE A/S s samtykke træffes aftale om erstatningskrav Kaskoskader: Besigtigelse og reparation Reparation må ikke påbegyndes uden aftale med ALPHA INSURANCE A/S eller dettes skadekonsulent. ALPHA INSURANCE A/S har ret til at vælge reparatør. Er skaden opstået, medens motorcyklen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte motorcyklen i samme stand som før skaden. ALPHA INSURANCE A/S kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade motorcyklen istandsætte. ALPHA INSURANCE A/S erstatter ikke forringelse af motorcyklens handelsværdi, afsavn eller merudgift ved over- eller natarbejde Total skade Forsikringstageren har ret til en erstatning, der svarer til prisen for en tilsvarende fabriksny motorcykel af samme fabrikat, model og årgang som den skadede hvis: b) skaden er sket inden for det første år efter registreringen, og c) den skadede motorcykel var fabriksny, da forsikringen blev tegnet eller ændret, og d) reparationsomkostningerne beregnes til at overstige 50 % af tilsvarende køretøjs nyværdi (inkl. leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør) på skadetidspunktet. Er skaden iøvrigt så stor, at reparation efter ALPHA INSURANCE A/S s skøn eller myndighedernes regler ikke kan betale sig, eller bliver motorcyklen ved tyveri ikke fundet efter 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og ALPHA INSURANCE A/S, ansættes tabet til den værdi motorcyklen af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Har ALPHA INSURANCE A/S udbetalt kontanterstatning, er motorcyklen ALPHA INSURANCE A/S ejendom Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lov betales af ALPHA INSURANCE A/S. For motorcykler tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende (a c): a) Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående Side 9 af 14

10 merværdiafgift. b) ALPHA INSURANCE A/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender forsikringstageren opgørelsen ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. c) Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder ALPHA INSURANCE A/S sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel Selvrisiko ved tyveri Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri gælder en generel selvrisiko på 10 % af skaden. Såfremt den sker udenfor Danmarks grænser er selvrisikoen 20% Er kaskoforsikringens selvrisiko større end 10 % af skaden hhv. 20 % udenfor Danmark ved tyveri, er det den tegnede selvrisiko på kaskoforsikringen, som gælder Selvrisiko kaskoforsikring Er kaskoforsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne den første del af enhver skade. Ved kontanterstatning fradrages beløbet før udbetaling. Ved person og tingskadeerstatning, der udbetales i henhold til færdselslovens 101, stk. 1 og 2, hvor skyld ikke foreligger hos den for motorcyklen ansvarlige, bortfalder selvrisikoen. Selvrisiko bortfalder endvidere, når køretøjet på skadetidspunktet var overladt til reparationsværksted i reparationsøjemed alene. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger ALPHA INSURANCE A/S selvrisikobeløbet ud over for reparatøren og opkræver det hos forsikringstageren. Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko i det omfang, kravet gennemføres mod en skadeforvolder. Har ALPHA INSURANCE A/S lagt selvrisiko ud, opkræves beløbet hos forsikringstageren. Betales beløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, har ALPHA INSURANCE A/S ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel uden præmierefusion. 13. REGULERING AF PRÆMIETRIN 13.1 Præmietrin Forsikringen har 3 præmietrin, hvoraf trin 3 er elitetrin. Ved tegning af forsikringen beregnes dit præmietrin efter det antal år du har kørt motorcykel, og dit skadesforløb forud for indtegningen. Nye motorcykellister starter i trin Ved skadefri kørsel Når du har kørt skadefrit et år på samme præmietrin, rykker du frem til et nyt og billigere præmietrin ved næste hovedforfald, indtil trin 3 er nået Ved skade Ved en belastende skade rykker du ikke tilbage, men rykker heller ikke frem før der er gået et ekstra helt forsikringsår uden skader. Side 10 af 14

11 Ved en belastende skade forstås enhver forsikringsbegivenhed, der direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgifter for ALPHA INSURANCE A/S Hvilke skader belaster ikke Følgende skader belaster ikke forsikringen i forhold til retten til at rykke til et billigere præmietrin: a) Skader, der er sket, mens motorcyklen er overladt til en virksomhed med henblik på reparation, service eller lignende se pkt. 1.1 b) Skader, der er sket, efter at motorcyklen er overtaget af ny ejer, se pkt. 1.1 c) Skader, hvor skadevolderen er en anden end føreren af motorcyklen, og hvor erstatningsansvaret bortfalder i henhold til Erstatningsansvarsloven d) Skader, der udelukkende dækkes under retshjælp eller redningsforsikring i udlandet. e) Skader indtruffet ved brand, eksplosion eller lynnedslag. f) Skader, der er sket ved hærværk forvoldt af kendt ansvarlig skadeforvolder. g) Skader, som følge af, at genstande falder ned på motorcyklen. h) Personskade på 3. mand jf. Færdselslovens 103, stk. 1, hvis føreren af det forsikrede køretøj er uden skyld i skaden. 14. FÆLLESBETINGELSER 14.1 Betaling af præmier Præmien betales på de forfalds eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Udover præmien opkræves eventuelle afgifter, fx skadeforsikringsafgift, bevisafgift til det digitale register for motorkøretøjer og statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via betalingsservice eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, ALPHA INSURANCE A/S har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal ALPHA INSURANCE A/S straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender ALPHA INSURANCE A/S en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter påmindelsen. Hvis der sendes en påmindelse, har ALPHA INSURANCE A/S ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. ALPHA INSURANCE A/S har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivningen af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til ALPHA INSURANCE A/S s omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er ALPHA INSURANCE A/S berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen med mindre ALPHA INSURANCE A/S særskilt accepterer dette Indeksregulering af præmie og selvrisiko Præmien indeksreguleres efter et indeks, der beregnes af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen foretages en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Efter samme regler har ALPHA INSURANCE A/S ret til at indeksregulere selvrisikobeløb. Selvrisiko for retshjælp indeksreguleres ikke. Side 11 af 14

12 14.3 Flytning og risikoforandring Der skal snarest muligt gives skriftligt meddelelse: a) Når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. b) Når der sker forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, fx udskiftning af motorcykel, motorcyklens anvendelse, vægt, forøgelse af motorcyklens værdi eller tilbehør. En risikoændring vil præmiemæssigt blive reguleret fra ændringstidspunktet i overensstemmelse med gældende tarif. Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist Salg og afmelding Afhændes den forsikrede motorcykel, ophæves forsikringen. Forsikringstageren skal straks give ALPHA INSURANCE A/S meddelelse herom. Rettigheder med hensyn til skadefri kørsel på en afgangsført forsikring kan inden 3 år overføres til et nyanskaffet køretøj, hvis dette er af samme kategori, som tidligere har været forsikret. Præmien vil blive beregnet efter samme anciennitet, som var gældende for den tidligere forsikring Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for 1 årige perioder, indtil den af forsikringstageren eller ALPHA INSURANCE A/S skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Kort opsigelse. Se side 14. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstageren eller ALPHA INSURANCE A/S inden 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden opsige forsikringen skriftligt med 1 måneds varsel Anden regulering Ændres forsikringens grundpræmie eller betingelser, har både forsikringstageren og ALPHA INSURANCE A/S ret til med 1 måneds varsel at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdato. Hvis ALPHA INSURANCE A/S på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 Kbh. K) Tlf sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår Klagemulighed Er du ikke enig i ALPHA INSURANCE A/S s afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte direktionen, som er ALPHA INSURANCE A/S s klageansvarlige afdeling. Adressen er: ALPHA INSURANCE A/S Sundkrogsgade 21 Side 12 af 14

13 2100 København Ø Telefon Se i øvrigt wwww.motorforsikring.dk Fører henvendelsen til klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for forsikring Anker Heegaardsgade købehavn v Telefon mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos ALPHA INSURANCE A/S eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: o o o Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: ALPHA SALES GROUP A/S, Sundkrogsgade 21, 2100 København Side 13 af 14

14 Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din forsikring i ALPHA INSURANCE A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i ALPHA INSURANCE A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Side 14 af 14

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere