ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK"

Transkript

1 ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

2 ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler i Danmark med international gennemslagskraft. Vi vil sætte Østjylland på arbejde for hele Danmark. Det gør vi i fællesskab. Vi har brug for samarbejde, og vi har brug for handling. Det gavner hele Danmark, når vi sætter fokus på vilkårene for udvikling og vækst i Business Region Aarhus. VIDEN ER FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG EKSPORT Fremgangen i antallet af arbejdspladser skyldes i høj grad, at virksomhederne og særligt industrien ansætter højtuddannet arbejdskraft. Business Region Aarhus har flere universitetsuddannede i både videnstunge erhverv og i det øvrige erhvervsliv end de andre danske vækstområder udenfor hovedstaden tilsammen. Industrivirksomheder i Business Region Aarhus eksporterer for 81 milliarder kroner årligt. Det er 20 procent af landets samlede industrieksport. De sidste 10 år er andelen af industrivirksomheder med eksport dog faldet. Vi vil øge eksportandelen ved at understøtte samarbejdsrelationer mellem virksomheder og vidensmiljøer. Vi vil fokusere på de erhvervsmæssige aspekter i samarbejde med staten, når uddannelses-, forsknings- og vidensmiljøer skal placeres. Dermed styrker vi koblingen mellem vidensmiljøer og erhverv og opbygning af levedygtige erhvervs klynger på fødevare- og cleantech-området. ØGET MOBILITET Der er trængsel i Østjylland, fordi vi er en succes. For ikke at drukne i succes en, vil vi videreudvikle de rammer, virksom hederne og arbejdskraften har til rådighed i dag. Det skal ske nu. Virksomhederne har ikke råd til at vente. Udbygningen af E45 fra Randers i nord til Vejle i syd er vores højeste prioritet til kommende statslige investeringer i infrastruktur. Vi vil samarbejde om at udnytte det store vækstpotentiale, der er i Østjylland, til gavn til det danske samfund. Vi skal skabe en fortættet og integreret byregion i Østjylland. ØSTJYSKE TOPMØDER Vi samarbejder med alle, der kan se mulighederne for at udnytte vækstpotentialet i Østjylland. Vi vil skabe endnu bedre rammevilkår både lokalt og nationalt for virksomheder og borgere i Østjylland. Vi vil skabe et fællesskab, der prioriterer indsatser og investeringer, så de realiseres til gavn for virksomheder og borgere. Derfor mødes vi til et årligt topmøde. På topmøderne skal der sættes fokus på aktuelle og kommende udfordringer i at udnytte potentialet i den østjyske vækstmetropol. Her tager vi fat på temaer som uddannelse, infrastruktur, klyngepotentiale, produktionsarbejdspladser osv. Topmøderne skal skabe rum til dialog og sætte turbo under konkrete tiltag. BUSINESS REGION AARHUS Business Region Aarhus har et stærkt udgangspunkt med mange styrker og samarbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser inden for velfærdsteknologi, fødevarer, IT, Cleantech og energi, ligesom der er fokus på udvikling af gunstige rammebetingelser for øget vækst. Der er i dag indbyggere i Business Region Aarhus, og omkring 2040 forventes der at være 1 mio. indbyggere. Business Region Aarhus består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus kommuner. 2

3 NI FACTS OM BUSINESS REGION AARHUS 1 Der er indbyggere i Business Region Aarhus, og befolkningstallet er steget markant over de seneste år. 2 Omkring år 2040 vil der bo 1 mio. indbyggere i Business Region Aarhus. 3 Fra har Business Region Aarhus som den eneste vækstregion uden for hovedstaden oplevet vækst i beskæftigelsen i den private sektor. Aarhus Kommune er vækstmotoren med en beskæftigelsesfremgang på 4%. 4 Business Region Aarhus har, som den eneste byregion sammen med København, øget andelen af beskæftigede lønmodtagere fra 2008 til I alt beskæftiger Business Region Aarhus , heraf i den private sektor. Det er knap 15 % af den samlede private beskæftigelse i Danmark. 5 Business Region Aarhus står for 11,7 % af værdiskabelsen i Danmark. Det er væsentligt mere end landets andre byregioner uden for hovedstadsområdet. Business Region Aarhus er altså, målt på værdiskabelse, landets klart næststørste byregion. 6 Business Region Aarhus virksomheder eksporterede i 2012 for 118 mia. kr. svarende til 12,2 % af den samlede danske eksport, heraf 20 % af hele landets samlede industrieksport. Det er væsentlig mere end alle øvrige byregioner udenfor hovedstadsområdet. 7 I Business Region Aarhus skabte den seneste iværksætterårgang (2011) job i 2013, som er en stigning på 36 % i forhold til lavpunktet i Hvis man ser på perioden fra , er tallet knap Det gør Business Region Aarhus til den byregion uden for hovedstadsområdet, hvor iværksætterne skaber flest nye jobs. 8 I 2013 var der flere beskæftigede med en universitetsuddannelse i Business Region Aarhus end i nogen andre byregioner udenfor hovedstadsområdet. Sammen med hovedstaden har regionen landets bedst uddannede arbejdsstyrke. 9 Mere end pendler til arbejde i Business Region Aarhus (2013). Yderligere pendler ud af regionen. Aarhus er central, men andre byer i regionen oplever også stor trafik. Det gør Business Region Aarhus til den byregion i landet udover hovedstaden - der har flest pendlere fra det største opland. E45 er den vigtigste trafikåre. Ifølge Produktivitetskommissionen bør samfundet investere der, hvor der er størst trængsel og det er i dag Hovedstadsområdet og Østjylland. 3

4 BORGMESTRENE CLAUS OMANN JENSEN BORGMESTER I RANDERS KOMMUNE (V) Mød de 11 borgmestre fra Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus kommuner her. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Vi har mange vidensinstitutioner og et erhvervsliv med kæmpe vækstpotentiale. Vi har især en styrke inden for fremstillingsindustrien. Vi går en mere positiv fremtid i møde, og vi ved, at det kan lade sig gøre at bevare produktionsarbejdspladser i landet. Vi har også potentiale inden for fødevarer, hvor de tunge spillere er placeret i vores område og går forrest i udviklingen af fødevareerhvervet. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Vi skal skabe projekter, der giver mulighed for professionalisering af vores virksomheder. Vi skal facilitere samarbejde mellem virksomheder og satse på videnstung, innovativ og konkurrencedygtig produktion og afsætning. Og vi skal understøtte iværksætteri og erhvervsvenlig infrastruktur. Vi skal satse på en Kattegatforbindelse, en udbygning af E45 samt en velfungerende letbane. Det gør arbejdsmarkedet fleksibelt og medvirker til, at virksomhederne kan tiltrække medarbejdere. REALISERE POTENTIALET Jeg vil arbejde for et stærkere og mere integreret samarbejde mellem kommunerne i Business Region Aarhus og inden for erhvervslivet, så engagement og ansvar forbliver fælles. Ved at bruge hinandens styrker kan vi sammen udnytte vores potentiale bedre. Det skal ske i samspil med vigtige aktører i vores erhvervsliv og sammen med vores lokale medlemmer af Folketinget, Region Midtjylland og øvrige aktører. 4

5 CLAUS WISTOFT BORGMESTER I SYDDJURS KOMMUNE (V) JACOB BUNDSGAARD BORGMESTER I AARHUS KOMMUNE (A) HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Som et af Danmarks to store vækstcentre har vi i Business Region Aarhus en række styrkepositioner inden for blandt andet vindindustri, fødevareerhverv og produktionsvirksomheder. Men for mig at se ligger styrken i at favne erhvervene bredt. Væksten foregår på mange fronter og hos alle typer af virksomheder. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJ- DET OM BUSINESS REGION AARHUS Det styrkede samarbejde, vi i dag ser i Business Region Aarhus, er for mig en af de vigtigste forudsætninger for en gunstig erhvervsudvikling. Det gælder indadtil, hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden. Og det gælder ikke mindst udadtil, hvor det at tale med en stemme er en væsentlig forudsætning for at tiltrække både statslige og private investeringer. Helt afgørende er det i denne forbindelse, at kunne tiltrække de nødvendige statslige investeringer i den infrastruktur, der er forudsætningen for fortsat vækst. REALISERE POTENTIALET Vi skal selvfølgelig have fokus på vores styrkepositioner og huske det brede perspektiv på erhvervslivet. Dette forudsætter dog en anerkendelse også fra statens side af Østjyllands og dermed Business Region Aarhus betydning for væksten og udviklingen i hele Danmark. Business Region Aarhus bør i langt højere grad end i dag være en tydelig del af eksempelvis de nationale erhvervsstrategier, landsplansredegørelser osv. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Business Region Aarhus træder stadig tydeligere frem som et nationalt vækstcenter. Vi opnår kritisk masse, taler med fælles stemme og står stærkere sammen i en globaliseret verden. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Med udgangspunkt i et tæt lokalt samarbejde skal vi fastholde vores ambitioner for Business Region Aarhus i et internationalt perspektiv. Det handler om at vise, at Business Region Aarhus har afgørende betydning for Danmarks vækst og udvikling. REALISERE POTENTIALET Business Region Aarhus har en position, som bør anerkendes bredt og afspejles i nationale vækstplaner og eksempelvis infrastrukturinvesteringer. I den forbindelse har kommunerne i Business Region Aarhus udviklet et tæt samarbejde, hvor Aarhus som den største by i visse tilfælde vil være lokomotivet for samarbejdet. Det er et ansvar, som Aarhus er meget opmærksom på. 5

6 JØRGEN GAARDE BORGMESTER I SKANDERBORG KOMMUNE (A) JAN PETERSEN BORGMESTER I NORDDJURS KOMMUNE (A) HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Jeg hæfter mig ved, at der i Østjylland er en god blanding af produktionsvirksomheder, videninstitutioner og -virksomheder kombineret med mange kreative iværksættere, der gerne vil etablere sig og skabe vækst. Det gør os stærke, samtidig med at vi kan tiltrække en bred vifte af arbejdskraft med forskellig uddannelsesbaggrund. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Jeg lægger stor vægt på at deltage i og udvikle de tværgående samarbejder om at skabe vækst og udvikling i Østjylland som for eksempel Business Region Aarhus. I Østjylland er vi gode til at samarbejde på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Det skal vi udnytte og styrke i de kommende år. REALISERE POTENTIALET Det er afgørende, at Østjylland fortsat formår at skabe en samlet fortælling nationalt og internationalt om regionens styrker. Vi skal forbedre sammenhængen, blandt andet ved at styrke mobiliteten. Her ser jeg en velfungerende infrastruktur med letbanen omkring Aarhus som et afgørende eksempel. Jeg forsøger også at gøre vores landspolitikere opmærksomme på de vækstpotentialer, der er i vores område, for eksempel omkring udvikling af Grenaa Havn og Havets Hus, som kommer mange virksomheder i Østjylland til gode. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Det østjyske erhvervsliv har en høj andel af vidensintensive produktioner, som vi ved genererer en stor andel af Danmarks eksport. Industrivirksomhederne er bl.a. afhængige af de uddannelses-, forsknings- og innovationsmiljøer, som findes i Østjylland, og som er en kilde til udvikling og vækst. Det er en væsentlig årsag til, at Business Region Aarhus er Danmarks næststørste vækstcenter. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Med Business Region Aarhus har vi vist, at vi i Østjylland er klar til at agere som en samlet region, der kan præsenterer løsninger i samlet flok. Min indsats i forhold til at gøre en forskel for det østjyske erhvervsliv går i høj grad på at bygge bro til de folkevalgte på Christiansborg, både i mit eget parti og til andre partier. Og samarbejdet i Business Region Aarhus er med til at understøtte den vigtige dialog mellem kommuner, lokalvalgte folketingsmedlemmer og erhvervslivet. REALISERE POTENTIALET Mobilitet er et afgørende parameter for vækst og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi i Østjylland arbejder på at skabe en velfungerende infrastruktur, der bl.a. sikrer, at vi på vores motorveje kan komme fra A-Z på ordentlig tid. Det er også grunden til, at vi har fokus på infrastruktur og overordnet planlægning i Business Region Aarhus samarbejdet. 6

7 KIRSTEN TERKILSEN BORGMESTER I HEDENSTED KOMMUNE (V) HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Business Region Aarhus er et reelt alternativ til Hovedstadsregionen. En sund og konstruktiv tilgang til erhvervslivet kombineret med en central beliggenhed lige op af motorvejsnettet gør området attraktivt. Derfor er det vigtigt, at vi vedvarende styrker udviklingspotentialet og synergien i det Østjyske bybånd. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Både kommuner og erhvervslivet skal på banen. Ser vi specifikt på kommunerne, vil vi jo alle gerne have så mange virksomheder, arbejdspladser og så meget vækst som muligt. Derfor skal vi finde indsatsområder, hvor det giver mening for den enkelte kommune at indgå i større samarbejder. Samarbejder, der skaber viden og vækst for både erhvervsliv og kommuner. REALISERE POTENTIALET Vi skal for det første skabe bevidsthed om samarbejdet i det østjyske bybånd. Det skal både ske overfor borgere, virksomheder og centrale beslutningstagere. Dernæst skal vi lære af hinanden internt i Business Region Aarhus. I Hedensted Kommune kombinerer vi viden og gode rammevilkår med reel produktion. De erfaringer vil vi gerne dele med andre kommuner, ligesom vi omvendt kan lære af dem. På den måde styrker og udvikler vi både os selv og fællesskabet. Det stiller os alle endnu bedre i bestræbelserne på at sikre vækst. MARCEL MEIJER BORGMESTER I SAMSØ KOMMUNE (A) HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Jeg synes landbrugssektoren har været i en rivende udvikling, hvor fokus har været på udvikling af højkvalitetsprodukter, effektiviseringer og udvidelse fra en sæsonøkonomi til helårsproduktion. Turismen er ligeledes i fremgang. Her har man absolut satset på service og kundepleje, og der har været mange iværksættere på området. Generelt kan man sige, at kreativitet, engagement, omstillingsparathed og kvalitetsbevidsthed har været motorerne for væksten i de styrkepositioner, vi har. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Infrastruktur er alfa og omega især for en ø. Fra politisk side har vi det sidste år i samarbejde med andre øer presset på, for at en kilometers transport på havet skal koste lige så meget som på landevejene. Det er lykkedes på godsdelen, men der er store vækstpotentialer inden for turisterhvervet, som kunne høstes ved at nedsætte færgetaksterne til turisterne. REALISERE POTENTIALET Som kommuner skal vi være bedre til at formulere fælles mål overfor landspolitikken. Sammen med andre øer har vi været gode til at få vores synspunkter igennem over for landspolitikken. Det kan vi selvfølgelig også i østjysk sammenhæng. Fra Christiansborg kunne man så i højere grad benytte sig af kommunale fora, så man rimelig hurtigt kan få et billede af, hvilke konsekvenser konkret lovgivning kan få, når den implementeres i kommunerne. 7

8 PETER SØRENSEN BORGMESTER I HORSENS KOMMUNE (A) NILS BORRING BORGMESTER I FAVRSKOV KOMMUNE (A) HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Østjylland har tradition for at samarbejde på tværs af kommunegrænser om at skabe et attraktivt område for erhvervslivet. Det bedste eksempel er samarbejdet om at sikre en udvidelse af E45, som er livsnerven for udviklingen af området. Et andet eksempel er indsatsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft, hvor samarbejdet har gjort det nemmere at komme til det østjyske område. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Succesen for det østjyske område er afhængig af vores fælles indsats for at sikre udviklingen af de videnstunge virksomheder, som tager udgangspunkt i vores velfungerende uddannelsessystem og udvikler nye typer af produktionsarbejdspladser baseret på ny teknologi. Det er afgørende, at det østjyske område bliver anerkendt for sin betydning for den samlede danske vækst. Østjylland skal være en del af nationale erhvervsstrategier og prioriteringer. REALISERE POTENTIALET I Favrskov Kommune arbejder vi for at give vores virksomheder den bedst mulige service. Virksomheder har forskellige behov, som skal håndteres forskelligt. Det kræver en løbende og tæt dialog. Samtidig er vi bevidste om, at de overordnede rammebetingelser har stor betydning for virksomhederne. Det omfatter en velfungerende infrastruktur og forhold som dækningsafgifter, en imødekommende kommunal sagsbehandling og lysten til dialog. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Det østjyske bybånd er en vækstdriver i Danmark, fordi en stribe byer langs E45 og jernbanen er vokset sammen til ét sammenhængende arbejdskrafts- og erhvervsområde med godt 1,2 millioner borgere og ca arbejdspladser. Men væksten i det østjyske bybånd er truet af en manglende udbygning af motorvej E45. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Vi står over for en helt nødvendig udvidelse af E45 fra fire til seks spor mellem Vejle Nord og Århus/ Randers. Hvis ikke udvidelsen kommer, vil det bremse den økonomiske udvikling og hæmme en optimal anvendelse af arbejdskraften i området. Endvidere vil det fordyre varetransporten, udfordre trafiksikkerheden yderligere og øge antallet af timer i lange køer. Med en udvidelse kan dygtige faglærte, ufaglærte og højtuddannede spille sammen i vækstorienterede produktionsvirksomheder til gavn for dansk eksport, for beskæftigelsen og for Danmark som helhed. REALISERE POTENTIALET Mit forslag er, at man bygger motorveje og styrker jernbanen der, hvor det giver størst samfundsmæssigt afkast og skaber flest arbejdspladser. Hvis vi står sammen om ønsket om en udvidelse af E45 både medlemmer af folketinget fra området og borgmestre vil vi måske sammen kunne påvirke, hvor de fremtidige investeringer kommer til at ligge. 8

9 UFFE JENSEN BORGMESTER I ODDER KOMMUNE (V) STEEN VINDUM BORGMESTER I SILKEBORG KOMMUNE (V) HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Erhvervslivet her er mangfoldigt, og potentialet er stort. Særligt inden for cleantech, grøn energi, IT og finans står vi stærkt, og på fødevareområdet er potentialet også stort. Kommunernes forskellige styrkepositioner gør os samlet set til en stærk erhvervsregion. Pendlingsmønsteret er et godt billede på denne gensidige afhængighed. For eksempel pendler hver tredje silkeborgenser ud af kommunen, mens hver fjerde i arbejdsstyrken pendler ind. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Erhvervslivet i Østjylland er en markant spiller på eksportmarkedet, hvor virksomhederne skaber markedsandele på det globale marked. Den position skal vi fastholde og styrke. På nogle områder er der brug for mere afbureaukratisering og forsimpling af regler. Og så er det vigtigt, at uddannelsesmulighederne følger med udviklingen og erhvervslivets behov. REALISERE POTENTIALET Erhvervslivet opererer ikke ud fra kommunale grænser. Trods forskelligheder har vi en lang række fælles mål, og dem skal vi blive bedre til at formidle til Christiansborg. Derfor er det vigtigt, at vores erhvervsindsatser krydser grænserne. En sammenhængende og fremtidssikret infrastruktur er helt afgørende for væksten i erhvervslivet, og det kræver, at de rigtige investeringer og prioriteringer bliver foretaget. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Den østjyske region er rig på vækstvirksomheder i innovative og spændende brancher, men der er også mange virksomheder inden for forretningsservice og håndværk, som bidrager til vækst i regionen. Vi nyder godt af et stort sammenhængende arbejdskraftopland med højt kvalificeret arbejdskraft. Og så oplever jeg, at virksomhederne er gode til at samarbejde og løfte i flok. Det er et område, som kan styrkes, og som jeg i øvrigt tror, andre kan lære af. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Vi skal gøre vores lokalvalgte folketingsmedlemmer mere opmærksomme på, hvor meget deres bagland faktisk bidrager med. København er hovedstaden, men landspolitikerne skal i langt højere grad få øjnene op for den store vækst, der genereres i området til gavn for hele landet. Vi er et vækstområde og kraftcenter nummer to i Danmark. REALISERE POTENTIALET Vi skal som kommuner og region arbejde sammen om at udvikle os og skabe bedre rammebetingelser for virksomhederne, så de virkelig kan føle, at de hører til i et dynamisk vækstområde, hvor vi vægter erhvervslivet højt. Vi skal fokusere på at udvikle infrastrukturen og sikre de bedste medarbejdere til virksomhederne også når der i fremtiden bliver flaskehalse. 9

10 ANDERS DAM, ORDFØRENDE DIREKTØR, JYSKE BANK ERHVERVSLIV - OG ARBEJDSMARKEDS- PARTNERE Industrivirksomheder i Business Region Aarhus eksporterer for 81 milliarder kroner. Det er 20 procent af landets samlede industrieksport. Mød østjyske erhvervsledere og vores samarbejdspartnere fra de store organisationer på arbejdsmarkedet og læs hvorfor, der skal satses på Østjylland. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Jeg vil helt klart fremhæve Aarhus Universitet og andre uddannelsesinstitutioner som en nøglefaktor i at drive udviklingen i området. Den højtuddannede arbejdskraft er helt afgørende for væksten i mange virksomheder. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Alle kræfter, der sættes ind for at gøre det lettere for erhvervslivet at etablere sig og udvikle sig, virker positivt. I den forbindelse bliver en velfungerende infrastruktur og specielt motorvejsnetværket af meget stor betydning for området, for det betyder, at selvom den højtuddannede arbejdskraft bliver boende i Aarhus, kan den let tilflyde virksomheder i mange andre områder. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST For at styrke væksten i erhvervslivet skal der være en kombination til stede af gode uddannelser, velfungerende infrastruktur og en fleksibilitet i de forskellige forvaltninger over for de ønsker, som erhvervslivet har, når virksomheder skal etablere sig eller udbygge deres faciliteter. Jyske Bank kan bidrage, bl.a. ved at sikre, at banken drives fornuftigt. Det sikrer, at vi kan understøtte aktivitetsudviklingen i området i virksomheder, kommuner, regioner og for landet som helhed. 10

11 FLEMMING LAURSEN INGENIØR, EJVIND LAURSEN A/S HENRIK B. NIELSEN EJER OG DIREKTØR, DJURS SOMMERLAND A/S HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE En styrke, som er væsentlig at fremhæve er, at vi geografisk set er tæt på Hamborg, som er en by med cirka fem millioner indbyggere. Og så byder Østjylland på gode uddannelsesinstitutioner. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Det gode ved Business Region Aarhus er, at der er en fælles interesse for at blive hørt. Hedensteds Produktionsunivers skal styrkes. Vi skal leve af produktion, for med produktion følger servicearbejde. Sammenlignet med København bidrager Østjylland meget med produktion, og det skal vi værne om og vedligeholde. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST En vigtig sag, som jeg gerne vil fremhæve som en ting at kæmpe for, er en udvidelse af E45 med et tredje spor fra Hedensted og til Randers. Derudover vil en forbedring af udannelsesinstitutionernes samarbejde med virksomhederne give flere praktikpladser, som er til gavn for erhvervslivet. Alle virksomhederne burde tage lærlinge ind, da uddannet arbejdskraft ikke kommer af sig selv. Hvis der bliver stillet flere krav til erhvervsskolerne, så niveauet bliver så højt som muligt, vil de studerende være bedre klædt på. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Business Region Aarhus er godt repræsenteret inden for storbyturisme, erhvervsturisme og kyst- og naturturisme. Her er det logisk at have et godt samarbejde mellem de styrkepositioner, som kommunerne har. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Business Region Aarhus fundamentet er meget hensigtsmæssigt, da vi kan samarbejde omkring de styrkepositioner og kompetencer, som hver kommune har. Internationalt og nationalt sker der en form for konsolidering, hvor nogle kommuner samarbejder om markedsføring og udvikling i turisterhvervet. Business Region Aarhus skal lave et tilsvarende samarbejde, så vi kan matche de øvrige steder i Danmark. For de mindre kommuner i Business Region Aarhus er der ingen tvivl om, at de kompetencer der er nu og som skal til i fremtiden, ikke er nogen, man kan have overalt. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Hvis der skal skabes et vækstcenter i Østjylland, som svarer til hovedstaden, så skal der samarbejdes. På turismeområdet skal der laves en undersøgelse af mulighederne for, hvordan man kan udnytte ressourcerne og effektuere opgaverne i kommunerne. En dialog mellem regionerne, kommunerne og erhvervslivet er et vigtigt element i det at være konkurrencedygtige. Jo større enheder vi kan skabe, jo større potentiale er der for vækst og arbejdspladser og dermed også for investeringer i vores erhvervsliv. 11

12 JØRN KROGAGER FORMAND FOR DI HORSENS, HEDENSTED, ODDER OG SAMSØ CEO, AAOSTEEL PETER STAMPE FORMAND FOR DI SILKEBORG PARTNER, VIRKLUND SPORT A/S HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Det østjyske erhvervsliv nyder godt af, at hele området har en stor tiltrækningskraft på både virksomheder og folk, da det er centralt i Danmark og dermed forholdsvist nemt at komme rundt til og fra området. Vi er begunstiget af E45, som dog samtidig også er en af vores største udfordringer. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Der er to helt store udfordringer for os. Den første er E45, som allerede nu er ved at være overbelastet i visse perioder. Det bliver kun værre i fremtiden, især hvis vi får mere vækst i form af flere og større virksomheder, som skal tiltrække medarbejdere, der skal frem og tilbage til arbejdspladsen. Den anden store udfordring er at skaffe den rette arbejdskraft med de rette kvalifikationer. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Hvis vi ikke har de rigtige medarbejdere, så ender arbejdspladserne et andet sted. Det kræver forudseenhed og politisk handling allerede nu, ellers taber vi det vækstmomentum, som der er i regionen i dag. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Vi har nogle fantastisk innovative miljøer, mange iværksættere og enmandsvirksomheder, der kommer op og bliver til noget. Vi har et godt, stort og kvalificeret rekrutteringsgrundlag med mange og gode uddannelser. Og så har vi plads - plads til at udvide og bygge fabrikker og fremstillingsvirksomheder, der kan skabe vækst. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Det er en god ide, at de østjyske kommuner er gået sammen om et erhvervssamarbejde. Enhed gør stærk, og det er godt, at man slår sig sammen og får fælles fodslag i det nationale fodspor. Sammen bliver vi en idebank opfindere til det som skal til for vores land og det er jo det, som det hele handler om. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Det er klart, at vi har nogle kommunale restriktioner og nogle rammebetingelser, der skal være på plads. Dem skal man sørge for at få optimeret. Her er det vigtigt, at man arbejder på samme niveau, så man ikke skaber konkurrenceforvridning imellem medlemmerne af Business Region Aarhus. Kommunerne skal arbejde på at udligne eller helt afskaffe de kasseindbringende afgifter som eksempelvis dækningsafgiften. Det er det, der skal til for at hjælpe erhvervslivet. 12

13 STEEN BØDTKER DI ØSTJYLLAND SYDDJURS, FAVRSKOV, SKANDERBORG OG AARHUS ADM. DIREKTØR, EXPEDIT A/S SØREN FISCHER FORMAND FOR DI RANDERS NORDDJURS ADM. DIREKTØR, RANDERS TANDHJULSFABRIK A/S HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Alene er kommuner ofte for små, men samlet kan vi opnå den størrelse, der skal til for at markere os internationalt. I Business Region Aarhus er der eksempelvis mange virksomheder, vi kan lære meget af og ikke mindst indgå i klyngesamarbejder med. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Det er vigtigt, at Business Region Aarhus fungerer som en samlet enhed, og at rammebetingelserne for at etablere og drive virksomhed bliver de samme på tværs af hele regionen. Det vil pludselig skabe interesse blandt større virksomheder for at indgå i klyngesamarbejder og erhvervsfora, og derigennem kan enkelte virksomheder bidrage til at udvikle erhvervslivet i regionen. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Det vigtigste er rammebetingelserne for at etablere og drive virksomhed. Ensartet sagsbehandling, gode infrastrukturelle løsninger samt skatter og afgifter, der er ens på tværs af hele regionen - for eksempel dækningsafgiften - det er nogle af de forhold, der kan adresseres af medlemmerne i Folketinget og i regi af Business Region Aarhus. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Vi har mange produktionsvirksomheder i hele det østjyske bybånd, ofte nicheproduktioner. Og det er nødvendigt med produktion i Danmark det er det, vi lever af. I København er der ingen produktion. I modsætning hertil er det i Østjylland, produktionen florerer. Her findes de store produktionsvirksomheder, der skaber vækst for landet. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Samarbejdet i Business Region Aarhus er en dagsorden, vi har arbejdet med siden Det Østjyske Bybånd. Der bliver lagt for mange møllesten på virksomhederne i dag. Folketingsmedlemmerne skal huske deres rødder. Vores lokale folketingsmedlemmer skal stå sammen og arbejde for Østjylland. I fællesskab kan vi udrette meget. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Erhvervslivet skal have de rigtige rammevilkår. Derfor skal der fokuseres på afgifter som PSO- og dækningsafgifter, der er et problem for erhvervslivet. Og der skal fokuseres på mobilitet og fleksibilitet i regionen. Kommunen er et service-organ og skal levere en god erhvervsservice. I den forbindelse oplever jeg, at DI s erhvervsklima-benchmarking virker og er med til at stille krav til den politiske proces. Det påvirker kommunerne. 13

14 MICHAEL C. C. GADEBERG DIREKTØR, DANSK INGENIØRSERVICE A/S HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE En klar styrke for det østjyske erhvervsliv er, at vi har en rigtig god rekrutteringsmasse, og at vi er tæt på uddannelses- og vidensinstitutionerne i Aarhus. De producerer en stor del af den arbejdskraft, vi bruger i vores virksomhed. Det faktum, at de fleste af medarbejderne har mulighed for at komme til og fra virksomheden på en halv times tid, har også været afgørende for vores placering. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Jeg ser det som en fordel, at kommunerne samarbejder omkring rammerne for udviklingen af erhvervslivet i Østjylland. Vi og mange andre kunne have glæde af fokus på infrastruktur, fx at busser og tog hænger sammen, og at det bliver lettere at komme rundt i det østjyske område. Når kommunerne samarbejder om en bedre og mere sammenhængende planlægning, er det en stor gevinst for os som virksomheder. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Iværksætteriet er fødekilde og generator for vækst. Derfor er det vigtigt, at der i området er et stærkt fokus på udvikling af nye iværksættervirksomheder. Og så skal vi sikre, at Østjylland vedbliver at være attraktiv for nye tilflyttere - særligt studerende. LARS NONBYE EJER OG ADM. DIREKTØR, NONBYE HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Det østjyske område er det bedste alternativ til hovedstaden. Her er gode muligheder for iværksætteri og igangsættelse, og her findes modet dertil. En af de klare fordele er, at der er lavere leveomkostninger her end andre steder, hvilket giver nogle konkurrencemæssige fordele, da vi kan gøre nogle ting billigere og bedre end andre steder i landet. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS Fremtiden er svær at forudsige, men jeg mener, det er vigtigt, hvad vi og de kan gøre. Vi er på vækstsporet igen efter finanskrisen, men vi lever stadig som under krisen. På sigt skal der mere fokus på de rigtige uddannelser, og hvad der er de rette behov. Vi må ikke glemme, at vi også skal bruge produktionsmedarbejdere og håndværkere fremover og ikke kun højt uddannede akademikere. REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Dialogen og kommunikationen er særdeles vigtig. En udfordring er knudepunktet i rush-hour altså logistikken. Trafikken på E45 er et problem. En af udfordringerne for Odder er især, at infrastrukturen og afstanden til motorvejen er en forhindring for væksten. 14

15 RONNIE BACH NIELSEN PARTNER OG ADM. DIREKTØR, DANDOMAIN RUNE ENGELL-HANSEN FABRIKSDIREKTØR, DE DANSKE GÆRFABRIKKER, LALLEMAND HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Jeg tror, det er en fordel, at vi her i regionen har et nærværende erhvervsklima. Branchemæssigt tror jeg, vi har mulighed for at skabe nogle vidensklynger blandt andet på IT-området, ligesom vi kender det fra Silicon Valley i USA. I Østjylland har vi nemlig en række større virksomheder inden for området. Fremtidens økonomi vil blive en netværksøkonomi, og derfor vil dannelsen af partnerskaber være med til at skabe grundlaget for fremtidig vækst. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJDET OM BUSINESS REGION AARHUS For det første skal infrastrukturen bringes i orden. Når det handler om Aarhus Lufthavn, så er det nødvendigt, at der bliver lavet en udviklingsplan. Lokalt her i Randers har man længe snakket om en bro over fjorden. Den slags skal der rykkes på. Og så er det vigtigt, at der er en klar vision for Business Region Aarhus. Kommunerne skal fokusere på og dyrke fælles mål REALISERE POTENTIALET OG SKABE MERE VÆKST Vi skal fokusere på at skabe klyngemiljøer og kompetencecentre. Vi ledere kan være drivende kræfter i at skabe disse klynger, så opgaven ikke kun ligger hos politikerne. Allerede nu er vi ved at starte noget op inden for e-handel i et forsøg på at gøre det til et fyrtårn i Randers. HVAD GØR BUSINESS REGION AARHUS TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Østjylland har nogle stærke virksomheder. I vores virksomhed er vi så priviligerede, at vi nærmest kan sælge alt det, vi kan lave inden for vores specialprodukter. Vores succeskriterium er at levere kvalitet til konkurrencedygtige priser. Kvaliteten er vi langt hen ad vejen herre over selv, mens de konkurrencedygtige priser afhænger af mange faktorer herunder fabrikker der ligger i Europa og Nordamerika. HVILKE POTENTIALER SER DU I SAMARBEJ- DET OM BUSINESS REGION AARHUS Hvis vi skal have succes, skal vi samarbejde det gælder for kommuner så vel som enkeltpersoner. Det giver gennemslagskraft. Den dagsorden, som Business Region Aarhus rejser, er altså helt relevant. Nogle gange kan man jo være i tvivl, om vores statsminister nu også er det for hele Danmark eller bare for København. REALISERE POTENTIA- LET OG SKABE MERE VÆKST Vores virksomhed ligger i Grenaa, og vi er afhængige af at kunne rekruttere den rette arbejdskraft. Her betyder transporttiden alt. Derfor skal det være nemt at pendle. Det handler jo både om at tiltrække nye skatteborgere til området og om at fastholde lokale jobs og arbejdskraft. Det handler også om, at kommunerne skal levere en god erhvervsservice. Virksomheder bruger jo tid på det, der skaber værdi, og det skal kommunens erhvervsservice bygge på. 15

16 HARALD BØRSTING FORMAND, LO BRIAN BECH NIELSEN REKTOR, AARHUS UNIVERSITET HVILKE STYRKER GØR ØSTJYLLAND TIL ET OPLAGT VÆKSTOMRÅDE Det østjyske erhvervsliv har en række fordele, fordi vi har et forskningsintensivt universitet, der sikrer området både stærke kandidater og forskningsbaseret viden. Som universitetsby kan Aarhus være med til at opbygge, tiltrække og videreudvikle videntunge virksomheder med et globalt sigte. INDFRI REGIONENS VÆKSTPOTENTIALE Universitetet har allerede i dag et stærkt samarbejde med store videntunge virksomheder i området, som aftager mange af vores kandidater. Skal det østjyske erhvervsliv stå endnu stærkere, så kræver det mod og vilje til at ansætte flere akademikere, specielt i de små og mellemstore virksomheder. Den anden store udfordring er infrastrukturen. Vi trænger til modige og konkrete politiske beslutninger, der kan styrke den trafikale situation og styrke mulighederne for hurtigt at komme til og fra Hamborg og København. HVILKEN ROLLE KAN AARHUS UNIVERSITET SPILLE Jeg har en klar ambition om, at universitetet skal blive endnu bedre til viden- og teknologioverførsel til både det private og offentlige erhvervsliv. Det gælder både inden for forskning, uddannelse og rådgivning. Derudover har jeg, sammen med de østjyske kommuner, politikere, organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv en fælles opgave med at påvirke landets politikere til at træffe de beslutninger, der gør, at Aarhus kan udnytte sit store potentiale inden for transport, produktion og vidensudvikling. HVILKE STYRKER KENDETEGNER ERHVERVSLIVET I BUSINESS REGION AARHUS Området er præget af god drift og en god infrastruktur. Østjyllands gode infrastruktur bør vedligeholdes og opretholdes på længere sigt. Derudover har Østjylland en stærk uddannelsessektor på alle niveauer. Kombinationen af beskæftigelse, uddannelse og vækst giver anledning til gode muligheder for virksomhederne. De østjyske virksomheder er gode til at udnytte samspillet og hinandens styrker. Lønmodtagerne er kvalificerede og kan dermed indgå i virksomhedernes vækst og være en del af innovationen. HVORDAN REALISERER VI VÆKSTPOTENTIALET I REGIONEN Offentlige organer og uddannelsesinstitutioner er gode for virksomhederne at samarbejde med. Østjylland har et stærkt universitet, som uddanner kvalificerede medarbejdere. Et potentiale er endvidere, at få virksomhederne til at formulere mere klart, hvad de har brug for, og hvilke krav de vil have opfyldt af lønmodtagerne. Derfor er der behov for, at virksomhederne konkretiserer hvad de har brug for og hvilke typer kvalifikationer, de kræver af lønmodtagerne. HVILKEN ROLLE SPILLER SAMARBEJDET I BUSINESS REGION AARHUS Et samarbejde som Business Region Aarhus er klogt og fornuftigt, da regionen samlet set kommer til at fremstå mere attraktiv. Dette skaber større mulighed for at tiltrække nye borgere og virksomheder. 16

17 JENS KLARSKOV ADM. DIREKTØR, DANSK ERHVERV HVILKE STYRKER KENDETEGNER ERHVERVSLIVET I BUSINESS REGION AARHUS Det østjyske erhvervsliv er bl.a. kendetegnet ved at være både handlingsorienteret og have internationalt fokus. Det rummer en mangfoldighed af brancher, som understøtter og bidrager til hinanden. Denne mangfoldighed er en styrke i dag og indeholder et stærkt potentiale. HVORDAN REALISERER VI VÆKSTPOTENTIALET I REGIONEN Potentialet vil kunne udfoldes yderligere ved at fortsætte ad den sti, der allerede er betrådt: Gennem et stadigt mere integreret samarbejde mellem virksomhederne på tværs af brancher og myndigheder på tværs af kommunegrænserne. Og ved at tænke erhvervslivets vilkår og muligheder ind i alle kommunale beslutninger. Dansk Erhverv arbejder for, at det østjyske erhvervsliv får færre administrative og økonomiske byrder, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed, at markedsudviklingen nationalt og internationalt fremmes. HVILKEN ROLLE SPILLER SAMARBEJDET I BUSINESS REGION AARHUS Virksomheder orienterer sig mod de regioner, hvor markeder, kunder, samarbejdspartnere, kvalificeret arbejdskraft og adgang til kapital findes. Den offentlige myndighedsbehandling skal være enkel og ubureaukratisk. Business Region Aarhus kan løfte kendskabet nationalt og internationalt og mere end, hvad de enkelte kommuner kan. LARS STORR-HANSEN ADM. DIREKTØR, DANSK BYGGERI HVILKE STYRKER KENDETEGNER ERHVERVSLIVET I BUSINESS REGION AARHUS Østjylland har en stærk bygge- og anlægsbranche, og den stærke uddannelsessektor er i øjenfaldende. Her er alt fra erhvervsskoler til universiteter. Og de østjyske uddannelser har en høj kvalitet og potentialet til at udvikle et uddannelseshub. De mange uddannelsestilbud er med til at fastholde og tiltrække de unge til Østjylland, og det er et stort plus for arbejdsstyrken. HVORDAN REALISERER VI VÆKSTPOTENTIALET I REGIONEN For at sikre den videre udvikling er det nødvendigt at være meget opmærksom på erhvervslivets rammer. Et eksempel er uddannelsesklausuler og sociale klausuler. Her anbefaler vi i Dansk Byggeri, at kommunerne udvikler og indgår partnerskaber med erhvervslivet frem for at lave rigide regler. Det vil helt sikkert give flere praktikpladser i den sidste ende. Og så skal infrastrukturen være på plads for at skabe vækst. Her tænker jeg infrastruktur bredt fx attrative skoler og dagtilbud samt både E45 og Kattegat-forbindelsen, som skal prioriteres efter, hvad der giver størst samfundsøkonomisk gevinst. Det skaber gode rammer for erhvervslivet og mulighed for befolkningsvækst. HVILKEN ROLLE SPILLER SAM ARBEJDET I BUSINESS REGION AARHUS I Dansk Byggeri har vi stærke regionale og lokale medlemsorganisationer, der bidrager til de regionale vækst-dagsordner. Danmarks vækst kommer i dag ikke kun fra København. Østjylland er én af Danmarks Second Tier Cities og bidrager meget til den samlede værdiskabelse. 17

18 ANNE METTE WINTHER CHRISTIANSEN (V) ØSTJYLLANDS FOLKETINGSMEDLEMMER Østjyllands lokalvalgte folketingsmedlemmer støtter op om Business Region Aarhus. Mød dem her og læs hvorfor. I BUSINESS REGION AARHUS En af de ting, der bidrager til gunstige forhold for virksomhederne i Østjylland, og som er med til at drive væksten fremad, er det gode tværkommunale samarbejde. Særligt indenfor to områder markerer Østjylland sig som én samlet erhvervsregion: Infrastruktur og turisme. REALISERE POTENTIALET Planloven skal ændres det vil jeg arbejde for. Et eksempel er i Djursland kommunerne, hvor der er god vækst i nogle af de mindre byer. Her har Planloven forhindret den lokale brugs i at flytte til større lokaler. Planloven skal ikke kun tilgodese udvikling i små byer, der oplever store udfordringer, men også tilgodese små byer, der i forvejen er inde i en positiv udvikling. SOM FOLKETINGSMEDLEM Vi bliver nødt til at se på, hvordan tilskud på turismeområdet tildeles de veldrevne spændende attraktioner i Østjylland skal have den samme del af lagkagen og være på samme niveau som turistattraktionerne på Sjælland. 18

19 EIGIL ANDERSEN (SF) FATMA ØKTEM (V) I BUSINESS REGION AARHUS Fødevareområdet, velfærds- og sundhedsteknologi samt vedvarende energi med vindmøller er nogle af styrkepositionerne i det østjyske område. Der er alt for meget københavneri i Danmark, og derfor er det et rigtig godt initiativ, de østjyske kommuner har taget gennem Business Region Aarhus. REALISERE POTENTIALET Der er brug for at sikre og videreudvikle job og firmaer i Østjylland. Nøgleordene må være dialog mellem det offentlige og den private sektor, krav fra det offentlige vedrørende regler og indkøb, kreativitet, samarbejde med forskere og undersøgelse af afsætningsmuligheder nu og i fremtiden. I visse situationer kombineret med tilskud i en opstartsperiode. SOM FOLKETINGSMEDLEM Jeg kan først og fremmest bidrage ved at lytte til eller læse de konkrete krav, som østjyske virksomheder stiller til os som politikere, og som må forhandles med andre partier i Folketinget. Her bør der være tale om en løbende dialog. I BUSINESS REGION AARHUS Det østjyske erhvervsliv har mange kvaliteter og meget at byde på. Vi har mange forskellige virksomheder lige fra de store veletablerede virksomheder til alle iværksætterne. Vores erhvervsliv har et godt netværk, og de mange relationer skaber muligheder for vækst. Dette tætte samarbejde skal bevares og styrkes, for vi har et erhvervsliv, der er dygtige til at tage et ansvar. Det skal vi støtte op om. REALISERE POTENTIALET Østjylland er Danmarks anden vækstregion og har det største vækstpotentiale det er ofte blevet bekræftet i diverse rapporter. Det betyder, at hvis vi ikke investerer i Østjylland, så går hele Danmark glip af en mulighed for at skabe vækst og jobs. Her er det bedste eksempel infrastrukturen. Hvis vi ikke løser problemerne med infrastrukturen, så taber vi vækst. Og det vi mister i Østjylland, bliver et tab for hele Danmark. SOM FOLKETINGSMEDLEM Det initiativ, som Business Region Aarhus tager nu, har jeg efterlyst i lang tid. Jeg vil arbejde for en vækstkommission for Østjylland en vækstkommission under Business Region Aarhus, der kan komme med fem anbefalinger til mere vækst. 19

20 FINN THRANUM (V) HANS KRISTIAN SKIBBY (DF) I BUSINESS REGION AARHUS Virksomheder i Østjylland har let adgang til velkvalificeret arbejdskraft og videns- og innovationsmiljøer, og deres medarbejdere har gode bosætningsområder. De elementer er en klar styrke for det østjyske erhvervsliv. Det er stærkt og godt, at østjyske kommuner samarbejder om at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet. Samarbejdet er vigtigt for at udvikle Østjylland som et velfungerende kraftcenter. REALISERE POTENTIALET En altoverskyggende udfordring for Østjylland er infrastrukturen. Mobilitet er et afgørende udviklingspunkt for erhvervsudvikling. Som folkevalgt i Østjylland ser jeg, at en udvidelse af E45 bør være førsteprioritet, så den ikke bliver en hæmsko for udvikling i området. Jeg tror også, der ligger et udviklingspotentiale i at udbygge godstransporten på jernbanenettet for at sikre bedre forhold for virksomhedernes transport af varer og skabe mere plads til persontransport på motorvejene. SOM FOLKETINGSMEDLEM Folketingspolitikere, kommuner og østjyske erhvervsfolk skal lave et katalog over østjyske prioriteringer i infrastrukturen, som er afgørende for Østjyllands vækst. Et forum, der består af borgmestre, erhvervsfolk og folkevalgte fra Østjylland kunne styrke dialogen og sikre, at vi kender hinandens behov og udfordringer. Jeg ser gerne, at et sådant forum etableres, og at man mødes regelmæssigt for at drøfte udfordringer og perspektiver for Østjylland. I BUSINESS REGION AARHUS Det er altid positivt, når kommunerne begynder at sammentænke den fælles opgave og synliggør potentialerne ved at arbejde sammen med nabokommunerne om at skabe vækst og trivsel. Jeg ser det som en helt nødvendig udvikling, særligt efter kommunalreformen, hvor amterne blev afskaffet til fordel for de meget større regioner. Dette har gjort behovet for, at kommunerne samarbejder på tværs, endnu større og vigtigere. REALISERE POTENTIALET Østjylland skal være endnu bedre til løbende at synliggøre vores succes. Det går jo godt i Østjylland her er gang i beskæftigelsen. Vi skal arbejde sammen om at fremvise Østjyllands positive resultater og vise, hvad vores vækst bidrager med, og hvordan projekterne gavner hele regionen og dermed også resten af Danmark. Det kan få resten af Danmark til at indse, hvad vi får ud af at satse på Østjylland. SOM FOLKETINGSMEDLEM Jeg sidder i erhvervsudvalget, miljøudvalget og skatteudvalget og får i dag mange henvendelser fra det østjyske område. Det er sager, jeg kan være med til at bringe videre. Som lokalvalgt folketingsmedlem vil jeg meget gerne være med til at understøtte det østjyske samarbejde og den fælles tilgang til at skabe vækst og trivsel. 20

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere