Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang - flere i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang"

Transkript

1 Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang - flere i gang

2 Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune vil sammen med erhvervslivet sætte en ny vækstdagsorden. Vi vil med udgangspunkt i vores styrker og udfordringer sætte fokus på spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mogens Gade, Borgmester Brian Bertelsen, Fmd. Jammerbugt Erhvervsråd Vi har alle en fælles interesse i, at erhvervslivet i Jammerbugt Kommune har forudsætninger for at vækste, samt at virksomhederne har de bedst mulige rammer og vilkår. Dette er af afgørende betydning for kommunens udvikling og økonomi. Værditilvæksten i virksomhederne skaber jobs, indkomst, investeringer og skatteindtægter. Derfor skal det være attraktivt at drive virksomhed i Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i målet om at sætte en ny vækstdagsorden samt vores ønske om tæt dialog og samarbejde med virksomhederne blev der den 17. september 2013 afholdt et Udviklingsforum med arbejdstitlen: Mere i gang Flere i gang. Her deltog i alt 200 erhvervsfolk, turistaktører, politikere, ildsjæle, embedsmænd med bidrag og ideer til den fremtidige strategi for erhvervsudvikling og vækst, samt hvad der skal til for at skabe et endnu mere attraktivt erhvervsklima blandt Jammerbugtens knap 2500 virksomheder og iværksættere. Det er blandt andet på baggrund af disse bidrag, at vi nu fremlægger denne Erhvervsog Vækststrategi, som skal markere et udviklingsspor og en retning for indsatsen i på erhvervs- og turismeområdet. Med strategien angives de konkrete handlinger og initiativer, der følger op på mål og ambitionerne om at blive en af Danmarks bedste erhvervs- og iværksætterkommuner. Erhvervs- og Vækststrategiens 6 fokusområder, de oplistede initiativer samt øvrige kommunale initiativer skal bl.a. sikre, at der etableres flere arbejdspladser i Jammerbugt Kommune at der opnås en betydelig vækst i overnatningssektoren, dvs. flere turister og øget omsætning at eksportvirksomhederne får øget omsætning og indtjening at virksomhederne oplever en koordineret, relevant kommunal sagsbehandling af høj kvalitet at flere iværksættere får succes og skaber grundlag for øget omsætning og beskæftigelse at uddannelses- og kompetenceniveauet hæves at bosætningen i Jammerbugt øges Dertil vil vi naturligvis sikre generel erhvervsservice til alle typer virksomheder, samt fokusere indenfor en række af kommunens erhvervsmæssige styrkeområder bl.a. landbrug og fødevarer, produktion, bygge- og anlæg, kystferieturisme samt iværksætteri. Alt dette skal ske igennem et koordineret samarbejde mellem erhvervsliv, Erhvervs- og Turistrådet og Jammerbugt Kommune, hvor vi vil arbejde for realisering af målsætningerne i Erhvervs- og Vækststrategien "Mere i gang - Flere i gang". Alle kan bidrage lad os sammen være ambassadører for den fremtidige udvikling i Jammerbugt Kommune! God læselyst!

3 index Erhvervs- og Vækststrategien har seks fokusområder som er udvalgt på baggrund af dialogen i Udviklingsforum den 17. september 2013 samt Erhvervs- og Turistrådets prioriteringer og indsatsområder. Samtidig har Dansk Industris anbefalinger vedrørende Den Erhvervsvenlige Kommune fungeret som inspiration i forhold til de strategiske indsatser. Rammevilkår og kommunal service side 4-5 Iværksætteri side 6-7 Afsætning og eksport side 8-9 Destinationsudvikling og turisme side Menneskelige ressourcer side Fokuseret erhvervsservice side Rammevilkår og kommunal service Fokuseret erhvervsservice Iværksætteri Erhvervs- & Vækststrategi Menneskelige ressourcer Afsætning & eksport Destinationsudvikling og Turisme

4 1. rammevilkår og kommunal service 1.1 Målsætning Jammerbugt Kommune signalerer udadtil - og arbejder indadtil efter - at vi servicerer virksomhederne udfra en koordineret og løsningsorienteret tilgang, således at investorer og erhvervsliv oplever kommunen som en helhed. Derfor skal vi skabe en servicekultur i hele kommunen også i forhold til virksomheder bl.a. via: Styrke koordinationen af virksomhedsorienteret sagsbehandling internt og mellem forvaltningsområder hurtig og løsningsorienteret sagsbehandling. Fokusere på relevant og øget kontakt, dialog og proaktiv informationsformidling med virksomhederne med udgangspunkt i en løsningsorienteret servicekultur. Styrke samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet gennem diverse dialogfora og relevante netværk. Styrke og synliggøre Jobcentrets service overfor virksomhederne til rekruttering bl.a. gennem udsøgning og matchning af potentiel arbejdskraft samt service i forbindelse med opkvalificering og fastholdelse af allerede ansatte. I den fysiske planlægning være med til at styrke og udvikle butikslivet i centerbyerne i Jammerbugten og sikre attraktive by- og handelsmiljøer bl.a. via forskellige byfornyelsestiltag. Sikre at der til stadighed er byggemodnet og planlagt for tilstrækkelige og attraktive erhvervsarealer, der tilgodeser virksomhedernes efterspørgsel. Synliggøre og udnytte det kommunale og regionale erhvervsfremmesystem, således at det bliver en attraktiv sparringspartner for potentielle vækstvirksomheder i Jammerbugten. Styrke det gensidige samarbejde mellem virksomhederne og kommunen bl.a. partnerskaber med virksomhederne mhp. praktikpladsgaranti og kompetenceudviklingstiltag. Styrke erfaringsudveksling og faglig sparring ved at lokale firmaer, håndværkere etc. holder oplæg for eks. Teknik- og Miljøforvaltning om nye produkter og metoder /eksempelvis: Bæredygtighed i byggeriet. Sætte fokus på nødvendige infrastrukturforbedringer til gavn for vækst og udvikling fx igennem en vestlig limfjordsforbindelse, opgradering af det statslige vejnet i kommunen samt forbedring af IT-infrastruktur med henblik på sikring af bedre mobildækning og hurtigere bredbåndsforbindelser 1.2 Særlige indsatser i 2014: Én indgang til kommunen For at fremme oplevelsen af, at virksomhederne har "en indgang til kommunen" vil vi øge koordineringen mellem de forskellige afdelinger, der har virksomhedskontakt. Kontaktpersonerne i afdelingerne har ansvaret for at henvise til og skabe kontakt til relevante sagsbehandlere i øvrige afdelinger. Der afholdes derfor hyppige møder mellem, Virksomhedsservice, Teknik- og Miljøforvaltningen, Udviklingsafdelingen m.fl., Den helhedsorienterede tilgang "markedsføres" overfor virksomhederne og omverdenen, herunder DI og DA. 4

5 1.3 Handlinger Handlinger i : Afprøve model med stjernemøder I en række sager tages der initiativ til at alle kommunale parter i relation til en konkret virksomhed mødes og afklarer det videre forløb i en dialog med virksomheden, så sagen behandles hurtigt, samt afklaring af forventet sagsbehandlingstid. Kommunale udbud synliggøres Der fokuseres på udvikling og synliggørelse af kommunens udbuds- og indkøbsprocesser. Målet er, at virksomheder fra kommunen får størst mulig andel af de kommunalt udbudte opgaver. Øget fokus på IT-infrastruktur vil sammen med Udviklingsafdelingen presse på overfor teleudbyderne omkring forbedring af mobildækningen og udbygning af hurtigere bredbåndsforbindelser. Jammerbugt Kommune deltager i 2014 i et udbud ved hurtigere bredbånd i Nordjylland. Medvirke i velkomstarrangementer og bosætning Der skal bidrages aktivt i forbindelse med forskellige velkomstarrangementer for nye tilflyttere og på diverse messer samt de sociale medier. Forbedret info og tilgængelighed erhvervs-info via hjemmeside Markedsføringsdelen på hjemmesiden forbedres, og der sikres opdaterede og relevante informationer om kommunale vilkår, sagsbehandlingstider etc. på hjemmesiden. Virksomhedsbesøg på borgmester- og direktionsniveau Repræsentanter for den kommunale topledelse vil besøge en række virksomheder for at også topledelsen har kendskab til virksomhedernes udfordringer og kan medvirke i at formidle muligheder og løsninger. 5

6 2. iværksætteri 2.1 Målsætning Jammerbugt Kommune skal være kendt og anerkendt som Nordjyllands førende iværksætterkommune. Derfor skal vi: Fortsat have flest deltagere pr. indbyggere på iværksætterkurserne hvilket skal ske via styrkelse, udvikling og udbredelse af de lokale og regionale iværksættertilbud herunder Nordjysk iværksætter Netværk (NIN), Vækstiværksætterprogrammet (VIP) og iværksætteruddannelser. Oprette iværksætterfond(e) med risikovillig kapital til at understøtte og booste finansiering af iværksættervirksomheder indenfor en række udvalgte brancher. Oprette iværksætterhuse til at favne iværksætterne i kommunen og herigennem initiere og facilitere netværk for iværksættere. Arbejde for, at hver 5. iværksætter i løbet af 3 år har mindst 2 ansatte. Sætte fokus på generations- og ejerskifte, med det formål at sikre en effektiv videreførelse af eksisterende virksomheder, men samtidig gøre opmærksom på muligheden for at starte egen virksomhed baseret på en overtagelse. Fastholde områder til lokalisering for små og nystartede virksomheder. Gennem et åbent samarbejde med jobcenteret, fokusere på at ledige også kan komme i beskæftigelse ved selv at starte virksomhed eller gennem de jobåbninger, som iværksætteri skaber. 2.2 Særlige indsatser i 2014: Afklare mulighed for en Business Park i Jammerbugten Der skal indledningsvist foretages en undersøge af iværksætternes behov for iværksætterhuse. Hvis det vurderes, at et sådant behov er aktuelt, kunne disse huse etableres i forståelse og gerne i samarbejde med private udlejere og forsøges etableret med fleksible vilkår for iværksættere. Eksempelvis ingen eller lave indskud, samt billigst mulig husleje. En metode kunne være, at med faste intervaller besøger husene, således at der vil være jævnlig adgang til erhvervsservice. Afklare mulighed for iværksætterfond og mikrolån Viden og erfaringer fra allerede etablerede iværksætterfonde skal indsamles og denne omsættes til en model, som indledende drøftes med udvalgte private investorer og pengeinstitutter. Når der foreligger en brugbar model med vilkår, fokus og målsætninger, forsøges denne udbredt så flest muligt støtter op om den og indskyder kapital til udlån. 6

7 2.3 Handlinger Flest iværksætterforløb i Nordjylland Nye iværksættere sikres den bedst mulige rådgivning og hurtig sagsbehandling. Dette opnås ved at nystartede virksomheder understøttes med tilbud om relevante rådgivnings- og kursusaktiviteter allerede fra dag ét. Samtidig deltages der i forskellige markedsføringstiltag, som opfordrer til iværksætteri, eks. new bizz zone i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, og der lanceres en række lokale radiospot og artikler i Jammerbugten som skal gøre opmærksom på de serviceydelser som tilbyder. Indflydelse på udviklingen Der søges aktiv indflydelse, når nye rammeprogrammer og tiltag udformes, ligesom der bidrages til at præge iværksætterkursernes udvikling og indhold, ud fra de behov, der måtte være i Jammerbugten, eks. gennem ViP og NiNs styregrupper. Fortsat udvikling i antallet af VækstIværksættere Virksomheder med vækstpotentiale identificeres og understøttes løbende. Hvor det er relevant, vil viden i forhold til særlige kompetenceområder blive indhentet. Dette kunne eksempelvis være i forhold til rekruttering og personaleadministration. Særlige tilbud udvikles, således disse favner den enkelte virksomheds behov. Øgede netværksaktiviteter Der opfordres til, at iværksættere samler sig i netværk hvor forskellige temaer kan tages op, og der etableres en faciliteringsordning som kan drifte og understøtte disse netværk. Fokus er på muligheder og udfordringer som iværksætteren i Jammerbugt Kommune står overfor. Særlig fokus på generations- og ejerskifte Med udgangspunkt i det eksisterende generationsskiftenetværk vil der, under fortrolighed, opbygges kendskab til potentielle og aktuelle virksomheder til salg og eventuelle købere. Kendskabet kan bruges aktivt i rådgivningen, da det at købe en eksisterende virksomhed i mange tilfælde kan være en god måde at komme i gang på. Lokalisering for nye virksomheder I samarbejde med Teknisk Forvaltning sikres der et godt overblik over ledige byggegrunde og lokalplaner, ligesom det bedst mulige kendskab til ledige erhvervslejemål i kommunen opnås gennem løbende forespørgsler hos ejerne. Øget internt samarbejde Der deltages i relevante aktiviteter målrettet uddannelsesområderne og hos de ledige i samarbejde med Virksomhedsservice hos Jobcenteret i Jammerbugt Kommune. Samarbejdet mellem de kommunale forvaltninger skal skabe de optimale vækstvilkår for Iværksætteren. 5

8 3. afsætning og eksport 3.1 Målsætning Der skal være flere etableringer og investeringer i Jammerbugt Kommune, samtidig med at Jammerbugtens eksporterhverv skal være en kompetent og synlig handelspartner for de relevante nærmarkeder. Derfor skal vi: Understøtte erhvervsfremmeindsatsen på relevante markeder og sætte fokus på eksport og afsætning på nærmarkeder som blandt andet Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Gøre Jammerbugten kendt som området i Norden, hvor det er mest attraktivt for internationale virksomheder at etablere deres virksomhed. Understøtte eksportvirksomhederne med relevante rammeprogrammer og vejledning. Markedsføre kommunen i relevante sammenhænge med fokus på den attraktive infrastruktur og beliggenhed. Øge nyhedsstrømmen med succeshistorier fra Jammerbugtens virksomheder. Fastholde Vækstforums, Regionen Nordjyllands og Væksthus Nordjyllands fokus på globalisering som et væsentligt vækstparameter for Nordjyllands virksomheder. 3.2 Særlige indsatser i 2014: Netværk og videndeling - netværksbaseret eksportskole Der gennemfører en række videnforløb for virksomhederne inden for området eksport. Disse forløb tænkes tilrettelagt som morgenmøder med specifikke emner samt som længerevarende kursusforløb omkring processen fra opstarten af et eksportforløb til egentlig gennembrud på eksportmarkedet. Dette ses som en art eksportskole eller længerevarende læringsforløb for virksomhederne. I forlængelse af dette afsøges der mulighed for at etablere et eller flere eksportnetværk, hvor de deltagerne virksomheder søger synergieffekter ved at dele hinandens eksportsælgere og øvrige salgskanaler. Nordjyllands Erhvervskontor i Stavanger vil også blive bragt i spil. Blandt andet skal en øget kontakt med projektleder Harald Finnvik sikre flere erhvervskontakter mellem Jammerbugten og Sydnorge. 8

9 3.3 Handlinger Flere fokuserede virksomhedsbesøg hos eksportvirksomhederne Igennem virksomhedsbesøg orienteres virksomhederne om erhvervsfremmeprogrammer inden for eksportområdet, ligesom der sker en synliggørelse af de samarbejder, som virksomhederne kan indgå i med eksterne partnere. Herunder blandt andet Eksportrådet, Global-programmet, Norddanmarks EU-kontor m.fl. Investeringsfremmesager indføres Der indføres anvendelse af investeringsfremmesager. Med disse kan eventuelt interesserede investorer få et aktuelt overblik over demografi, infrastruktur, arbejdskraft, prisstruktur og lignende informationer, der måtte have betydning for deres beslutning i forhold til at placere deres virksomhed i Jammerbugten. Sagerne oprettes og behandles individuelt og fortroligt. De ledige lokaler og grunde eksponeres maksimalt. Afsætning af lokale produkter Skibet Jammerbugten HM800 som ligger i Københavns Havn tænkes ind som fælles markedsføringsplatform og afsætningskanal i hovedstadsområdet for nogle af de produkter, der produceres lokalt i Jammerbugten. Styrkelse af Jammerbugtens internationale imager The Bay Denmark anvendes som kommunens internationale brand indenfor eksport. Nyhedsstrømmen øges gennem nyhedsbreve, direct mail, pressemeddelelser, facebook, LinkedIn og erhvervshjemmesiden for at orientere om sidste nyt inden for blandt andet eksportområdet. Øget fokus på den regionale samhandel vil skabe en åbenhed omkring samhandel mellem virksomheder på Samhandel mellem virksomheder på tværs af virksomhedernes faggrænser og kommunegrænser gøres lettere tilgængeligt. Denne indsigt formidles bl.a. gennem databasen EBNord databasen, hvor virksomheder kan søge viden om andre virksomheder og herigennem skabe mulighed for samhandel. Partnerskaber Der skabes kontakt mellem lokale eksportvirksomheder til de ønskede nærmarkeder blandt andet gennem Invest in Denmark, Eksportrådet og relevante ambassader. Samtidig arbejdes der på et overordnet niveau med at synliggøre Jammerbugten i databaser hos virksomheder som har specialiseret sig i at finde passende placeringer for internationale virksomheder 5 (fx Business Location International i Belgien).

10 4. destinationsudvikling og turisme 4.1 Målsætning Jammerbugt Kommune skal fortsat være Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger med oplevelser, overnatningstilbud og service af høj kvalitet. Derfor skal vi: Stille optimale planmæssige rammevilkår til rådighed for investorer. Fortsat sikre en positiv videreudvikling af de to minidestinationer, Blokhus og Slettestrand / Svinkløv samt arbejde for at udvikle en ny minidestination omkring Limfjorden. Fortsætte og videreudvikle turistservicen til besøgende/turister og turisterhvervet. Sætte større fokus på erhvervsturisme, så dette forretningsområde udvikles yderligere. Fastholde og styrke den hvervende markedsføring for her i gennem at sikre opmærksomhed og information omkring Jammerbugten som en attraktiv feriedestination. Styrke fokus på oplevelser i naturen som et stedbundet aktiv med udviklingspotentiale. Fastholde og styrke partnerskab med eksisterende samarbejdspartnere. Arbejde koncentreret med forretningsudvikling af oplevelseserhvervene. 4.2 Særlig indsats i 2014: Destinationsudvikling med fokus på Blokhus, Slettestrand/Svinkløv og Limfjorden Der arbejdes videre med organiseringen og arbejdsformen i og omkring destinationsbestyrelserne for fremadrettet at få veletablerede og velfungerende Destination Management Organizations (DMO er). Der skal fokuseres på, hvordan destinationerne kan få en styrket position i forhold til det internationale marked, samtidig med at destinationerne indgår som en del af den regionale- og nationale markedsføring, der sker på turistområdet. Området skal også udvikles med fokus på de mange endagsgæster, der opholder sig i området. 10

11 4.3 Handlinger Handlinger i : Etablere nyt turistbureau i Blokhus Med henblik på at sikre Danmarks bedste turistservice etableres et moderne og digitalt faciliteret turistbureau med en stærk synlig placering i Blokhus. Indretningen vil sikre, at turisterne kan betjene sig fra kl til året rundt samtidigt med at der vil være et betjent afsnit i dagstimerne.. Turistservice dér hvor gæsten tjekker ind! Virksomhederne i overnatningssektoren skal indgå i formidlingen af de mange oplevelser. Dette sikres gennem en række ipad løsninger i receptionerne på hoteller, feriecentre, gallerier og campingpladser, således turisterne, uanset hvor de måtte befinde sig i Jammerbugt Kommune, vil kunne søge oplysninger om overnatning, stier i naturen, restauranter og oplevelser. Etablering af guidekorps og en serviceuddannelse for turisterhvervet Der uddannes et antal personer, som har interesse og tilknytning til lokalhistorien, og som kan indgå som guider i formidling heraf. Samtidig udvikles en serviceuddannelse som skal højne kvaliteten af oplevelsen hos turisterne og dermed sikre en større tilfredshed i totaloplevelsen. Tiltrække store events til Jammerbugten Den positive udvikling inden for eventudvikling fortsættes. Fokus vil fremadrettet være på at tiltrække større events finansieret i samarbejde med erhvervet. Formålet er, at kunne motivere udenlandske gæster til at rejse efter eventen og dermed skabe en reason-to-go. Fælles markedsføring gennem partnerskaber og pakker En marketingsfond! Synligheden øges gennem en fælles markedsføringsindsats. Der tilbydes en række branchespecifikke partnerskaber indenfor bl.a. camping, gastronomi, hoteller/feriecentre, kunst/kultur og erhvervs- og golfturisme. Disse partnerskaber skal udmønte sig i en række pakker som kan øge synligheden på turisterhvervet i Jammerbugten. VisitJammerbugten Den hvervende markedsføring ifht. de tre primære hovedmarkeder Tyskland, Norge og Danmark samt sekundært England fortsættes. Den hvervende markedsføring indbefatter udgivelse af et hvervekatalog til de tre hovedmarkeder. Brandet The Bay Denmark anvendes fortsat i 2014, og det pressemæssige kendskab til Jammerbugten øges nationalt og internationalt. Oplevelser i naturen Der skal arbejdes med udbygning af kortlagte vandre- cykel- og MTB-ruter samt øget fokus på brug og udnyttelse af naturen og de stedbundne oplevelser. Som udgangspunkt udarbejdes der tre projekter: Oplevelser i naturen, Danmarks førende MTB-destination og Trailcenter Slettestrand, som kan danne baggrund for det videre arbejde. Fastholde relationer og udbygge partnerskaber Samarbejdet med eksisterende partnere fastholdes. Herunder fx VisitNordjylland, VisitDenmark, Naturstyrelsen og Aalborg Samarbejdet. Endvidere søges samarbejde med kommuner, destinationer og aktører som også har fokus på kystferieturisme, herunder kommunerne langs den jyske vestkyst det såkaldte Vestkystpartnerskab. 5

12 5. menneskelige ressourcer 5.1 Målsætning Jammerbugt Kommune går efter de nedenstående mål på uddannelses- og kompetenceområdet: at flere unge får en ungdomsuddannelse og et job at virksomhedernes ansatte tilbydes efteruddannelse at ledige indgår i jobrotationsordninger at der samarbejdes bredt om at afdække kompetencebehovet og derefter matche udbud og efterspørgsel at der arbejdes kontinuerligt med leder- og kompetenceudvikling Derfor skal vi: Sætte fokus på god ledelse og talentudvikling. Arbejde for, at Jammerbugt Kommune bliver kendt som matchmaker mellem vækstvirksomheder og universitetets forskningsmiljøer. Fortsætte konstruktiv kompetenceudvikling af virksomhederne i Jammerbugten. Arbejde konstruktiv med at udvikle og understøtte ildsjæle indenfor især iværksætteri, kultur og turisme. Understøtte virksomhedernes rekruttering af højtspecialiseret arbejdskraft ved tæt samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Facilitere mødet mellem ledige borgere og virksomheder mhp. ansættelse. Skabe flere praktikpladser i Jammerbugten for at sikre at de unge får lov til at færdiggøre deres uddannelse. Skabe brobygning mellem ledige og fremtidens arbejdspladser. Sætte fokus på uddannelsesmuligheder, der retter sig mod erhverv hvor kompetenceniveauet i dag ikke er tilstrækkelig. f.eks. inden for minkavl, Jern og Metal samt B&A, hvor jobs ofte besættes af udenlandsk arbejdskraft. Afdække virksomhedernes behov og opkvalificere arbejdskraft herefter 5.2 Særlig indsats i 2014: Videreførelse af talent- og lederudvikling Kompetenceudviklingsindsatsen fortsættes i Jammerbugt Kommune. I det kommende projekt vil kompetenceudviklingen knytte sig op på virksomhedernes vækstmuligheder og vil foregå i tæt tilknytning til denne. Med udgangspunkt i de gode erfaringer der er gjort med henholdsvis ledelsesudvikling og talentudvikling af virksomhedens nøglemedarbejdere, fortsættes udviklingen af ledere, herunder med fokus på forretningsmodeller, strategi, udvikling af organisationen, forandringsledelse, forhandlingsteknik, kommunikationskultur, værdiledelse, den svære samtale, personlig planlægning talentudvikling mv. I forhold til talenterne vil vi fortsætte talentudviklingen af nøglemedarbejderne ud fra virksomhedernes strategiske indsatsområder; herunder kommunikation og gode dialoger, teamsamarbejde, konflikthåndtering, strategi for medarbejdere, fokus på forandring og kultur, personlig planlægning og effektivitet samt motivation. 12

13 5.3 Handlinger Handlinger i Ansøgning om nyt socialfondsprojekt i Jammerbugt Kommune Under indsatsområdet Menneskelige Ressourcer hører en ny ansøgning om et nyt socialfondsprojekt i Jammerbugt Kommune. Dette projekt skal bl.a. understøtte et intensiveret samarbejde med Aalborg Universitet og andre uddannelsesaktører, herunder også Karrierecentret. Samarbejdet skal konstitueres i et vækstlaboratorium med følgende overskrifter: o Videnplatform /relevant viden til virksomhederne. o Afdække vækstpotentiale og forretningspotentiale i virksomheden o Innovationsmuligheder o Flere ansættelser i klyngedannelser o Højtuddannet arbejdskraft til virksomheder/ Intensivere matchmaking i virksomheder. Fokus på udbud og efterspørgsel Jobcenter Jammerbugt vil i samarbejde med virksomhederne, og uddannelsesinstitutioner forsøge at matche udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft. Dette skal ske igennem nedsættelse af en Taskforce på områder med forventet mangel på arbejdskraft, f.eks. Bygge & Anlæg. Facilitering af møder med mhp studie- og praktikophold Jobcenter Jammerbugt vil facilitere møder mellem lokale virksomheder og studerende mhp. studiejob og praktikophold fra bl.a. Aalborg Universitet, EUC Nord og UCN m.fl. Fokus på jobrotation og menneskelige ressourcer Der skal sættes fokus på formidlingen af jobrotationsordningen og de fordele, virksomhederne kan drage heraf. Konkret kunne formidlingsdelen ske igennem infomøder for virksomhederne. Ligeså skal der være en løbende og tæt dialog med virksomhederne med fokus på virksomhedernes behov for menneskelige ressourcer. 5

14 6. fokuseret erhvervsservice 6.1 Målsætning Flere små og mellemstore virksomheder (SMV er) indenfor produktion, fødevareerhverv og håndværkersektoren skal optimere deres vækstpotentiale de kommende år hvorfor der skal sættes fokus på at afdække vækstpotentialet i denne gruppe virksomheder, eksempelvis gennem klynge- og konsortiedannelse Derfor skal vi: Arbejde for en stadig professionalisering af SMV'er generelt, dog med et særligt fokus på virksomheder inden for brancherne produktion, fødevareerhverv og håndværk. Understøtte dannelsen af netværk for SMV er inden for brancherne produktion, fødevareerhverv og håndværk for at sikre erfaringsudveksling og bedre muligheder for at finde samarbejdspartnere. Målrette indsatsen for at få flere virksomheder indenfor produktion, fødevareerhverv samt bygge og anlægsbranchen ind i rammeprogrammer. Programmer som understøtter virksomhederne i at kunne realisere vækst- og udviklingsprojekter hvor det er afgørende, at der sikres den rigtige hjælp med arbejdskraft, kompetencer samt kapital og finansieringsforhold. Arbejde på en sammenslutning af lokale fødevareproducenter med fokus på oplysning og afsætning af de lokale produkter Skabe fundament for en række konsortiedannelser således at særligt SMV'ere kan gå sammen om at byde ind på større opgaver, eksempelvis kommunale udbud eller det nye sygehus i Aalborg. Synliggøre og benytte et lokalt mentorkorps bestående af erfarede virksomhedsledere, som kan indgå i individuel sparring med virksomheder omkring mentor- og advisory boards forhold. 6.2 Særlig indsats i 2014: Skabe liv og erhverv i de tomme bygninger i Jammerbugten I Jammerbugt Kommunes centerbyer er der efterhånden en del tomme lokaler. Det skal der gøres noget ved. Med denne særlige indsats skal der allokeres medarbejderressourcer ind i at afhjælpe problematikken. Dette kunne være gennem samarbejde med de lokale ejendomsmæglere, hvor i særlige tilfælde kan fungere som bindeled mellem køber og sælger/lejer og udlejer. Der udvikles og opdateres løbende en liste på VÆKST Jammerbugts hjemmeside over ledige lokaler og erhvervsgrunde for interesserede købere / lejere. For at få fokus på anvendeligheden af de tomme lokaler tænkes møder afholdt i en række af disse dette kunne fx være udvalgte møder i Erhvervs- og Turistrådet. 14

15 6.3 Handlinger Handlinger i Flere virksomheder i rammeprogrammer matchmaking gennemfører omkring 100 virksomhedsbesøg med fokus på SMVér inder gennemføres omkring 100 virksomhedsbesøg med fokus på SMV'er inden for brancherne produktion, fødevareerhverv og håndværk. Målet er, at lokalisere virksomheder, der kan få værdi af, at blive koblet på nogle af de mange rammeprogrammer og vækstinitiativer, som er tilgængelige for virksomhederne via samarbejdspartnere som bl.a. Væksthus Nordjylland. Fokus er konkret og individuel rådgivning omkring hjælp til fx. finansiering af specifik rådgivning til vækst- og udviklingsprojekter eller hjælp til ansøgninger omkring finansiering og tilskud samt ansættelse af medarbejdere med specielle kompetencer osv. Netværk, videndeling og konsortiedannelser Der arbejdes på en formidlingskanal med virksomheder, der er interesserede i at byde på kommunale opgaver samt registrering af de virksomheder, der afgiver tilbud. Via bl.a. virksomhedsbesøg afdækkes den interesse og det behov som virksomhederne har for at indgå i samarbejde med andre virksomheder omkring at byde på større kommunale opgaver. I direkte forbindelse hertil gennemføres morgenmøder og særlige møderækker for virksomheder omkring særskilte initiativer og muligheder. Udbygge lokalt mentorkorps Der arbejdes for at synliggøre og formalisere de ydelser, som virksomhederne kan drage nytte af via et lokalt mentorkorps. Et særligt markedsføringsmateriale udarbejdes for at synliggøre det lokale mentorkorps. Dette vil ske igennem nyhedsbreve, direct mail og øvrige interne og eksterne markedsføringskanaler. Kommunikation og øget dialog med SMV'er Der laves målrettet markedsføring og information overfor SMV'er i Jammerbugt Kommune om nye udviklingstiltag, rammeprogrammer og aktuelle initiativer særligt målrettet virksomheder inden for produktion, fødevarer samt bygge og anlæg. 5

16 handlingsplan 2014 Særlige indsatsområder 2014 Handlinger 2014 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ansvar Rammevilkår og kommunal service Én indgang til kommunen Afprøve model med stjernemøder Kommunale udbud synliggøres Øget fokus på IT-infrastruktur Medvirke i velkomstarrangementer og bosætning Teknik og Miljø, Plan Udvikling Virksomhedsservice Teknik og Miljø, Plan Udvikling Virksomhedsservice Teknik og Miljø, Plan Udvikling Fællesforvaltningen Forbedret info og tilgængelighed Erhvervs-info via hjemmeside Virksomhedsbesøg på borgmester- og direktionsniveau Direktion Iværksætteri Afklare mulighed for en Business Park i Jammerbugten Afklare mulighed for iværksætterfond og mikrolån Flest iværksætterforløb i Nordjylland Indflydelse på udviklingen af rammeprogrammer Fortsat udvikling i antallet af VækstIværksættere Øgede netværksaktiviteter Særlig fokus på generations- og ejerskifte Lokalisering for nye virksomheder Øget internt samarbejde Teknik og Miljø, Plan Teknik og Miljø, Plan Udvikling Virksomhedsservice Afsætning og eksport Netværk og Videndeling - netværksbaseret eksportskole Udvikling Flere fokuserede virksomhedsbesøg hos eksportvirksomhederne Investeringsfremmesager indføres Afsætning af lokale produkter Styrkelse af Jammerbugtens internationale image Øget fokus på den regionale samhandel Partnerskaber HM800

17 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ansvar Destinationsudvikling og turisme Destinationsudvikling med fokus på Blokus, Slettestrand Svinkløv og Limfjorden Udvikling Etablere et nyt turistbureau i Blokhus UIdvikling Turistservice - der hvor gæsten tjekker ind Etablering af guidekorps og Serviceuddannelse Virksomhedsservice Tiltrække store events til Jammerbugten Fælles markedsføring gennem partnerskaber og pakker VisitJammerbugten - hvervekatalog Oplevelser i naturen Fastholde relationer og udbygge partnerskaber Teknik og Miljø, Plan Udvikling Menneskelige ressourcer Videreførelse af talent- og lederudvikling Ansøgning om nyt socialprojekt i Jammerbugt Kommune Fokus på udbud og efterspørgsel Virksomhedsservice Facilitetering af møder mhp studejobs og praktikophold Virksomhedsservice Fokus på jobrotation og menneskelige ressourcer Virksomhedsservice Fokuseret erhvervsservice Skabe liv og erhverv i de tomme bygninger i Jammerbugten Udvikling Teknik og Miljø, Plan Flere virksomheder i rammeprogrammer Netværk, videndeling og konsortiedannelse Teknik og Miljø, Plan Udbygge lokalt mentorkorps Kommunikation og øget dialog med SMV er Handlingsplanen følges op...

18 ERHVERV TURISME Søparken 2 DK-9440 Aabybro Tlf

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang for erhvervslivet læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang Københavns Erhvervsservice er erhvervslivets indgang til Københavns Kommune. Vores opgave er at gøre det nemt at starte

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Erhverv, oplevelsesøkonomi & turisme i Jammerbugt Kommune 2011-2012

Erhverv, oplevelsesøkonomi & turisme i Jammerbugt Kommune 2011-2012 Erhverv, oplevelsesøkonomi & turisme i Jammerbugt Kommune 2011-2012 Forord Jammerbugt Kommune har som målsætning på erhvervs- og turismeområdet at tilføre viden og kompetencer til virksomhederne i kommunen

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere