SJÆLEN - og dens evner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJÆLEN - og dens evner"

Transkript

1 1

2 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen 2

3 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe efter at udvikle. Emnet er vanskeligt, fordi der er tale om bevidsthedstyper, som kun ganske få mennesker har realiseret. Dertil kommer, at enhver forklaring altid er mere eller mindre misvisende, fordi sjælens bevidsthed overskrider sprogets grænser. Emnet er desuden omfattende, for der er skrevet utallige bøger med avancerede forklaringer på sjælen, men i artiklen er det især Alice A. Baileys litteratur, der er taget udgangspunkt i. Alice A. Bailey omtaler tre typer af åndelige evner, som er særligt fremtrædende på sjælens eget plan (kausalplanet). På mentalplanets to højeste underplaner (som hører til kausalplanet), smelter sanserne sammen i en syntese og skaber på den måde to unikke evner: 1) Åndelig telepati, 2) Respons på gruppevibration. På tredje underplan omtales en evne, som Alice A. Bailey kalder dømmekraft. Andre højere åndelige evner Selv om der er skrevet meget om sanserne og de højere psykiske genparter, skal man ikke tro, at alle menneskets indre evner er udførligt beskrevet, for emnet er særdeles omfattende og kompliceret. Alice A. Bailey beskriver de højere åndelige evner på følgende måde: 3

4 1. Intuitiv respons på idéer. 2. Sensitivitet overfor telepatiske indtryk fra Hierarkiet især i forbindelse med fuldmånemeditation. 3. Hurtig respons på virkelige behov dvs. viden fra hjertet og ikke en solar plexus reaktion. 4. Korrekt iagttagelse af virkeligheden på sjælens plan. Det medfører korrekt mental opfattelse, frihed fra illusion og oplysning af hjernen. 5. Korrekt håndtering af indstrømmende kraft. Det forudsætter evnen til at skelne imellem de forskellige krafttyper, og evnen til at bruge dem i den ydre verden. 6. En sand forståelse af tidselementet med dets cykliske ebbe og flod og de korrekte tidspunkter for handling. Evnen kan mestres ved hjælp af tålmodighed. 7. Mental polarisering via et liv i meditation og i kraft af kontrol over følelseslivet. Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, I, pp Intuitiv respons på idéer Det første punkt fokuserer på udvikling af intuitionen, der er den altoverskyggende evne, som alle åndeligt stræbende mennesker skal udvikle. Sensitivitet overfor telepatiske indtryk fra Hierarkiet. Det andet punkt fokuserer på den telepatiske sensitivitet, som gør mennesket bevidst om de åndelige bevidsthedsplaner, og som oplyste sjæle bestræber sig på at udfolde i de tre verdener. 4

5 Hurtig respons på virkelige behov Det tredje punkt inddrager hjertets visdom som en klar vejleder, når mennesket skal afhjælpe nød i omgivelserne. Man skal kunne vurdere, hvilken hjælp der er den rigtige i enhver situation set i forhold til det menneske, der skal hjælpes. Lidelse er ikke altid af det onde, selv om følelserne i solar plexus området forsøger at give den opfattelse. Lidelse er en af de væsentligste udviklingsfaktorer, som giver sjælen erfaringer. Det er en upersonlig skelnen, der udgår fra hjertet, og den giver dyb indsigt i medmennesket. Upersonlighed er derfor ikke udtryk for ligegyldighed over for andre menneskers lidelser, sådan som nogen fejlagtigt tror. Korrekt iagttagelse af virkeligheden på sjælens plan Det fjerde punkt understreger nødvendigheden af at bygge broen (antahkaranaen) ind til sjælen ved hjælp af daglig meditation, hyppige studier og aktivt samfundsengagement. Korrekt håndtering af indstrømmende kraft Det femte punkt beskriver kravet om at være i stand til at skelne mellem de mange energityper, som menneskets sensitive bevidsthed kan registrere. En sand forståelse af tidselementet Det sjette punkt handler om den rigtige timing. Det er en lang række faktorer, der skal være på plads, før de store projekter kan føres ud i livet herunder tiltrækning af den gruppe, der skal stå for arbejdet. Mental polarisering via et liv i meditation Det syvende punkt er kardinalpunktet for alle mennesker i nutiden. Mennesket skal have kontrol over følelseslivet, begærene og ønskerne. Det kræver udvikling af et oplyst og målrettet tankesind, samt en indsats for at forædle følelsesnaturen, så den kan afspejle den højere intuitive indsigt. 5

6 Det er vigtigt at tage samtlige punkter alvorligt, når man overvejer, hvilke sjælsegenskaber man vil udvikle. De tjenesteorienterede egenskaber ligger langt fra den dyrkelse af fænomener, der i nutiden ofte er forbundet med opfattelsen af åndelige evner. Før der gives en beskrivelse af flere af sjælens højere åndelige evner, er det vigtigt at give en indsigt i sjælens natur og andre kvaliteter. Sjælen som lys og bevidsthed Ånd, sjæl og personlighed Det er ikke muligt i en kort artikel at give en fyldestgørende fremstilling af menneskets opbygning. Derfor er der kun en ganske kort beskrivelse af menneskets trefoldige manifestation. Mennesket er potentielt set ånd. Ånden er udgået fra og en del af den store skabning, der opbyggede solsystemet. Åndens dimension er både ufattelig og ubeskrivelig. Den kan ikke opfattes, før mennesket har udviklet de erkendelsesredskaber, som kan berøre den mægtige skabning, som er det iboende liv i enhver skabning. Det er netop behovet for udviklingen af erkendelsesredskaber, der har fået ånden til forlade sin høje bolig for at søge erfaring og selverkendelse. Men her er det nok at fastslå, at for menneskets vedkommende manifesterer åndens liv sig via en sjæl, der kommer til udtryk gennem en tredelt personlighed, som består af krop, følelser og tanker. Derfor siges det, at mennesket er en trefoldig manifestation, som består af følgende enheder: 1. Ånd, der også kaldes monaden, er kendetegnet af liv, vilje, hensigt, kraft og formål. 2. Sjæl, der kommer til udtryk som bevidsthed og lys med en lang række kvalitative aspekter som f.eks. visdom, kærlighed og intuition. 3. Personlighed, der kommer til udtryk som manifestation, form, intelligens, sensitivitet og handling. Tanker, følelser og fysisk legeme er personlighedens redskaber. 6

7 Sjælen er lys Hvad er sjælen og dens indre natur? Der er ingen grund til at fortvivle, hvis man ikke forstår alle aspekter, for det er der få, der gør. Sjælen er et abstrakt emne, og beskrivelserne er svært tilgængeligt stof. Hvis man ikke forstår forklaringen, kan man forsøge blot at lade ordene berøre tankesindet. På et senere tidspunkt får man sandsynligvis flere informationer, og pludselig giver forklaringerne mening. Når man påstår, at sjælen er lys, så giver det anledning til en abstrakt diskussion, som umuliggør konklusioner, før mennesket er fuldkomment sjælsbevidst og kan iagttage de tre verdener med sjælens bevidsthed. Men på trods af begrænsningerne bør man alligevel af hensyn til forståelsen, forsøge at nærme sig en forklaring, selv om den er ufuldkommen. De første spørgsmål, der melder sig er: Hvad er lys og hvad er bevidsthed? Har man svaret på de to spørgsmål, kender man i teorien sjælens natur. Åndsvidenskaben fortæller, at lys eksisterer på alle planer. Naturvidenskaben er via kvantefysikken nået frem til den erkendelse, at det fysiske plan er lys. På et senere tidspunkt vil man også erkende, at det samme gælder på alle de indre planer, for ingen steder findes der et atom eller en mindste enhed, som ikke i sin kerne indeholder et potentielt lys. Hele eksistensen er gennemstrømmet af lys, som er et aspekt af det, man kalder verdenssjælen, dvs. summen af alle sjæle i verden. Bibelen bekræfter påstanden med ordene: Gud sagde: Der skal være lys! Og der blev lys. 1 1 Første Mosebog, 1,3 7

8 Forskellige former for lys Åbenbaring, der er et vigtigt aspekt i et menneskets oplysningsproces, handler om åbenbaring af lys. Derfor taler man om at blive oplyst. Mennesket skaber lys. Mennesket bruger lys. Mennesket opdager et større lys indtil mennesket forlader lysets verden og går ind i en verden af liv (åndens verden), som på nuværende udviklingsniveau er mørke for menneskeheden. Der findes følgende typer af lys, som sjælen bruger i sin oplysningsproces: Stoffets lys Stoffets lys er lyset i alle substans-atomer, som udgør det faste fysiske plan. Lyset oplyser den fysiske hjerne sammen med lyset på det æteriske plan. Kvantefysikken har opdaget dette lys. Æterens lys Æterens lys er en genspejling af det forenede lys, fordi det forener personlighedens lys og på et senere tidspunkt sjælens lys. Det afhænger af bevidsthedens udvikling og polarisering. Lyset forener alle lysene på det fysiske plan, og derfor kan det også kaldes for det transmitterende eller overførende lys. Instinktets lys Instinktets lys kaldes også astrallyset eller begærets lys. Instinktets lys er ikke et lys i sig selv, for det er en refleksion af enten stoffets eller kundskabens lys. Lyset kunne kaldes for det flakkende lys, der kaster skygger over Solens ansigt, og betegnelsen henviser til de afveje, som menneskets lidenskaber og begær lokker det ud på. Kundskabens lys Intellektets eller kundskabens lys er tankesindets mentale lys og personlighedens lys. Kundskabens lys er den laveste form for lys, der udgår fra sjælen, men det betragtes som personlighedens lys. Når lyset blander sig med det iboende lys i tankesindet og det mentale stof, kommer fornuftens lys til syne dvs. lyset for evnen til ræsonnement og skelneevne. 8

9 Visdommens lys Visdommens lys opstår, når mennesket er nået til et udviklingsniveau, hvor det kan arbejde med sjælens eget lys i dens egen verden. Mennesket bliver modtageligt for visdommens lys, der strømmer ud og blander sig med kundskabens lys. Visdommens lys er en forædlet kombination af kundskabens lys, der er erhvervet via erfaring og motiveret af sjælens kærlighedsnatur. Sjælens visdom er den intuitive opfattelse af sandheden, der er erhvervet via erfaring, i modsætning til den resonerende opfattelse, der tilhører tankesindet. Intuitionens lys Intuitionens lys bryder frem, når kundskabens (personlighedens) lys og visdommens (sjælens) lys forenes og intuitionens lys, der er større og kraftigere, slukker de andre pga. sin rene udstråling. Intuitionens lys strømmer ind i sjælen fra bevidsthedsplanet over sjælens plan det buddhiske plan. De tre lys er alle aspekter af Det Ene Lys. Intuitionens lys er en evne til at opfatte helhedsperspektivet i ét nu. Lysets anvendelse Hvis man fører lyset ind i erfaringens verden, vil det være interessant at se, hvordan man i praksis kan bruge lyset. Et oplyst sind er et tankesind, hvor sindets eget lys er oplyst af visdommens lys sjælens eget lys. Sjælen og tænkeren kan derfor bruge det oplyste tankesind som et spotlight, der kan gennemskue følelseslivet og opløse de blændværk, der eksisterer i den astrale natur. Fra mentalplanet kan man gennemskue de mange følelsesmæssige mønstre, der fastholder personligheden i lidenskaber, begær og uvirkelighed. Når sjælen retter tankesindets søgelys, der reflekterer Solens lys (sjælens og visdommens lys), men desuden udstråler sit eget iboende lys, mod astralplanets tåger og dis, vil de gå i opløsning. I daglig tale kalder man processen for evnen til at gennemskue følelseslivet, og det er nøjagtigt hvad det handler om. Lyset fra tankesindet og sjælen gennemlyser de følelsesmæssige tilstande, og via lyset opstår der klarhed men ikke nødvendigvis frihed for lidelse. Først når de følelsesmæssige lænker er brudt ved at forstå lidelsen og derefter flytte opmærksomheden hen på positive alternativer, som f.eks. udviklingen af sjælskvaliteter, opnår mennesket frihed. 9

10 Kundskabens lys åbenbarer de tre verdeners lys for mennesket og alt, hvad der eksisterer på de tre eksistensplaner. Sjælens lys åbenbarer relationen mellem sjæl og personlighed og dermed også konflikten mellem det virkelige og det uvirkelige. Intuitionens lys åbenbarer den guddommelige natur og helhedens enhed for sjælsaspektet i personligheden. Sjælen søger oplysning og oplyser via de forskellige former for lys. Det er lyset, der skaber viden via erfaring. Viden findes overalt i naturen. De fem sanser giver mennesket viden om den fysiske verden. De lavere psykiske evner giver mennesket viden om astralplanet. Tankesindet giver intellektuel opfattelse. De forskellige typer af viden er alle aspekter af kundskabens lys, der udgår fra sjælens kundskabsaspekt, og som oplyser legemerne som led i udviklingsprocessen. Sjælen er bevidsthed Men hvad er bevidsthed? Sjæl og bevidsthed er tæt forbundet. Bevidsthed er også lys, men bevidsthed er sansende eller selvbevidst lys, der erkendes via mødet med andre lysformer. Bevidstheden er evnen til at opfatte eller skelne de forskellige typer af lys fra hinanden og uddrage erfaringer gennem mødet med dem. Et vigtigt åndsvidenskabeligt udsagn siger derfor: I sjælens lys skal man se lys. Alice A. Bailey fortæller: Når disciplen har fundet det oplyste centrum i sig selv (sjælslyset) og kan gå i dets strålende lys, er disciplen i en position (eller bevidsthedstilstand), hvor der opstår bevidsthed om lyset i alle former og atomer. Den indre virkeligheds verden bliver synlig som lyssubstans (helt forskellig fra den virkelighed, der åbenbares af intuitionen ). Alice A. Bailey: Glamour: A World Problem, p

11 Bevidsthedens lys er stilhedens lys, som fra et uforstyrret center opmærksomt registrerer lysaktiviteten i de tre verdener. Når sjælen inkarnerer, sender den en del af sin bevidsthed (lys) ned i de tre legemer, 2 hvor den forankres i området ved hjernens pinealkirtel. Det isolerede lys er den erkendende bevidsthed i ethvert menneske, dvs. den enhed, der tænker, føler og handler, men som ikke er tankerne, følelserne og handlingerne. Ånd, legeme og bevidsthed Sjælen er som nævnt åndens redskab til at opnå selvbevidsthed i de lavere verdener. Sjælen er resultatet af åndens nedstigning i stoffet. Når liv (ånd) møder stof, udvikles der bevidsthed i spændingsfeltet. I begyndelsen er bevidstheden særdeles begrænset, eksempelvis når den kommer til udtryk i mineraler, planter og dyr. Men når ånden har udviklet sig frem til menneskeriget opstår muligheden for selvbevidsthed og mental skelneevne. Bevidsthedens lys kan også defineres som evnen til at være i bevidst eller oplyst og sensitiv kontakt med andre sensitive enheder. Bevidsthed vedrører mest af alt evnen til at opfatte relationer og at indgå i dem. Fuldkommen bevidsthed er erkendelse af altings enhed. Der findes mange typer af bevidsthed, men der findes kun ét liv. Det liv, der lever i mineralet, planten, dyret og mennesket og i alle usynlige manifestationer, er det samme liv. Bevidsthed er evnen til at opfatte og i højeste forstand at skelne mellem det, der er ånden i dens højeste og laveste aspekter. Bevidsthed er også den opbyggende evne til at tiltrække og indbygge de forædlede æteriske, astrale og mentale partikler, som muliggør, at ånden kan manifestere sit fuldkomne liv via personligheden. Men det er også evnen til at frastøde alle de uønskede partikler, der begrænser ånden. Sjælen eller den indespærrede bevidsthed i legemerne er den indre tilskuer og iagttager til livet. Sjælen er det lys i mennesket, som helt frit kan registrere, hvad der sker i tankens, følelsernes og handlingens verden uden at identificere sig med sansningerne. Sjælens natur er lys og bevidsthed, og via lyset erkender mennesket. 2 Mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme. 11

12 Når lyset er indespærret i de tre former, sløres og forvrænges lyset af de skygger (eller mindre lys), som lyset åbenbarer. Hvis mennesket identificerer sig med sine skygger i stedet for med lyset, opstår der lidelse og forvirring. Mennesket ved ikke, hvem det selv er, og selvbevidsthed er derfor udelukket. I lang tid udkæmpes slaget mellem de forskellige identifikationsmuligheder ånd eller legeme indre eller ydre og på dette kors er sjælen korsfæstet. Efterhånden som det lykkedes for sjælen at løfte sin bevidsthed op i de højere verdener, får de tre legemer og deres erfaringer mindre betydning for sjælen. De bruges udelukkende til tjenestearbejde. Under hele sin tilværelse er sjælen på sit eget plan bevidsthedsmæssigt orienteret i tre retninger mod ånden i de højere verdener (gudsbevidsthed) mod gruppen af sjæle på dens eget plan (gruppebevidsthed) og mod sin skygge i den lavere verden (selvbevidsthed). Inspiration Inspiration er også et begreb, der har relation til sjælskontakt. Men hvad menes der med inspiration? Hvem er det, der bliver inspireret, og hvem eller hvad inspirerer? Inspiration svarer til mediumisme, men det er en evne, der foregår i sjælens verden og dermed på det højere mentalplan. Det er egenskaben til at overføre det, som sjælen ved til hjernen via tænkeevnen. Sjælen har sendt en del af sin bevidsthed ned i personlighedens tre legemer tankesindet, følelserne og kroppen, og her er sjælsaspektet fængslet af de kræfter, der hersker i legemerne. Men via karakterudvikling og meditation er det muligt at løfte bevidstheden i personligheden, og dermed bliver kontakt til sjælen på dens eget plan muligt. Sjælen kan på sit eget plan både tune ind på alle andre sjæle og verdenssjælen, og derved kan den blive inspireret dvs. principielt den samme procedure som ved mediumisme på astralplanet. Kilden til inspiration er de højere planer dvs. det buddhiske og det atmiske plan, som sjælen forsøger at kontakte via sin kontemplative meditation. Det er derfor sjælen, der bliver inspireret af kilder, som strømmer fra højere bevidsthedsplaner end sjælens eget plan, kausalplanet. Kilderne til kontakten kan være medlemmer af Hierarkiet eller endnu højere skabninger. Inspiration kan omfatte telepati, for den oplyste sjæl (diskarneret i dette tilfælde), der formidler inspiration, kan gøre tre ting: 12

13 a. Overføre tanker til den æteriske hjerne hos et menneske, der fungerer som kanal. Det forudsætter, at modtagerens forbindelse mellem sjæl, tankesind og hjerne fungerer godt og er koordineret. b. Tage disciplens legeme i besiddelse dvs. at disciplen bevidst træder til side, på samme måde som mesteren Jesus gjorde det i forhold til mesteren Kristus. c. Midlertidig at sammensmelte bevidsthederne, sådan at de to sjæle skiftevis supplerer hinanden. Alice A. Bailey: A Treatise on White Magic, p. 180 Iflg. Alice A. Bailey er der fire kilder, som udgør de væsentligste kilder til inspiration for det menneske, der lever i en fysisk krop: a. fra den individuelle indre guddom sjælen via direkte kontakt pga. koordinering af sjæl, tankesind og hjerne. b. fra mesteren via indtryk, pga. telepatisk sensitivitet. c. fra ashramen, pga. samarbejde med gruppens planer. d. fra monaden og Det Ene Liv via bevidsthedsbroen sjæl-tankesindhjerne pga. identifikation. Til de åndelige former for inspiration skal der tilføjes de mindre former, som f.eks. de mentale indtryk, der modtages telepatisk fra et væld af tænkere og tankesind, som enten arbejder alene eller fungerer i grupper. Dømmekraft Hvad er dømmekraft? Alice A. Baileys fortæller ikke meget om evnen. Evnen hører til mentalplanets tredje underplan, og derfor er den en del af sjælens bevidsthedsområde. Lugtesansen er en vertikal skelnen mellem de mange mulige veje til ånden. Smagssansen er en horisontal skelnen i bredden mellem de mangfoldige udtryk for ånd og ikke-ånd. Set i det lys er det muligt at fastslå, at dømmekraft er en helt klar viden om, hvilken vej, der er den bedste, under de givne omstændigheder (miljø) og ud fra de forudsætninger (arv), som sjælen har bragt med ned i inkarnation. 13

14 Alice A. Bailey fortæller følgende om dømmekraften: I et eller andet liv opstår der en følelsesmæssig krise, hvor der tages et afgørende skridt, og hvor disciplen beviser sin kontrol over sit følelsesliv. Det kan komme til udtryk som en stor og dybtgående prøve, der varer kort tid, men som trækker på alle ressourcer af visdom og renhed, som disciplen er i besiddelse af. Eller den kan være en følelsesmæssig anspændelse, der trækker i langdrag, og som strækker sig over mange år. Men når disciplen opnår fremgang, klar vision og rigtig dømmekraft (ved skelneevnens korrekte brug) er det bevis på, at disciplen er parat til 2. indvielse. Alice A. Bailey: A Treatise on White Magic, p. 224 Citatet understreger, at dømmekraften er et resultat af den rigtige brug af skelneevnen. Enten henviser det til den dømmekraft, der naturligt opstår ved at bruge skelneevnen, som resulterer i erkendelse af de mange modsætningers par. Men citatet kan også betyde, at pga. hyppig brug af skelneevnen, opstår der en højere evne på sjælens eget plan, og evnen kaldes dømmekraft. Sandsynligvis er begge dele korrekt. 14

15 15

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Af Erik Ansvang Alle de energier, der modtages, passerer gennem æterlegemet.

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5

Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 1 Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 Af Hardy Bennis Verdener af finere

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Discipelskabets Vej. Kenneth Sørensen.

Discipelskabets Vej. Kenneth Sørensen. 1 Discipelskabets Vej Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskabets Vej Af Kenneth Sørensen Et af de centrale emner i den esoteriske lære er discipelskabets vej. Ofte vil ordet fremkalde kristne

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Højere og Lavere Psykisme

Højere og Lavere Psykisme 1 Højere og Lavere Psykisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Højere og lavere psykisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Inden forskellen på højere og lavere psykisme defineres,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

En lille bog om ÅNDELIGE VILKÅR. bag personlig og spirituel vækst ~~~~~~~ Af Lone Hjorth

En lille bog om ÅNDELIGE VILKÅR. bag personlig og spirituel vækst ~~~~~~~ Af Lone Hjorth En lille bog om ÅNDELIGE VILKÅR bag personlig og spirituel vækst ~~~~~~~ Af Lone Hjorth www.lonehjorth.dk Indhold Indledning... 2 Hvad er spiritualitet?... 2 Mennesket... 3 Figur 1 - Energikroppen... 4

Læs mere

Hvorfor virker meditation?

Hvorfor virker meditation? 1 Hvorfor virker meditation? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor virker meditation? Af Kennet Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Videnskaben om meditation

Læs mere

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 2:2

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 2:2 1 DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 2:2 Introduktion til den esoteriske lære 11 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Åndelige Udviklingsvej Prøvestadiets vej Discipelskabets vej 2:2 Af Hardy Bennis Prøvestadiets

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere