DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15"

Transkript

1 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/ SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ( )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Resultater 1. halvår 2014/15 og forventninger til 2014/15 13 Markedsforhold 15 Development 19 Asset management 24 Afviklingsaktiviteter 25 Øvrige forhold 26 Ledelsespåtegning 27 Koncernregnskab 38 Selskabsoplysninger 2/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Indholdsfortegnelse

3 RESUMÉ RESULTATER I FØRSTE HALVÅR 2014/15 TK Development realiserede i første halvår 2014/15 et resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK 15,0 mio. mod DKK -16,3 mio. i første halvår 2013/14. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Resultat efter skat i første halvår 2014/15 udgør DKK 7,0 mio. mod DKK -30,1 mio. i første halvår 2013/14. Balancen udgør pr. 31. juli 2014 DKK 3.204,7 mio. mod DKK 3.347,1 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.553,9 mio. mod DKK 1.553,7 mio. pr. 31. januar 2014, og svarer til en soliditet på 48,5 %. Periodens pengestrømme udgør DKK 4,3 mio. mod DKK 0,8 mio. samme periode året før. Netto rentebærende gæld udgør pr. 31. juli 2014 DKK 1.335,0 mio. mod DKK 1.435,1 mio. pr. 31. januar styrke interessen og udviklingsmulighederne for området. TK Development har efter regnskabsperiodens udløb indgået betinget aftale om salg af jem & fix-delen i koncernens retailparkprojekt på Marsvej, Randers, til en privat investor. Koncernen har med virkning fra 1. februar 2014 implementeret IFRS 11, Fællesledede arrangementer, hvilket har medført ændringer i koncernens regnskabspraksis. Koncernens delejede selskaber med fælles bestemmende ledelse der hidtil har været indregnet i koncernregnskabet ved pro rata-konsolidering, skal efter IFRS 11 indregnes ved anvendelse af equity-metoden. Ændringen har indvirkning på en lang række poster i resultatopgørelsen, aktiver og passiver og medfører samlet set en reduktion af balancesummen i koncernen. Ændringen har ingen indvirkning på hverken resultat eller egenkapital i koncernen. Der er ligeledes efter regnskabsperiodens udløb indgået betinget aftale om salg af SuperBest-delen i koncernens projekt på Vasevej, Birkerød, til et privat ejendomsselskab. I Bielany, Warszawa i Polen arbejder TK Development med boligprojektets anden etape som består af 297 boligenheder og servicearealer. Forhåndssalget er påbegyndt i december 2013, og der er forhåndsreserveret 34 % af enhederne. Byggeriet er påbegyndt i juni 2014 med forventet aflevering til køberne i foråret Boligerne sælges som ejerlejligheder til private brugere. DEVELOPMENT TK Development har i første kvartal 2014/15 betinget solgt et m² kontorprojekt i Aalborg, Danmark. Projektet udvikles til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Projektet er solgt til PensionDanmark til en samlet pris på DKK 126,1 mio. Byggeriet er påbegyndt i marts 2014 og overdrages til investor i juni Indtjeningen fra salget vil blive indregnet i 2015/16 i forbindelse med overdragelse af projektet til investor. TK Development har i andet kvartal 2014/15 solgt og overdraget ca m² byggeretter på Østre Teglgade i København til en privat investor. Avancen fra salget er indregnet i andet kvartal 2014/15. I Polen har TK Development i andet kvartal 2014/15 solgt og overdraget en andel af koncernens grund i Bytom til Decathlon. Grunden er solgt med tab, men Decathlon bidrager til at I Jelenia Góra i Polen udvikler TK Development et ca m 2 shoppingcenter. Projektet gennemføres i et joint venture med Heitman, og koncernens ejerandel udgør 30 %. Der er indgået lejekontrakter på halvdelen af arealet. Byggeriet er påbegyndt i maj 2014, og åbning forventes i efteråret TK Development vil modtage honorarindtægter fra det fællesejede selskab for udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. I Esbjerg ejer TK Development et areal hvorpå der planlægges opført et nyt shoppingcenter, Citycenter BROEN, på ca m². Byggetilladelse til projektet foreligger. Forinden byggeriet kan påbegyndes, skal projektet igennem en validerings- og godkendelsesproces i forhold til sikkerheden i banedriften, m.v. Valideringsprocessen er i gang og forventes færdiggjort i efteråret 2014 med byggestart umiddelbart derefter. Der er igangværende drøftelser med PFA om salg af en andel af projektet på nuværende stadie. PFA vil dermed såfremt en endelig aftale indgås, deltage i færdigudviklin- Resumé DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 3/38

4 RESUMÉ gen af projektet. Dette harmonerer med koncernens forretningsmodel om gerne at indgå partnerskaber omkring større udviklingsprojekter. Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Koncernens projektportefølje inden for development udgør pr. 31. juli m² ( : m²). ASSET MANAGEMENT Den samlede portefølje af ejendomme i forretningsområdet asset management og dermed cashflow-genererende ejendomme består af m² og udgør pr. 31. juli 2014 DKK 1.537,3 mio., inklusive projekter i joint ventures, mod DKK 1.934,2 mio. pr. 31. januar Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning svarer til en forrentning af bogført værdi på 5,7 %. Forrentning af bogført værdi ved fuld udlejning forventes at udgøre 7,2 %. Dette dækker over en stor spredning i afkastet på de enkelte centre hvor især de lokale lejere generelt har det svært. Den aktuelle udlejning er påvirket af tomgang og korterevarende rabataftaler med lejere. TK Development har i første kvartal 2014/15 gennemført salget af sin 75-% ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. Centret er solgt til Meyer Bergman, og salgsprisen for hele centret udgør EUR 71,5 mio. Salget har medført en avance i forhold til bogført værdi, en reduktion af balancen og et betydeligt bidrag til den fri likviditet i koncernen. En andel af koncernens færdigopførte butiksejendom i Brønderslev, Danmark, er i andet kvartal 2014/15 solgt til en privat investor og efter regnskabsperiodens udløb overdraget til køber. Ledelsen har i den forbindelse foretaget en revurdering af den samlede ejendom, og der er i andet kvartal 2014/15 indregnet en nedskrivning af værdien af ejendommen. AFVIKLINGSAKTIVITETER Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne udgør i første halvår 2014/15 DKK -6,3 mio. mod DKK -8,0 mio. i første halvår 2013/14. Balancen for afviklingsaktiviteterne udgør pr. 31. juli 2014 DKK 306,0 mio. mod DKK 367,7 mio. pr. 31. januar 2014 hvilket svarer til en reduktion på 16,8 %. Reduktionen vedrører i al væsentlighed aflevering af første etape af det forhåndssolgte projekt DomusPro Retail Park til investor. Der er efter regnskabsperiodens udløb indgået aftale om salg af yderligere en af koncernens tyske investeringsejendomme, en boligudlejningsejendom i randområdet af Berlin. Ejendommen er solgt til en privat investor til en pris svarende til bogført værdi. TK Developments projekt DomusPro Retail Park i Vilnius, Litauen, er betinget solgt til BPT Baltic Opportunity Fund der er under management af BPT Asset Management. Salgsprisen er baseret på et afkastkrav på 8,5 %. Projektet opføres i etaper. Byggeriet af første etape på ca m² er afsluttet i marts 2014 og afleveret til investor i første kvartal 2014/15. Byggeriet af projektets anden etape vil blive påbegyndt når der er opnået en tilfredsstillende udlejning heraf. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for at afviklingen af disse aktiviteter kan ske til lavere værdier end bogførte værdier. MARKEDSFORHOLD Ledelsens overordnede vurdering af markedsforholdene for koncernen er uændret i forhold til vurderingen i koncernens årsrapport som er offentliggjort primo april Det er dog ledelsens vurdering at der er en øget risiko for svigtende økonomisk vækst, bl.a. som følge af den geopolitiske usikkerhed i Ukraine, og særligt markedsforholdene i Finland og Polen kan blive vanskeligere som en konsekvens heraf. Der er forventninger om en afdæmpet økonomisk vækst og en stigende forbrugertillid på koncernens markeder, dog varierende i styrke fra land til land. Der afventes fortsat en stigning i privatforbruget. 4/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Resumé

5 RESUMÉ Ledelsen oplever en aftagende usikkerhed på ejendomsmarkederne, men der er fortsat lange og grundige beslutningsprocesser hos lejere, investorer og finansieringskilder. Ledelsen oplever dog at det historisk lave renteniveau har medvirket til at øge interessen for investering i fast ejendom som aktivklasse for især institutionelle investorer. Der opleves en opblødning i mulighederne for at opnå finansiering. Mulighederne varierer fra projekt til projekt, afhængigt af type, beliggenhed og status, herunder udlejning og salg. Generelt stilles der fortsat krav om en relativt høj egenfinansiering af projekterne, men også her opleves en vis opblødning. FINANSIELLE FORHOLD TK Development har i første kvartal 2014/15 gennemført salget af sin 75-% ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. Salget har medført en betydelig styrkelse af koncernens finansielle beredskab. Projektkreditter på DKK 0,1 mia. havde pr. 31. januar 2014 udløb inden udgangen af januar Kreditterne er alle enten indfriet i forbindelse med salg af projekter eller refinansieret. FORVENTNINGER TIL 2014/15 Ledelsen fastholder den tidligere udmeldte resultatforventning til 2014/15. Ledelsen forventer således for regnskabsåret 2014/15 et positivt resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, i niveauet DKK 40 mio. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne. De forventninger der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport 2013/14, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje som omtalt under Forretningsmæssige risici og Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet er senest forlænget frem til medio Resumé DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 5/38

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 1. halvår 2014/15 1. halvår 2013/14 Hele året 2013/14 HOVEDTAL Nettoomsætning 194,3 182,0 330,7 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 0,0-0,6-9,5 Bruttoresultat 48,8 40,7 102,5 Resultat af primær drift (EBIT) 9,0-6,4 10,7 Indtægter af kapitalandele i joint ventures 25,9 24,4 37,5 Finansiering, m.v. -30,4-46,8-86,9 Resultat før skat og nedskrivninger, m.v. 9,4-25,1-36,6 Resultat før skat 4,8-28,0-42,8 Periodens resultat 7,0-30,1-49,0 Periodens resultat før skat, fremadrettet strategi 15,0-16,3 3,9 Periodens totalindkomst 0,1-34,3-55,5 Samlet balance 3.204, , ,1 Materielle anlægsaktiver 1,0 1,6 1,3 Investeringsejendomme 103,2 155,4 103,2 Projektportefølje 2.246, , ,6 Egenkapital 1.553, , ,7 Periodens pengestrøm 4,3 0,8 0,4 Netto rentebærende gæld, ultimo 1.335, , ,1 NØGLETAL Egenkapitalforrentning (ROE) *) 0,9 % -4,4 % -3,4 % Soliditetsgrad (egenkapital) 48,5 % 39,5 % 46,4 % Indre værdi i DKK pr. aktie 15,8 23,3 15,8 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,6 0,3 0,4 Antal aktier ultimo Justeret gennemsnitligt antal aktier Resultat i DKK pr. aktie (EPS) 0,1-0,5-0,7 Udbytte i DKK pr. aktie Børskurs i DKK pr. aktie NØGLETAL KORRIGERET FOR WARRANTS Egenkapitalforrentning (ROE) *) 0,9 % -4,4 % -3,4 % Soliditetsgrad (egenkapital) 48,5 % 39,5 % 46,4 % Indre værdi i DKK pr. aktie 15,8 23,3 15,8 Resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) 0,1-0,5-0,7 *) Omregnet til helårsbasis. Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2010 anvendt. Sammenligningstal er korrigeret for effekten af implementeringen af IFRS 11, Fællesledede arrangementer. Sammenligningstal for 1. halvår 2013/14 hvori antal aktier indgår, er korrigeret med en justeringsfaktor på 0,72 for effekten af den i september 2013 gennemførte kapitaludvidelse. 6/38 6/38 TK TK DEVELOPMENT A/S A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 1. HALVÅR 2014/ /15 Hoved- Hoved- og nøgletal og nøgletal for for koncernen

7 RESULTATER 1. HALVÅR 2014/15 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 TK Development realiserede i første halvår 2014/15 et resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK 15,0 mio. mod DKK -16,3 mio. i første halvår 2013/14. I opgørelsen af resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, er der korrigeret for den skat der er indeholdt i Indtægter af kapitalandele i joint ventures idet disse er opgjort efter skat. Skatten udgør DKK 3,9 mio. Resultat efter skat udgør DKK 7,0 mio. mod DKK -30,1 mio. i første halvår 2013/14. Balancen udgør pr. 31. juli 2014 DKK 3.204,7 mio. mod DKK 3.347,1 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.553,9 mio. mod DKK 1.553,7 mio. pr. 31. januar 2014 og svarer til en soliditet på 48,5 % ( : 46,4 %). Resultatet for første halvår 2014/15 og balancen pr. 31. juli 2014 inddelt i forretningsområder fremgår af skemaerne nedenfor. Aktiviteterne for hvert enkelt forretningsområde er nærmere beskrevet på side Forretningsområdet development er beskrevet på side Beskrivelsen omhandler bl.a. udviklingspotentialet i TK Developments projektportefølje og giver en beskrivelse af de enkelte udviklingsprojekter. RESULTAT H1 2014/15 (DKK MIO.) Resultat H1 2014/15 Development Asset management Til afvikling Ikke fordelt Omsætning 194,3 76,9 32,7 84,7 - Bruttoresultat 48,8 26,7 25,7-3,6 - Omkostninger, ekskl. afskrivninger 39, ,3 38,1 Resultat af primær drift 9,0 26,7 25,7-4,9-38,5 Indtægter af kapitalandele i joint ventures *) 25,9 1,0 28,8 - -3,9 Finansiering, netto -30,4-3,0-20,8-1,4-5,2 Resultat før skat **) 4,8 24,9 33,8-6,3-47,6 Skat af periodens resultat -2,2 Periodens resultat 7,0 *) Indtægter af kapitalandele i joint ventures er i henhold til IFRS opgjort efter skat. For at få den rigtige segmentfordeling og et brugbart resultat før skat i forhold til koncernens resultatforventninger til 2014/15 som er opgjort før skat og før resultat af afviklingsaktiviteter, er skatten af resultatet af joint ventures medtaget i kolonnen Ikke fordelt. **) Resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK 15,0 mio. er opgjort som resultat før skat på DKK 4,8 mio. korrigeret for underskud af afviklingsaktiviteter på DKK 6,3 mio. og skat af resultatet af joint ventures på DKK 3,9 mio. BALANCESTRUKTUR PR (DKK MIO.) Balance Development Aktiver Asset management Til afvikling Ikke fordelt Investeringsejendomme 103, ,2 - Kapitalandele i joint ventures 393,3 90,4 302,9 - - Tilgodehavender, langfristede 126,0 56,8 69,2 - - Øvrige langfristede aktiver 168,3 1,6 1,4 10,4 154,9 Igangværende og færdige projekter 2.246,9 930, ,2 177,8 - Tilgodehavender, kortfristede 79,3 48,2 15,4 14,6 1,1 Likvider, deponeringskonti, m.v. 87,7 62,5 14,2-11,0 Aktiver 3.204, , ,3 306,0 167,0 Passiver Egenkapital 1.553,9 812,7 590,5 226,9-76,2 Kreditinstitutter 1.470,5 319,1 862,5 70,4 218,5 Gældsforpligtelser i øvrigt 180,3 58,6 88,3 8,7 24,7 Passiver 3.204, , ,3 306,0 167,0 Soliditet 48,5 % 68,3 % 38,3 % 74,2 % -45,6 % Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 7/38

8 RESULTATER 1. HALVÅR 2014/15 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 Forretningsområdet asset management er beskrevet på side Beskrivelsen omhandler TK Developments egne ejendomme under asset management og giver en beskrivelse af drift og kundetilstrømning på de enkelte projekter. Afviklingsaktiviteterne er beskrevet på side og beskriver nærmere TK Developments ejendomme og projekter i de lande hvor ledelsen har besluttet at udfase aktiviteterne. Regnskabsberetningen nedenfor er alene en beskrivelse af resultat og balance på koncernniveau. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for første halvår 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) der gælder for regnskabsår der begynder 1. februar Effekt af implementering af IFRS 11, Fællesledede arrangementer IFRS 11 erstatter IAS 31, Kapitalandele i joint ventures. IFRS 11 opdeler fællesledede arrangementer i fællesledede aktiviteter (joint operations) og fællesledede virksomheder (joint ventures). Fællesledede virksomheder er defineret som et arrangement hvor investorer med fælles kontrol har rettigheder relateret til arrangementets nettoaktiver. Ledelsen i TK Development har revurderet klassifikationen af koncernens investeringer i fællesledede arrangementer i overensstemmelse med IFRS 11. Ledelsen har i den forbindelse konkluderet at samtlige delejede selskaber med fælles bestemmende ledelse som hidtil har været indregnet i koncernregnskabet ved pro rata-konsolidering, skal klassificeres som fællesledede virksomheder. Investeringer i fællesledede virksomheder skal indregnes ved anvendelse af equity-metoden idet muligheden for pro rata-konsolidering af disse er ophørt i forbindelse med ophævelsen af IAS 31. Ledelsen har desuden testet investeringerne for værdiforringelse og konstateret at der ikke er behov for nedskrivninger for værdiforringelse. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er med virkning fra 1. februar 2014 implementeret en række nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen heraf har ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. Implementeringen af IFRS 11, Fællesledede arrangementer, har medført ændringer i koncernens regnskabspraksis. Effekten af implementeringen af IFRS 11 fremgår nedenfor. I overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne for IFRS 11 vises effekten på sammenligningstal for 2013/14. Effekten vises ikke for 2014/15. Implementeringen af øvrige nye og ændrede standarder har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. Der henvises til koncernens årsrapport 2013/14 for en nærmere beskrivelse af koncernens anvendte regnskabspraksis. Ændringen har indvirkning på en lang række poster i resultatopgørelsen, aktiver og passiver og medfører samlet set en reduktion af balancesummen i koncernen. Ændringen har ingen indvirkning på hverken resultat eller egenkapital i koncernen. I overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne for IFRS 11 er ændringen i anvendt regnskabspraksis fra pro rata-konsolidering til equity-metoden indarbejdet med tilbagevirkende kraft. Den regnskabsmæssige værdi af investeringen pr. 1. februar 2013 er opgjort til summen af bogført værdi af de aktiver og forpligtelser som koncernen tidligere indregnede ved pro rata-konsolidering. Effekten på resultatet for første halvår 2013/14 og på balancen pr. 31. januar 2014 fremgår af note 1. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger som ledelsen har foretaget i forbindelse med anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2013/14. For en nærmere beskrivelse henvises derfor til denne. 8/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Ledelsesberetning

9 RESULTATER 1. HALVÅR 2014/15 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 I forbindelse med implementeringen af IFRS 11, Fællesledede arrangementer, har ledelsen foretaget en række regnskabsmæssige skøn og vurderinger, særligt i forhold til den regnskabsmæssige behandling af disse investeringer. Der skelnes mellem fællesledede aktiviteter og fællesledede virksomheder. Ved ledelsens fastlæggelse af hvorvidt der er tale om fællesledede aktiviteter eller fællesledede virksomheder, er der foretaget en konkret vurdering af hvert enkelt arrangement, herunder om samarbejdet er etableret i selskabsretlig form, og om TK Development alene har adgang til en andel af nettoresultatet i den enkelte enhed. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætningen er realiseret med DKK 194,3 mio. mod DKK 182,0 mio. i første halvår 2013/14. Omsætningen vedrører salg af projekter, lejeindtægter og honorarer, m.v. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 48,8 mio. mod DKK 40,7 mio. i første halvår 2013/14. I bruttoresultatet indgår drift af koncernens 100-%-ejede færdigopførte projekter, drift af koncernens tyske investeringsejendomme, avancer fra afleverede projekter og honorarindtægter. Afleverede projekter Første kvartal I bruttoresultatet indgår avancer fra salg og aflevering af enkelte storbutikker i Danmark til private investorer. Herudover er første etape af koncernens retailparkprojekt DomusPro i Vilnius afleveret til investor, jf. omtale under afviklingsaktiviteter. DKK 39,4 mio. mod DKK 46,2 mio. i første halvår 2013/14, svarende til en reduktion på ca. 14,7 %. Personaleomkostninger udgør DKK 27,7 mio. mod DKK 32,8 mio. i samme periode året før og svarer til et fald på ca. 15,5 %. Antal medarbejdere udgør 88 pr. 31. juli 2014 ( : 90), inkl. medarbejdere ansat på centre i drift. Andre eksterne omkostninger er realiseret med DKK 11,7 mio. og er et fald på ca. 12,7 % i forhold til første halvår 2013/14. Resultat af joint ventures Resultat af joint ventures udgør i første halvår 2014/15 DKK 25,9 mio. mod DKK 24,4 mio. i samme periode året før. I resultatet indgår drift af koncernens delejede færdigopførte projekter, drift og værdireguleringer af koncernens ejerandele i projekter klassificeret som investeringsejendomme samt avancer, m.v. fra salg af delejede projekter, bl.a. indgår avancen fra det i første kvartal 2014/15 gennemførte salg af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, tillige med positive kursreguleringer overført fra anden totalindkomst til resultatet i forbindelse med dette salg idet salget blev gennemført som et aktiesalg. Finansiering TK Development har realiseret nettofinansieringsudgifter på DKK 30,4 mio. mod DKK 46,8 mio. i første halvår 2013/14. Faldet kan i vid udstrækning henføres til renteeffekten af den i september 2013 gennemførte kapitalforhøjelse og effekten af opnåede rentemarginalnedsættelser på flere større kreditter. Der arbejdes fortsat med at opnå rentemarginalnedsættelser på andre kreditter. Andet kvartal I bruttoresultatet indgår avancen fra TK Developments salg af ca m² byggeretter på Østre Teglgade i København til en privat investor, og der indgår honorarindtægter opnået i forbindelse med opstart af koncernens shoppingcenterprojekt i Jelenia Góra i Polen. Herudover indgår tab fra det i Polen gennemførte salg af en andel af koncernens grund i Bytom til Decathlon og en nedskrivning af koncernens færdigopførte ejendom i Brønderslev hvor ledelsen i forbindelse med salg af en del af ejendommen og udlejning af det sidste lejemål har foretaget en revurdering af værdiansættelsen af den samlede ejendom. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør Skat Skat af periodens resultat udgør DKK -2,2 mio. Den effektive skatteprocent skal ses i sammenhæng med at en del af indtjeningen i den udenlandske del af koncernen er realiseret som skattefri aktieavancer. BALANCEN Koncernens balance udgør DKK 3.204,7 mio. og er dermed faldet med DKK 142,4 mio. i forhold til 31. januar Goodwill Goodwill udgør DKK 33,3 mio. og er uændret i forhold til 31. januar Goodwill vedrører koncernens development- og asset management-aktiviteter i Polen og Tjekkiet. Der er ikke Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 9/38

10 RESULTATER 1. HALVÅR 2014/15 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme TK Developments investeringsejendomme består alene af tyske investeringsejendomme idet koncernens ejerandel af Futurum Hradec Králové, Tjekkiet, (20-%-ejerandel) og Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen, (30-%-ejerandel) efter ændringen i regnskabspraksis, jf. tidligere omtale, ikke længere indgår i balancen under Investeringsejendomme. Den samlede værdi af koncernens tyske investeringsejendomme udgør DKK 103,2 mio. og er uændret i forhold til 31. januar Koncernens tyske investeringsejendomme er nærmere omtalt i afsnittet Afviklingsaktiviteter nedenfor. Kapitalandele i joint ventures Nettoinvesteringen i joint ventures udgør pr. 31. juli 2014 DKK 393,3 mio. mod DKK 470,5 mio. pr. 31. januar Faldet kan i al væsentlighed henføres til salget af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, jf. tidligere omtale. De projekter der ejes i joint ventures og som hidtil er indregnet i koncernbalancen ved pro rata-konsolidering, indgår efter ændringen i regnskabspraksis, jf. omtale ovenfor, ikke længere i balancen under investeringsejendomme, investeringsejendomme under opførelse eller igangværende og færdige projekter, men præsenteres nu netto under kapitalandele i joint ventures. Projekterne omfatter primært: Development-projekter: Jelenia Góra (tidligere indregnet som investeringsejendom under opførelse). Amerika Plads, P-kælder og felt A og C (tidligere indregnet som igangværende og færdige projekter). Østre Havn, herunder Alfa Laval (tidligere indregnet som igangværende og færdige projekter). Ahlgade, Holbæk (tidligere indregnet som igangværende og færdige projekter). Omtalen af de enkelte projekter ejet i joint ventures, indgår i projektomtalen i de to afsnit Development og Asset management. Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver i balancen udgør DKK 120,4 mio. mod DKK 121,6 mio. pr. 31. januar Værdiansættelsen af skatteaktiverne er foretaget på baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en femårig periode. De første tre år er budgetteret ud fra en vurdering af konkrete projekter i koncernens projektportefølje. De efterfølgende to år er baseret på resultatfremskrivninger som er underbygget, dels af konkrete projekter i projektporteføljen med en længere tidshorisont end tre år, dels af en række projektmuligheder. Som følge af de væsentlige usikkerheder der er knyttet hertil, er der indregnet reservationer til imødegåelse af risikoen for manglende projektgennemførelse, udskydelse af projekter og risikoen for reducerede projektavancer i forhold til det forventede. Såfremt vilkårene og forudsætningerne for budgetter og resultatfremskrivninger, herunder de tidsmæssige forventninger, ændres, kan værdien af skatteaktiverne være betydeligt lavere end værdien opgjort pr. 31. juli 2014 hvilket kan have en negativ betydning for koncernens resultater og finansielle stilling. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning udgør DKK 2.246,9 mio. mod DKK 2.334,6 mio. pr. 31. januar Faldet er en kombination af en stigning i projektbeholdningen relateret til koncernens igangværende projekter og et fald som følge af salg af projekter. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør DKK 176,3 mio. mod DKK 59,1 mio. pr. 31. januar Stigningen er en følge af opbygning af forward funding på nye projekter. Asset management-projekter: Fashion Arena Outlet Center (tidligere indregnet som igangværende og færdige projekter). Futurum Hradec Králové (tidligere indregnet som investeringsejendom). Galeria Tarnovia, Tarnów (tidligere indregnet som investeringsejendom). Ringsted Outlet (tidligere indregnet som igangværende og færdige projekter). Koncernens samlede portefølje af færdigopførte projekter og investeringsejendomme, eksklusive projekter og investeringsejendomme i joint ventures, udgør pr. 31. juli 2014 DKK mio. ( : DKK mio.), og koncernens netto rentebærende gæld udgør DKK mio. ( : DKK mio.). Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør DKK 10,9 mio. mod DKK 6,1 mio. pr. 31. januar TK Developments likviditetsberedskab, jf. note 10/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Ledelsesberetning

11 RESULTATER 1. HALVÅR 2014/15 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 5, udgør DKK 136,1 mio. mod DKK 56,8 mio. pr. 31. januar Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negative med DKK 148,4 mio. (H1 2013/14: negative med DKK 45,7 mio.). De negative pengestrømme vedrører nedbringelse af mellemværender med kreditinstitutter. Samlet set er periodens pengestrømme positive med DKK 4,3 mio. mod DKK 0,8 mio. for samme periode året før. EKSEKVERING AF UDMELDT STRATEGI Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6/2013 og årsrapporten for 2012/13 vedtog ledelsen i marts 2013 en justeret strategi og forretningsmodel, herunder et justeret markedsmæssigt fokus. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKK 1.553,9 mio. mod DKK 1.553,7 mio. pr. 31. januar Som udmeldt er det målsætningen at disse tilpasninger skal være gennemført inden for en periode på to år fra beslutningstidspunktet. Egenkapitalen er siden 31. januar 2014 bl.a. ændret med periodens resultat og negative kursreguleringer efter skat på DKK 6,9 mio., relateret til udenlandske dattervirksomheder og sikringsinstrumenter. Det er ledelsens opfattelse at eksekveringen generelt forløber tilfredsstillende og i henhold til planerne. De besluttede tiltag og en kort status herpå fremgår nedenfor: Soliditeten udgør 48,5 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør DKK 80,9 mio. mod DKK 94,6 mio. pr. 31. januar Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør DKK 1.569,9 mio. mod DKK 1.698,8 mio. pr. 31. januar Faldet vedrører i al væsentlighed nedbringelse af gæld til kreditinstitutter i forbindelse med salg af projekter. PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er negative med DKK 18,6 mio. (H1 2013/14: positive med DKK 19,3 mio.). I beløbet indgår bl.a. en reduceret pengebinding i projekter i forbindelse med salg/opbygning af forward funding, øget pengebinding i indeståender på deponerings- og sikringskonti, betalte renter og skat samt drift i øvrigt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er positive med DKK 171,3 mio. (H1 2013/14: positive med DKK 27,2 mio.) hvilket primært er et resultat af det realiserede salg af koncernens 75-%-ejerandel af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktiviteterne skal alene bero i Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. TK Developments aktiviteter i Tyskland, Finland og Baltikum er under afvikling, og afviklingen forløber tilfredsstillende. De tyske aktiviteter er løbende nedbragt ved salg af investeringsejendomme, senest i august Koncernen har herefter én investeringsejendom, to mindre grunde og en andel af et mindre shoppingcenter tilbage. Afdelingskontoret i Berlin er lukket, og medarbejderne er fratrådt. I Litauen er første etape af koncernens retailparkprojekt DomusPro i Vilnius færdigopført og overdraget til køber. Koncernen ejer herudover to grunde i Letland. Der er endnu ikke taget beslutning om tidspunktet for lukning af kontoret i Vilnius idet dette afventer færdiggørelsen af anden etape af DomusPro Retail Park og en afklaring af det videre forløb for de to tilbageværende grunde. I Helsinki, Finland, er kontoret lukket, og medarbejderne er fratrådt. Koncernen ejer to mindre grunde i Finland. Der arbejdes med udvikling af et retailparkprojekt på den ene af disse grunde, og den anden grund søges afviklet som et rent grundsalg. Porteføljen af ikke-igangsatte projekter (grunde) skal nedbringes fra ca. DKK 1,1 mia. til i niveauet DKK 500 mio. Porteføljen af ikke-igangsatte projekter skal nedbringes, dels ved gennemførelse af grundsalg, dels ved igangsætning af projekter. Fremdriften forløber for en lang række af projekterne tilfredsstillende og i henhold til planerne. Enkelte projekter tager længere tid end oprindeligt forventet, bl.a. Citycenter BROEN i Esbjerg, Danmark, jf. omtale under Development. Med baggrund i de lagte planer for hvert enkelt projekt er det ledelsens vurdering at denne tilpasning fortsat vil kunne gennemføres inden for den planlagte toårige periode. Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 11/38

12 RESULTATER 1. HALVÅR 2014/15 OG FORVENTNINGER TIL 2014/15 Balancen skal tilpasses med en soliditet på ca. 40 %. Målet er opfyldt, og soliditeten udgør pr. 31. juli ,5 %. der er risiko for yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne. De faste omkostninger skal nedbringes med i niveauet 20 % i forhold til 2012/13 hvoraf halvdelen fremkommer som følge af nedlukning af aktiviteterne i Tyskland, Finland og Baltikum. Tiltag til nedbringelse af omkostningerne er effektueret, og fuld effekt opnås i løbet af 2014/15. Finansieringsomkostningerne skal normaliseres på baggrund af de gennemførte tiltag. I forbindelse med gennemførelsen af kapitaludvidelsen blev rentesatsen på flere større kreditter nedsat, og der arbejdes fortsat med at opnå rentenedsættelser på andre kreditter hvilket ledelsen forventer er på plads ultimo FINANSIELLE FORHOLD TK Development har i første kvartal 2014/15 gennemført salget af sin 75-% ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. Køber er Meyer Bergman, og salgsprisen for hele centret udgør EUR 71,5 mio. Salget har medført en betydelig styrkelse af koncernens finansielle beredskab. De forventninger der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport 2013/14, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje som omtalt under Forretningsmæssige risici og Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS UDLØB Der er ikke indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Igangsætning af planlagte projekter sker når de kommercielle betingelser for igangsætning af byggeriet er opfyldt, og der er opnået hel eller delvis finansiering af projektet, enten hos kreditinstitutter eller hos investorer i form af forward funding, og der er tilvejebragt eventuel egenfinansiering i projektet via TK Developments egne finansielle ressourcer. Projektkreditter på DKK 0,1 mia. havde pr. 31. januar 2014 udløb inden udgangen af januar Kreditterne er alle enten indfriet i forbindelse med salg af projekter eller refinansieret. TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet er senest forlænget frem til medio FORVENTNINGER TIL 2014/15 Ledelsen fastholder den tidligere udmeldte resultatforventning til 2014/15. Ledelsen forventer således for regnskabsåret 2014/15 et positivt resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, i niveauet DKK 40 mio. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og 12/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Ledelsesberetning

13 MARKEDSFORHOLD Ledelsens overordnede vurdering af markedsforholdene for koncernen er uændret i forhold til vurderingen i koncernens årsrapport som er offentliggjort primo april Det er dog ledelsens vurdering at der er en øget risiko for svigtende økonomisk vækst, bl.a. som følge af den geopolitiske usikkerhed i Ukraine, og særligt markedsforholdene i Finland og Polen kan blive vanskeligere som en konsekvens heraf. Der er forventninger om en afdæmpet økonomisk vækst og en stigende forbrugertillid på koncernens markeder, dog varierende i styrke fra land til land. Effekten heraf kan endnu ikke ses i privatforbruget, men der forventes for de kommende år også vækst i privatforbruget. Ledelsen oplever en aftagende usikkerhed på ejendomsmarkederne, men der er fortsat lange og grundige beslutningsprocesser hos lejere, investorer og finansieringskilder. Ledelsen oplever dog at det historisk lave renteniveau har medvirket til at øge interessen for investering i fast ejendom som aktivklasse for især institutionelle investorer. LEJERE Inden for retail er lejernes fokus fortsat på den rette beliggenhed, og lejeniveauet for velbeliggende projekter forventes fremadrettet at være nogenlunde stabilt. Tomgangen for retail-lokaler varierer meget, idet tomgangen på primære placeringer er meget lav og relativt høj på sekundære placeringer. Der er således i retailbranchen en god interesse for velbeliggende projekter hvor særligt de stærke nationale og internationale brands ønsker at ekspandere. Lejerinteressen for sekundære placeringer er derimod svag ligesom lejeniveauet for sådanne placeringer også fremadrettet forventes at være under pres. I relation til shoppingcentre er det generelle billede fortsat at kædebutikkerne klarer sig tilfredsstillende, og at de lokale lejere generelt har det svært. Den stigende forbrugertillid på koncernens markeder medvirker til at der for de kommende år forventes vækst i privatforbruget til glæde for detailhandelsbranchen. På kontormarkedet opleves, uanset et marginalt fald i tomgangen over de sidste måneder, generelt en relativt høj tomgang, dog med stor differentiering mellem primære og sekundære beliggenheder. Der er forventninger om en fortsat relativt høj tomgang i årene fremover, men med en fornuftig efterspørgsel efter nyere og effektivt indrettede lejemål. Lejeniveauet på de primære placeringer vurderes at være relativt stabilt, men forventes fortsat at være under pres på de sekundære placeringer. På boligmarkedet er tendensen klar på alle markeder der er en relativt massiv søgning mod de større byer der således oplever et behov for nye boliger. Afhængigt af traditioner på de forskellige markeder giver dette sig udslag i enten behov for nye ejerboliger, nye lejeboliger eller begge dele. For lejeboligernes vedkommende har dette over en periode medført et stigende lejeniveau, og det højere niveau forventes bibeholdt i den kommende periode. INVESTORER På investorsiden oplever TK Development en stigende optimisme og god interesse for investering i fast ejendom, og det historisk lave renteniveau har medvirket til at øge interessen for investering i fast ejendom som aktivklasse for især institutionelle investorer. Mange institutionelle investorer har et ønske om at øge andelen af ejendomsinvesteringer i porteføljen idet de har tillid til at fast ejendom fremadrettet kan give et stabilt og konkurrencedygtigt afkast. Det opleves aktuelt at investorerne også interesserer sig for projekter uden for hovedstaden, og at investorerne i flere tilfælde også ønsker at deltage aktivt i projektudviklingen og derved påtage sig en højere risiko mod et forventet højere afkast. Disse muligheder er i tråd med koncernens forretningsmodel hvor TK Development gerne indgår partnerskaber omkring udviklingsprojekter og færdigopførte ejendomme for derigennem at opnå en mere optimal allokering af selskabets egenkapital, en større risikospredning og en bedre udnyttelse af koncernens udviklingskompetencer. For retailejendomme er beliggenhed afgørende, og er der tale om centre, vil en dokumenteret god drift, kundetilstrømning og omsætning ligeledes være af stor betydning for investors komfort i forhold til investeringen. For de gode placeringer er der relativt lave afkastkrav sammenlignet med før den økonomiske og finansielle krises indtræden. Afkastkravet er noget højere på mere sekundært placerede ejendomme. Dog opleves en trend i retning af at investorerne er villige til at foretage investeringer med en anden og lidt højere risiko end i de seneste år. For kontorejendomme er der en stor investorinteresse for primært beliggende ejendomme med solide lejerforhold, og afkastkravet er her på niveau med før den økonomiske og finansielle krises indtræden. Afkastkravene er en del højere for mere sekundært beliggende ejendomme selv om investorerne også her aktuelt vurderes at være indstillet på lidt højere risiko end set i den seneste periode. For boligejendomme er der ligeledes en stor investorinteresse. Denne interesse er koncentreret om hovedstadsplaceringer og de store byer hvor der aktuelt opleves en betydelig befolknings- Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 13/38

14 MARKEDSFORHOLD tilvækst. Søgningen mod de større byer forventes at fortsætte også de kommende år. Den højere leje kombineret med lave afkastkrav på gode placeringer sammenlignet med perioden før den økonomiske og finansielle krise, har gjort det interessant atter at udvikle boliger. Potentielle investorer er både private velhavere, lokale eller større ejendomsselskaber, institutionelle investorer og udenlandske investorer. Befolkningstilvæksten i de større byer kombineret med tillid til den fremtidige udvikling, er samtidig afgørende parametre for familiers interesse i at købe ejerboliger, og prisniveauet herfor er steget pænt det seneste år. Markedet for udvikling af ejerboliger til salg til private er således også interessant igen. FINANSIERING Der opleves en opblødning i mulighederne for at opnå finansiering. Mulighederne varierer fra projekt til projekt, afhængigt af type, beliggenhed og status, herunder udlejning og salg. Generelt stilles der fortsat krav om en relativt høj egenfinansiering af projekterne, men også her opleves en vis opblødning. 14/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Ledelsesberetning

15 DEVELOPMENT Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Koncernens primære segmenter er butikker, kontorer og boliger, med variation fra land til land. Projekterne udvikles i eget regi og med samarbejdspartnere i joint ventures. Strategi for forretningsområde Development Udvikling af projekter fra idéfase til færdigopført projekt hvor de kan gennemføres efter en af flere modeller: Solgte projekter (forward funding/forward purchase). Projekter med partner. I eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed. Serviceydelser for tredjemand. Development Lande: Omsætning: Bruttoresultat: Resultat af joint ventures: Balancesum: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet H1 2014/15: DKK 76,9 mio. (H1 2013/14: DKK 141,8 mio.) H1 2014/15: DKK 26,7 mio. (H1 2013/14: DKK 14,8 mio.) H1 2014/15: DKK 1,0 mio. (H1 2013/14: DKK 5,0 mio.) : DKK 1.190,4 mio. ( : DKK 1.120,9 mio.) Udviklingen i koncernens projektportefølje inklusive projekter i joint ventures kan skitseres således: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 90,7 % 83,1 % 81,1 % Tabel 1 TK Development har i development-segmentet fokus på gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. Herudover arbejder koncernen løbende med nye projektmuligheder. Igangsætning af planlagte projekter sker når de kommercielle betingelser for igangsætning af byggeriet er opfyldt, og der er opnået hel eller delvis finansiering af projektet, enten hos kreditinstitutter eller hos investorer i form af forward funding, og der er tilvejebragt eventuel egenfinansiering i projektet via TK Developments egne finansielle ressourcer. Bruttoresultatet i første halvår 2014/15 udgør DKK 26,7 mio. mod DKK 14,8 mio. i første halvår 2013/14. Resultat af joint ventures udgør i første halvår 2014/15 DKK 1,0 mio. mod DKK 5,0 mio. i første halvår 2013/14. Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m², fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er steget i forhold til 31. januar 2014 som følge af opbygning af forward funding af nye projekter. Udviklingspotentialet i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Total projektportefølje Antal projekter Tabel 2 Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 15/38

16 DEVELOPMENT PROJEKTOVERBLIK Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen inden for development. Oversigten indeholder projekter i såvel 100-%-ejede selskaber som i joint ventures. Projekt By Land Segment TKD s ejerandel af areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Under opførelse Amerika Plads, p-kælder København DK P-kælder % 2004 Løbende Vasevej Birkerød DK Mix % - - Ahlgade Holbæk DK Mix % Oktober 2013 Efterår 2014 Alfa Laval, Østre Havn Aalborg DK Kontor ) 50 % Marts 2014 Medio 2015 Barkarby Gate, retailpark Stockholm SE Butik % August 2013 Efterår 2014 Residential Park, Bielany, etape 2 Warszawa PL Boliger/service % Juni 2014 Forår 2016 Shoppingcenter, Jelenia Góra Jelenia Góra PL Butik % Maj 2014 Efterår 2015 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek CZ Butik % Efterår 2013 Ultimo 2014 Ikke påbegyndte Citycenter BROEN, shoppingcenter Esbjerg DK Butik % Efterår 2014 Efterår 2016 Østre Teglgade København DK Kontor/bolig % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København DK Mix % Amerika Plads, felt A København DK Kontor % Aarhus Syd, etape II Aarhus DK Butik % Ejby Industrivej København DK Kontor % - - Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg DK Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Marsvej Randers DK Butik % September Udvikling af centrum Køge DK Mix % 2014 Løbende Handelskvarteret Kulan Gøteborg SE Mix % Retailpark, Söderhamn Söderhamn SE Butik % Retailpark, Gävle, etape II Gävle SE Butik % Løbende Løbende Residential Park, Bielany, etape 3-4 Warszawa PL Boliger/service % Løbende Løbende Bytom Retail Park Bytom PL Butik % Løbende Løbende Most Retail Park, etape II Most CZ Butik % - - Development, totalt areal ca ) Avanceandel på udvikling udgør 70 %. Geografisk segmentering af udviklingspotentialet i kvadratmeter: Danmark Tjekkiet Polen Sverige PROJEKTER UNDER OPFØRELSE Amerika Plads, p-kælder, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. For beskrivelse af Amerika Plads, felt A og C, henvises til afsnittet Ikke påbegyndte projekter nedenfor. 16/38 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 Ledelsesberetning

17 DEVELOPMENT Vasevej, Birkerød, Danmark TK Development ejer en ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der er indgået ny langtidslejekontrakt med SuperBest betinget af at der foretages en renovering af den eksisterende ejendom. Denne renovering forventes påbegyndt i efteråret Der er efter regnskabsperiodens udløb indgået betinget aftale om salg af SuperBest-delen til et privat ejendomsselskab. Herudover arbejdes med en tilbygning omfattende bl.a. enkelte butikker og boliger. Ahlgade, Holbæk, Danmark TK Development ejer 50 % af aktierne i et selskab der udvikler ca m² boliger og butikker i Holbæk. Boligdelen udgør ca m² og er solgt og overdraget til et boligselskab. Erhvervsdelen udgør ca m² og er fuldt udlejet til de to Bestseller-koncepter Jack & Jones og Vila samt Imerco (Q1 2014/15: 100 %). Byggeriet er påbegyndt i oktober 2013, forløber planmæssigt og forventes færdigt i efteråret Ved færdiggørelsen af projektet overtager TK Development retaildelen fra det fælles selskab med henblik på videresalg til investor. Alfa Laval, Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark TK Development har i første kvartal 2014/15 betinget solgt et m² kontorprojekt i Aalborg. Projektet udvikles til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Projektet er solgt til PensionDanmark til en samlet pris på DKK 126,1 mio. Byggeriet er påbegyndt i marts 2014 og overdrages efter færdiggørelsen til investor i juni Indtjeningen fra salget vil blive indregnet i 2015/16 i forbindelse med overdragelse af projektet til investor. Barkarby Gate, retailpark, Stockholm, Sverige I Barkarby i den nordvestlige del af Stockholm udvikler TK Development en m² retailpark. Retailparken forventes at bestå af enheder. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 94 % (Q1 2014/15: 94 %), og der er bl.a. indgået lejeaftaler med større lejere som XXL (sportsforretning), Clas Ohlson, Intersport, Toys R Us, Lager 157, Grizzly, Kjell & Co., Burger King, Pizza Hut og fitnesskæden Nordic Wellness. Projektet er i andet kvartal 2013/14 solgt til en fond administreret af Cordea Savills. Salget er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt i august 2013, og åbning er planlagt til efteråret Indtjeningen fra salget vil blive indregnet i 2014/15 i forbindelse med overdragelse af projektet til investor. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen TK Development ejer et areal i Warszawa hvorpå der udvikles et boligbyggeri på ca m². Første etape på m² er færdigopført og solgt til private brugere. De resterende ca m² planlægges opført i tre etaper som forventes igangsat løbende når et tilfredsstillende forhåndssalg er opnået. Projektets anden etape består af 297 boligenheder og servicearealer. Forhåndssalget er påbegyndt i december 2013, og der er forhåndsreserveret 34 % af enhederne (Q1 2014/15: 32 %). Byggeriet er påbegyndt i juni 2014 med forventet aflevering til køberne i foråret Boligerne sælges som ejerlejligheder til private brugere. Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen I Jelenia Góra udvikler TK Development et shoppingcenter på ca m 2. Projektet gennemføres i et joint venture med Heitman, og koncernens ejerandel udgør 30 %. Projektet vil omfatte en ca m 2 dagligvareenhed og ca m 2 butikker, restauranter og serviceenheder. Udlejningen pågår, og der er indgået lejekontrakter på halvdelen af arealet (Q1 2014/15: 51 %). Lejerne omfatter bl.a. Intermarché, H&M, Stradivarius, Reserved, Carry, CCC og Bershka. Byggeriet er påbegyndt i maj 2014 med forventet åbning i efteråret TK Development vil modtage honorarindtægter fra det fællesejede selskab for udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har TK Development i efteråret 2013 solgt en 80-% ejerandel af et planlagt shoppingcenterprojekt til en samarbejdspartner. TK Developments ejerandel af projektet udgør herefter 10 %. Shoppingcentret vil bestå af ca. 60 butikker. TK Development modtager honorar for bl.a. udlejning og byggestyring i forbindelse med projektets gennemførelse. Aktuel udlejningsgrad udgør 87 % (Q1 2014/15: 83 %), og der er bl.a. indgået lejekontrakter med Billa, Intersport, H&M, NewYorker og Euronics. Byggeriet er påbegyndt i efteråret 2013, og åbning forventes ultimo IKKE PÅBEGYNDTE PROJEKTER Citycenter BROEN, shoppingcenter, Esbjerg, Danmark I Esbjerg ejer TK Development et areal hvorpå der planlægges opført et nyt shoppingcenter, Citycenter BROEN, på ca m² ved Esbjerg Station. Centret forventes at bestå af ca. 70 butikker. Byggetilladelse til projektet foreligger. Forinden byggeriet kan påbegyndes, skal projektet igennem en valideringsog godkendelsesproces i forhold til sikkerheden i banedriften, m.v. Valideringsprocessen er i gang og forventes færdiggjort i efteråret 2014 med byggestart umiddelbart derefter. Der er igangværende drøftelser med PFA om salg af en andel af projektet på nuværende stadie. PFA vil dermed såfremt en endelig Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 TK DEVELOPMENT A/S 17/38

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere