OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3"

Transkript

1 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9 Kompetence 10 På vej mod OK17 11 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA M a r ts 2014 kontak t: ISsN NR.2

2 2 FA MAGASIN M a r ts 2014 Ansvarlig overenskomst i usikre tider FA og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) er nu enige om en ny overenskomst for de næste tre år. Vi indledte forhandlingerne allerede i december, men selv om forløbet har været langt, har det også været konstruktivt, og der er i den forbindelse al mulig grund til at anerkende DFL for en resultatorienteret indsats. Den nye overenskomst giver medarbejderne en lønstigning på 1,7 pct., 1,75 pct. og 1,8 pct. i de tre år overenskomsten løber. De faste kronesatser i overenskomsten bliver ikke reguleret, og derudover bortfalder en række omkostninger. Det gælder bl.a. udgifter til lægeerklæring ved indtræden i pensionsordningen og gruppelivsordninger. FA gik ind i overenskomstforhandlingerne med en målsætning om at indgå en forsvarlig overenskomst, som bidrager til at forbedre virksomhederne drift, og som skulle ligge på linje med resultaterne på det øvrige arbejdsmarked. Begge målsætninger er opfyldt. Mariane Dissing, adm. dir, FA At aftalen samtidig sikrer reallønnen for de ansatte er en ekstra gevinst. Det styrker forståelsen på begge sider af bordet af, at det er en god aftale. Da vi indledte overenskomstforhandlingerne lå det ikke i kortene, at en ny aftale skulle være tre årig. Nu blev det sådan, og måske var det også et forhold som var med til at trække forhandlingerne i langdrag. Til gengæld er der grund til at glæde sig over, at virksomhederne nu får en klar ramme for deres personaleomkostninger de kommende tre år. Det er min klare vurdering, at vi med den nye overenskomst har fået en aftale med en god balance, som giver mærkbare forbedringer for de ansatte, og som bidrager til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

3 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 3 Moderate lønstigninger Vi har opnået et ansvarligt resultat, som bevarer vores medlemmers realløn, og som er på niveau med resultaterne på det øvrige arbejdsmarked Lone Clausen, konstitueret landsformand i DFL til Ritzau Lønstigningerne i OK14 understøtter forsikringssekskabernes konkurrenceevne og overstiger ikke lønudviklingen på det øvrige arbejdsmarked Den nye overenskomst med DFL løber over tre år, hvor lønnen reguleres med hhv. 1,70 pct. 1. juli ,75 pct. 1. juli ,80 pct. 1. juli Udover lønstigningerne sikrer overenskomsten også, at en række af virksomhedernes omkostninger enten bortfalder eller reduceres, så den samlede udgiftsramme lander på 5,15 pct. over de tre år. Dermed svarer den samlede økonomiske ramme til niveauet i de overenskomster, der er indgået på det øvrige arbejdsmarked. Det er en ansvarlig aftale, som både sikrer virksomhederne fornuftige vilkår og giver medarbejderne en rimelig reallønsudvikling. Det er særligt positivt, at der er tale om en treårig aftale, som sikrer en rolig omkostningsudviklingen i virksomhederne i en længere periode. Der sker ingen regulering af kronesatserne i perioden. Virksomhedsoverenskomster Selskaber med eget VOK-lønsystem har ved hver af de aftalte lønreguleringer mulighed for at anvende 0,5 pct. af den generelle lønstigning til lokal fordeling i overensstemmelse med selskabets VOK. Udbetaling af pensionsbidrag Medarbejdere, der har nået pensionsudbetalingsalderen, kan vælge at få udbetalt deres pensionsbidrag som et tillæg til lønnen. Pensionsudbetalingsalderen er som udgangspunkt fem år før folkepensionsalderen. Udbetalingen er ikke ferieberettigende eller pensionsberettigende. Denne del af aftalen giver en større frihedsgrad til denne gruppe af medarbejdere, der ofte har sparet tilstrækkeligt op til pension, og derfor gerne vil have bidraget udbetalt. Ændringen angår kun overenskomstens pensionsbidrag. Der skal fortsat indbetales lovbestemt ATP-bidrag. Pensionsprocenten for deltidsansatte i it De deltidsansatte indenfor it-området får beregnet deres pensionsprocent på samme måde som forsikringsmedarbejdere på deltid. Pensionsbidrag til yngre medarbejdere De årige medarbejdere får højere pensionsprocent. Det betyder, at de løftes fra de hidtidige 9,5 pct. til de samme pensionsbidragssatser, som de øvrige medarbejdere i den samme lønklasse.

4 4 FA MAGASIN M a r ts 2014 Arbejdstid og timebank Timebanken forenkles FA gik til forhandlinger med krav om modernisering af arbejdstidsbegrebet og reduktion af genebetalingerne. Det var ikke muligt at nå til enighed om at ændre de gældende regler om arbejdstid og genebetaling, men det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe i overenskomstperioden, der skal beskrive en model for arbejdstid og genebetaling, der ikke er bundet af de eksisterende regler, grænser og sondringer. Målet er en arbejdstidsmodel, der vil kunne implementeres ved næste overenskomstforhandling. Arbejdsgruppens rapport skal være færdig 1. januar Der skal også nedsættes et udvalg om sanering af lønklasserne på it-området. Der er i dag seks lønklasser, og udvalget skal beskrive modeller for forenkling til fx to eller tre lønklasser. Udvalgets rapport skal være færdig 1. juli Vi har i forbindelse med forhandlingerne bl.a. forsøgt at skabe forenklinger i håndteringen af timebanken. Medlem af FA s forhandlingsudvalg Lars Bonde Deltidsansatte Deltidsansatte og deres vilkår blev drøftet indgående under forhandlingerne. DFL ønsker opmærksomhed på, at overenskomsten bestemmer, at det kun undtagelsesvist kan aftales, at deltidsansatte udfører mer- eller overarbejde. Der var enighed om, at det er vigtigt, at selskaberne er opmærksomme på, at deltidsansatte ikke kan pålægges mer- og over arbejde i samme omfang som fuldtidsansatte. Det er også aftalt, at deltidsansatte medarbejdere, der har en ugentlig fridag, som falder på en overenskomstmæssig fridag, får erstatningsfrihed. Erstatningsfriheden sættes ind i timebanken. De overenskomstmæssige fridage er grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.. Forenklet protokollat om distancearbejde Der er aftalt et forenklet protokollat om distancearbejde, og de forhold selskab og medarbejder skal være opmærksomme på. Der er i dag så mange erfaringer med distancearbejde, at det ikke længere er påkrævet at opretholde en struktur med aftaler i tre niveauer, når der skal arbejdes udenfor medarbejderens normale arbejdssted. Det bliver derved nemmere for både selskab og medarbejdere at aftale distancearbejde, når begge har en interesse i det. FA og DFL vil udarbejde en fælles vejledning med inspiration til selskaber og medarbejdere med eksempler på distancearbejde. Ændringer i reglerne om timebank Timebanken, der blev aftalt ved OK12, blev sat i værk i Evalueringen af timebanken viste en timebank, der generelt fungerer tilfredsstillende. Der var dog ønsker på begge sider om justeringer af timebankens regler. I forhold til, hvad der kan sættes i timebanken er det aftalt, at selskab og personaleforening skal kunne aftale, at tillæg for lørdagsarbejde og telekoncept kan indskydes i timebanken. Aftalen om erstatningsfrihed for deltidsansatte, når deres ugentlige fridag falder på en overenskomstmæssig fridag, betyder også, at denne erstatningsfrihed går ind i timebanken.

5 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 5 Selskabernes mulighed for at pålægge medarbejderen at få afviklet timer fra timebanken er rykket frem. Det er aftalt, at grænsen for, hvornår selskabet kan pålægge medarbejderen at afvikle timer i timebanken, sættes ned fra 250 til 200 timer, hvor medarbejderen kan pålægges at bringe sin saldo ned til 150 timer. Det var vigtigt for FA at få opblødt reglen om, at timebanken ikke kunne bruges ved fritstilling. Det er nu aftalt, at det på medarbejderens initiativ er muligt at aftale fritstilling mod reduktion i timebanken. Det betyder, at en opsagt medarbejder, der fx har timebanksaldo svarende til to ugers frihed, kan indgå aftale med selskabet om at blive fritstillet de sidste seks uger af opsigelsesvarslet, så saldoen dermed er afviklet. Andet Der er aftalt en række forenklinger: Orientering om kompensation for selvstændig arbejdstilrettelæggelse forenkles. Når selskabet har fastsat en standardkompensation, som personaleforeningen har godkendt, skal personaleforeningen have fravigende kompensation fremlagt til forudgående orientering. Der er aftalt adgang til lokalt at iværksætte forsøg med ændret årlig arbejdstid. Det betyder, at selskabet på forsøgsbasis fx kan øge arbejdstiden til årsnormen 1924 timer. Forsøget skal have en varighed af mindst 6 måneder og højest 12 måneder, og timerne for omsorgsdage og seniorfridage skal reguleres forholdsmæssigt. Det nuværende loft på antallet af årlige beredskabsvagter forhøjes fra 40 til 45 for hver enkelt medarbejder. Beredskabsvagten skal varsles senest 24 timer før. Denne ændring giver mere fleksibilitet i planlægningen af beredskabsvagter. Det er også aftalt, at overarbejde skal varsles senest ved normal arbejdstids ophør den foregående dag, bortset fra uforudsete situationer, som ikke med rimelighed kan planlægges.

6 6 FA MAGASIN M a r ts 2014 Pensionsregulativet I fremtiden skal lægeerklæring betales af medarbejderne En vigtig forudsætning for at kunne nå et ansvarligt resultat, der samtidig imødekom ønsket om lønstigninger, var at der kunne findes besparelser i den eksisterende overenskomst. Det var blandt andet muligt ved at ændre reglerne om lægeerklæringer i pensionssikringsregulativet. Det er nu aftalt, at lægeerklæring skal betales og opbevares af medarbejderen. Selskabet har således ikke ansvar for indhentelse, betaling eller opbevaring af lægeattest ved ansættelsen. Det er også aftalt at præcisere reglerne om dækning ved invaliditet. Invaliderenten skal for den enkelte medarbejder ved indtræden i ordningen aftales at udgøre mellem 20 og 80 pct. af medarbejderens årsløn. Endvidere skal invalideprocenten kun kunne ændres ved skriftlig aftale mellem medarbejderen og pensionsleverandøren. Endelig skal medarbejderen skal have mulighed for at vælge et gennemsnitsrenteprodukt. FA og DFL har aftalt at genoptage drøftelsen om en fælles fortolkning af dækning ved invaliditet, når en igangværende sag er afsluttet. Det er aftalt, at medarbejdere, der er fyldt 60 år, skal kunne vælge opsparingsordning og fravælge invalidedækning.

7 M a r ts 2014 FA M AG A S I N 7 De sociale bestemmelser Den nye overenskomst ændrer på en række områder de sociale bestemmelser I de sociale bestemmelser indføres et socialt kapitel, der gør det muligt at fastholde eller ansætte personer med varigt nedsat arbejdsevne. Et socialt kapitel er en vigtig kobling til den nye lovgivning om flexjob, der blev indført i En medarbejder, som ønsker at komme på fastholdelsesflexjob, skal normalt have været ansat i 12 måneder på overenskomstens sociale kapitel. Herudover er der aftalt andre ændringer i de sociale bestemmelser: For at tilpasse seniorfridagene til timebanken er det aftalt, at deltidsansatte tildeles seniorfridage i forhold til deres arbejdstidsprocent Personaleforeningen skal så vidt muligt orienteres forud for skriftlige advarsler på samme måde, som der skal orienteres om opsigelser Det er præciseret, at pensionsbidrag i forbindelse med opsigelser kommer til udbetaling, medmindre medarbejderen på fratrædelsestidspunktet overgår til pension fra virksomheden eller kan gå på folkepension Medarbejdere, der forsørger et fysisk eller psykisk handicappet hjemmeboende barn under 18 år, får mulighed for hel eller delvis orlov uden løn i op til 12 måneder. Det kræver en bevilling fra kommunen efter 42 i den sociale servicelov. Medarbejdere får ret til frihed med løn i op til to uger pr. kalenderår til pasning og ledsagelse af alvorligt syg nærtstående nærtstående følger definitionen i lov om social service Medarbejdere, der bruger retten til orlov uden løn efter barselloven, får fuldt pensionsbidrag fra selskabet Fædreorlov bliver mere fleksibel - de sidste to uger af de fire ugers fædreorlov kan fremover aftales holdt indtil 60. uge efter fødslen

8 8 FA MAGASIN M a r ts 2014 Forsikringsordninger Gruppesikringsregulativet Indenfor gruppelivsordningen lykkedes det også at reducere omkostningerne, så der kunne skabes plads til lønstigninger. Det blev således aftalt at reducere. En vigtig forudsætning for at kunne nå et ansvarligt resultat, der samtidig imødekom ønsket om lønstigninger, var at der kunne findes besparelser i den eksisterende overenskomst. Det var blandt andet muligt ved at reducere præmien i gruppesikringsregulativet ved at bruge af de opsparede bonusmidler i ordningen. De opsparede bonusmidler i gruppeforsikring reduceres ved, at nettopræmien (selskabsbetalingen) pr. 1. april 2014 nedsættes med 646 kr. årligt pr. medarbejder for perioden 1. april 2014 til 31. december Fra 1. januar 2015 nedsættes præmien med yderligere 216 kr. årligt pr. medarbejder, så den samlede nedsættelse pr. 1. januar 2015 udgør 862 kr. årligt pr. medarbejder. På trods af uenigheder undervejs har der hele vejen igennem været en god, konstruktiv dialog mellem parterne. Det største bump på vejen har været lønnen, men man er endt ud med et tilfredsstillende resultat. Konstitueret landsformand Lone Clausen på DFL s hjemmeside. Gruppesikringsregulativet ændres også, så forsikringsdækningen opretholdes under orlov uden løn og pension i op til 12 måneder efter overenskomstens regler. Der sker ikke ændringer i de aftalte forsikringssummer. Sundhedsforsikring Det er også aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe i overenskomstperioden om forsikringsvilkår i sundhedsforsikring. Arbejdsgruppen skal undersøge muligheden for at opdatere og fremtidssikre den overenskomstmæssige sundhedsforsikring. Arbejdsgruppen skal undersøge, hvilke typer af sundhedsforsikringer, som i overenskomstperioden udbydes på markedet, som er relevante og attraktive for selskaberne og medarbejderne. Arbejdsgruppen skal fx indhente oplysninger fra Forsikring & Pension om markedskonforme sundhedsforsikringer. Arbejdsgruppen skal afgive rapport 1. oktober 2015.

9 M a r t s FA M AGASIN 9 Fagligt arbejde Rokering af tillidsrepræsentanter uden organisationsforhandling I tillidsrepræsentantaftalen tilføjes, at selskabet uden central forhandling kan drøfte en påtænkt omplacering med den berørte tillidsrepræsentant, medmindre tillidsrepræsentanten flyttes ud af sit valgområde. Det betyder, at selskabet får mulighed for at tale med den berørte tillidsrepræsentant om en omplacering inden for valgområdet, uden at spørgsmålet først skal behandles centralt som en sag om opsigelse af en tillidsrepræsentant. Præcisering af 4-ugers fristen i reglerne om behandling af faglig strid Reglerne om behandling af faglig strid fastsætter en 4-ugers grænse for at videreføre sager, der ikke er løst ved lokal forhandling. Denne frist er præciseret, og begæring om organisationsmøde skal herefter gives senest 4 uger efter underskrevet referat af lokale forhandlinger dvs. både hvor sagen drejer sig om opsigelse eller bortvisning, og hvor sagen drejer sig om andre spørgsmål.

10 10 FA MAGASIN M a r ts 2014 Kompetence FA og DFL skal årligt drøfte kompetence i den kommende overenskomstperiode Kravene til medarbejdernes kompetencer stiger, og samtidig vil EUD-reformen medføre ændringer i uddannelsesreglerne. Derfor var kompetence et vigtigt tema i overenskomstforhandlingerne. FA og DFL er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at indgå aftaler om ændringer i overenskomsten i den nye overenskomstperiode, hvis EUD-reformen bliver vedtaget. Der er i februar indgået et politisk forlig om EUD-reformen. Det ventes omsat til lovgivning før folketingsåret slutter. For at sikre, at virksomhederne har tid til at indstille sig på de merkantile EUX-uddannelsers nye struktur, indfører reformen en overgangsordning for studenter på det merkantile område frem til august 2020 med grundforløb og hovedforløb. Den nærmere udmøntning er endnu ikke afklaret. Det er også aftalt, at overenskomstparterne skal mødes i perioden og drøfte mulighederne for at styrke medarbejdernes kompetencer. DFL skal årligt redegøre regnskabsmæssigt og aktivitetsmæssigt for anvendelsen af uddannelsesbidragene. Der skal være en årlig drøftelse af anvendelsen af uddannelsesbidragene.

11 M a r t s FA M AGASIN 11 På vej mod OK17 FA og DFL nedsætter en række udvalg og arbejdsgrupper i overenskomstperioden Der var spørgsmål, som ikke kunne løses ved overenskomstbordet. Derfor nedsætter FA og DFL en række udvalg og arbejdsgrupper i overenskomstperioden: EUD-reformen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at indgå aftaler om ændringer i overenskomsten i den nye overenskomstperiode, hvis EUD-reformen bliver vedtaget Kompetenceudvikling. Overenskomstparterne skal mødes i perioden og drøfte mulighederne for at styrke medarbejdernes kompetencer Arbejdsgruppe om arbejdstid og genebetaling Udvalg om it-lønklasser Arbejdsgruppe om Sundhedsforsikring Assurandørerne Da assurandørernes overenskomst forhandles med Finansforbundet, er OK14 for assurandørerne beskrevet i FAMagasin, nr. 1 om OK14 Finans.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere