Beskæftigelsesministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger. Vi skal dog påpege, at lovforslaget ikke adresserer den gruppe af lovforslagets målgrupper, der har været ude for en ulykke eller er blevet akut syge og er omfattet af en forsikrings- eller pensionsordning. Dette indebærer en række uhensigtsmæssige udfordringer, der bør tages højde for i det endelige lovforslag. Resumé foreslår, at der i lovforslaget tages højde for, at en del af forslagets målgruppe består af personer, der har været ude for en ulykke eller er blevet akut syge og som følge deraf skal indgå i ressourceforløb mhp. at få afklaret, om de kan komme i fleksjob. Vi ser en væsentlig risiko for, at visse elementer i reformen udvander intentionerne bag lovforslaget i forhold til de personer, som er kommet til skade eller blevet syge og som er omfattet af en forsikrings- eller pensionsordning reformens ikrafttrædelse. Lovforslaget beskriver ikke samspillet mellem private ydelser fra forsikringsog pensionsordningerne og de enkelte elementer i lovforslaget dette foreslås beskrevet i det endelige lovforslag Det skal fortsat være muligt for andre selskaber end ATP at administrere SUPP en, ligesom ekstra pensionsindbetaling skal kunne ske til eget pensionsselskab vurderer på baggrund af branchens analyser og erfaring med skadelidte og syge under forsikrings- og pensionsordningen, at der er behov for en tidlig indsats ift. at få tilskadekomne og syge hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir Generelle bemærkninger til lovforslaget kan generelt støtte op om reformens overordnede formål, nemlig at færrest muligt skal stå uden tilknytning til arbejdsmarkedet og ende på førtidspension. Der er efter vores opfattelse mange gode delelementer i reformen, ikke mindst i forhold til de unge som pga. deres situation har vanskeligt ved at komme i arbejde. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 For forsikrings- og pensionsbranchen har reformen betydning på flere punkter, som vil blive uddybet i det følgende. Vi skal starte med at fremhæve, at der i lovforslaget med bemærkninger savnes en analyse og en vurdering af samspillet mellem de enkelte elementer i lovforslaget og de private forsikrings- og pensionsydelser, som kan komme til udbetaling til en skadelidt i tilfælde af ulykke. Disse ydelser vil typisk være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven samt udbetaling fra pensionsordninger, hvor erstatning ved tab af erhvervsevne og kritisk sygdom er typiske risikodækninger. Vi skal kraftigt opfordre til, at det endelige lovforslag adresserer samspillet mellem de enkelte elementer i lovforslaget og disse til dels lovbaserede forsikrings- og pensionsordninger. Den 19. september 2012 blev der afholdt møde mellem Beskæftigelsesministeriet og. På mødet gav ministeriet udtryk for, at de deler branchens opfattelse af, at lovforslaget ikke i sig selv stiller krav om, at forsikringsvilkår og forsikrings- og pensionsselskabernes produkter og praksis ændres. Ministeriet oplyste på mødet, at man ville kontakte Justitsministeriet for at drøfte de lovgivningsmæssige konsekvenser i forhold til erstatningsansvarsloven. Selvom lovgivningen ikke i sig selv regulerer forsikrings- og pensionsprodukterne, er der på flere områder en meget snæver sammenhæng mellem indretningen af de offentlige ydelser og de supplerende, private ydelser. Det er jo netop helheden af offentlige- og private ydelser, der skal imødekomme borgernes samlede behov. Ændringer i offentlige ydelser som førtidspension- og fleksjobsregler kan derfor have stor betydning for de private forsikrings- og pensionsordninger. Der er eksempler på, at størrelsen af de private ydelser er bestemt af størrelsen af de offentlige ydelser. Som minimum må alle pensionsselskaberne tilpasse deres rådgivning og kundeinformation, så den baserer sig på reglerne for offentlige ydelser. De valg kunderne har truffet om størrelsen på deres private invalidepension, da de kom ind i pensionsordningen, skal muligvis ændres på baggrund af de nye regler. Aftalevilkårene i forsikrings- og pensionsselskaberne er forskellige, og de præcise konsekvenser for det enkelte selskab er derfor forskellige. I nogle forsikringsog pensionsselskaber er der brug for at ændre aftalebetingelser og forsikringspræmier. Det er et ganske omfattende arbejde, og det er ikke muligt at overholde varslingsregler mv. inden lovforslagets ikrafttrædelse. Vi anerkender, at førtidspensionslovgivningen i sagens natur først og fremmest skal udformes, så de politiske mål med de offentlige ydelser imødekommes. Men det manglende blik i reformarbejdet for arbejdsdelingen mellem offentlig og privat sætter borgerne og deres pensionsselskaber i en umulig situation, hvor man ikke kan nå at få tilpasset de private pensionsordninger, herunder også de pensioner man har gennem sit arbejde, så de udgør en fornuftig helhed for den enkelte borger Personkredsen i lovforslaget Det er åbenbart og naturligt, at reformen primært tager sigte på at tage hånd om de unge, som pga. deres sygdom, sociale forhold mv. står uden tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor ender på langvarig, offentlig forsørgelse eller i en ung alder tilkendes førtidspension. Side 2

3 skal gøre opmærksom på en anden persongruppe, der ikke direkte er adresseret i lovforslaget, men som også vil være omfattet af lovforslaget. Der er her tale om personer, som er kommet til skade enten i privatlivet eller på arbejdspladsen og som derfor er i et personskadesagsforløb. Denne gruppe, som udgør ca skadelidte pr. år og dermed en væsentlig del af det segment, som reformen tager sigte på - modtager ikke kun offentlige ydelser, men også ydelser fra de involverede forsikrings- og pensionsselskaber. Vi har hæftet os ved, at sammenhængene mellem procedurer og kriterier for den fremtidige, offentlige tilkendelse af førtidspension og fleksjob på den ene side og forsikringers og pensionsordningers bidrag til forsørgelsen efter alvorlige personskader eller sygdom på den anden side kun er inddraget i lovforslaget for så vidt angår arbejdsskadeforsikringen, og i øvrigt kun meget sporadisk. s bemærkninger omfatter primært denne personkreds Risiko for at lovforslagets intentioner udvandes er bekymret for, at flg. elementer utilsigtet risikerer at lægge væsentlige hindringer i vejen for at realisere reformens intentioner: Gældende lovgivning og deraf følgende praksis vedrørende erstatning og forsikringsdækning ved personskader samt grundlæggende vilkår i de udbredte pensionsordninger på arbejdsmarkedet Kommende praksis efter reformen ift. anden gældende lovgivning Langvarige afklaringsløb vil kunne hindre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet Forsikringsselskaberne har i dag en praksis, hvorefter de bidrager til, at den tilskadekomne vender hurtigt til arbejdsmarkedet efter en ulykke og endt behandling. Dette gør forsikringsselskaberne f.eks. ved at tage kontakt til den skadelidte og dennes arbejdsgiver. Grundlaget for at kunne hjælpe den skadelidte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet i et fast fleksjob er baseret på et samarbejde mellem skadelidte, kommunen og arbejdsgiveren. Eksempel: En skadelidt får lavet en aftale med sin arbejdsgiver om langsom genoptagelse, der efter en periode ender med en vurdering af, at skadelidte kan magte at arbejde 4 timer dagligt. Efter lovforslagets ordlyd vil skadelidtes forsikringsselskab efter reformen være begrænset i forhold til at bidrage til skadelidtes hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Proceduren vil være således, at skadelidte skal i dialog med kommunens rehabiliteringscenter, og der skal udarbejdes en plan for indsats og rehabilitering. Dette kræver blandt andet, at rehabiliteringscentret skal anmode sundhedscentret om at indhente skadelidtes helbredsoplysninger, forinden disse planer kan udarbejdes. Herefter skal skadelidte som minimum indgå i et et-årigt ressourceforløb. Man kan frygte, at både arbejdsgiver og skadelidte på dette tidspunkt i forløbet har mistet motivationen for at hjælpe skadelidte tilbage på arbejdsmarkedet, og at den hurtige, effektive indsats i startfasen dermed viser sig nyttesløs. Side 3

4 Midlertidig fleksjobordning kan svække skadelidtes motivation for at medvirke loyalt til at vende tilbage på arbejdsmarkedet Der er i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven grundlæggende regler om den erstatning, som skadelidte har krav på i forløbet efter en skade. Disse regler træder i kraft, når en person er kommet alvorligt til skade enten privat eller på arbejdet. Lovene indeholder principper for den midlertidige forsørgelse i form af løbende erstatninger for mistet lønindkomst, der på et tidspunkt, når det er muligt forsvarligt at skønne over erhvervsevnen, afløses af kapitalerstatninger for et evt. varigt erhvervsevnetab. Indførelsen af ressourceforløbene og de midlertidige fleksjobordninger vil i mange tilfælde kunne medføre meget langvarige forløb til afklaring af en syg eller skadelidt persons endelige erhvervsevnetab. En tilkendelse af erstatning efter de nævnte love og de tilknyttede forsikringsordninger, herunder især de midlertidige ydelser, der ofte giver mere eller mindre fuld lønkompensation, risikerer i et sådan langstrakt forløb at svække de skadelidtes motivation til at medvirke loyalt i bestræbelserne på at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vi er klar over, at denne risiko allerede eksisterer i et vist omfang. Eftersom der nu sker en intensiveret indsats på området i og med, at reformens intentioner skal udmøntes, herunder at der afsættes forholdsvist mange ressourcer og midler til at gennemføre intentionerne, vil der dog være større sandsynlighed for end hidtil, at incitamenterne udvandes af den praksis, der allerede er på området. I takt med, at incitamentsstrukturen forstyrres, vil bestræbelserne på at opfylde reformens intentioner således udvandes Økonomiske konsekvenser Det er s vurdering, at reformen vil have økonomiske konsekvenser i relation til eksisterende forsikrings- og pensionsordninger. Dette vedrører især: meromkostninger i forbindelse med høje, midlertidige, erstatningsudbetalinger for tab af erhvervsevne og arbejdsfortjeneste udgifter til administration og gebyrer til Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med genoptagelse af sager udgifter til system- og produkttilpasninger på pensionsområdet hensættelser til fremadrettede erstatningsudbetalinger Det er ikke muligt for forsikrings- og pensionsselskaberne at beregne de økonomiske konsekvenser for meromkostningerne ud fra det spinkle beregningsgrundlag i lovforslaget bemærkninger. Vi finder det beklageligt, at disse konsekvenser ikke er belyst. Vi skal dermed opfordre til, at de økonomiske konsekvenser for forsikrings- og pensionsbranchen belyses, inden forslaget fremsættes. Det vil herunder være væsentligt at få belyst baggrunden for vurderingen af antallet af sager, der forventes genoptaget pr. 1. januar 2013 for den gruppe, der efter 2006 er kommet i fleksjob som følge af en arbejdsskade. Konkrete bemærkninger 3.1. Personskadeområdet Indførsel af midlertidig fleksjobordning En af konsekvensenerne ved, at fleksjob som udgangspunkt kun tilkendes midlertidigt, er, at erstatningerne for erhvervsevnetab ikke kan kapitaliseres fuldt Side 4

5 ud undervejs i forløbet. Det betyder bla., at ansvarsforsikringsselskaber i sager, hvor der er udbetalt erhvervsevnetabserstatning, vil komme ud for at skulle vente mange år med at kunne modregne differencekrav med arbejdsskadeselskaberne. Der bør derfor fortsat være en adgang for Arbejdsskadestyrelsen til at træffe en afgørelse samtidig med den midlertidige afgørelse om at kapitalisere erstatningen for det erhvervsevnetab, der tidligt i forløbet er muligt at udmåle. Dette vil være en fordel for alle parter i en fleksjobordning. I forhold til de selvstændige erhvervsdrivende fremgår det af bemærkningerne pkt , s. 66, at disse efter reformen ikke som under nuværende lovgivning - skal have vurderet erhvervsevnen i forhold til job i en anden virksomhed, men kan få tilskud til at bevare beskæftigelsen som fleksjobansat i egen virksomhed ud fra en vurdering af nedsat arbejdsevne i forhold til egen virksomhed. vurderer, at dette åbner muligheder for omgåelse af loven, og lovgivningen på området bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed. Det ønskes præciseret, hvad begrebet selvstændige erhvervsdrivende omfatter. Er det de i Arbejdsskadesikringslovens 2 stk. 3 anførte, eller omfatter det også ansatte i eget Aps eller A/S? 3.2. Pensionsområdet Samspillet med offentlige ydelser Formålet med private forsikringsordninger (arbejdsmarkedspensioner, firmapensioner og individuelt tegnede pension) er, at disse skal hjælpe folk videre i en situation, hvor de er blevet syge eller er kommet ud for en ulykke, der medfører, at deres arbejdsevne er nedsat. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at det er intentionen med reformen, at modregning i offentlige ydelser for private ordninger skal fortsætte som i dag. I forhold til indførelsen af den nye ressourceforløbsydelse forstår vi forslaget til 68 i Lov om aktiv socialpolitik og engangsbeløb ved kritisk sygdom således, at sumudbetalinger ved erstatning for tab af erhvervsevne (invalidesum) og kritisk sygdom indgår i formuen og dermed ikke modregnes i ydelsen under ressourceforløbet, uanset hvilken sats personen er på, og uanset om udbetalingen sker før eller efter starten af forløbet. Det bør klart fremgå, at udbetalinger ved invaliditet, varigt mén eller kritisk sygdom, er formue. Det fremgår af bemærkningerne til 68 a i Lov om aktiv socialpolitik, at formålet med bestemmelsen er at undgå dobbeltforsørgelse fra det offentlige. Derfor bør løbende udbetalinger fra private pensionsordninger som erstatning for tab af erhvervsevne (invalidepension) undtages fra reglerne om modregning. Alternativt bør det fremgå, at invalidepension er en indtægt, der træder i stedet for lønindtægter og bør derfor ikke skal modregnes med 100 pct., men med 30 pct. i ressourceforløbsydelsen op til kr. og med 55 pct. ved indtægter derover jf. 68 a. Vi foreslår en ændring af 68 og 68 a. eller en uddybende forklaring i bemærkningerne til lovforslaget, så dette klart fremgår Fleksjob hos hidtidig arbejdsgiver I dag indgås halvdelen af nye aftaler om fleksjobs med hidtidig arbejdsgiver (Arbejdsmarkedsstyrelsen, SAMSPIL.INFO nr oktober 2010). Mindskes in- Side 5

6 citamentet til at fastholde den syge ansatte i et fleksjob er det sandsynligt, at færre vil have mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, da der i mange tilfælde ikke eksisterer et reelt alternativ til fleksjob. Typisk er det den hidtidige arbejdsgiver, der tager et socialt ansvar ved at tilbyde medarbejderen at blive i virksomheden. I forhold til 70 b i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er det problematisk, at der indføres et krav om, at den tidligere arbejdsgiver skal have medarbejderen ansat i en periode på 12 mdr. i henhold til overenskomstens sociale kapitel, før medarbejderen kan bevilges fleksjob hos den tidligere arbejdsgiver. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at medarbejderen skal arbejde de 12 måneder med en offentlig ydelse, der kun svarer til kontanthjælp og dermed er lavere end den normale fleksjobydelse. Det kan betyde, at det er mere attraktivt at komme på ledighedsydelse end at få et fleksjob hos den tidligere arbejdsgiver. Det er allerede et krav, at fleksjob kun kan tilkendes, hvis alle tilgængelige foranstaltninger har været afprøvet. Det er derfor vores opfattelse, at der ikke er behov for en ændring af de eksisterende regler. I stedet skal kommunen grundigere undersøge, om dette er tilfældet, før de tilkender et evt. fleksjob. Vi foreslår også, at man inden lovens vedtagelse sikrer sig, at parterne bag i hvert fald de største overenskomstområder vurderer, at det er realistisk, at der vil blive indgået sådanne aftaler efter overenskomsternes sociale kapitler. Vi har hæftet os ved, at der er en sproglig fejl i 70 c, idet der står, at kommunen bevilger fleksjobbet. Vi går ud fra, at det alene er fleksjobtilskuddet, bestemmelsen omfatter, og at det er tilskuddet og ikke jobbet der skal være midlertidigt. Den pensionsmæssige konsekvens, hvis færre personer fortsætter i fleksjob hos tidligere arbejdsgiver, er, at så længe en fleksjobansat er hos samme arbejdsgiver, vil han stadig være del af sin gamle pensionsordning med risikodækninger. Skal personen efter et længere ressourceforløb i fleksjob et andet sted, vil det typisk kun være muligt at tilbyde vedkommende en ren opsparingsordning. Det foreslås i forslag til ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 70 f. og 115 a., at 5 pct. af kommunens tilskud til personer i fleksjob skal indbetales til ATP, dog maks. 500 kr., jf. 115 a. går ud fra, at ansættelse i fleksjob fortsat skal ske på overenskomstmæssige vilkår, hvilket bl.a. betyder, at der skal indbetales til en pensionsordning. Det er uhensigtsmæssigt, at kommunen skal indbetale ekstra pensionsbidrag til ATP og ikke til den fleksjobansattes egen pensionsordning, og det øger tillige risikoen for, at medarbejderen ender med at stå med to små hvilende pensionsordninger ( klatpensioner ) en i ATP og en i sit eget pensionsselskab SUPP Der fremgår af bemærkningerne, at pensionisten fortsat frit skal kunne vælge pensionsselskab til at administrere ordningen. I praksis er det imidlertid ikke muligt efter reglerne, som de er beskrevet i lovforslaget, da de tager udgangspunkt i ATPs produkter. foreslår, at andre selskaber end ATP kan anvende samme bestemmelser for udbetaling, som gælder for standardlivrenten i kundens obli- Side 6

7 gatoriske ordning i selskabet. Det er det enkleste for kunden og betyder f.eks., at såfremt kunden senere får mulighed for jobskifterelateret overførsel, kan SUPP en medoverføres, og man slipper for delordninger, der ligner hinanden, men alligevel ikke er ens. Desuden kan kunden forholde sig til en samlet livrentepension og ikke to delordninger. Alternativt kan de gældende regler videreføres, så pensionen (SUPP en) i øvrigt (på nær kravet om kravet om udbetalingsstart ved folkepensionsalder) udbetales efter de regler, der gælder for andre løbende, livsvarige pensionsudbetalinger i det pågældende livsforsikringsselskab eller den pågældende pensionskasse. De nye regler retter sig dermed alene mod SUPP-ordninger administreret af ATP. SUPP-ordninger, der administreres af andre selskaber, ændres ikke ud over, at der gives mulighed for, at der i de første op til 10 år efter folkepensionsalder betales et engangsbeløb, som højst udgør depotet på dødsfaldstidspunktet. Fælles for ovenstående er i øvrigt, at s forslag modsat lovforslaget nuværende form - ikke vil indebære øgede administrative omkostninger for erhvervet. Stærkt behov for tidlig indsats over for ulykkes- og skadesramte skal oplyse, at forsikrings- og pensionsselskaberne i dag har mange aktiviteter med henblik på at sikre, at lønmodtagere, der kommer ud for en helbredstruende begivenhed, dels kan komme tilbage i beskæftigelse, dels kan få så hurtige og effektive sagsbehandlingsforløb som muligt. Det er i såvel den enkelte lønmodtagers interesse, arbejdsgiverens interesse og i samfundsøkonomiens interesse. På pensionsområdet er det eksempelvis aktiviteter som forebyggelse af nedslidning gennem fysioterapi, massage og kiropraktik. Det kan være via egentlige supplerende behandlingstilbud gennem tilknyttede sundhedsforsikringer, ligesom det kan være gennem socialrådgivning, revalideringsforløb samt patientvejledning. I forhold til personskader har forsikringsbranchen gennem de seneste 4 år arbejdet intensivt med mulighederne for at forenkle og effektivisere sagsbehandlingen i alvorligere personskadesager, dvs. netop de sager, som Forsikring & Pension har haft fokus på i forhold til det foreliggende lovudkast. Formålet med branchens bestræbelser har især været følgende: Hurtigere afklaring af skadelidtes helbred og resterhvervsevne med henblik på endelig afklaring af personskadesagen. Det er selskabernes klare erfaring, at en uafsluttet erstatningssag er med til at fastholde skadelidte i sin sygdom (for ikke at afskære sig selv retten til erstatning) og fører til utryghed, med deraf følgende tab af energi og lyst til at se fremad Undgå langvarige sagsforløb med juridisk tovtrækkeri og tvister, herunder retssager, om erstatningernes størrelse, der er omkostningskrævende og belastende for alle parter. Netop nu er i gang med at gennemføre en dialogrunde med Danske Advokater, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening og Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at identificere konkrete initiativer, som kan fremme de nævnte mål, ikke mindst i forhold til piskesmældsskaderne, som i særlig grad har en tendens til at trække i langdrag. Side 7

8 Forsikringsbranchens arbejde med personskadesagerne har klart vist, at en tidlig indsats dvs. en indsats i ugerne og de første måneder efter skaden og akutbehandlingen mere end noget andet er afgørende for det videre sagsforløb og for mulighederne for, at de skadelidte helt eller delvist kan komme tilbage til arbejdet. Ikke mindst tidlig indsats i forhold til psykiske traumer, som er hyppige følgesvende til alvorlige ulykker og sygdom, er noget, der har rigtig stor betydning, jf. f.eks. Tonny Elsmose Andersens ph.d. - afhandling fra Syddansk Universitet, der blev offentliggjort i foråret og 2012 samt erfaringerne fra Arbejdsskadestyrelsen såkaldte Inspirationsprojekt inden for arbejdsskadeområdet, som snart forventes offentliggjort, og som en række kommuner og forsikringsselskaber har deltaget i. foreslår på den baggrund, at den foreliggende reform af den offentlige førtidspension og fleksjob snarest muligt suppleres af en reform med det formål at etablere en tidlig indsats over for borgere, der kommer til skade i trafikken, på arbejdet osv. eller som bliver ramt af alvorlig sygdom. Det er vores klare vurdering, at en sådan indsats overfor denne del af målgruppen for den aktuelle reform ikke alene vil bidrage væsentligt til at begrænse antallet af borgere, der har behov for den aktuelle reforms tilbud, men også i afgørende grad vil forbedre resultaterne af reformens tilbud. Kvalitet i lægefaglige vurderinger Formålet med ressourceforløb er at sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats for at forebygge førtidspension. Dette er en intention, som støtter. Det er meget væsentligt for branchen, at kvaliteten af lægefaglige vurderinger sikres. Der er lagt op til, at man gerne vil eliminere tvivl om de kommunale lægekonsulenters aktuelle roller og beføjelser i forbindelse med den kommunale sagsbehandling og evt. afgørelse om førtidspension. Derfor foreslås det i ny 25 d og 25 e i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at kommunerne kun kan rekvirere lægefaglig rådgivning efter rådgivning fra klinisk funktion. Samtidig skal de privatpraktiserende læger inddrages betydeligt mere end tidligere ved, at det bliver den praktiserende læge, der foretager vurdering af personens situation i forhold til at kunne arbejde. foreslår det præciseret, om dette betyder, at der ikke længere vil kunne rekvireres en speciallægeerklæring eller lægefaglig rådgivning fra en anden region. skal påpege en bekymring overfor, at netop indførelsen af flere led i vurderingen af den enkelte borger kan svække mulighederne for en tidlig indsats, ligesom vi kan være bekymrede for, at vurderings- og beslutningsprocessen bliver unødig omstændeligt og tidskrævende. Vi ønsker, at det forsat skal være muligt at inddrage anden, lægelig ekspertise. Forhøjelse af præmien på arbejdsskadeforsikringer Det er stort set uundgåeligt, at en stigning i erstatningsudbetalingerne vil få en afsmittende virkning på forsikringspræmierne. Der skal derfor anmodes om, at der i Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven gennemføres en lovændring, hvorefter en ansvarsforsikring eller arbejdsskadeforsikring ikke kan opsiges på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forhøjelse af udgifterne, der er en følge af denne lov. Side 8

9 Afsluttende bemærkninger deltager gerne i møder eller bidrager på anden vis gerne fremadrettet, såfremt der måtte være brug for vores viden og erfaringer på området i processen mod at realisere reformens gode intention. Med venlig hilsen Hans Reymann Carlsen /Susanne Gren Harstad Side 9

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen Sygedagpengereform - s høringssvar 24.03.2014 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslag om sygedagpengereform.

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig?

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? Aon Risk Solutions nr. 9 2014 / 5. årgang Aon Ajour 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? 2. Spring køen til rådgivning over! 3. Pensionsmægleren gør en forskel i tvister med pensionsselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Anne Hedegaard (aih@ams.dk) Flemming Frandsen (flf@penst.dk) 24. september 2012 Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere