Beskæftigelsesministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger. Vi skal dog påpege, at lovforslaget ikke adresserer den gruppe af lovforslagets målgrupper, der har været ude for en ulykke eller er blevet akut syge og er omfattet af en forsikrings- eller pensionsordning. Dette indebærer en række uhensigtsmæssige udfordringer, der bør tages højde for i det endelige lovforslag. Resumé foreslår, at der i lovforslaget tages højde for, at en del af forslagets målgruppe består af personer, der har været ude for en ulykke eller er blevet akut syge og som følge deraf skal indgå i ressourceforløb mhp. at få afklaret, om de kan komme i fleksjob. Vi ser en væsentlig risiko for, at visse elementer i reformen udvander intentionerne bag lovforslaget i forhold til de personer, som er kommet til skade eller blevet syge og som er omfattet af en forsikrings- eller pensionsordning reformens ikrafttrædelse. Lovforslaget beskriver ikke samspillet mellem private ydelser fra forsikringsog pensionsordningerne og de enkelte elementer i lovforslaget dette foreslås beskrevet i det endelige lovforslag Det skal fortsat være muligt for andre selskaber end ATP at administrere SUPP en, ligesom ekstra pensionsindbetaling skal kunne ske til eget pensionsselskab vurderer på baggrund af branchens analyser og erfaring med skadelidte og syge under forsikrings- og pensionsordningen, at der er behov for en tidlig indsats ift. at få tilskadekomne og syge hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir Generelle bemærkninger til lovforslaget kan generelt støtte op om reformens overordnede formål, nemlig at færrest muligt skal stå uden tilknytning til arbejdsmarkedet og ende på førtidspension. Der er efter vores opfattelse mange gode delelementer i reformen, ikke mindst i forhold til de unge som pga. deres situation har vanskeligt ved at komme i arbejde. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 For forsikrings- og pensionsbranchen har reformen betydning på flere punkter, som vil blive uddybet i det følgende. Vi skal starte med at fremhæve, at der i lovforslaget med bemærkninger savnes en analyse og en vurdering af samspillet mellem de enkelte elementer i lovforslaget og de private forsikrings- og pensionsydelser, som kan komme til udbetaling til en skadelidt i tilfælde af ulykke. Disse ydelser vil typisk være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven samt udbetaling fra pensionsordninger, hvor erstatning ved tab af erhvervsevne og kritisk sygdom er typiske risikodækninger. Vi skal kraftigt opfordre til, at det endelige lovforslag adresserer samspillet mellem de enkelte elementer i lovforslaget og disse til dels lovbaserede forsikrings- og pensionsordninger. Den 19. september 2012 blev der afholdt møde mellem Beskæftigelsesministeriet og. På mødet gav ministeriet udtryk for, at de deler branchens opfattelse af, at lovforslaget ikke i sig selv stiller krav om, at forsikringsvilkår og forsikrings- og pensionsselskabernes produkter og praksis ændres. Ministeriet oplyste på mødet, at man ville kontakte Justitsministeriet for at drøfte de lovgivningsmæssige konsekvenser i forhold til erstatningsansvarsloven. Selvom lovgivningen ikke i sig selv regulerer forsikrings- og pensionsprodukterne, er der på flere områder en meget snæver sammenhæng mellem indretningen af de offentlige ydelser og de supplerende, private ydelser. Det er jo netop helheden af offentlige- og private ydelser, der skal imødekomme borgernes samlede behov. Ændringer i offentlige ydelser som førtidspension- og fleksjobsregler kan derfor have stor betydning for de private forsikrings- og pensionsordninger. Der er eksempler på, at størrelsen af de private ydelser er bestemt af størrelsen af de offentlige ydelser. Som minimum må alle pensionsselskaberne tilpasse deres rådgivning og kundeinformation, så den baserer sig på reglerne for offentlige ydelser. De valg kunderne har truffet om størrelsen på deres private invalidepension, da de kom ind i pensionsordningen, skal muligvis ændres på baggrund af de nye regler. Aftalevilkårene i forsikrings- og pensionsselskaberne er forskellige, og de præcise konsekvenser for det enkelte selskab er derfor forskellige. I nogle forsikringsog pensionsselskaber er der brug for at ændre aftalebetingelser og forsikringspræmier. Det er et ganske omfattende arbejde, og det er ikke muligt at overholde varslingsregler mv. inden lovforslagets ikrafttrædelse. Vi anerkender, at førtidspensionslovgivningen i sagens natur først og fremmest skal udformes, så de politiske mål med de offentlige ydelser imødekommes. Men det manglende blik i reformarbejdet for arbejdsdelingen mellem offentlig og privat sætter borgerne og deres pensionsselskaber i en umulig situation, hvor man ikke kan nå at få tilpasset de private pensionsordninger, herunder også de pensioner man har gennem sit arbejde, så de udgør en fornuftig helhed for den enkelte borger Personkredsen i lovforslaget Det er åbenbart og naturligt, at reformen primært tager sigte på at tage hånd om de unge, som pga. deres sygdom, sociale forhold mv. står uden tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor ender på langvarig, offentlig forsørgelse eller i en ung alder tilkendes førtidspension. Side 2

3 skal gøre opmærksom på en anden persongruppe, der ikke direkte er adresseret i lovforslaget, men som også vil være omfattet af lovforslaget. Der er her tale om personer, som er kommet til skade enten i privatlivet eller på arbejdspladsen og som derfor er i et personskadesagsforløb. Denne gruppe, som udgør ca skadelidte pr. år og dermed en væsentlig del af det segment, som reformen tager sigte på - modtager ikke kun offentlige ydelser, men også ydelser fra de involverede forsikrings- og pensionsselskaber. Vi har hæftet os ved, at sammenhængene mellem procedurer og kriterier for den fremtidige, offentlige tilkendelse af førtidspension og fleksjob på den ene side og forsikringers og pensionsordningers bidrag til forsørgelsen efter alvorlige personskader eller sygdom på den anden side kun er inddraget i lovforslaget for så vidt angår arbejdsskadeforsikringen, og i øvrigt kun meget sporadisk. s bemærkninger omfatter primært denne personkreds Risiko for at lovforslagets intentioner udvandes er bekymret for, at flg. elementer utilsigtet risikerer at lægge væsentlige hindringer i vejen for at realisere reformens intentioner: Gældende lovgivning og deraf følgende praksis vedrørende erstatning og forsikringsdækning ved personskader samt grundlæggende vilkår i de udbredte pensionsordninger på arbejdsmarkedet Kommende praksis efter reformen ift. anden gældende lovgivning Langvarige afklaringsløb vil kunne hindre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet Forsikringsselskaberne har i dag en praksis, hvorefter de bidrager til, at den tilskadekomne vender hurtigt til arbejdsmarkedet efter en ulykke og endt behandling. Dette gør forsikringsselskaberne f.eks. ved at tage kontakt til den skadelidte og dennes arbejdsgiver. Grundlaget for at kunne hjælpe den skadelidte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet i et fast fleksjob er baseret på et samarbejde mellem skadelidte, kommunen og arbejdsgiveren. Eksempel: En skadelidt får lavet en aftale med sin arbejdsgiver om langsom genoptagelse, der efter en periode ender med en vurdering af, at skadelidte kan magte at arbejde 4 timer dagligt. Efter lovforslagets ordlyd vil skadelidtes forsikringsselskab efter reformen være begrænset i forhold til at bidrage til skadelidtes hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Proceduren vil være således, at skadelidte skal i dialog med kommunens rehabiliteringscenter, og der skal udarbejdes en plan for indsats og rehabilitering. Dette kræver blandt andet, at rehabiliteringscentret skal anmode sundhedscentret om at indhente skadelidtes helbredsoplysninger, forinden disse planer kan udarbejdes. Herefter skal skadelidte som minimum indgå i et et-årigt ressourceforløb. Man kan frygte, at både arbejdsgiver og skadelidte på dette tidspunkt i forløbet har mistet motivationen for at hjælpe skadelidte tilbage på arbejdsmarkedet, og at den hurtige, effektive indsats i startfasen dermed viser sig nyttesløs. Side 3

4 Midlertidig fleksjobordning kan svække skadelidtes motivation for at medvirke loyalt til at vende tilbage på arbejdsmarkedet Der er i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven grundlæggende regler om den erstatning, som skadelidte har krav på i forløbet efter en skade. Disse regler træder i kraft, når en person er kommet alvorligt til skade enten privat eller på arbejdet. Lovene indeholder principper for den midlertidige forsørgelse i form af løbende erstatninger for mistet lønindkomst, der på et tidspunkt, når det er muligt forsvarligt at skønne over erhvervsevnen, afløses af kapitalerstatninger for et evt. varigt erhvervsevnetab. Indførelsen af ressourceforløbene og de midlertidige fleksjobordninger vil i mange tilfælde kunne medføre meget langvarige forløb til afklaring af en syg eller skadelidt persons endelige erhvervsevnetab. En tilkendelse af erstatning efter de nævnte love og de tilknyttede forsikringsordninger, herunder især de midlertidige ydelser, der ofte giver mere eller mindre fuld lønkompensation, risikerer i et sådan langstrakt forløb at svække de skadelidtes motivation til at medvirke loyalt i bestræbelserne på at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vi er klar over, at denne risiko allerede eksisterer i et vist omfang. Eftersom der nu sker en intensiveret indsats på området i og med, at reformens intentioner skal udmøntes, herunder at der afsættes forholdsvist mange ressourcer og midler til at gennemføre intentionerne, vil der dog være større sandsynlighed for end hidtil, at incitamenterne udvandes af den praksis, der allerede er på området. I takt med, at incitamentsstrukturen forstyrres, vil bestræbelserne på at opfylde reformens intentioner således udvandes Økonomiske konsekvenser Det er s vurdering, at reformen vil have økonomiske konsekvenser i relation til eksisterende forsikrings- og pensionsordninger. Dette vedrører især: meromkostninger i forbindelse med høje, midlertidige, erstatningsudbetalinger for tab af erhvervsevne og arbejdsfortjeneste udgifter til administration og gebyrer til Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med genoptagelse af sager udgifter til system- og produkttilpasninger på pensionsområdet hensættelser til fremadrettede erstatningsudbetalinger Det er ikke muligt for forsikrings- og pensionsselskaberne at beregne de økonomiske konsekvenser for meromkostningerne ud fra det spinkle beregningsgrundlag i lovforslaget bemærkninger. Vi finder det beklageligt, at disse konsekvenser ikke er belyst. Vi skal dermed opfordre til, at de økonomiske konsekvenser for forsikrings- og pensionsbranchen belyses, inden forslaget fremsættes. Det vil herunder være væsentligt at få belyst baggrunden for vurderingen af antallet af sager, der forventes genoptaget pr. 1. januar 2013 for den gruppe, der efter 2006 er kommet i fleksjob som følge af en arbejdsskade. Konkrete bemærkninger 3.1. Personskadeområdet Indførsel af midlertidig fleksjobordning En af konsekvensenerne ved, at fleksjob som udgangspunkt kun tilkendes midlertidigt, er, at erstatningerne for erhvervsevnetab ikke kan kapitaliseres fuldt Side 4

5 ud undervejs i forløbet. Det betyder bla., at ansvarsforsikringsselskaber i sager, hvor der er udbetalt erhvervsevnetabserstatning, vil komme ud for at skulle vente mange år med at kunne modregne differencekrav med arbejdsskadeselskaberne. Der bør derfor fortsat være en adgang for Arbejdsskadestyrelsen til at træffe en afgørelse samtidig med den midlertidige afgørelse om at kapitalisere erstatningen for det erhvervsevnetab, der tidligt i forløbet er muligt at udmåle. Dette vil være en fordel for alle parter i en fleksjobordning. I forhold til de selvstændige erhvervsdrivende fremgår det af bemærkningerne pkt , s. 66, at disse efter reformen ikke som under nuværende lovgivning - skal have vurderet erhvervsevnen i forhold til job i en anden virksomhed, men kan få tilskud til at bevare beskæftigelsen som fleksjobansat i egen virksomhed ud fra en vurdering af nedsat arbejdsevne i forhold til egen virksomhed. vurderer, at dette åbner muligheder for omgåelse af loven, og lovgivningen på området bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed. Det ønskes præciseret, hvad begrebet selvstændige erhvervsdrivende omfatter. Er det de i Arbejdsskadesikringslovens 2 stk. 3 anførte, eller omfatter det også ansatte i eget Aps eller A/S? 3.2. Pensionsområdet Samspillet med offentlige ydelser Formålet med private forsikringsordninger (arbejdsmarkedspensioner, firmapensioner og individuelt tegnede pension) er, at disse skal hjælpe folk videre i en situation, hvor de er blevet syge eller er kommet ud for en ulykke, der medfører, at deres arbejdsevne er nedsat. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at det er intentionen med reformen, at modregning i offentlige ydelser for private ordninger skal fortsætte som i dag. I forhold til indførelsen af den nye ressourceforløbsydelse forstår vi forslaget til 68 i Lov om aktiv socialpolitik og engangsbeløb ved kritisk sygdom således, at sumudbetalinger ved erstatning for tab af erhvervsevne (invalidesum) og kritisk sygdom indgår i formuen og dermed ikke modregnes i ydelsen under ressourceforløbet, uanset hvilken sats personen er på, og uanset om udbetalingen sker før eller efter starten af forløbet. Det bør klart fremgå, at udbetalinger ved invaliditet, varigt mén eller kritisk sygdom, er formue. Det fremgår af bemærkningerne til 68 a i Lov om aktiv socialpolitik, at formålet med bestemmelsen er at undgå dobbeltforsørgelse fra det offentlige. Derfor bør løbende udbetalinger fra private pensionsordninger som erstatning for tab af erhvervsevne (invalidepension) undtages fra reglerne om modregning. Alternativt bør det fremgå, at invalidepension er en indtægt, der træder i stedet for lønindtægter og bør derfor ikke skal modregnes med 100 pct., men med 30 pct. i ressourceforløbsydelsen op til kr. og med 55 pct. ved indtægter derover jf. 68 a. Vi foreslår en ændring af 68 og 68 a. eller en uddybende forklaring i bemærkningerne til lovforslaget, så dette klart fremgår Fleksjob hos hidtidig arbejdsgiver I dag indgås halvdelen af nye aftaler om fleksjobs med hidtidig arbejdsgiver (Arbejdsmarkedsstyrelsen, SAMSPIL.INFO nr oktober 2010). Mindskes in- Side 5

6 citamentet til at fastholde den syge ansatte i et fleksjob er det sandsynligt, at færre vil have mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, da der i mange tilfælde ikke eksisterer et reelt alternativ til fleksjob. Typisk er det den hidtidige arbejdsgiver, der tager et socialt ansvar ved at tilbyde medarbejderen at blive i virksomheden. I forhold til 70 b i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er det problematisk, at der indføres et krav om, at den tidligere arbejdsgiver skal have medarbejderen ansat i en periode på 12 mdr. i henhold til overenskomstens sociale kapitel, før medarbejderen kan bevilges fleksjob hos den tidligere arbejdsgiver. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at medarbejderen skal arbejde de 12 måneder med en offentlig ydelse, der kun svarer til kontanthjælp og dermed er lavere end den normale fleksjobydelse. Det kan betyde, at det er mere attraktivt at komme på ledighedsydelse end at få et fleksjob hos den tidligere arbejdsgiver. Det er allerede et krav, at fleksjob kun kan tilkendes, hvis alle tilgængelige foranstaltninger har været afprøvet. Det er derfor vores opfattelse, at der ikke er behov for en ændring af de eksisterende regler. I stedet skal kommunen grundigere undersøge, om dette er tilfældet, før de tilkender et evt. fleksjob. Vi foreslår også, at man inden lovens vedtagelse sikrer sig, at parterne bag i hvert fald de største overenskomstområder vurderer, at det er realistisk, at der vil blive indgået sådanne aftaler efter overenskomsternes sociale kapitler. Vi har hæftet os ved, at der er en sproglig fejl i 70 c, idet der står, at kommunen bevilger fleksjobbet. Vi går ud fra, at det alene er fleksjobtilskuddet, bestemmelsen omfatter, og at det er tilskuddet og ikke jobbet der skal være midlertidigt. Den pensionsmæssige konsekvens, hvis færre personer fortsætter i fleksjob hos tidligere arbejdsgiver, er, at så længe en fleksjobansat er hos samme arbejdsgiver, vil han stadig være del af sin gamle pensionsordning med risikodækninger. Skal personen efter et længere ressourceforløb i fleksjob et andet sted, vil det typisk kun være muligt at tilbyde vedkommende en ren opsparingsordning. Det foreslås i forslag til ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 70 f. og 115 a., at 5 pct. af kommunens tilskud til personer i fleksjob skal indbetales til ATP, dog maks. 500 kr., jf. 115 a. går ud fra, at ansættelse i fleksjob fortsat skal ske på overenskomstmæssige vilkår, hvilket bl.a. betyder, at der skal indbetales til en pensionsordning. Det er uhensigtsmæssigt, at kommunen skal indbetale ekstra pensionsbidrag til ATP og ikke til den fleksjobansattes egen pensionsordning, og det øger tillige risikoen for, at medarbejderen ender med at stå med to små hvilende pensionsordninger ( klatpensioner ) en i ATP og en i sit eget pensionsselskab SUPP Der fremgår af bemærkningerne, at pensionisten fortsat frit skal kunne vælge pensionsselskab til at administrere ordningen. I praksis er det imidlertid ikke muligt efter reglerne, som de er beskrevet i lovforslaget, da de tager udgangspunkt i ATPs produkter. foreslår, at andre selskaber end ATP kan anvende samme bestemmelser for udbetaling, som gælder for standardlivrenten i kundens obli- Side 6

7 gatoriske ordning i selskabet. Det er det enkleste for kunden og betyder f.eks., at såfremt kunden senere får mulighed for jobskifterelateret overførsel, kan SUPP en medoverføres, og man slipper for delordninger, der ligner hinanden, men alligevel ikke er ens. Desuden kan kunden forholde sig til en samlet livrentepension og ikke to delordninger. Alternativt kan de gældende regler videreføres, så pensionen (SUPP en) i øvrigt (på nær kravet om kravet om udbetalingsstart ved folkepensionsalder) udbetales efter de regler, der gælder for andre løbende, livsvarige pensionsudbetalinger i det pågældende livsforsikringsselskab eller den pågældende pensionskasse. De nye regler retter sig dermed alene mod SUPP-ordninger administreret af ATP. SUPP-ordninger, der administreres af andre selskaber, ændres ikke ud over, at der gives mulighed for, at der i de første op til 10 år efter folkepensionsalder betales et engangsbeløb, som højst udgør depotet på dødsfaldstidspunktet. Fælles for ovenstående er i øvrigt, at s forslag modsat lovforslaget nuværende form - ikke vil indebære øgede administrative omkostninger for erhvervet. Stærkt behov for tidlig indsats over for ulykkes- og skadesramte skal oplyse, at forsikrings- og pensionsselskaberne i dag har mange aktiviteter med henblik på at sikre, at lønmodtagere, der kommer ud for en helbredstruende begivenhed, dels kan komme tilbage i beskæftigelse, dels kan få så hurtige og effektive sagsbehandlingsforløb som muligt. Det er i såvel den enkelte lønmodtagers interesse, arbejdsgiverens interesse og i samfundsøkonomiens interesse. På pensionsområdet er det eksempelvis aktiviteter som forebyggelse af nedslidning gennem fysioterapi, massage og kiropraktik. Det kan være via egentlige supplerende behandlingstilbud gennem tilknyttede sundhedsforsikringer, ligesom det kan være gennem socialrådgivning, revalideringsforløb samt patientvejledning. I forhold til personskader har forsikringsbranchen gennem de seneste 4 år arbejdet intensivt med mulighederne for at forenkle og effektivisere sagsbehandlingen i alvorligere personskadesager, dvs. netop de sager, som Forsikring & Pension har haft fokus på i forhold til det foreliggende lovudkast. Formålet med branchens bestræbelser har især været følgende: Hurtigere afklaring af skadelidtes helbred og resterhvervsevne med henblik på endelig afklaring af personskadesagen. Det er selskabernes klare erfaring, at en uafsluttet erstatningssag er med til at fastholde skadelidte i sin sygdom (for ikke at afskære sig selv retten til erstatning) og fører til utryghed, med deraf følgende tab af energi og lyst til at se fremad Undgå langvarige sagsforløb med juridisk tovtrækkeri og tvister, herunder retssager, om erstatningernes størrelse, der er omkostningskrævende og belastende for alle parter. Netop nu er i gang med at gennemføre en dialogrunde med Danske Advokater, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening og Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at identificere konkrete initiativer, som kan fremme de nævnte mål, ikke mindst i forhold til piskesmældsskaderne, som i særlig grad har en tendens til at trække i langdrag. Side 7

8 Forsikringsbranchens arbejde med personskadesagerne har klart vist, at en tidlig indsats dvs. en indsats i ugerne og de første måneder efter skaden og akutbehandlingen mere end noget andet er afgørende for det videre sagsforløb og for mulighederne for, at de skadelidte helt eller delvist kan komme tilbage til arbejdet. Ikke mindst tidlig indsats i forhold til psykiske traumer, som er hyppige følgesvende til alvorlige ulykker og sygdom, er noget, der har rigtig stor betydning, jf. f.eks. Tonny Elsmose Andersens ph.d. - afhandling fra Syddansk Universitet, der blev offentliggjort i foråret og 2012 samt erfaringerne fra Arbejdsskadestyrelsen såkaldte Inspirationsprojekt inden for arbejdsskadeområdet, som snart forventes offentliggjort, og som en række kommuner og forsikringsselskaber har deltaget i. foreslår på den baggrund, at den foreliggende reform af den offentlige førtidspension og fleksjob snarest muligt suppleres af en reform med det formål at etablere en tidlig indsats over for borgere, der kommer til skade i trafikken, på arbejdet osv. eller som bliver ramt af alvorlig sygdom. Det er vores klare vurdering, at en sådan indsats overfor denne del af målgruppen for den aktuelle reform ikke alene vil bidrage væsentligt til at begrænse antallet af borgere, der har behov for den aktuelle reforms tilbud, men også i afgørende grad vil forbedre resultaterne af reformens tilbud. Kvalitet i lægefaglige vurderinger Formålet med ressourceforløb er at sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats for at forebygge førtidspension. Dette er en intention, som støtter. Det er meget væsentligt for branchen, at kvaliteten af lægefaglige vurderinger sikres. Der er lagt op til, at man gerne vil eliminere tvivl om de kommunale lægekonsulenters aktuelle roller og beføjelser i forbindelse med den kommunale sagsbehandling og evt. afgørelse om førtidspension. Derfor foreslås det i ny 25 d og 25 e i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at kommunerne kun kan rekvirere lægefaglig rådgivning efter rådgivning fra klinisk funktion. Samtidig skal de privatpraktiserende læger inddrages betydeligt mere end tidligere ved, at det bliver den praktiserende læge, der foretager vurdering af personens situation i forhold til at kunne arbejde. foreslår det præciseret, om dette betyder, at der ikke længere vil kunne rekvireres en speciallægeerklæring eller lægefaglig rådgivning fra en anden region. skal påpege en bekymring overfor, at netop indførelsen af flere led i vurderingen af den enkelte borger kan svække mulighederne for en tidlig indsats, ligesom vi kan være bekymrede for, at vurderings- og beslutningsprocessen bliver unødig omstændeligt og tidskrævende. Vi ønsker, at det forsat skal være muligt at inddrage anden, lægelig ekspertise. Forhøjelse af præmien på arbejdsskadeforsikringer Det er stort set uundgåeligt, at en stigning i erstatningsudbetalingerne vil få en afsmittende virkning på forsikringspræmierne. Der skal derfor anmodes om, at der i Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven gennemføres en lovændring, hvorefter en ansvarsforsikring eller arbejdsskadeforsikring ikke kan opsiges på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forhøjelse af udgifterne, der er en følge af denne lov. Side 8

9 Afsluttende bemærkninger deltager gerne i møder eller bidrager på anden vis gerne fremadrettet, såfremt der måtte være brug for vores viden og erfaringer på området i processen mod at realisere reformens gode intention. Med venlig hilsen Hans Reymann Carlsen /Susanne Gren Harstad Side 9

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Fleks og førtidspensionsreformen Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob

Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Fleks og førtidspensionsreformen Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 11 Offentligt Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg Fleks og førtidspensionsreformen 2012 Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen Sygedagpengereform - s høringssvar 24.03.2014 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslag om sygedagpengereform.

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Gå-hjem-møde om Fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 1. januar 2013

Gå-hjem-møde om Fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 1. januar 2013 Gå-hjem-møde om Fleksjob- og førtidspensionsreform pr. 1. januar 2013 Onsdag, den 6. februar 2013 kl. 9-11 & kl. 16-18. v/advokat Karsten Høj og advokatfuldmægtig Nikolaj Nielsen Fleksjob- og førtidspensionsreform

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte af firmapensionsordninger 1 Indledning Disse principper er udarbejdet af. Alle pensionsselskaber har mulighed for at tilslutte sig principperne,

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk sist@sum.dk s høringssvar takker for muligheden for at give bemærkninger til Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Konsekvenser af at indføre ressourceforløb. Hanne Weise, AMS

Konsekvenser af at indføre ressourceforløb. Hanne Weise, AMS Konsekvenser af at indføre ressourceforløb Hanne Weise, AMS Hvor mange vil være på ressourceforløb Antagelser om tilgang Ville ellers have været på førtidspension, 12.200 personer (2/3 af tilkendelser)

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Nye regler på det sociale område

Nye regler på det sociale område Nye regler på det sociale område Asperger Konference 29. september 2012 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Saturday, 29 September 2012 1 LAB 78 - fleksjob - nuværende Under folkepensionsalderen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen.

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet s fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte i firmapensionsordninger indeholder et kriterium for, om en medarbejder skal tilbydes

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS FASTHOLDELSESFLEKSJOB HVAD ER ET FASTHOLDELSESFLEKSJOB? Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob på borgerens hidtidige

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Telefon 3524 6000 Fay Rg9t1 gr(1(1 E-mail lo@lo.dk Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I SAGER) KARSTEN HØJ Advokat og Partner hos Elmer Advokater Bestyrelsesmedlem hos brancheorganisationen Danske Advokater Over 25 års erfaring med behandling af alle typer

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere