Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017"

Transkript

1 Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017 Dette dokument indeholder retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden Aarhus 2017 i forbindelse med Programrunde 1 til strategiske projekter. Indhold Kort om Fonden Aarhus 2017 Ansøgningsforløbet Tema og programområder Ansøgningsskemaet vejledning Bilag: Budgetskema, samarbejdspartner, projektplan og underskriftserklæring Kort om Fonden Aarhus 2017 Efter at Aarhus Kommune fra havde gennemført forberedelsesfasen og sammen med Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner havde sikret Aarhus titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, overgik ansvaret for udviklingen i efteråret 2012 til en selvstændig erhvervsdrivende fond Fonden Aarhus Det er fonden, der har opgaven med at gennemføre projektet i tråd med ansøgningen, herunder at sikre budgettet og sikre at projektet opfylder kravene fra EU. Fonden har til formål at støtte projekter og aktiviteter, der øger og udvikler Aarhus og Region Midtjyllands styrker og kompetencer. Det skal særligt ske ved at støtte projekter, der understøtter fondens strategiske målsætninger. Fonden Aarhus 2017s strategiske målsætninger Styrke den langsigtede udvikling og betydning af kunst- og kulturlivet i Aarhus og Regionen Midtjylland og bidrage til at styrke den europæiske mangfoldighed. Øge Aarhus og Region Midtjyllands synlighed og tiltrækningskraft nationalt og internationalt og udvikle europæisk kultursamarbejde og dialog Planlægge og gennemføre værtsskabet for Europæisk Kulturhovedstad 2017, og yde støtte til arrangementer og projekter op til, under og efter kulturhovedstadsåret i Sikre at kreativitet, viden, innovation og eksperimenter anvendes som brændstof for menneskelig udvikling og økonomisk vækst i Aarhus og Region Midtjylland. Fremme et mere aktivt medborgerskab gennem en bred og aktiv deltagelse samt fremme samfundsgavnligt engagement fra erhvervslivet, kultursektoren, uddannelses- og forskningssektoren i forberedelsen og gennemførselen af Aarhus 2017 samt herefter. Bidrage til åbne og medlevende bymiljøer, der fremmer fællesskab med plads til forskellighed. Understøtte tværfagligt samarbejde om bysamfundets udfordringer og fremme visionen om et en bæredygtig fremtid lokalt såvel som globalt. Yderlig information om fonden findes på 1

2 Ansøgningsforløbet Programrunde 1 strategiske projekter I programrunde 1 vil Fonden Aarhus 2017 uddele penge til strategiske projekter, der kan styrke den langsigtede udvikling af den kulturelle sektor og de kreative erhverv i regionen. De projekter, der kan komme i betragtning i Programrunde 1 er strategiske projekter, som er: De større projekter, der udvikles i årene De projekter, der skal lægge fundamentet for Aarhus 2017 og som sætter varige spor. De projekter, der styrker den langsigtede udvikling og forandring af den kulturelle og kreative sektor og som styrker og udvikler sektorens og erhvervets kompetencer. De projekter, der gentænker og udvikler nye kunst- og kulturformater. De projekter, der fodrer opbygning af langsigtede partnerskaber, og som inddrager internationale samarbejdspartnere. Vurdering af ansøgninger til Programrunde 1 strategiske projekter Fonden Aarhus 2017 har tilrettelagt en proces for bedst muligt at guide ansøgere til at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. 1. Udfyldelse af ansøgningen og indsendelse skal ske inden den 2. marts 2014 kl Ansøgninger modtaget efter deadline accepteres ikke og henvises til at ansøge den næste programrunde. 2. Det nedsatte Programråd ( vil modtage en kopi af ansøgningerne primo april Programrådet og programdirektøren mødes til gennemgang og vurdering af ansøgningerne ultimo april Programdirektøren indstiller, hvilke projekter der skal modtage støtte fra Fonden til den Regionale Styregruppe og til Fonden Aarhus 2017s bestyrelse. 5. Fonden Aarhus 2017s Bestyrelse har det endelige mandat til at træffe beslutning om, hvilke projekter, der modtager støtte fra Fonden Aarhus Beslutningen om hvilke projekter, der modtager støtte, træffes på bestyrelsesmødet medio maj Alle ansøgerne modtager ultimo maj enten afslag eller tilsagn fra Aarhus 2017 sekretariatet. Vurdering af ansøgninger i Programrunde 1 - strategiske projekter En række forhold vil tælle med i vurderingen af ansøgningen. Nedenfor finder du vejledning i, hvordan ansøgningen skal udfyldes og mere information om Aarhus 2017s programområder samt de 6 tilskudskriterier, som danner baggrund for den samlede vurdering af hver enkelt ansøgning. Tema og programområder Aarhus 2017 har Rethink som overordnet og gennemgående tema og mindset. Aarhus 2017 skal præsentere et kulturprogram i bredeste forstand, hvor der er tilbud af høj kvalitet til alle. Programområder Der er fastlagt tre programområder under temaet Rethink 1. Rethink Byen 2. Rethink Kunst og kreativitet 3. Rethink Værdier (demokrati, bæredygtighed, mangfoldighed) Læs mere om de tre programråder på: 2

3 På tværs af de tre programområder er der to tværgående programstrategier Soft City og kulturel infrastruktur. Soft City er Aarhus 2017s videns- og kompetenceudviklingsprogram, der gennem bl.a. residencies, nye uddannelser og internationale udvekslinger skal sikre det fundament, som 2017 og årene fremefter skal bygge på. Kulturel infrastruktur gentænker bl.a. rammerne for kulturproduktion og byudvikling og fremmer derigennem videndeling og social interaktion. Indlejret i programmet Europæisk Kulturhovedstad ligger et stærk fokus på dels Byen og Borgerne og dels Den Europæiske Dimension. De to fokusområder har til formål at styrke den europæiske dimension og at fremme aktiv og bred borgerdeltagelse ved at sammensætte et program, der henvender sig til alle. Tilskudskriterier 1. Rethink 2. Videndeling og kompetenceudvikling 3. Europæiske dimension 4. Projektets varig effekt på kortere og længere sigt 5. Forankring og samarbejder 6. Finansiering 1. Rethink Hvad og hvordan gentænker projektet; Hvad er det nytænkende og innovative ved projektet? Rethink er temaet for Aarhus Rethink er et mindset og handler om at gentænke kulturelle, sociale og urbane udfordringer og søge svar, der kan vise vejen fremad. De strategiske projekter skal udfordre sig selv og det velkendte. De skal udforske og afprøve nye metoder, som bidrager til at udvikle nye formater, nye samarbejder, ny viden og nye kompetencer, så vi sammen står stærkere og bedre rustet i Ønsket er at sammentænke sociale og kulturelle faktorer med det formål at skabe både menneskelig, økonomisk og bæredygtig vækst. Projektet skal være Rethink. Det er et krav for at kunne opnå støtte fra Fonden Aarhus Videndeling og kompetenceudvikling Hvordan bidrager projektet til kompetenceudvikling af den kulturelle og kreative sektor? Aarhus 2017 har som et af de strategiske mål, at den kreative og kultursektor skal kunne håndtere de nye krav og forandringer i samfundet og samtidigt stå stærkere efter Det er et strategisk mål at Aarhus 2017 kan være katalysator for at højne videndeling og løfte individuelle kompetencer så den kulturelle sektor er rustet til at imødekomme nye krav og forandringer og dermed står stærkere efter Den Europæiske dimension Hvordan styrker projektet europæiske samarbejder og udvikler den europæiske mangfoldighed? Aarhus 2017 er en europæisk satsning, der tager sit udgangspunkt i Aarhus og regionen. De europæiske relationer skal styrkes på alle niveauer, så der skabes kontakter og samarbejder af langsigtet, strategisk betydning. Det kan fx gøres gennem inddragelse af og deltagelse i europæiske netværk, gennem residencies og udvekslinger, ved at have internationale samarbejdspartnere eller ved at arbejde med at nå et internationalt publikum. 4. Projektets varig effekt på kortere og længere sigt Hvordan styrker projektet den bæredygtige og langsigtede kulturelle udvikling og økonomiske vækst? Det er afgørende, at Aarhus 2017 sætter varige spor og har en positiv effekt på udviklingen af samfundet, så vi maksimere de effekter på kort og lang sigt. Vores mål er en region med en stærk kulturel infrastruktur, der kan løfte og øge det kunstneriske og kulturhistoriske indhold og kvalitet målt på international skala. Et andet mål er et kvalitativt løft af de kunstneriske produktioner, drevet af højere forventninger fra publikum og af nye partnerskaber og internationale samarbejder. 3

4 5. Forankring og samarbejder Har projektet en bred forankring og tværfaglige samarbejder? Beskriv kort hvordan de enkelte samarbejdspartnere involveres. Fonden vil så vidt muligt støtte initiativer, der viser et bredt og tidssvarende billede af Danmark. Derfor vil nye samarbejdsformer og- initiativer, der går på tværs af brancher, organisationer og eksisterende strukturer blive vægtet højt. 6. Finansiering Hvordan er projektets finasiering? Det er et krav, at projekterne medfinansierer med mindst 50 procent af de samlede projektomkostninger. Bestyrelsen kan give delvis dispensation for kravet om 50 procent medfinansiering, hvis bestyrelsen vurderer, at projektets forventede effekt retfærdiggør det, eller anden medfinansiering ikke vurderes at være en realistisk mulighed. Ud over de 6 tilskudskriterier vil bestyrelsen kigge på, hvorvidt og hvordan de projekter, der søges om støtte til, bidrager til at kommunikere et eller flere af fondens programområder ( Ansøgningsskema En ansøgning, der skal kunne opnå støtte fra Fonden Aarhus 2017, skal indeholde følgende: Ansøgningsskema: Her anføres de generelle oplysninger på projektet med angivelse af bl.a. projektholder, samarbejdspartnere, projektbeskrivelse og projektplan. Ansøgningsfristen for Programrunde 1 er d. 2. marts 2014 kl Der skal benyttes et særligt ansøgningsskema, som du finder her: Og du skal bruge en række bilag, som du henter her: Bilagene kan kun udfyldes ved brug af Adobe Acrobat Reader Vejledning i indholdsmæssig udfyldelse af skemaet Ansøgningsskemaet har fire overordnede trin: Trin 1 Generelle oplysninger Trin 2 Projektoplysninger Trin 3 Underskrift Trin 4 Udarbejdelse af budgetbilag Trin 1 Titel, varighed og samlet budget og ansøgt beløb Her anføres Projektets titel Projektets varighed Projektets samlede budget (hele perioden) Beløb der ansøges om i Programrunde 1 i 2014 Overslag over det fulde beløb, som ansøger påtænke at ansøge Fonden 2017 om. 4

5 I Programrunde 1 til strategiske projekter beder vi ansøgere om at anføre det samlede budget for hele projektet, varighed, og hvilket beløb Fonden Aarhus 2017 ansøges om for at kunne udvikle projektet i 2014 samt et overslag over, hvilken støtte der påtænkes at ansøge fonden om i de efterfølgende år for projektet kan udvikles og gennemføres. Bemærk at Fonden Aarhus 2017 kræver, at projekter finder medfinansiering fra anden eller egen side på minimum 50 %. Juridisk ansvarlig (projektholder) Her angives hvem, der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Projektholder har ansvaret for varetagelse af den løbende kontakt med Fonden Aarhus 2017, eksempelvis er projektholder ansvarlig for indsendelse af statusrapporter og det afsluttende regnskab. Projektansvarlig Her angives navnet på den person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse. Der kan kun anføres én projektansvarlig. Den projektansvarlige kan være projektholder. Den projektansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. Det skal fremgå klart, hvilken virksomhed/organisation, den projektansvarlige tilhøre. Såfremt den projektansvarlige ikke er tilknyttet nogen virksomhed/organisation, er det ikke obligatorisk at udfylde denne del. Den projektansvarlige fungerer som Fonden Aarhus 2017s kontakt under ansøgningsforløbet og under projektets afvikling. Regnskabsansvarlig Her skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for regnskabet. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. Der kan benyttes revisor, men det er ikke et krav. Det skal fremgå, hvilken virksomhed/organisation den regnskabsansvarlige tilhører. Samarbejdspartnere Ved samarbejdspartner forstås deltagere i projektet, som får direkte del i tilskuddet fra Fonden Aarhus Ved en samarbejdspartner menes der således ikke projektets eventuelle underleverandører. Der skal for hver samarbejdspartner udfyldes en række oplysninger. Bilag 1: Bilaget samarbejdspartnere udfyldes og uploades til ansøgningen. Trin 2 Den generelle projektbeskrivelse Den generelle beskrivelse af projektet skal skrives direkte i ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Projektbeskrivelsen skal kunne læses uafhængigt af bilag mv. I den generelle projektbeskrivelse gøres der rede for: Projektets formål Hvordan projektet forholder til et eller flere af de 3 programområder Projektets hovedaktiviteter Format (udstilling, konference, teater, uddannelse m.m.) Målgruppe hvem henvender projektet sig til Projektets forventede resultat og effekt samt måling heraf Desuden gives en kort præsentation af de enkelte deltagere i projektet med en beskrivelse af deres forudsætninger for at deltage. Den generelle projektbeskrivelse skal ydermere præcisere, hvilke større milepæle der gennemføres i projektet, og hvordan projektet forventes at forløbe. Endeligt skal projektbeskrivelsen indeholder en nærmere gennemgang af forventede resultater (f.eks. antal forventede deltagere, antal solgte billetter, estimat på medieomtale mv.) og effekt (f.eks. tilbagevendende begivenhed/etableret netværk/fortsat omtale mv.). 5

6 Projektplan I projektplanen redegøres for de enkelte milepæle i projektforløbet ud fra en tidsmæssig horisont. I første kolonne anføres den enkelte milepæls navn (fx konceptudvikling, kommunikation m.m), og i anden kolonne forklares kort det nærmere indhold af milepælen. I den sidste kolonne angives, i hvilken periode milepælen løber. Der kan max. anføres 500 anslag i hvert felt i projektplanen. Bilag 2: Bilaget projektplan udfyldes og uploades til ansøgningen. Tilskudskriterier Under tilskudskriterier redegøres der for, hvordan projektet forholder sig til de enkelte kriterier. Redegørelsen under de enkelte tilskudskriterier må max. udgøre 1000 anslag. Trin 3 Udarbejdelse af budgetskema Budgettet skal afspejle projektansøgningen, så Fonden Aarhus 2017 efterfølgende kan sammenholde budgettet med projektets tidsplan inkl. dets faser og milepæle. Kun omkostninger, der er direkte relateret til projektet, og som er nødvendige for at gennemføre projektet, kan medregnes i budgettet. Alle udgifter i budgettet skal angives ekskl. moms. Bilag 3: Budgetskema Bilaget budgetskema er den samlede plan for de budgetterede omkostninger og for finansieringen af projektet. Endvidere anføres den samlede finansiering, herunder størrelsen af det ansøgte tilskud samt omfanget af egen medfinansiering, billetsalg, andre fonde m.m. Skemaet udfyldes og uploades til ansøgningen. Trin 4 Underskrift Projektholder og samtlige samarbejdspartnere skal underskrive ansøgningen, hvorved de erklærer, at oplysningerne i ansøgningen samt oplysninger i tilhørende bilag er korrekte. Ansøgningen er først gældende, når den i underskrevet form er sendt til Fonden Aarhus Bilag 4: Vi beder om, at I printer underskriftserklæringen ( og scanner den ind i pdf-format. Den skal vedhæftes på ansøgningens sidste side. Tilsagn og afslag Tilsagn og afslag meddeles direkte til projektholder, ligesom tilsagnet offentliggøres på fondens hjemmeside. Opnår ansøger tilskud, tiltræder projektholder og eventuelle samarbejdspartnere dette ved at underskrive fremsendt tilsagnsskrivelse og returnere den til Fonden Aarhus 2017s sekretariat inden for seks uger. Spørgsmål og yderligere information Ved tekniske spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt venligst: Line Sheridan på eller Ved spørgsmål til projektindhold etc., kontakt venligst Pia Buchardt på eller 6

7

8 Bemærk! Hvis du ikke allerede har downloadet bilag og vejledning, bør du gøre det inden du fortsætter med at oprette ansøgningen. Alle relevante informationer findes her. Programrunde 1 strategiske projekter I programrunde 1 vil Fonden Aarhus 2017 uddele penge til strategiske projekter, der kan styrke den langsigtede udvikling af den kulturelle sektor og de kreative erhverv i regionen. De projekter, der kan komme i betragtning i Programrunde 1 er strategiske projekter der er: De større projekter, der udvikles i årene De projekter, der skal lægge fundamentet for Aarhus 2017 og som sætter varige spor. De projekter, der styrker den langsigtede udvikling og forandring af den kulturelle og kreative sektor og som styrker og udvikler sektorens og erhvervets kompetencer. De projekter, der gentænker og udvikler nye kunst- og kulturformater. De projekter, der fordrer opbygning af langsigtede partnerskaber, og som inddrager internationale samarbejdspartnere. Vurdering af ansøgninger til Programrunde 1 strategiske projekter Fonden Aarhus 2017 har tilrettelagt en proces for bedst muligt at guide ansøgere til at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. 1. Udfyldelse af ansøgningen og indsendelse skal ske inden den 2. marts 2014 kl Ansøgninger modtaget efter deadline accepteres ikke og henvises til at ansøge den næste programrunde. 2. Det nedsatte Programråd (klik her for mere info) vil modtage en kopi af ansøgningerne primo april Programrådet og programdirektøren mødes til gennemgang og vurdering af ansøgningerne ultimo april Programdirektøren laver en indstilling til, hvilke projekter der skal modtage støtte fra Fonden til den Regionale Styrgruppe og Fonden Aarhus 2017s Bestyrelse. 5. Fonden Aarhus 2017s Bestyrelse har det endelige mandat til at træffe beslutning om, hvilke projekter, der modtager støtte fra Fonden Aarhus Beslutningen om hvilke projekter, der modtager støtte træffes på bestyrelsesmødet medio maj Alle ansøgerne modtager enten ultimo maj afslag eller tilsagn fra Aarhus 2017 sekretariatet. For information om ansøgningsportalen generelt, se her.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Indstilling. Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform. 1.

Indstilling. Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2010 Fastlæggelse af strategiske mål for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017 samt valg af fremtidig selskabsform

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Notat pixiversion af Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017

Notat pixiversion af Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat pixiversion af Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Opdateret marts 2011 VEJLEDNING. Dette dokument beskriver retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark.

Opdateret marts 2011 VEJLEDNING. Dette dokument beskriver retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark. 1 Opdateret marts 2011 VEJLEDNING Dette dokument beskriver retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark. Indhold Kort om Fonden til Markedsføring af Danmark... 2 Ansøgningsforløbet...

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

VEJLEDNING. Dette dokument beskriver retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark.

VEJLEDNING. Dette dokument beskriver retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark. VEJLEDNING Dette dokument beskriver retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark. Indhold Kort om Fonden til Markedsføring af Danmark... 2 Ansøgningsforløbet... 2 Temaområder...

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ansøgningsskema til Turismepulje 2016

Ansøgningsskema til Turismepulje 2016 Ansøgningsskema til Turismepulje 2016 Ansøgning om tilskud under Turismepulje 2016 skal indsendes til Holstebro Kommune på mail: kommunen@holstebro.dk att.: Turismepuljen 2016. Udvalget for Erhverv og

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Borgersamarbejde Version 2.0 i regi af DemocraCity Aarhus - Afsæt i Byrådsindstillingen Borgersamarbejde Version 2.0 Underskrevet af alle Rådmænd og direktører

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater.

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater. VILDSKUD 2009 TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang. VILDSKUD er fire dages festival, hvor uafhængige scenekunstnere fylder HUSET med eksperimenterende teater og scenekunst. VILDSKUD

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere