Forsikring af frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring af frivillige"

Transkript

1 Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1

2 Indledning Formålet med denne pjece er at give et overblik over, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i relation til forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale foreninger og organisationer. I pjecen bliver der gjort opmærksom på, hvad man som frivillig bør overveje vedrørende egne forsikringsforhold, når man går ind i frivilligt socialt arbejde. For foreninger og organisationer omtales i hvilke tilfælde, der skal tegnes arbejdsskadeforsikring og mulighederne for at sikre frivillige og ansatte ved at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer. Pjecen giver ikke udtømmende svar på detaljerede forsikringsspørgsmål, men giver et fingerpeg med eksempler fra den frivillige verden. Er man efter gennemlæsning af pjecen i tvivl, bør man spørge Forsikringsoplysningen eller Arbejdsskadestyrelsen, før man påtager sig frivilligt arbejde eller før en planlagt foreningsaktivitet sættes i værk. Redaktionen af pjecen er afsluttet i januar

3 Frivilliges egne forsikringsforhold Når frivillige udfører opgaver for frivillige sociale foreninger og organisationer, vil man normalt ikke være omfattet af foreningens/ organisationens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilke forsikringer man som frivillig selv kan tegne. Det kan eksempelvis være familie- eller ulykkesforsikring. Skade på personer og andres ting Alle kan komme ud for at forvolde en skade ved et øjebliks uopmærksomhed. Et eksempel for en frivillig kan være: En besøgsven slår ud med hånden, da han skal forklare, hvordan man opfører et telt. Hånden rammer en vase, der går itu. Efter retspraksis er man ansvarlig for en skade, hvis man har lavet en skade ved en handling eller undladelse, der er uagtsom eller forsætlig. Hvis man derimod har gjort, hvad enhver ordentlig og fornuftig person ville gøre, og skaden alligevel sker, er man ikke ansvarlig for skaden, og den skadelidte må bære tabet. I ovennævnte situation har besøgsvennen handlet uagtsomt, da han ikke burde slå ud med hånden uden at sikre sig, at der ikke var noget, der kunne blive ødelagt. Derfor vil man efter dansk retspraksis være ansvarlig for skaden. Før besøgsvennen skal betale erstatning for skaden, skal ejeren af vasen bevise, at vasen har en værdi, der kan opgøres i penge. Hvis besøgsvennen havde lavet en personskade på eksempelvis den, han besøgte, kan man komme ud for at skulle betale erstatning for svie og smerte samt godtgørelse for varige mén. Erstatning for personskader fastsættes ud fra erstatningsansvarsloven. For at undgå at skulle betale en skade som besøgsven, kan man tegne en familieforsikring. På denne forsikring indgår en ansvarsforsikring, 3

4 som med visse undtagelser dækker det erstatningsansvar, man som privatperson kan pådrage sig for skader, der sker på andre personer og andres ejendele. Hvis man som frivillig er så uheldig at lave en skade, skal uheldet meldes til ens eget forsikringsselskab, der herefter vil vurdere, om skaden kan dækkes af forsikringen. Egen personskade Under udførelsen af frivilligt arbejde kan man selv komme til skade. Eksempelvis kan man under et besøg overse et tæppe og falde på sådan en måde, så ankelen brækker. En sådan skade vil ikke nødvendigvis være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Da man som frivillig stiller sig til rådighed for en social humanitær aktivitet, bliver det ikke betragtet som et ansættelsesforhold, og organisationen er derfor ikke forpligtiget til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Se nærmere om arbejdsskadeforsikring i afsnittet om organisationernes forsikringsforhold. For at være sikret erstatning for ovennævnte personskade, skal man tegne en privat ulykkesforsikring. Der kan være forskel på, hvordan et ulykkestilfælde er defineret i forsikringsbetingelserne, men hovedparten af selskaberne bruger en af disse to definitioner: 1. Ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med påviselig beskadigelse til følge. 2. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. En ulykkesforsikring kan tegnes som en fritidsulykkesforsikring eller som en heltidsulykkesforsikring. 4

5 Alle som via arbejde er omfattet af en arbejdsskadeforsikring kan tegne en fritidsulykkesforsikring. Forsikringen dækker nemlig ulykkestilfælde i ens fritid og undtager skader opstået, mens man er omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Heltidsulykkesforsikringen kan tegnes af alle, og den er specielt relevant for personer, som ikke er omfattet af en arbejdsskadeforsikring - eksempelvis arbejdsgivere, studerende, selvstændige og pensionister. Den vil så dække ulykkestilfælde sket hele døgnet. I nogle tilfælde kan man få erstatning fra flere ulykkesforsikringer. Et eksempel kunne være at en frivillig, som befinder sig på et værested, hvor en bruger pludselig bliver voldelig. Den frivillige bliver uden varsel slået i ansigtet og får varige skader i ansigtet. Skaden er dækket på den fritids- eller heltidsulykkesforsikring, som den frivillige selv har tegnet. Hvis værestedet har tegnet kollektiv ulykkesforsikring vil uheldet også være dækket på denne forsikring. Der er ingen problemer i at få erstatning fra flere ulykkesforsikringer, og erstatningen er normalt ikke skattepligtig. 3 gode råd som den frivillige skal være opmærksom på 1. Hvis du ikke allerede har en familieforsikring, bør du overveje at tegne en familieforsikring. 2. Undersøg om foreningen eller organisationen har tegnet en forsikring, der dækker skader på frivillige. 3. Overvej herefter om du selv vil tegne en fritids- eller heltidsulykkesforsikring. 5

6 Organisationernes forsikringsforhold Første del af pjecen har handlet om den frivilliges egne forsikringsmuligheder. Nu skal vi se på, hvilke forpligtelser og muligheder de frivillige sociale foreninger og organisationer har. Som forening eller organisation bør man altid gøre sine frivillige og ansatte opmærksomme på, hvilke forsikringer foreningen eller organisationen har tegnet, og hvilke den enkelte selv bør tegne. Hvem er ansvarlig for at tegne relevante forsikringer i en forening eller en organisation? I frivillige foreninger og selvejende institutioner, der har en bestyrelse, er bestyrelsen arbejdsgiveren. Det er derfor bestyrelsen, der har ansvaret for at tegne lovpligtig forsikring og beslutte hvilke forsikringer, der derudover skal tegnes. Bemærk at det også gælder, selvom bestyrelsesmedlemmerne er frivillige. Hvem, der er arbejdsgiver i offentligt støttede institutioner, projekter, væresteder eller aktiviteter, beror på en konkret vurdering af den offentlige støtte og indflydelse. Arbejder en person selv i eget projekt, er personen at betragte som selvstændig, dvs. sin egen arbejdsgiver. Medlemsskab Der er ikke noget formelt, forsikringsmæssigt krav om, at de frivillige, der forsikres af en forening, skal være medlemmer af pågældende forening. Foreningen kan dog godt have som sin politik, evt. aftalt sammen med et forsikringsselskab, at frivillige, der skal tegnes forsikring for, skal være medlemmer. 6

7 Skade på ansatte og frivillige Der kan være flere forsikringer, der kan dække ansatte og frivillige, hvilket vil blive gennemgået i de følgende afsnit. A. Arbejdsskadeforsikring Beskæftiger foreningen eller organisationen personer, har foreningen/organisationen som arbejdsgiver lovmæssig pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. I Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade står der, at enhver, der her i landet udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man får løn for arbejdet eller udfører arbejdet ulønnet. Det er ligeledes uden betydning, om man er ansat til varigt arbejde, eller der blot er tale om et tilfældigt og kortvarigt ansættelsesforhold. Der skal derfor altid tegnes arbejdsskadeforsikring når: der ansættes lønnede medarbejdere (uanset hvor mange timer, der er tale om, og om det er for en afgrænset periode) foreningen/organisationen har antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde (eksempelvis når en forening får ikkemedlemmer, f.eks. skoleelever, til at sælge mærker) en forening beder medlemmer/frivillige udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde (eksempelvis et større kompliceret regnskabsarbejde, hvor man normalt ville ansætte lønnet arbejdskraft) Der skal derimod ikke tegnes arbejdsskadeforsikring: når frivillige/medlemmer af en forening, herunder bestyrelsesmedlemmer, kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter Forsikringen dækker erstatning som følge af en arbejdsskade. 7

8 En arbejdsskade defineres efter arbejdsskadeloven således: 1. Ulykkestilfælde, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. 2. Skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. 3. Pludselig løfteskade. 4. Erhvervssygdomme. Hvordan afgør man, om der skal tegnes arbejdsskadeforsikring? Hvornår er der tale om arbejde i arbejdsskadelovens forstand? Et ansættelsesforhold foreligger, hvor der er et formelt over- /underordnelsesforhold, og der er instruktionsbeføjelse. Dvs. at der er en person, der giver ordrer/opgaver, og at denne person kan bestemme, hvordan ordren/opgaven skal udføres. Sædvanligvis vil der også være aflønning, men det er ikke det afgørende for at afklare, om der er et ansættelsesforhold med deraf følgende forsikringspligt for arbejdsgiveren. Om der skal tegnes arbejdsskadeforsikring beror på en vurdering af foreningens vedtægter og foreningens formål, samt hvad der er beskrevet som opgaver for bestyrelsesmedlemmer og frivillige/medlemmer. Når der udføres opgaver for en forening, som ligger inden for vedtægterne, betragtes det nemlig ikke som et arbejde i arbejdsskadelovens forstand. Så snart opgaven ligger uden for det, medlemmer påtager sig som følge af et aktivt medlemsskab, og jo mere karakter opgaven får af egentligt arbejde, der ellers skulle have været udført af andre (lønnede), jo større er sandsynligheden for, at arbejdet er omfattet af arbejdsskadelovens forsikringspligt. Arbejdsskadestyrelsen har haft en sag til vurdering, hvor en besøgsven fra Røde Kors kom til skade. Da besøgsvennen stillede sig til rådighed for en social humanitær aktivitet, kunne det ikke sidestilles 8

9 med et arbejde i henhold til arbejdsskadeloven, og besøgsvennen kunne ikke få erstatning. Hvis en bestyrelse er i tvivl om, hvorvidt den bør tegne arbejdeskadeforsikring for frivillige/medlemmer eller enkelte grupper af frivillige/medlemmer, bør man kontakte Arbejdsskadestyrelsen for en konkret afklaring. Har en forening, der burde have tegnet arbejdsskadeforsikring, ikke tegnet denne, risikerer foreningen eller den eller de personer, der juridisk tegner foreningen, en bøde samt at skulle refundere Arbejdsskadestyrelsen den erstatning, som styrelsen har betalt til den skadelidte. Det vil sige, hvis foreningens formue ikke rækker til at dække en eventuel erstatning, kan den ansvarlige bestyrelse komme til at hæfte personligt. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at ens private ansvarsforsikring ikke vil træde til og dække udgifterne for det enkelte bestyrelsesmedlem. Når foreningen tegner en arbejdsskadeforsikring, skal den være opmærksom på, at der samtidig indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der er en offentlig reguleret selvejende institution. Arbejdsskadeforsikringen dækker skader, der er opstået på grund af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet udføres. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring dækker erhvervssygdomme. B. Kollektiv ulykkesforsikring Hvis foreningen eller organisationen ønsker at sidestille frivillige med ansatte, hvad angår arbejdsskade (dvs. ulykke), kan foreningen eller organisationen tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker personskade for en kreds af personer, der udfører opgaver i foreningens tjeneste. En sådan forsikring sikrer, at der betales erstatning til frivillige, der rammes af en ulykke. 9

10 Det er indholdet i forsikringen, der afgrænser forsikringsdækningen og med hvilken risiko. Det er således op til foreningen selv (i samråd med forsikringsselskabet) at afgøre, hvad der skal forsikres, om der skal være begrænsninger, hvilke persongrupper, der skal være dækket og med hvilken dækning. Såfremt foreningen vælger ikke at tegne en sådan forsikring, vil de frivillige alene opnå en forsikringsudbetaling, hvis de har en privat forsikring, der dækker ulykkestilfældet. Skade som de ansatte, frivillige eller organisation laver på andre personer eller ting Når de ansatte og de frivillige udfører et arbejde, kan de være årsag til skader, hvorfor man skal tage stilling til foreningens eller organisationens ansvar overfor omverdenen - herunder brugerne. Erhvervsansvarsforsikring er en frivillig forsikring. Der er altså ingen lovkrav om en sådan forsikring. Alligevel bør foreningen eller organisationen grundigt overveje, om der skal tegnes en erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikring kan tegnes af en forening eller en organisation for at sikre sig mod de økonomiske følger af et erstatningsansvar. Forsikringen betaler med andre ord for de skader, som foreningen i forbindelse med dens aktiviteter kan blive erstatningsansvarlig for. Kan det bevises, at en skade skyldes fejl eller forsømmelse hos foreningen eller dens hjælpere, der handler på foreningens vegne, kan foreningen blive erstatningsansvarlig. De frivillige sociale foreninger og organisationer kan tegne erhvervsansvarsforsikring for både ansatte og frivillige. 10

11 Den ansatte/frivilliges private ansvarsforsikring dækker ikke i situationer, hvor erstatningsansvaret kan placeres på foreningen eller organisationen. Bemærk det er den skadelidte, der skal bevise, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos skadevolder. Har foreningen eller organisationen ingen erhvervsansvarsforsikring, og den bliver erstatningsansvarlig for en skade, kan den tilskadekomne kræve erstatning af foreningen/organisationen. Hvis foreningen/organisationen ikke har penge, kan der kræves erstatning af de personer, der juridisk tegner foreningen. Det vil ikke være muligt at bruge private ansvarsforsikringer til at betale et sådant erstatningskrav. Forsikring mod brand, tyveri og vandskade Foreningen eller organisationen må træffe beslutning, om den skal have forsikring af foreningens ejendele. Brand. Brandforsikringen erstatter skader, når der har været ild samt skader, der sker under brandslukningen. Netbank-indbrud. Som privatperson dækker pengeinstitutterne tabet, hvis man mister penge, fordi nogen uretmæssigt har fået adgang til ens netbank-konti. Det gælder imidlertid ikke for foreninger, som i denne sammenhæng betragtes som virksomheder, der som udgangspunkt selv må dække et eventuelt tab. Hvis man som forening ønsker at sikre sig mod denne form for kriminalitet, skal man derfor tegne en netbank-forsikring. Tyveri. Tyveriforsikringen dækker forskelligt, alt efter om tyveriet er begået ved indbrud, ran eller røveri. Hovedreglen er, at forsikringen dækker skade og tab ved indbrudstyveri. Når tyveriet sker fra forsvarligt aflåsede bygninger med lukkede og tilhaspede vinduer, er der tale om indbrudstyveri. Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri er dækket af tyveriforsikringen. 11

12 Hærværksskader Erhvervsløsøreforsikringen kan udvides til at omfatte hærværksskader, der ikke er begået i forbindelse med et indbrudstyveri. Vandskade Sker der vandskade på indbo, dækker forsikringen, hvis skaden skyldes, at vandet pludseligt strømmer ud fra sædvanlige installationer. Siver vandet derimod langsomt ud, eksempelvis fra en utæt radiator, eller trænger regnvand ind gennem taget, er skaden ikke dækket. 6 råd om forsikring til frivillige organisationer 1. Husk at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for de ansatte. 2. Vær opmærksom på om frivillige også skal være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 3. Overvej at tegne kollektiv ulykkesforsikring for de ansatte og frivillige. 4. Overvej at tegne erhvervsansvarsforsikring og erhvervsløsøreforsikring for foreningen/organisationen. 5. Drøft med den frivillige, om vedkommende har tegnet ulykkes- og familieforsikring. 6. Indhent rådgivning og tilbud fra flere forsikringsselskaber. 12

13 Her kan du hente råd og vejledning Forsikringsoplysningen Hos Forsikringsoplysningen kan man få information og oplysning om forsikringsspørgsmål. Forsikringsoplysningen er det danske forsikringserhvervs oplysningsorganisation. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup tlf Ankenævnet for Forsikring Hvis man er utilfreds med sit forsikringsselskabs afgørelse, kan en privat forsikringstager klage til Ankenævnet for Forsikring. Vær opmærksom på at der skal betales et gebyr på kr. 150,00. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal 1572 København V tlf Arbejdsskadestyrelsen Behandling af arbejdsskader sker hos Arbejdsskadestyrelsen. Her afgøres det, om en skadelidt kan få erstatning for en arbejdsskade. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt det konkrete arbejde eller den konkrete opgave er omfattet af arbejdsskadeloven, kan forelægges Arbejdsskadestyrelsen. 13

14 Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads København Ø Tlf: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ATP-huset Kongens Vænge Hillerød Tlf:

15 Vil du vide mere Har du spørgsmål eller ønsker du råd og vejledning om pjecens emne, er du velkommen til at ringe til Center for frivilligt socialt arbejde og tale med en rådgiver. Rådgivning er gratis. Ring på tlf: Telefontid Mandag torsdag: Fredag: Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde støtter og fremmer det frivillige sociale arbejde i Danmark. Centret arbejder i respekt for de frivillige organisationers selvstændighed. Vores ideal er at give hjælp til selvhjælp. Målgruppen for vores aktiviteter og tilbud er primært frivillige personer og frivillige organisationer på social- og sundhedsområdet. Hertil kommer frivillige organisationer inden for andre områder samt kommuner og andre organisationer og virksomheder, der samarbejder med frivillige organisationer. Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder blandt andet: Viden og information Rådgivning Konsulentbistand til organisations- og netværksudvikling eller til udvikling af modeller for frivilligt/offentlige/privat samarbejde Kurser og uddannelsesaktiviteter for frivillige Lokaler og mødeservice Læs mere om Center for frivilligt socialt arbejde på vores hjemmeside: 15

16 Albanigade 54 E, 1. sal DK-5000 Odense C Tlf: mail:

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Jes Christiansen. Find vej i. forsikrings junglen. Gratis smagsprøve. Copyright 2005 Forlaget Libris ISBN 87-7843-684-2. http://www.libris.

Jes Christiansen. Find vej i. forsikrings junglen. Gratis smagsprøve. Copyright 2005 Forlaget Libris ISBN 87-7843-684-2. http://www.libris. Jes Christiansen Find vej i forsikrings junglen Find vej i forsikringsjunglen 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Christiansen Forlagsredaktion: Kirsten Bæk Omslag: Finn

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere