Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen"

Transkript

1 1 af :12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2: Rådsmødet den 26. januar Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen, som trådte i kraft den 1. januar Aftalen giver medlemmerne af Ældre Sagen mulighed for at tegne en særlig indbo- og privatansvarsforsikring kaldet Evergreen Familieforsikring samt 2 former for ulykkesforsikringer kaldet Evergreen Hændelsesforsikring og Evergreen Ulykkesforsikring. Disse forsikringer tilbydes eksklusivt til Ældre Sagens medlemmer. Aftalen giver endvidere medlemmerne rabatter på øvrige skadesforsikringer, der tegnes i Codan Forsikring. Som led i samarbejdet har Ældre Sagen påtaget sig aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter over for foreningens medlemmer. Ældre Sagen har endvidere forpligtet sig til at afholde sig fra at tage kontakt til andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad mv. Foreningen er dog ikke afskåret fra at indgå aftaler om annoncering mv. med andre forsikringsselskaber, hvis disse selv retter henvendelse til foreningen. Codan Forsikring har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, samt en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk. 4. Samarbejdet mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen er udøvelse af en økonomisk virksomhed, der er omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 2. Samarbejdet tilskynder medlemmerne af Ældre Sagen til at tegne private skadesforsikringer på fordelagtige vilkår. Aftalen har ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Der lægges vægt på, at aftalen ikke forpligter medlemmerne af Ældre Sagen. Andre forsikringsselskaber er ikke afskåret fra indgå forsikringsaftaler med medlemmerne. Forpligtelsen for Codan Forsikring til ikke at tilbyde Evergreen forsikringerne til anden side forhindrer ikke selskabet i at tilbyde andre former for forsikringer, herunder forsikringer der kan substituere Evergreen forsikringerne. Forpligtelsen er heller ikke til hinder for, at andre forsikringsselskaber kan udvikle tilsvarende produkter, der tager højde for ældres behov, ligesom ældre personer, der måtte ønske at tegne en Evergreen forsikring, kan melde sig ind i Ældre Sagen. Idet Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, er der ikke behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Afgørelse Det meddeles Codan Forsikring at aftalen efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke falder ind under

2 2 af :12 forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Der lægges vægt på, at aftalen ikke skønnes at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. at Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, hvorfor der ikke er behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Sagsfremstilling 3.1. Indledning Codan Forsikring har den 30. juni 1998 anmeldt en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1997 og er anmeldt i henhold til overgangsreglerne i konkurrencelovens 27. Aftalen afløser en tidligere aftale. Der har været aftaler mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen siden 1980'erne. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, samt en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk Parterne Codan Forsikring Codan Forsikring er moderselskab i Codan-koncernen med en række datterselskaber inden for skadesforsikring, livs- og pensionsforsikring samt bankvirksomhed. De samlede bruttopræmieindtægter på skadesforsikringer i Codan-koncernen udgjorde mio. kr. og mio. kr. på livs- og pensionsforsikringer i Codan-koncernen indgår i den britiske koncern Royal & SunAlliance, der på verdensplan har en nettopræmieindtægt (Worldwide Net Premium Income) på 9,723 m Ældre Sagen Ældre Sagen er en forening, der blev stiftet i 1986, og som arbejder for at forbedre ældres vilkår i Danmark. Ældre Sagen har over medlemmer, et hovedkontor samt 206 lokalkomitéer. Ældre Sagens arbejde består af følgende hovedaktiviteter frivilligt socialt arbejde dokumentation og forskning rådgivning information ældrepolitisk arbejde Medlemskontingentet udgør 75 kr. halvårligt (125 kr. halvårligt for et familiemedlemsskab). Alle personer over 18 år kan blive medlem af Ældre Sagen, men udnyttelse af medlemsfordelene forudsætter, at medlemmet er fyldt 50 år. Medlemsfordelene består bl.a. af rabatter på briller, benzin, kreditkort, økonomisk rådgivning, rejser, forsikringer mv. Ældre Sagen havde i 1998 indtægter på ca. 114 mio. kr. 3 Indtægterne stammer fra medlemskontingenter, tilskud, lotterier, annoncer mv Samarbejdsaftalen 4

3 3 af :12 Af betydning for vurdering af aftalen fremhæves følgende forhold: Formål: Formålet med aftalen er at ".. tilbyde medlemmer af Ældre Sagen forsikringer i Codan på specielle vilkår.", jf. aftalens pkt. 1. Frivillighed: Af aftalens pkt. 2 følger det, at "Deltagelsen i aftalen er frivillig for de omfattede personer." Forsikringsprodukter: Medlemmerne tilbydes "tegning af en kombineret indbo- og privatansvarsforsikring på specielle vilkår, kaldet Evergreen Familieforsikring, der er udviklet til medlemmer af Ældre Sagen.", jf. pkt Medlemmer, der er fyldt 50 år men endnu ikke er 80 år tilbydes i tilknytning til Evergreen Familieforsikringen "at tegne en særlig Evergreen Hændelsesforsikring, der er udviklet til medlemmerne af Ældre sagen.", jf. pkt Endvidere tilbydes medlemmer, der er fyldt 60 år i tilknytning til Evergreen Familieforsikring "at tegne en Evergreen Ulykkesforsikring, der er udviklet til medlemmerne af Ældre Sagen.", jf. pkt Eksklusivitet: De forsikringsprodukter, der er udviklet særligt til Ældre Sagens medlemmer, "tilbydes Ældre sagen eksklusivt, således at Codan i hele perioden forpligter sig til ikke at markedsføre og sælge disse produkter til anden side.", jf. pkt Præmierabatter og kernekundevilkår: På de privatforsikringsprodukter, som ikke tilbydes Ældre Sagens medlemmer eksklusivt, yder Codan en rabat på 10% på parcelhus-, fritidshus- og lystbådeforsikring samt 5% på motorkøretøjsforsikringer, jf. pkt. 4. Rabatterne forudsætter, at medlemmet har tegnet en Evergreen forsikring, ligesom rabatterne bortfalder ved eventuelt bortfald af medlemskab, jf. pkt. 5. Medlemmer tilbydes endvidere optagelse i Codans KerneKunde-ordning med de særlige fordele og vilkår, der er gældende herfor, jf. pkt. 6. Som kernekunde får medlemmerne 10% rabat på private skadesforsikringer. For at blive kernekunde skal medlemmet have en Evergreen Familieforsikring samt mindst 2 forskellige skades- og/eller pensionsforsikringer. Hvis medlemmet har 4 forsikringer samlet i Codan Forsikring, har medlemmet endvidere mulighed for at få 10% af den indbetalte præmie tilbagebetalt. Administration: Fremsendelse af policer og opkrævning af præmier, behandling af skader og lignende på de forsikringer, der er omfattet af aftalen, sker direkte mellem Codan og den enkelte forsikringstager, jf. pkt. 5. Markedsføring: "aktivt at medvirke til markedsføring af Codans forsikringsprodukter via optagelse - efter særlig aftale - af Codans annoncer i foreningens medlemsblad, udsendelse af information, husstandsomdeling af "avis" mv.", jf. pkt. 7 5 "hverken direkte eller indirekte via annoncebureau at kontakte andre forsikringsselskaber for at få disse til at tegne annoncer eller på anden vis reklamere via Ældre Sagen", jf. allonge til aftalen af 10. februar Den sidstnævnte forpligtelse forhindrer ikke, at andre forsikringsselskaber kan annoncere i Ældre Sagens medlemsblad. Ældre Sagen må dog ikke aktivt opfordre andre forsikringsselskaber hertil.

4 4 af :12 Codan har ved aftalen bl.a. forpligtet sig til at indrykke 1 helsidesannonce i Ældre Sagens medlemsblad 6 gange om året i aftaleperioden, jf. pkt. 7. Marketing- og rådgivningsstøtte: Som støtte til omkostninger ved markedsføring og rådgivning betaler Codan til Ældre Sagen et beløb, der udgør en vis procentdel af de tegnede Evergreen forsikringer, jf. pkt Ældre Sagen har forpligtet sig til af den ydede støtte at udbetale markedsføringsbidrag til de enkelte lokalkomitéer. Ældre Sagens egne forsikringer: Det fremgår af aftalen, at "Ældre Sagen flytter og opretholder sine egne forsikringer til Codan, såfremt Codan - som minimum - kan tegne disse på samme vilkår som det øvrige forsikringsmarked.", jf. pkt. 11. Codan Forsikring har oplyst, at der ikke er sket overflytninger af foreningens forsikringer i andre selskaber til Codan Forsikring. Codan Forsikring har gennemgået foreningens forsikringer og har ikke fundet, at de kan tilbyde foreningen bedre forsikringsvilkår. Aftalens varighed: Aftalen gælder, "indtil den med mindst 2 måneders varsel opsiges af en af parterne til en 31. december, dog tidligst pr. 31. december 1999.", jf. pkt Det relevante marked Produktmarkedet Aftalen giver medlemmerne af Ældre Sagen mulighed for at tegne private skadesforsikringer på særlige vilkår i Codan Forsikring. De forsikringer, som er omfattet af eksklusiviteten, er alene Evergreen forsikringerne. Herudover giver aftalen medlemmerne yderligere mulighed for med rabatter at tegne almindelige private skadesforsikringer (parcelhus-, fritidshus-, lystbåde- og motorkøretøjsforsikringer). Opnåelse af rabatterne forudsætter dog, at medlemmet har tegnet en Evergreen forsikring. Evergreen Familieforsikring ingen selvrisiko (ved valg af selvrisko opnås rabat) smykker, guld, sølv og frimærkesamlinger dækkes uden begrænsning inden for forsikringssummen, gæstebudsskader dækkes uden selvrisiko, selvom en sådan er valgt, rejsegods dækkes i 6 måneder under private rejser i udlandet mod normalt 3 måneder, garanti mod underforsikring, billedrør dækkes. Evergreen Ulykkesforsikring er en tilpasset udgave af Codan Forsikrings almindelige ulykkesforsikring og dækker varig invaliditet og dødsfald som følge af et ulykkestilfælde. Tandskader er dog ikke omfattet. Erstatning forudsætter fastsættelse af en méngrad. Forsikringen er særligt kendetegnet ved, at forsikringssummen ikke nedsættes i takt med, at medlemmet bliver ældre, hvilket ellers er normalt. Tegning af en Evergreen Ulykkesforsikring forudsætter, at medlemmet er fyldt 60 år. Evergreen Hændelsesforsikring dækker en række konkrete skader som følge af et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker ikke dødsfald. Forsikringen er en begrænset ulykkesforsikring. Erstatning forudsætter ikke fastsættelse af en méngrad. Ved givne ulykkestilfælde udløses automatisk et forud fastsat beløb. Tegning af en Evergreen Hændelsesforsikring forudsætter, at medlemmet er

5 5 af :12 mellem år. Ældre personer har formentlig andre præferencer end yngre personer. Dette har Codan Forsikring taget særligt hensyn til ved udformningen af Evergreen produkterne. Evergreen forsikringerne kan imidlertid efter styrelsens opfattelse ikke antages at udgøre et særskilt produktmarked. Styrelsen lægger i sin vurdering særlig vægt på, at andre skadesforsikringsselskaber med et forholdsvist kort varsel må antages at være i stand til omstille deres produktprogram og udbyde tilsvarende produkter som Codan Forsikring. Aftalen, som Ældre Sagen har indgået med Codan Forsikring, berører som udgangspunkt endvidere markedet for erhvervsforsikringer, idet Ældre Sagen har forpligtet sig til at overflytte/bibeholde egne forsikringer i Codan, hvis dette kan ske på konkurrencedygtige vilkår. Denne påvirkning må dog samlet set antages at være beskeden - særligt taget i betragtning, at Ældre Sagen trods det langvarige samarbejde med Codan Forsikring ikke har nogen forsikring i Codan Forsikring. Det relevante produktmarked må derfor efter styrelsens opfattelse afgrænses til private skadesforsikringer Det geografiske marked Det geografiske marked er Danmark. Aftalen omfatter medlemmer af Ældre Sagen med bopæl i Danmark, jf. aftalens pkt Parternes stilling på markedet I 1997 var den samlede omsætning i forsikringsbranchen på skadesforsikringsmarkedet på mio. kr. og mio. kr. på livs- og pensionsforsikringsområdet 8. Codan Forsikring har en markedsandel på skadesforsikringsområdet på ca. 10,6%. Koncernens datterselskaber på livs- og pensionsforsikringsområdet har tilsammen en markedsandel på ca. 4,8%. Codan koncernen har til Ældre Sagens medlemmer udstedt ca. xx Evergreen familieforsikringer. Én enkelt familieforsikring kan godt omfatte mere end et medlem (ægtefæller, samlevende og hjemmeboende børn). I gennemsnit omfatter 1 familieforsikring ifølge Codan Forsikring ca. 1,4 personer. De samlede bruttopræmieindtægter på medlemmer af Ældre Sagen udgjorde xx mio. kr. i 1998 svarende til ca. xx% af koncernens samlede bruttopræmieindtægter. Beløbet omfatter både Evergreen forsikringer, bilforsikringer, livs- og pensionsforsikringer mv Parternes bemærkninger Det forbedrede familieforsikringsprodukt, som Ældre Sagens medlemmer tilbydes gennem aftalen, udspringer af det faktum, at gruppen af ældre over 50 år har en forbedret risikoprofil i forhold til Codan Forsikrings øvrige kunder. Det er en egentlig risikovurdering, der begrunder den lavere præmie for medlemmerne. Aftalen har ikke til formål at begrænse konkurrencen, og der er heller ikke nogen konkurrencebegrænsende følger af aftalen. 4. Vurdering Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og parterne er

6 6 af :12 ikke en del af samme koncern, jf. 5. Aftalerne er ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi Codan Forsikrings samlede bruttopræmieindtægt overstiger 1 mia. kr. Der skal tages stilling til, om aftalen kan siges at være udøvelse af en erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 2, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der tages stilling til, om aftalen indeholder konkurrencebegrænsende elementer, der er omfattet af forbudet i 6, stk Konkurrencelovens Erhvervsvirksomhedsbegrebet Begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås bredt og omfatter enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Den aftale, der er indgået mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen omfatter medlemmernes tegning af private skadesforsikringer på fordelagtige vilkår. Efter styrelsens opfattelse foreligger der utvivlsomt et marked for sådanne forsikringsprodukter. Ældre Sagen arbejder for generelt at forbedre de ældres vilkår i Danmark. Ældre Sagens primære formål med indgåelsen af aftalen må antages at være en varetagelse af de private medlemmers interesser og forsikringsbehov. Aftalen forpligter ikke Ældre Sagens ca medlemmer, men aftalen fører til en økonomisk tilvækst, der vil kunne få betydning for konkurrenceforholdene, når et tilstrækkeligt antal medlemmer benytter sig af ordningen. Aftalen må formodes at påvirke medlemmernes valg af forsikringsselskab. Codan Forsikring havde i 1998 samlede bruttopræmieindtægter på ca. xx mio. kr. på Ældre Sagens medlemmer. Der er efter styrelsens vurdering tale om udøvelse af en økonomisk virksomhed, der er omfattet af virksomhedsbegrebet i konkurrencelovens 6, jf. 2. Det forhold at der er tale om en forening af især private forbrugere ændrer ikke på dette forhold Ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 Følgende forhold i aftalen skal vurderes med henblik på, om der kan gives en ikke-indgrebserklæring eksklusiviteten, jf. pkt. 3.4, Ældre Sagens forpligtelse til aktivt at medvirke til markedsføring af Codan Forsikrings produkter, jf. pkt. 7, samt Ældre Sagens forpligtelse til at afholde sig fra at kontakte andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad, jf. allonge til aftalen, markedsføringsstøtten, jf. pkt. 8, Ældre Sagens egne forsikringer, jf. pkt. 11, opsigelsesvarslet, jf. pkt. 12. Eksklusiviteten: Codan Forsikring har forpligtet sig til, så længe aftalen er i kraft, ikke at markedsføre og sælge Evergreeen forsikringerne til anden side. Evergreen Familieforsikringen kan tegnes af medlemmer, der er fyldt 50 år. Tegning af en Evergreen Hændelsesforsikring forudsætter, at medlemmet er fyldt 50 år men endnu ikke 80 år.

7 7 af :12 For at tegne en Evergreen Ulykkesforsikring skal medlemmet være fyldt 60 år. Mere end 1 mio. danskere er over 60 år 10. Eksklusiviteten er ikke til hinder for, at andre forsikringsselskaber udvikler tilsvarende produkter til ældre mennesker, der tager højde for særlige behov, risikoprofil mv. blandt denne befolkningsgruppe. Eksklusiviteten er heller ikke til hinder for, at Ældre Sagens medlemmer kan tegne forsikringer i andre forsikringsselskaber. De personer, som ikke er medlemmer af Ældre Sagen, og som måtte ønske at tegne forsikring i Codan Forsikring, kan på lige fod med alle andre tegne en almindelig Familiens Basisforsikring, en ulykkesforsikring mv. De personer, som måtte ønske at tegne en Evergreen forsikring, har endvidere mulighed for at melde sig ind i Ældre Sagen og derved få adgang til de fordelagtige forsikringer. Styrelsen finder det væsentligt, at aftalen ikke forhindrer Codan Forsikring i at tilbyde andre typer forsikringer. Det er alene Evergreen forsikringerne, som ikke kan tilbydes til andre. Aftalen forhindrer heller ikke Codan Forsikring i at tilbyde særlige rabatter eller vilkår til andre grupper eller personer. For Codan Forsikrings vedkommende kan eksklusiviteten derfor efter styrelsens opfattelse ikke antages at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ældre Sagens markedsføring af forsikringsprodukter: Ældre Sagen har forpligtet sig til aktivt at medvirke til at markedsføre Codans Forsikrings produkter, samt til hverken direkte eller indirekte at tage kontakt til andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad mv. Ældre Sagen har gennem det store medlemstal adgang til et ikke ubetydeligt antal personer, som har et forsikringsbehov. Gennem foreningens medlemsblade, orienteringer mv. bliver medlemmerne gjort opmærksomme på samarbejdet med Codan Forsikring og muligheden for tegning af forsikringer på særlige vilkår. I og med at medlemmerne på ingen måde er bundet af aftalen mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen og frit kan vælge eller fravælge forsikringsselskabet, har forpligtelsen for Ældre Sagen til aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter efter styrelsens opfattelse ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Styrelsen lægger endvidere i sin vurdering vægt på, at der er mange andre måder at markedsføre sig på over for ældre, og at Ældre Sagens medlemsblad ikke specielt udmønter sig som et medie, forsikringsselskaberne benytter sig af i deres markedsføring. Angående forpligtelsen for Ældre Sagen til at afholde sig fra at tage direkte kontakt til andre forsikringsselskaber, lægger styrelsen vægt på, at foreningen ikke er afskåret fra at indgå aftaler med andre forsikringsselskaber, som selv retter henvendelse til foreningen med henblik på annoncering mv. Foreningens medlemstal taget i betragtning forekommer det sandsynligt, at andre forsikringsselskaber, som måtte være interesseret i foreningens kundesegment, selv tager initiativ til annoncering mv. via Ældre Sagen. Denne forpligtelse har derfor efter styrelsens vurdering ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Markedsføringsstøtte: Codan Forsikring betaler årligt et beløb i støtte til Ældre Sagens omkostninger ved at markedsføre selskabets produkter over for medlemmerne. Støtten beregnes som en procentdel af tegnede Evergreen forsikringer.

8 8 af :12 Denne markedsføringsstøtte er således accessorisk forbundet med Ældre Sagens forpligtelse til aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter. Støtten må antages indirekte at være medvirkende til, at Ældre Sagen i højere grad har en interesse i at fremme, at et så stort antal af medlemmerne tegner forsikringer i Codan Forsikring. Så længe medlemmerne er frit stillet, og det fortsat er muligt for andre forsikringsselskaber - bl.a. via annonceringer mv. gennem Ældre Sagen - at komme i kontakt med medlemmerne, skønnes denne støtte efter styrelsens opfattelse ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ældre Sagens egne forsikringer: Hvis Codan Forsikring kan tilbyde Ældre Sagen konkurrencedygtige forsikringsvilkår, har foreningen en forpligtelse til enten at bibeholde egne forsikringer i Codan Forsikring eller overflytte eksisterende forsikringer fra andre forsikringsselskaber til Codan Forsikring. På trods af det mangeårige samarbejde mellem parterne har Ældre Sagen ikke overflyttet nogen forsikring til Codan Forsikring. Foreningen har heller ikke været forhindret i at flytte eksisterende forsikringer i Codan Forsikring over i andre forsikringsselskaber. Dette skyldes, at Codan Forsikring ikke har kunnet tilbyde Ældre Sagen bedre forsikringsvilkår. Denne forpligtelse er alene gjort gældende over for Ældre Sagens egne forsikringer. Der er således kun tale om en enkelt forsikringstager, der har en beskeden forsikringsportefølje. Forpligtelsen til at bibeholde eller overflytte egne forsikringer til Codan Forsikring, hvis Codan Forsikrings tilbud er konkurrencedygtigt, kan derfor efter styrelsens opfattelse ikke tillægges markedspåvirkning. 11 Forpligtelsen indgår som en del af det samlede tilbud til Ældre Sagen, men den har ikke betydning for konkurrerende forsikringsselskabers muligheder for at indgå aftaler om tegning af forsikringer med Ældre Sagens medlemmer. Opsigelsesvarsel: Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til en 31. december, dog tidligst pr. 31. december Opsigelsesvarslet kan således blive helt op til 14 måneder. Taget i betragtning at aftalen i øvrigt ikke antages at indeholde markedspåvirkninger, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, og at aftalen er frivillig for Ældre Sagens medlemmer, finder styrelsen ikke, at aftalens opsigelsesvarsel i sig selv har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af lovens 6, stk Konkurrencelovens 11 Codan Forsikring har endvidere anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter 11, stk. 4. En sådan erklæring forudsætter, at der er tale om, at en af aftaleparterne indtager en dominerende stilling på det relevante marked, men at der ikke foreligger misbrug heraf. Med en markedsandel på ca. 10,6% på skadesforsikringsområdet indtager Codan Forsikring ikke en dominerende stilling og er således ikke omfattet af forbudet i 11, stk. 1, hvorfor der ikke er behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Sammenfatning: Aftalen skønnes ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. De ændringer, der styrelsen bekendt gennemføres pr. 1. januar 2000, ændrer ikke denne vurdering. Idet Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, er der ikke

9 9 af :12 behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Jf. Forsikringsoplysningens statistik, Jf. regnskabsoplysninger på Royal & SunAliance' hjemmeside 3 Jf. Ældre Sagens regnskab for Aftalen afløses af en ny 2-årig aftale pr. 1. januar Aftalen er endnu ikke udformet, men vil indholdsmæssigt blive ændret på få punkter 5 Pr. 1. januar 2000 skal Ældre Sagen efter den nye aftale på en mere aktiv måde over for medlemmerne markedsføre Codan Forsikrings produkter 6 Pr. 1. januar 2000 vil markedsføringsstøtten efter den nye aftale stige. Herudover vil Codan Forsikring bidrage til afholdelse af diverse arrangementer for Ældre Sagens medlemmer 7 Pr. 1. januar 2000 afløses aftalen af en ny 2-årig aftale. Aftalen vil automatisk blive forlænget med et år ad gangen, medmindre den opsiges med samme opsigelsesvarsel, dog tidligst pr. 31. december 2001, eller afløses af en ny aftale 8 Forsikringsoplysningens statistik, Ultimo november 1999 udgør beløbet xx mio. kr. 10 Ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik 11 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 1999 om SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni, s Pr. 1. januar vil en ny uopsigelighedsperiode løbe, således at aftalen først kan opsiges tidligst pr. 31. december 2001.

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning 1 af 12 18-06-2012 11:24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2.

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2. PJECE God konkurrenceskik på forsikringsområdet Forsikringer er vigtige Forsikringer har stor betydning - for erhvervslivet, for forbrugerne og for samfundet. Forsikringer skaber sikkerhed og tryghed i

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger pris 630 kr./år 2013 1 Hvad er en tandforsikring? Tandlægeregningerne fylder ofte godt i budgettet - og kommer som oftest uventet. Men med en tandforsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Handi Forsikringsservice

Handi Forsikringsservice Handi Forsikringsservice Vi indgået et forsikringssamarbejde med andre handicaporganisationer. Gennem Landsforeningen LEV er der lavet et forsikringssamarbejde med Codan Forsikring siden 1996, og med meget

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere