Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen"

Transkript

1 1 af :12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2: Rådsmødet den 26. januar Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen, som trådte i kraft den 1. januar Aftalen giver medlemmerne af Ældre Sagen mulighed for at tegne en særlig indbo- og privatansvarsforsikring kaldet Evergreen Familieforsikring samt 2 former for ulykkesforsikringer kaldet Evergreen Hændelsesforsikring og Evergreen Ulykkesforsikring. Disse forsikringer tilbydes eksklusivt til Ældre Sagens medlemmer. Aftalen giver endvidere medlemmerne rabatter på øvrige skadesforsikringer, der tegnes i Codan Forsikring. Som led i samarbejdet har Ældre Sagen påtaget sig aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter over for foreningens medlemmer. Ældre Sagen har endvidere forpligtet sig til at afholde sig fra at tage kontakt til andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad mv. Foreningen er dog ikke afskåret fra at indgå aftaler om annoncering mv. med andre forsikringsselskaber, hvis disse selv retter henvendelse til foreningen. Codan Forsikring har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, samt en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk. 4. Samarbejdet mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen er udøvelse af en økonomisk virksomhed, der er omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 2. Samarbejdet tilskynder medlemmerne af Ældre Sagen til at tegne private skadesforsikringer på fordelagtige vilkår. Aftalen har ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Der lægges vægt på, at aftalen ikke forpligter medlemmerne af Ældre Sagen. Andre forsikringsselskaber er ikke afskåret fra indgå forsikringsaftaler med medlemmerne. Forpligtelsen for Codan Forsikring til ikke at tilbyde Evergreen forsikringerne til anden side forhindrer ikke selskabet i at tilbyde andre former for forsikringer, herunder forsikringer der kan substituere Evergreen forsikringerne. Forpligtelsen er heller ikke til hinder for, at andre forsikringsselskaber kan udvikle tilsvarende produkter, der tager højde for ældres behov, ligesom ældre personer, der måtte ønske at tegne en Evergreen forsikring, kan melde sig ind i Ældre Sagen. Idet Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, er der ikke behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Afgørelse Det meddeles Codan Forsikring at aftalen efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke falder ind under

2 2 af :12 forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Der lægges vægt på, at aftalen ikke skønnes at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. at Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, hvorfor der ikke er behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Sagsfremstilling 3.1. Indledning Codan Forsikring har den 30. juni 1998 anmeldt en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1997 og er anmeldt i henhold til overgangsreglerne i konkurrencelovens 27. Aftalen afløser en tidligere aftale. Der har været aftaler mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen siden 1980'erne. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, samt en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk Parterne Codan Forsikring Codan Forsikring er moderselskab i Codan-koncernen med en række datterselskaber inden for skadesforsikring, livs- og pensionsforsikring samt bankvirksomhed. De samlede bruttopræmieindtægter på skadesforsikringer i Codan-koncernen udgjorde mio. kr. og mio. kr. på livs- og pensionsforsikringer i Codan-koncernen indgår i den britiske koncern Royal & SunAlliance, der på verdensplan har en nettopræmieindtægt (Worldwide Net Premium Income) på 9,723 m Ældre Sagen Ældre Sagen er en forening, der blev stiftet i 1986, og som arbejder for at forbedre ældres vilkår i Danmark. Ældre Sagen har over medlemmer, et hovedkontor samt 206 lokalkomitéer. Ældre Sagens arbejde består af følgende hovedaktiviteter frivilligt socialt arbejde dokumentation og forskning rådgivning information ældrepolitisk arbejde Medlemskontingentet udgør 75 kr. halvårligt (125 kr. halvårligt for et familiemedlemsskab). Alle personer over 18 år kan blive medlem af Ældre Sagen, men udnyttelse af medlemsfordelene forudsætter, at medlemmet er fyldt 50 år. Medlemsfordelene består bl.a. af rabatter på briller, benzin, kreditkort, økonomisk rådgivning, rejser, forsikringer mv. Ældre Sagen havde i 1998 indtægter på ca. 114 mio. kr. 3 Indtægterne stammer fra medlemskontingenter, tilskud, lotterier, annoncer mv Samarbejdsaftalen 4

3 3 af :12 Af betydning for vurdering af aftalen fremhæves følgende forhold: Formål: Formålet med aftalen er at ".. tilbyde medlemmer af Ældre Sagen forsikringer i Codan på specielle vilkår.", jf. aftalens pkt. 1. Frivillighed: Af aftalens pkt. 2 følger det, at "Deltagelsen i aftalen er frivillig for de omfattede personer." Forsikringsprodukter: Medlemmerne tilbydes "tegning af en kombineret indbo- og privatansvarsforsikring på specielle vilkår, kaldet Evergreen Familieforsikring, der er udviklet til medlemmer af Ældre Sagen.", jf. pkt Medlemmer, der er fyldt 50 år men endnu ikke er 80 år tilbydes i tilknytning til Evergreen Familieforsikringen "at tegne en særlig Evergreen Hændelsesforsikring, der er udviklet til medlemmerne af Ældre sagen.", jf. pkt Endvidere tilbydes medlemmer, der er fyldt 60 år i tilknytning til Evergreen Familieforsikring "at tegne en Evergreen Ulykkesforsikring, der er udviklet til medlemmerne af Ældre Sagen.", jf. pkt Eksklusivitet: De forsikringsprodukter, der er udviklet særligt til Ældre Sagens medlemmer, "tilbydes Ældre sagen eksklusivt, således at Codan i hele perioden forpligter sig til ikke at markedsføre og sælge disse produkter til anden side.", jf. pkt Præmierabatter og kernekundevilkår: På de privatforsikringsprodukter, som ikke tilbydes Ældre Sagens medlemmer eksklusivt, yder Codan en rabat på 10% på parcelhus-, fritidshus- og lystbådeforsikring samt 5% på motorkøretøjsforsikringer, jf. pkt. 4. Rabatterne forudsætter, at medlemmet har tegnet en Evergreen forsikring, ligesom rabatterne bortfalder ved eventuelt bortfald af medlemskab, jf. pkt. 5. Medlemmer tilbydes endvidere optagelse i Codans KerneKunde-ordning med de særlige fordele og vilkår, der er gældende herfor, jf. pkt. 6. Som kernekunde får medlemmerne 10% rabat på private skadesforsikringer. For at blive kernekunde skal medlemmet have en Evergreen Familieforsikring samt mindst 2 forskellige skades- og/eller pensionsforsikringer. Hvis medlemmet har 4 forsikringer samlet i Codan Forsikring, har medlemmet endvidere mulighed for at få 10% af den indbetalte præmie tilbagebetalt. Administration: Fremsendelse af policer og opkrævning af præmier, behandling af skader og lignende på de forsikringer, der er omfattet af aftalen, sker direkte mellem Codan og den enkelte forsikringstager, jf. pkt. 5. Markedsføring: "aktivt at medvirke til markedsføring af Codans forsikringsprodukter via optagelse - efter særlig aftale - af Codans annoncer i foreningens medlemsblad, udsendelse af information, husstandsomdeling af "avis" mv.", jf. pkt. 7 5 "hverken direkte eller indirekte via annoncebureau at kontakte andre forsikringsselskaber for at få disse til at tegne annoncer eller på anden vis reklamere via Ældre Sagen", jf. allonge til aftalen af 10. februar Den sidstnævnte forpligtelse forhindrer ikke, at andre forsikringsselskaber kan annoncere i Ældre Sagens medlemsblad. Ældre Sagen må dog ikke aktivt opfordre andre forsikringsselskaber hertil.

4 4 af :12 Codan har ved aftalen bl.a. forpligtet sig til at indrykke 1 helsidesannonce i Ældre Sagens medlemsblad 6 gange om året i aftaleperioden, jf. pkt. 7. Marketing- og rådgivningsstøtte: Som støtte til omkostninger ved markedsføring og rådgivning betaler Codan til Ældre Sagen et beløb, der udgør en vis procentdel af de tegnede Evergreen forsikringer, jf. pkt Ældre Sagen har forpligtet sig til af den ydede støtte at udbetale markedsføringsbidrag til de enkelte lokalkomitéer. Ældre Sagens egne forsikringer: Det fremgår af aftalen, at "Ældre Sagen flytter og opretholder sine egne forsikringer til Codan, såfremt Codan - som minimum - kan tegne disse på samme vilkår som det øvrige forsikringsmarked.", jf. pkt. 11. Codan Forsikring har oplyst, at der ikke er sket overflytninger af foreningens forsikringer i andre selskaber til Codan Forsikring. Codan Forsikring har gennemgået foreningens forsikringer og har ikke fundet, at de kan tilbyde foreningen bedre forsikringsvilkår. Aftalens varighed: Aftalen gælder, "indtil den med mindst 2 måneders varsel opsiges af en af parterne til en 31. december, dog tidligst pr. 31. december 1999.", jf. pkt Det relevante marked Produktmarkedet Aftalen giver medlemmerne af Ældre Sagen mulighed for at tegne private skadesforsikringer på særlige vilkår i Codan Forsikring. De forsikringer, som er omfattet af eksklusiviteten, er alene Evergreen forsikringerne. Herudover giver aftalen medlemmerne yderligere mulighed for med rabatter at tegne almindelige private skadesforsikringer (parcelhus-, fritidshus-, lystbåde- og motorkøretøjsforsikringer). Opnåelse af rabatterne forudsætter dog, at medlemmet har tegnet en Evergreen forsikring. Evergreen Familieforsikring ingen selvrisiko (ved valg af selvrisko opnås rabat) smykker, guld, sølv og frimærkesamlinger dækkes uden begrænsning inden for forsikringssummen, gæstebudsskader dækkes uden selvrisiko, selvom en sådan er valgt, rejsegods dækkes i 6 måneder under private rejser i udlandet mod normalt 3 måneder, garanti mod underforsikring, billedrør dækkes. Evergreen Ulykkesforsikring er en tilpasset udgave af Codan Forsikrings almindelige ulykkesforsikring og dækker varig invaliditet og dødsfald som følge af et ulykkestilfælde. Tandskader er dog ikke omfattet. Erstatning forudsætter fastsættelse af en méngrad. Forsikringen er særligt kendetegnet ved, at forsikringssummen ikke nedsættes i takt med, at medlemmet bliver ældre, hvilket ellers er normalt. Tegning af en Evergreen Ulykkesforsikring forudsætter, at medlemmet er fyldt 60 år. Evergreen Hændelsesforsikring dækker en række konkrete skader som følge af et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker ikke dødsfald. Forsikringen er en begrænset ulykkesforsikring. Erstatning forudsætter ikke fastsættelse af en méngrad. Ved givne ulykkestilfælde udløses automatisk et forud fastsat beløb. Tegning af en Evergreen Hændelsesforsikring forudsætter, at medlemmet er

5 5 af :12 mellem år. Ældre personer har formentlig andre præferencer end yngre personer. Dette har Codan Forsikring taget særligt hensyn til ved udformningen af Evergreen produkterne. Evergreen forsikringerne kan imidlertid efter styrelsens opfattelse ikke antages at udgøre et særskilt produktmarked. Styrelsen lægger i sin vurdering særlig vægt på, at andre skadesforsikringsselskaber med et forholdsvist kort varsel må antages at være i stand til omstille deres produktprogram og udbyde tilsvarende produkter som Codan Forsikring. Aftalen, som Ældre Sagen har indgået med Codan Forsikring, berører som udgangspunkt endvidere markedet for erhvervsforsikringer, idet Ældre Sagen har forpligtet sig til at overflytte/bibeholde egne forsikringer i Codan, hvis dette kan ske på konkurrencedygtige vilkår. Denne påvirkning må dog samlet set antages at være beskeden - særligt taget i betragtning, at Ældre Sagen trods det langvarige samarbejde med Codan Forsikring ikke har nogen forsikring i Codan Forsikring. Det relevante produktmarked må derfor efter styrelsens opfattelse afgrænses til private skadesforsikringer Det geografiske marked Det geografiske marked er Danmark. Aftalen omfatter medlemmer af Ældre Sagen med bopæl i Danmark, jf. aftalens pkt Parternes stilling på markedet I 1997 var den samlede omsætning i forsikringsbranchen på skadesforsikringsmarkedet på mio. kr. og mio. kr. på livs- og pensionsforsikringsområdet 8. Codan Forsikring har en markedsandel på skadesforsikringsområdet på ca. 10,6%. Koncernens datterselskaber på livs- og pensionsforsikringsområdet har tilsammen en markedsandel på ca. 4,8%. Codan koncernen har til Ældre Sagens medlemmer udstedt ca. xx Evergreen familieforsikringer. Én enkelt familieforsikring kan godt omfatte mere end et medlem (ægtefæller, samlevende og hjemmeboende børn). I gennemsnit omfatter 1 familieforsikring ifølge Codan Forsikring ca. 1,4 personer. De samlede bruttopræmieindtægter på medlemmer af Ældre Sagen udgjorde xx mio. kr. i 1998 svarende til ca. xx% af koncernens samlede bruttopræmieindtægter. Beløbet omfatter både Evergreen forsikringer, bilforsikringer, livs- og pensionsforsikringer mv Parternes bemærkninger Det forbedrede familieforsikringsprodukt, som Ældre Sagens medlemmer tilbydes gennem aftalen, udspringer af det faktum, at gruppen af ældre over 50 år har en forbedret risikoprofil i forhold til Codan Forsikrings øvrige kunder. Det er en egentlig risikovurdering, der begrunder den lavere præmie for medlemmerne. Aftalen har ikke til formål at begrænse konkurrencen, og der er heller ikke nogen konkurrencebegrænsende følger af aftalen. 4. Vurdering Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og parterne er

6 6 af :12 ikke en del af samme koncern, jf. 5. Aftalerne er ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi Codan Forsikrings samlede bruttopræmieindtægt overstiger 1 mia. kr. Der skal tages stilling til, om aftalen kan siges at være udøvelse af en erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 2, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der tages stilling til, om aftalen indeholder konkurrencebegrænsende elementer, der er omfattet af forbudet i 6, stk Konkurrencelovens Erhvervsvirksomhedsbegrebet Begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås bredt og omfatter enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Den aftale, der er indgået mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen omfatter medlemmernes tegning af private skadesforsikringer på fordelagtige vilkår. Efter styrelsens opfattelse foreligger der utvivlsomt et marked for sådanne forsikringsprodukter. Ældre Sagen arbejder for generelt at forbedre de ældres vilkår i Danmark. Ældre Sagens primære formål med indgåelsen af aftalen må antages at være en varetagelse af de private medlemmers interesser og forsikringsbehov. Aftalen forpligter ikke Ældre Sagens ca medlemmer, men aftalen fører til en økonomisk tilvækst, der vil kunne få betydning for konkurrenceforholdene, når et tilstrækkeligt antal medlemmer benytter sig af ordningen. Aftalen må formodes at påvirke medlemmernes valg af forsikringsselskab. Codan Forsikring havde i 1998 samlede bruttopræmieindtægter på ca. xx mio. kr. på Ældre Sagens medlemmer. Der er efter styrelsens vurdering tale om udøvelse af en økonomisk virksomhed, der er omfattet af virksomhedsbegrebet i konkurrencelovens 6, jf. 2. Det forhold at der er tale om en forening af især private forbrugere ændrer ikke på dette forhold Ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 Følgende forhold i aftalen skal vurderes med henblik på, om der kan gives en ikke-indgrebserklæring eksklusiviteten, jf. pkt. 3.4, Ældre Sagens forpligtelse til aktivt at medvirke til markedsføring af Codan Forsikrings produkter, jf. pkt. 7, samt Ældre Sagens forpligtelse til at afholde sig fra at kontakte andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad, jf. allonge til aftalen, markedsføringsstøtten, jf. pkt. 8, Ældre Sagens egne forsikringer, jf. pkt. 11, opsigelsesvarslet, jf. pkt. 12. Eksklusiviteten: Codan Forsikring har forpligtet sig til, så længe aftalen er i kraft, ikke at markedsføre og sælge Evergreeen forsikringerne til anden side. Evergreen Familieforsikringen kan tegnes af medlemmer, der er fyldt 50 år. Tegning af en Evergreen Hændelsesforsikring forudsætter, at medlemmet er fyldt 50 år men endnu ikke 80 år.

7 7 af :12 For at tegne en Evergreen Ulykkesforsikring skal medlemmet være fyldt 60 år. Mere end 1 mio. danskere er over 60 år 10. Eksklusiviteten er ikke til hinder for, at andre forsikringsselskaber udvikler tilsvarende produkter til ældre mennesker, der tager højde for særlige behov, risikoprofil mv. blandt denne befolkningsgruppe. Eksklusiviteten er heller ikke til hinder for, at Ældre Sagens medlemmer kan tegne forsikringer i andre forsikringsselskaber. De personer, som ikke er medlemmer af Ældre Sagen, og som måtte ønske at tegne forsikring i Codan Forsikring, kan på lige fod med alle andre tegne en almindelig Familiens Basisforsikring, en ulykkesforsikring mv. De personer, som måtte ønske at tegne en Evergreen forsikring, har endvidere mulighed for at melde sig ind i Ældre Sagen og derved få adgang til de fordelagtige forsikringer. Styrelsen finder det væsentligt, at aftalen ikke forhindrer Codan Forsikring i at tilbyde andre typer forsikringer. Det er alene Evergreen forsikringerne, som ikke kan tilbydes til andre. Aftalen forhindrer heller ikke Codan Forsikring i at tilbyde særlige rabatter eller vilkår til andre grupper eller personer. For Codan Forsikrings vedkommende kan eksklusiviteten derfor efter styrelsens opfattelse ikke antages at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ældre Sagens markedsføring af forsikringsprodukter: Ældre Sagen har forpligtet sig til aktivt at medvirke til at markedsføre Codans Forsikrings produkter, samt til hverken direkte eller indirekte at tage kontakt til andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad mv. Ældre Sagen har gennem det store medlemstal adgang til et ikke ubetydeligt antal personer, som har et forsikringsbehov. Gennem foreningens medlemsblade, orienteringer mv. bliver medlemmerne gjort opmærksomme på samarbejdet med Codan Forsikring og muligheden for tegning af forsikringer på særlige vilkår. I og med at medlemmerne på ingen måde er bundet af aftalen mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen og frit kan vælge eller fravælge forsikringsselskabet, har forpligtelsen for Ældre Sagen til aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter efter styrelsens opfattelse ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Styrelsen lægger endvidere i sin vurdering vægt på, at der er mange andre måder at markedsføre sig på over for ældre, og at Ældre Sagens medlemsblad ikke specielt udmønter sig som et medie, forsikringsselskaberne benytter sig af i deres markedsføring. Angående forpligtelsen for Ældre Sagen til at afholde sig fra at tage direkte kontakt til andre forsikringsselskaber, lægger styrelsen vægt på, at foreningen ikke er afskåret fra at indgå aftaler med andre forsikringsselskaber, som selv retter henvendelse til foreningen med henblik på annoncering mv. Foreningens medlemstal taget i betragtning forekommer det sandsynligt, at andre forsikringsselskaber, som måtte være interesseret i foreningens kundesegment, selv tager initiativ til annoncering mv. via Ældre Sagen. Denne forpligtelse har derfor efter styrelsens vurdering ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Markedsføringsstøtte: Codan Forsikring betaler årligt et beløb i støtte til Ældre Sagens omkostninger ved at markedsføre selskabets produkter over for medlemmerne. Støtten beregnes som en procentdel af tegnede Evergreen forsikringer.

8 8 af :12 Denne markedsføringsstøtte er således accessorisk forbundet med Ældre Sagens forpligtelse til aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter. Støtten må antages indirekte at være medvirkende til, at Ældre Sagen i højere grad har en interesse i at fremme, at et så stort antal af medlemmerne tegner forsikringer i Codan Forsikring. Så længe medlemmerne er frit stillet, og det fortsat er muligt for andre forsikringsselskaber - bl.a. via annonceringer mv. gennem Ældre Sagen - at komme i kontakt med medlemmerne, skønnes denne støtte efter styrelsens opfattelse ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ældre Sagens egne forsikringer: Hvis Codan Forsikring kan tilbyde Ældre Sagen konkurrencedygtige forsikringsvilkår, har foreningen en forpligtelse til enten at bibeholde egne forsikringer i Codan Forsikring eller overflytte eksisterende forsikringer fra andre forsikringsselskaber til Codan Forsikring. På trods af det mangeårige samarbejde mellem parterne har Ældre Sagen ikke overflyttet nogen forsikring til Codan Forsikring. Foreningen har heller ikke været forhindret i at flytte eksisterende forsikringer i Codan Forsikring over i andre forsikringsselskaber. Dette skyldes, at Codan Forsikring ikke har kunnet tilbyde Ældre Sagen bedre forsikringsvilkår. Denne forpligtelse er alene gjort gældende over for Ældre Sagens egne forsikringer. Der er således kun tale om en enkelt forsikringstager, der har en beskeden forsikringsportefølje. Forpligtelsen til at bibeholde eller overflytte egne forsikringer til Codan Forsikring, hvis Codan Forsikrings tilbud er konkurrencedygtigt, kan derfor efter styrelsens opfattelse ikke tillægges markedspåvirkning. 11 Forpligtelsen indgår som en del af det samlede tilbud til Ældre Sagen, men den har ikke betydning for konkurrerende forsikringsselskabers muligheder for at indgå aftaler om tegning af forsikringer med Ældre Sagens medlemmer. Opsigelsesvarsel: Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til en 31. december, dog tidligst pr. 31. december Opsigelsesvarslet kan således blive helt op til 14 måneder. Taget i betragtning at aftalen i øvrigt ikke antages at indeholde markedspåvirkninger, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, og at aftalen er frivillig for Ældre Sagens medlemmer, finder styrelsen ikke, at aftalens opsigelsesvarsel i sig selv har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af lovens 6, stk Konkurrencelovens 11 Codan Forsikring har endvidere anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter 11, stk. 4. En sådan erklæring forudsætter, at der er tale om, at en af aftaleparterne indtager en dominerende stilling på det relevante marked, men at der ikke foreligger misbrug heraf. Med en markedsandel på ca. 10,6% på skadesforsikringsområdet indtager Codan Forsikring ikke en dominerende stilling og er således ikke omfattet af forbudet i 11, stk. 1, hvorfor der ikke er behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Sammenfatning: Aftalen skønnes ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. De ændringer, der styrelsen bekendt gennemføres pr. 1. januar 2000, ændrer ikke denne vurdering. Idet Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, er der ikke

9 9 af :12 behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Jf. Forsikringsoplysningens statistik, Jf. regnskabsoplysninger på Royal & SunAliance' hjemmeside 3 Jf. Ældre Sagens regnskab for Aftalen afløses af en ny 2-årig aftale pr. 1. januar Aftalen er endnu ikke udformet, men vil indholdsmæssigt blive ændret på få punkter 5 Pr. 1. januar 2000 skal Ældre Sagen efter den nye aftale på en mere aktiv måde over for medlemmerne markedsføre Codan Forsikrings produkter 6 Pr. 1. januar 2000 vil markedsføringsstøtten efter den nye aftale stige. Herudover vil Codan Forsikring bidrage til afholdelse af diverse arrangementer for Ældre Sagens medlemmer 7 Pr. 1. januar 2000 afløses aftalen af en ny 2-årig aftale. Aftalen vil automatisk blive forlænget med et år ad gangen, medmindre den opsiges med samme opsigelsesvarsel, dog tidligst pr. 31. december 2001, eller afløses af en ny aftale 8 Forsikringsoplysningens statistik, Ultimo november 1999 udgør beløbet xx mio. kr. 10 Ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik 11 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 1999 om SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni, s Pr. 1. januar vil en ny uopsigelighedsperiode løbe, således at aftalen først kan opsiges tidligst pr. 31. december 2001.

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning 1 af 12 18-06-2012 11:24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere