Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen"

Transkript

1 1 af :12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2: Rådsmødet den 26. januar Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen, som trådte i kraft den 1. januar Aftalen giver medlemmerne af Ældre Sagen mulighed for at tegne en særlig indbo- og privatansvarsforsikring kaldet Evergreen Familieforsikring samt 2 former for ulykkesforsikringer kaldet Evergreen Hændelsesforsikring og Evergreen Ulykkesforsikring. Disse forsikringer tilbydes eksklusivt til Ældre Sagens medlemmer. Aftalen giver endvidere medlemmerne rabatter på øvrige skadesforsikringer, der tegnes i Codan Forsikring. Som led i samarbejdet har Ældre Sagen påtaget sig aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter over for foreningens medlemmer. Ældre Sagen har endvidere forpligtet sig til at afholde sig fra at tage kontakt til andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad mv. Foreningen er dog ikke afskåret fra at indgå aftaler om annoncering mv. med andre forsikringsselskaber, hvis disse selv retter henvendelse til foreningen. Codan Forsikring har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, samt en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk. 4. Samarbejdet mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen er udøvelse af en økonomisk virksomhed, der er omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 2. Samarbejdet tilskynder medlemmerne af Ældre Sagen til at tegne private skadesforsikringer på fordelagtige vilkår. Aftalen har ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Der lægges vægt på, at aftalen ikke forpligter medlemmerne af Ældre Sagen. Andre forsikringsselskaber er ikke afskåret fra indgå forsikringsaftaler med medlemmerne. Forpligtelsen for Codan Forsikring til ikke at tilbyde Evergreen forsikringerne til anden side forhindrer ikke selskabet i at tilbyde andre former for forsikringer, herunder forsikringer der kan substituere Evergreen forsikringerne. Forpligtelsen er heller ikke til hinder for, at andre forsikringsselskaber kan udvikle tilsvarende produkter, der tager højde for ældres behov, ligesom ældre personer, der måtte ønske at tegne en Evergreen forsikring, kan melde sig ind i Ældre Sagen. Idet Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, er der ikke behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Afgørelse Det meddeles Codan Forsikring at aftalen efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke falder ind under

2 2 af :12 forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Der lægges vægt på, at aftalen ikke skønnes at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. at Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, hvorfor der ikke er behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Sagsfremstilling 3.1. Indledning Codan Forsikring har den 30. juni 1998 anmeldt en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1997 og er anmeldt i henhold til overgangsreglerne i konkurrencelovens 27. Aftalen afløser en tidligere aftale. Der har været aftaler mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen siden 1980'erne. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, samt en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk Parterne Codan Forsikring Codan Forsikring er moderselskab i Codan-koncernen med en række datterselskaber inden for skadesforsikring, livs- og pensionsforsikring samt bankvirksomhed. De samlede bruttopræmieindtægter på skadesforsikringer i Codan-koncernen udgjorde mio. kr. og mio. kr. på livs- og pensionsforsikringer i Codan-koncernen indgår i den britiske koncern Royal & SunAlliance, der på verdensplan har en nettopræmieindtægt (Worldwide Net Premium Income) på 9,723 m Ældre Sagen Ældre Sagen er en forening, der blev stiftet i 1986, og som arbejder for at forbedre ældres vilkår i Danmark. Ældre Sagen har over medlemmer, et hovedkontor samt 206 lokalkomitéer. Ældre Sagens arbejde består af følgende hovedaktiviteter frivilligt socialt arbejde dokumentation og forskning rådgivning information ældrepolitisk arbejde Medlemskontingentet udgør 75 kr. halvårligt (125 kr. halvårligt for et familiemedlemsskab). Alle personer over 18 år kan blive medlem af Ældre Sagen, men udnyttelse af medlemsfordelene forudsætter, at medlemmet er fyldt 50 år. Medlemsfordelene består bl.a. af rabatter på briller, benzin, kreditkort, økonomisk rådgivning, rejser, forsikringer mv. Ældre Sagen havde i 1998 indtægter på ca. 114 mio. kr. 3 Indtægterne stammer fra medlemskontingenter, tilskud, lotterier, annoncer mv Samarbejdsaftalen 4

3 3 af :12 Af betydning for vurdering af aftalen fremhæves følgende forhold: Formål: Formålet med aftalen er at ".. tilbyde medlemmer af Ældre Sagen forsikringer i Codan på specielle vilkår.", jf. aftalens pkt. 1. Frivillighed: Af aftalens pkt. 2 følger det, at "Deltagelsen i aftalen er frivillig for de omfattede personer." Forsikringsprodukter: Medlemmerne tilbydes "tegning af en kombineret indbo- og privatansvarsforsikring på specielle vilkår, kaldet Evergreen Familieforsikring, der er udviklet til medlemmer af Ældre Sagen.", jf. pkt Medlemmer, der er fyldt 50 år men endnu ikke er 80 år tilbydes i tilknytning til Evergreen Familieforsikringen "at tegne en særlig Evergreen Hændelsesforsikring, der er udviklet til medlemmerne af Ældre sagen.", jf. pkt Endvidere tilbydes medlemmer, der er fyldt 60 år i tilknytning til Evergreen Familieforsikring "at tegne en Evergreen Ulykkesforsikring, der er udviklet til medlemmerne af Ældre Sagen.", jf. pkt Eksklusivitet: De forsikringsprodukter, der er udviklet særligt til Ældre Sagens medlemmer, "tilbydes Ældre sagen eksklusivt, således at Codan i hele perioden forpligter sig til ikke at markedsføre og sælge disse produkter til anden side.", jf. pkt Præmierabatter og kernekundevilkår: På de privatforsikringsprodukter, som ikke tilbydes Ældre Sagens medlemmer eksklusivt, yder Codan en rabat på 10% på parcelhus-, fritidshus- og lystbådeforsikring samt 5% på motorkøretøjsforsikringer, jf. pkt. 4. Rabatterne forudsætter, at medlemmet har tegnet en Evergreen forsikring, ligesom rabatterne bortfalder ved eventuelt bortfald af medlemskab, jf. pkt. 5. Medlemmer tilbydes endvidere optagelse i Codans KerneKunde-ordning med de særlige fordele og vilkår, der er gældende herfor, jf. pkt. 6. Som kernekunde får medlemmerne 10% rabat på private skadesforsikringer. For at blive kernekunde skal medlemmet have en Evergreen Familieforsikring samt mindst 2 forskellige skades- og/eller pensionsforsikringer. Hvis medlemmet har 4 forsikringer samlet i Codan Forsikring, har medlemmet endvidere mulighed for at få 10% af den indbetalte præmie tilbagebetalt. Administration: Fremsendelse af policer og opkrævning af præmier, behandling af skader og lignende på de forsikringer, der er omfattet af aftalen, sker direkte mellem Codan og den enkelte forsikringstager, jf. pkt. 5. Markedsføring: "aktivt at medvirke til markedsføring af Codans forsikringsprodukter via optagelse - efter særlig aftale - af Codans annoncer i foreningens medlemsblad, udsendelse af information, husstandsomdeling af "avis" mv.", jf. pkt. 7 5 "hverken direkte eller indirekte via annoncebureau at kontakte andre forsikringsselskaber for at få disse til at tegne annoncer eller på anden vis reklamere via Ældre Sagen", jf. allonge til aftalen af 10. februar Den sidstnævnte forpligtelse forhindrer ikke, at andre forsikringsselskaber kan annoncere i Ældre Sagens medlemsblad. Ældre Sagen må dog ikke aktivt opfordre andre forsikringsselskaber hertil.

4 4 af :12 Codan har ved aftalen bl.a. forpligtet sig til at indrykke 1 helsidesannonce i Ældre Sagens medlemsblad 6 gange om året i aftaleperioden, jf. pkt. 7. Marketing- og rådgivningsstøtte: Som støtte til omkostninger ved markedsføring og rådgivning betaler Codan til Ældre Sagen et beløb, der udgør en vis procentdel af de tegnede Evergreen forsikringer, jf. pkt Ældre Sagen har forpligtet sig til af den ydede støtte at udbetale markedsføringsbidrag til de enkelte lokalkomitéer. Ældre Sagens egne forsikringer: Det fremgår af aftalen, at "Ældre Sagen flytter og opretholder sine egne forsikringer til Codan, såfremt Codan - som minimum - kan tegne disse på samme vilkår som det øvrige forsikringsmarked.", jf. pkt. 11. Codan Forsikring har oplyst, at der ikke er sket overflytninger af foreningens forsikringer i andre selskaber til Codan Forsikring. Codan Forsikring har gennemgået foreningens forsikringer og har ikke fundet, at de kan tilbyde foreningen bedre forsikringsvilkår. Aftalens varighed: Aftalen gælder, "indtil den med mindst 2 måneders varsel opsiges af en af parterne til en 31. december, dog tidligst pr. 31. december 1999.", jf. pkt Det relevante marked Produktmarkedet Aftalen giver medlemmerne af Ældre Sagen mulighed for at tegne private skadesforsikringer på særlige vilkår i Codan Forsikring. De forsikringer, som er omfattet af eksklusiviteten, er alene Evergreen forsikringerne. Herudover giver aftalen medlemmerne yderligere mulighed for med rabatter at tegne almindelige private skadesforsikringer (parcelhus-, fritidshus-, lystbåde- og motorkøretøjsforsikringer). Opnåelse af rabatterne forudsætter dog, at medlemmet har tegnet en Evergreen forsikring. Evergreen Familieforsikring ingen selvrisiko (ved valg af selvrisko opnås rabat) smykker, guld, sølv og frimærkesamlinger dækkes uden begrænsning inden for forsikringssummen, gæstebudsskader dækkes uden selvrisiko, selvom en sådan er valgt, rejsegods dækkes i 6 måneder under private rejser i udlandet mod normalt 3 måneder, garanti mod underforsikring, billedrør dækkes. Evergreen Ulykkesforsikring er en tilpasset udgave af Codan Forsikrings almindelige ulykkesforsikring og dækker varig invaliditet og dødsfald som følge af et ulykkestilfælde. Tandskader er dog ikke omfattet. Erstatning forudsætter fastsættelse af en méngrad. Forsikringen er særligt kendetegnet ved, at forsikringssummen ikke nedsættes i takt med, at medlemmet bliver ældre, hvilket ellers er normalt. Tegning af en Evergreen Ulykkesforsikring forudsætter, at medlemmet er fyldt 60 år. Evergreen Hændelsesforsikring dækker en række konkrete skader som følge af et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker ikke dødsfald. Forsikringen er en begrænset ulykkesforsikring. Erstatning forudsætter ikke fastsættelse af en méngrad. Ved givne ulykkestilfælde udløses automatisk et forud fastsat beløb. Tegning af en Evergreen Hændelsesforsikring forudsætter, at medlemmet er

5 5 af :12 mellem år. Ældre personer har formentlig andre præferencer end yngre personer. Dette har Codan Forsikring taget særligt hensyn til ved udformningen af Evergreen produkterne. Evergreen forsikringerne kan imidlertid efter styrelsens opfattelse ikke antages at udgøre et særskilt produktmarked. Styrelsen lægger i sin vurdering særlig vægt på, at andre skadesforsikringsselskaber med et forholdsvist kort varsel må antages at være i stand til omstille deres produktprogram og udbyde tilsvarende produkter som Codan Forsikring. Aftalen, som Ældre Sagen har indgået med Codan Forsikring, berører som udgangspunkt endvidere markedet for erhvervsforsikringer, idet Ældre Sagen har forpligtet sig til at overflytte/bibeholde egne forsikringer i Codan, hvis dette kan ske på konkurrencedygtige vilkår. Denne påvirkning må dog samlet set antages at være beskeden - særligt taget i betragtning, at Ældre Sagen trods det langvarige samarbejde med Codan Forsikring ikke har nogen forsikring i Codan Forsikring. Det relevante produktmarked må derfor efter styrelsens opfattelse afgrænses til private skadesforsikringer Det geografiske marked Det geografiske marked er Danmark. Aftalen omfatter medlemmer af Ældre Sagen med bopæl i Danmark, jf. aftalens pkt Parternes stilling på markedet I 1997 var den samlede omsætning i forsikringsbranchen på skadesforsikringsmarkedet på mio. kr. og mio. kr. på livs- og pensionsforsikringsområdet 8. Codan Forsikring har en markedsandel på skadesforsikringsområdet på ca. 10,6%. Koncernens datterselskaber på livs- og pensionsforsikringsområdet har tilsammen en markedsandel på ca. 4,8%. Codan koncernen har til Ældre Sagens medlemmer udstedt ca. xx Evergreen familieforsikringer. Én enkelt familieforsikring kan godt omfatte mere end et medlem (ægtefæller, samlevende og hjemmeboende børn). I gennemsnit omfatter 1 familieforsikring ifølge Codan Forsikring ca. 1,4 personer. De samlede bruttopræmieindtægter på medlemmer af Ældre Sagen udgjorde xx mio. kr. i 1998 svarende til ca. xx% af koncernens samlede bruttopræmieindtægter. Beløbet omfatter både Evergreen forsikringer, bilforsikringer, livs- og pensionsforsikringer mv Parternes bemærkninger Det forbedrede familieforsikringsprodukt, som Ældre Sagens medlemmer tilbydes gennem aftalen, udspringer af det faktum, at gruppen af ældre over 50 år har en forbedret risikoprofil i forhold til Codan Forsikrings øvrige kunder. Det er en egentlig risikovurdering, der begrunder den lavere præmie for medlemmerne. Aftalen har ikke til formål at begrænse konkurrencen, og der er heller ikke nogen konkurrencebegrænsende følger af aftalen. 4. Vurdering Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og parterne er

6 6 af :12 ikke en del af samme koncern, jf. 5. Aftalerne er ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi Codan Forsikrings samlede bruttopræmieindtægt overstiger 1 mia. kr. Der skal tages stilling til, om aftalen kan siges at være udøvelse af en erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 2, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der tages stilling til, om aftalen indeholder konkurrencebegrænsende elementer, der er omfattet af forbudet i 6, stk Konkurrencelovens Erhvervsvirksomhedsbegrebet Begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås bredt og omfatter enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Den aftale, der er indgået mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen omfatter medlemmernes tegning af private skadesforsikringer på fordelagtige vilkår. Efter styrelsens opfattelse foreligger der utvivlsomt et marked for sådanne forsikringsprodukter. Ældre Sagen arbejder for generelt at forbedre de ældres vilkår i Danmark. Ældre Sagens primære formål med indgåelsen af aftalen må antages at være en varetagelse af de private medlemmers interesser og forsikringsbehov. Aftalen forpligter ikke Ældre Sagens ca medlemmer, men aftalen fører til en økonomisk tilvækst, der vil kunne få betydning for konkurrenceforholdene, når et tilstrækkeligt antal medlemmer benytter sig af ordningen. Aftalen må formodes at påvirke medlemmernes valg af forsikringsselskab. Codan Forsikring havde i 1998 samlede bruttopræmieindtægter på ca. xx mio. kr. på Ældre Sagens medlemmer. Der er efter styrelsens vurdering tale om udøvelse af en økonomisk virksomhed, der er omfattet af virksomhedsbegrebet i konkurrencelovens 6, jf. 2. Det forhold at der er tale om en forening af især private forbrugere ændrer ikke på dette forhold Ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 Følgende forhold i aftalen skal vurderes med henblik på, om der kan gives en ikke-indgrebserklæring eksklusiviteten, jf. pkt. 3.4, Ældre Sagens forpligtelse til aktivt at medvirke til markedsføring af Codan Forsikrings produkter, jf. pkt. 7, samt Ældre Sagens forpligtelse til at afholde sig fra at kontakte andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad, jf. allonge til aftalen, markedsføringsstøtten, jf. pkt. 8, Ældre Sagens egne forsikringer, jf. pkt. 11, opsigelsesvarslet, jf. pkt. 12. Eksklusiviteten: Codan Forsikring har forpligtet sig til, så længe aftalen er i kraft, ikke at markedsføre og sælge Evergreeen forsikringerne til anden side. Evergreen Familieforsikringen kan tegnes af medlemmer, der er fyldt 50 år. Tegning af en Evergreen Hændelsesforsikring forudsætter, at medlemmet er fyldt 50 år men endnu ikke 80 år.

7 7 af :12 For at tegne en Evergreen Ulykkesforsikring skal medlemmet være fyldt 60 år. Mere end 1 mio. danskere er over 60 år 10. Eksklusiviteten er ikke til hinder for, at andre forsikringsselskaber udvikler tilsvarende produkter til ældre mennesker, der tager højde for særlige behov, risikoprofil mv. blandt denne befolkningsgruppe. Eksklusiviteten er heller ikke til hinder for, at Ældre Sagens medlemmer kan tegne forsikringer i andre forsikringsselskaber. De personer, som ikke er medlemmer af Ældre Sagen, og som måtte ønske at tegne forsikring i Codan Forsikring, kan på lige fod med alle andre tegne en almindelig Familiens Basisforsikring, en ulykkesforsikring mv. De personer, som måtte ønske at tegne en Evergreen forsikring, har endvidere mulighed for at melde sig ind i Ældre Sagen og derved få adgang til de fordelagtige forsikringer. Styrelsen finder det væsentligt, at aftalen ikke forhindrer Codan Forsikring i at tilbyde andre typer forsikringer. Det er alene Evergreen forsikringerne, som ikke kan tilbydes til andre. Aftalen forhindrer heller ikke Codan Forsikring i at tilbyde særlige rabatter eller vilkår til andre grupper eller personer. For Codan Forsikrings vedkommende kan eksklusiviteten derfor efter styrelsens opfattelse ikke antages at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ældre Sagens markedsføring af forsikringsprodukter: Ældre Sagen har forpligtet sig til aktivt at medvirke til at markedsføre Codans Forsikrings produkter, samt til hverken direkte eller indirekte at tage kontakt til andre forsikringsselskaber med henblik på annoncering i foreningens medlemsblad mv. Ældre Sagen har gennem det store medlemstal adgang til et ikke ubetydeligt antal personer, som har et forsikringsbehov. Gennem foreningens medlemsblade, orienteringer mv. bliver medlemmerne gjort opmærksomme på samarbejdet med Codan Forsikring og muligheden for tegning af forsikringer på særlige vilkår. I og med at medlemmerne på ingen måde er bundet af aftalen mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen og frit kan vælge eller fravælge forsikringsselskabet, har forpligtelsen for Ældre Sagen til aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter efter styrelsens opfattelse ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Styrelsen lægger endvidere i sin vurdering vægt på, at der er mange andre måder at markedsføre sig på over for ældre, og at Ældre Sagens medlemsblad ikke specielt udmønter sig som et medie, forsikringsselskaberne benytter sig af i deres markedsføring. Angående forpligtelsen for Ældre Sagen til at afholde sig fra at tage direkte kontakt til andre forsikringsselskaber, lægger styrelsen vægt på, at foreningen ikke er afskåret fra at indgå aftaler med andre forsikringsselskaber, som selv retter henvendelse til foreningen med henblik på annoncering mv. Foreningens medlemstal taget i betragtning forekommer det sandsynligt, at andre forsikringsselskaber, som måtte være interesseret i foreningens kundesegment, selv tager initiativ til annoncering mv. via Ældre Sagen. Denne forpligtelse har derfor efter styrelsens vurdering ikke en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Markedsføringsstøtte: Codan Forsikring betaler årligt et beløb i støtte til Ældre Sagens omkostninger ved at markedsføre selskabets produkter over for medlemmerne. Støtten beregnes som en procentdel af tegnede Evergreen forsikringer.

8 8 af :12 Denne markedsføringsstøtte er således accessorisk forbundet med Ældre Sagens forpligtelse til aktivt at markedsføre Codan Forsikrings produkter. Støtten må antages indirekte at være medvirkende til, at Ældre Sagen i højere grad har en interesse i at fremme, at et så stort antal af medlemmerne tegner forsikringer i Codan Forsikring. Så længe medlemmerne er frit stillet, og det fortsat er muligt for andre forsikringsselskaber - bl.a. via annonceringer mv. gennem Ældre Sagen - at komme i kontakt med medlemmerne, skønnes denne støtte efter styrelsens opfattelse ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ældre Sagens egne forsikringer: Hvis Codan Forsikring kan tilbyde Ældre Sagen konkurrencedygtige forsikringsvilkår, har foreningen en forpligtelse til enten at bibeholde egne forsikringer i Codan Forsikring eller overflytte eksisterende forsikringer fra andre forsikringsselskaber til Codan Forsikring. På trods af det mangeårige samarbejde mellem parterne har Ældre Sagen ikke overflyttet nogen forsikring til Codan Forsikring. Foreningen har heller ikke været forhindret i at flytte eksisterende forsikringer i Codan Forsikring over i andre forsikringsselskaber. Dette skyldes, at Codan Forsikring ikke har kunnet tilbyde Ældre Sagen bedre forsikringsvilkår. Denne forpligtelse er alene gjort gældende over for Ældre Sagens egne forsikringer. Der er således kun tale om en enkelt forsikringstager, der har en beskeden forsikringsportefølje. Forpligtelsen til at bibeholde eller overflytte egne forsikringer til Codan Forsikring, hvis Codan Forsikrings tilbud er konkurrencedygtigt, kan derfor efter styrelsens opfattelse ikke tillægges markedspåvirkning. 11 Forpligtelsen indgår som en del af det samlede tilbud til Ældre Sagen, men den har ikke betydning for konkurrerende forsikringsselskabers muligheder for at indgå aftaler om tegning af forsikringer med Ældre Sagens medlemmer. Opsigelsesvarsel: Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til en 31. december, dog tidligst pr. 31. december Opsigelsesvarslet kan således blive helt op til 14 måneder. Taget i betragtning at aftalen i øvrigt ikke antages at indeholde markedspåvirkninger, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, og at aftalen er frivillig for Ældre Sagens medlemmer, finder styrelsen ikke, at aftalens opsigelsesvarsel i sig selv har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af lovens 6, stk Konkurrencelovens 11 Codan Forsikring har endvidere anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter 11, stk. 4. En sådan erklæring forudsætter, at der er tale om, at en af aftaleparterne indtager en dominerende stilling på det relevante marked, men at der ikke foreligger misbrug heraf. Med en markedsandel på ca. 10,6% på skadesforsikringsområdet indtager Codan Forsikring ikke en dominerende stilling og er således ikke omfattet af forbudet i 11, stk. 1, hvorfor der ikke er behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Sammenfatning: Aftalen skønnes ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. De ændringer, der styrelsen bekendt gennemføres pr. 1. januar 2000, ændrer ikke denne vurdering. Idet Codan Forsikring ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, er der ikke

9 9 af :12 behov for at meddele en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Jf. Forsikringsoplysningens statistik, Jf. regnskabsoplysninger på Royal & SunAliance' hjemmeside 3 Jf. Ældre Sagens regnskab for Aftalen afløses af en ny 2-årig aftale pr. 1. januar Aftalen er endnu ikke udformet, men vil indholdsmæssigt blive ændret på få punkter 5 Pr. 1. januar 2000 skal Ældre Sagen efter den nye aftale på en mere aktiv måde over for medlemmerne markedsføre Codan Forsikrings produkter 6 Pr. 1. januar 2000 vil markedsføringsstøtten efter den nye aftale stige. Herudover vil Codan Forsikring bidrage til afholdelse af diverse arrangementer for Ældre Sagens medlemmer 7 Pr. 1. januar 2000 afløses aftalen af en ny 2-årig aftale. Aftalen vil automatisk blive forlænget med et år ad gangen, medmindre den opsiges med samme opsigelsesvarsel, dog tidligst pr. 31. december 2001, eller afløses af en ny aftale 8 Forsikringsoplysningens statistik, Ultimo november 1999 udgør beløbet xx mio. kr. 10 Ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik 11 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. november 1999 om SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni, s Pr. 1. januar vil en ny uopsigelighedsperiode løbe, således at aftalen først kan opsiges tidligst pr. 31. december 2001.

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere