INDHOLD. 01_ indledning _ Beskrivelse _ aktivitet _ kapacitets- og arealbehov _ psykiatri _ Etapeopdeling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling..."

Transkript

1 regionshospitalet VIBORG prospekt

2 Bygherre region Midtjylland Koncept udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med regionshospitalet i Viborg, KPF Arkitekter A/S

3 INDHOLD 01_ indledning _ Beskrivelse _ aktivitet _ kapacitets- og arealbehov _ psykiatri _ KONKRETE BYGGEPLANER _ Etapeopdeling _ nul- alternativ SCREENINGSSKEMA

4 Hospitalets profil Regionshospitalet Viborg blev i 2007 udpeget som akuthospital og dermed en af grundpillerne i Region Midtjyllands akutte sundhedsberedskab. Regionshospitalet Viborg skal løfte akutforpligtelsen sammen med hospitalerne i Skejby, Randers, Horsens og et kommende nyt hospital i Vestjylland. Regionshospitalet Viborg er et højt specialiseret hospital. Det rummer de specialer, Sundhedsstyrelsen kræver af en fælles akutmodtagelse. Herudover er der på Regionshospitalet Viborg en længere række specialer, hvis tilstedeværelse er væsentlig for et hospital, der skal modtage akutte patienter. Regionshospitalet Viborg varetager den højtspecialiserede genoptræning af rygmarvsskadede patienter fra området vest for Storebælt. Sammen med Århus Universitetshospital Skejby dækker Regionshospitalet Viborg det karkirurgiske speciale for hele Region Midtjylland. I henhold til Region Midtjyllands hospitalsplan er Regionshospitalet Viborg tiltænkt rollen som faglig spydspids med særlige udviklingsopgaver inden for karkirurgi og kardiologi. Endelig driver Regionshospitalet Viborg Region Midtjyllands eneste center for nyrestensknusning. Regionshospitalet Viborg ligger centralt i såvel Region Midtjylland som i Viborg by i gå afstand fra togstation og busterminal og med gode tilkørselsforhold for bilister og ambulancer. En igangværende by- og lokalplanlægning i regi af Viborg Kommune tilgodeser de trafikale forhold yderligere som en vigtig forudsætning for, at hospitalet kan leve op til Region Midtjyllands akutplan, hvorefter hospitalet skal akutbetjene en befolkning på indbyggere mod i dag. Holstebro Indre Ringvej Aalborg, Randers S Holstebrovej Indre Ringvej Vejle Kobling til ny centerringvej i banegraven Ny centerringvej i banegraven Banegård Rutebilstation Toldbodgade Regionshospital, Viborg (Randers) Gl. Århusvej 02 01_IndledningREGIONSHOSPITALET VIBORG Århus Gl. Århusvej Ny rundkørsel

5 Regionshospitalet Viborg er et attraktivt sted at modernisere og udvide bygningsmæssigt af flere grunde. Det er ét blandt fem akuthospitaler i Region Midtjylland og er et højt specialiseret hospital. Det ligger på en stor grund med gode mulighed for udbygning. En udvidelse og modernisering af bygningsmassen er samtidig stærkt tiltrængt. Hospitalet har fået et langt større optageområde, der følger med akut- og hospitalsplanen. Der er hårdt brug for undersøgelsesfaciliteter og patientstuer, der lever op til nutidige standarder. Dertil har der i årevis været et ønske fra personalet om at få bedre fysiske rammer at arbejde under, og en udbygning vil bl.a. sikre at vi fortsat kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard: Udfordringer og indsatsområder Regionshospitalet Viborg står over for tre store udfordringer, som stiller krav om investeringer i størrelsesordenen 1,664 mia. kr.: Hospitalets akutfunktioner udvides betydeligt i forhold til i dag. Hertil kommer, at der skal indrettes fælles akut modtagelse i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De medicinske funktioner på Regionshospitalet Skive (herunder akut lunge- og hjerte medicin) skal integreres i Regionshospitalet Viborg. Der er i dag 72 medicinske og 10 reumatologiske senge på Regionshospitalet Skive. Der er et påtrængende behov for at gøre den eksisterende sengebygning tidssvarende, dels for gennem en udtynding fra firesengsstuer til en- og tresengsstuer at tilgodese pa tienternes behov for privatliv og rekreative faciliteter i en kritisk fase af deres liv; dels for at kunne tilbyde personalet arbejdsforhold i mere tidssvarende fysiske rammer. Den påtænkte udvidelse af bygningsmassen er på m2, og det samlede areal er derefter m2. Udvidelsen og modernisering af den eksisterende bygningsmasse vil stå færdig 5 år efter start. Etape/fase 1, Akutcenter Etape/fase 2, Medicinerhuset Op til max. bebyggelse P-kælder/p-hus (etableres i forbindelse med etape 1) P-hus Aktiviteter INDLÆGGELSER OPERATIONER AMBULANTE BESØG 03

6 Eksisterende forhold Hospitalet er fysisk placeret i de tre byer Viborg, Skive og Kjellerup, med hovedparten af aktiviteterne placeret i Viborg. Der er i alt 562 sengepladser, heraf 110 i Skive og 40 på patienthotel i Viborg. I Kjellerup er der en større dagkirurgisk aktivitet i moderne faciliteter samt en røntgenafdeling, der primært betjener almen praksis. Hospitalet beskæftiger i alt ca ansatte på fuldtidsbasis. Samling af aktiviteterne i Viborg vil give langt bedre patientforløb og en bedre udnyttelse af de økonomiske og personalemæssige ressourcer. Viborg Kommune er i færd med at tilvejebringe de nødvendige planmæssige vilkår for en udbygning af Regionshospitalet Viborg. På Regionshospitalet Viborg finder hovedparten af de patientrettede funktioner sted i behandlingsbygningen (ibrugtaget 1979); sengebygningen (ibrugtaget 1987) og patienthotellet (ibrugtaget 2006). Hertil kommer et antal servicebygninger (f.eks. centralkøkken, centraldepot, teknisk afdeling). På grund af pladsmangel har hospitalet de seneste år måttet leje lokaler i byen (til f.eks. mammascreeningsklinik og ekstern transport). Alt i alt råder Regionshospitalet Viborg i dag over ca kvadratmeter _BeskrivelseREGIONSHOSPITALET VIBORG

7 Etageareal: m2 Fleksibilitet og udvidelse Bygningerne er hensigtsmæssigt indrettet. Et trafikcenter med båre- og personelevatorer forbinder behandlingsbygningen og sengebygningen såvel lodret (fra etage) som vandret ( mellem bygningerne). En unik vandret elevator forbinder patienthotellet og behandlingsbygningen. Der er korte transportveje internt mellem sengeafdelinger, ambulatorier og behandlingsrum, herunder operationsstuer, intensiv- og opvågningsafsnit. Dette understøttes af, at Regionshospitalet Viborg er bygget i højden og af det centralt beliggende trafikcenter. Bygningerne er konstrueret, så der forholdsvis let kan flyttes vægge og etableres nye tekniske installationer. Internt er lokalerne løbende tilpasset tidernes skiftende behov, og alt i alt fremtræder bygningerne i god stand. På trods af, at Regionshospitalet Viborg i dansk hospitalssammenhæng er forholdsvis nyt, gør ændrede krav til faciliteterne, at det trænger til en ajourføring og opdatering specielt med udtynding af de store patientstuer til en- og maks. tresengsstuer med eget bad og toilet - for at leve op til nutidig standard, ligesom der er hårdt brug for flere ambulatorie- og undersøgelsesfaciliteter. Pladsmangel har i årevis gjort det umuligt at imødekomme personalets ønsker til de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Skal hospitalet fortsat kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt at rette op på det forhold nu. Diagram Eksist. bebyggelse Etageareal: m2 Grundareal: m2 Regionshospitalet Viborg ligger på en stor grund med gode muligheder for udbygning - midt i Viborg by med busterminal og togstation som nærmeste naboer. Der er gode tilkørselsforhold. Mange års parkeringsproblemer blev løst i 2007 med anlæggelse af en personaleparkeringsplads vest for hospitalet Diagram Fremtidig udvidelse Grundareal: m2 05

8 Optageområder for fælles akutmodtagelse Skive EFFEKT AF AKUTPLAN STGN. I ANTAL AKUTINDLÆGGELSER STGN. I ANTAL SENGEDAGE AFL. SENGEBEHOV v. 85% BELÆGN Viborg Silkeborg Akut behandling via praktiserende læge/vagtlæge - Akut kørsel med 112 køres altid til nærmeste hospital med fælles akutmodtagelse Regionshospitalet Viborg skal som det ene af regionens fem akuthospitaler varetage akutforpligtelsen for en befolkning på indbyggere - fra Limfjorden i nord til en stor del af Silkeborg Kommune i syd. De akutte patienter skal modtages i en fælles akutmodtagelse, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her skal speciallæger fra forskellige specialer samarbejde om at modtage og diagnosticere, stabilisere og igangsætte behandling af alle kritisk syge, uselekterede akutte medicinske og kirurgiske patienter. Herefter kan patienterne sendes videre til indlæggelse i relevant specialafdeling; til ambulant hospitalsbehandling - eller de kan udskrives, eventuelt med opfølgning hos egen læge. En så omfattende funktionsændring er ikke mulig at gennemføre inden for de nuværende bygningsmæssige rammer. Ud over akut-udfordringen øges presset på Regionshospitalet Viborg desuden af, at den medicinske sengekapacitet (herunder akut lunge- og hjertemedicin) i Skive skal flyttes til Viborg. Af 110 senge i Skive skal de 72 integreres i Viborg. Ifølge hospitalsplanen skal der alene være stationær hospitalsaktivitet i Skive i de to neurorehabiliteringsafsnit. Patienterne fra hospitalets nye optageområde i Silkeborg Kommune vil fortrinsvis være akutte. Der kommer dog også elektive patienter fra dette område, bl.a. nefrologiske og pædiatriske, herunder neonatalbørn, og komplicerede fødsler. Behandling af de elektive patienter fra Silkeborg Kommune på Regionshospitalet Viborg foregår allerede i dag, og de akutte er under implementering. Som nævnt tidligere er Regionshospitalet Viborg udset til at varetage spydspidsfunktion med særlige udviklingsopgaver inden for specialerne karkirurgi og kardiologi, jvfr. hospitalsplanen for Region Midtjylland, eventuelt med decentral PCI-satellit under forudsætning af Sundhedsstyrelsens accept _Aktivitet REGIONSHOSPITALET VIBORG

9 Demografi og aktivitetsudvikling Der forventes i perioden en befolkningstilvækst på 4,7 % i Viborg Kommune og 10,5 % i Silkeborg Kommune, samt en negativ befolkningsudvikling på ca. 3,7 % i Skive Kommune. Væksten vil primært være i aldersgruppen over 65 år. Der vil fremover være en stigende omlægning fra stationær til ambulant aktivitet. I perioden forventes en vækst på ca ambulante besøg og ca indlæggelser. Sidstnævnte tilsiger en vækst på ca. 50 sengepladser i de kommende ti år. Som følge af den øgede ambulante aktivitet vil der også være et større pres på eksempelvis røntgen- og laboratorieområdet. Den forventede aktivitet i 2018, som fremgår af figuren nedenfor, er den faktiske 2007-aktivitet korrigeret for ændringer i optageområde og fremskrevet iht. befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik. Fremskrivningen følger de retningslinier, som er udarbejdet af Danske Regioner. Der er indregnet reduktion af liggetid (hhv. 1 procent og 2 procent årligt på de kirurgiske og medicinske specialer) samt forventning om betydelig stigning i de ambulante aktiviteter (5 procent årligt). Der er forudsat uændret sygdomsbillede samt indlæggelses- og operationsfrekvenser, dog er frigørelse af stationær kapacitet ved omlægning fra behandling i indlagt til ambulant regi forudsat erstattet af anden stationær behandling. Samlet aktivitetsudvikling INDLÆGGELSER IALT INDLÆGGELSER IALT AMBULANT AMBULANT SENGEDAGE SENGEDAGE OPERATIONER PÅ INDLAGTE PTT. OPERATIONER PÅ INDLAGTE PTT BILLEDDIAGN. US. BILLEDDIAGN. US OPERATIONER PÅ AMBULANTE PTT. OPERATIONER PÅ AMBULANTE PTT

10 I tabellen på side 09 er kapacitets- og arealberegningen, som ligger til grund for dimensioneringen af anlægsprojektet, illustreret for de enkelte funktionsområder med sammenhængen mellem den fremskrevne 2018 aktivitet, de hertil beregnede kapaciteter samt det anslåede arealbehov. Der på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland anvendt ensartede forudsætninger vedr. udnyttelsesgrader, arealstandarder for nybyg samt brutto-nettofaktor. Der er angivet det samlede bruttoareal for de enkelte funktioner samt det konkrete anlægsprojekts elementer fordelt på nybyg og ombygning. Kapacitet og arealbehov Region Midtjyllands plan for det akutte sundhedsberedskab og den kommende hospitalsplan er en stor udfordring for Regionshospitalet Viborg kvantitativt såvel som kvalitativt for hospitalets muligheder for at tilbyde patienterne sammenhængende behandling af højeste kvalitet i et omkostningseffektivt og etisk forsvarligt forløb. En investering i flere og bedre kvadratmeter er nødvendig for at gøre disse planer og visioner til virkelighed. I samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møllers hospitalsplanlæggere har hospitalet beregnet den nødvendige arealudvidelse til i alt kvadratmeter. Investeringen udgør ca. 1,3 mia. kr. De nærmere forudsætninger om arealstandarder, ændrede optageområder, demografisk og teknologisk fremskrivning samt byggeøkonomi fremgår af tekniske fremskrivninger fra C.F. Møller. Hertil kommer den nødvendige modernisering af sengebygningen, som vil koste ca. 400 mio. kr. Det samlede investeringsbehov udgør således 1,664 mia. kr _Kapacitets- og arealbehovregionshospitalet VIBORG

11 FORVENTET AKTIVITET 2018 BEREGNET KAPACITETSBEHOV ANSLÅET TOTALAREAL SENGEDAGE _ sengedage i sengeafsnit og akutmodtagelse _ liggetidsfald fra 4,2 til 3,7 dage SENGE _ Ialt 529 ordinære senge plus 46 somatiske senge i fællesakutmodtagelse, jf. nedenfor _ 209 senge placeret på en-sengsstuer _ forudsat belægning på 85% på ordinære senge SENGEAREAL m2 _ arealstd. på 40 netto m2 pr. ensengsstue (inkl. birum) for ord. senge i nybyg. PTT. I FÆLLES AKUTMODT. AKUT MODT.KAPACITET _ ptt. til modtagelse i fælles akut modtageenhed _ forventet gennemsnitlig opholdstid i akut modtageenhed på 12 timer _ b.la. 46 somatiske senge i fælles akutmodtagelse, 3 traumerum, 5 skadestuelejer, 21 us-rum, 2 triage, 3 billeddiag. enheder _ 3 psykiatriske senge i fælles akutmodtagelse _ 70% belægning på obs- senge BEHANDL. AREALER m2 BEHANDLINGER BEHANDLINGSKAPACITET _ brutto m2 fælles akut modtageenhed: m2 _ arealstd. obs-senge på 23 m2 inkl. birum _ operationer, heraf 50% i amb. regi _ endoskopier _ amb. besøg svarende til stigning på 70% ift _b.la. 43 operationsstuer, 5 endoskopistuer,190 amb., undersøgelsesrum, 15 intensiv senge _udnyttelse: 220 dg. årligt OP/AMB. 2,5 op pr. leje pr. dag, 8-12 amb. besøg pr. stue pr. dag DIAGNOSTIK DIAGNOSTISK KAPACITET DIAGNOSTIKAREAL m2 _ billeddiag., laboratorieanalyser, patologisvar mv. _ b.la. 47 billeddiagnostiske rum _ stigning på det billeddiagnostiske område med knap 40% ift ØVRIGE AKTIVITETER _ undervisning og forskning, administration, øvrige servicefunktioner, teknik KAPACITET _ kliniske kontorer, auditorier, køkken, depot, apotek, teknisk afdeling mv. _ 40 hotelsenge ØVRIGE AREALER m2 _ særlige funktioner, brutto m2: m2 kontor, m2 ptt.hotel, TOTALT BRUTTO AREAL _ anlægsprojekt: m2 ombyg og m2 nybyg m2 09

12 Udfordringer og visioner Regionsrådet har med Psykiatriplanen for Region Midtjylland ønsket at styrke kvaliteten af den psykiatriske udredning og behandling. Midlerne er øget specialisering og samling af behandlingen under indlæggelse i færre, mere fagligt robuste enheder samt en tættere tilknytning til somatikken. De Fælles Akut Modtage Enheder (FAME) er, sammen med en styrkelse af psykiatriens adgang til de somatiske hospitalers diagnostiske faciliteter og eksperter en forudsætning for, at Psykiatriplanen kan gennemføres. Psykiatrien i Region Midtjylland er organisatorisk adskilt fra somatikken, selvom man på Regionshospitalerne overvejende er placeret i fysisk sammenhæng. Med Psykiatriplanen og etableringen af FAME er det vigtigt at se psykiatri og somatik i sammenhæng, hvorfor psykiatriens udfordringer og visioner præsenteres her i sammenhæng med planerne for Regionshospitalet i Viborg For Regionspsykiatrien i Viborg er de største fysiske udfordringer i de kommende år at deltage i etableringen af en velfungerende fælles akutmodtagelse, samt at samle og fokusere aktiviteterne for voksenpsykiatrien i tidssvarende lokaler. Med etableringen af FAME vil der blive indarbejdet faciliteter til at modtage akutte psykiatriske patienter i såvel børne- og ungdomspsykiatrien som i voksenpsykiatrien - dvs. observationssenge, samtalerum mv. Regionspsykiatrien har i dag modtagelse af akutte patienter for både voksne, børn og unge i psykiatriens bygninger. Her mangler dog faciliteter til at afdække evt. somatisk sygdom samt egentlige observationssenge. Den tættere tilknytning til somatikken vil betyde behov for sammenhængende transportveje for patienter og personale mellem Regionshospitalet og Regionspsykiatrien, da der er en anseelig afstand mellem lokaliteterne. Der overvejes i øjeblikket forskellige løsninger på afstandsproblemet, bl.a. udbygning af eksisterende tunnelforbindelse eller transport af patienter med biler. Regionspsykiatrien i Viborg er i dag placeret på selvstændige matrikler i umiddelbar nærhed til Regionshospitalet Viborg. De forskellige funktioner er spredt over et relativt stort areal. Voksenpsykiatrien har gennem de seneste årtier undergået en stor forvandling fra gammelt statshospital til en tidssvarende psykiatri, men de bygningsmæssige rammer er ikke fulgt med udviklingen. Børne- og ungdomspsykiatrien er fysisk samlet og placeret i helt nye bygninger på arealet. Både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien skal fastholdes i de nuværende bygninger, men for voksenpsykiatrien skal aktiviteterne fokuseres i en samlet funktion i tidssvarende lokaler, der lever op til både patienter, pårørende og personalets forventninger til de fysiske rammer. Derved sikres at sammenhængende patientforløb og en mere sikker og rationel drift. Fremskrivningen af behandlingsaktiviteten i psykiatrien frem til 2018, som er vist i graferne til højre/nedenfor, viser, at der i fremtiden vil være et faldende behov for stationær kapacitet i voksenpsykiatrien, men at behovet for ambulant kapacitet vil være stigende i både voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Ved hjælp af nye behandlingsmetoder samt omlægning af arealer fra stationær til ambulant behandling, forventes det overordnet set, at psykiatrien i Viborg kan rummes i de nuværende rammer frem til 2018, såfremt der foretages de nødvendige investeringer for at kunne samle og fokusere aktiviteterne i de bestående bygninger som tidligere beskrevet _Psykiatri REGIONSHOSPITALET VIBORG

13 Gl. Århusvej REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG Skive Sct. Jørgens Vej Søndersøparken Viborg Regionspsykiatrien, Viborg Silkeborg Toldbodgade Gl. Århusvej REGIONSHOSPITALET VIBORG Jernbane Behandling under indlæggelse Distriktspsykiatri Ambulante funktioner Mobilteam Fælles akutmodtagelse VOKSENPSYKIATRI VOKSENPSYKIATRI INDLÆGGELSER INDLÆGGELSER - VOKSENPSYKIATRI - VOKSENPSYKIATRI SENGEDAGE - VOKSENPSYKIATRI SENGEDAGE - VOKSENPSYKIATRI SENGEBEHOV V. SENGEBEHOV BELÆGNING PÅ V. BELÆGNING 90% PÅ 90% HERAF SENGE 3 I HERAF AKUT MODTAGELSE SENGE I AKUT MODTAGELSE BØRNE- OG UNGDOMSPYKIATRI AMBULANTE 5.487AMBULANTE BESØG - BØRNE- BESØG OG UNGDOMSPSYKIATRI - BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI DAGPATIENTER DAGPATIENTER - BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI - BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI BØRNE- OG UNGDOMSPYKIATRI AMBULANTE BESØG AMBULANTE - VOKSENPSYKIATRI BESØG - VOKSENPSYKIATRI SAMLET AKTIVITETSFREMSKRIVNING 11

14 Den funktionelle logistiske hovedidé Regionens akut- og hospitalsplan fastlægger en udvidelse af hospitalets optageområde. Samtidig forudsættes der afvikling og overflytning af behandlingskapacitet fra regionshospitalets øvrige martrikler i Kjellerup og Skive til Viborg. Toldbodgade Heibergs Allé Det eksisterende hospitalsbyggeri udgør halvdelen af det, der oprindeligt var planlagt i begyndelsen af 1980 erne. Trafikcentret er derfor placeret i den ene ende af sengebygningen, hvilket gør en placering af udbygningen optimal i forhold til det interne patientflow. Bygningsforholdene i Viborg giver mulighed for at placere den nye akutte modtagelse i en nybygning i umiddelbar nærhed af det centrale trafikcenter, ligesom den forbindes med de nærliggende operations- og intensivafdeling samt billeddiagnostik m.v. Hospitalsgrunden og lokalplanen muliggør placering af yderligere nybyggeri i forbindelse med akutfunktionen, hvor de medicinske funktioner tænkes placeret samt en koncentration af laboratoriespecialerne. De kirurgiske afdelinger samles i den eksisterende sengebygning og hospitalsbygningen muliggør den nødvendige kapacitetsudbygning til de centrale kliniske hjælpeafdelinger Gl. Århusvej Ny centerringvej i banegraven Den påtænkte udvidelse og modernisering kan i grove træk ske mest hensigtsmæssigt i to faser. Såfremt de to faser beskrevet i udbygningsplanen ikke vedtages, kan hospitalet ikke opfylde væsentlige dele af den tiltænkte funktion i regionens hospitalsplan. Ambulancevej Ny rundkørsel Etape/fase 1, Akutcenter Etape/fase 2, Medicinerhuset Op til max. bebyggelse P-kælder/p-hus (etableres i forbindelse med etape 1) P-hus Gl. Århusvej 12 06_Konkrete byggeplanerregionshospitalet VIBORG

15 eling eafd Seng TRAF IKCE NTER ge Sen e afd ling Behandlings bygnbing Hovedindgang + Akuthus ved Ho gang ind Logistik diagram vertikal trafik Indgang til p-kælder 9 lse taku dtage mo Akutmodtagelse Indgang til p-kælder Logistik diagram horisontal trafik Til hovedindgang, parkeringskælder og parkering på terræn Gl. Årh 9 Korttidsparkering på terræn usv ej gs lin nd g ha bin Be gn by Ambulancevej, direkte til akutmodtagelsen

16 Etape 0 Forud for iværksættelse af fase 1 er der fra Region Midtjyllands side disponeret med en fase 0. Fase 0 er en midlertidig løsning for at kunne indrette en fælles akutmodtagelse af medicinske og organkirurgiske patienter. Den omfatter bygning af én etage, prissat til 45 mill. kr. Løsningen er kun midlertidig, da den hverken kan rumme modtagelse af ortopædkirurgiske patienter eller psykiatriske patienter, som Sundhedsstyrelsens anbefaler en FAME bør indeholde. Etape 1 Etapen omfatter følgende: Nybygning af akutcenter indeholdende: Skadestue/traumeenhed Akutmodtagelse Kirurgiske og medicinske modtagesenge Lægevagten Nødvendige støttefunktioner herunder nye operationsstuer Nybygning af et medicinerhus Alle ovennævnte funktioner er nødvendige for at gennemføre akutplanen. Akutcentret indeholder 46 kirurgiske og medicinske observationssenge samt en separat akutmodtagelse for psykiatriske patienter. Der etableres et endoscopicenter i den eksisterende akutmodtagelse med nem adgang for indlagte og ambulante patienter. Antallet af operationsstuer udvides til at kunne klare det øgede antal akutte kirurgiske patienter. I medicinerhuset etableres et hjerte/karcenter i umiddelbar tilknytning til akutcentret indeholdende en coronarafdeling, interventionsstuer, kag-rum m.m. Medicinerhuset indeholder ca. 120 senge. Alle sengestuer er enestuer med eget bad og toilet. Alle medicinske senge, der i dag ligger spredt på Regionshospitalet samles i den nye mediciner bygning. Der er foretaget en kapacitetstilpasning til akutplanens nye optageområde. Dette medfører, at de medicinske senge i Skive flyttes til Viborg, ligesom den dagkirurgiske enhed på Regionshospitalet i Kjellerup flyttes til henholdsvis Regionshospitalet i Viborg og Silkeborg. De nuværende laboratoriefunktioner samles i de 2 nederste etager i det nye medicinerhus, hvilket skaber mulighed for at skabe en optimal drift. Akutcentret m2 Nybygning af operationsstuer m2 Nybygning af medicinerhus senge + 2 lab. etager m2 I alt m2 Anlægsøkonomi Nybygning i alt Medicoteknisk udstyr og inventar Parkeringshus 523 mill kr 130 mill kr. 40 mill kr. Etape 1 bebyggelsesplan Trafikcenter Ny bebyggelse _EtapeopdelingREGIONSHOSPITALET VIBORG

17 Etape 2 Opgradering af sygehusets eksisterende bygninger, herunder udtynding af sygehuset nuværende sengebygning, samt nybygning af behandlings- og nianogstikfaciliteter. Sengebygningen er opført i begyndelsen af 1980 erne og indeholder ikke kravet om moderne arealstandarder, herunder enestuer samt tidssvarende toilet og baderumsforhold, ligesom der ikke er mulighed for at skabe tilstrækkelige baderumsforhold for patienterne og arbejdsforhold for personalet. Moderniseringen af sengebygningen planlægges fasevis i takt med flytning af medicinske senge og laboratoriefaciliteter flytter til medicinerhuset. I forbindelse med udtynding af den eksisterende sengebygning er det nødvendigt at opføre yderligere 100 senge i forbindelse med det nye medicinerhus. Nybygning af behandlingsområder er for at imødekomme den øgede aktivitet samt tilpasning til moderne sygehusstandarder. Den eksisterende sengebygning er planlagt indrettet med 1- og 2-sengsstuer Etape 2 bebyggelsesplan Nybygning af 100 senge Nybygning af behandlings- og dianogstikomr. Renovering af eksisterende sengebygning m m m2 Anlægsøkonomi i fase m2 nybyggeri 184 mill. kr m2 nybyggeri, behandling m.m. 230 mill. kr m2 udtynding og renovering af sengebygning og beh. arealer 409 mill. kr Medicoteknik og løst inventar i nybygning 103 mill. kr I alt fase mill. kr Samlet anlægssum for fase 0-2: 1,664 mia. kr. Ny bebyggelse 15

18 Nul-Alternativ 3 +2½ 4 Såfremt de to faser beskrevet i udbygningsplanen ikke vedtages, kan hospitalet ikke opfylde væsentlige dele af den tiltænkte funktion i regionens hospitalsplan. 5 De nærmere konsekvenser heraf er beskrevet i det følgende Fase 1 Ombygning- og tilbygning ved gennemførelse af akutplanen inklusiv medicinerhus Såfremt der ikke bliver udbygget til at etablere en fælles akutmodtagelse jævnfør Region Midtjyllands akutplan, kan der ikke indrettes en fælles akutmodtagelse efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Konsekvenserne bliver, at man må genoverveje opgavefordeling med hensyn til modtagelse af de flere akutte patienter, der kommer som følge af akutplanen. Dertil bliver det langt vanskeligere at opnå de fordele en fælles akutmodtagelse giver som blandt andet består i at optimere tværfaglig diagnosticering samt etablere smidigere og mere effektive patientforløb Som konsekvens af den allerede besluttede lukning af den akutte modtagelse jævnfør akutplanen, forventes der at komme 50% flere akutte patienter i 2018 i forhold til Den bærende ide med at opføre et medicinerhus er at samle funktionerne på én matrikel frem for på tre (Viborg, Skive, Kjellerup) som det er i dag. Den største udfordring ligger i at overflytte de 72 medicinske senge fra Regionshospitalet Skive, og indrette sengestuer og undersøgelsesfaciliteter mere tidssvarende. Dette kan ikke lade sig gøre inden for de eksisterende fysiske rammer. Konsekvenser af ikke at udbygge sengekapacitet m.v. til medicinske patienter i Viborg vil være at skulle bibeholde hospitalsfunktionerne på flere martrikler med de økonomiske, personale- og logistikmæssige udfordringer, der følger heraf. Fase 2 - Opgradering af sygehusets eksisterende bygninger, herunder udtynding af sygehuset nuværende sengebygning. Max bebyggelsesprocent iht. lokalplan. Tilføjelse af op til etage m2. Hvis man ikke vedtager modernisering af og udtynding af den store sengebygning, vil det betyde, at den nuværende utidssvarende indretning af patientstuer (små stuer, 4- og 5-sengsstuer samt stuer uden bad og toilet) og undersøgelsesfaciliteter i store træk fastholdes. En sådan manglende modernisering har konsekvenser for, hvordan patienter oplever hospitalsopholdet, og gør det vanskeligt at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet _Nul-alternativREGIONSHOSPITALET VIBORG

19 17

20

21 regionshospitalet VIBORG SCREENINGSSKEMA

22 1. Investeringsplaner, brutto Projekt Prioritet/art Evt. Økonomi Samlet inv. Indeks 4Q 2007 (118,9) prioritet Art (mia.kr.) Det Nye Universitetshospital i Århus Nybyggeri 9,678 Nyt hospital i vestjylland (incl. psykiatri) Nybyggeri 5,779 Regionshospitalet Horsens Om- og nybyggeri 1,376 Regionshospitalet Viborg Om- og nybyggeri 1,664 Regionshospitalet Randers Om- og nybyggeri 1,567 Psykiatri, Det Nye Universitetshospital i Århus Nybyggeri 1,200 Øvrig psykiatri (Ekskl. nyt hospital i Vestjylland) Ombyggeri 0,150 I alt 21,414 Ovenstående projekter er ikke anført i prioriteret rækkefølge. Selvom de enkelte prospekter indeholder test om psykiatrien, er de nødvendige anlægsinvesteringer vedrørende psykiatrien ikke indeholdt i de tilhørende screeningsskemaer. På nær vedrørende det nye hospital i Vest er der separate screeningsskemaer vedrørende psykiatriens anlægsprojekter, hvilket ovenstående tabel også afspejler.

23 2. Nøgletabeller 2.1 Generel fremskrivning og planlægningsgrundlag for Region Midtjylland Tabel A. Fremskrivning og planlægningsgrundlag, angives Demografi (befolkningsvækst): Antal 0-17 år Antal år Antal 65 år Forventet i dag- og ambulant behandling Forudsat i hjemmebehandling 1) 1) Forudsat i antal sengedage, somatik Forudsat i antal indlæggelser, somatik Forudsat i liggetider (gns. antal dage), somatik 4,4 3,8 Forudsat antal sengedage, psykiatri Forudsat antal indlæggelser, psykiatri Forudsat liggetid, psykiatri 19,0 17,3 1) Det er blevet vurderet, at det ikke er muligt at udarbejde en opgørelse over antallet af hjemmebehandlinger. Der endnu ikke en fast registreringspraksis om denne type aktivitet, hvilket betyder, at en opgørelse vil være forbundet med betydelig usikkerhed. Det skal dog påpeges, at der over de næste 10 år forventes en generel stigning i niveauet for hjemmebehandlinger.

24 Tabel B: Samling af enheder og samlet kapacitet Antal sygehuse (organisatoriske enheder) Antal matrikler/geografiske enheder Forventet reduktion i vagtlag (omregnet til kr.) 7-18 mio.kr. 53 mio. kr. Samlet sygehusareal (m2) Forventet selvforsyningsgrad - somatikken [angives som % af samlet sygehusbudget, der anvendes på regionens egne sygehuse] 8 92% 93% 94% Personale i sygehussektoren (samlet set, angives i årsværk) Heraf antal læger Heraf antal sygeplejersker Antal fælles akutmodtagelser befolkningsunderlag: Randers befolkningsunderlag: Viborg befolkningsunderlag: Horsens befolkningsunderlag: Vest befolkningsunderlag: Århus Andel akut medicinske patienter indlagt udenom fælles akutmodtagelser Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker eller lignende. Det angives endvidere, hvorvidt der er lægebetjening, om der er åbent for selvhenvendere samt evt. åbningstid Psykiatri: 2 akutklinikker 11 - Risskov (døgnåben) - Horsens (døgnåben) Somatik: 4 akutklinikker 12 - Grenaa (8-22) - Skive (8-22) - Ringkøbing (8-22) - Silkeborg (døgnåben) Psykiatri: 1 akutklinik - Risskov (døgnåben) Somatik: 4 akutklinikker - Grenaa (8-22) - Skive (8-22) - Ringkøbing (8-22) - Silkeborg (døgnåben) Antal sammedagssygehuse Antal elektive sygehuse Noter til Tabel B: 1) Antal somatiske sygehuse: 7, Antal psykiatriske sygehuse: 9

25 2) Antal somatiske sygehuse: 7, Antal psykiatriske sygehuse: 7 3) Antal somatiske sygehuse: 6, Antal psykiatriske sygehuse: 7 4) Antal somatiske matrikler: 21, Antal psykiatriske matrikler: 12. Ved optælling af matrikler sondres mellem psykiatri og somatik, bortset fra ændringerne i 2018, hvor der sker integration i Det Nye Universitetshospital i Århus og det nye hospital i Vest. 5) Antal somatiske matrikler: 18 Det forudsættes, at aktiviteten på RH Odder og RH Brædstrup er integreret i RH Horsens (jf. forslag til hospitalsplan), og at aktiviteten på RH Kjellerup integreres i RH Viborg og RH Silkeborg. Antal psykiatriske matrikler: 9. 6) Antal somatiske matrikler: 13 Det forudsættes, at aktiviteten på Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, Århus Sygehus, P.P Ørums Gade og på Skejby er integreret i Det Nye Universitetshospital, at det nye hospital i Vestjylland er etableret, og aktiviteten på RH Holstebro, RH Herning og RH Ringkøbing integreret i det nye hospital i Vestjylland (jf. forslag til hospitalsplan). Antal psykiatriske matrikler: 6, idet det forudsættes, at Risskov integreres i Det Nye Universitetshospital i Århus og Hering og Holstebro integreres i det nye hospital i Vest, som medtælles i de 13 somatiske matrikler. 7) Det skal bemærkes, at den angivne besparelse omfatter reduktionen i vagtlag for lægerne. Der er ikke foretaget nogen vurdering af besparelsen ved ændring i sygeplejerskernes vagtstruktur, når anlægsprojekterne er gennemført. Det skønnes at være minimum tilsvarende besparelse som for lægerne, måske endda højere. De angivne tal afspejler to modsatrettede bevægelser. På den ene side er det en konsekvens af Akutplanen, at der skal oprettes vagtlag af speciallæger på tilstedeværelsesniveau, hvor de aktuelt findes på rådighedsniveau. På den anden side sker der en reduktion i antallet af vagtlag, som følge af implementeringen af Akutplanens beslutninger om etablering af fælles akutmodtagelser, samt som følge af samlingen på Det nye universitetshospital i Århus. Den største besparelse forventes på langt sigt mellem 2013 og 2018, idet de to nye hospitaler i Vest og Århus forventes at være opført. 8) Den forventede selvforsyningsgrad vedrører udelukkende somatikken, idet det forventes, at selvforsyningsgraden i psykiatrien er cirka 100%. 9) I Akutplanen for Region Midtjylland anvendes befolkningsunderlag for de fælles akutmodtagelser beregnet ved hjælp af GIS-metoden, som tager udgangspunkt i den korteste afstand til fælles akutmodtagelse beregnet ud fra fugleflugtlinien. De tal som indgår i Akutplanen angiver således det forventede underlag for akutte kørsel med 112, da den korteste afstand er udgangspunktet for beregningerne. Af hensyn til de akutte henvisninger, som går via den praktiserende læge, og altså ikke via 112, er der under hensyntagen til befolkningsunderlaget i Akutplanen udarbejdet et optageområde for de enkelte fælles akutmodtagelser, som tager udgangspunkt i kommunegrænser. Befolkningsunderlaget for optageområderne med udgangspunkt i kommunegrænser korresponderer med de befolkningsunderlag, som er beregnet med hjælp af GIS-metoden. Der er tale om et praktisk redskab i henvisningssituationerne, idet patienterne naturligvis kan benytte sig af det frie valg, og idet 112-kørsler altid vil tilgå nærmeste hospital med fælles akutmodtagelse. 10) Patienter, der indlægges akut sker via de fælles akutmodtagelser. 11) Begge psykiatriske akutklinikker er i øjeblikket åbent for selvhenvendere, men de vil blive gjort visiteret på lidt længere sigt. Der er lægebetjening på begge klinikker. 12) Behandling på somatisk akutklinik kræver forudgående visitation. I normal dagarbejdstid har akutklinikkerne som basisbemanding specialuddannede behandlersygeplejersker med generel instruktion fra den fælles akutmodtagelse, som akutklinikken er koblet op på. Der vil være lægefaglig backup fra hospitalsansatte læger. Om aftenen består behandlerteamet af lægevagt og behandlersygeplejersker. På klinikken i Silkeborg, som har åbent om natten, suppleres bemandingen med læge i form af lægefaglig back-up på matriklen fra hospitalsansatte læger. 13) Sammedagssygehuse forstås som hospitaler, hvor der kun foregår ambulant behandling 14) Elektive sygehuse forstås som hospitaler, hvor der ikke foregår akut behandling, men hvor der både kan forefindes stationær og ambulant behandling. Med andre ord omfatter begrebet samtlige hospitaler, som ikke modtager akutte patienter.

26 Tabel C: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal senge Somatiske Psykiatriske Somatiske Psykiatriske Somatiske Psykiatriske senge senge senge senge senge senge Antal 1-sengsstuer Antal 2-sengsstuer Antal 3-sengsstuer Antal 4-sengsstuer Antal 5+sengsstuer Skadestue/modtagelse Antal senge på patienthotel I alt sengepladser Noter: Tabel C baserer sig på de gældende byggeplaner, hvorimod tabel D er en mekanisk demografisk fremskrivning af det forventede sengebehov i 2013 og Der kan derfor være en mindre forskel på henholdsvis tabel C og tabel D. For Regionshospitalet Horsens og Viborg er der forudsat, at nybygning og ombygning omtrent er færdig til ibrugtagning i 2013 og derfor er der anvendt de samme tal for 2013 og For DNU er der i 2013 forudsat uændret antal senge i forhold til 2007, da 1. etape af DNU-projektet ikke forventes taget i brug før ca. i år 2015.

27 Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) SOMATIKKEN DNU: a) Somatik, ekskl. hotel og intensiv b) Fælles akut modtagelse, inkl. psyk. sg. Regionshosp. Randers a) Somatik ekskl. hotel og intensiv b) Fælles akut modtagelse, inkl. psyk. sg. Regionshosp. Horsens: a) Somatik, ekskl. hotel og intensiv b) Fælles akut modtagelse inkl. psykiatri 2007 Antal senge Belægnings Antal senge Belægnings Antal senge Belægningsprocent procent procent

28 Regionshosp. Viborg a) Somatik, ekskl. hotel og intensiv b) Fælles akut modtagelse inkl. psyk. sg. Regionshosp. Vest, inkl. Ringkøbing a) Somatik, ekskl. hotel og intensiv b) Fælles akut modtagelse, inkl. psyk. sg Regionshosp. Vest, tarm og Lemvig a) Somatik, ekskl. hotel og intensiv Regionshosp. Silkeborg a) Somatik ekskl. hotel og intensiv Hammel Neurocenter I alt i regionen

29 Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) - PSYKIATRIEN Belægnings- Belægnings- Belægnings- Antal senge Antal senge Antal senge procent procent procent Risskov/DNU % psykiatri Randers psykiatri Silkeborg psykiatri Horsens psykiatri Herning psykiatri Holstebro psykiatri Nyt hospital i vest Viborg Skive - døgnhus I alt i regionen

30 2.2 Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter Regionshospitalet Viborg Prospektet for Regionshospitalet Viborg indeholder et tekstafsnit om psykiatri. I nedenstående screeningsskemaer er eventuelle anlægsprojekter i forbindelse med psykiatrien ikke indeholdt. Tabel E. Grund og byggeri Areal (m2) Grundareal Bebygget areal Afhængig af byggemåde Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) Friarealer

31 Tabel F. Arealstandarder Forventet pris Arealstandard (m2, netto) pr. m2 Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det Ved 1-sengsstuer: 40 kvm kr. bedes angivet, hvor stor en andel Ved 2-sengsstuer: 35 kvm. indeks 118,9 4. wc/bad udgør heraf. Ved 3+sengsstuer: kvartal kvm., intensiv kr. Intensiv (pr. sengeplads) 30 kvm, intermediære Opvågning (pr. sengeplads) 16 kvm kr. Dagpladser (pr plads) 15 kvm kr. Operation, pr OP-stue 120 kvm kr. Ambulatorier, pr us-rum 30 kvm, alm. rum 50 kvm. specialrum kr. Fødeafdeling (pr stue) 70 kvm kr. Dialysepladser (pr plads) 23 kvm kr. Kontorer (pr fast plads) 10 kvm kr. Evt. patienthotel 23 kvm kr. Anvendt brutto/nettofaktor 2,1 *Arealstandarder omfatter primærrum samt støttefunktioner Kommentar (evt) **Gennemsnitsprisen på kr. pr. kvm. er ekskl. moms og omfatter ikke teknisk udstyr, apparatur og løst inventar. Det skal understreges, at kr. pr. kvm. er anvendt ved nybyggeri. Ved ombyggeri er der anvendt individuelle ombygningspriser. Endvidere er der tale om en gennemsnitspris. Det er klart, at de forskellige bygningsområder har varierende byggepriser pr. kvm. Desuden indeholder beløbet IKKE: P-hus / P-kælder og/eller P på terræn Grundkøb (ny sygehusgrund) Byggemodning, hovedforsyninger, tilslutningsafgifter mv. Indtægt ved evt. salg af eksisterende grunde og bygninger Byggestyring (egen byggeorganisation)

32 Tabel G. Arealforbrug Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad Behandlingsarealer Kontor Patienthotel Laboratorier/diagnostik Øvrige arealer Total Areal Tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende, via off. transport mv. Regionshospitalet Viborg ligger midt i Viborg by med busterminal og togstation som nærmeste naboer.

33 I planerne med opførsel af akutcenter placeres den nye, centralt beliggende hovedindgang således, at patienter og pårørende, der kommer med offentlig transport, nemt og på kort tid kan finde indgangen til hospitalet. For kørende etableres et nyt parkeringshus med 400 P-pladser i underetagen af akut- og medicinerhuset for på den måde at skabe en nem og overskuelig adgang til hospitalsafdelingerne for patienter og pårørende. Der etableres en ny vej til hospitalet for akutkøretøjer i forbindelse med opførsel af akutcentret. Der pågår en ændring af by- og lokalplanlægning i regi af Viborg Kommune, hvor man arbejder hen imod at etablere en rundkørsel på Gl. Århusvej, der vil gøre det mere tilgængeligt for akutkøretøjer at komme ad den nye vej til akutcentret.

34 Fleksibilitet og omstillingsomkostninger Region Midtjylland planlægger de kommende hospitalsbyggerier således, at bygningsmassen vil kunne tilpasse sig ændringer i organisering, aktivitet og fremtidig teknisk udvikling. Det er vigtigt at projekterne ikke fastlåses i forhold til den nuværende organisering, men at der er fleksible grænser mellem hospitalernes hovedfunktioner. Samtlige projekter i Region Midtjylland planlægges med stor grad af generalitet, fleksibilitet og elasticitet. Ved generalitet forstås de bygningsmæssige rammers mulighed for anvendelse til forskellige formål afhængig af behov. Det kan være indretning med høj grad af multifunktionelle rum - rum der kan anvendes til flere forskellige funktioner uden eller med meget lille grad af ombygning. Ved fleksibilitet forstås bygningsmassens mulighed for at kunne ombygges i takt med ændrede behov. Her har de bærende principper stor betydning og blandt andet placering af søjler og bærende vægge. Ved elasticitet forstås bygningsmassens udvidelsesmuligheder. Her har særligt bygningernes placering i forhold til intern og ekstern logistik stor betydning. I processen frem til ibrugtagning af de nye/ombyggede hospitalsbygninger vil der kunne opstå nogle omstillingsomkostninger.

35 Omstillingsomkostningerne ved Region Midtjyllands byggeprojekter varierer fra projekt til projekt, men der er generelt stor fokus på at de minimeres mest muligt. Dette opnås primært ved en stram styring af byggeprocessen, således at den daglige drift på hospitalerne kan fortsætte nogenlunde uændret med et minimalt tab af produktivitet til følge. Ved flere af projekterne kan hovedparten af byggerierne foretages fuldstændigt uden at berøre eller reducere de eksisterende aktiviteter. En anden type omstillingsomkostninger er genhusningsomkostninger, som der er stor fokus på i forbindelse med planlægningen af de interne rokader under byggerierne. Både de eksisterende og de kommende bygninger på Regionshospitalet Viborg er konstrueret, så der forholdsvis let kan flyttes vægge og etableres nye tekniske installationer. En-sengsstuerne, som der vil være flest af i det nye byggeri (medicinerhuset), er dimensioneret på en sådan måde, at de kan omdannes til to-sengsstuer i de situationer, der er behov herfor. Udbygning af hospitalet er opdelt i faser, som gør det muligt at holde så lave omstillingsomkostninger som muligt. Effektiv drift og rationelle patientforløb En af ambitionerne på sundhedsområdet i Region Midtjylland er en højt kvalificeret og effektiv udredning og behandling af patienten. De fysiske rammer er i væsentlig grad en medvirkende faktor til opfyldelsen af denne ambition. Ved vurdering af den fremtidige arealanvendelse på hospitalerne i Region Midtjylland har effektiv drift og rationelle patientforløb været et vigtigt forhold i udformningen af fremtidens hospitaler. Der er lagt stor vægt på en infrastruktur, som sikrer de rationelle patientforløb ved at begrænse transporter af patienter, personale, pårørende og varer. De forskellige funktioner på fremtidens hospitaler i regionen er placeret, så de bedst muligt understøtter den tværgående og sammenhængende opgaveløsning og giver let og hurtig adgang til ydelserne. Samtidig er der taget hensyn til de synergieffekter, der kan opnås ved at placere visse funktioner tæt på hinanden, eksempelvis fælles mødelokaler, receptioner og transportsystemer eller udnyttelse af overskudsenergi og herigennem optimering af energiudnyttelsen. Formålet med at udbygge Regionshospitalet Viborg samt modernisere og udtynde den eksisterende sengebygning er at indfri Hospitals- og Akutplanen for Region Midtjylland. I det konkrete arbejde med at placere og indrette nybyggeriet, har hovedsigtet været at skabe et logisk hensigtsmæssigt patientforløb og en effektiv drift. Dette gøres blandt andet ved at placere akutcentret og medicinerhus, herunder laboratoriespecialer, i nærheden af det centrale trafikcenter, og de nærliggende operations- og intensivafdeling samt billeddiagnostik mv. Derudover opnår man en mere holistisk tilgang til patientbehandling set i forhold til i dag ved at samle modtagelse, diagnostik og behandling af akutte patienter på én lokation.

36 Projektøkonomi Tabel H: Projektøkonomi Projekt: Regionshospitalet Viborg Mio.kr. (excl.moms) nybyggeri ombygning Grundkøb 0 0 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur 0 0 Parkeringsarealer og veje Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT Medico-teknisk udstyr/apparatur Andet I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 0 I alt Skønnet investeringsprofil: 2009= påbegynde fase = 15% - projektering 2011= 20% - udførelse 2012= 20% - udførelse 2013= 20% - udførelse 2014= 25% - slutmontage Årsagsforklaringer til ændring i anlægssum Anlægsprojektet på Regionshospitalet Viborg koster i alt mio. kr. (indeks 118,9). Dette indebærer en stigning i forhold til den anlægssum, som Ekspertpanelet tidligere har fået præsenteret. Projektet er nu gennemregnet, således at det, hvor det er relevant, følger de fælles forudsætninger, hvoraf flere er udmeldt i regi af Danske Regioner. Yderligere giver den demografiske fremskrivning af aktiviteterne samt anvendelsen af de fælles arealstandarder, som forventes at blive resultatet af arbejdet i regi af Danske Regioner, en arealmæssig tilvækst i projektet. Ved ombygninger i eksisterende byggeri er der dog anvendt individuelt vurderede standarder. Sammenholdt med nye standarder på brutto/netto giver dette en tilvækst i anlægssummen.

37 Effektiviseringer mv. Tabel I: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Projekt: Regionshospitalet Viborg Mio.kr., helårsniveau Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering - heraf muligt at realisere i eksisterende struktur [effektiviseringer, der ikke forudsætter nybyggeri eller modernisering] - heraf muligt at realisere i ny struktur % ift investering % ift lokalt driftsbudget % ift regionens driftsbudget Note: Det er generelt svært at opgøre de samlede rationaliserings- og effektiviseringsgevinster, men der pågår et arbejde med at udrede dem. Eksisterende struktur Ved ibrugtagning 2013 fremskrivning: Årligt antal dag- og ambulant behandling behandlinger 2013-fremskrivning: Årligt antal sengedage sengedage Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år 220 dg. 6 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg. hhv timer pr. dag) Belægningsprocenter, sengeafdelinger (jf tabel D) 85 procent Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt 220 dg. 6,5 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg. timer pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 6 timer/dg Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg Angiografi 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg CT scanner 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg Ultralyd scanner 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg MR scanner 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg PET scanner dg. 6 timer/dg Evt. andet større apparatur - 1) Tallene i kolonnen ved ibrugtagning indgår i den fælles prognose og beregningsmodel, som er udarbejdet i regi af Danske Regioner.

38 2.3 Nuværende bygningsmasse Tabel J. Nuværende bygningsmasse Antal Opførelsesår m2 År for større modernisering Antal m2 moderniseret År for tilbygning Patienthotel: 2006 Matrikel Viborg Løbende Varierende Erstatningsbygning: 2007 Matrikel Skive Løbende varierende - - Matrikel Kjellerup Løbende Varierende - - Bygningsgennemgang/-redegørelse Sengebygningen på Regionshospitalet Viborg er opført i 1980 erne, og er den bygning, som hovedsagelig trænger til modernisering. Antal m2 tilbygget varierende På trods af, at Regionshospitalet Viborg i dansk hospitalssammenhæng er forholdsvis nyt, gør ændrede krav til faciliteterne, at det trænger til en ajourføring og opdatering specielt med hensyn til udtynding af de store patientstuer til en- og maks. tresengsstuer med eget bad og toilet - for at leve op til nutidig standard, ligesom der er hårdt brug for flere ambulatorie- og undersøgelsesfaciliteter. Pladsmangel har i årevis gjort det umuligt at imødekomme personalets ønsker til de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Skal hospitalet fortsat kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt at rette op på det forhold nu.

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

DET NYE HOSPITAL I VEST

DET NYE HOSPITAL I VEST DET NYE HOSPITAL I VEST prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med Hospitalsenheden Vest, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i ÅRHus

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i ÅRHus DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i ÅRHus prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med Rådgivergruppen DNU INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

1. Investeringsplaner, brutto

1. Investeringsplaner, brutto ØVRIG psykiatri SCREENINGSSKEMA ØVRIG psykiatri SCREENINGSSKEMA 1. Investeringsplaner, brutto Projekt Prioritet/art Økonomi Evt. Samlet inv. Indeks 4Q 2007 (118,9) Art prioritet (mia.kr.) Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Psykiatrien i Risskov, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Psykiatrien i Risskov, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i århus psykiatri prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S I samarbejde med Psykiatrien i Risskov, Arkitektfirmaet C.F. Møller

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus

Det Nye Universitetshospital i Århus Konkurrence om Det Nye Universitetshospital i Århus 15. marts 2007 v/projektchef Morten Weise Olesen Side 1 Planen for Det Nye Universitetshospital i Århus Region Midtjylland Lidt forhistorie og baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet.

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Region Sjælland 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekter Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle de udfyldte skemaer.

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle de udfyldte skemaer. Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle de udfyldte skemaer. Introduktion til besvarelse af screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle Psykiatrien har udfyldt screeningsskemaet

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer.

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer. Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer. Introduktion til besvarelse af screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter Psykiatrien har udfyldt screeningsskemaet for

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Møde den 24.08.10 mellem RYK og Region Midtjylland Udredningen Nogle fakta 1980 2008: Historisk udvikling i antal Antal patienter pr. år stiger fra

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

NYT REGIONSHOSPITAL VEST

NYT REGIONSHOSPITAL VEST Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 585 Offentligt UDBYGNINGSMULIGHEDER - REGIONSHOSPITAL HOLSTEBRO NYT REGIONSHOSPITAL VEST THISTED THYBORØN HOBRO LEMVIG SKIVE VIBORG RANDERS GRENÅ THORSMINDE

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere