Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01."

Transkript

1 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden til

2 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Østjysk Vækstbånd 2.1. Kulturregion Østjysk Vækstbånd 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske vision 2.3. Samarbejdsorganisation Kapitel 3: Fokusområder og mål 3.1. Skematisk oversigt over fokusområder og mål 3.2. Beskrivelse af de enkelte fokusområder og mål Fokusområde 1: kompetenceudvikling på kulturområdet i et europæisk perspektiv Cobra Forum formidlingsinnovation på Silkeborg Kunstmuseum Biblioteket lige ved hånden Fokusområde 2: erhvervsudvikling gennem kreative alliancer TRÅD Forum for innovation i kultur og erhverv i Kulturregion Østjysk Vækstbånd Fokusområde 3: udvikling af kreative miljøer med professionelle kunstnere Tværfagligt eksperimentarium for formidling til børn og unge Vandet et børnekulturelt tværfagligt samarbejdsprojekt Miljøer for klassisk musik Regional scenekunstudvikling Fokusområde 4: kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur Den kulturelle Gudenåmarch Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering 5.2. Regnskabsoplysninger Kapitel 6: Underskrift af aftalen Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Projektbeskrivelser

3 Side 3 Kapitel 1 Kulturpolitik og kulturaftaler Et rigt kulturliv i hele landet er en central kulturpolitisk prioritering. Kulturpolitikken stiler mod at styrke kvaliteten af de kulturelle tilbud over hele landet gennem øget arbejdsdeling, koordinering og ligeværdig dialog. Der lægges vægt på at udvikle de statslige kulturpolitiske redskaber med fokus på kulturlivet uden for hovedstadsområdet, så der kan bakkes op om den lokale kulturpolitiske indsats. Hovedformålet med kulturaftaler er således at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem de forskellige geografiske niveauer i kulturpolitikken. Formålet med kulturaftaler er endvidere: at understøtte kommunernes engagement på kulturområdet at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser at give større dispositionsfrihed på det lokale niveau og derved forbedre ressourceudnyttelsen og fremme den kulturelle udvikling på det lokale niveau at sætte fokus på mål og resultater i den lokale kulturpolitik at fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet at opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet. For yderligere oplysninger om kulturaftaler generelt og konkrete aftaler henvises til Kapitel 2 Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Østjysk Vækstbånd 2.1. Kulturregion Østjysk Vækstbånd Kulturregionens fire kommuner (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens) har en ensartet størrelse (i alt ca indbyggere) og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag. En anden fælles faktor er, at kommunerne er naboer til Århus, der har et omfattende videns-, kultur-, erhvervs- og uddannelsesmiljø. Uddannelsesmiljøerne i aftaleområdet har de mellemlange uddannelser repræsenteret. De længerevarende, videregående uddannelser er mere sparsomt repræsenteret. Det medfører bl.a., at de ressourcestærke unge i et vist omfang søger væk fra købstæderne efter ungdomsuddannelsernes afslutning.

4 Side 4 Byernes kulturliv er samtidig under et vist pres fra de større byers vidtforgrenede, dynamiske kulturtilbud. Herudover er globaliseringen med til at skabe en stigende forventning fra borgerne om professionelle og avancerede, oplevelsesorienterede kulturtilbud. I den stående kamp om at være blandt de mest bosætningsattraktive kommuner spiller disse forventninger en væsentlig rolle. Det er udfordrende for den enkelte kommune at skaffe sig viden og indflydelse nok til at løfte disse opgaver. Det kræver uddannelser, rapporter, analyser på højt niveau. Med denne aftale samarbejder de fire kommuner om at etablere netværk for at indfri et læringspotentiale og en øget effektivitet. Der er således et særligt potentiale i, at de fire kommuner med samlede kræfter angriber de problemstillinger, som de er fælles om på det kulturelle område. På denne baggrund har kommunerne identificeret fire fokusområder, se punkt 2.2. De fire fokusområder indeholder fælles centrale udfordringer for kommunerne, som vil udmønte sig i konkrete borgerrettede projekter. På flere områder står regionens kulturinstitutioner så stærkt, at der nu skal et øget internationalt udsyn til for at skabe det næste kvalitetsløft. Erfaringer fra denne strategiudvikling vil blive formidlet gennem både brede og fagspecifikke medier, så den indsamlede viden kan bruges i andre af landets beslægtede institutioner, idet erfaringerne kan være af interesse for hele landet. Det er endvidere hensigten med dette kultursamarbejde at skabe et udblik til europæisk kulturudvikling og kulturforvaltning, herunder samarbejdet med erhvervslivet, for yderligere at optimere og nytænke det kulturelle felt i vores kommuner. Sideløbende med kulturaftalen planlægger de fire ansøgerkommuner at gennemføre et kvalificeringsforløb for medarbejdere på tværs af organisationer, fag- og kommunegrænser med udgangspunkt i planlægningsredskabet cultural planning. Hermed styrkes den udvikling i kulturregionen, at kultur bliver et centralt element i og et udgangspunkt for kommunernes tværgående, sektoroverskridende planlægning. Forløbet finansieres uden for aftalen. Denne aftale indgås som en 3-årig kulturaftale med virkning for årene 2009, 2010 og 2011 og ligger i naturlig forlængelse af den indgåede udviklingsaftale for For yderligere oplysninger om kulturregionen henvises til kulturregionens hjemmeside:

5 Side Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturaftalen tager fat på en gruppe helt centrale udfordringer, der forener de fire kommuner i det østjyske vækstbånd fra Randers over Viborg og Silkeborg til Horsens. Aftalen udspringer af et stærkt ønske om at udnytte viden og erfaringer på tværs af regionen gennem nytænkende udviklingsprojekter, der styrker den strategiske udvikling i regionens kulturmiljøer. Fokus skal være på kulturens tværgående betydning som faktor i erhvervsudviklingen, byudviklingen og sundhedsfremmearbejdet. De fælles overordnede målsætninger for Kulturregionen er: styrkelse af kulturlivet via europæiske samarbejder styrkelse af kulturlivet via alliancer med erhvervslivet styrkelse af kulturlivet via vækst i kreative miljøer styrkelse af borgernes muligheder for nye bevægelsesaktiviteter. Kulturaftalen skal katalysere et løft i både kvalitet og effektivitet i regionens kulturområder, fra kulturforvaltninger til kulturinstitutioner. Ligeledes vil de overordnede målsætninger være et gennemgående element i de konkrete aktiviteter og projekter. De overordnede målsætninger er grundlaget for de fire fokusområder i aftalen: Fokusområde 1: kompetenceudvikling på kulturområdet i et europæisk perspektiv Fokusområde 2: erhvervsudvikling gennem kreative alliancer Fokusområde 3: udvikling af kreative miljøer med professionelle kunstnere Fokusområde 4: kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur. Arbejdet inden for disse fokusområder er delvist igangsat med udviklingsaftalen for 2008 med en række konkrete projekter, hvoraf nogle bringes til fuld udfoldelse igennem nærværende kulturaftale Samarbejdsorganisation Med henblik på at skabe en lokal forankring og opbakning til aftalen er der nedsat en fælles kommunal politisk styregruppe, der skal sikre en operationel styring på et politisk og administrativt niveau. Den politiske styregruppe træffer beslutninger om iværksættelse af de fælles opgaver på et overordnet niveau. Styregruppens medlemmer består af formand og næstformand fra hvert af de fire kulturudvalg.

6 Side 6 Ligeledes er der oprettet en administrativ styregruppe, bestående af de fire kulturdirektører/kultur- og fritidschefer. Den administrative styregruppe har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser, sekretariatsbetjening af det politiske niveau mv. Sekretariatsfunktionen for de to styregrupper og den daglige ledelse af kulturaftalen varetages af en projektleder, som er ansat pr. 15. august Ud over sekretariatsfunktionen er projektlederen det samlende og koordinerende led, der skal forbinde kulturaftalens visioner og de enkelte projekter. Med henblik på at opretholde en forankring i kulturforvaltningerne er der udpeget en tværgående referencegruppe med minimum en konsulent fra hver af de fire kommuner. Gruppens opgave er primært at følge de mange projekter og være bindeled til projektleder og det øvrige politiske og administrative niveau. I kulturaftalen for er det hensigten at udvikle en faglig kompetent rådgivning med henblik på løbende af kunne rådgive det politiske og administrative niveau. Med henblik på at opretholde armslængdeprincippet og respekten for faglig rådgivning lægges der vægt på, at der er adgang til faglig kompetent rådgivning for de kommunale parter i aftalen. Kapitel 3 Fokusområder og mål 3.1. Skematisk oversigt over fokusområder og mål Fokusområde Kompetenceudvikling på kulturområdet i et europæisk perspektiv: Cobra Forum - formidlingsinnovation på Silkeborg Kunstmuseum Biblioteket lige ved hånden Mål At udvikle mødesteder fysisk og virtuelt mellem publikum og Cobra-kunsten, som danner ramme om tilegnelsen af viden og skabelsen af unikke oplevelser. At udvikle modeller for biblioteksservice med tilstedeværelse, hvor borgerne færdes, og som er tilgængelig på tider, steder og måder, der efterspørges.

7 Side 7 Erhvervsudvikling gennem kreative alliancer: TRÅD Forum for innovation i kultur og erhverv i Kulturregion Østjysk Vækstbånd Via samarbejde mellem museer, andre institutioner og tekstilrelaterede virksomheder: At formidle tekstilernes skildring i billedkunsten og billedkunstens anvendelse af tekstile materialer og teknikker At følge op på de mere komplicerede tekstile teknikker At give rum for refleksion over kvalitet og kulturarv, miljø og bæredygtighed og over det enkelte menneskes glæde og udbytte ved at arbejde med tekstiler. At bidrage til innovation i erhvervsvirksomheder At bidrage til at kunstnere kan fungere som innovationsagenter At bidrage til udvikling af kulturelle institutioner. Udvikling af kreative miljøer med professionelle kunstnere: Tværfagligt eksperimentarium for formidling til børn og unge At gøre børn og unge til synlige aktører i kulturlivet og give dem lyst til at træde ind i kulturinstitutioner som museer, teatre og biblioteker. Vandet et børnekulturelt tværfagligt samarbejdsprojekt Miljøer for klassisk musik At udvikle nye kunstneriske formidlingsformer, som når ud til børn og unge og opleves som vedkommende og relevante i kraft af den flersanselige og legende tilgang. At sikre en stærkere fødekæde og et stimulerende musikmiljø for børn. Kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur: Den kulturelle Gudenåmarch At styrke og udvikle regionens udbud af attraktive aktiviteter, der kobler bevægelse og kultur.

8 Side Beskrivelse af de enkelte fokusområder og mål Fokusområde 1: kompetenceudvikling på kulturområdet i et europæisk perspektiv En overordnet målsætning i aftalen er at styrke kulturlivet via europæiske samarbejder. Formålet er at styrke og udvikle ledelsen og de faglige netværk for at effektivisere driften på kulturområdet via et europæisk perspektiv. Det er hensigten at skabe et udblik til europæisk kulturudvikling og kulturforvaltning, herunder samarbejdet med erhvervslivet, for yderligere at optimere og nytænke det kulturelle felt i kulturregionen. I aftalen indgår følgende konkrete projekt med særlig vægt på den europæiske dimension: Cobra Forum - formidlingsinnovation på Silkeborg Kunstmuseum Silkeborg Kunstmuseum etablerer Cobra Forum med henblik på at udvikle helt nye formidlingsformer, der kombinerer ny viden om Cobra-kunsten med engagerende oplevelser og gør kunsten tilgængelig for alle. Den europæiske dimension understøttes med relevante samarbejder med museer i udvalgte europæiske byer. Målet er at udvikle mødesteder fysisk og virtuelt mellem publikum og Cobrakunsten, som danner ramme om tilegnelsen af viden og skabelsen af unikke oplevelser. For nærmere beskrivelse, se bilag 3. Bibliotek lige ved hånden Med projektet udvikles nye modeller for distribueret biblioteksservice, der retter sig mod specifikke grupper, og modeller, der retter sig mod en bred offentlighed. Den europæiske dimension underbygges bl.a. ved at undersøge, om der i andre europæiske lande kan findes servicemodeller, som kan omsættes til danske forhold. Målet er en biblioteksservice, der er til stede, der hvor borgerne færdes, og som er tilgængelig på tider, steder og måder, der efterspørges. For oplysning om projekttilskud og projektbeskrivelse henvises til bilag 1 og bilag 3.

9 Side 9 Fokusområde 2: erhvervsudvikling gennem kreative alliancer En overordnet målsætning i aftalen er en styrkelse af kulturlivet via alliancer med erhvervslivet. I aftalen indgår følgende konkrete projekter med særlig vægt på denne målsætning: TRÅD Projektet TRÅD skal skabe en ny forståelse for den betydning, de tekstile håndværk har haft gennem historien som kulturbærende faktor i fortid, nutid og fremtid, og sikre, at fortidens tekstile teknikker bæres videre til nutidens tekstilinteresserede, både på professionelt plan og på hobbyplan. TRÅD afvikles i et samarbejde mellem museer, andre institutioner, tekstilrelaterede virksomheder og enkeltpersoner i tekstile erhverv i regionen. Målene er: Via samarbejde mellem museer, andre institutioner og tekstilrelaterede virksomheder at formidle tekstilernes skildring i billedkunsten og billedkunstens anvendelse af tekstile materialer og teknikker at følge op på de mere komplicerede tekstile teknikker at give rum for refleksion over kvalitet og kulturarv, miljø og bæredygtighed og over det enkelte menneskes glæde og udbytte ved at arbejde med tekstiler. Forum for innovation i kultur og erhverv i Kulturregion Østjysk Vækstbånd Den overordnede målsætning med projektet er at styrke kulturlivet via alliancer med erhvervslivet og at styrke erhvervsudviklingen gennem kreative alliancer mellem kulturog erhvervsliv. I projektet sættes fokus på innovation i virksomheder, nye arbejdsområder som innovationsagenter for kunstnere og udvikling af kulturelle institutioner gennem samarbejde mellem kunstnere, virksomheders ledere og udviklingsmedarbejdere samt ledere af kulturelle institutioner. Målene er: at bidrage til innovation i erhvervsvirksomheder at bidrage til at kunstnere kan fungere som innovationsagenter at bidrage til udvikling af kulturelle institutioner.

10 Side 10 For oplysning om projekttilskud og konkret projektbeskrivelse henvises til bilag 1 og bilag 3. Fokusområde 3: udvikling af kreative miljøer med professionelle kunstnere En overordnet målsætning i aftalen er en styrkelse af kulturlivet via vækst i kreative miljøer. Målet er at styrke regionens kreative miljøer gennem kulturplanlægning og attraktive vilkår for kreative institutioner og enkeltpersoner. I aftalen indgår følgende konkrete projekter med særlig vægt på denne målsætning: Tværfagligt eksperimentarium for formidling til børn og unge Der etableres et tværfagligt eksperimentarium for formidling, hvor kunst- og kulturinstitutionerne vil få mulighed for at eksperimentere med udvikling af nye formidlingsformer, som er relevante for børn og unge. Projektets udviklingsforløb vil resultere i kulturprojekter af tværæstetisk og tværinstitutionel karakter. Målet er, at gøre børn og unge til synlige aktører i kulturlivet og give dem lyst til at træde ind i kulturinstitutioner som museer, teatre og biblioteker. Projektet er i aftaleperioden tildelt status som nationalt opdrag. Vandet et børnekulturelt tværfagligt samarbejdsprojekt At lade museernes ophængningspraksis udfordre af teatrets virkemidler - en eksperimenterende kunstnerisk og formidlingsmæssig afprøvning af nye former for kommunikation og kontakt med det unge publikum via en strategisk markedsføring. Målet er at nå målgruppen børn og unge via nye formidlingsformer. Miljøer for klassisk musik Aftalekommunerne ønsker at øge samarbejdet mellem institutionerne inden for den klassiske musik i hele kulturregionen, herunder at knytte tættere bånd mellem musikskolerne, de professionelle orkestre, koncerthusene, kulturskolerne og børnekulturinstitutionerne. Målet er at sikre en stærkere fødekæde og et stimulerende musikmiljø for børn. Projektets udvikling vil kunne følges på Kulturregion Østjysk Vækstbånds hjemmeside,

11 Side 11 Regional scenekunstudvikling Randers EgnsTeater og Randers Kommune samarbejder på udviklingen og etableringen af et projekt vedrørende regional scenekunstudvikling. Projektet er en videreudvikling af det projekt, der i 2008 var en del af kulturudviklingsaftalen mellem Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet. Projektet vedrørende den regionale scenekunstudvikling forsøges videreført sideløbende med nærværende kulturaftale for med Kulturregionens fulde opbakning, men finansieres uden for aftalen. Projektet udvikles endvidere i samarbejde med Aarhus Universitet afdeling for dramaturgi, Svalegangen i Århus, Det Danske Teater, Kunstrådet, Kunststyrelsen og Scenekunstudvalget, FAST, BTS, Dansekontoret, Turneplanen, Danmarks Teaterforeninger, m.fl. Der arbejdes i denne forbindelse på, at Region Midt og teatermiljøet i regionen indgår i projektet. Projektet vil kunne følges på Kulturregion Østjysk Vækstbånds hjemmeside, Fokusområde 4: kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur En overordnet målsætning i aftalen er en styrkelse af borgernes muligheder for nye bevægelsesaktiviteter. I aftalen indgår følgende konkrete projekt med særlig vægt på denne målsætning: Den kulturelle Gudenåmarch At skabe en årligt tilbagevendende vandring, Gudenåmarchen, ned langs Gudenåen fra Gudenåens kilder via Horsens, Silkeborg, Viborg og Randers Kommuner til Randers Fjord, dvs. gennem alle kommunerne i Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Projektet skal inspirere til fysisk bevægelse via den gode fortælling om egnens natur og kultur med udgangspunkt i Danmarks eneste flod, Gudenåen, og skabe et samlet billede af de fire kommuner som et område med fokus på kultur, bevægelse og natur. Målet er at styrke og udvikle regionens udbud af attraktive aktiviteter, der kobler bevægelse og kultur. For oplysning om projekttilskud og konkret projektbeskrivelse henvises til bilag 1 og bilag 3.

12 Side 12 Kapitel 4 Bevillinger knyttet til aftalen Økonomiske rammer Kulturregion Østjysk Vækstbånd Mio. kr.*, 2009-prisniveau Kulturmini- Regional Kulturmini- Regional Kulturmini- Regional steriet medfinansi. steriet medfinansi. steriet medfinansi. Projekttilskud 1.9 5, , ,2 Statsligt tilskud i alt 6,1 Regional egenfinansiering i alt 13,3 *Angivet i hele mio. kr. med én decimal. De præcise tal fremgår af bilag 1, hvor kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår er nærmere beskrevet. Kapitel 5 Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, fokusområder og mål. Kulturregion Østjysk Vækstbånd skal den 1. juni 2010 gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med Kulturministeriet. Senest den 1. marts 2011 skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor Regnskabsoplysninger For projektbevillinger finansieret af de kulturelle tipsmidler jævnfør bilag 1 skal der afrapporteres årligt med en ganske kort beskrivelse af projektets hidtidige forløb, herunder om eventuelle nødvendige ændringer. Der indsendes et særskilt afsluttende regnskab for det samlede projektforløb, når projektet er færdigt. Regnskabet skal omfatte hele projektet ikke kun den del, som Kulturministeriet har ydet tilskud til, men ministeriets tilskud skal fremgå af regnskabet.

13 Side 13 Regnskabsoplysningerne skal være reviderede, og Kulturministeriet skal modtage oplysninger om den udførte revision.

14 Side 14 Kapitel 6 Underskrift af aftalen Sted og dato. Horsens Kommune Kulturministeren. Randers Kommune. Silkeborg Kommune. Viborg Kommune

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Kulturaftale

Kulturaftale Kulturaftale 2009-2011 mellem KULTURMINISTERIET OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND med kulturen som løftestang Kulturministeriet har indgået en treårig kulturaftale med Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-13826 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Udviklingsaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner) for perioden 1.1.

Udviklingsaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner) for perioden 1.1. Udviklingsaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner) for perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

KULTURAFTALE

KULTURAFTALE KULTURAFTALE 2016-2017 WWW.KUM.DK KULTURAFTALE 2016 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion Østjysk Vækstbånd KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål:

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål: Forord I denne rapport præsenteres resultater af evalueringen af Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm bestående af Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet Ud INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og

kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturaftale 2012-2015 www.kum.dk kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturregion ØSTJYSK VÆKSTBÅND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND 1. JANUAR 2012

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET 2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTOMRÅDET 1. JANUAR 2012 31. DECEMBER

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006

Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 Side 2 INDHOLD Side Indledning 3 Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 3 1.1

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Udkast til. Kulturaftale Kulturregion Storstrøm

Udkast til. Kulturaftale Kulturregion Storstrøm Udkast til Kulturaftale 2015 2018 Kulturregion Storstrøm D o k. n r. 5 4 1 8 1 0 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forside. D o k. nr. 541810

Forside. D o k. nr. 541810 Forside D o k. nr. 541810 Indholdsfortegnelse 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...3 1.1. Formål med kulturaftaler..3 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Bornholm.. 4 2.1. Kulturregionen.4

Læs mere

Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31.

Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31. Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007 INDHOLD Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 Tillægsaftale for perioden 2013-2014 til kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 (Skive Kommunes optagelse i kulturaftalen) Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Baggrund

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbilagbbbbbh:\kultur- og Udviklingsudvalget\2008\Møde nr. 06 den 9. juni 2008\Punkt 04 Kulturaftale for Kulturring Østjylland.doc Bilag 1 til punkt 4 Regional kulturaftale mellem kulturministeren

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2014 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Indhold Kultur giver puls, liv og indhold... 4 Om Handleplan 2014... 6 1. Udvikling af kulturlivet KulturWorkshop...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 3 Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Kulturmetropolen 2016-2019

Kulturmetropolen 2016-2019 Kulturmetropolen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropolen 2.1. Kulturmetropolen

Læs mere

STATUS 2014 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2014 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2014 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturregionen står midt i en overgangsfase på tærsklen til det afsluttende aftaleår for kulturaftalen 2012-2015, og med de første

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK

kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK KØBENHAVNS AMT kulturstrategier - EN DEL AF KØBENHAVNS AMTS KULTURPOLITIK Kunst- og kulturlivet er i rivende udvikling i disse år, hvor blandingsformer

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

KulturKANten KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION NORDJYLLAND. J. Nr.2004-

KulturKANten KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION NORDJYLLAND. J. Nr.2004- KulturKANten KULTURAFTALE 2013-2016 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION NORDJYLLAND J. Nr.2004- Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-12257 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 INDHOLD Side Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 2 1.1 Kulturpolitikkens

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Nordjylland for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Nordjylland for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008 Regional kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Nordjylland for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2008 -2- INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og regionale kulturaftaler 1.1 Kulturpolitikkens

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Den levende kulturby. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk.

Den levende kulturby. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk. Den levende kulturby Kulturaftale 2012-2015 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk. Den levende kulturby Kulturaftale 2012-2015 Du står nu med en

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere