Kvartalsrapport for kvartal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for kvartal 2006"

Transkript

1 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr kvt kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Samlede omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Resultat efter skat Egentlig bankdrift Egenkapital pr. ultimo Indlån Udlån Balancesum Garantier Nøgletal for banken i pct. Primo egenkapitalens forrentning før skat 43,9 30,0 29,2 Primo egenkapitalens forrentning efter skat 33,2 21,8 21,3 Omkostningsprocent 33,7 37,6 38,3 Kernekapitalpct. (Tier 1) 12,2 13,3 11,6 Solvenspct. (Tier 2) 14,2 12,9 11,6 Nøgletal pr. 5 kr. s aktie Egentlig bankdrift Resultat før skat Resultat efter skat Indre værdi Ultimo kurs kvartaler i overskrifter 55% fremgang i resultatet af egentlig bankdrift til 376 mio. kroner 62% fremgang i resultatet før skat til 450 mio. kroner Primo egenkapitalen forrentes med 44% før skat Omkostningsprocenten forbedret med 10% til 33,7% - landets bedste God kreditkvalitet medfører tilbageførsel af nedskrivninger på 70 mio. kroner Stigende forretningsomfang udlån op med 26% Fortsat stærk kapitalbase Tier 2 på 14,2% Forventninger til egentlig bankdrift opjusteres til intervallet mio. kroner, hertil kommer kursreguleringer på øvrige værdipapirer, som p.t. udgør 90 mio. kroner

2 Side 2 af 12 Bankens forretningsomfang stiger fortsat tilfredsstillende og drives af en underliggende stor tilgang af såvel kunder som forretninger i hele banken. Udover de mængdemæssige stigninger er det i særdeleshed bankens målrettede satsninger indenfor Private Banking og formuepleje, der udvikler sig meget tilfredsstillende. Forventningerne til den egentlige bankdrift blev i august 2006 opjusteret til intervallet mio. kroner på baggrund af det stigende forretningsomfang samt en god kreditkvalitet i bankens udlånsportefølje. Væksten og den positive udvikling forventes at fortsætte, og forventningerne til den egentlige bankdrift opjusteres nu til intervallet mio. kroner. Ud over den egentlige bankdrift kommer resultatet af bankens egenbeholdning af aktier og rentebærende fordringer inkl. Totalkredit, som pr. 30. september 2006 er positiv med 74 mio. kroner. Bankens aktier i Sparinvest Holding er i 4. kvartal 2006 opskrevet med 13 mio. kroner. De positive kursreguleringer, som kommer udover resultatet af egentlig bankdrift, udgør p.t. 90 mio. kroner. Netto rente- og gebyrindtægter Indtjeningen på netto rente- og gebyrindtægter er opgjort til 426 mio. kroner mod 358 mio. kroner i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 19%. Det stigende forretningsomfang og specielt den meget positive vækst i kundeantallet samt den fortsat stigende udlånsmængde er årsagen til fremgangen på 17% i indtjeningen fra netto renteindtægter, idet rentemarginalen har været lavere i 2006 i forhold til, hvilket bl.a. skyldes en hård konkurrence - men i særdeleshed et ændret produktmiks. Fra 1. januar 2006 har banken i lighed med den øvrige sektor omposteret renteindtægterne vedrørende den nedskrevne del af de engagementer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger, således at renterne fremover indtægtsføres direkte på posten Nedskrivninger på udlån m.v.. Sammenligningstallene for er tilrettet. Denne ændring af har medført, at renteindtægterne er reduceret med 15 mio. kroner i de første 3 kvartaler af 2006, hvilket samtidig har betydet, at nedskrivninger på udlån er påvirket positivt med et tilsvarende beløb. Gebyrer og provisioner udgør netto 115 mio. kroner i 2006 mod 89 mio. kroner i, hvilket svarer til en fremgang på 30%. Stigningen skyldes primært bankens satsning indenfor værdipapirhandel og formuepleje. Bankens Private Banking koncept og de opbyggede kompetencer indenfor professionel håndtering af dette kundesegment tiltrækker sig fortsat stigende interesse fra hele landet. Netto gebyrer og provisioner kan opdeles således: kvt kvt. Formuepleje 45 mio. 23 mio. Værdipapirhandel 30 mio. 23 mio. Garantiprovision 18 mio. 19 mio. Betalingsformidling 12 mio. 10 mio. Lånesagsgebyrer 4 mio. 8 mio. Øvrige gebyrer og provisioner 6 mio. 6 mio. I alt 115 mio. 89 mio.

3 Side 3 af 12 Kursreguleringer Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. udviser en kursgevinst på 99 mio. kroner mod sidste års gevinst på 53 mio. kroner. Kursgevinsten fordeler sig med 49 mio. kroner fra noterede aktier, en gevinst på 6 mio. kroner fra rentebærende fordringer og en positiv regulering af valuta på 8 mio. kroner - hertil kommer en positiv kursregulering af sektoraktier på 17 mio. kroner samt en kursgevinst fra salget af de sidste Totalkredit-aktier på 19 mio. kroner. Beholdningen af aktier m.v. udgør ultimo kvartalet 333 mio. kroner - heraf 138 mio. kroner i børsnoterede aktier og 195 mio. kroner i sektoraktier m.v. Obligationsbeholdningen udgør 516 mio. kroner med en korrigeret renterisiko på 1,3% af kernekapitalen. Omkostninger De samlede omkostninger inkl. afskrivninger på materielle aktiver udgør 147 mio. kroner mod sidste års 137 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 8%. Omkostningsprocenten er opgjort til 33,7, hvilket er en forbedring på 10% i forhold til, hvor omkostningsprocenten var 37,6. Omkostningsprocenten er opgjort uden indregning af den positive kursregulering af sektoraktier og handelsbeholdningen. Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivninger på udlån m.v. er positiv med 70 mio. kroner mod, hvor posten var positiv med 3 mio. kroner. I forhold til tidligere er posten positivt påvirket af, at bankens renteindtjening på den nedskrevne del af engagementer føres under denne post, hvilket for 2006 påvirker positivt med 15 mio. kroner. Generelt er bankens udlånsportefølje meget stærk, og med baggrund i de gode konjunkturer og en målrettet indsats har det således været muligt netto at tilbageføre 70 mio. kroner nedskrivninger på individuelle engagementer. Bankens samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgør pr. 30. september mio. kroner svarende til 1,9% af de samlede udlån, nedskrivninger og garantier - og porteføljen af udlån med nulstillet rente udgør 36 mio. kroner. I de senere år er banken vokset meget, og den største del af væksten har været på nichekoncepter i bankens Fjernkundeafdeling. Banken har derved dels opnået en større geografisk og branchemæssig spredning i udlånsporteføljen og dels opnået en gennemsnitlig lavere risiko på den samlede udlånsportefølje, idet risikoprofilen på nichekoncepterne i bankens Fjernkundeafdeling er markant lavere end i den øvrige del af banken. Kun 4% af den samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto er relateret til dette område, hvor de realiserede tab historisk set har været ubetydelige - ligesom der ikke har været nogle tab indenfor dette område i 2006.

4 Den egentlige bankdrift Side 4 af 12 3 kvartaler Samlede nettoindtægter Samlede nettoudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat af egentlig bankdrift Resultat af egenbeholdning Resultat før skat Den egentlige bankdrift er steget fra 243 mio. kroner i de første 3 kvartaler af til 376 mio. kroner i Det svarer til en stigning på 55%, hvor halvdelen kommer fra den underliggende positive udvikling i bankens forretningsvolumen og den anden halvdel fra nedskrivninger. Resultat efter skat Resultatet efter skat udgør 341 mio. kroner efter afsat skat på 110 mio. kroner. Den effektive skatteprocent har i 2006 været på 24,4%, hvilket ikke forventes at ændre sig væsentligt for resten af året. Resultatet forrenter primo egenkapitalen efter fradag af udbytte m.v. med 44% før skat og 33% efter skat. Balancen Bankens balance var ultimo kvartalet på mio. kroner mod sidste års mio. kroner svarende til en stigning på 22%. Indlån er steget med 3% og udgør mio. kroner. Udlån er steget med 26% og udgør mio. kroner. Porteføljen af garantier udgør ultimo perioden mio. kroner mod sidste års mio. kroner. Af garantiporteføljen udgør mio. kroner garantier for udlandslån. Kapitalforhold i 2006 Egenkapitalen var ved udgangen af på mio. kroner, herfra er udloddet udbytte m.v. på 146 mio. kroner og øvrige egenkapitalposteringer har udgjort -46 mio. kroner. Periodens overskud har været på 341 mio. kroner, hvorefter egenkapitalen pr. 30. september 2006 er på i alt mio. kroner. På generalforsamlingen i februar 2006 fik banken bemyndigelse til at købe op til stk. aktier (til markedskurs, dog maksimalt kurs 700 pr. aktie) for derefter at henlægge dem til senere annullering. Der var pr. 23. oktober 2006 ikke henlagt aktier til senere annullering. Solvensprocenten (Tier 2) er opgjort til 14,2 inkl. periodens resultat og 11,6 ekskl. periodens resultat. Kernekapitalprocenten (Tier 1) er opgjort til 12,2 inkl. periodens resultat og 10,0 ekskl. periodens resultat. Bankens aktier var den 23. oktober 2006 noteret på Københavns Fondsbørs til kurs 955 svarende til en markedsværdi på i alt 5,0 mia. kroner.

5 Side 5 af 12 Regnskabspraksis Bankens er uændret i forhold til sidste regnskabsår, bortset fra en praksisændring vedrørende den regnskabsmæssige behandling af renter på den nedskrevne del af udlån, der dog ikke påvirker resultatet. Regnskabspraksis er i lighed med den øvrige sektor fremover således at renter af udlån, hvorpå der er foretaget nedskrivninger, føres renterne under posten Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender for så vidt angår den nedskrevne del af udlånene. Sammenligningstal for er tilrettet den ændrede. Forventninger Forventningerne til den egentlige bankdrift blev i august 2006 opjusteret til intervallet mio. kroner på baggrund af det stigende forretningsomfang samt en god kreditkvalitet i bankens udlånsportefølje. Væksten og den positive udvikling forventes at fortsætte, og forventningerne til den egentlige bankdrift opjusteres nu til intervallet mio. kroner. Ud over den egentlige bankdrift kommer resultatet af bankens egenbeholdning af aktier og rentebærende fordringer inkl. Totalkredit, som pr. 30. september 2006 er positiv med 74 mio. kroner. Bankens aktier i Sparinvest Holding er i 4. kvartal 2006 opskrevet med 13 mio. kroner. De positive kursreguleringer, som kommer udover resultatet af egentlig bankdrift, udgør p.t. 90 mio. kroner. Finanskalender Finanskalenderen for resten af regnskabsåret 2006 ser således ud: 7. februar 2007 Årsregnskabsmeddelelse for februar 2007 Generalforsamling Skulle De have yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte bankens direktion. Med venlig hilsen Bent Naur John Fisker

6 Resultatopgørelse Note 1/1-30/ /1-30/9 Side 6 af 12 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Rentelignende provisionsindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter , 6 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Egentlig bankdrift 1/1-30/ /1-30/9 1/1-31/12 Netto renteindtægter Rentelignende provisionsindtægter Udbytte af aktier m.v Netto gebyrer og provisionsindtægter Kursregulering af sektoraktier * Valutaindtjening Andre driftsindtægter Samlede netto indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Samlede netto udgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af egentlig bankdrift *) Ekskl. Totalkredit-aktier.

7 Side 7 af 12 Balance Note Ult. sept Ult. sept. Ult. dec. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinst. og centralbanker , 9 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserve for nettoopskrivn. efter indre værdis metode Overført overskud Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte m.v Passiver i alt Eventualforpligtelser 16 Kapitaldækningsopgørelse

8 Noter Note 1/1-30/ /1-30/9 Side 8 af 12 1/1-31/12 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Udlån (renter vedr. den nedskr. del af udlån) Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Netto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel Formuepleje Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Aktier i Totalkredit A/S Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Øvrige forpligtelser Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt

9 1/1-30/ /1-30/9 Side 9 af 12 1/1-31/12 6 Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget 268,5 248,0 250,9 7 Skat Beregnet skat af periodens indkomst Regulering af udskudt skat Regulering af tidligere års beregnet skat Skat på nedskrivningskonto Skat i alt Effektiv skatteprocent Bankens aktuelle skatteprocent 28,0 28,0 28,0 Regulering for skat af skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger m.v. -2,5-1,6-1,7 Regulering af skat vedrørende tidligere år -1,1 0,0 0,0 Skat på nedskrivningskonto 0,0 0,7 0,5 Effektiv skatteprocent i alt 24,4 27,1 26,8 8 Nedskrivninger på udlån og andre til godehavender samt hensættelser til tab på garantier Ult. sept Ult. sept. Ult. dec. Individuelle nedskrivninger Akk. individuelle nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger hhv. værdireg. i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Tabsbogført dækket af nedskrivninger Akk. individuelle nedskrivninger ult. perioden Gruppevise nedskrivninger Akk. gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger hhv. værdireg. i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Akk. gruppevise nedskrivninger ult. perioden Hensættelser til tab på garantier Akk. individuelle hensættelser primo perioden Hensættelser hhv. værdiregulering i periodens løb Akk. individuelle hensættelser ult. perioden Samlede nedskr. på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier Standset renteberegning Tilgodehavender med standset renteberegning udgør på balancetidspunktet Obligationer til dagsværdi Børsnoterede Obligationer til dagsværdi i alt

10 Ult. sept Ult. sept. Side 10 af 12 Ult. dec. 11 Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital til amortiseret kostpris: Hovedstol 300 mio. kroner, rentesats 3,995%, udløb 9. februar Kursregulering af ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital til amortiseret kostpris: Hovedstol 200 mio. kroner, rentesats 4,795%, uendelig løbetid Kursregulering af hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Antal aktier á kr. 5 (stk.) Aktiekapital i alt Overført overskud Overført overskud primo perioden Samlede korrektioner som følge af ændret Udlodning af udbytte m.v Overført overskud primo perioden efter udlodning af udbytte m.v Udbytte modtaget af egne aktier Handel med egne aktier i perioden Øvrige egenkapitalposteringer Periodens resultat Overført overskud ultimo perioden Egne kapitalandele Egne kapitalandele optaget til Markedsværdi udgør Antal egne aktier (stk.) Primo Netto køb og salg af egne aktier i perioden Ultimo Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (pct.) 3,1 2,6 2,1

11 Ult. sept Ult. sept. Side 11 af 12 Ult. dec. 15 Eventualforpligtelser Garantier m.v. Finansgarantier Garantier for udlandslån Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre eventualforpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Til sikkerhed for clearing m.v. har banken overfor Danmarks Nationalbank ud af den samlede obligationsbeholdning pantsat obligationer med en samlet kursværdi på Kapitaldækningsopgørelse Risikovægtede aktiver Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse: Kernekapital efter fradrag ekskl. hybrid kernekapital Hybrid kernekapital Kernekapital efter fradrag inkl. hybrid kernekapital Ansvarlig lånekapital Fradrag i / tillæg til basiskapital Basiskapital efter fradrag Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 8,6% 10,0% 10,1% Kernekapitalprocent - Tier 1 10,0% 11,6% 11,6% Solvensprocent - Tier 2 11,6% 11,3% 11,6% Opgjort inklusive periodens indtjening: Kernekapital efter fradrag ekskl. hybrid kernekapital Hybrid kernekapital Kernekapital efter fradrag inkl. hybrid kernekapital Ansvarlig lånekapital Fradrag i / tillæg til basiskapital Basiskapital efter fradrag Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 10,9% 11,6% 10,1% Kernekapitalprocent Tier 1 12,2% 13,3% 11,6% Solvensprocent Tier 2 14,2% 12,9% 11,6%

12 Side 12 af Diverse bemærkninger til: Nøgletal for banken og nøgletal pr. 5 kroners aktie side 1 Primo egenkapitalens forrentning før og efter skat er begge for kvartal 2006, kvartal og for hele beregnet efter fradrag af udloddet udbytte m.v. Kernekapitalprocent (Tier 1) og solvensprocent (Tier 2) er oplyst inkl. periodens indtjening. Nøgletal pr. 5 kroners aktie er alle for kvartal og for hele tilrettet den ændrede stykstørrelse på bankens aktier. Indre værdi for hele er inkl. foreslået udbytte m.v. Egentlig bankdrift side 4 Sammenligningstal for er tilrettet den ændrede, jf. afsnittet Regnskabspraksis på side 5. Note 12 og 14 side 10 Oplysninger om antal aktier i styk for kvartal og for hele er tilrettet den ændrede stykstørrelse på bankens aktier. Ændret Sammenligningstal for kvartal og for hele er tilrettet den ændrede, jf. afsnittet Regnskabspraksis på side 5. Sammenligningstal for kvartal Sammenligningstal for kvartal er ikke tilrettet den i 4. kvartal foretagne revurdering af bankens åbningsbalance.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006

Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Side 1 af 14 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 9. august 2006 Halvårsrapport for 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 2006 Hele Netto rente- og gebyrindtægter 289 239 487 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Side 1 af 14 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 18. april 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Hovedtal for banken (i mio. kr.) 1. kvartal 1. kvartal Hele 2007 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 7. februar 2007

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 7. februar 2007 Side 1 af 16 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 7. februar 2007 Årsregnskabsmeddelelse for 2006 5 regnskabsår i hovedtal (i mio. kr.) 2006 2005 2004 2003 2002 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 20 OMX Den Nordiske Børs København Oslo Børs Øvrige interessenter 16. april 2008 s kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Bankens resultat før skat for 1. kvartal 2008 blev på 145 mio. kroner mod

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 21. april 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2004 1. kvt. 2003 Hele 2003 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. oktober 2005 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 2005 1. 3. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2009

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen Bourse de Luxembourg Oslo Børs Øvrige interessenter 22. april 2009 s kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Bankens resultat for 1. kvartal 2009 blev på 58 mio. kroner før

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2004

Årsregnskabsmeddelelse for 2004 Side 1 af 15 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2004 5 regnskabsår i hovedtal i mio. kr. 2004 2003 2002 2001 2000 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2010

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2010 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Oslo Børs Øvrige interessenter 27. oktober 2010 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Bankens resultat for årets første

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2010

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Side 1 af 21 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Oslo Børs Øvrige interessenter 21. april 2010 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Bankens resultat for 1. kvartal 2010 blev

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2010

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2010 Side 1 af 21 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Oslo Børs Øvrige interessenter 11. august 2010 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2010 Bankens resultat for 1. halvår 2010 blev på 190 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2009

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2009 Side 1 af 21 NASDAQ OMX Copenhagen Bourse de Luxembourg Oslo Børs Øvrige interessenter 21. oktober 2009 s kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2009 Bankens resultat efter 3. kvartal 2009 blev på 249 mio.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2013

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for kvartal 2013 Side 1 af 22 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 23. oktober 2013 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Basisresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2009

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2009 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen Bourse de Luxembourg Oslo Børs Øvrige interessenter 5. august 2009 s halvårsrapport 2009 Bankens resultat for 1. halvår 2009 blev på 155 mio. kroner før skat, svarende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015 - Stor kundetilgang og præcisering af forventningerne

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015 - Stor kundetilgang og præcisering af forventningerne Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 21. oktober Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - Stor kundetilgang og præcisering af forventningerne Basisresultatet

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere