Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn"

Transkript

1 Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

2 Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god sproglig rollemodel...8 Fysiske og æstetiske sprogmiljøer...10 Milepæle i barnets sproglige udvikling...11 Tidlig identifikation af børn med sproglige vanskeligheder...12 Den fokuserede indsats...14 Indsatser som støtter samspillet...15 Indsatser som støtter opmærksomheden Indsatser som støtter sprogforståelsen og ordudviklingen...16 Indsatser som støtter den sproglige bevidsthed...17 Den særlige indsats...17 Tosprogede børn...18 Modermålets betydning...20 Forældresamarbejde...21 Idéer til forældresamarbejdet Sammenhæng i overgange Litteratur og links

3 Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn Forskning viser, at kvaliteten i voksen-barn relationen er stærkt forbundet med den sproglige udvikling. I dagtilbuddet skal det lille barn derfor mødes af voksne med en bevidsthed og viden om relationens betydning for sprogtilegnelse. Det er væsentligt, at barnet får følelsen af at være betydningsfuld i kommunikationen, så lysten og glæden ved at kommunikere udbygges. Det lille barns sproglige udvikling er afhængig af den voksnes vilje og evne til at indgå i det kommunikative samspil. I læringsmiljøet er glæde og anerkendelse af barnet et centralt udgangspunkt for at styrke og udvikle dets sproglige kompetencer. Samtidigt er barnets sprogtilegnelse også betinget af dets sociale, biologiske og kognitive forudsætninger. Struktur og rammer i hverdagen skal skabe basis for, at barnet kan indgå i dialog og sproglige fællesskaber, og således fungere som stillads for barnets sprogtilegnelse. Barnet skal udfordres af den voksne på et passende niveau. I et aktivt læringsmiljø skal barnet guides og møde situationer forankret i fælles opmærksomhed. Formålet med dette temahæfte er at give anbefalinger og inspiration til at arbejde med barnets sproglige udvikling. Der er også udarbejdet et temahæfte for de 3-6-årige børn, som ligger i forlængelse af dette hæfte. 3

4 Det generelle sprogarbejde I den tidlige alder bruger barnet alle sine sanser som støtte for sprogudviklingen. Berøring, mimik og øjekontakt spiller en stor rolle i kommunikationen. Gensidigheden i kontakten lærer barnet, at det med forskellige udtryk som gråd, smil og bevægelser kan få den voksne til at reagere og tilfredsstille dets behov. Det er netop her i de tidlige leveår, at barnet får disse første vigtige stimuli. Vær bevidst om ansvaret for at skabe det bedst mulige samspil. Vis glæde og engagement i samværet med barnet, så barnet føler sig betydningsfuldt. Barnet vil, når stemningen er præget af glæde, nemmere kunne huske det, der læres i samspillet. Vis interesse for barnet via øjenkontakt, smil og berøring, så barnet får en følelse af at blive set og hørt. 4

5 5

6 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge Kendte hverdagsrutiner og rammer skaber tryghed. I trygge rammer er der rig mulighed for at skabe fælles opmærksomhed, turtagning i dialogen og anerkendende samspilsmønstre. Hverdagens gentagelser og aktiviteter giver barnet mulighed for at lære nye ord og begreber i en meningsfuld og tryg sammenhæng. Struktur eller faste rytmer skaber en forforståelse for hverdagen, hvilket hjælper barnet til at forstå og til også at få mod til at udforske sproget. Sproget er overalt, derfor er det nærliggende at tænke og arbejde helhedsorienteret med sproget. Følg barnets initiativ for at blive opmærksom på, hvor barnet er på vej hen. Det giver mulighed for at stille passende udfordringer inden for barnets nærmeste udviklingszone. Skab fælles opmærksomhed for at tilvejebringe en sprogudviklende kommunikation. Barnet lærer her mønstre for turtagning i dialogen. I den tidlige fælles opmærksomhed er det især blikket, der gør, at både barn og voksen får fælles erkendelse af, at opmærksomheden er rettet mod det samme. Fælles opmærksomhedszoner har direkte betydning for barnets senere sprogtilegnelse og ordforråd. Den voksne giver barnet ordene ved at benævne og beskrive det, de er fælles om. Det fælles fokus hjælper barnet til at koble sproglyde med genstande. Hold pause som et vigtigt element i kommunikationen. Pausen giver tid til barnets kognitive processer. At være afventende på barnets respons betyder ikke, at den voksne venter passivt. Tværtimod kan den voksne på den måde vise interesse for barnets svar og sende opfordrende signaler til barnet, så det oplever, at dets svar er vigtigt. 6

7 Italesæt egne og barnets initiativer og handlinger, så barnet tilegner sig begreberne - først på forståelsesniveau og senere på anvendelsesniveau. Mange gentagelser støtter hukommelsen og barnets egen tilegnelse af ord. Hjælp barnet med at sætte ord på egne følelser, tanker og oplevelser. Sæt ord på alle aktiviteter og handlinger i hverdagens rutiner. Udnyt alle muligheder for at bruge sproget i enhver sammenhæng, også i garderoben og på turen hen til bussen. Tilrettelæg nye oplevelser for at give nye erfaringer og derved nye ord. Anvend dialogisk læsning Anvend de ti sprogstrategier Inddrag rim og remser sange og sanglege for at stimulere den sproglige opmærksomhed. 7

8 En god sproglig rollemodel Jo yngre barnet er, og jo mindre et sprogligt fundament barnet har, desto mere afhængig er barnet af den voksnes viden, evne og initiativ til at tage ansvar for barnets sproglige udvikling. Den voksne har en afgørende rolle i at skabe rum og rammer for, at barnet får optimale forudsætninger for at tilegne sig sprog og viden om verden. Den voksnes viden om og erfaringer med barnets sprogtilegnelse er derfor udgangspunkt for refleksion og støtte til barnets forsatte sproglige udvikling. 8

9 Den gode sprogmodel: Sætter altid ord på barnets handlinger. Udfordrer barnet i mange meningsfulde sammenhænge ved at lade det møde: PPOrd og vendinger, det allerede har tilegnet sig PPOrd og vendinger, det er ved at tilegne sig PPNye ord og vendinger, det endnu ikke har tilegnet sig Sikrer daglig formidling af oplevelser og hændelser mellem hjem og dagtilbud, da det støtter barnet i dets kommunikation. Taler om en aktivitet før, under og efter det foregår, da det hjælper barnet til at forstå og få mod på at udforske sproget. Supplerer tale med visuel støtte (eks. konkreter eller billeder) for at understøtte barnets sprogforståelse. Guider barnet verbalt og nonverbalt. Undgår unødige afbrydelser i samværet. Inddrager IT i form af forskellige typer af pædagogiske spil, der kan motivere barnet til at lege med lyde og ord. 9

10 Fysiske og æstetiske sprogmiljøer Et godt sprogmiljø indebærer en opmærksomhed på det fysiske og æstetiske miljø. Barnet udtrykker sig gennem mange former for sprog og inddrager alle sanser i sin læring. Høj kvalitet i det fysiske og æstetiske miljø understøtter barnets udvikling. Forskning viser, at det talte og skrevne sprog gensidigt understøtter hinanden, når det udvikles samtidigt. Tænk i børnehøjde og benyt også gulvet. Indret læsekroge med fokus på at minimere støj og skabe en stemning af ro og fordybelse. Dokumenter oplevelser med billeder, så barnet kan genopleve og genkende. Sørg for, at der er tilgængelige alderssvarende bøger og tegneredskaber. Pir barnets nysgerrighed ved at ændre og tilføje små ting i indretningen. Lad skriftsproget være synligt i indretningen. 10

11 Milepæle i barnets sproglige udvikling De fleste børn udvikler deres sproglige kompetencer i den samme rækkefølge, men der kan være forskelle i tempo af udviklingen for det enkelte barn. I det følgende beskrives nogle af de sproglige udviklingstrin, som børn gennemgår. Alder Sproglige milepæle 0-5 måneder Den første pludren. Barnet øver sig i at udtale lyde og beherske udtalen af lyde. Kan opdele lyde i stavelser. 8 måneder Forstår enkelte ord og få faste vendinger. Bruger gestik til kommunikationen. Når barnet er ca. 9 måneder, kan det etablere fælles opmærksomhed med den voksne. 1 år Øver sig i at sige sine første ord og kan afkode andres intention. Forskningen viser, at børn, der tidligt peger, ligeledes udvikler sproget tidligt. Der skelnes mellem to måder at pege på: 1: Giv mig pegning : Her benytter barnet den voksne som et redskab. 2: Se her pegning : Her er barnets hensigt at opnå et samspil med en anden. 20 måneder Forstår mange ord (ca. 230) og kan sige mange ord (ca. 90). 2 år Kan sige ca. 250 ord, der betegner nære ting. Sætter ord sammen og laver de første (ufuldstændige) sætninger. Kan bruge nogle bøjningsendelser. 3 år Kan sige ca. 600 ord, der betegner noget, børn kender fra deres erfaringsverden. Laver fuldstændige ytringer og anvender et komplekst sprog (kan bøje ord, anvende forholdsord, bruge ledsætninger). Afvigelser i barnets sprogtilegnelse skal findes og afhjælpes så tidligt som muligt. Derfor er viden om, hvordan den almene sprogtilegnelse forløber nødvendig for at kunne identificere disse afvigelser. Læs mere om milepæle i den sproglige udvikling 11

12 Tidlig identifikation af børn med sproglige vanskeligheder Når et barns sproglige udvikling afviger fra den almindelige forventelige udvikling, er det jvf. forrige afsnit vigtigt med en tidlig og målrettet indsats. Først og fremmest er det nødvendigt at gøre sig klart, hvori den sproglige afvigelse består, for at kunne iværksætte en evt. fokuseret indsats. Har et barn vanskeligt ved at tilegne sig sprog, bør opmærksomheden rettes mod barnets samspil med andre, da kontakten med andre mennesker er grundlaget for at udvikle kommunikation og sprog. Herudover skal barnets opmærksomhed være i fokus, da den danner basis for barnets evne til at fokusere på sproget. Barnets sprogforståelse danner grundlag for barnets egne sproglige og kommunikative udtryk, men desværre kan det være svært at vurdere barnets sprogforståelse. Ikke desto mindre er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget barnet forstår. Barnets evne til at sige ord, kan have en sammenhæng med barnets sprogforståelse. Desuden kan samspillet med andre påvirkes, når barnet ikke forstås eller ikke føler sig forstået, hvilket påvirker barnets lyst og nysgerrighed til læring. 12

13 Der bør være opmærksomhed på: At få kendskab til barnets tidlige kommunikation herunder barnets pludren og øjenkontakt via forældrene. Barnets samspil med børn og voksne i dagtilbuddet. Barnets selvværd, lyst til kommunikation og nysgerrighed. Barnets evne til og ønske om fælles opmærksomhed f.eks. om barnet peger? Forandringer i barnets adfærd (vender barnet sig efter lyd, bliver det bange for lyd, barnets balance mm.). Barnets respons og reaktion i kommunikationen. 13

14 Den fokuserede indsats Fokus på udvalgte sider af et barns kommunikation og sprog for en tid skærper opmærksomheden omkring barnets sproglige udvikling. Dette kan medføre en forståelse af barnets sproglige ressourcer og give indblik i, hvordan barnets sproglige udvikling bedst kan imødekommes. Hvis et barns udvikling, adfærd og trivsel viser, at der er behov for en fokuseret indsats, er det vigtigt at analysere og vurdere, hvordan den fokuserede indsats skal forløbe. I den forbindelse skal der udarbejdes en handleplan, hvor en kontinuerlig indsats beskrives. En LP-MODEL og en SMTTE-MODEL er sammen med en Tidlig Registrering Af Sprogudvikling (TRAS) gode redskaber i dette arbejde. Desuden kan TRAS tydeliggøre indsatsen i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. 14

15 Indsatser som støtter samspillet: Vær opmærksom og nærværende i forhold til det, barnet signalerer. Tag ofte initiativ til dialog med barnet om de små og nære ting. Hjælp barnet med at sætte ord på det, barnet ikke selv kan sige. Vær undersøgende på barnets selvværdsfølelse. Sæt ord på barnets følelser. Vis glæde, smil og engagement. Brug barnets navn for at opnå øjenkontakt med barnet. Smil og glade øjne får barnet til at føle sig betydningsfuld og værdifuld. Indsatser som støtter opmærksomheden: Hjælp barnet med at holde fokus. Etabler mange en til en situationer. Giv barnet tid til eftertanke, og vær afventende på dets respons. Vær opmærksom på forudsigelighed og genkendelighed. Undgå forstyrrelser. Opfang barnets signaler. 15

16 Indsatser som støtter sprogforståelsen og ordudviklingen: Sørg for gode rutiner i dagligdagen. Tal langsomt og tydeligt, så barnet har mulighed for at høre, hvornår et ord begynder og slutter. Hold pauser i dialogen. Benyt kropssproget til at understøtte talesproget. Giv barnet rig mulighed for førstehåndserfaringer. Barnet skal se, røre, høre og gøre. Forbered barnet på nye oplevelser. Efter oplevelsen skal den bearbejdes sprogligt. Brug her gerne billeder fra oplevelsen til at understøtte barnets sprogforståelse. Støt sproget via konkreter og billeder. Gentag de samme ord og små sætninger mange gange. Brug mange forskellige ord i mange forskellige sammenhænge. Lad altid handling og tale følges ad. Anvend dialogisk læsning. 16

17 Indsatser som støtter den sproglige bevidsthed: Leg med lydene i sproget. Leg med rim og remser. Anvend sanglege og børnesange, som børnene lærer udenad. Pjat med sproget (skøre ord og sjove ord - ord, I selv finder på). Leg gæt en lyd (dyrelyde, transportmidler etc.). Den særlige indsats Hvis den fokuserede indsats ikke har den ønskede effekt på barnets sprog, skal der hjælp til fra en tale-hørelærer. Dette kan bl.a. ske ved at drøfte barnet i forbindelse med en sprogvejledning med tale-hørelæreren. Læs mere om tilbuddene fra PPR 17

18 Tosprogede børn Betegnelsen tosprogede børn dækker over alle børn, som i deres opvækst har behov for og møder flere sprog i dagligdagen uanset hvordan de behersker disse sprog. Som udgangspunkt er der hermed tale om en uhomogen gruppe, der kan have vidt forskellige forudsætninger og behov. Tosprogede børns andetsprogstilegnelse følger de samme principper som sprogtilegnelsen beskrevet i afsnittet Milepæle i barnets sproglige udvikling. Men det tosprogede barn er i sin sprogtilegnelse så at sige på dobbeltarbejde i en mængde situationer, idet vejen ind i al leg og læring uden for hjemmet foregår på andetsproget dansk som et givent læringsvilkår for barnet. Samtidig er det også vigtigt at gøre sig klart, at den tid, som barnet tilbringer i dagtilbuddet eller dagplejen, måske er den eneste tid, hvor barnet har mulighed for at tilegne sig det danske sprog. Dette fordrer et særligt ansvar og opmærksomhed hos det pædagogiske personale. Grundlæggende handler stimulering af tosprogede og etsprogede børn om de samme typer aktiviteter og sproglige samspil, hvor barnet er aktiv i sin sprogtilegnelse. Men det kan have en afgørende betydning for tosprogede børn at være ekstra opmærksom på, at kommunikationen forankres i det konkrete og nærværende (se afsnittet den fokuserede indsats ). 18

19 Manglende ordforråd på dansk er for langt de fleste tosprogede børn den største udfordring. Barnet må kontinuerligt gives forskelligartede muligheder for at udbygge sit ordforråd fx i form af nærværende samtaler, billedbøger, dialogisk oplæsning, sange og rim og remser. Både den voksne og barnet må gentage ordene mange gange. Der bør være opmærksomhed på: Anerkendelse af barnets historie, sprog og kultur. Målrettet udvikling af barnets ordforråd. Mange oplevelser og erfaringer, som ledsages af sproglig opmærksomhed. Barnets ordforråd på modersmålet via forældrene. Systematisk brug af dialogisk læsning fra 2-årsalderen. Kontinuerlige sprogobservationer og vurderinger for at sikre en tidlig og målrettet støtte. 19

20 Modermålets betydning Et godt modersmål er grundlaget for et godt andetsprog. Tosprogede børns forældre bør opfordres til at tale det sprog, de selv behersker bedst med deres barn. Det kan af nogle opfattes som en forhindring af barnets dansksproglige udvikling, at der tales et sprog i hjemmet og et andet uden for hjemmet. Men et veludviklet modersmål (førstesprog) styrker også barnets andetsprogstilegnelse og omvendt. Når et barn skal tilegne sig mere end et sprog, er det vigtig med nysgerrighed på barnets tilegnelse af modersmålet. Det giver vigtig indsigt i barnets generelle sprogtilegnelse. Viser det sig, at et barn ud over en forsinkelser på dansk også har forsinkelser på modersmålet, kan det være en væsentlig indikator for, at barnet har sproglige vanskeligheder. Dette fordrer en tidlig og særlig indsats og dermed kontakt til en tale-hørelærer ved PPR. Læs mere om tosprogede børn 20

21 Forældresamarbejde Forældreinddragelse, forældrenes forventninger til dagtilbuddet samt en ligeværdig dialog mellem det pædagogiske personale og forældrene har betydning for barnets læring og dermed også sproglige udvikling. Forskning viser, at børn primært lærer sprog fra voksne. De lærer af det sprog, de hører fra de voksne, der omgiver dem i hverdagen. Derfor er det afgørende at inddrage forældre i sprogarbejdet. Bøger og læsning i hjemmet har betydning for, at barnet udvikler sig sprogligt. Vejledning af forældrenes tilgang til deres barns sproglige udvikling er dermed en væsentlig faktor for barnets sproglige udvikling. I mødet med forældre til tosprogede børn er inddragelse af forældrene afgørende, da de har vigtig viden om barnets sproglige kompetencer på modersmålet og kan oplyse om barnets forudsætninger, som den pædagogiske indsats skal tage sit afsæt i. 21

22 Idéer til forældresamarbejdet Når barnet starter i dagtilbud, er det en god idé at afholde et møde med forældrene, hvor forventninger afstemmes, og den sproglige indsats tilrettelægges, så der skabes sammenhæng mellem dagtilbuddet og barnets hjem. Udveksling af information mellem forældre og dagtilbud kan give en viden, der kan understøtte barnets sproglige udvikling. Rådgiv forældrene om, hvordan de kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Brug gerne Sprogpakkens materialer som en fast information ved samtaler og opfordr forældrene til at tage på ture til biblioteket. Forældrene kan besøge Sprogpakkens hjemmeside og få flere gode råd. 22

23 Sammenhæng i overgange Allerede tidligt i barnets liv vil barnet opleve overgange: Fra hjem til dagpleje eller vuggestue. Fra dagpleje til vuggestue fra vuggestue til dagpleje. Fra dagpleje eller vuggestue til børnehave. Overgange fra hjem til dagtilbud rummer både udfordringer for barnet og de voksne. For at skabe sammenhæng i barnets liv kræver det åbenhed og dialog hos de voksne på tværs af kulturer, hjem og dagtilbud. Det er væsentligt at tage afsæt i barnets sproglige erfaringer. Viden om barnets sproglige udvikling og dets ressourcer, er viden, der ikke må gå tabt. Særligt for børn med sproglige udfordringer er der behov for at fortælle personalet, der modtager barnet, hvad der er blevet arbejdet med og hvorfor. Anbefalinger til sammenhæng i overleveringen: Dagtilbuddet etablerer en fast procedure for overlevering. Lav en dialogbaseret overlevering, hvor der fortælles om barnets ressourcer, udviklingspotentialer og emner, der motiverer og giver mening for barnet (brug gerne barnets bog). Videregivelse af skriftlig dokumentation for barnets sproglige kompetencer (TRAS). Overgangsaktiviteter, hvor barnet deltager. 23

24 Litteratur Håndbog for sprogvejledere, teori og praksis af Hans Månson, Lene Basse og Helle Iben Bylander (red.), Dansk Psykologisk Forlag I begyndelsen er sproget - en antologi om børns sprogudvikling af Lotte Salling (red.) Helle Grangaard, Anne Marie Holm, Niels Jægerum, Kjeld Kjertmann, Anne Linder, Jette Løntoft, Anne Petersen og Pia Thomsen, Dafolo Sprogstimulerende tale og skrift i førskolealderen af Bente Eriksen Hagtvet, Alinea Styrk dit barns sprog. 0-3 år af Lis Klausen, Dafolo Henvisninger Sprog og læsestrategien, Silkeborg kommune Den sammenhængende Børn- og ungepolitik, Silkeborg kommune 24

25 Relevante hjemmesider Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration Sprogpakken.dk Silkeborg Kommunes hjemmeside, Børn, sprog og læsning Silkeborg bibliotekerne Socialstyrelsen Center for børnesprog, Syddansk Universitet Silkeborg Kommunes intranet ZoomIN Sparring og rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration 25

26 Layout: Skole

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Sikker Start i Dagtilbud

Sikker Start i Dagtilbud Sikker Start i Dagtilbud Med fokus på sproget side 1 af 28 Præsentation Vores fælles grundlag Sprog - hvad er det? הפש Sprogtilegnelse Tosprogethed Sprogstimulering Forældresamarbejdet side 2 af 28 VORES

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Blæksprutten - det kulturelle børnehus og Daginstitutionen Alderslyst: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse Børns sprogtilegnelse Sprogpakken Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvad skal børn lære, når de lærer sprog? Segmentere lyd opdele lydmasse i ord Afkode ords betydning Afkode grammatik og syntaks Afkode

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Sproglig udvikling et fælles ansvar

Sproglig udvikling et fælles ansvar Sproglig udvikling et fælles ansvar Information til forældre med børn mellem 0 og 6 år Daginstitution Bankager Horsens Kommune Introduktion Kære forældre Den folder I nu sidder med er ment som en inspiration

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem.

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem. 12 Husk! Giv barnet tid og lyt, lyt, lyt. Har du ikke tid, så vær ærlig og sig det, i stedet for at være fraværende og lytte med et halvt øre. Juni 2012 Hold pauser, så barnet kan svare. At give sprog

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Dit barns sprogudvikling år. et fælles ansvar

Dit barns sprogudvikling år. et fælles ansvar Dit barns sprogudvikling - 0-3 år et fælles ansvar Udviklende sprogmiljø Ved du, at dit barn ved fødslen: allerede har arbejdet med sprog i flere uger? kan skelne mellem forskellige sproglyde? Ved du,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner 2015/2016 Afdeling: Æbletræet

Læreplaner 2015/2016 Afdeling: Æbletræet Læreplaner 2015/2016 Afdeling: Æbletræet Indhold AFDELINGENS LÆREPLAN 2015 / 2016... 3 SKEMA TIL BRUG FOR MEDARBEJDERNES BESKRIVELSE AF LÆREPLANSTEMA... 11 RefHeading Toc424734885 1 2 Åbyhøj Dagtilbud

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave.

Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave. Nyhedsbrev 0-3 år, nr. 8, marts 2010 Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave. 1. Læringsmål og indikatorer for barnet på vej mod de 3 år 2.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Vi arbejder med. sprogtilegnelse i dagplejen og vuggestuen. Af Mona Gerstrøm

Vi arbejder med. sprogtilegnelse i dagplejen og vuggestuen. Af Mona Gerstrøm Vi arbejder med sprogtilegnelse i dagplejen og vuggestuen Af Mona Gerstrøm Indhold Forord............................................... 5 1. Baggrund og den teoretiske tilgang....................... 8

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning.

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. DAGPLEJEN SPROG Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år Vidste du, at fosteret fra 20. uge af graviditeten kan høre, når moderen taler med andre eller når faderen synger for fosteret. Fosteret opfatter melodi og rytme i sproget og kan

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Hestehaven & Naturbørnehavens pædagogiske læreplaner

Hestehaven & Naturbørnehavens pædagogiske læreplaner Hestehaven & Naturbørnehavens pædagogiske læreplaner 2011 2013. SPROG. Den kommunikative udvikling starter i det gryende samspil mellem barn og voksen efter fødslen, er stærkt fremadskridende og afhængig

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Dokumentation. Vores forventninger til projektet er følgende:

Dokumentation. Vores forventninger til projektet er følgende: Dokumentation Vi startede projektet sprog, med en fælles dag. På fælles-dagen lavede vi bl.a. historie fortællinger, rim og remser, klappe maskine (sangleg) og derefter gik vi ud i grupperne og hilste

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Læs lidt mere om, hvad, hvorfor og hvordan man kan bruge TRAS

Læs lidt mere om, hvad, hvorfor og hvordan man kan bruge TRAS Læs lidt mere om, hvad, hvorfor og hvordan man kan bruge TRAS 1. Intro Tras står for Tidlig registrering af sprogudvikling. Intentionen med Tras materialet er at give pædagogerne et pædagogisk værktøj

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36 Indhold Forord 11 Del 1 Om sprogudvikling og sproglige vanskeligheder 15 1 Tidlig indsats 17 2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26 4 Den sproglige udvikling

Læs mere

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide Pædagogisklæreplan Institution: Dagplejen År og Dato: 1.4.2015 31.3 2017 Leder: Dorte Johannessen Pædagogisk leder : Marianne Heide Bestyrelsesformand: Dorte Skovlund. Evaluering af læreplansmål fra 1.4

Læs mere