Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014"

Transkript

1 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: side 1

2 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske indsats... 6 Samarbejdet med personalet... 9 Samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen...10 De fysiske rammer...12 Samlet tilfredshed...13 Sammenfatning...15 Baggrundsviden om forældre og børn...16 Dokumentnr.: side 2

3 Indledning I økonomiaftalen fra 2011 blev regeringen og KL enige om at anbefale kommunerne hvert andet år, at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet for dagtilbudsområdet. Der er udviklet et fælleskommunalt koncept med fast spørgeskema. Odder Kommune har fulgt anbefalingerne og anvendt det fælleskommunale koncept. Odder Kommune vil ligeledes følge anbefalingerne omkring offentliggørelsen af resultaterne, så de gøres tilgængelige på Undersøgelsen er gennemført første gang i 2012 og nu igen i Formålet er at følge udviklingen i forældrenes tilfredshed med daginstitutionerne og dagplejen i Odder Kommune, hvert andet år. Spørgsmålene i undersøgelsen er bredt formuleret, og handler eksempelvis om den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet, samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen, samt de fysiske rammer. Spørgeskemaet er baseret på det tidligere spørgeskema fra Der er kun foretaget små justeringer i spørgeskemadesignet efter forældretilfredshedsundersøgelsen i Der er således et fint sammenligningsgrundlag for brugertilfredsheden fra 2012 og Når man arbejder med kvalitet indenfor den offentlige sektor, kan man skelne mellem tre dimensioner af kvalitet: den organisatoriske kvalitet, den faglige kvalitet og den oplevede kvalitet. Organisatorisk kvalitet handler om den måde en given service er organiseret på, mens den faglige kvalitet hænger sammen med om tilbuddet lever op til professionelle faglige standarder. Den oplevede kvalitet er det brugerne, i dette tilfælde forældrene, oplever i mødet med institutionen eller dagplejen. Forældretilfredshed kan kun afspejle det forælder oplever i hverdagen. Forældretilfredshedsundersøgelser er derfor primært egnede til, at sige noget om den oplevede kvalitet, mens de ikke kan sige noget om den faglige eller organisatoriske kvalitet, bortset fra i det omfang den er synlig for forældrene i hverdagen og dermed falder ind under den oplevede kvalitet. Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i nærværende samlede rapport for Odder Kommune. Herudover laves der individuelle rapporter for de enkelte daginstitutioner samt dagplejen som helhed. Der er dog enkelte institutioner, hvor svarprocenten ikke har været tilstrækkelig til at der kan laves rapporter. Med institutionsrapporterne kan daginstitutionerne og dagplejen hver især se, hvad de har været gode til og hvad man kan øge fokus på. Undersøgelsen er en vejledning og et redskab til det videre arbejde i de enkelte daginstitutioner/dagplejen. Undersøgelsen vil blive drøftet i personalegruppen og i forældrebestyrelsen. Dokumentnr.: side 3

4 Metode Denne tilfredshedsundersøgelse er blevet gennemført i samtlige Odder Kommuners daginstitutioner samt dagplejen i perioden 29. september 2014 til 26. oktober Alle forældre med børn i daginstitution eller dagpleje har haft mulighed for at svare på undersøgelsen. Besvarelserne er anonyme og er foregået igennem et elektronisk spørgeskema, med ca. 30 spørgsmål, der tog 5-10 minutter at udfylde. Forældrene modtog information om undersøgelsens formål, samt et link til spørgeskemaet. For de forældre, der har vanskeligt ved at læse og forstå dansk har der været tilbud om videotolkning, hvor spørgeskemaet kunne besvares. Ingen forældre har ønsket at benytte dette tilbud. Forældrene er blevet bedt om at foretage deres vurderinger på en skala fra 1-5. Oftest har forældrene skulle vurdere deres tilfredshed på en skala gående fra meget tilfreds til meget utilfreds. Forældrenes svar er efterfølgende blevet kodet med værdierne 1-5, hvor eksempelvis meget tilfreds får 5 point og meget utilfreds får 1 point. Skalaen løber således fra 1-5 med et midtpunkt liggende på 3. Der er modtaget 462 for tilfredshedsundersøgelsen. I rapporten er de viste gennemsnit for tilfredsheden udregnet efter det antal, der har været til det pågældende spørgsmål. Forældre, der har svaret ved ikke eller ikke relevant er således ikke medregnet i gennemsnittet på tilfredsheden. Udregningerne, der ligger bag den viste tilfredshed i figurerne i rapporten er således lavet på baggrund af det antal svar, der konkret har været til det pågældende spørgsmål. I tabellerne under figurerne er det muligt at se, hvordan den procentuelle fordeling af alle de afgivne svar har været. Her vil det således blive tydeligt, hvor mange procent af de 462, der har valgt ikke at svare på det pågældende spørgsmål. Svarprocenten Der er opnået en samlet svarprocent på ca. 57 % for Odder Kommune. Målet for den samlede svarprocent var inden undersøgelsens gennemførelse sat til mindst 60 %. Der er derfor en marginal afvigelse på 3 % mellem succeskriteriet og den faktiske svarprocent. Dette vurderes dog ikke at have nogen påvirkning på undersøgelsens resultater, da svarprocenten er over gennemsnittet. En sammenligning med andre kommuners svarprocent på lignende undersøgelser, viser at selv en svarprocent på 55 % er tilfredsstillende. Svarprocenten på 57 % dækker over følgende institutioner: Børnehuset Vennelund, Krible Krable Huset, Bifrost, Egholmgård, Hundslund Børnehave, Gylling Børnehus, Blæksprutten i Ørting, Hou Børnehave, Den Integrerede Institution på Tunø, Saksild Børnehus og dagplejen. Nogle af institutionerne har opnået en meget lav svarprocent, hvorfor der ikke vil udarbejdes nogen institutionsrapport for disse. Det drejer sig om: Bifrost, Egholmgård, Hundslund Børnehave og Blæksprutten. For disse institutioner gælder det, at der er tale en svarprocent under 50 %. Resultaterne vil således være forbundet med en meget stor usikkerhed, hvor få kan skævvride analysens resultater. De lave svarprocenter betyder således Dokumentnr.: side 4

5 at resultaterne ikke kan generaliseres. For de institutioner, der ikke få en selvstændig rapport gælder, at Kommune rapporten i stedet kan anvendes som vejledning og redskab til det videre arbejde. Flere faktorer kan have en betydning for institutionernes svarprocent. Særligt skal det nævnes at vedtagelsen af Fremtidens Dagtilbud i foråret 2014 har medført strukturelle forandringer i form af lukninger af enkelte institutioner og omplacering af de børn, der var tilknyttet netop disse institutioner. Fx er Skovbakkens Børnehave lukket, Stjernehuset er lagt sammen med Egholmgård og Blæksprutten i Ørting skal lukke den 1. august Mens børnene fra Skovbakkens Børnehave er fordelt på de øvrige institutioner i Odder Kommune, er børnene fra Stjernehuset i august 2014 overgået til Egholmgård. Det er derfor forventeligt, at det for disse forældre kan være svært at besvare forældretilfredshedsundersøgelsen. Implementeringen af Fremtidens Dagtilbud har også fyldt meget ud i institutionerne og dagplejen. Det kan således have påvirket ledernes og medarbejdes fokus på undersøgelsen samt deres overskud til at orientere og informere forældrene omkring forældretilfredshedsundersøgelsen. Succesmål for tilfredsheden Inden undersøgelsen blev igangsat blev der fastlagt følgende succesmål for tilfredsheden: Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad? Dialogen og samarbejdet mellem dig /jer som forældre og personalet? Hvor tilfreds er du samler set med dit barns dagtilbud? Disse spørgsmål svarer til spørgsmålene nummer 9, 11 og 22 i spørgeskemaet. Spørgsmålene er de samme, som udgjorde Succesmålene fra undersøgelsen i Ved undersøgelsen i 2012 blev succesmål fastsat til 3,5. Succesmålene blev for 2014 hævet til 4,5 på en skala fra fra 1-5. Dokumentnr.: side 5

6 Resultatet fra undersøgelsen viser følgende tilfredshed på de udvalgte spørgsmål: Succesmål Succesmål Gennemsnit Succesmål Gennemsnit Afvigelse i i 2012 i 2012 i 2014 i Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,5 4,3 4,5 4,5 0,0 11. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 22. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution/dagpleje? 3,5 4,1 4,5 4,3 0,2 3,5 4,3 4,5 4,4 0,1 Institutionerne i Odder Kommune har nået det fasatte succesmål i forhold til spørgsmål om personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad, mens det for de to øvrige spørgsmål ligger marginalt under succesmålet. Selvom succesmål ikke er opfyldt for alle tre spørgsmål, er der stadig tale om en generel stigning i brugertilfredsheden fra 2012 til 2014, hvilket er i overensstemmelse med de fastsatte succesmål. Den pædagogiske indsats Figur 1 viser forældrenes samlede tilfredshed i forhold til de spørgsmål, der indgår i temaet om den pædagogiske indsats. Som det ses i figuren er forældrene mest tilfredse med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade, samt i forhold til personalets omsorg for børnene. Disse spørgsmål topper med en tilfredshed på henholdsvis 4,47 og 4,45 på skalaen fra 1-5. Disse to resultater udgør samtidig nogle af de højeste scorer i undersøgelsen. På begge spørgsmål er der en stigning fra I forhold til temaet om den pædagogiske indsats er den laveste tilfredsheds score på 4,20. Dette er i forhold til personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Selvom denne score er den laveste i kategorien omkring den pædagogiske indsats, er der stadig tale om en meget høj score på forældretilfredsheden, der ligger væsentligt over gennemsnittet. Dokumentnr.: side 6

7 Figur1 - Den pædagogiske indsats 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx 3. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske 5. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 6. Personalets engagement i hverdagen 7. Personalets omsorg for dit barn 8. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 9. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige 10. Personalets generelle pædagogiske indsats 4,36 4,09 4,36 4,18 4,30 4,09 4,31 4,11 4,47 4,34 4,38 4,10 4,45 4,28 4,20 4,04 4,23 4,06 4,33 4,09 Gennemsnit for Kommunen 2014 Gennemsnit for Kommunen 2012 Tabel 1 nedenfor viser den procentuelle opdeling af tilfredsheden for den pædagogiske indsats. Her er forældrenes tilfredshed delt op, så det er muligt at se hvor mange procent, der har svaret på skalaen fra meget tilfreds til meget utilfreds. I tabel 1 er det mest interessante resultat spørgsmål 8, som vedrører personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Her ses det højeste antal forældre, der har svaret hverken tilfredse eller utilfredse ligesom dette spørgsmål også har det højeste antal forældre, der har svaret ved ikke/ikke relevant. Dette kan skyldes, at det kan være vanskeligt for den enkelte forælder at vurdere personalets konkrete indsats på dette område, da det ofte vil foregå i løbet af dagen, hvor forældrene ikke er til stede i institutionen. Dette til trods er 81,2 % af de adspurgte forældre meget tilfredse eller tilfredse med personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Dokumentnr.: side 7

8 Tabel 1 - Den pædagogiske indsats Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 1. Aktiviteterne i dagligdagen 45,9% 46,6% 5,5% 1,8% 0,2% 1,7% 2. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 49,1% 40,3% 8,8% 1,6% 0,2% 3,7% 3. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 42,3% 46,2% 10,6% 0,9% 0,0% 5,6% 5. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 62,1% 27,1% 7,3% 3,1% 0,4% 2,2% 6. Personalets engagement i hverdagen 51,9% 37,6% 7,3% 2,9% 0,4% 1,3% 7. Personalets omsorg for dit barn 58,2% 32,3% 6,2% 3,1% 0,2% 1,3% 8. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 43,0% 38,6% 15,0% 2,4% 1,0% 10,2% 9. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 42,6% 40,6% 14,5% 2,0% 0,2% 4,1% 10. Personalets generelle pædagogiske indsats 46,4% 42,0% 9,8% 1,6% 0,2% 2,2% Dokumentnr.: side 8

9 Samarbejdet med personalet Figur 2 viser den gennemsnitlige tilfredshed med forældrenes samarbejde med personalet på en skala fra 1-5. Højest ligger forældrenes tilfredshed med personalets måde at sige farvel til forældrene og barnet med en score på 4,36. Lavest ligger forældrenes tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale med en score på 4,26. Der er dog generelt tale om høje tilfredshedsscorer, der ligger væsentligt over middel, med meget marginale udsving i forhold til hinanden. Det generelle billede er ikke væsentligt anderledes fra undersøgelsesresultaterne i 2012, men generelt er der tale om højere scorer på de enkelte spørgsmål. Der ses en generel stigning på de enkelte spørgsmål mellem 0,12 til 0,16 fra 2012 til Figur 2 - Samarbejdet med personalet 1,00 2,00 3,00 4,00 5, Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 12. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 13. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 14. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,26 4,14 4,28 4,15 4,34 4,22 4,36 4,20 Gennemsnit for Kommunen 2014 Gennemsnit for Kommunen 2012 Tabel 2 på næste side viser den procentuelle opdeling af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Tallene viser en meget stabil fordeling af forældrenes tilfredshed i forhold til spørgsmålene omkring samarbejdet med personalet, hvor mellem 88,4 % og 85,3 % af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse. Et overvejende flertal af forældrene kan derfor siges at være tilfredse med samarbejdet med personalet. Dokumentnr.: side 9

10 Tabel 2 - Samarbejdet med personalet Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 11. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 46,7% 38,7% 9,3% 4,3% 0,9% 1,6% 12. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 46,2% 39,1% 11,5% 3,0% 0,2% 2,5% 13. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 52,3% 35,2% 6,8% 5,2% 0,5% 1,3% 14. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 50,6% 37,4% 8,9% 2,9% 0,0% 1,7% Samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen I dette afsnit vurderer forældrene deres tilfredshed med deres eget samarbejde med daginstitutionen/dagplejen. Figur 3 - Dit samarbejde med daginstitutionen/dagplejen 1,00 2,00 3,00 4,00 5, I hvor høj grad har du en klar opfattelse af pasningstilbuddets forventninger til dig? 16. Hvor ofte deltager en fra husstanden i arrangementer afholdt af daginstitutionen/dagplejen? 3,69 3,75 4,27 4, Læser du informationen fra daginstitutionen/dagplejen? 4,56 4, Hvor ofte bruger du BørneIntra? 2,75 3,73 Gennemsnit for Kommunen 2014 Gennemsnit for Kommunen 2012 Dokumentnr.: side 10

11 Når der ses på figur 3, er spørgsmål 18 omkring forældrenes brug af Børneintra særligt i øjenfaldende. Mens gennemsnittet lå på 2,75 i 2012 er den i 2014 steget til 3,75 ud, på en skal 1-5. Der er tale om en udvikling på 0,98 fra 2012 til Dette viser at Børneintra er blevet væsentlig mere udbredt i institutionerne siden Herudover fremgår det af figur 3, at der er sket en tilbagegang i forhold til spørgsmål 15 om forældrenes opfattelse af pasningstilbuddets forventninger. Der er tale om en marginal tilbagegang på 0,06. Jf. tabel 3 ses det, at dog kun er 10,7 % af forældrene svarer at de i mindre grad eller slet ikke har en klar opfattelse af dagtilbuddets forventninger til dem. Generelt kan tilbagegangen fra 2012 til 2014, være forbundet med usikkerhed i forhold til forståelsen af spørgsmålet, da spørgsmålet indbefatter at forældrene er selvreflekterende, til forskel fra de andre spørgsmål, der har en mere beskrivende karakter. Tabel 3 - Dit samarbejde med daginstitutionen/dagplejen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 15. I hvor høj grad har du en klar opfattelse af pasningstilbuddets forventninger til dig? 16. Hvor ofte deltager en fra husstanden i arrangementer afholdt af daginstitutionen/dagplejen? 20,0% 43,0% 26,3% 7,4% 3,3% 3,2% Altid Ofte Jævnligt Sjældent Aldrig Ved ikke/ikke relevant 46,6% 38,5% 11,0% 2,8% 1,2% 3,6% 17. Læser du informationen fra daginstitutionen/dagplejen? 66,3% 24,4% 8,4% 0,7% 0,2% 1,3% Dagligt Ofte Jævnligt Sjældent Aldrig Ved ikke/ikke relevant 18. Hvor ofte bruger du BørneIntra? 25,4% 45,5% 12,1% 10,2% 6,8% 7,0% Herudover ligger de højeste scorer på spørgsmål 16 og 17, hvor 85,1 % af forældrene svarer at de enten I meget høj grad eller i høj grad deltager i arrangementer afholdt af daginstitutionen/dagplejen og 90,7 % af forældrene svarer at de I meget høj grad eller I høj grad læser information fra Dokumentnr.: side 11

12 daginstitutionen/dagplejen. I forhold til det sidst nævnte spørgsmål bemærkes endvidere, at der en tilbagegang på 0,10. Dette er ikke i overensstemmelse med den udvikling der ses ift. spørgsmålet om forældrenes brug af Børneintra. Men der er tale om en marginal afvigelse. De fysiske rammer Figur 4 viser forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer i daginstitutionen/dagplejen. Her vurderes både på oplevelsen af de indendørs- og udendørs rammer samt på indeklimaet. Figur 4 - De fysiske rammer 1,00 2,00 3,00 4,00 5, De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 20. De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 21. Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold, rengøringsstandard og lugt) 4,10 3,96 4,37 4,19 4,11 4,01 Gennemsnit for Kommunen 2014 Gennemsnit for Kommunen 2012 I figur 4 ses det at forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer indendørs i form af legetøj, lokaler, inventar, plads m.v. får den tredje laveste score i undersøgelsen med 4,10 ud af 5 mulige. I tabel 4 kan det ses at dette resultat dækker over at en relativt større gruppe af forældrene på 10,3 % svarer, at de er hverken tilfredse eller utilfredse med de fysiske rammer indendørs. Således er 83,9 % af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med de fysiske rammer indendørs. Det kan dog bemærkes, at de udendørs faciliteter i form af legeplads og lignende får en noget højere score end de indendørs rammer. Forældrenes tilfredshed med de udendørs faciliteter ligger på 4,37 ud af 5 mulige. Generelt ses der en positiv udvikling på alle tre spørgsmål om de fysiske rammer fra 2012 til Dokumentnr.: side 12

13 Tabel 4 - De fysiske rammer Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 19. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 32,4% 51,5% 10,8% 4,6% 0,7% 1,8% 20. De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 48,3% 42,3% 7,6% 1,6% 0,2% 1,4% 21. Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold, rengøringsstandard og lugt) 35,4% 45,7% 14,3% 3,9% 0,7% 1,8% Samlet tilfredshed Nedenfor viser figur 5 forældrenes samlede tilfredshed med daginstitutionen/dagplejen. Forældrenes tilfredshed er i 2014 på 4,44 ud af 5 mulige. Det er en væsentlig positiv udvikling i forældrenes tilfredshed fra 2012, hvor scoren var på 4,29. Figur 5 - Samlet tilfredshed 1,00 2,00 3,00 4,00 5, Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution/dagpleje? 4,44 4,29 Gennemsnit for Kommunen 2014 Gennemsnit for Kommunen 2012 Dokumentnr.: side 13

14 Tabel 5- Samlet tilfredshed Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 22. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution/dagpleje? 57,1% 33,2% 6,2% 3,2% 0,2% 1,4% I tabel 5 ses det, at hele 90,3 % af forældrene en enten meget tilfredse eller tilfredse med deres barns daginstitution/dagpleje. Dette er en forskel på 4,2 % fra sidste år, hvor den samlede tilfredshed lå på 86,1 %. De 3,2 % af forældrene, der har svaret, at de var utilfredse med barnets daginstitution/dagpleje blev i undersøgelsen bedt om at uddybe deres utilfredshed. Tabel 6 viser hvordan de forældre, der var utilfredse med barnets daginstitution/dagpleje har uddybet deres utilfredshed. Tabel 6 - Ved utilfredshed Barnets manglende trivsel Den pædagogiske indsats Samarbejdet med pædagogerne Ønsker ikke at besvare spørgsmålet Notér andet 23a. Hvad er den primære årsag til utilfredsheden? 10,3% 7,7% 15,4% 38,5% 28,2% 39 Ja Nej Ønsker ikke at oplyse 23b. Har du snakket om det med din daglige leder? 16,9% 54,2% 28,9% 83 23c. Har du overvejet og skifte institution? 10,84% 61,45% 27,71% 83 Dokumentnr.: side 14

15 Der ses en jævn fordeling af forældrenes utilfredshed på de 3 svarkategorier: Barnets manglende trivsel, Den pædagogiske indsats og Samarbejdet med pædagogerne. Alligevel er det bemærkelsesværdigt at 38,5 % af de utilfredse forældre ikke ønsker at svare på årsagen til deres utilfredshed. 28,2 % af forældrene har valgt at noteret andre grunde til deres utilfredshed. Når der ses nærmere på de grunde, som forældrene angiver for deres utilfredshed drejer det sig om pasning af børn ved sygdom, de fysiske rammer samt utilfredshed med politiske beslutninger om lukning af enkelte institutioner, usikkerhed om sammenlægning af institutioner og besparelser. Sammenfatning Forældretilfredshedsundersøgelsen i Odder Kommune 2014, viser samlet set en meget høj tilfredshed med daginstitutionerne/dagplejen i Odder Kommune. Ved sidste forældretilfredshedsundersøgelse i 2012, lå spørgsmålet omkring Børneintra under gennemsnittet på 3,0. I dag er der sket en udvikling, i sådan grad, at den samlede tilfredshed med Børneintra er steget til 3,73 på en skal 1-5. Det er en konkret forskel på ca. 0,98. Spørgsmålet omkring Børneintra har dog stadig, i lighed med den tidligere undersøgelse, den laveste score. Med udviklingen i brugen af børneintra betyder det at der i undersøgelsen i 2014 ikke er spørgsmål med en score under gennemsnittet på 3,0. Når spørgsmålet om Børneintra stadig har den laveste scorer i undersøgelsen, kan det også skyldes, at dagplejen ikke er en del af Børneintra og derfor kan have svært ved at besvare spørgsmålet. Der er derfor stor sandsynlighed for, at dette skævvrider, det egentlige billede. Udover spørgsmål om Børneintra har alle andre spørgsmål fået en score over 4 ud af 5 mulige. Følgende spørgsmål har således udover Børneintra fået de laveste scorer i undersøgelsen: spørgsmål omkring de fysiske rammer indendørs med en tilfredshed på 4,10 samt spørgsmålet om indeklimaet (fx temperatur, luftforhold, rengøringsstandard og lugt), der har fået en tilfredshed på 4,11. Det er i overensstemmelse med de grunde, nogle af forældrene har tilkendegivet ved deres utilfredshed. Selvom scorerne er blandt de laveste i undersøgelsen, er det stadig muligt at se en generel stigning i forældrenes tilfredshed omkring de fysiske rammer. Herudover viser undersøgelsen, at der er størst tilfredshed med følgende: Læser information fra dagpleje og daginstitutionen (4,57) Personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade (4,47) Personalets omsorg for børnene (4,45) Dokumentnr.: side 15

16 Niveauet for forældrenes tilfredshed var allerede i 2012 højt. Alligevel er der sket en positiv udvikling i forældrenes tilfredshed, hvorved forældretilfredsheden i 2014 er meget høj, med laveste score på omkring 3,75 ud af 5 mulige. Selvom 2 ud af de 3 succesmål på 4,5 ikke helt blev nået, kom man alligevel meget tæt på. Dette vidner om, at der i Odder Kommune blandt forældre, er en meget høj tilfredshed med de kommunale dagtilbud. Ligesom ved undersøgelsen i 2012 skal der arbejdes videre med yderligere implementering af Børneintra, også i dagplejen samt i forhold til forventningsafstemningen med forældrene. Baggrundsviden om forældre og børn Da Odder Kommune har valgt at anvende det fælleskommunalt udviklede koncept for forældretilfredshedsundersøgelsen, betyder det at der er en række baggrundsspørgsmål, som er obligatoriske at medtage i undersøgelsen. Når Odder Kommune afrapporterer sine data for forældretilfredsheden til den fælleskommunale dataopsamling, bliver det muligt på landsplan at lave forskellige former for statistik, herunder at analysere på mulige årsagssammenhænge i forhold til forældrenes tilfredshed. Odder Kommune laver ikke selv analyser af årsagssammenhængene, hvor baggrundsinformationen anvendes. Resultaterne af baggrundsspørgsmålene til forældrene afrapporteres nedenfor i tabel 6 (næste side) Dokumentnr.: side 16

17 Tabel 6 Baggrundsoplysninger om forældre og børn 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år +7 år 24. Hvad er barnets alder 0,3% 6,9% 10,2% 27,9% 31,8% 22,88% 0,0% 0,0% 333 Dreng Pige 25. Hvad er barnets køn? 53,5% 46,5% Hvilket sprog taler I mest derhjemme? 27. Hvor længe har dit barn været indskrevet i daginstitutionen/dagplejen? Dansk Andet sprog 99,3% 0,7% måneder eller kortere tid 7-11 måneder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller længere tid 17,3% 10,8% 32,6% 10,1% 1,0% 0,0% 473 Samboende/ gift Enlig 28. Hvad er din civilstand? 92,6% 7,4% Hvad er din alder? (hele år) 30. Hvad er din højest fuldførte uddannelse år år +40 år 2,1% 81,9% 15,9% 406 Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, HHX, HTX(2-3 årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere Anden uddannelse 0,8% 1,2% 3,9% 23,1% 9,11% 36,2% 18,9% 3,7% 406 Dokumentnr.: side 17

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere